lunes, 12 de septiembre de 2016

09-18-2016 - 25 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

ES - DINERO
EU - DIRUA
CA - DINERS
GL - DIÑEIRO
IT - DENARO
FR - ARGENT
PT - DINERO
EN - MONEY

HOMILIA - ES

18-09-2016
25 Tiempo ordinario – C
Lucas 16,1-13

DINERO

La sociedad que conoció Jesús era muy diferente a la nuestra. Solo las familias poderosas de Jerusalén y los grandes terratenientes de Tiberíades podían acumular monedas de oro y plata. Los campesinos apenas podían hacerse con alguna moneda de bronce o cobre, de escaso valor. Muchos vivían sin dinero, intercambiándose productos en un régimen de pura subsistencia.
En esta sociedad, Jesús habla del dinero con una frecuencia sorprendente. Sin tierras ni trabajo fijo, su vida itinerante de profeta dedicado a la causa de Dios le permite hablar con total libertad. Por otra parte, su amor a los pobres y su pasión por la justicia de Dios lo urgen a defender siempre a los más excluidos.
Habla del dinero con un lenguaje muy personal. Lo llama espontáneamente «dinero injusto» o «riquezas injustas». Al parecer, no conoce «dinero limpio». La riqueza de aquellos poderosos es injusta porque ha sido amasada de manera injusta y porque la disfrutan sin compartirla con los pobres y hambrientos.
¿Qué pueden hacer quienes poseen estas riquezas injustas? Lucas ha conservado unas palabras curiosas de Jesús. Aunque la frase puede resultar algo oscura por su concisión, su contenido no ha de caer en el olvido. «Yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas».
Jesús viene a decir así a los ricos: «Emplead vuestra riqueza injusta en ayudar a los pobres; ganaos su amistad compartiendo con ellos vuestros bienes. Ellos serán vuestros amigos y, cuando en la hora de la muerte el dinero no os sirva ya de nada, ellos os acogerán en la casa del Padre». Dicho con otras palabras: la mejor forma de «blanquear» el dinero injusto ante Dios es compartirlo con sus hijos más pobres.
Sus palabras no fueron bien acogidas. Lucas nos dice que «estaban oyendo estas cosas unos fariseos, amantes de las riquezas, y se burlaban de él». No entienden el mensaje de Jesús. No les interesa oírle hablar de dinero. A ellos solo les preocupa conocer y cumplir fielmente la ley. La riqueza la consideran como un signo de que Dios bendice su vida.
Aunque venga reforzada por una larga tradición bíblica, esta visión de la riqueza como signo de bendición no es evangélica. Hay que decirlo en voz alta porque hay personas ricas que de manera casi espontánea piensan que su éxito económico y su prosperidad es el mejor signo de que Dios aprueba su vida.
Un seguidor de Jesús no puede hacer cualquier cosa con el dinero: hay un modo de ganar dinero, de gastarlo y de disfrutarlo que es injusto pues olvida a los más pobres.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-09-18
Urteko 25. igandea – C
Lukas 16,1-13

DIRUA

Jesusek ezagutu zuen gizartea gurea ez bezalakoa zen oso. Jerusalemgo familia boteretsuek eta Tiberiades inguruko lurjabe handiek soilik metatu zezaketen urrezko eta zilarrezko monetarik. Landa-jendeak doi-doi eskura zezakeen brontzezko edo kobrezko monetaren bat, nolanahi ere balio eskasekoak. Jende asko dirurik gabe bizi zen, produktuak trukatzera mugatzen zen, bizitze hutseko erregimenari loturik.
Gizarte horretan, maiztasun harrigarriz mintzo da Jesus diruaz. Lurrik eta lan finkorik gabe, profeta ibiltari huts bizi delarik eta Jainkoaren arazoei emanik, erabateko askatasunez hitz egiteko aukera ematen du. Bestalde, pobreekiko maitasunak eta Jainkoaren zuzentasunarekiko grinak baztertuak defenditzera eragiten diote beti eta estu.
Hizkuntza oso bereziaz mintzo da diruaz. Berez bezala atera zaio esapide hau: «diru zuzengabea» edo «aberastasun zuzengabea». Itxuraz, ez du ezagutzen «diru garbirik». Jende boteretsu haren aberastasuna zuzengabea da, zeren modu zuzengabean metatua baita eta pobreekin eta gose direnekin partekatu gabe gozatzen baitu hartaz.
Zer egin beharko lukete aberastasun zuzengabe horren jabe direnek? Jesusen hitz bitxiak dakartza Lukasek. Esaldia laburraren laburraz iluna gerta daitekeen arren, haren edukia ezin ahantzizkoa da. «Nik diotsuet: Irabazi adiskideak diru zuzengabeaz, honen falta izango duzuenean betiko egoitzan har zaitzaten».
Hau diotse Jesusek aberatsei: «Erabili zeuen aberastasun zuzengabeak pobreei laguntzen; irabazi haien adiskidetasuna zeuen ondasunak haiekin partekatuz. Haiek izango dituzue zeuen adiskide eta, heriotzako orduan dirua ezertako baliozko eta on izango ez duzuenean, haiek onartuko zaituztete Aitaren etxean». Beste hitz batzuez esanik: diru zuzengabea Jainkoaren aurrean «zuritzeko» erarik egokiena haren seme-alaba pobreenekin partekatzea izango duzue.
Jesusen hitzek ez zuten izan harrera onik. Lukasek diosku ezen «fariseu batzuk zirela gauza hauek entzuten ari zirenak, aberastasun zale batzuk, eta Jesusi burla egiten ziotela». Ez zuten gogoko hari diruaz hitz egiten entzutea.  Legea ezagutu eta leial betetzea bakarrik zuten gogoko. Jainkoak haien bizitza bedeinkatu izanaren seinaletzat zituzten beren aberastasunak.
Tradizio bibliko luzeak baietsia izan arren, aberastasunak bedeinkapen-seinaletzat hartu nahi izate hori ez da ebanjelioaren araberakoa. Ozenki esan beharra da hori gau egun, zeren bai baitira pertsona aberatsak berez bezala pentsatzen dutenak beren ekonomi arrakasta eta beren oparotasuna direla Jainkoak beren bizitza onesten duenaren seinale argiena.
Jesusen jarraitzaileak ezin egin du edozer gauza diruaz: bada zuzengabea den dirua irabazteko ere bat, gastatzeko era bat, gozatzeko era bat, zeren behartsuez ahaztu.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

18-09-2016
Diumenge 25 durant l’any – C
Lluc 16,1-13

DINERS

La societat que va conèixer Jesús era molt diferent a la nostra. Només les famílies poderoses de Jerusalem i els grans terratinents de Tiberíades podien acumular monedes d’or i plata. Els pagesos gairebé ni podien aconseguir cap moneda de bronze o coure, d’escàs valor. Molts vivien sense diners, intercanviant productes en un règim de pura subsistència.
En aquesta societat, Jesús parla dels diners amb una freqüència sorprenent. Sense terres ni feina fixa, la seva vida itinerant de profeta dedicat a la causa de Déu li permet parlar amb total llibertat. D’altra banda, el seu amor als pobres i la seva passió per la justícia de Déu l’urgeixen a defensar sempre els més exclosos.
Parla dels diners amb un llenguatge molt personal. L’anomena espontàniament «diner injust» o «riqueses injustes». Pel que sembla, no coneix «diner net». La riquesa d’aquells poderosos és injusta perquè ha estat acumulada de manera injusta i perquè la gaudeixen sense compartir-la amb els pobres i famolencs.
Què poden fer els que posseeixen aquestes riqueses injustes? Lluc ha conservat unes paraules curioses de Jesús. Tot i que la frase pot resultar una mica fosca per la seva concisió, el seu contingut no ha de caure en l’oblit. «I jo us dic: Guanyeu-vos amics a costa del diner, que és enganyós,  perque, quan tot s’hagi acabat, us rebin a les estances eternes».
Jesús ve a dir així als rics: «Useu la vostra riquesa injusta ajudant els pobres; guanyeu-vos la seva amistat compartint amb ells els vostres béns. Ells seran els vostres amics i, quan a l’hora de la mort els diners ja no us serveixin de res, ells us acolliran a la casa del Pare». Dit amb altres paraules: la millor manera de «blanquejar» els diners injustos davant Déu és compartir-los amb els seus fills més pobres.
Les seves paraules no van ser ben acollides. Lluc ens diu que «estaven sentint aquestes coses uns fariseus, amants de les riqueses, i es reien d’ell». No entenen el missatge de Jesús. No els interessa sentir-lo parlar de diners. A ells només els preocupa conèixer i complir fidelment la llei. La riquesa la consideren com un signe que Déu beneeix la seva vida.
Encara que vingui reforçada per una llarga tradició bíblica, aquesta visió de la riquesa com a signe de benedicció no és evangèlica. Cal dir-ho en veu alta perquè hi ha persones riques que de manera gairebé espontània pensen que el seu èxit econòmic i la seva prosperitat és el millor signe que Déu aprova la seva vida.
Un seguidor de Jesús no pot fer qualsevol cosa amb els diners: hi ha una manera de guanyar diners, de gastar-los i de gaudir-ne que és injust doncs oblida els més pobres.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

18-09-2016
25 Tempo ordinario – C
Lucas 16,1-13

DIÑEIRO

A sociedade que coñeceu Xesús era moi diferente á nosa. Só as familias poderosas de Xerusalén e os grandes terratenentes de Tiberíades podían acumular moedas de ouro e prata. Os campesiños malamente podían facerse con algunha moeda de bronce ou cobre, de escaso valor. Moitos vivían sen diñeiro, trocando produtos nun réxime de pura subsistencia.
Nesta sociedade, Xesús fala do diñeiro cunha frecuencia sorprendente. Sen terras nin traballo fixo, a súa vida itinerante de profeta dedicado á causa de Deus permítelle falar con total liberdade. Por outra banda, o seu amor aos pobres e a súa paixón pola xustiza de Deus úrxeno a defender sempre aos máis excluídos.
Fala do diñeiro cunha linguaxe moi persoal. Chámalle espontaneamente «diñeiro inxusto» ou «riquezas inxustas». Ao parecer, non coñece «diñeiro limpo». A riqueza daqueles poderosos é inxusta porque foi amasada de xeito inxusto e porque a gozan sen compartila cos pobres e famentos.
Que poden facer quen posúen estas riquezas inxustas? Lucas conservou unhas palabras curiosas de Xesús. Aínda que a frase pode resultar algo escura pola súa concisión, o seu contido non ha caer no esquecemento. «Eu dígovos: Gañade amigos co diñeiro inxusto para que cando vos falte, vos reciban nas moradas eternas».
Xesús vén dicir así aos ricos: «Empregade a vosa riqueza inxusta en axudar aos pobres; gañade a súa amizade compartindo con eles os vosos bens. Eles serán os vosos amigos e, cando na hora da morte o diñeiro non vos sirva xa de nada, eles acolleranvos na casa do Pai». Dito con outras palabras: a mellor forma de «blanquear» o diñeiro inxusto ante Deus é partilo cos seus fillos máis pobres.
As súas palabras non foron ben aceptadas. Lucas dinos que «estaban oíndo estas cousas uns fariseos, amantes das riquezas, e burlábanse de el». Non entenden a mensaxe de Xesús. Non lles interesa oílo falar do diñeiro. A eles só lles preocupa coñeceren e cumpriren fielmente a lei. A riqueza considérana como un signo de que Deus bendí a súa vida.
Aínda que veña reforzada por unha longa tradición bíblica, esta visión da riqueza como signo de bendición non é evanxélica. Hai que dicilo con voz alta porque hai persoas ricas que de xeito case espontáneo pensan que o seu éxito económico e a súa prosperidade é o mellor signo de que Deus aproba a súa vida.
Un seguidor de Xesús non pode facer calquera cousa co diñeiro: hai un modo de gañar diñeiro, de gastalo e de gozalo que é inxusto, pois esquece aos máis pobres.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

18-09-2016
25 Tempo ordinario – C
Luca 16,1-13

DENARO

La società che conobbe Gesù era molto diversa dalla nostra. Solo le famiglie potenti di Gerusalemme e i grandi latifondisti di Tiberiade potevano accumulare monete d’oro e d’argento. I contadini potevano procurarsi appena qualche moneta di bronzo o rame, di scarso valore. Molti vivevano senza denaro, scambiandosi prodotti in un regime di pura sussistenza.
In questa società, Gesù parla del denaro con una frequenza sorprendente. Senza terre né lavoro fisso, la sua vita itinerante di Profeta dedicato alla causa di Dio gli permette di parlare con totale libertà. D’altra parte, il suo amore per i poveri e la sua passione per la giustizia di Dio lo spingono a difendere sempre i più esclusi.
Parla del denaro con un linguaggio molto personale. Lo chiama spontaneamente «denaro ingiusto» o «ricchezze ingiuste». A quel che sembra, non conosce «denaro pulito». La ricchezza di quei potenti è ingiusta perché è stata accumulata in maniera ingiusta e perché ne godono senza condividerla con i poveri e gli affamati.
Che cosa possono fare quelli che possiedono queste ricchezze ingiuste? Luca ha conservato delle parole curiose di Gesù. Per quanto la frase possa risultare un po’ oscura per la sua concisione, il suo contenuto non deve cadere nell’oblio. «Io vi dico: Procuratevi amici con la ricchezza ingiusta, perché quando vi mancherà, vi accolgano nelle dimore eterne».
Gesù così viene a dire ai ricchi: «Impiegate la vostra ricchezza ingiusta nell’aiutare i poveri; procuratevi la loro amicizia condividendo con loro i vostri beni. Essi saranno i vostri amici e, quando nell’ora della morte il denaro non vi servirà più a nulla, essi vi accoglieranno nella casa del Padre». In altre parole: la forma migliore di «riciclare» il denaro ingiusto davanti a Dio è condividerlo con i suoi figli più poveri.
Le sue parole non furono ben accolte. Luca ci dice che «stavano ascoltando queste cose alcuni farisei, amanti delle ricchezze, e si burlavano di lui». Non comprendono il messaggio di Gesù. Non interessa loro sentirlo parlare di denaro. Sono solo preoccupati di conoscere e adempiere fedelmente la legge. La ricchezza la considerano come un segno che Dio benedice la loro vita.
Sebbene sia rafforzata da una lunga tradizione bíblica, questa visione della ricchezza come segno di benedizione non è evangelica. Bisogna dirlo a gran voce perché ci sono persone ricche che, in maniera quasi spontanea, pensano che il loro successo economico e la loro prosperità è il segno migliore che Dio approva la loro vita.
Un seguace di Gesù non può fare qualsiasi cosa con il denaro: c’è un modo di guadagnare denaro, di spenderlo e di goderne che è ingiusto, perché dimentica i più poveri.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

18-09-2016
25 Temps ordinaire – C
Luc 16,1-13

ARGENT

La société contemporaine de Jesús était très différente de la nôtre. Seules les familles puissantes de Jérusalem et les grands propriétaires terriens de Tibériade pouvaient accumuler des pièces d’or et d’argent. Les paysans, eux, pouvaient à peine acquérir quelques pièces de monnaie, soit en bronze ou en cuivre et de peu de valeur. Ils étaient nombreux ceux qui vivaient sans argent, échangeant des produits dans un régime de pure subsistance.
C’est dans cette société-là que Jésus parle de l’argent avec une fréquence surprenante. Sans terres ni travail fixe, sa vie itinérante de prophète consacré à la cause de Dieu, lui permet d’en parler avec une liberté totale. D’autre part, son amour pour les pauvres et sa passion pour la justice de Dieu, le poussent à toujours défendre les laissés-pour-compte.
Il parle sur l’argent avec un langage très personnel. Il l’appelle spontanément «argent injuste» ou «richesses injustes». Il ne connaît pas, vraisemblablement, «de l’argent propre». La richesse de ces gens puissants est injuste parce qu’elle a été accumulée de manière injuste et parce qu’ils en jouissent sans la partager avec les pauvres et les affamés.
Que peuvent-ils faire ceux qui possèdent ces richesses injustes? Luc a conservé quelques paroles curieuses venant de Jésus. Même si la phrase peut paraître un peu obscure par sa concision, son contenu ne doit pas être oublié. «Je vous dis: faites-vous des amis avec l’argent injuste pour que le jour où il vous manquera, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles».
Voici ce que Jesús veut dire aux riches: «Utilisez votre richesse injuste pour aider les pauvres; gagnez leur amitié en partageant vos biens avec eux. Ils deviendront vos amis et, lorsque, au moment de la mort, l’argent ne vous servira plus à rien, ils vous accueilleront dans la maison du Père». Autrement dit: la meilleure façon de «blanchir» l’argent injuste devant Dieu, c’est de le partager avec ses fils les plus pauvres.
Ses paroles ne furent pas bien accueillies. Luc nous dit que «certains pharisiens qui aimaient les richesses étaient en train de l’entendre parler de ces choses-là et ils se moquaient de lui». Ils ne comprennent pas le message de Jésus. Ils ne sont pas intéressés à l’entendre parler d’argent. La seule chose qui les préoccupe c’est de connaître et d’accomplir fidèlement la loi. Ils considèrent la richesse comme un signe indiquant que Dieu bénit leur vie.
Même si elle a été renforcée par une longue tradition biblique, cette vision de la richesse comme signe de bénédiction, n’est pas évangélique. Il faut le dire à haute voix car il y a des personnes riches qui pensent, d’une manière presque spontanée, que leur succès économique et leur prospérité sont le signe, le meilleur, de l’approbation de leur vie par Dieu.
Un disciple de Jésus ne peut faire n’importe quoi avec l’argent: il existe une façon de gagner de l’argent, de le dépenser et d’en jouir, qui est injuste, car elle oublie les plus pauvres.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

18-09-2016
25 Tempo ordinário – C
Lucas 16,1-13

DINERO

La sociedad que conoció Jesús era muy diferente a la nuestra. Solo las familias poderosas de Jerusalén y los grandes terratenientes de Tiberíades podían acumular monedas de oro y plata. Los campesinos apenas podían hacerse con alguna moneda de bronce o cobre, de escaso valor. Muchos vivían sin dinero, intercambiándose productos en un régimen de pura subsistencia.
En esta sociedad, Jesús habla del dinero con una frecuencia sorprendente. Sin tierras ni trabajo fijo, su vida itinerante de profeta dedicado a la causa de Dios le permite hablar con total libertad. Por otra parte, su amor a los pobres y su pasión por la justicia de Dios lo urgen a defender siempre a los más excluidos.
Habla del dinero con un lenguaje muy personal. Lo llama espontáneamente «dinero injusto» o «riquezas injustas». Al parecer, no conoce «dinero limpio». La riqueza de aquellos poderosos es injusta porque ha sido amasada de manera injusta y porque la disfrutan sin compartirla con los pobres y hambrientos.
¿Qué pueden hacer quienes poseen estas riquezas injustas? Lucas ha conservado unas palabras curiosas de Jesús. Aunque la frase puede resultar algo oscura por su concisión, su contenido no ha de caer en el olvido. «Yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas».
Jesús viene a decir así a los ricos: «Emplead vuestra riqueza injusta en ayudar a los pobres; ganaos su amistad compartiendo con ellos vuestros bienes. Ellos serán vuestros amigos y, cuando en la hora de la muerte el dinero no os sirva ya de nada, ellos os acogerán en la casa del Padre». Dicho con otras palabras: la mejor forma de «blanquear» el dinero injusto ante Dios es compartirlo con sus hijos más pobres.
Sus palabras no fueron bien acogidas. Lucas nos dice que «estaban oyendo estas cosas unos fariseos, amantes de las riquezas, y se burlaban de él». No entienden el mensaje de Jesús. No les interesa oírle hablar de dinero. A ellos solo les preocupa conocer y cumplir fielmente la ley. La riqueza la consideran como un signo de que Dios bendice su vida.
Aunque venga reforzada por una larga tradición bíblica, esta visión de la riqueza como signo de bendición no es evangélica. Hay que decirlo en voz alta porque hay personas ricas que de manera casi espontánea piensan que su éxito económico y su prosperidad es el mejor signo de que Dios aprueba su vida.
Un seguidor de Jesús no puede hacer cualquier cosa con el dinero: hay un modo de ganar dinero, de gastarlo y de disfrutarlo que es injusto pues olvida a los más pobres.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

09-18-2016
25 Ordinary – C
Luke 16,1-13

MONEY

The society that Jesus knew was very different from ours. Only the powerful Jerusalem families and the big land-owners of Tiberias would have been able to accumulate gold and silver coins. Farm-workers could hardly come across the occasional bronze or copper coin, of little value. Many lived without money, exchanging products in a regimen of pure subsistence.
In this society, Jesus surprisingly speaks frequently of money. With no land or fixed work, his life as an itinerate prophet dedicated to God’s cause allows him to speak with complete freedom. On the other hand, his love for the poor and his passion for God’s justice urge him to always defend the most excluded.
He speaks of money in very personal terms. He spontaneously calls it «tainted money» or «tainted riches». Seemingly he doesn’t know any «clean money». The wealth of those powerful people is unjust because it has been amassed unjustly and because they enjoy it without sharing it with the poor and the hungry.
What can they do – those who possess these unjust riches? Luke has preserved from Jesus’ mouth some curious words. Though the phrase can result somewhat obscure because of its conciseness, its content mustn’t fall into oblivion. «I tell you this: use money, tainted as it is, to win you friends, and thus make sure that when it fails you, they will welcome you into eternal dwellings».
Jesus comes to tell this to the rich: «Use your unjust wealth to help the poor; gain their friendship for yourself by sharing your goods with them. They will be your friends and, when in the hour of money’s demise, it no longer serves you at all, they will welcome your into the Father’s house». Saying this in another way: the best way to «wash» unjust money before God is to share it with God’s poorest children.
His words were not well received. Luke tells us that «the Pharisees, who loved money, heard all this and jeered at him». They don’t understand Jesus’ message. They aren’t interested in hearing him speak about money. They’re only concerned about knowing and faithfully fulfilling the law. They consider wealth as a sign that God blesses their lives.
Although this vision of wealth as a sign of blessing is backed up by a long Biblical tradition, it is not Gospel. This needs to be shouted from the rooftops, because there are rich people who almost spontaneously think that their economic success and their prosperity are the best signs that God approves of their lives.
A follower of Jesus can’t do whatever she wants with money: there’s a way to make money, spend it and enjoy it that is unjust, since it forgets those who are the poorest.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario