lunes, 10 de septiembre de 2012

09/16/2012 - 24 Sunday in Ordinary Time (B)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

16 de septiembre de 2012
24 Tiempo ordinario (B)
Marcos, 8,27-35

TOMAR EN SERIO A JESÚS

El episodio de Cesarea de Filipo ocupa un lugar central en el evangelio de Marcos. Después de un tiempo de convivir con él, Jesús hace a sus discípulos una pregunta decisiva: "¿Quién decís que soy yo?". En nombre de todos, Pedro le contesta sin dudar: "Tú eres el Mesías". Por fin parece que todo está claro. Jesús es el Mesías enviado por Dios y los discípulos lo siguen para colaborar con él.
Jesús sabe que no es así. Todavía les falta aprender algo muy importante. Es fácil confesar a Jesús con palabras, pero todavía no saben lo que significa seguirlo de cerca compartiendo su proyecto y su destino. Marcos dice que Jesús "empezó a instruirlos". No es una enseñanza más, sino algo fundamental que los discípulos tendrán que ir asimilando poco a poco.
Desde el principio les habla "con toda claridad". No les quiere ocultar nada. Tienen que saber que el sufrimiento lo acompañará siempre en su tarea de abrir caminos al reino de Dios. Al final, será condenado por los dirigentes religiosos y morirá ejecutado violentamente. Sólo al resucitar se verá que Dios está con él.
Pedro se rebela ante lo que está oyendo. Su reacción es increíble. Toma a Jesús consigo y se lo lleva aparte para "increparlo". Había sido el primero en confesarlo como Mesías. Ahora es el primero en rechazarlo. Quiere hacer comprender a Jesús que lo que está diciendo es absurdo. No está dispuesto a que siga ese camino. Jesús ha de cambiar esa manera de pensar.
Jesús reacciona con una dureza desconocida. De pronto ve en Pedro los rasgos de Satanás, el tentador del desierto que busca apartar a las personas de la voluntad de Dios. Se vuelve de cara a los discípulos e increpa literalmente a Pedro con estas palabras:"Ponte detrás de mí, Satanás": vuelve a ocupar tu puesto de discípulo. Deja de tentarme. "Tú piensas como los hombres, no como Dios".
Luego llama a la gente y a sus discípulos para que escuchen bien sus palabras. Las repetirá en diversas ocasiones. No las han de olvidar jamás. "El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga".
Seguir a Jesús no es obligatorio. Es una decisión libre de cada uno. Pero hemos de tomar en serio a Jesús. No bastan confesiones fáciles. Si queremos seguirlo en su tarea apasionante de hacer un mundo más humano, digno y dichoso, hemos de estar dispuestos a dos cosas. Primero, renunciar a proyectos o planes que se oponen al reino de Dios. Segundo, aceptar los sufrimientos que nos pueden llegar por seguir a Jesús e identificarnos con su causa.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Anima a tomar en serio a Jesús. Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko irailaren 16a
Urteko 24. Igandea B
Markos 8,27-35

JESUS AINTZAKOTZAT HARTU

Filiporen Zesareako pasadizoak erdigunea hartzen dut Markosen ebanjelioan. Alditxo bat elkarrekin bizi ondoren, galdera erabakitzailea egin die Jesusek ikasleei: «Zein naizela uste duzue?» Guztien izenean, Pedrok erantzun dio inolako dudarik gabe: «Mesias zara zu». Noizbait ere, badirudi dena argi dagoela. Jainkoak bidali duen Mesias da Jesus eta ikasleak jarraitzaile ditu harekin lan egiteko.
Baina Jesusek badaki gauza ez dela horrela. Garrantzizko zerbait ikastea falta zaie oraino. Aise egiten dute Jesus hitzez aitortzea, baina oraino ez dakite zer den hari hurbiletik jarraitzea, haren egitasmoan eta zorian parte hartuz. Hona zen dioen Markosek: «haiei irakasten hasi zen» Jesus. Ez da ohiko irakaspen bat; zerbait funtsezkoa da, ikasleek pixkana beretu beharko dutena.
Hasieratik «argi eta garbi» mintzo zaie. Ez die ezer ezkutatu nahi. Jakin behar dute ezen sufrimendua bidelagun izango duela beti Jainkoaren erreinuaren bidea urratzeko bere eginkizunean. Azkenean, buruzagi erlijiosoek kondenatu egin dute eta indarrez hilko. Berpiztuko denean bakarrik ikusiko da Jainkoa berekin duela.
Pedrok aurka egin du entzuten duenaren aurrean. Sinetsezina da haren erreakzioa. Jesus berekin hartu eta aparte eraman du «errieta egiteko». Lehenengoa izan zen Jesus Mesiastzat aitortzeko. Orain, lehenengoa da hari uko egiteko. Jesusi ulertarazi nahi dio ezen esaten ari dena zorakeria dela. Ez dago prest bide horri jarraitzeko. Jesusek aldatu beharra du pentsaera hori.
Inork uste ez bezain zakar erreakzionatu du Jesusek. Bat-batean, Satanasen zantzuak ikusi ditu Pedrogan, jendea Jainkoaren borondatetik apartarazi nahi lukeen basamortuko tentatzailearen zantzuak. Ikasleei begira jarri eta hitz hauekin egin dio Pedrori agirika: «Jar zaitez nire atzealdean, Satanas»; har ezazu zeure lekua ikasle bezala. Utziozu ni tentatzeari. «Gizakiek bezala duzu pentsatzen, eta ez Jainkoak bezala».
Ondoren, jendeari eta ikasleei dei egin die, bere hitzak ondo entzun ditzaten. Okasio askotan errepikatuko ditu. Ez dituzte ahaztu behar sekula. «Nirekin etorri nahi duenak, uko egin diezaiola bere buruari, har dezala bere gurutzea eta jarrai diezadala».
Ez da derrigorrezkoa Jesusi jarraitzea. Norberaren esku dago erabakia. Baina Jesus aintzakotzat hartzekoa da. Ez dira aski aitorpen erraz batzuk. Mundua gizatasun handiagoko, duinago eta zoriontsuago egiteko bere zeregin zoragarrian jarraitu nahi badiogu, prest egon behar dugu bi gauza hauetarako. Lehenik, prest egon Jainkoaren erreinuaren kontrako diren egitasmo edo planei uko egiteko. Bigarren, Jesusi jarraitzeagatik eta haren asmoarekin bat egiteagatik etor dakizkigukeen sufrimenduak onartu.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Eragin Jesus aintzakotzat hartzera. Bidali hau.

HOMILIA - CA

16 de setembre de 2012
Diumenge XXIV durant l'any (B)
Marc, 8,27-35

PRENDRE JESÚS SERIOSAMENT

L'episodi de Cesarea de Felip ocupa un lloc central en l'evangeli de Marc. Després d'un temps de conviure amb ell, Jesús fa als seus deixebles una pregunta decisiva: "Qui dieu que sóc?". En nom de tots, Pere li contesta sense dubtar: "Tu ets el Messies". Per fi sembla que tot està clar. Jesús és el Messies enviat per Déu i els deixebles el segueixen per col•laborar amb ell.
Jesús sap que no és així. Encara els falta aprendre alguna cosa molt important. És fàcil confessar Jesús amb paraules, però encara no saben el que significa seguir-lo de prop compartint el seu projecte i el seu destí. Marc diu que Jesús "va començar a instruir-los". No és un ensenyament més, sinó una cosa fonamental que els deixebles hauran d'anar assimilant a poc a poc.
Des del principi els parla "amb tota claredat". No els vol amagar res. Han de saber que el sofriment l'acompanyarà sempre en la seva tasca d'obrir camins al regne de Déu. Al final, serà condemnat pels dirigents religiosos i morirà executat violentament. Només quan ressusciti es veurà que Déu està amb ell.
Pere es rebel•la davant el que està sentint. La seva reacció és increïble. Pren Jesús a part per "renyar-lo". Havia estat el primer a confessar-lo com a Messies. Ara és el primer a rebutjar-lo. Vol fer comprendre Jesús que el que està dient és absurd. No està disposat que segueixi aquest camí. Jesús ha de canviar aquesta manera de pensar.
Jesús reacciona amb una duresa desconeguda. Tot d'una veu en Pere els trets de Satanàs, el temptador del desert que cerca apartar les persones de la voluntat de Déu. Es gira de cara als deixebles i increpa literalment Pere amb aquestes paraules: "Posa't darrere meu, Satanàs": torna a ocupar el teu lloc de deixeble. Deixa de temptar-me. "No veus les coses com Déu, sinó com els homes".
Després crida la gent i els seus deixebles perquè escoltin bé les seves paraules. Les repetirà en diverses ocasions. No les han d'oblidar mai. "Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi".
Seguir Jesús no és obligatori. És una decisió lliure de cadascú. Però hem de prendre seriosament Jesús. No n'hi ha prou amb confessions fàcils. Si volem seguir-lo en la seva tasca apassionant de fer un món més humà, més digne i feliç, hem d'estar disposats a dues coses. Primer, renunciar a projectes o plans que s'oposen al regne de Déu. Segon, acceptar els patiments que ens poden arribar per seguir Jesús i identificar-nos amb la seva causa.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Anima a prendre Jesús seriosament. Passa-ho!

HOMILIA - GL

16 de setembro de 2012
24 Tempo ordinario (B)
Marcos, 8,27-35

TOMAR EN SERIO A XESÚS

O episodio de Cesarea de Filipo ocupa un lugar central no evanxeo de Marcos. Logo dun tempo de convivir con el, Xesús fai aos seus discípulos unha pregunta decisiva: "Quen dicides que son eu?". E no nome de todos, Pedro contéstalle sen dubidar: "Ti es o Mesías". Por fin parece que todo está claro. Xesús é o Mesías enviado por Deus e os discípulos ségueno para colaborar con el.
Xesús sabe que non é así. Aínda lles falta aprender algo moi importante. É fácil confesar a Xesús con palabras, pero aínda non saben o que significa seguilo de cerca compartindo o seu proxecto e o seu destino. Marcos di que Xesús "empezou a instruílos". Non é un ensino máis, senón algo fundamental que os discípulos terán que ir asimilando aos poucos.
Desde o principio fálalles "con toda claridade". Non lles quere ocultar nada. Teñen que saber que o sufrimento acompañarao sempre na súa tarefa de abrirlle camiños ao reino de Deus. Ao final, será condenado polos dirixentes relixiosos e morrerá executado violentamente. Só ao resucitar verase que Deus está con el.
Pedro rebélase ante o que está oíndo. A súa reacción é incríbel. Toma a Xesús consigo e lévao aparte para "increpalo". Fora o primeiro en confesalo como Mesías. Agora é o primeiro en rexeitalo. Quérelle facer comprender a Xesús que o que está dicindo é absurdo. Non está disposto a que siga ese camiño. Xesús ten de cambiar ese xeito de pensar.
Xesús reacciona cunha dureza descoñecida. De súpeto ve en Pedro os trazos de Satanás, o tentador do deserto que busca apartar ás persoas da vontade de Deus. Volve a súa face aos discípulos e increpa literalmente a Pedro con estas palabras:"Ponte detrás de min, Satanás": volve ocupar o teu posto de discípulo. Deixa de tentarme. "Ti pensas coma os homes, non coma Deus".
Logo chama á xente e aos seus discípulos para que escoiten ben as súas palabras. Repetiraas en diversas ocasións. Non as van esquecer xamais. "O que queira vir comigo, que se negue a si mesmo, que cargue coa súa cruz e que me siga".
Seguir a Xesús non é obrigatorio. É unha decisión libre de cada un. Pero temos de tomar en serio a Xesús. Non abonda con confesións fáciles. Se queremos seguilo na súa tarefa apaixonante de facer un mundo máis humano, digno e ditoso, teremos de estar dispostos a dúas cousas. Primeiro, renunciar a proxectos ou plans que se opoñan ao reino de Deus. Segundo, aceptar os sufrimentos que nos poden chegar por seguir a Xesús e identificarnos coa súa causa.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Anima a tomar en serio a Xesús Pásao.

HOMILIA -IT

16 settembre 2012
XXIV T. O. (B)
Mc, 8,27-35 

PRENDERE SUL SERIO GESÙ 

L’episodio di Cesarea di Filippo occupa un posto centrale nell’evangelo di Marco. Dopo un certo tempo di convivenza con lui, Gesù fa ai suoi discepoli una domanda decisiva: Chi dite che io sia? A nome di tutti, Pietro gli risponde senza esitare: Tu sei il Messia. Finalmente sembra che tutto sia chiaro. Gesù è il Messia inviato da Dio e i discepoli lo seguono per collaborare con lui.
Gesù sa che non è così. Manca loro ancora di imparare qualcosa di molto importante. È facile confessare Gesù con le parole, ma ancora non sanno che cosa significa seguirlo da vicino condividendo il suo progetto e il suo destino. Marco dice che Gesù cominciò a insegnar loro. Non è un insegnamento in più, ma qualcosa di fondamentale che i discepoli dovranno assimilare a poco a poco.

Parla loro apertamente dall’inizio. Non vuole nascondere loro nulla. Devono sapere che la sofferenza lo accompagnerà sempre nel suo compito di aprire strade al Regno di Dio. Alla fine, sarà condannato dai capi religiosi e morirà ucciso violentemente. Solo al momento della risurrezione si vedrà che Dio è con lui.

Pietro si ribella di fronte a quello che sta ascoltando. La sua reazione è incredibile. Prende Gesù con sé e lo porta in disparte per rimproverarlo. Era stato il primo a confessarlo come Messia. Ora è il primo a rifiutarlo. Vuol far comprendere a Gesù che quello che sta dicendo è assurdo. Non vuole che segua questo cammino. Gesù deve cambiare questa maniera di pensare.

Gesù reagisce con una durezza sconosciuta. Subito vede in Pietro i tratti di Satana, il tentatore del deserto che cerca di allontanare le persone dalla volontà di Dio. Si volta verso i discepoli e rimprovera letteralmente Pietro con queste parole: Va’ dietro a me, Satana! Torna a occupare il tuo posto di discepolo. Smetti di tentarmi. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.
Poi si rivolge alla gente e ai discepoli perché ascoltino bene le sue parole. Le ripeterà in diverse occasioni. Non devono dimenticarle mai. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Seguire Gesù non è obbligatorio. È una libera decisione di ciascuno. Ma dobbiamo prendere sul serio Gesù. Non bastano facili confessioni. Se vogliamo seguirlo nel suo appassionante compito di fare un mondo più umano, degno e felice, dobbiamo essere pronti a due cose. Prima: rinunciare a progetti o piani che si oppongono al Regno di Dio. Poi, accettare le sofferenze che possono venire per seguire Gesù e identificarci con la sua causa. 

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Incoraggia a prendere sul serio Gesù.

Diffondilo. 

HOMILIA - FR

16  septembre  2012
24 Temps ordinaire (B)
Marc, 8,27-35

PRENDRE JESUS AU SERIEUX

L’épisode de Césarée de Philippe occupe une place centrale dans l’évangile de Marc. Après un temps de vie en commun avec lui, Jésus pose à ses disciples une question décisive : « Qui dites-vous que je suis ? ». Sans hésiter, Pierre répond au nom de tous : « Tu es le Messie ». Il semble finalement que tout est clair. Jésus est le Messie envoyé par Dieu et les disciples le suivent pour collaborer avec lui.
Jésus sait qu’il n’en est pas ainsi. Il leur manque encore quelque chose de très important à apprendre. Il est facile de confesser sa foi en  Jésus avec des paroles mais ils ne savent pas encore ce que signifie de le suivre de près en partageant son projet et sa destinée.  Marc dit que Jésus « commença à les instruire ». Ce n’est pas un enseignement de plus mais quelque chose de fondamental que les disciples devront assimiler progressivement.
Dès le début, il leur parle « très clairement ». Il ne veut rien leur cacher. Ils doivent savoir  que la souffrance l’accompagnera toujours dans sa mission d’ouvrir des chemins au royaume de Dieu. Finalement, il sera con- damné        par les dirigeants religieux et mourra violemment exécuté. C’est seulement en ressuscitant que l’on verra que Dieu est avec lui.
Face à tout ce qu’il entend, Pierre se révolte. Sa réaction est incroyable. Il prend Jésus avec lui et l’emmène à l’écart pour « lui faire des reproches ». Il avait été le premier à  confesser  sa foi en Jésus comme Messie. Maintenant, il est le premier à le rejeter. Il veut faire comprendre à Jésus que ce qu’il dit est absurde. Il n’est pas prêt à lui permettre de suivre ce chemin.  Jésus doit changer cette façon de parler.
Jésus réagit avec une dureté inhabituelle. Du coup, il voit chez Pierre les traits de Satan, le tentateur du désert qui cherche à détourner les personnes de la volonté de Dieu. Il se retourne vers les disciples et il interpelle  littéralement Pierre  avec ces paroles : « Passe derrière moi, Satan », occupe à nouveau ta place de disciple. Arrête de me tenter. « Tu penses comme les hommes et non pas comme Dieu ».
Après, il appelle les gens et ses disciples pour qu’ils écoutent bien ses paroles. Il les reprendra à plusieurs occasions. Ils ne devront jamais les oublier. « Celui qui veut me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ».
Suivre Jésus n’est pas une obligation.  C’est une décision libre de chacun. Mais nous devons prendre Jésus au sérieux. Il ne suffit pas de faire de simples confessions de foi. Si nous voulons le suivre dans cette tâche passionnante de construire un monde plus humain, plus digne et heureux, il nous faut être prêts à deux choses. Tout d’abord, renoncer aux projets qui s’opposent au royaume de Dieu. Deuxièmement, accepter les souffrances qui pourraient nous arriver du fait de suivre Jésus et de nous identifier à sa cause.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Encourage à prendre Jésus au sérieux.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

16 de Setembro de 2012
24 Tempo ordinário (B)
Marcos, 8,27-35

LEVAR A SÉRIO JESUS

O episódio de Cesareia de Filipo ocupa um lugar central no evangelho de Marcos. Depois de um tempo de convívio com Ele, Jesus faz aos Seus discípulos uma pregunta decisiva: "¿Quem dizeis que Eu sou?". Em nome de todos, Pedro responde sem dúvidas: "Tu és o Messias". Por fim parece que tudo está claro. Jesus é o Messias enviado por Deus e os discípulos seguem-no para colaborar com Ele.
Jesus sabe que não é assim. Todavia falta-lhes aprender algo muito importante. É fácil confessar a Jesus com palavras, mas todavia não sabem o que significa segui-Lo de perto partilhando o Seu projeto e o Seu destino. Marcos diz que Jesus "começou a instrui-los". Não é um ensinamento mais, mas algo fundamental que os discípulos terão de ir assimilando pouco a pouco.
Desde o princípio fala-lhes “com toda a claridade". Não lhes quer ocultar nada. Têm que saber que o sofrimento os acompanhará sempre na sua tarefa de abrir caminhos para o reino de Deus. No final, será condenado pelos dirigentes religiosos e morrerá executado violentamente. Só ao ressuscitar se verá que Deus está com Ele.
Pedro revolta-se ante o que está a ouvir. A sua reação é incrível. Toma Jesus consigo e afastam-se para "repreender". Tinha sido o primeiro a reconhece-lo como Messias. Agora é o primeiro em repeli-lo. Quer fazer compreender a Jesus que o que está a dizer é absurdo. Não está disposto a que siga esse caminho. Jesus há-de mudar essa forma de pensar.
Jesus reage com uma dureza desconhecida. De repente vê em Pedro os traços de Satanás, o tentador do deserto que procura afastar as pessoas da vontade de Deus. Volta-se de cara para os discípulos e repreende literalmente Pedro com estas palavras: "Afasta-te de mim, Satanás": volta a ocupar o teu lugar de discípulo. Deixa de tentar-Me. "Tu pensas como os homens, não como Deus".
Depois chama as pessoas e os Seus discípulos para que escutem bem as Suas palavras. Repete-as em diversas ocasiões. Nunca as hão-de esquecer. "O que queira vir comigo, que se negue a si mesmo, que carregue com a sua cruz e que me siga".
Seguir Jesus não é obrigatório. É uma decisão livre de cada um. Mas temos de levar a sério Jesus. Não chegam confissões fáceis. Se queremos segui-lo na sua tarefa apaixonante de fazer um mundo mais humano, digno e ditoso, temos de estar dispostos a duas coisas. Primeiro, renunciar a projetos ou planos que se opõem ao reino de Deus. Segundo, aceitar os sofrimentos que nos podem atingir por seguir Jesus e identificar-nos com a Sua causa.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Anima a levar a sério Jesus. Passa-o.

HOMILIA - EN

September 16, 2012
XXIV Ordinary Sunday
Mk 8, 27-31

TAKING JESUS SERIOUSLY

The incident that took place around the area of Caesarea Philippi always occupies a central place in the Gospel of Mark. Having lived with them for quite some time, Jesus puts this question to them: “Who do people say that I am?” Peter, as usual, spoke on behalf of all the disciples: “You are the Christ, the Messiah.” That seemed to settle it. Jesus is the Messiah sent by God and the disciples will always be with Him.
Jesus, however, knows that that is not the case. They still have something more important. It is very easy to proclaim one’s allegiance to Jesus by word; but they still didn’t know what it meant to follow Him until the end of his project. Mark says that Jesus “began to teach them” that the Son of Man was destined to suffer much more. It was not just mere information, but something very important that his disciples would have to learn as they shared life with Him.
From the beginning, Jesus spoke to them quite openly. He does not want to hide anything from them. They have to know that “they were to suffer grievously” if they were to accompany him in the task of showing the way to the kingdom of God. In the end, He would be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be put to death. Only after his resurrection, they will see that God is with him.
Peter spoke up and said to him: “You are the Christ.” Peter started to remonstrate with Jesus. He had been the first to confess him as Messiah, and now he is the first to question Him. As if to tell Jesus that what He is saying seems absurd. Peter is in total disagreement with Jesus, so to speak.
Jesus reacts immediately with unusual harshness as He sees Peter representing the role of Satan, the desert tempter trying to take people away from God’s domain, But Jesus, turning and seeing his disciples, He rebuked Peter and said to him, Get behind me, Stan! Peter must remain being a disciple and stop tempting Him: “Because the way you think is not God’s but man’s.”
Later Jesus called the people and his disciples asking them to listen carefully. He would remind them about it on many other occasions that they should never forget this: “If anyone wants to be a follower of mine, let him renounce himself and take up his cross and follow me.”
Nobody is obliged to follow Jesus. Everyone is free to decide what to do. But we must all take seriously what Jesus is telling us. Mere expressions of adherence are not enough. Following Jesus implies a complete dedication to making this world more just and humane. And for this, two things are necessary: first, giving up anything that is opposed to the Kingdom of God and, secondly, accepting all the suffering that will come on account of our identification with His cause.

José Antonio Pagola

Gospel network BUENAS NOTICIAS
Help everyone to take Jesus seriously


No hay comentarios:

Publicar un comentario