lunes, 10 de febrero de 2014

02/16/2014 - 6th Sunday in Ordinary Time (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMILIA - ES

16 de febrero de 2014
6 Tiempo ordinario (A)
Mateo 5, 17-37

NO A LA GUERRA ENTRE NOSOTROS

Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Según la tradición, Dios mismo la había regalado a su pueblo. Era lo mejor que habían recibido de él. En esa Ley se encierra la voluntad del único Dios verdadero. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan para ser fieles a Dios.
También para Jesús la Ley es importante, pero ya no ocupa el lugar central. Él vive y comunica otra experiencia: está llegando el reino de Dios; el Padre está buscando abrirse camino entre nosotros para hacer un mundo más humano. No basta quedarnos con cumplir la Ley de Moisés. Es necesario abrirnos al Padre y colaborar con él en hacer una vida más justa y fraterna.
Por eso, según Jesús, no basta cumplir la ley que ordena “No matarás”. Es necesario, además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos o las venganzas. Aquel que no mata, cumple la ley, pero si no se libera de la violencia, en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más humana.
Según algunos observadores, se está extendiendo en la sociedad actual un lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más frecuentes los insultos ofensivos proferidos solo para humillar, despreciar y herir. Palabras nacidas del rechazo, el resentimiento, el odio o la venganza.
Por otra parte, las conversaciones están a menudo tejidas de palabras injustas que reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin amor y sin respeto, que envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi siempre de la irritación, la mezquindad o la bajeza.
No es este un hecho que se da solo en la convivencia social. Es también un grave problema en la Iglesia actual. El Papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y enfrentamientos de “cristianos en guerra contra otros cristianos”. Es un estado de cosas tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad de dirigirnos una llamada urgente: “No a la guerra entre nosotros”.
Así habla el Papa: “Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aún entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos?”. El Papa quiere trabajar por una Iglesia en la que “todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis”.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde la llamada de Jesús a construir una vida más humana.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko otsailaren 16a
Urteko 6. igandea A
Mateo 5,17-37

EZ GEURE ARTEKO GERLARI

Juduak harro mintzo ohi ziren Moisesen Legeaz. Tradizioaren arabera, Jainkoak berak eman zion Lege hori bere herriari. Harengandik hartu zuten gauzarik onena zen. Lege horretan dator egiazko Jainko bakarraren gogoa. Hor aurkitzen ahal dute behar duten guztia, Jainkoari leial izateko.
Jesusentzat ere garrantzizkoa da Legea, baina ez da jada erdigune. Beste esperientzia bat bizi eta komunikatu du Jesusek: gainean da Jainkoaren erreinua; gure artean bidea nola urratuko dabil Aita, mundua  gizakoiago bihurtzeko. Ez dugu aski Moisesen Legea betetzea. Aitari geure barrua ireki beharra dugu eta harekin lan egin beharra, bizitza zuzenago eta anai-arreba artekoago egiten.
Horregatik, Jesusen arabera, ez da aski «Ez hil» dioen legea betetzea. Beharrezkoa da, gainera, geure bizitzatik erauztea oldarkortasuna edo agresibitatea, gainerakoek gutxiestea, irainak edo mendekua. Inork hil ez duen hark, bete du legea, bai; baina bere burua indarkeriatik liberatzen ez badu, ez du artean Jainkoa errege bere bihotzean, alegia gurekin batean bizitza gizakoiago bat eraiki nahi duen Jainkoa.
Behatzaile batzuen arabera, zabalduz doa hizkuntza bat, gaur egungo gizartean oldarkortasuna handitzen doala islatzen duen bat. Gero eta sarriago dira irainak, umilarazteko, gutxiesteko, zauritzeko. Ukapenak, erresuminak, gorrotoak edo mendekuak eragindako hitzak.
Bestalde, solasaldiak sarritan bihurtzen dira hitz zuzengaberen sare, han eta hemen gaitzespena eta errezeloa ereinez. Maitasunik eta errespeturik gabe esandako hitzak dira, elkar bizitza pozoitzen eta kalte egiten dutenak. Kasik beti haserreak, kaxkarkeriak edo zitalkeriak eraginda.
Ez da gertatzen hau guztia gizarteko bizikidetzan bakarrik. Arazo larria da gaur egungo Elizan ere. Frantzisko aita santua sufritzen ari da «kristau batzuk beste kristau batzuen kontra gerlan» ikustean: zatiketa, gatazka eta aurkaritza biziz. Ebanjelioaren hain kontrakoa da egoera hori, non premiazko dei hau egin beharra sentitu baitu: «Ez geure arteko gerlari».
Hona nola mintzo den Aita Santua: «Min dut egiaztatzean kristau-elkarte batzuetan, baita pertsona sagaratuen artean ere, baimentzen ditugula askotariko eratan gorrotoa, kalumnia, izena belztea, mendekua, zeloa, norberaren ideiak ezarri nahia edozein gauzaren truke, eta, are gehiago, pertsekuzioa bera, sorgin-ehiza ankerra dirudiena. Nor ebanjeliza genezake portaera horrekin?» Honelako Eliza baten alde lan egin nahi du: «guztiak harriarazten dituena, elkar nola zaintzen duzuen, elkarri nola hats ematen diozuen, elkarrentzat nolako bidelagun zareten ikustean».

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabaldu bizitza gizakoiago egiteko Jesusen deia.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

16 de febrer de 2014
Diumenge VI durant l'any (A)
Mateu 5, 17-37

NO A LA GUERRA ENTRE NOSALTRES

Els jueus parlaven amb orgull de la Llei de Moisès. Segons la tradició, Déu mateix l'havia regalat al seu poble. Era el millor que havien rebut d'ell. Aquesta Llei conté la voluntat de l'únic Déu veritable. Poden trobar-hi tot el que necessiten per ser fidels a Déu.
També per a Jesús la Llei és important, però ja no ocupa el lloc central. Ell viu i comunica una altra experiència: està arribant el regne de Déu, el Pare està buscant obrir-se camí entre nosaltres per fer un món més humà. No n'hi ha prou quedar-nos amb el compliment de la Llei de Moisès. Cal obrir-nos al Pare i col•laborar amb ell a fer una vida més justa i més fraterna.
Per això, segons Jesús, no n'hi ha prou amb complir la llei que ordena "No mataràs". Cal, a més, arrencar de la nostra vida l'agressivitat, el menyspreu a l'altre, els insults o les venjances. Aquell que no mata, compleix la llei, però si no s'allibera de la violència, en el seu cor no hi regna encara aquest Déu que busca construir amb nosaltres una vida més humana.
Segons alguns observadors, s'està estenent en la societat actual un llenguatge que reflecteix el creixement de l'agressivitat. Cada vegada són més freqüents els insults ofensius proferits només per humiliar, menysprear i ferir. Paraules nascudes del rebuig, el ressentiment, l'odi o la venjança.
D'altra banda, les converses estan sovint teixides de paraules injustes que reparteixen condemnes i sembren sospites. Paraules dites sense amor i sense respecte, que enverinen la convivència i fan mal. Paraules nascudes gairebé sempre de la irritació, la mesquinesa o la baixesa.
No és aquest un fet que es dóna només en la convivència social. És també un greu problema a l'Església actual. El Papa Francesc pateix en veure divisions, conflictes i enfrontaments de "cristians en guerra contra altres cristians". És un estat de coses tan contrari a l'Evangeli que ha sentit la necessitat de fer-nos una crida urgent: "No a la guerra entre nosaltres".
Això diu el Papa: "Em fa mal comprovar com en algunes comunitats cristianes, i encara entre persones consagrades, consentim diverses formes d'odis, de calúmnies, de difamacions, de venjances, de gelosia, de desitjos d'imposar les pròpies idees a costa de qualsevol cosa, i fins i tot persecucions que semblen una implacable caça de bruixes. A qui volem evangelitzar amb aquests comportaments?" El Papa vol treballar per una Església en què "tothom pugui admirar com us cuideu els uns als altres, com us doneu alè mútuament i com us acompanyeu".

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon la crida de Jesús a construir una vida més humana.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO 16-02-2014
6º T.O.(A)
Mt 5, 17-3

NON Á GUERRA ENTRE NÓS

Os xudeus falaban con orgullo da Lei de Moisés. Segundo a tradición, Deus mesmo regaloulla ao seu pobo. Era o mellor que recibiran del. Esa Lei encerra a vontade do único Deus verdadeiro. Aí poden atopar todo o que necesitan para seren fieis a Deus.
Tamén para Xesús a Lei é importante, pero xa non ocupa o lugar central. El vive e comunica outra experiencia: está chegando o reino de Deus; o Pai está buscando abrirse camiño entre nós para facer un mundo máis humano. Non abonda quedarnos con cumprir a Lei de Moisés. É necesario abrirnos ao Pai e colaborar con el en facermos unha vida máis xusta e fraterna. Por iso, segundo Xesús, non basta cumprir a lei que ordena “Non matarás”. É necesario, ademais, arrincarmos da nosa vida a agresividade, o desprezo ao outro, os insultos ou as vinganzas. Aquel que non mata, cumpre a lei, pero se non se libera da violencia, no seu corazón non reina aínda ese Deus que busca construír connosco unha vida máis humana.
Segundo algúns observadores, estase estendendo na sociedade actual unha linguaxe que reflicte o crecemento da agresividade. Cada vez son máis frecuentes os insultos ofensivos proferidos só para humillar, desprezar e ferir. Palabras nadas do rexeitamento,  resentimento,  odio ou vinganza.
Por outra banda, as conversacións están a miúdo tecidas de palabras inxustas que reparten condenas e sementan sospeitas. Palabras ditas sen amor e sen respecto, que envelenan a convivencia e fan dano. Palabras nadas case sempre da irritación, a mesquindade  ou a baixeza.
Non é este un feito que se dá só na convivencia social. É tamén un grave problema na Igrexa actual. O Papa Francisco sofre ao ver divisións, conflitos e enfrontamentos de “cristiáns en guerra contra outros cristiáns”. É un estado de cousas tan contrario ao Evanxeo que sentiu a necesidade de dirixirnos unha chamada urxente: “Non á guerra entre nós”.
Así fala o Papa: “Dóeme comprobar como nalgunhas comunidades cristiás, e aínda entre persoas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamacións, vinganzas, celos, desexos de impoñer as propias ideas a costa de calquera cousa, e ata persecucións que parecen unha implacábel caza de bruxas. A quen imos a evanxelizar con eses comportamentos?”. O Papa quere traballar por unha Igrexa na que “todos poidan admirar como vos coidades uns a outros, como vos dades alento mutuamente e como vos acompañades”.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

16 febbraio 2014
VI T. O.(A)
Mt 5, 17-37

NO ALLA GUERRA TRA NOI

Gli ebrei parlavano con orgoglio della Legge di Mosè. Secondo la tradizione, Dio stesso l’aveva donata al suo popolo. Era la cosa più bella che avevano avuto da lui. In questa Legge si racchiude la volontà dell’unico vero Dio. Lì possono trovare tutto quello di cui hanno bisogno per essere fedeli a Dio.
Anche per Gesù la Legge è importante, ma non occupa più il posto centrale. Egli vive e comunica un’altra esperienza: sta arrivando il Regno di Dio; il Padre sta cercando di aprirsi una via in mezzo a noi per fare un mondo più umano. Non basta accontentarci di compiere la Legge di Mosè. È necessario aprirci al Padre e collaborare con lui nel fare una vita più giusta e fraterna.
Per questo, secondo Gesù, non basta compiere la legge che ordina “Non uccidere”. È necessario, in più, strappare dalla nostra vita l’aggressività, il disprezzo dell’altro, gli insulti o le vendette. Chi non uccide, compie la Legge, ma se non si libera dalla violenza, nel suo cuore non regna ancora quel Dio che cerca di costruire con noi una vita più umana.
Secondo alcuni osservatori, si sta estendendo nella società attuale un linguaggio che riflette l’aumento dell’aggressività. Sono sempre più frequenti gli insulti offensivi proferiti solo per umiliare, disprezzare e ferire. Parole nate dal rifiuto, dal risentimento, dall’odio o dalla vendetta.
D’altra parte, le conversazioni sono frequentemente intessute di parole ingiuste che diffondono condanne e seminano sospetti. Parole dette senza amore e senza rispetto, che avvelenano la convivenza e fanno male. Parole nate quasi sempre dall’irritazione, dalla meschinità o dalla bassezza.
Questo non è un fatto che avviene solo nella convivenza sociale. È anche un grave problema nella Chiesa attuale. Papa Francesco soffre nel vedere divisioni, conflitti e scontri di “cristiani in guerra contro altri cristiani”. È una situazione tanto contraria all’Evangelo che ha sentito la necessità di rivolgerci un appello urgente: “No alla guerra tra noi”. 
Così parla il Papa: “Mi fa male costatare come in alcune comunità cristiane, e anche tra persone consacrate, consentiamo a diverse forme di odio, calunnie, diffamazioni, vendette, gelosie, desideri di imporre le proprie idee ad ogni costo, e fin persecuzioni che sembrano un’implacabile caccia alle streghe. Chi andiamo a evangelizzare con questi comportamenti?”. Il Papa vuole lavorare per una Chiesa nella quale “tutti possano vedere come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate vicendevolmente, e come vi accompagnate”.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Propaga l’appello di Gesù a costruire una vita più umana.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

16  février 2014
6 Temps ordinaire (A)
Matthieu 5, 17-37

NON A LA GUERRE ENTRE NOUS

Les juifs parlaient avec fierté de la Loi de Moïse. D’après la tradition, c’est Dieu lui-même qui en avait fait cadeau à son peuple. C’est ce qu’ils avaient reçu de meilleur de sa part. C’est cette Loi qui contient  la volonté de l’unique Dieu véritable. C’est là qu’ils pourront trouver tout ce dont ils ont besoin pour être fidèles à Dieu.
Pour Jésus aussi, la Loi est importante, mais elle n’occupe plus la place centrale. C’est une autre expérience qu’il vit et qu’il communique : le règne de Dieu (qui) est en train d’arriver ; le Père cherche à s’ouvrir un chemin au milieu de nous pour rendre le monde plus humain. Il ne suffit pas d’accomplir la Loi de Moïse. Il faut s’ouvrir au Père et collaborer avec lui à rendre cette vie plus juste et plus fraternelle.
C’est pourquoi, selon Jésus, il ne suffit pas d’accomplir la Loi qui ordonne: “Tu ne tueras pas”. Il faut en plus, arracher de notre vie toute agressivité, tout mépris de l’autre, les insultes ou les vengeances. Celui qui ne tue pas, accomplit la loi, mais s’il ne se libère pas de la violence, ce Dieu, qui cherche à bâtir avec nous une vie plus humaine,  ne règne pas encore dans son cœur.
D’après quelques observateurs, il est en train de se répandre dans la société actuelle un langage qui reflète un accroissement de l’agressivité. Elles sont de plus en plus fréquentes les insultes offensives proférées seulement pour humilier, mépriser et blesser. Paroles nées du refus, du ressentiment, de la haine ou de la vengeance.
Par ailleurs, les conversations sont souvent tissées de mots injustes qui distribuent des condamnations et qui sèment des soupçons. Des paroles dites sans amour et sans respect, qui enveniment la vie en commun et qui font du mal. Des paroles nées presque toujours de l’irritation, de la mesquinerie, de la bassesse.
Et ce n’est pas un fait que l’on retrouve seulement dans la vie sociale. C’est aussi un grave problème au sein de l’Eglise actuelle. Le Pape François souffre en voyant ces divisions, ces conflits et ces affrontements de « chrétiens contre d’autres chrétiens ». C’est un état de choses tellement contraire à l’Evangile qu’il a senti le besoin de nous adresser un appel urgent : « Non à la guerre entre nous ».
Voici ce que dit le Pape: “Cela me fait mal de voir comment, dans quelques communautés chrétiennes, et même entre personnes consacrées, nous tolérons diverses formes de haine, de calomnies, de diffamations, de vengeances, de rivalités, de désir d’imposer  à tout prix nos (ses) propres idées et même des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui allons-nous évangéliser avec ces comportements ? ». Le Pape veut travailler pour une Eglise où « tous pourront admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez et vous vous accompagnez mutuellement ».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands l’appel de Jésus à construire une vie plus humaine.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

16 de fevereiro de 2014
6 Tempo ordinário (A)
Mateus 5, 17-37

NÃO À GUERRA ENTRE NÓS

Os judeus falavam com orgulho da Lei de Moisés. Segundo a tradição, foi mesmo Deus quem a ofereceu ao Seu povo. Era o melhor que tinham recebido Dele. Nessa Lei apresenta-se a vontade do único Deus verdadeiro. Aí podem encontrar tudo o que necessitam para ser fiéis a Deus.
Também para Jesus a Lei é importante, mas já não ocupa o lugar central. Ele vive e comunica outra experiência: está a chegar o reino de Deus; o Pai procura abrir o caminho entre nós para fazer um mundo mais humano. Não basta ficarmos com cumprir a Lei de Moisés. É necessário abrir-nos ao Pai e colaborar com Ele para fazer uma vida mais justa e fraterna.
Por isso, segundo Jesus, não basta cumprir a lei que ordena “Não matarás”. É necessário, também, arrancar da nossa vida a agressividade, o desprezo pelo outro, os insultos ou as vinganças. Aquele que não mata, cumpre a lei, mas se não se liberta da violência, no seu coração não reina todavia esse Deus que procura construir connosco uma vida mais humana.
Segundo alguns observadores, está-se a estender na sociedade atual uma linguagem que reflete o crescimento da agressividade. Cada vez são mais frequentes os insultos ofensivos proferidos só para humilhar, desprezar e ferir. Palavras nascidas da rejeição, do ressentimento, do ódio ou da vingança.
Por outra lado, as conversações estão frequentemente tecidas de palavras injustas que distribuem condenações e semeiam suspeitas. Palavras ditas sem amor e sem respeito, que envenenam a convivência e fazem mal. Palavras nascidas quase sempre da irritação, da mesquinhez ou da baixeza.
Não é este um facto que se dê só na convivência social. É também um grave problema na Igreja atual. O Papa Francisco sofre ao ver divisões, conflitos e confrontos de “cristãos em guerra contra outros cristãos”. É um estado de coisas tão contrário ao Evangelho que sentiu a necessidade de dirigir-nos uma chamada urgente: “Não à guerra entre nós”.
Assim fala o Papa: “Doí-me comprovar como em algumas comunidades cristãs, e mesmo entre pessoas consagradas, consentimos diversas formas de ódios, calunias, difamações, vinganças, ciúmes, desejos de impor as próprias ideias à custa de qualquer coisa, e até de perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas. A quem vamos evangelizar com estes comportamentos?”. O Papa quer trabalhar por uma Igreja em que “todos podem admirar como vos cuidais uns aos outros, como vos dais alento mutuamente e como vos acompanhais”.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde a chamada de Jesus para construir uma vida mais humana.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Feb. 16, 2014
6th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 5:17-37

NO! TO THE WAR AMONG OURSELVES

The Jews spoke proudly about the Law of Moses.  According to tradition, God Self had given it to God’s people.  It was the best they had received from God.  In that Law was contained the will of the one true God.  There they could find all that they needed to be faithful to God.
For Jesus also the Law is important, but now it’s not in the center.  Jesus lives and communicates another experience: God’s Reign is coming, the Father is looking for a path to open among us for the building of a more human world.  It’s not enough for us to just keep Moses’ Law.  It’s necessary to open ourselves to the Father and to collaborate with God in building a more just and fraternal life.
That’s why, according to Jesus, it’s not enough to fulfill the law that orders: “Don’t kill”.  It’s also necessary to root out of our lives aggression, looking down on others, insults or revenge.  Whoever doesn’t kill fulfills the law, but if we don’t free ourselves from violence, then that God who seeks to build a more human world with us still doesn’t reign in our hearts.
According to some observers, there’s a growing tendency in our current society to speak in ways that express aggression.  More and more we see offensive insults cast about just to humiliate, look down on, wound.  Words born of rejection, resentment, hate or revenge.
Even more, our conversations are often woven from unjust words that spread condemnation and sow suspicion.  Words spoken without love or respect, that poison our living together and cause damage.  Words born almost always of irritation, meanness or baseness.
This isn’t just something that one finds in our social living together.  It’s also a serious problem in today’s Church.  Pope Francis suffers when he sees divisions, conflicts and confrontations of “Christians at war against other Christians”.  This is a situation so contrary to the Gospel that he has felt it necessary to send us an urgent message: “No! to the war among ourselves”.
Thus speaks the Pope: “It always pains me greatly to discover how some Christian communities, and even consecrated persons, can tolerate different forms of enmity, division, calumny, defamation, vendetta, jealousy, and the desire to impose certain ideas at all costs, even to persecutions which appear as veritable witch hunts.  Whom are we going to evangelize if this is the way we act?”  The Pope wants to work for a Church in which “everyone can admire how you care for one another, and how you encourage and accompany one another”.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Spread Jesus’ call to build a more human life.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario