lunes, 26 de marzo de 2012

04/01/2012 - Palm Sunday (B)


Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languagesHOMILIA - ES

1 de abril de 2012
Domingo de Ramos (B)
Marcos 14, 1¬15,47

IDENTIFICADO CON LAS VÍCTIMAS

Ni el poder de Roma ni las autoridades del Templo pudieron soportar la novedad de Jesús. Su manera de entender y de vivir a Dios era peligrosa. No defendía el imperio de Tiberio, llamaba a todos a buscar el reino de Dios y su justicia. No le importaba romper la ley del sábado ni las tradiciones religiosas, solo le preocupaba aliviar el sufrimiento de las gentes enfermas y desnutridas de Galilea.
No se lo perdonaron. Se identificaba demasiado con las víctimas inocentes del imperio y con los olvidados por la religión del templo. Ejecutado sin piedad en una cruz, en él se nos revela ahora Dios, identificado para siempre con todas las víctimas inocentes de la historia. Al grito de todos ellos se une ahora el grito de dolor del mismo Dios.
En ese rostro desfigurado del Crucificado se nos revela un Dios sorprendente, que rompe nuestras imágenes convencionales de Dios y pone en cuestión toda práctica religiosa que pretenda dar culto a Dios olvidando el drama de un mundo donde se sigue crucificando a los más débiles e indefensos.
Si Dios ha muerto identificado con las víctimas, su crucifixión se convierte en un desafío inquietante para los seguidores de Jesús. No podemos separar a Dios del sufrimiento de los inocentes. No podemos adorar al Crucificado y vivir de espaldas al sufrimiento de tantos seres humanos destruidos por el hambre, las guerras o la miseria.
Dios nos sigue interpelando desde los crucificados de nuestros días. No nos está permitido seguir viviendo como espectadores de ese sufrimiento inmenso alimentando una ingenua ilusión de inocencia. Nos hemos de rebelar contra esa cultura del olvido, que nos permite aislarnos de los crucificados desplazando el sufrimiento injusto que hay en el mundo hacia una "lejanía" donde desaparece todo clamor, gemido o llanto.
No nos podemos encerrar en nuestra "sociedad del bienestar", ignorando a esa otra "sociedad del malestar" en la que millones de seres humanos nacen solo para extinguirse a los pocos años de una vida que solo ha sido muerte. No es humano ni cristiano instalarnos en la seguridad olvidando a quienes solo conocen una vida insegura y amenazada.
Cuando los cristianos levantamos nuestros ojos hasta el rostro del Crucificado, contemplamos el amor insondable de Dios, entregado hasta la muerte por nuestra salvación. Si lo miramos más detenidamente, pronto descubrimos en ese rostro el de tantos otros crucificados que, lejos o cerca de nosotros, están reclamando nuestro amor solidario y compasivo.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Ayuda a descubrir los crucificados de nuestros días.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko apirilaren 1a
Erramu Igandea B
Markos 14,1─15,47

BIKTIMEKIN BAT

Ez Erromako botereak, ez Tenpluko agintariek jasan izan zuten Jesusek ekarritako berritasuna. Arriskutsua zen Jainkoa ulertzeko eta bizitzeko Jesusen era. Ez zuen defenditzen Tiberioren inperioa, guztiei egin zin dei Jainkoaren erreinua eta haren justizia bilatzera. Ez zion axola larunbataren legea eta tradizio erlijiosoak haustea; Galileako gaixo-jendearen eta jatekorik gabearen sufrimendua arintzea zuen kezka bakarra.
Ez zioten barkatu hori. Sakonegi egin zuen bat inperioko biktima errugabeekin eta tenpluko erlijioak ahantziak zituenekin. Gurutzean errukirik gabe iltzatua den horrengan agertzen zaigu orain Jainkoa, historian izan diren biktima guztiekin bat egin duen horrengan. Horien guztien oihuarekin bat egiten du orain Jainkoaren beraren oinaze-oihuak.
Gurutziltzatuaren aurpegi desitxuratuan harritzen gaituen Jainkoa agertzen zaigu, Jainkoaz ditugun irudi konbentzionalak hausten dituena: jenderik ahulena eta babesik gabeena gurutziltzatzen jarraitzen duen munduko drama ahaztuz, Jainkoari kultu eman nahi izatearen jarduera koloka jartzen duen Jainkoa da.
Jainkoa biktimekin bat eginez hil bada, haren gurutziltzatzea erronka kezkagarria da Jesusen jarraitzaileentzat. Ezin bereizi dugu Jainkoa errugabeen sufrimendutik. Ezin adoratu dugu Gurutziltzatua eta bizkarra emanez bizi goseak, gerlak, miseriak joa den hainbat eta hainbat jenderen sufrimenduaren aurrean.
Jainkoak guztiok interpelatuz jarraitzen du gure egunetako gurutziltzatuen larrutik. Ez dugu zilegi egundoko sufrimendu horren ikusle bezala bizitzen jarraitzea, geure inguruan errugabetasun-ilusio geldo bat elikatuz. Matxinatu egin behar dugu ahaztearen kultura horren aurka; gurutziltzatuengandik apartatzeko bidea ematen baitigu, munduan den sufrimendu zuzengabe hori «urrunera» bidaliz, han oihurik, lanturik, intziririk ateratzen ez duela.
Ezin hesitu gara geure «ongizatearen gizartean», «gaizki izatearen beste gizarte» horretaz ahaztuz, zeinetan milioika gizaki jaiotzen baita, soilik heriotza izan den bizitzako urte gutxira erabat akabatzeko. Ez da gizatasunezkoa, ez kristaua, geure burua segurtasunean kokatzea, soilik bizitza segurtasunik gabe eta mehatxatua ezagutzen dutenez ahazturik.
Kristauek, Gurutziltzatuari aurpegira begira jartzen garenean, Jainkoaren maitasun ezin atzemana kontenplatzen dugu, gure salbaziorako emana izan baita hura heriotzaraino. Patxadago begiratzen badiogu, aisa aurkituko dugu aurpegi horretan beste gurutziltzatu asko eta askoren aurpegia: gugandik hurbil edo urrunago, gure maitasun solidarioa eta errukibera eskatzen ari direnen aurpegia.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Lagundu gure egunetako gurutziltzatuak aurkitzen.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

1 d’abril de 2012
Diumenge de Rams (B)
Marc 14, 1-15,47

IDENTIFICAT AMB LES VÍCTIMES

Ni el poder de Roma ni les autoritats del Temple van poder suportar la novetat de Jesús. La seva manera d'entendre i de viure Déu era perillosa. No defensava l'imperi de Tiberi, feia una crida a tothom a cercar el regne de Déu i la seva justícia. No li importava trencar la llei del dissabte ni les tradicions religioses, només li preocupava alleujar el patiment de la gent malalta i desnodrida de Galilea.
No l'hi van perdonar. S'identificava massa amb les víctimes innocents de l'imperi i amb els oblidats per la religió del temple. Executat sense pietat en una creu, en ell se'ns revela ara Déu, identificat per sempre amb totes les víctimes innocents de la història. Al crit de tots ells s'uneix ara el crit de dolor del mateix Déu.
En aquest rostre desfigurat del Crucificat se'ns revela un Déu sorprenent, que trenca les nostres imatges convencionals de Déu i posa en qüestió tota pràctica religiosa que pretengui donar culte a Déu oblidant el drama d'un món on se segueix crucificant els més febles i indefensos.
Si Déu ha mort identificat amb les víctimes, la seva crucifixió es converteix en un desafiament inquietant per als seguidors de Jesús. No podem separar Déu del sofriment dels innocents. No podem adorar el Crucificat i viure d'esquena al patiment de tants éssers humans destruïts per la fam, les guerres o la misèria.
Déu continua interpel•lant-nos des dels crucificats dels nostres dies. No ens és permès de continuar vivint com a espectadors d'aquest sofriment immens alimentant una ingènua il•lusió d'innocència. Ens hem de rebel•lar contra aquesta cultura de l'oblit, que ens permet aïllar-nos dels crucificats desplaçant el sofriment injust que hi ha al món cap a una "llunyania" on desapareix qualsevol clam, gemec o plor.
No ens podem tancar en la nostra "societat del benestar", ignorant aquesta altra "societat del malestar" en la qual milions d'éssers humans neixen només per extingir-se al cap de pocs anys d'una vida que només ha estat mort. No és humà ni cristià instal•lar-nos en la seguretat oblidant els que només coneixen una vida insegura i amenaçada.
Quan els cristians aixequem els nostres ulls mirant el rostre del Crucificat, contemplem l'amor insondable de Déu, lliurat fins a la mort per la nostra salvació. Si el mirem més detingudament, aviat descobrim en aquest rostre el de tants altres crucificats que, lluny o prop nostre, estan reclamant el nostre amor solidari i compassiu.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Ajuda a descobrir els crucificats dels nostres dies. Passa-ho!

HOMILIA - GL

1 de abril de 2012
Domingo de Ramos (B)
Marcos 14, 1 ¬ 15,47

IDENTIFICADO COAS VÍTIMAS

Nin o poder de Roma nin as autoridades do Templo puideron soportar a novidade de Xesús. O seu xeito de entender e de vivir a Deus era perigoso. Non defendía o imperio de Tiberio, chamaba a todos a buscar o reino de Deus e a súa xustiza. Non lle importaba romper a lei do sábado nin as tradicións relixiosas, preocupáballe só aliviar o sufrimento das xentes enfermas e desnutridas de Galilea.
Non llo perdoaron. Identificábase demasiado coas vítimas inocentes do imperio e cos esquecidos pola relixión do templo. Executado sen piedade nunha cruz, nel revélasenos agora Deus, identificado para sempre con todas as vítimas inocentes da historia. Ao berro de todos eles únese agora o berro de dor do mesmo Deus.
Nese rostro desfigurado do Crucificado revélasenos un Deus sorprendente, que rompe as nosas imaxes convencionais de Deus e pon en cuestión toda práctica relixiosa que pretenda dar culto a Deus esquecendo o drama dun mundo onde se segue a crucificar aos máis débiles e indefensos.
Se Deus morreu identificado coas vítimas, a súa crucifixión convértese nun desafío inquietante para os seguidores de Xesús. Non podemos separar a Deus do sufrimento dos inocentes. Non podemos adorar ao Crucificado e vivir de costas ao sufrimento de tantos seres humanos destruídos pola fame, as guerras ou a miseria.
Deus séguenos interpelando dende os crucificados dos nosos días. Non nos está permitido seguir a vivir como espectadores dese sufrimento inmenso alimentando unha inxenua ilusión de inocencia. Temos de rebelarnos contra esa cultura do esquecemento, que nos permite illarnos dos crucificados desprazando o sufrimento inxusto que hai no mundo cara a unha "distancia" onde desaparece todo clamor, xemido ou choro.
Non nos podemos encerrar na nosa "sociedade do benestar", ignorando a esa outra "sociedade do malestar" na que millóns de seres humanos nacen só para extinguirse aos poucos anos dunha vida que solo foi morte. Non é humano nin cristián instalarnos na seguridade esquecendo a quen só coñecen unha vida insegura e ameazada.
Cando os cristiáns levantamos os nosos ollos ata o rostro do Crucificado, contemplamos o amor insondable de Deus, entregado ata a morte pola nosa salvación. Se o miramos máis detidamente, pronto descubrimos nese rostro o de tantos outros crucificados que, lonxe ou preto de nós, están a reclamar o noso amor solidario e compasivo.

José Antonio Pagola
Traduciu:Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS.
Axuda a descubrir os crucificados.
dos nosos días. Pásao.

HOMILIA -IT

1 aprile 2012
Domenica delle Palme (B)
Mc 14, 1-15,47

IDENTIFICATO CON LE VITTIME

Né il potere di Roma né le autorità del Tempio poterono sopportare la novità di Gesù. La sua maniera di intendere e di vivere Dio era pericolosa. Non difendeva l’impero di Tiberio, chiamava tutti a cercare il Regno di Dio e la sua giustizia. Non gli importava di violare la legge del sabato né le tradizioni religiose; si preoccupava solo di alleviare la sofferenza delle persone malate e denutrite della Galilea.
Non glielo perdonarono. S’identificava troppo con le vittime innocenti dell’impero e con i dimenticati dalla religione del tempio. Giustiziato senza pietà su una croce, in lui ora ci si rivela Dio, identificato per sempre con tutte le vittime innocenti della storia. Al grido di tutti costoro si unisce ora il grido di dolore dello stesso Dio.
In quel volto sfigurato del Crocifisso ci si rivela un Dio sorprendente, che distrugge le nostre immagini convenzionali di Dio e mette in questione ogni pratica religiosa che pretenda di rendere culto a Dio dimenticando il dramma di un mondo in cui si continuano a crocifiggere i più deboli e indifesi.
Se Dio è morto identificato con le vittime, la sua crocifissione diventa una sfida inquietante per i seguaci di Gesù. Non possiamo separare Dio dalla sofferenza degli innocenti. Non possiamo adorare il Crocifisso e vivere voltando le spalle alla sofferenza di tanti esseri umani distrutti dalla fame, dalle guerre o dalla miseria.
Dio continua a interpellarci dai crocifissi dei nostri giorni. Non ci è permesso di continuare a vivere come spettatori di questa immensa sofferenza, alimentando un’ingenua illusione di innocenza. Dobbiamo ribellarci contro questa cultura dell’oblio che ci permette di isolarci dai crocifissi, spostando la sofferenza ingiusta che c’è nel mondo ad una “lontananza” in cui scompare ogni grido, gemito o pianto.
Non possiamo chiuderci nella nostra “società del benessere” ignorando quest’altra “società del malessere”, nella quale milioni di esseri umani nascono solo per estinguersi a pochi anni di una vita che è stata solo morte. Non è umano né cristiano istallarci nella sicurezza dimenticando coloro che conoscono solo una vita insicura e minacciata.
Quando noi cristiani leviamo gli occhi al volto del Crocifisso, contempliamo l’amore insondabile di Dio, consegnato fino alla morte per la nostra salvezza. Se lo guardiamo più distesamente, presto scopriamo in quel volto quello di tanti altri crocifissi che, lontani o vicini a noi, stanno reclamando il nostro amore solidale e compassionevole.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Aiuta a scoprire i crocifissi dei nostri giorni.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

1er avril  2012
Dimanche de rameaux (B)
Marc 14, 1¬15,47

IDENTIFIE AUX VICTIMES

La nouveauté de Jésus ne  pouvait  être supportée ni par le pouvoir Romain  ni par les autorités du Temple. Sa façon de comprendre et de vivre Dieu était dangereuse. Au lieu de défendre le règne de Tibère, il appelait tout le monde à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Transgresser la loi du sabbat ou les traditions religieuses ne l’inquiétait pas ; sa seule préoccupation  était de soulager la souffrance des gens malades et affamés de Galilée.
Ils ne le lui ont pas pardonné. Il s’identifiait trop aux victimes innocentes de l’empire et aux oubliés par la religion du temple. Exécuté sans pitié sur une croix, c’est en lui que Dieu se révèle à nous maintenant, identifié pour toujours à toutes les victimes innocentes de l’histoire. Le cri de douleur de Dieu lui-même vient maintenant rejoindre leur cri.
Dans ce visage défiguré du Crucifié c’est un Dieu surprenant qui se révèle à nous, car il brise nos images conventionnelles de Dieu et met en question toute pratique religieuse prétendant rendre un culte à Dieu alors qu’elle oublie le drame d’un monde où les plus faibles et les plus vulnérables continuent d’être crucifiés.
Si Dieu est mort en s’identifiant aux victimes, sa crucifixion devient un défi inquiétant pour les disciples de Jésus. On ne peut pas séparer Dieu de la souffrance des innocents. On ne peut pas  adorer le Crucifié et tourner le dos à la souffrance de tant d’êtres humains anéantis par la faim, les guerres ou la misère.
Dieu continue de nous interpeller à travers les  crucifiés de notre temps. Il ne nous est pas permis de continuer de vivre comme spectateurs de cette immense souffrance en nourrissant une naïve illusion d’innocence. Il nous faut nous soulever contre cette culture de l’oubli qui nous permet de nous isoler vis-à-vis des crucifiés en repoussant la souffrance injuste qu’il y a dans le monde, vers un « lointain » où disparaissent toute clameur, plainte et gémissement.
Nous ne pouvons pas nous renfermer dans notre “société du bien-être », en ignorant cette autre « société du mal-être » où des millions d’êtres humains ne naissent  que pour s’éteindre quelques années après d’une vie  qui n’a été que mort. Nous installer dans la sécurité en oubliant ceux qui ne connaissent qu’une vie insécurisée et menacée, n’est ni humain ni chrétien.
Lorsque nous, chrétiens, nous levons nos yeux vers  le visage du Crucifié, nous contemplons l’amour insondable de Dieu qui s’est livré jusqu’à la mort pour notre salut. Si nous le regardons plus attentivement, nous découvrirons vite  sur ce visage celui de tant d’autres crucifiés qui, loin de nous ou tout près de nous, réclament notre amour solidaire et compatissant.

José Antonio Pagola
Traducteur : Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Aide à découvrir les crucifiés de notre temps.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

1 de Abril de 2012
Domingo de Ramos (B)
Marcos 14, 1¬15,47

IDENTIFICADO COM AS VÍTIMAS

Nem o poder de Roma nem as autoridades do Templo puderam suportar a novidade que foi Jesus. A Sua forma de entender e de viver Deus era perigosa. Não defendia o império de Tibério, chamava todos a procurar o reino de Deus e a Sua justiça. Não Lhe importava faltar à lei do sábado nem às tradições religiosas, só o preocupava aliviar o sofrimento das pessoas doentes e desnutridas da Galileia.
Não Lho perdoaram. Identificava-se demasiado com as vítimas inocentes do império e com os esquecidos pela religião do templo. Executado sem piedade numa cruz, em que se nos revela agora Deus, identificado para sempre com todas as vítimas inocentes da história. Ao grito de todos eles une-se agora o grito de dor do mesmo Deus.
Nesse rosto desfigurado do Crucificado revela-se-nos um Deus surpreendente, que rompe as nossas imagens convencionais de Deus e coloca em questão toda a prática religiosa que pretenda dar culto a Deus esquecendo o drama de um mundo onde se continua a crucificar os mais débeis e indefesos.
Se Deus morreu identificado com as vítimas, a Sua crucificação converte-se num desafio inquietante para os seguidores de Jesus. Não podemos separar Deus do sofrimento dos inocentes. Não podemos adorar o Crucificado e viver de costas ao sofrimento de tantos seres humanos destruídos pela foma, as guerras ou a miséria.
Deus continua a interpelar-nos a partir dos crucificados dos nossos dias. Não nos está permitido continuar a viver como espectadores desse sofrimento imenso alimentando uma ingénua ilusão de inocência. Temos de nos rebelar contra essa cultura de esquecimento, que nos permite isolar-nos dos crucificados deslocando o sofrimento injusto que há no mundo para longe onde desaparece todo clamor, gemido ou choro.
Não nos podemos fechar na nossa “sociedade de bem-estar", ignorando essa outra "sociedade de mal-estar" em que milhões de seres humanos nascem apenas para se extinguir ao fim de poucos anos de uma vida que só foi de morte. Não é humano nem cristão instalar-nos na segurança esquecendo quem só conhece uma vida insegura e ameaçada.
Quando os cristãos, levantamos os nossos olhos até ao rosto do Crucificado, contemplamos o amor insondável de Deus, entregue até à morte para nossa salvação. Se o olhamos mais demoradamente, logo descobrimos nesse rosto o de tantos outros crucificados que, longe ou perto de nós, reclamam o nosso amor solidário e compassivo.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Ajuda a descobrir os crucificados dos nossos
dias. Passa-o.

HOMILIA - EN

April 1, 2012
MK 14 1-15,47(B)

IDENTIFIED WITH THE VICTIMS

Neither the power of Rome nor the Temple authorities were willing to let Jesus’ movement continue. His preaching about God was simply dangerous. He did not speak about Tiberius’ empire and simply invited people to seek the kingdom of God and his justice. Jesus did not speak about the law of the Sabbath and other religious traditions and seemed to be keen only on helping the sick and the hungry of Galilee.
They would never forgive him for that. He identified himself too much with the innocent victims of the Empire and with those that the Temple authorities did not recognize. He was executed on a cross and He is now identified as God and representing all the innocent victims in history. Along with the cry of those victims, we can now hear God’s own cry.
In the disfigured face of Jesus crucified we can see the revelation of a new God that might me in disagreement with some of the traditional ways of representing God. It certainly questions the religious practice of offering worship to a God who is cut off from a world in which the poorest and the weakest ones continue to be crucified.
If God had died for those that the world ignored, his crucifixion must remain a continued challenge for all his followers. We cannot separate God from the suffering of innocent people. We cannot worship the Crucified and still remain indifferent to the suffering of so many people who are being condemned to hunger, war and misery.
God continues to speak to us through thousands of people who are being crucified today. We cannot go on living as mere spectators of such terrible human injustice and still believe in our own innocence. We must rebel against such culture of indifference that has taught us to stay away and not even hear the cry of so many millions of suffering people.
We cannot remain locked up in our own welfare society, ignoring that there is another suffering society of millions of human beings who were born only to find their lives shortened and extinguished by suffering and famine. It is totally inhuman and unchristian to have our lives settled with all kinds of welfare systems millions of others who have only known every form of injustice, suffering and insecurity.
When Christians raise their eyes and look at the Crucified, we ought to see the unfathomable love of a God who gave his life for each and every one of us. And if we look at him more carefully, soon we will discover in His face the faces of so many people like us who are crying for compassion and help.

José Antonio Pagola

Gospel Network
BUENAS NOTICIAS
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com


lunes, 19 de marzo de 2012

03/25/2012 - 5st Sunday of Lent (B)


Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languagesHOMILIA - ES

25 de Marzo de 2012
5 Cuaresma (B)
Juan 12, 20-33

EL ATRACTIVO DE JESÚS

Unos peregrinos griegos que han venido a celebrar la Pascua de los judíos se acercan a Felipe con una petición: «Queremos ver a Jesús». No es curiosidad. Es un deseo profundo de conocer el misterio que se encierra en aquel hombre de Dios. También a ellos les puede hacer bien.
A Jesús se le ve preocupado. Dentro de unos días será crucificado. Cuando le comunican el deseo de los peregrinos griegos, pronuncia unas palabras desconcertantes: «Llega la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre». Cuando sea crucificado, todos podrán ver con claridad dónde está su verdadera grandeza y su gloria.
Probablemente nadie le ha entendido nada. Pero Jesús, pensando en la forma de muerte que le espera, insiste: «Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». ¿Qué es lo que se esconde en el crucificado para que tenga ese poder de atracción? Sólo una cosa: su amor increíble a todos.
El amor es invisible. Sólo lo podemos ver en los gestos, los signos y la entrega de quien nos quiere bien. Por eso, en Jesús crucificado, en su vida entregada hasta la muerte, podemos percibir el amor insondable de Dios. En realidad, sólo empezamos a ser cristianos cuando nos sentimos atraídos por Jesús. Sólo empezamos a entender algo de la fe cuando nos sentimos amados por Dios.
Para explicar la fuerza que se encierra en su muerte en la cruz, Jesús emplea una imagen sencilla que todos podemos entender: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto». Si el grano muere, germina y hace brotar la vida, pero si se encierra en su pequeña envoltura y guarda para sí su energía vital, permanece estéril.
Esta bella imagen nos descubre una ley que atraviesa misteriosamente la vida entera. No es una norma moral. No es una ley impuesta por la religión. Es la dinámica que hace fecunda la vida de quien sufre movido por el amor. Es una idea repetida por Jesús en diversas ocasiones: Quien se agarra egoístamente a su vida, la echa a perder; quien sabe entregarla con generosidad genera más vida.
No es difícil comprobarlo. Quien vive exclusivamente para su bienestar, su dinero, su éxito o seguridad, termina viviendo una vida mediocre y estéril: su paso por este mundo no hace la vida más humana. Quien se arriesga a vivir en actitud abierta y generosa, difunde vida, irradia alegría, ayuda a vivir. No hay una manera más apasionante de vivir que hacer la vida de los demás más humana y llevadera. ¿Cómo podremos seguir a Jesús si no nos sentimos atraídos por su estilo de vida?

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde el poder de atracción de Jesús. Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko martxoaren 22a
Garizumako 5. Igandea B
Joan 12,20-33

JESUS ERAKARGARRI

Juduen Pazkoa ospatzera etorriak diren erromes greziar batzuk Feliperi hurbildu zaizkio, eskean: «Jesus ikusi nahi genuke». Ez da ikusmina. Jainkoaren gizon horregan nabari duten misterioa sakon ezagutu nahia da. Berei ere on egin diezaieke.
Kezkaturik ageri da Jesus. Egun batzuk barru gurutzean josiko dute. Erromes greziarren gogoa jakitera eman diotenean, hitz nahasgarriak jaulki ditu: «Iristear da Gizonaren Semea aintzatua izango den ordua». Gurutzean josiko dutenean, guztiek ikusi ahal izango dute zertan den haren egiazko handitasuna eta aintza.
Segur aski, inork ez dio ezer ulertu. Baina Jesusek, izango duen hiltzeko era gogoan duela, gehiago dio: «Lurretik gora jasoa izango naizenean, guztiak neuganantz erakarriko ditut». Zer du gurutziltzatu horrek, ezkutuan, jendea erakartzeko ahalmen hori izateko? Gauza bat soilik: guztientzat duen maitasun sinetsezina.
Ikusezina da maitasuna. Soilik, maite gaituen keinuetan, seinaleetan, buru-eskaintzan suma dezakegu. Horregatik, Jainkoaren maitasun atzemanezina suma dezakegu Jesus gurutziltzatuagan, egin duen buru-eskaintzan. Egia esan, Jesusek erakartzen gaituela sentitzen dugunean bakarrik hasiko gara kristau izaten. Soilik, Jainkoak maite gaituena sentitzen dugunean bakarrik hasiko gara fedeaz zer edo zer ulertzen.
Jesusek, gurutzeko heriotzan ezkutuan den indarra argitzeko, guztiek ulertu ahal dugun irudi xume hau darabil: «Gari-alea lurrera erori eta hiltzen ez bada, agor geldituko da; baina, hiltzen bada, fruitu asko emango du». Hiltzen bada, erne eta bizia sorrarazten du aleak; baina, bere azalean bildurik, bere bizi-indarra beretzat gordetzen badu, agor geldituko da.
Bizitza osoa misterioski biltzen duen legea agertzen digu irudi eder horrek. Ez da arau morala. Ez da erlijioak ezarritako legea. Maitasunak eraginda sufritzen ari denaren bizitza emankor bihurtzen duen dinamika da. Jesusek behin eta berriz errepikatu izan duen ideia da. Bere bizitzari era egoistan atxikitzen zaionak galbidean jartzen du; eskuzabal ematen dakienak bizi gehiago sorrarazten du.
Ez da zaila hori egiaztatzea. Buruan bere ongizatea, bere dirua, bere arrakasta, bere segurtasuna bakarrik duen pertsonak bizitza erdipurdikoa eta agorra eginez bukatzen du: halakoak, mundu honetan biziz, ez dio gehitzen bizitzari gizatasun-apur bat ere. Alderantziz, jarrera irekiz eta bihotz zabalez bizitzera arriskatzen denak, bizia zabaltzen du, poza distiratzen, bizitzen laguntzen. Ez da bizitzeko modu kilikagarriagorik, gainerakoen bizitza gizatasun handiagoko eta eroangarriago egitea baino. Nolatan Jesusi jarraitu, haren bizi-estiloa erakargarri sentitzen ez badugu?

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Zabaldu Jesusen ahalmen erakargarria.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

25 de Març de 2012
Diumenge V de Quaresma (B)
Joan 12, 20-33

L'ATRACTIU DE JESÚS

Uns pelegrins grecs que han vingut a celebrar la Pasqua dels jueus s'acosten a Felip amb una petició: «Voldríem veure Jesús». No és curiositat. És un desig profund de conèixer el misteri contingut en aquell home de Déu. També a ells els pot fer bé.
A Jesús se'l veu preocupat. D'aquí a uns dies serà crucificat. Quan li comuniquen el desig dels pelegrins grecs, pronuncia unes paraules desconcertants: «Ha arribat l'hora que el Fill de l'home serà glorificat». Quan sigui crucificat, tots podran veure amb claredat on és la seva veritable grandesa i la seva glòria.
Probablement ningú li ha entès res. Però Jesús, pensant en la forma de mort que l'espera, insisteix: «I jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi». Què és el que s'amaga en el crucificat perquè tingui aquest poder d'atracció? Només una cosa: el seu amor increïble a tots.
L'amor és invisible. Només el podem veure en els gestos, els signes i el lliurament de qui ens vol bé. Per això, en Jesús crucificat, en la seva vida lliurada fins a la mort, podem percebre l'amor insondable de Déu. En realitat, només comencem a ser cristians quan ens sentim atrets per Jesús. Només comencem a entendre alguna cosa de la fe quan ens sentim estimats per Déu.
Per explicar la força que té la seva mort en la creu, Jesús empra una imatge senzilla que tots podem entendre: «Si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit». Si el gra mor, germina i fa brollar la vida, però si es tanca en el seu petit embolcall i guarda per a si la seva energia vital, roman estèril.
Aquesta bella imatge ens descobreix una llei que travessa misteriosament la vida sencera. No és una norma moral. No és una llei imposada per la religió. És la dinàmica que fa fecunda la vida de qui pateix mogut per l'amor. És una idea repetida per Jesús en diverses ocasions: Qui s'aferra egoistament a la seva vida, la fa malbé; qui sap lliurar-la amb generositat genera més vida.
No és difícil comprovar-ho. Qui viu exclusivament per al seu benestar, els seus diners, el seu èxit o seguretat, acaba vivint una vida mediocre i estèril: el seu pas per aquest món no fa la vida més humana. Qui s'arrisca a viure en actitud oberta i generosa, difon vida, irradia alegria, ajuda a viure. No hi ha una manera més apassionant de viure que fer la vida dels altres més humana i més suportable. Com podrem seguir Jesús si no ens sentim atrets pel seu estil de vida?

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Difon el poder d'atracció de Jesús. Passa-ho!

HOMILIA - GL

25 de Marzo de 2012
5 Coresma (B)
Xoán 12, 20-33

O ATRACTIVO DE XESÚS

Uns peregrinos gregos que viñeron celebrar a Pascua dos xudeus achéganse a Filipe cunha petición: «Queremos ver a Xesús». Non é curiosidade. É un desexo profundo de coñecer o misterio que se agocha naquel home de Deus. Tamén a eles lles pode facer ben.
A Xesús véselle preocupado. Dentro duns días será crucificado. Cando lle comunican o desexo dos peregrinos gregos, pronuncia unhas palabras desconcertantes: «Chega a hora de que sexa glorificado o Fillo do Home». Cando sexa crucificado, todos poderán ver con claridade onde está a súa verdadeira grandeza e a súa gloria.
Probablemente ninguén lle entendeu nada. Pero Xesús, pensando na forma de morte que o espera, insiste: «Cando eu sexa elevado sobre a terra, atraerei a todos cara a min». Que é o que se esconde no crucificado para que teña ese poder de atracción? Só unha cousa: o seu amor incríbel a todos.
O amor é invisíbel. Só o podemos ver nos xestos, nos signos e na entrega de quen nos quere ben. Por iso, en Xesús crucificado, na súa vida entregada ata a morte, podemos percibir o amor insondábel de Deus. En realidade, só empezamos a ser cristiáns cando nos sentimos atraídos por Xesús. Só empezamos a entender algo da fe cando nos sentimos amados por Deus.
Para explicar a forza que se encerra na súa morte na cruz, Xesús emprega unha imaxe sinxela que todos podemos entender: «Se o gran de trigo non cae en terra e morre, queda infecundo; pero se morre, dá moito froito». Se o gran morre, xermina e fai xermolar a vida, pero se se encerra na súa pequena envoltura e garda para si a súa enerxía vital, permanece estéril.
Esta bela imaxe descóbrenos unha lei que atravesa misteriosamente a vida enteira. Non é unha norma moral. Non é unha lei imposta pola relixión. É a dinámica que fai fecunda a vida de quen sofre movido polo amor. É unha idea repetida por Xesús en diversas ocasións: Quen se agarra egoistamente á súa vida, bótaa a perder; quen a sabe entregar con xenerosidade xera máis vida.
Non é difícil comprobalo. Quen vive exclusivamente para o seu benestar, o seu diñeiro, o seu éxito ou seguridade remata vivindo unha vida mediocre e estéril: o seu paso por este mundo non fai a vida máis humana. Quen se arrisca a vivir en actitude aberta e xenerosa, difunde vida, irradia alegría, axuda a vivir. Non hai un xeito máis apaixoante de vivir que facer a vida dos demais máis humana e levadeira. Como poderemos seguir a Xesús se non nos sentimos atraídos polo seu estilo de vida?

José Antonio Pagola
Traduciu. Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Difunde o poder de atracción de Xesús. Pásao.

HOMILIA -IT

25 Marzo 2012
V Quaresima (B)
Gv 12, 20-33

IL  FASCINO DI GESÙ

Alcuni pellegrini greci, venuti a celebrare la Pasqua dei giudei, si avvicinano a Filippo con una richiesta: Vogliamo vedere Gesù. Non è curiosità. È un desiderio profondo di conoscere il mistero che si racchiude in quell’uomo di Dio. Anche a loro può far bene.
Gesù si vede preoccupato. Tra qualche giorno sarà crocifisso. Quando gli comunicano il desiderio dei pellegrini greci, pronuncia parole sconcertanti: È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. Quando sarà crocifisso, tutti potranno vedere con chiarezza dove sta la sua vera grandezza e la sua gloria.
Probabilmente nessuno ha capito qualcosa. Ma Gesù, pensando alla forma di morte che lo attende, insiste: Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Che cosa si nasconde nel crocifisso perché abbia questo potere di attrazione? Solo una cosa: il suo incredibile amore per tutti.
L’amore è invisibile. Lo possiamo vedere solo nei gesti, nei segni e nella dedizione di chi ci vuole bene. Per questo, in Gesù crocifisso, nella sua vita consegnata fino alla morte, possiamo percepire l’amore insondabile di Dio. In realtà incominciamo ad essere cristiani solo quando ci sentiamo attratti da Gesù. Incominciamo a comprendere qualcosa della fede solo quando ci sentiamo amati da Dio.
Per spiegare la forza che si racchiude nella sua morte sulla croce, Gesù impiega un’immagine semplice che tutti possiamo comprendere: Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Se il grano muore, germoglia e fa scoppiare la vita, ma se si chiude nel suo piccolo involucro e conserva per sé la sua energia vitale, rimane sterile.
Questa bella immagine ci rivela una legge che attraversa misteriosamente tutta la vita. Non è una norma morale. Non è una legge imposta dalla religione. È la dinamica che rende feconda la vita di chi soffre mosso dall’amore. È un’idea ripetuta da Gesù in diverse occasioni. Chi si afferra egoisticamente alla sua vita, la rovina, chi la sa dare con generosità, genera più vita.
Non è difficile provarlo. Chi vive esclusivamente per il suo benessere, il suo denaro, la sua riuscita o sicurezza, finisce per vivere una vita mediocre e sterile: il suo passaggio per questo mondo non rende la vita più umana. Chi si arrischia a vivere con atteggiamento aperto e generoso, diffonde vita, irradia gioia, aiuta a vivere. Non c’è una maniera più appassionante di vivere che fare la vita degli altri più umana e sopportabile. Come potremmo seguire Gesù se non ci sentiamo attratti dal suo stile di vita?

José Antonio Pagola

Ree evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Propaga il potere di attrazione di Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

25  Mars 2012
5  Carême (B)
Jean 12, 20-33

L’ATTRAIT DE JESUS

Des pèlerins grecs venus célébrer la Pâque des juifs s’approchent de Philippe en  lui demandant : « Nous voulons voir Jésus ». Ce n’est pas de la simple curiosité. C’est un désir profond de connaître le mystère caché dans  cet homme de Dieu. Cela peut leur faire du bien à eux aussi.
On sent Jésus préoccupé. Dans quelques jours,  il sera crucifié. Lorsqu’on lui communique le désir des pèlerins grecs, il prononce quelques paroles déconcertantes : « L’heure vient où le Fils de l’Homme va être glorifié ». Lorsqu’il sera crucifié, tout le monde  verra clairement où se trouvent sa véritable grandeur et sa gloire.
Personne n’a sûrement rien compris à ces paroles. Mais Jésus, en pensant à la forme de mort qui l’attend, insiste : « Lorsque je serai élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes ».  Qu’est-ce qui est caché chez le crucifié pour qu’il ait ce pouvoir d’attraction ? Rien qu’une chose : son amour incroyable à l’égard de tous.
L’amour est invisible. On ne peut le  voir qu’à travers les gestes, les signes et le don de celui qui nous aime. C’est pourquoi, nous pouvons  percevoir l’insondable amour de Dieu à travers Jésus crucifié, dans le don de sa vie jusqu’à la mort. En réalité, nous ne commençons à être chrétiens que  lorsque nous nous sentons  attirés par Jésus. C’est seulement lorsque nous nous sentons aimés par Dieu que nous commençons  à comprendre quelque chose  de la foi.
Pour expliquer la force que renferme sa mort sur la croix, Jésus utilise une image simple à la portée de tout le monde: « Si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul : mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ». Si le grain meurt, il germe et fait jaillir la vie, mais s’il s’enferme dans sa petite enveloppe gardant pour lui-même son énergie vitale, il demeure stérile.
Cette belle image nous découvre une loi qui traverse mystérieusement la vie entière. Ce n’est pas une norme morale. Ce n’est pas une loi imposée par la religion. C’est la dynamique qui rend féconde la vie de celui qui souffre par amour. C’est une idée que Jésus répète à maintes reprises : Celui qui s’accroche égoïstement à sa vie, est en train de la rater; mais celui qui sait la livrer généreusement, génère encore plus de vie.
Il n’est pas difficile de le vérifier. Celui qui vit exclusivement pour son bien-être, son argent, son succès, sa  sécurité, finit par mener une vie médiocre et stérile : son passage en ce monde ne rend pas la vie plus humaine. Mais celui qui se risque à vivre  dans une attitude d’ouverture et de générosité, celui-là répand la vie, rayonne la joie et aide à vivre. Il n’y a pas de façon de vivre plus passionnante que de rendre la vie des autres plus humaine  et plus  supportable. Comment pourrons-nous suivre Jésus si nous ne nous sentons pas attirés par son style de vie ?

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Répand le pouvoir d’attraction de Jésus
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

25 de Março de 2012
5 Quaresma (B)
João 12, 20-33

O ATRATIVO DE JESUS

Uns peregrinos gregos que vieram celebrar a Pascoa dos judeus aproximaram-se de Felipe com uma petição: «Queremos ver Jesus». Não é curiosidade. É um desejo profundo de conhecer o mistério que se encerra naquele Homem de Deus. Também a eles lhes pode fazer bem.
Jesus é visto preocupado. Dentro de uns dias será crucificado. Quando lhe comunicam o desejo dos peregrinos gregos, pronuncia umas palavras desconcertantes: «Chega a hora de que seja glorificado o Filho do Homem». Quando for crucificado, todos poderão ver com claridade onde está a Sua verdadeira grandeza e a Sua glória.
Provavelmente ninguém entendeu nada. Mas Jesus, pensando na forma de morte que o espera, insiste: «Quando Eu for elevado sobre a terra, atrairei todos até Mim». Que se esconde no crucificado para que tenha esse poder de atração? Apenas uma coisa: O Seu amor incrível a todos.
O amor é invisível. Só o podemos ver nos gestos, nos sinais e na entrega de quem nos quer bem. Por isso, em Jesus crucificado, na Sua vida entregue até à morte, podemos perceber o amor insondável de Deus. Na realidade, só começamos a ser cristãos quando nos sentimos atraídos por Jesus. Só começamos a entender algo da fé quando nos sentimos amados por Deus.
Para explicar a força que se encerra na Sua morte na cruz, Jesus utiliza uma imagem simples que todos podemos entender: «Se o grão de trigo não cai na terra e morre, fica infecundo; mas se morre, dá muito fruto». Se o grão morre, germina e faz brotar a vida, mas se se encerra no seu pequeno involucro e guarda para si a sua energia vital, permanece estéril.
Esta bela imagem descobre-nos uma lei que atravessa misteriosamente a vida inteira. Não é uma norma moral. Não é uma lei imposta pela religião. É a dinâmica que torna fecunda a vida de quem sofre movido por el amor. É uma ideia repetida por Jesus em diversas ocasiões: Quem se agarra egoistamente à sua vida, deita-a a perder; quem sabe entrega-la com generosidade gera mais vida.
Não é difícil comprová-lo. Quem vive exclusivamente para o seu bem-estar, o seu dinheiro, o seu êxito, a sua segurança, acaba vivendo uma vida medíocre e estéril: a sua passagem por este mundo não faz a vida mais humana. Quem se arrisca a viver uma atitude aberta e generosa, difunde a vida, irradia alegria, ajuda a viver. Não há uma forma mais apaixonante de viver que fazer a vida dos outros, mais humana e leve. Como poderemos seguir Jesus se não nos sentimos atraídos pelo Seu estilo de vida?

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde o poder de atração de Jesus. Passa-o.

HOMILIA - EN

March 25, 2012
V Sunday of Lent (B)
Jo 12, 20-33

JESUS’ APPEAL

Some Greeks, who had come to worship at the festival, approached Philip with this petition: “Sir, we should like to see Jesus.” It was not sheer curiosity, but a sincere desire to know about the mystery surrounding that man of God. Surely he could be of some good to them, too.
Jesus was not particularly worried by the approaching days and, when he was told about the request by the Greek pilgrims, Jesus did not hesitate to start by telling them this great pronouncement: “Now the hour has come for the Son of Man to be glorified.” When he will be crucified, everyone will understand his true greatness and glory.
Probably, no one understood anything. Jesus, however, thinking about the manner of his impending death, he went on: “And when I am lifted up from the earth, I shall draw all men to myself.” What really lies behind this crucified man to have such power of attraction? This could be only one thing: his incredible love for everyone.
His love is invisible. It can be seen only in his gestures, his signs and the way he shows his love to us. Hence, it is in this Jesus crucified and his surrender until death that we can perceive God’s own unfathomable love. Actually, we can begin to be real Christians when we experience such attraction to Jesus. And we can understand really something about our faith when we feel loved by God.
In order to understand the power generated by His death on the cross, Jesus makes use of a simple comparison that everyone could understand: “Unless a wheat grain falls on the ground and dies, it remains only a single grain; but if it dies, it yields a rich harvest.” If the grain of wheat dies, it grows and produces life, but if it stays locked up in its husk and preserves its own energy, it remains sterile.
This beautiful imagery unveils a law that is mysteriously present in every living being. It is not a moral concept. It is not a new law imposed by religion. It is the dynamism that rules the life of everyone that accepts suffering for the sake of someone else. It is an idea that Jesus kept repeating on various occasions: anyone who keeps his life selfishly will lose it, and everyone who loses his life for the sake of others will gain more life.
It is not difficult to prove such statement. Anyone who lives exclusively for his wellbeing, his money, success or security, will ultimately end up having a sterile and mediocre life. His passage through this world has not enriched human life. Whereas, those who risk a life and attitude of openness and generosity towards others, will spread joy, happiness and help to everyone. There is nothing more challenging and passionate than living to make the lives of everyone more enjoyable and humane. We cannot call ourselves followers of Jesus if we don’t feel attracted by such beautiful life style.

José Antonio Pagola

Gospel Network BUENAS NOTICIAS
Spread the power of attraction by Jesus

lunes, 12 de marzo de 2012

03/18/2012 - 4st Sunday of Lent (B)


Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages


MIRAR AL CRUCIFICADO
GURUTZILTZATUARI BEGIRA
MIRAR EL CRUCIFICAT
MIRAR AO CRUCIFICADO
GUARDARE IL CROCIFISSO
REGARDER LE CRUCIFIE
OLHAR O CRUCIFICADO
LENT - LIFTED UP ON THE CROSS

HOMILIA - ES

18 de marzo de 2012
4 Cuaresma (B)
Juan 3, 14-21

MIRAR AL CRUCIFICADO

El evangelista Juan nos habla de un extraño encuentro de Jesús con un importante fariseo, llamado Nicodemo. Según el relato, es Nicodemo quien toma la iniciativa y va a donde Jesús «de noche». Intuye que Jesús es «un hombre venido de Dios», pero se mueve entre tinieblas. Jesús lo irá conduciendo hacia la luz.
Nicodemo representa en el relato a todo aquel que busca sinceramente encontrarse con Jesús. Por eso, en cierto momento, Nicodemo desaparece de escena y Jesús prosigue su discurso para terminar con una invitación general a no vivir en tinieblas, sino a buscar la luz.
Según Jesús, la luz que lo puede iluminar todo está en el Crucificado. La afirmación es atrevida: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna». ¿Podemos ver y sentir el amor de Dios en ese hombre torturado en la cruz?
Acostumbrados desde niños a ver la cruz por todas partes, no hemos aprendido a mirar el rostro del Crucificado con fe y con amor. Nuestra mirada distraída no es capaz de descubrir en ese rostro la luz que podría iluminar nuestra vida en los momentos más duros y difíciles.
Sin embargo, Jesús nos está mandando desde la cruz señales de vida y de amor. En esos brazos extendidos que no pueden ya abrazar a los niños, y en esa manos clavadas que no pueden acariciar a los leprosos ni bendecir a los enfermos, está Dios con sus brazos abiertos para acoger, abrazar y sostener nuestras pobres vidas, rotas por tantos sufrimientos.
Desde ese rostro apagado por la muerte, desde esos ojos que ya no pueden mirar con ternura a pecadores y prostitutas, desde esa boca que no puede gritar su indignación por las víctimas de tantos abusos e injusticias, Dios nos está revelando su "amor loco" a la Humanidad.
«Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él». Podemos acoger a ese Dios y lo podemos rechazar. Nadie nos fuerza. Somos nosotros los que hemos de decidir. Pero «la Luz ya ha venido al mundo». ¿Por qué tantas veces rechazamos la luz que nos viene del Crucificado?
Él podría poner luz en la vida más desgraciada y fracasada, pero «el que obra mal... no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras». Cuando vivimos de manera poco digna, evitamos la luz porque nos sentimos mal ante Dios. No queremos mirar al Crucificado. Por el contrario, «el que realiza la verdad, se acerca a la luz». No huye a la oscuridad. No tiene nada que ocultar. Busca con su mirada al Crucificado. Él lo hace vivir en la luz.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2012ko martxoaren 18a
Garizumako 4. Igandea B
Joan 3, 14-21

GURUTZILTZATUARI BEGIRA

Jesusek Nikodemo izeneko fariseu sonatu batekin izan duen topo egite berezia kontatu digu Joan ebanjelariak. Kontakizunaren arabera, Nikodemorena izan da ekimena: «gauez» Jesusengana joan da. Sumatu du «Jainkoagandik etorritako gizona» dela Jesus; baina ilunpean dabil. Argira bideratuko du Jesusek.
Jesus benetan aurkitu duen oro ordezkatzen du Nikodemok kontakizun honetan. Horregatik, halako batean, Nikodemo ezkutatu egin da pasadizotik eta bere hitzaldia jarraitu du Jesusek, mundu guztia gonbidatuz, ilunpean bizi ez dadin, baizik eta argi bila ibil dadin.
Jesusen arabera, gauza guztiak argitu ditzakeen argia Gurutziltzatuagan dago. Ausarta da baieztapena: «Hartaraino maite du Jainkoak mundua, non bere Semea eman baitu, harengan sinesten duen inor gal ez dadin, baizik eta betiko bizia izan dezan». Sumatzen eta sentitzen ahal dugu Jainkoaren maitasuna gurutzean torturatu duten gizon horrengan?
Haurtzarotik gurutzea nonahi ikusten ohiturik, ez dugu ikasi Gurutziltzatuaren aurpegiari fedez eta maitasunez begiratzen. Gure begiratu zabarra ez da gai aurpegi horretan argia ikusteko: momenturik latzenetan eta zailenetan gure bizitza argitzen ahal lukeen argia ikusteko.
Alabaina, bizi- eta maitasun-seinaleak bidaltzen ari zaigu Jesus gurutzetik. Jada haurrak ezin besarkatu dituzten beso luzatu horietan, eta lepradunak ezin ferekatu, gaixoak ezin bedeinkatu dituzten esku iltzatu horietan, Jainkoa dago, besoak zabalik, gure bizitza pobre hau, hainbat sufrimenduk hautsia den hau, onartzeko, besarkatzeko eta sostengatzeko prest.
Heriotzak itzali duen aurpegi horretatik, bekatariei eta prostitutei jada txeraz ezin begiratu dien begi horietatik, hainbat abusu eta injustiziaren biktima direnei bere haserrea jada ezin agertu dien aho horretatik, gizadiari dion bere «maitasun zoroa» agertzen ari zaigu Jainkoa.
«Jainkoak ez du bidali mundura bere Semea mundua juzgatzeko, baizik Semearen bidez mundua salba dadin». Jainko hori onar dezakegu nahiz zapuztu. Ez gaitu inork behartzen. Geurea dugu erabakia. Baina «Argia etorria da jada mundura». Zergatik zapuzten dugu hainbatetan Gurutziltzatuagandik datorkigun argia?
Hark jar lezake argia bizitzarik zoritxarrenekoan edo porrotik handienekoan; baina «okerra dagiena… ez da hurbiltzen argira, bere egintzek akusa ez dezaten». Duintasun eskasez bizi garenean, argiari ihes egiten diogu, Jainkoaren aurrean gaizki sentitzen garelako. Ez dugu jarraitu nahi izaten Gurutziltzatuari begira. Alderantziz, «egia egiten duena, argira hurbiltzen da». Ez du ilunera ihes egiten. Ez du ezer ezkutatzekorik. Gurutziltzatuari begira nola egongo dabil. Eta argian bizi ahal izatea ematen dio hark.

José Antonio Pagola

HOMILIA - CA

18 de març de 2012
Diumenge IV de Quaresma (B)
Joan 3, 14-21

MIRAR EL CRUCIFICAT

L'evangelista Joan ens parla d'una estranya trobada de Jesús amb un important fariseu, anomenat Nicodem. Segons el relat, és Nicodem qui pren la iniciativa i va a trobar Jesús «de nit». Intueix que Jesús és «un home enviat per Déu», però es mou entre tenebres. Jesús l’anirà conduint cap a la llum.
Nicodem representa en el relat tot aquell que cerca sincerament trobar-se amb Jesús. Per això, en un cert moment, Nicodem desapareix d'escena i Jesús prossegueix el seu discurs per acabar amb una invitació general a no viure a les tenebres, sinó a cercar la llum.
Segons Jesús, la llum que ho pot il•luminar tot és en el Crucificat. L'afirmació és agosarada: «Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna». Podem veure i sentir l'amor de Déu en aquest home torturat a la creu?
Acostumats des de nens a veure la creu per tot arreu, no hem après a mirar el rostre del Crucificat amb fe i amb amor. La nostra mirada distreta no és capaç de descobrir en aquest rostre la llum que podria il•luminar la nostra vida en els moments més durs i difícils.
No obstant això, Jesús ens està enviant des de la creu senyals de vida i d'amor.
En aquests braços estesos que no poden ja abraçar els nens, i en aquestes mans clavades que no poden acaronar els leprosos ni beneir els malalts, hi ha Déu amb els seus braços oberts per acollir, abraçar i sostenir les nostres pobres vides, trencades per tants sofriments.
Des d'aquest rostre apagat per la mort, des d'aquests ulls que ja no poden mirar amb tendresa a pecadors i prostitutes, des d'aquesta boca que no pot cridar la seva indignació per les víctimes de tants abusos i injustícies, Déu ens està revelant el seu "amor boig" per la Humanitat.
«Déu no ha enviat el seu Fill al món perquè el món fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà d’ell». Podem acollir aquest Déu i el podem rebutjar. Ningú no ens hi obliga. Som nosaltres els que hem de decidir. Però «la Llum ja ha vingut al món». Per què tantes vegades rebutgem la llum que ens ve del Crucificat?
Ell podria posar llum en la vida més desgraciada i fracassada, però «tots el qui obren el mal... no s'acosten a la llum, perquè quedarien al descobert les seves obres». Quan vivim de manera poc digna, evitem la llum perquè ens sentim malament davant Déu. No volem mirar el Crucificat. Per contra, «els qui viuen d’acord amb la veritat s'acosten a la llum». No fuig a la foscor. No té res a amagar. Cerca amb la seva mirada el Crucificat. Ell el fa viure en la llum.

José Antonio Pagola

HOMILIA - GL

18 de marzo de 2012
4 Coresma (B)
Xoán 3, 14-21

MIRAR AO CRUCIFICADO

O evanxelista Xoán fálanos dun estraño encontro de Xesús cun importante fariseo, chamado Nicodemo. Segundo o relato, é Nicodemo quen toma a iniciativa e vai onde Xesús «de noite». Intúe que Xesús é «un home vindo de Deus», pero móvese entre tebras. Xesús irao conducindo cara á luz.
Nicodemo representa no relato a todo aquel que busca sinceramente atoparse con Xesús. Por iso, en certo momento, Nicodemo desaparece de escena e Xesús prosegue o seu discurso para rematar cun convite xeral a non vivir nas tebras, senón a buscar a luz.
Segundo Xesús, a luz que o pode iluminar todo está no Crucificado. A afirmación é atrevida: «Tanto amou Deus ao mundo que entregou ao seu Fillo único para que non pereza ningún dos que creen nel, senón que teñan vida eterna». Podemos ver e sentir o amor de Deus nese home torturado na cruz?
Acostumados dende nenos a ver a cruz por tódalas partes, non aprendemos a mirar o rostro do Crucificado con fe e con amor. A nosa mirada distraída non é capaz de descubrir nese rostro a luz que podería iluminar a nosa vida nos momentos máis duros e difíciles.
Non obstante, Xesús estanos a mandar dende a cruz sinais de vida e de amor. Neses brazos estendidos que non poden xa abrazar os nenos, e nesa mans cravadas que non poden acariciar aos leprosos nin bendicir aos enfermos, está Deus cos seus brazos abertos para acoller, abrazar e soster as nosas pobres vidas, rotas por tantos sufrimentos.
Dende ese rostro apagado pola morte, dende eses ollos que xa non poden mirar con tenrura a pecadores e prostitutas, dende esa boca que non pode berrar a súa indignación polas vítimas de tantos abusos e inxustizas, Deus estanos a revelar o seu "amor tolo" á Humanidade.
«Deus non mandou o seu Fillo ao mundo para xulgar ao mundo, senón para que o mundo se salve por el». Podemos acoller a ese Deus e podémolo rexeitar. Ninguén nos forza. Somos nós os que temos de decidir. Pero «a Luz xa veu ao mundo». Por que tantas veces rexeitamos a luz que nos vén do Crucificado?
El podería poñer luz na vida máis desgraciada e fracasada, pero «o que obra mal... non se achega á luz para non se ver acusado polas súas obras». Cando vivimos de xeito pouco digno, evitamos a luz porque nos sentimos mal ante Deus. Non queremos mirar ao Crucificado. Pola contra, «o que realiza a verdade, achégase á luz». Non foxe da escuridade. Non ten nada que ocultar. Busca coa súa mirada ao Crucificado. El faino vivir na luz.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

HOMILIA -IT

18 Marzo 2012
4 Quaresma ( B )
Gv 3, 14-21

GUARDARE IL CROCIFISSO

L’evangelista Giovanni ci parla di uno strano incontro di Gesù con un importante fariseo, chiamato Nicodemo. Secondo il racconto, è Nicodemo che prende l’iniziativa e va da Gesù di notte. Intuisce che Gesù è un uomo venuto da Dio, ma si muove nelle tenebre. Gesù lo condurrà verso la luce.
Nicodemo rappresenta nel racconto ogni uomo che cerca sinceramente di incontrarsi con Gesù. Per questo, a un certo momento, Nicodemo scompare dalla scena e Gesù prosegue il suo discorso per finire con un invito generale a non vivere nelle tenebre, ma a cercare la luce.
 Secondo Gesù, la luce che può illuminare tutto è nel Crocifisso. L’affermazione è azzardata: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Possiamo vedere e sentire l’amore di Dio in quell’uomo torturato sulla croce?
Abituati fin da bambini a vedere la croce da ogni parte, non abbiamo imparato a guardare il volto del Crocifisso con fede e con amore. Il nostro sguardo distratto non è capace di scoprire in quel volto la luce che potrebbe illuminare la nostra vita nei momenti più duri e difficili.
Gesù tuttavia ci manda dalla croce segni di vita e di amore. In quelle braccia distese che non possono più abbracciare i bambini, e in quelle mani inchiodate che non possono accarezzare i lebbrosi, né benedire gli infermi, è Dio con le sue braccia aperte ad accogliere, abbracciare e sostenere le nostre povere vite, colpite da tante sofferenze.
Da quel volto spento dalla morte, da quegli occhi che non possono più guardare con tenerezza peccatori e prostitute, da quella bocca che non può gridare la sua indignazione per le vittime di tanti abusi e ingiustizie, Dio ci sta rivelando il suo “amore folle” per l’Umanità.
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Possiamo accogliere questo Dio o lo possiamo rifiutare. Nessuno ci forza. Siamo noi che dobbiamo decidere. Ma la Luce è venuta nel mondo. Perché tante volte rifiutiamo la luce che ci viene dal Crocifisso?
Lui potrebbe illuminare la vita più disgraziata e fallita, ma chi fa il male… non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Quando viviamo in maniera poco degna, evitiamo la luce, perché ci sentiamo male davanti a Dio. Non vogliamo guardare il Crocifisso. Al contrario chi fa la verità viene verso la luce. Non fugge verso l’oscurità. Non ha nulla da nascondere. Cerca con il suo sguardo il Crocifisso. È lui che lo fa vivere nella luce.

José Antonio Pagola

HOMILIA - FR

18 de mars 2012
4 Carême (B)
Jean 3, 14-21

REGARDER LE CRUCIFIE

L’évangéliste Jean nous parle d’une étrange rencontre entre Jésus et un important pharisien appelé Nicodème. D’après le récit, c’est Nicodème qui prend l’initiative d’aller vers Jésus, « la nuit ». Il a l’intuition que Jésus est « un homme venu de Dieu », mais il avance  au milieu de l’obscurité. C’est Jésus qui le conduira peu à peu  vers la lumière.
Dans ce récit, Nicodème représente toute personne  qui tente sincèrement de rencontrer Jésus. C’est pourquoi, à un moment donné, Nicodème disparaît de la scène laissant Jésus poursuivre son discours qui se termine  par une invitation générale à ne pas vivre dans les ténèbres  mais à chercher la lumière.
Selon Jésus, la lumière qui peut tout éclairer provient du Crucifié. C’est une affirmation hardie : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas mais qu’ils aient la vie éternelle ». Pouvons-nous voir et sentir l’amour de Dieu en cet homme torturé sur une croix ?
Habitués depuis notre enfance à voir la croix partout, nous n’avons pas appris à regarder  avec foi et amour le visage du Crucifié. Notre regard distrait n’est pas capable de découvrir dans ce visage la lumière pouvant nous éclairer  aux moments les plus durs et les plus difficiles de notre vie.
Cependant, Jésus,  depuis sa croix, nous envoie  des signes de vie et d’amour.
Dans ces bras étendus qui ne peuvent plus embrasser les enfants, et dans ces mains clouées qui ne peuvent plus caresser les lépreux ni bénir les malades, c’est Dieu lui-même qui est présent, en train d’accueillir, d’embrasser et de soutenir de ses bras ouverts, nos pauvres vies, brisées par tant de souffrances.
De ce visage éteint par la mort, de ces yeux qui ne peuvent plus regarder avec tendresse les pécheurs et les prostituées, de  cette bouche qui ne peut plus crier son indignation pour les victimes de tant d’abus et d’injustices, Dieu est en train de nous révéler son “fol amour” pour l’humanité.
“Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui ».  Nous pouvons accueillir ce Dieu ou le refuser. Personne ne nous force. C’est à nous de décider. Mais « la lumière est déjà arrivée dans le monde ». Pourquoi refusons-nous tant de fois cette lumière qui nous vient du Crucifié ?
Il peut, lui, éclairer la vie la plus ratée et la plus malheureuse mais « celui qui fait le mal…ne s’approche pas de la lumière pour éviter de se  voir  accusé par ses œuvres ». Lorsque nous menons une vie indigne, nous évitons la lumière parce que nous nous sentons mal à l’aise devant Dieu. Nous refusons de regarder le Crucifié.  Par contre, « celui qui fait la vérité, s’approche de la lumière ». Il ne s’enfouit pas dans l’obscurité. Il n’a rien à cacher. De son regard, il cherche  le Crucifié. Celui-ci le fait vivre dans la lumière.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

HOMILIA PT

18 de Março de 2012
4 Quaresma (B)
João 3, 14-21

OLHAR O CRUCIFICADO

O evangelista João fala-nos de um estranho encontro de Jesus com um importante fariseu, chamado Nicodemo. Segundo o relato, é Nicodemo quem toma a iniciativa e vai até Jesus «de noite». Intui que Jesus é «um homem vindo de Deus», mas move-se entre trevas. Jesus irá conduzindo-o até à luz.
Nicodemo representa no relato a todos aqueles que procuram sinceramente encontrar-se com Jesus. Por isso, em certo momento, Nicodemo desaparece de cena e Jesus prossegue o Seu discurso para concluir com um convite geral a não viver nas trevas, mas a procurar a luz.
Segundo Jesus, a luz que pode iluminar tudo está no Crucificado. A afirmação é atrevida: «Tanto amou Deus ao mundo que entregou o Seu Filho único para que não pereça nenhum dos que creem Nele, mas que tenham a vida eterna». Poderemos ver e sentir o amor de Deus nesse homem torturado na cruz?
Habituados desde crianças a ver a cruz por toda a parte, não aprendemos a olhar o rosto do Crucificado com fé e com amor. O nosso olhar distraído não é capaz de descobrir nesse rosto a luz que poderia iluminar a nossa vida nos momentos mais duros y difíceis.
No entanto, Jesus envia-nos desde a cruz sinais de vida e de amor. Nesses braços estendidos que já não podem abraçar as crianças, e nessas mãos cravadas que não podem acariciar os leprosos nem bendizer os doentes, está Deus com os Seus braços abertos para acolher, abraçar e sustentar as nossas pobres vidas, rasgadas por tantos sofrimentos.
Desde esse rosto apagado pela morte, desde esses olhos que já não podem olhar com ternura os pecadores e prostitutas, desde essa boca que não pode gritar a Sua indignação pelas vítimas de tantos abusos e injustiças, Deus revela-Nos o Seu "amor louco" pela Humanidade.
«Deus não mandou o Seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo se salve por Ele». Podemos acolher a esse Deus e podemos rejeita-Lo. Ninguém nos força. Somos nós os que temos de decidir. Mas «a Luz já veio ao mundo». Porquê tantas vezes rejeitamos a luz que nos vem do Crucificado?
Ele poderia pôr luz na vida mais desgraçada e fracassada, mas «o que age mal... não se aproxima da luz para não se ver acusado pelas suas obras». Quando vivemos de forma pouco digna, evitamos a luz porque nos sentimos mal ante Deus. Não queremos olhar o Crucificado. Pelo contrário, «o que realiza a verdade, aproxima-se da luz». Não foge para a escuridão. Não tem nada para ocultar. Procura com o seu olhar o Crucificado. Ele faz viver na luz.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EN

March 18, 2012
IV Lent (B)
Jo 3, 14-21

LENT - LIFTED UP ON THE CROSS

John the Evangelist tells us about an unusual encounter with a leading Jew, Nicodemus, who came to visit Jesus by night. This Pharisee confessed that Jesus was believed to “be a teacher who came from God.”  He himself was to be led from darkness into the light.
In John’s story, Nicodemus represents anyone who sincerely seeks to meet Jesus. In fact, somehow along the story, Nicodemus disappears from the scene and Jesus finishes his address inviting everyone “who does wrong and hates the light…to live by the truth and come out into the light.”
According to Jesus, the light that will enlighten everything can be found in the Crucified. “Yes, God loved the world so much that he gave his only Son so that everyone who believes in Him may not be lost but may have eternal life.”  Are we able to see God’s love in that man hanging from a cross?
Accustomed as we are, from childhood, to see the cross everywhere, we haven’t really learned to look at the Crucified with faith and love. Our casual looks are not able to see in that face the light that could guide our lives in the most difficult and tragic moments.
Jesus, however, keeps sending us from the Cross all messages of life and love. Those outstretched arms, now unable to embrace the children, and those pierced hands that can’t heal the lepers or bless the sick, represent really the open arms of God the Father who continues to welcome, embrace and sustain the lives of all the people who are broken down by so much suffering.
From that face, shut down by death, and those eyes no longer able to look with tenderness to sinners and public women; and from his mouth, no longer able to pronounce His indignation at so much injustice and abuses against helpless victims, God is still revealing His unfathomable love for humanity.
“For God sent his Son into the world not to condemn the world, but so that through Him the world might be saved.” We remain free to accept this God or to condemn him. No one will force us into it. It is our choice. But “the light has come into this world.” Why is it that we keep rejecting this light that comes to us from the Crucified?
He alone will be able to throw some light into our unhappiness and continued failings; still “everyone who does wrong hates the light and avoids it.”  When we live in an unworthy manner, we avoid the light as we feel exposed before God. We cannot look at the Crucified. On the other hand, “any man who lives by the truth comes out into the light,” as he has nothing to hide. He looks at the face of the Crucified.

José Antonio Pagola