lunes, 3 de septiembre de 2012

09/09/2012 - 23 Sunday in Ordinary Time (B)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

9 de septiembre 2012
23 Tiempo ordinario (B)
Marcos 7,31-37

CURAR LA SORDERA

La curación de un sordomudo en la región pagana de Sidón está narrada por Marcos con una intención claramente pedagógica. Es un enfermo muy especial. Ni oye ni habla. Vive encerrado en sí mismo, sin comunicarse con nadie. No se entera de que Jesús está pasando cerca de él. Son otros los que lo llevan hasta el Profeta.
También la actuación de Jesús es especial. No impone sus manos sobre él como le han pedido, sino que lo toma aparte y lo lleva a un lugar retirado de la gente. Allí trabaja intensamente, primero sus oídos y luego su lengua. Quiere que el enfermo sienta su contacto curador. Solo un encuentro profundo con Jesús podrá curarlo de una sordera tan tenaz.
Al parecer, no es suficiente todo aquel esfuerzo. La sordera se resiste. Entonces Jesús acude al Padre, fuente de toda salvación: mirando al cielo, suspira y grita al enfermo una sola palabra: "Effetá", es decir, "Abrete". Esta es la única palabra que pronuncia Jesús en todo el relato. No está dirigida a los oídos del sordo sino a su corazón.
Sin duda, Marcos quiere que esta palabra de Jesús resuene con fuerza en las comunidades cristianas que leerán su relato. Conoce a más de uno que vive sordo a la Palabra de Dios. Cristianos que no se abren a la Buena Noticia de Jesús ni hablan a nadie de su fe. Comunidades sordomudas que escuchan poco el Evangelio y lo comunican mal.
Tal vez uno de los pecados más graves de los cristianos es esta sordera. No nos detenemos a escuchar el Evangelio de Jesús. No vivimos con el corazón abierto para acoger sus palabras. Por eso, no sabemos escuchar con paciencia y compasión a tantos que sufren sin recibir apenas el cariño ni la atención de nadie.
A veces se diría que la Iglesia, nacida de Jesús para anunciar la Buena Noticia de Jesús, va haciendo su propio camino, lejos de la vida concreta de preocupaciones, miedos, trabajos y esperanzas de la gente. Si no escuchamos bien las llamadas de Jesús, no pondremos palabras de esperanza en la vida de los que sufren.
Hay algo paradójico en algunos discursos de la Iglesia. Se dicen grandes verdades y se proclaman mensajes muy positivos, pero no tocan el corazón de las personas. Algo de esto está sucediendo en estos tiempos de crisis. La sociedad no está esperando "doctrina social" de los especialistas, pero escucha con atención una palabra clarividente, inspirada en el Evangelio y pronunciada por una Iglesia sensible al sufrimiento de las víctimas, que sale instintivamente en su defensa invitando a todos a estar cerca de quienes más ayuda necesitan para vivir con dignidad.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Haz que se escuche la Palabra de Jesús. Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko irailaren 9a
Urteko 23. Igandea B
Markos 7,31-37

GORRERIA SENDATU

Sidon lurralde paganoan gormutu bat sendatu izana dakar Markosek, argi eta garbi asmo pedagogikoaz. Gaixo berezia da oso. Ez entzuten du, ez hitz egiten. Bere baitan hesiturik bizi da, inorekin komunikatu gabe. Ez daki Jesus bere inguruan dabilela ere. Beste batzuek eraman dute Profetagana.
Orobat da berezia Jesusen jokabidea. Ez dizkio eskuak ezarri eskatu dioten bezala, baizik eta berekin aparte hartu eta jenderik ez den leku batera eraman du. Hain biziki lan egin du: lehenik haren entzumenaren gainean, ondoren haren mihiaren gainean. Gaixoak bere ukitu sendatzailea senti dezan nahi du. Jesusekin topo egite sakon batek bakarrik sendatu ahal izango du hartarainoko gorreria gogorretik.
Itxuraz, ez da aski izan ahalegin hura guztia. Gorreriak bereari eutsi dio. Orduan, Aitagana jo du Jesusek, salbazio ororen iturrira: zerura begira jarri, hasperen bat egin eta hitz bakar bat esan dio gaixoari: «Effeta», hau da, «Ireki hadi». Hitz hau bakarrik jaulki du Jesusek kontakizun osoan. Ez da gorraren entzumenari esana, baizik haren bihotzari.
Dudarik gabe, Jesusen hitz honek, entzungo duten kristau-elkarteetan, indartsu jo dezan nahi du Markosek. Jainkoaren Hitzaren aurrean gorreriak jotako bat baino gehiago ezagutzen du. Jesusen Berri Onari irekitzen ez zaizkion kristauak; beren fedeaz ere inori hitz egiten ez diotenak. Elkarte gormutuak dira, Ebanjelioa gutxi entzuten eta oker komunikatzen dutenak.
Gorreria dateke kristauen bekatu larrienetako bat. Ez diogu ematen Jesusen Ebanjelioa entzuteari. Ez diogu bihotza irekitzen haren hitzak onartzeari. Horrenbestez, ez gara gai pazientziaz eta errukiaz entzuteko sufritzen ari den hainbat eta hainbat jenderi, inoren laztanik eta arretarik jaso gabe.
Batzuetan ematen du, Eliza, Jesusen Berri Ona hots egiteko Jesusengandik beragandik jaioa den hori, bere bide propioa ari dela egiten, jendearen kezka, beldur, lan eta esperantzaren bizitza zehatzetik urrun. Alabaina, Jesusen deiak entzuten ez baditugu, ezin ezarriko dugu esperantza-hitzik sufritzen ari direnen bizitzan.
Bada zerbait paradoxazkorik Elizaren zenbait diskurtsotan. Egia handiak esan, bai; mezu oso baikorrak hots egin, bai; baina jendearen bihotza ukitzen ez dutenak. Horrelako zerbait ari da gertatzen krisialdi honetan. Gizartea ez dago espezialisten «doktrina sozialaren» zain; baina arretaz entzuten du hitz argi bat, Ebanjelioan inspiratua eta biktimen sufrimenduaz sentibera den Elizak esana, senez halakoen defentsan atera eta, duintasunez bizi ahal izateko, laguntzarik handiena behar dutenen alde jotzera gizon-emakume guztiak gonbidatuz.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Eragin Jesusen Hitza entzutera. Bidali hau.

HOMILIA - CA

9 de setembre 2012
Diumenge XXIII durant l’any (B)
Marc 7,31-37

GUARIR LA SORDESA

La guarició d'un sordmut a la regió pagana de Sidó està narrada per Marc amb una intenció clarament pedagògica. És un malalt molt especial. Ni sent ni parla. Viu tancat en si mateix, sense comunicar-se amb ningú. No s'assabenta que Jesús està passant prop seu. Són altres els que el porten fins al Profeta.
També l'actuació de Jesús és especial. No imposa les seves mans sobre ell com li han demanat, sinó que el pren a part i el porta a un lloc retirat de la gent. Allà treballa intensament, primer les orelles i després la seva llengua. Vol que el malalt senti el seu contacte guaridor. Només una trobada profunda amb Jesús podrà guarir-lo d'una sordesa tan tenaç.
Pel que sembla, no és suficient tot aquell esforç. La sordesa es resisteix. Jesús va al Pare, font de tota salvació: mirant al cel, sospira i diu al malalt una sola paraula: "Efatà", és a dir, "obre't". Aquesta és l'única paraula que pronuncia Jesús en tot el relat. No s’adreça a les oïdes del sord sinó al seu cor.
Sens dubte, Marc vol que aquesta paraula de Jesús ressoni amb força a les comunitats cristianes que llegiran el seu relat. En coneix a més d'un que viu sord a la Paraula de Déu. Cristians que no s'obren a la Bona Notícia de Jesús ni parlen a ningú de la seva fe. Comunitats sordmudes que escolten poc l'Evangeli i el comuniquen malament.
Potser un dels pecats més greus dels cristians és aquesta sordesa. No ens aturem a escoltar l'Evangeli de Jesús. No vivim amb el cor obert per acollir les seves paraules. Per això, no sabem escoltar amb paciència i compassió a tants que pateixen sense rebre gairebé l'afecte ni l'atenció de ningú.
De vegades es diria que l'Església, nascuda de Jesús per anunciar la Bona Notícia de Jesús, va fent el seu propi camí, lluny de la vida concreta de preocupacions, pors, treballs i esperances de la gent. Si no escoltem bé les crides de Jesús, no posarem paraules d'esperança en la vida dels que pateixen.
Hi ha alguna cosa paradoxal en alguns discursos de l'Església. Es diuen grans veritats i es proclamen missatges molt positius, però no toquen el cor de les persones. Una mica d'això està succeint en aquests temps de crisi. La societat no està esperant "doctrina social" dels especialistes, però escolta amb atenció una paraula clarivident, inspirada en l'Evangeli i pronunciada per una Església sensible al patiment de les víctimes, que surt instintivament en la seva defensa convidant tothom a estar a prop dels qui més ajuda necessiten per viure amb dignitat.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Fes que s'escolti la Paraula de Jesús. Passa-ho!

HOMILIA - GL

9 de setembro 2012
23 Tempo ordinario (B)
Marcos 7,31-37

CURAR A XORDEIRA

A curación dun xordomudo na rexión pagá de Sidón está narrada por Marcos cunha intención claramente pedagóxica. É un enfermo moi especial. Nin oe nin fala. Vive fechado en si mesmo, sen comunicarse con ninguén. Non se decata de que Xesús está pasando preto del. Son outros os que o levan ata o Profeta.
Tamén a actuación de Xesús é especial. Non impón as súas mans sobre el como lle pediron, senón que o toma aparte e lévao a un lugar retirado da xente. Alí traballa intensamente, primeiro os seus oídos e logo a súa lingua. Quere que o enfermo senta o seu contacto curador. Só un encontro profundo con Xesús poderá curalo dunha xordeira tan tenaz.
Ao parecer, non é suficiente todo aquel esforzo. A xordeira resístese. Entón Xesús acode ao Pai, fonte de toda salvación: mirando ao ceo, suspira e grita ao enfermo unha soa palabra: "Effetá", é dicir, "Abrete". Esta é a única palabra que pronuncia Xesús en todo o relato. Non está dirixida aos oídos do xordo senón ao seu corazón.
Sen dúbida, Marcos quere que esta palabra de Xesús resoe con forza nas comunidades cristiás que lerán o seu relato. Coñece a máis dun que vive xordo á Palabra de Deus. Cristiáns que non se abren á Boa Noticia de Xesús nin falan a ninguén da súa fe. Comunidades xordomudas que escoitan pouco o Evanxeo e comunícano mal.
Talvez un dos pecados máis graves dos cristiáns é esta xordeira. Non nos detemos a escoitar o Evanxeo de Xesús. Non vivimos co corazón aberto para acoller as súas palabras. Por iso, non sabemos escoitar con paciencia e compaixón a tantos que sofren sen recibir apenas o agarimo nin a atención de ninguén.
Ás veces diríase que a Igrexa, nacida de Xesús para anunciar a Boa Noticia de Xesús, vai facendo o seu propio camiño, lonxe da vida concreta de preocupacións, medos, traballos e esperanzas da xente. Se non escoitamos ben as chamadas de Xesús, non poremos palabras de esperanza na vida dos que sofren.
Hai algo paradoxal nalgúns discursos da Igrexa. Dinse grandes verdades e proclámanse mensaxes moi positivas, pero non tocan o corazón das persoas. Algo disto está sucedendo nestes tempos de crises. A sociedade non está esperando "doutrina social" dos especialistas, pero escoita con atención unha palabra clarividente, inspirada no Evanxeo e pronunciada por unha Igrexa sensíbel ao sufrimento das vítimas, que sae instintivamente na súa defensa invitando a todos a estar preto de quen necesitan máis axuda para vivir con dignidade.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Fai que se escoite a Palabra de Xesús. Pásao.

HOMILIA -IT

9 settembre 2012

XXIII T. O. (B)

Mc 7,31-37 

GUARIRE LA SORDITÀ

La guarigione di un sordomuto nella regione pagana di Sidone è raccontata da Marco con un’intenzione educativa chiara. È un infermo molto speciale. Non sente né parla. Vive rinchiuso in se stesso, senza comunicare con nessuno. Non si rende conto che Gesù sta passando vicino a lui. Sono gli altri che lo portano fino al Profeta.

Anche l'azione di Gesù è speciale. Non impone le mani su di lui come gli hanno chiesto, ma lo porta in disparte, in un luogo lontano dalla gente. Lì agisce con forza, prima sulle orecchie e poi sulla lingua. Vuole che l’infermo senta il suo contatto guaritore. Solo un incontro profondo con Gesù potrà guarirlo dalla sua sordità così grave.

A quanto pare, non è sufficiente tutto quello sforzo. La sordità rimane. Allora Gesù si rivolge al Padre, fonte di ogni salvezza: guardando il cielo, sospira e grida all’infermo una sola parola: Effatà, cioè Apriti. Questa è l'unica parola pronunciata da Gesù in tutto il racconto. Non è rivolta alle orecchie del sordo, ma al suo cuore.

Marco, senza dubbio, vuole che questa parola di Gesù risuoni con forza nelle comunità cristiane che leggeranno il suo racconto. Conosce più di uno che vive sordo alla Parola di Dio. Cristiani che non si aprono alla Buona Notizia di Gesù e non parlano a nessuno della loro fede. Comunità sordomute che ascoltano poco il Vangelo e lo comunicano male.
Forse uno dei peccati più gravi dei cristiani è questa sordità. Non ci fermiamo ad ascoltare il Vangelo di Gesù. Non viviamo con il cuore aperto a ricevere le sue parole. Per questo, non sappiamo ascoltare con pazienza e compassione tanti che soffrono senza ricevere un po’ di affetto o attenzione da qualcuno.
A volte sembra che la Chiesa, nata da Gesù per annunciare la Buona Notizia di Gesù, vada facendo il proprio cammino, lontano dalla vita concreta delle preoccupazioni, paure, fatiche e speranze della gente. Se non ascoltiamo bene gli appelli di Gesù, non porremo parole di speranza nella vita di chi soffre.
C'è qualcosa di paradossale in alcuni interventi della Chiesa. Si dicono grandi verità e si proclamano messaggi molto positivi, ma non toccano il cuore delle persone. Qualcosa del genere sta accadendo in questi tempi di crisi. La società non sta aspettando "dottrina sociale" dagli specialisti, ma ascolta attentamente una parola chiaroveggente, ispirata dal Vangelo e pronunciata da una Chiesa sensibile alla sofferenza delle vittime, che esce istintivamente in loro difesa, invitando tutti a essere vicini a quelli che sono più bisognosi di aiuto per vivere con dignità. 

José Antonio Pagola


Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE

Fa’ che si ascolti la Parola di Gesù.

Diffondilo. 

HOMILIA - FR

9 septembre 2012
23 Temps ordinaire (B)
Marc 7,31-37

GUERIR LA SURDITE

La guérison d’un sourd-muet dans la région païenne de Sidon est décrite par Marc dans une intention clairement pédagogique. C’est un malade très spécial car il n’entend ni ne parle. Il vit refermé sur lui-même, sans communication avec personne. Il ne sait pas que Jésus est en train de passer près de lui. Ce sont d’autres personnes qui le conduisent auprès du Prophète.
La manière d’agir de Jésus est spéciale aussi. Il n’impose pas ses mains sur lui, comme on lui a demandé, mais il le prend à part et l’emmène dans  un lieu éloigné des gens.  Et là, il travaille intensément,  d’abord ses oreilles et ensuite sa langue. Il veut que le malade sente son contact capable de guérir. Seule une profonde rencontre avec Jésus pourra le guérir d’une surdité si intense.
A première vue, tout cet effort n’est pas suffisant. La surdité demeure. Alors Jésus invoque le Père, source de tout salut : en regardant vers le ciel, il soupire et crie sur le malade en disant un seul mot. « Effeta », c’est-à-dire « Ouvre-toi ». C’est le seul mot prononcé par Jésus dans tout ce récit. Il ne s’adresse pas aux oreilles du sourd mais à son cœur.
Sans doute, Marc veut que cette parole de Jésus résonne avec force dans les communautés chrétiennes qui liront son récit. Il en connaît qui font la sourde oreille à la Parole de Dieu. Des chrétiens qui refusent de s’ouvrir à la Bonne Nouvelle de Jésus et qui ne parlent à personne de leur foi. Des communautés de sourds-muets qui écoutent peu l’évangile et qui ne le transmettent pas bien.
Cette surdité constitue peut-être l’un des péchés les plus graves des chrétiens. Nous ne nous arrêtons pas pour écouter l’Evangile  de Jésus. Nous n’avons pas un cœur ouvert à l’accueil de ses paroles. C’est pourquoi nous ne savons pas écouter avec patience et compassion  tant des gens qui souffrent sans à peine recevoir  ni l’affection ni  l’attention de personne.
On dirait que parfois l’Eglise, née de Jésus pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus, fait son chemin  loin de la vie concrète, loin des soucis, des peurs, des travaux, et loin de l’espérance des gens. Si nous n’écoutons pas bien les appels de Jésus, nous ne mettrons pas des paroles d’espérance dans la vie de ceux qui souffrent.
Il y a quelque chose de paradoxal dans les discours de l’Eglise. On annonce de grandes vérités et on proclame des messages très positifs mais qui ne touchent pas le cœur des gens. Quelque chose de ce genre est en train d’arriver en ces temps de crise. La société n’attend pas  de la « doctrine sociale » de la part des spécialistes ; mais elle écoute  avec attention  une parole clairvoyante, inspirée de l’Evangile et prononcée par une Eglise sensible à la souffrance des victimes ; une Eglise qui instinctivement prend leur défense en invitant tout le monde  à être proche de ceux qui on le plus besoin d’aide pour vivre dans la dignité.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Fais en sorte que la Parole de Jésus soit écoutée.
Fais passer ce message.

HOMILIA - PT

9 de setembro 2012
23 Tempo ordinário (B)
Marcos 7,31-37

CURAR A SURDEZ

A cura de um surdo-mudo na região paga de Sídon é narrada por Marcos com uma intenção claramente pedagógica. É um doente muito especial. Não ouve nem fala. Vive encerrado em si mesmo, sem comunicar-se com ninguém. Não se apercebe de que Jesus está a passar próximo dele. São outros os que o levam até ao Profeta.
Também a atuação de Jesus é especial. Não impõe as Suas mãos sobre ele como Lhe pediram, mas chama-o a parte e leva-o a um local retirado das pessoas. Ali trabalha intensamente, primeiro, os seus ouvidos e depois, a sua língua. Quer que o doente sinta o Seu contacto curador. Só um encontro profundo com Jesus poderá curá-lo de uma surdez tão tenaz.
Ao que parece, não é suficiente todo aquele esforço. A surdez resiste. Então Jesus apela ao Pai, fonte de toda a salvação: olhando o Céu, suspira e grita ao doente uma só palavra: "Effetá", que quer dizer, "Abre-te". Esta é a única palavra que pronuncia Jesus em todo o relato. Não é dirigida aos ouvidos do surdo mas ao seu coração.
Sem dúvida, Marcos quer que esta palavra de Jesus ressoe com força nas comunidades cristãs que leram o seu relato. Conhece mais de um que vive surdo à Palavra de Deus. Cristãos que não se abrem à Boa Nova de Jesus nem falam a ninguém da sua fé. Comunidades surdas-mudas que escutam pouco o Evangelho e o comunicam mal.
Talvez um dos pecados mais graves dos cristãos é esta surdez. Não nos detemos a escutar o Evangelho de Jesus. Não vivemos com o coração aberto para acolher as Suas palavras. Por isso, não sabemos escutar com paciência e compaixão a tantos que sofrem sem receber o carinho nem a atenção de ninguém.
Por vezes dir-se-ia que a Igreja, nascida de Jesus para anunciar a Boa Nova de Jesus, vai fazendo o se próprio caminho, longe da vida concreta de preocupações, medos, trabalhos e esperanças das pessoas. Se não escutamos bem as chamadas de Jesus, não colocaremos palavras de esperança na vida dos que sofrem.
Há algo de paradoxal em alguns discursos da Igreja. Diz-se grandes verdades e proclamam-se mensagens muito positivas, mas não se toca o coração das pessoas. Algo disto está a acontecer nestes tempos de crise. A sociedade não está à espera de "doutrina social" dos especialistas, mas escuta com atenção uma palavra clarividente, inspirada no Evangelho e pronunciada por uma Igreja sensível ao sofrimento das vítimas, que sai instintivamente em sua defesa convidando todos a estarem próximos de quem mais ajuda necessita para viver com dignidade.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Faz com que se escute a Palavra de Jesus. Passa-o.

HOMILIA - EN

September 9, 2012
XXIII Ordinary Sunday (B)
Mark 7, 31-37

HEAL OUR DEAFNESS

The story of healing of a deaf and dumb man in the pagan region of Sidon is brought up by Mark clearly for pedagogical reasons. The deaf and dumb is a very special type of sick man. He cannot speak with or hear anyone. Locked up in his own world, the patient cannot communicate with anyone. Hence he does not know that Jesus is passing by. He has to be taken by others to where Jesus will pass by.
Jesus’ reaction, too, is very special. He does not lay his hands on the deaf and dumb as requested; rather Jesus takes him aside to a place away from the crowds. It is there that Jesus starts working on him, first in his ears, then in his tongue. Jesus wants the man to experience his healing touch. Only a personal encounter with Jesus will be able to cure such terrible handicap.
Apparently, even such efforts were not enough. The deafness persisted. Jesus, then, prayed to his Father, the source of all salvation, looking up to heaven and with a deep sigh said, “Effeta,” which means “Open up”. Apparently, that was the only word spoken by Jesus during the whole incident. It is not addressed to the man’s ears but to his heart.
Evidently, Mark wants that this word of Jesus be heard very clearly among the Christian communities that will later read this story. He knows that many of them were deaf to the Word of God. Such are all the Christians who are not open to the Good News of Jesus and those who never speak about their Faith to others. There are Communities that are deaf and dumb because they hear little about the Gospel and, therefore, do not know how to communicate it to others.
This type of deafness is perhaps one of the most serious sins of some Christians today. We don’t find time to listen to the Gospel of Jesus. We don’t live with our hearts open to welcome His Word. Hence, we don’t have the patience to listen compassionately to so many who suffer a total absence of love and attention.
At times, one could say that the Church, founded by Jesus for the main purpose of announcing the Good News, is continuing its existence totally unmindful of so many problems, fears, anxieties and hopes from so many people. If we can’t hear well the words of Jesus, we will not be able to find the right words of hope and courage for those living in suffering.
There is something paradoxical in some of the pronouncements of the Church. They contain great truths and their statements are very positive and true, but they don’t seem to touch people’s hearts. This could also be happening now, at times of crisis. Society is not expecting any “social doctrines” from specialists and, on the other hand, keeps waiting and listening for a clear message, inspired in the Gospel and proclaimed by a Church that is sensitive to the suffering people. This Church must come out in defence of the victims and invite everyone to help them to come back to a life of dignity and humaneness.

José Antonio Pagola

Gospel Network BUENAS NOTICIAS
Make Christ’s Word be heard
Pass it on
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario