martes, 1 de noviembre de 2016

11-06-2016 - 32 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

06-11-2016
32 Tiempo ordinario – C
Lucas 20,27-38

A DIOS NO SE LE MUEREN SUS HIJOS

Jesús ha sido siempre muy sobrio al hablar de la vida nueva después de la resurrección. Sin embargo, cuando un grupo de aristócratas saduceos trata de ridiculizar la fe en la resurrección de los muertos, Jesús reacciona elevando la cuestión a su verdadero nivel y haciendo dos afirmaciones básicas.
Antes que nada, Jesús rechaza la idea pueril de los saduceos que imaginan la vida de los resucitados como prolongación de esta vida que ahora conocemos. Es un error representarnos la vida resucitada por Dios a partir de nuestras experiencias actuales.
Hay una diferencia radical entre nuestra vida terrestre y esa vida plena, sustentada directamente por el amor de Dios después de la muerte. Esa Vida es absolutamente «nueva». Por eso, la podemos esperar pero nunca describir o explicar.
Las primeras generaciones cristianas mantuvieron esa actitud humilde y honesta ante el misterio de la «vida eterna». Pablo les dice a los creyentes de Corinto que se trata de algo que «el ojo nunca vio ni el oído oyó ni hombre alguno ha imaginado, algo que Dios ha preparado a los que lo aman».
Estas palabras nos sirven de advertencia sana y de orientación gozosa. Por una parte, el cielo es una «novedad» que está más allá de cualquier experiencia terrestre, pero, por otra, es una vida «preparada» por Dios para el cumplimiento pleno de nuestras aspiraciones más hondas. Lo propio de la fe no es satisfacer ingenuamente la curiosidad, sino alimentar el deseo, la expectación y la esperanza confiada en Dios.
Esto es, precisamente, lo que busca Jesús apelando con toda sencillez a un hecho aceptado por los saduceos: a Dios se le llama en la tradición bíblica «Dios de Abrahán, Isaac y Jacob». A pesar de que estos patriarcas han muerto, Dios sigue siendo su Dios, su protector, su amigo. La muerte no ha podido destruir el amor y la fidelidad de Dios hacia ellos.
Jesús saca su propia conclusión haciendo una afirmación decisiva para nuestra fe: «Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos». Dios es fuente inagotable de vida. La muerte no le va dejando a Dios sin sus hijos e hijas queridos. Cuando nosotros los lloramos porque los hemos perdido en esta tierra, Dios los contempla llenos de vida porque los ha acogido en su amor de Padre.
Según Jesús, la unión de Dios con sus hijos no puede ser destruida por la muerte. Su amor es más fuerte que nuestra extinción biológica. Por eso, con fe humilde nos atrevemos a invocarlo: «Dios mío, en Ti confío. No quede yo defraudado» (Salmo 25,1-2).

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-11-06
Urteko 32. igandea – C
Lukas 20,27-38

HERIOAK EZIN KENDU JAINKOARI BERE SEME-ALABAK

Jesus beti guztiz neurritsua izan da piztuera ondoko biziaz hitz egitean. Halaz guztiz, saduzear aristokraten  talde bat hildakoen piztuera barregarritzat ematen saiatu zenean, aurre egin zion puntu hori bere egiazko mailara jasoz eta oinarrizko bi baieztapen eginez.
Beste ezer baino lehen, uko egin dio saduzearren haur-ikuspegiari, orain ezagutzen dugun bizitza honen luzapentzat ematen baitute berpiztuen bizia. Oker dabiltza Jainkoak berpizturiko bizitza gure egungo esperientziatik imajinatzen dutenean.
Errotiko aldea da lurreko gure bizitzaren eta heriotzaren ondoren zuzeneko sostengutzat Jainkoaren maitasuna izango duen bizi betearen artean. Geroko bizi hori guztiz «berria» da. Horregatik, espero dezakegu, bai, hura, baina deskribatu edo argitu ez, sekula.
Lehen kristau-belaunaldiek jarrera apal eta prestu horri eutsi zioten «betiko biziaren» misterioaren aurrean. Paulok diotse Korintoko fededunei hau dela esperantzaren gaia: «ez begik ikusi, ez belarrik entzun, ez inongo gizakik imajinatu ez duena, bera maite dutenentzat Jainkoak prestatua».
Hitz hauek oharpen sano ditugu eta orientabide gozo. Alde batetik, zerua «berritasun bat» da, lurreko zernahi esperientzia baino harago dena; baina, bestetik, Jainkoak prestatu duen bizia da, gure ametsik hondokoenekoak guztiz asetzeko. Fedearen funtsa ez datza gure ikusmina xaloki betetzean, baizik Jainkoarekiko gure desioa, igurikitzea era esperantza elikatzean.
Horixe da, preseski, Jesusek gogo duena saduzearrek onartzen zuten gertakari batera xume-xume jo duenean: Jainkoari Bibliaren tradizioan «Abrahamen, Isaaken eta Jakoben Jainko» deitzen zaio. Patriarka hauek hilak diren arren, Jainkoak haien Jainko izaten jarraitzen du, haien babesle, haien adiskide. Herioak ezin suntsitu ahal izan du Jainkoaren haiekiko maitasuna eta fideltasuna.
Orduan, bere ondorioa atera du Jesusek gure fedearentzat erabakitzailea den baieztapen hau eginez: «Jainkoa ez da hildakoen Jainko, baizik bizi direnena; zaren harentzat denak baitira bizi». Bizi-iturri agortezina da Jainkoa. Herioak ezin kendu dizkio Jainkoari bere seme-alaba maiteak. Lur honetan galdu ditugulako, guk haietaz negar dagigunean, Jainkoak bizi-bizi dakuski, bere aitatasun-maitasunean bildu dituelako.
Jesusen arabera, Jainkoak bere seme-alabekin duen batasuna ezin suntsitu du herioak. Gure ezkutatze biologikoa baino indartsuagoa da haren maitasuna. Horregatik, fede apalez ausartzen gara dei hau egitera: «Ene Jainko, zugan dut konfiantza. ez diezadala horrek huts egin» (Salmo 25,1-2).

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

06-11-2016
Diumenge 32 durant l’any – C
Lluc 20,27-38

A DÉU NO SE LI MOREN ELS SEUS FILLS

Jesús ha estat sempre molt sobri en parlar de la vida nova després de la resurrecció. No obstant això, quan un grup d’aristòcrates saduceus tracta de ridiculitzar la fe en la resurrecció dels morts, Jesús reacciona elevant la qüestió al seu veritable nivell i fent dues afirmacions bàsiques.
Primer de tot, Jesús rebutja la idea pueril dels saduceus que imaginen la vida dels ressuscitats com a prolongació d’aquesta vida que ara coneixem. És un error representar-nos la vida ressuscitada per Déu a partir de les nostres experiències actuals.
Hi ha una diferència radical entre la nostra vida terrestre i aquesta vida plena, sustentada directament per l’amor de Déu després de la mort. Aquesta Vida és absolutament «nova». Per això, la podem esperar però mai descriure o explicar.
Les primeres generacions cristianes van mantenir aquesta actitud humil i honesta davant el misteri de la «vida eterna». Pau diu als creients de Corint que es tracta d’alguna cosa que «cap ull no ha vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de l’home somia allò que Déu té preparat per als qui l’estimen».
Aquestes paraules ens serveixen d’advertència sana i d’orientació joiosa. D’una banda, el cel és una «novetat» que està més enllà de qualsevol experiència terrestre, però, de l’altra, és una vida «preparada» per Déu pel compliment ple de les nostres aspiracions més profundes. Allò que és propi de la fe no és satisfer ingènuament la curiositat, sinó alimentar el desig, l’expectació i l’esperança confiada en Déu.
Això és, precisament, el que busca Jesús apel·lant amb tota senzillesa a un fet acceptat pels saduceus: a Déu se l’anomena en la tradició bíblica «Déu d’Abraham, Déu d’Isaac i Déu de Jacob». Tot i que aquests patriarques han mort, Déu segueix sent el seu Déu, el seu protector, el seu amic. La mort no ha pogut destruir l’amor i la fidelitat de Déu cap a ells.
Jesús treu la seva pròpia conclusió fent una afirmació decisiva per a la nostra fe: «Déu no és Déu de morts, sinó de vius; perquè gràcies a ell tots viuen». Déu és font inesgotable de vida. La mort no va deixant Déu sense els seus fills i filles estimats. Quan nosaltres els plorem perquè els hem perdut en aquesta terra, Déu els contempla plens de vida perquè els ha acollit en el seu amor de Pare.
Segons Jesús, la unió de Déu amb els seus fills no pot ser destruïda per la mort. El seu amor és més fort que la nostra extinció biològica. Per això, amb fe humil ens atrevim a invocar: «Déu meu, en tu confio: que no en tingui un desengany» (Salm 25,2).

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

06-11-2016
32 Tempo ordinario – C
Lucas 20,27-38

A DEUS NON LLE MORREN OS SEUS FILLOS

Xesús foi sempre moi sobrio ao falar da vida nova logo da resurrección. Con todo, cando un grupo de aristócratas saduceos trata de ridiculizar a fe na resurrección dos mortos, Xesús reacciona elevando a cuestión ao seu verdadeiro nivel e facendo dúas afirmacións básicas.
Primeiro de nada, Xesús rexeita a idea pueril dos saduceos que imaxinan a vida dos resucitados como prolongación desta vida que agora coñecemos. É un erro representarmos a vida resucitada por Deus a partir das nosas experiencias actuais.
Hai unha diferenza radical entre a nosa vida terrestre e esa vida plena, sustentada directamente polo amor de Deus logo da morte. Esa Vida é absolutamente «nova». Por iso, podémola esperar pero nunca describir ou explicar.
As primeiras xeracións cristiás mantiveron esa actitude humilde e honesta ante o misterio da «vida eterna». Paulo dilles aos crentes de Corinto que se trata de algo que «o ollo nunca viu nin o oído oíu nin home algún imaxinou, algo que Deus preparou aos que o aman».
Estas palabras sérvennos de advertencia sa e de orientación gozosa. Por unha banda, o ceo é unha «novidade» que está máis aló de calquera experiencia terrestre, pero, por outra, é unha vida «preparada» por Deus para o cumprimento pleno das nosas aspiracións máis fondas. O propio da fe non é satisfacer inxenuamente a curiosidade, senón alimentar o desexo, a expectación e a esperanza confiada en Deus.
Isto é, precisamente, o que busca Xesús apelando con toda sinxeleza a un feito aceptado polos saduceos: a Deus chámaselle na tradición bíblica «Deus de Abrahán, Isaac e Xacobe». Malia que estes patriarcas morreron, Deus segue sendo o seu Deus, o seu protector, o seu amigo. A morte non puido destruír o amor e a fidelidade de Deus cara a eles.
Xesús saca a súa propia conclusión facendo unha afirmación decisiva para a nosa fe: «Deus non é un Deus de mortos, senón de vivos; porque para el todos están vivos». Deus é fonte inagotábel de vida. A morte non vai deixando a Deus sen os seus fillos e fillas queridos. Cando nós os choramos porque os perdemos nesta terra, Deus contémplaos cheos de vida porque os acolleu no seu amor de Pai.
Segundo Xesús, a unión de Deus cos seus fillos non pode ser destruída pola morte. O seu amor é máis forte que a nosa extinción biolóxica. Por iso, con fe humilde atrevémonos a invocalo: «Meu Deus, confío en Ti. Non quede eu defraudado» (Salmo 25,1-2).

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

06-11-2016
32 Tempo ordinario – C
Luca 20,27-38

A DIO NON MUOIONO I FIGLI

Gesù è stato sempre molto sobrio nel parlare della vita nuova dopo la risurrezione. Tuttavia, quando un gruppo di aristocratici sadducei cerca di ridicolizzare la fede nella risurrezione dei morti, Gesù reagisce elevando la questione al suo vero livello e facendo due affermazioni fondamentali.
Prima di tutto, Gesù respinge l’idea puerile dei sadducei che immaginano la vita dei risorti come un prolungamento di questa vita che ora conosciamo. È un errore rappresentarci la vita risuscitata da Dio a partire dalle nostre esperienze attuali.
C’è una differenza radicale tra la nostra vita terrena e questa vita piena, sostenuta direttamente dall’amore di Dio dopo la morte. Questa Vita è assolutamente «nuova». Per questo possiamo attenderla, ma mai descriverla o spiegare.
Le prime generazioni cristiane mantennero questo atteggiamento umile e onesto di fronte al mistero della «vita eterna». Paolo dice ai credenti di Corinto che si tratta di qualcosa che «occhio mai vide né orecchio udì, né alcun uomo ha immaginato, qualcosa che Dio ha preparato per quelli che lo amano».
Queste parole ci servono da avvertimento sano e gioioso orientamento. Da una parte il cielo è una «novità» che è al di là di qualsiasi esperienza terrena, ma dall’altra, è una vita «preparata» da Dio per il compimento pieno delle nostre aspirazioni più profonde. Il proprio della fede non è soddisfare ingenuamente la curiosità, ma alimentare il desiderio, l’attesa e la speranza fiduciosa in Dio.
Questo è appunto quello che cerca Gesù richiamando con tutta semplicità un fatto accettato dai sadducei: Dio nella tradizione biblica lo si chiama «Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe». Nonostante questi patriarchi siano morti, Dio continua a essere il loro Dio, il loro protettore, il loro amico. La morte non ha potuto distruggere l’amore e la fedeltà di Dio verso di loro.
Gesù trae la sua conclusione facendo un’affermazione decisiva per la nostra fede: «Dio non è un Dio di morti, ma di vivi; perché per lui tutti sono vivi». Dio è fonte inesauribile di vita. La morte non va lasciando Dio senza le sue figlie e i suoi figli amati. Quando noi li piangiamo perché li abbiamo perduti su questa terra, Dio li contempla pieni di vita perché li ha accolti nel suo amore di Padre.
Secondo Gesù, l’unione di Dio con i suoi figli non può essere distrutta dalla morte. Il suo amore è più forte della nostra estinzione biologica. Per questo con fede umile osiamo invocarlo: «Dio mio, in Te confido, che non resti confuso» (Salmo 25,1-2).

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

06-11-2016
32 Temps ordinaire – C
Luc 20,27-38

DIEU NE PERD PAS SES ENFANTS POUR TOUJOURS

Quand Jésus parle de la vie nouvelle après la résurrection, il reste toujours très sobre. Cependant, lorsqu’un groupe d’aristocrates saducéens essaie de ridiculiser la foi en la résurrection des morts, Jésus réagit en élevant la question à son véritable niveau et en faisant deux affirmations fondamentales.
Jésus rejette avant tout, l’idée puérile des saducéens qui imaginent la vie des ressuscités comme une prolongation de cette vie que nous connaissons maintenant. C’est une erreur que de se représenter la vie ressuscitée par Dieu à partir de nos expériences actuelles.
Il y a une différence radicale entre notre vie terrestre et cette vie pleine, soutenue directement par l’amour de Dieu après la mort. Cette Vie est absolument «nouvelle». C’est pourquoi nous pouvons l’espérer mais nous ne pouvons jamais la décrire ou l’expliquer.
Les premières générations chrétiennes ont gardé cette attitude humble et honnête face au mystère de la «vie éternelle». Paul dit aux croyants de Corinthe qu’il s’agit de quelque chose que «l’oeil n’a jamais vu, que pas une oreille n’a entendu, qui n’est venu à l’esprit de personne: c’est cela que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment» (1 Cor 2,9).
Ces paroles nous avertissent sainement et nous orientent joyeusement. D’un côté, le ciel est une «nouveauté» qui est au-delà de toute expérience terrestre, mais d’un autre côté, c’est une vie «préparée» par Dieu en vue du plein accomplissement de nos aspirations les plus profondes. Ce qui est propre à la foi ce n’est pas de satisfaire naïvement la curiosité, mais de nourrir le désir, l’attente de Dieu et l’espérance confiante en Lui.
C’est justement cela que Jésus cherche lorsque de façon simple, il fait appel à un fait accepté par les saducéens: Dieu est appelé dans la tradition biblique «Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob». Même si ces trois patriarches sont morts, Dieu continue d’être leur Dieu, leur protecteur, leur ami. La mort n’a pas pu détruire l’amour et la fidélité de Dieu à leur égard.
Jésus tire sa propre conclusion en faisant une affirmation décisive pour notre foi: «Dieu n’est pas un Dieu de morts mais de vivants; car pour lui, ils sont tous vivants». Dieu est source inépuisable de vie. La mort ne fait pas perdre à Dieu ses fils et ses filles bien-aimés. Quand nous les pleurons, les ayant perdus sur cette terre, Dieu les contemple pleins de vie car il les a accueillis dans son amour de Père.
Selon Jésus, l’union de Dieu avec ses enfants ne peut être détruite par la mort. Son amour est plus fort que notre extinction biologique. C’est pourquoi, avec une humble foi nous osons l’invoquer: «Mon Dieu, en Toi je me confie. Que je ne sois pas déçu» (Psaume 25,1-2).

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

06-11-2016
32 Tempo ordinário – C
Lucas 20,27-38

A DEUS NÃO SE LHE MORREM OS SEUS FILHOS

Jesus foi sempre muito sóbrio ao falar da nova vida depois da ressurreição. No entanto, quando um grupo de aristocratas saduceus procura ridiculizar a fé na ressurreição dos mortos, Jesus reage elevando a questão ao seu verdadeiro nível e fazendo duas afirmações básicas.
Antes de mais nada, Jesus recusa a ideia pueril dos saduceus que imaginam a vida dos ressuscitados como prolongamento desta vida que agora conhecemos. É um erro representarmos a vida ressuscitada por Deus a partir das nossas experiências atuais.
Há uma diferença radical entre a nossa vida terrestre e essa vida plena, sustentada diretamente pelo amor de Deus depois da morte. Essa Vida é absolutamente «nova». Por isso, podemos esperá-la mas nunca descrevê-la ou explicá-la.
As primeiras gerações cristãs mantiveram essa atitude humilde e honesta ante o mistério da «vida eterna». Paulo diz aos crentes de Corinto que se trata de algo que «a vista nunca viu nem o ouvido ouviu nem homem algum imaginou, algo que Deus preparou aos que o amam».
Estas palavras servem-nos de advertência sã e de orientação gozosa. Por uma parte, o céu é uma «novidade» que está mais para lá do que qualquer experiência terrestre, mas, por outra, é uma vida «preparada» por Deus para o cumprimento pleno das nossas aspirações mais profundas. O próprio da fé não é satisfazer ingenuamente a curiosidade, mas alimentar o desejo, a expectativa e a esperança colocada em Deus.
Isto é precisamente, o que procura Jesus apelando com toda a simplicidade a um facto aceite pelos saduceus: a Deus chama-se segundo a tradição bíblica «Deus de Abraão, Isaac e Jacob». Apesar destes patriarcas terem morrido, Deus continua sendo o seu Deus, o seu protetor, o seu amigo. A morte não pode destruir o amor e a fidelidade de Deus para com eles.
Jesus tira a sua própria conclusão fazendo uma afirmação decisiva para a nossa fé: «Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos; porque para Ele todos estão vivos». Deus é fonte inesgotável de vida. A morte não vai deixando a Deus sem os Seus filhos queridos. Quando nós os choramos porque os perdemos nesta terra, Deus contempla-os cheios de vida porque os acolheu no Seu amor de Pai.
Segundo Jesus, a união de Deus com os Seus filhos não pode ser destruída pela morte. O Seu amor é mais forte que a nossa extinção biológica. Por isso, com fé humilde nos atrevemos a invoca-Lo: «Deus meu, em Ti confio. Não fico eu defraudado» (Salmo 25,1-2).

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

11-06-2016
32 Ordinary – C
Luke 20,27-38

GOD’S CHILDREN AREN’T DEAD FOR GOD

Jesus has always been very serious in talking about the new life that comes after the resurrection. However, when a group of aristocratic Sadducees try to make light of the faith in the resurrection of the dead, Jesus reacts by raising the question to its true level and making two basic affirmations.
First of all, Jesus rejects the Sadducees’ childish idea that imagines the life of the raised as a prolongation of this life as we know it now. It’s wrong to represent the life of those risen by God by basing it on our present experiences.
There’s a radical difference between our earthly life and the full life that is sustained directly by God’s love after death. That Life is absolutely «new». That’s why we can await it but never describe it or explain it.
The first generations of Christians maintained this humble and honest attitude in the face of the mystery of «eternal life». Paul tells the Corinthian believers that we’re dealing with something the «the eye has never seen nor the ear heard nor any person has ever imagined, something that God has prepared for those God loves».
These words help us as a healthy warning and a joyful orientation. On the one hand, heaven is completely «new», something that is beyond any terrestrial experience; but on the other hand, it’s a life «prepared» by God for the complete fulfillment of our deepest aspirations. What’s proper to faith is to not let our curiosity be naively satisfied, but to feed the desire, the expectation, the hope that trusts in God.
That’s precisely what Jesus seeks to do by appealing with complete simplicity to a fact accepted by the Sadducees: in the biblical tradition God is called «the God of Abraham, Isaac and Jacob». In spite of the fact that these patriarchs have died, God continues being their God, their protector, their friend. Death hasn’t been able to destroy God’s love and fidelity toward them.
Jesus draws his own conclusion, making an affirmation that is decisive for our faith: «God isn’t the God of the dead, but of the living; because for God all are alive». God is a perpetual spring of life. Death doesn’t leave God without beloved sons and daughters. When we mourn those whom we’ve lost in this world, God looks on them full of life because God has welcomed them in God’s paternal love.
According to Jesus, God’s union with God’s children can’t be destroyed by death. God’s love is stronger that our biological extinction. That’s why, with humble faith, we dare to invoke God: «My God, in You I trust. Don’t let me be defrauded» (Psalm 25,1-2).

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario