lunes, 10 de julio de 2017

07-16-2017 - 15th Ordinary – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

ES - SEMBRAR
EU - EREIN
CA - SEMBRAR
GL - SEMENTAR
IT - SEMINARE
FR - SEMER
PT - SEMEAR
EN - SOW

HOMILIA - ES

16-07-2017
15 Tiempo ordinario – A
Mateo 13,1-23

SEMBRAR

Al terminar el relato de la parábola del sembrador, Jesús hace esta llamada: «El que tenga oídos para oír que oiga». Se nos pide que prestemos mucha atención a la parábola. Pero, ¿en qué hemos de reflexionar? ¿En el sembrador? ¿En la semilla? ¿En los diferentes terrenos?
Tradicionalmente, los cristianos nos hemos fijado casi exclusivamente en los terrenos en que cae la semilla, para revisar cuál es nuestra actitud al escuchar el Evangelio. Sin embargo es importante prestar también atención al sembrador y a su modo de sembrar.
Es lo primero que dice el relato: «Salió el sembrador a sembrar». Lo hace con una confianza sorprendente. Siembra de manera abundante. La semilla cae y cae por todas partes, incluso donde parece difícil que pueda germinar. Así lo hacían los campesinos de Galilea, que sembraban incluso al borde de los caminos y en terrenos pedregosos.
A la gente no le es difícil identificar al sembrador. Así siembra Jesús su mensaje. Lo ven salir todas las mañanas a anunciar la Buena Noticia de Dios. Siembra su Palabra entre la gente sencilla, que lo acoge, y también entre los escribas y fariseos, que lo rechazan. Nunca se desalienta. Su siembra no será estéril.
Desbordados por una fuerte crisis religiosa, podemos pensar que el Evangelio ha perdido su fuerza original y que el mensaje de Jesús ya no tiene garra para atraer la atención del hombre o la mujer de hoy. Ciertamente, no es el momento de «cosechar» éxitos llamativos, sino de aprender a sembrar sin desalentarnos, con más humildad y verdad.
No es el Evangelio el que ha perdido fuerza humanizadora; somos nosotros los que lo estamos anunciando con una fe débil y vacilante. No es Jesús el que ha perdido poder de atracción. Somos nosotros los que lo desvirtuamos con nuestras incoherencias y contradicciones.
El papa Francisco dice que, cuando un cristiano no vive una adhesión fuerte a Jesús, «pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie».
Evangelizar no es propagar una doctrina, sino hacer presente en medio de la sociedad y en el corazón de las personas la fuerza humanizadora y salvadora de Jesús. Y esto no se puede hacer de cualquier manera. Lo más decisivo no es el número de predicadores, catequistas y enseñantes de religión, sino la calidad evangélica que podamos irradiar los cristianos. ¿Qué contagiamos? ¿Indiferencia o fe convencida? ¿Mediocridad o pasión por una vida más humana?

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-07-16
Urteko 15. igandea – A
Mateo 13,1-23

EREIN

Ereilearen parabolaren kontakizuna bukatzean, dei hau egin du Jesusek: «Entzuteko belarririk duenak, entzun dezala». Parabola arretaz entzuteko esan nahi digu. Baina zertaz behar dugu egin gogoeta? Ereileaz? Haziaz? Lur-mota desberdinez?
Tradizioz, hazia hartzen duten lur-alorrei erreparatu izan diegu, kasik bakarrik; ebanjelioa entzutean, zein jarrera izan ohi dugun aztertzeko. Halaz guztiz, garrantzizkoa da ereileari eta ereiteko moduari erreparatzea.
Hau dio lehenik eta behin kontakizunak: «Irten zen ereilea ereitera». Konfiantza harrigarriz egin du lana. Ugari erein du. Hazia erori da, alde guztietan erori ere, baita hazia, itxuraz, nekez erne daitekeen lekuan ere. Horrela egiten zuten Galileako laborariek, bide-ertzetan eta alor harritsuetan ere ereiten baitzuten.
Jendeari ez zaio gertatu gauza zaila ereilea zein den ateratzea. Horrela ereiten du Jesusek bere mezua. Goizero ikusten dute irteten, Jainkoaren Berri Ona hots egitera. Bere Hitza ereiten du, bai hura onartzen duen jende xumearen artean, baita uko egiten dioten lege-maisu eta fariseuen artean ere. Ez du sekula amore ematen. Haren ereitea ez da izango agorra.
Krisialdi erlijiosoak gaina hartu diogun honetan, pentsa genezake, Ebanjelioak galdua duela bere jatorrizko indarra eta Jesusen mezuak ez duela jada tiramenik gaur egungo gizon-emakumeak erakartzeko. Egia esan, gaurko hau, ez da egokiera arrakasta deigarriak «uztatzeko», baizik eta ereiten ikasteko, amore eman gabe, apal-apal eta egiaz.
Ez da Ebanjelioa indar gizatartzailea galdu duena; gu geu gara, hots egiten ari garena fede ahula eta dudakorra dela medio. Ez da Jesus tiramen-indarra galdu duena. Gu geu gara, indarra galarazten dioguna geure inkoherentzian eta kontraesanak direla medio.
Frantzisko aita santuak dio ezen, kristau batek Jesusekiko lotura estu bat bizi ez duenean, «laster joaten zaiola bere gogo beroa eta eskualdatu nahi duen mezuaren inguruko segurantza galtzen duela, indarra eta suharra falta zaizkiola. Eta konbentzimendurik, gogo berorik, segurantzarik, maiteminik ez duen pertsonak ezin konbentzitu duela inor».
Ebanjelizatzea ez da doktrina baten berri ematea, baizik eta Jesusen indar gizatartzaile eta salbatzailearen indarra agertzea da gizartean eta pertsonaren bihotzean. Hau ezin egin da nolanahi. Gauzarik garrantzizkoena ez da predikarien, katekisten eta erlijio-irakasleen kopurua, baizik kristauengan irradia genezakeen kalitate ebanjelikoa. Zer dugu kutsatzen? Axolarik eza ala fede beroa? Eskastasuna ala gizatasun handiagoko biziaren suharra?

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

16-07-2017
Diumenge 15 durant l’any – A
Mateu 13,1-23

SEMBRAR

En acabar el relat de la paràbola del sembrador, Jesús fa aquesta crida: «Qui tingui orelles, que escolti». Se’ns demana que prestem molta atenció a la paràbola. Però, en què hem de reflexionar? En el sembrador? En la llavor? En els diferents terrenys?
Tradicionalment, els cristians ens hem fixat gairebé exclusivament en els terrenys en què cau la llavor, per revisar quina és la nostra actitud en escoltar l’Evangeli. No obstant això és important prestar també atenció a la sembra i la seva manera de sembrar.
És el primer que diu el relat: «Un sembrador va sortir a sembrar». Ho fa amb una confiança sorprenent. Sembra de manera abundant. La llavor cau i cau per tot arreu, fins i tot on sembla difícil que pugui germinar. Així ho feien els pagesos de Galilea, que sembraven fins i tot a la vora dels camins i en terrenys pedregosos.
A la gent no li és difícil d’identificar la sembra. Així sembra Jesús el seu missatge. El veuen sortir cada matí a anunciar la Bona Notícia de Déu. Sembra la seva Paraula entre la gent senzilla, que l’acull, i també entre els escribes i fariseus, que el rebutgen. Mai es desanima. La seva sembra no serà estèril.
Desbordats per una forta crisi religiosa, podem pensar que l’Evangeli ha perdut la seva força original i que el missatge de Jesús ja no té força per atreure l’atenció de l’home o la dona d’avui. Certament, no és el moment de «collir» èxits cridaners, sinó d’aprendre a sembrar sense descoratjar-nos, amb més humilitat i veritat.
No és l’Evangeli el que ha perdut força humanitzadora; som nosaltres els que l’estem anunciant amb una fe feble i vacil·lant. No és Jesús el que ha perdut poder d’atracció. Som nosaltres els que el desvirtuem amb les nostres incoherències i contradiccions.
El papa Francesc diu que, quan un cristià no viu una adhesió forta a Jesús, «aviat perd l’entusiasme i deixa d’estar segur del que transmet, li falta força i passió. I una persona que no està convençuda, entusiasmada, segura, enamorada, no convenç ningú».
Evangelitzar no és propagar una doctrina, sinó fer present enmig de la societat i en el cor de les persones la força humanitzadora i salvadora de Jesús. I això no es pot fer de qualsevol manera. El més decisiu no és el nombre de predicadors, catequistes i ensenyants de religió, sinó la qualitat evangèlica que puguem irradiar els cristians. Què encomanem? ¿Indiferència o fe convençuda? ¿Mediocritat o passió per una vida més humana?

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

16-07-2017
15 Tempo ordinario – A
Mateu 13,1-23

SEMENTAR

Ao terminar o relato da parábola do sementador, Xesús fai esta chamada: «O que teña oídos para oír que oia». Pídenos que prestemos moita atención á parábola. Pero, en que habemos reflexionar? No sementador? Na semente? Nos diferentes terreos?
Tradicionalmente, os cristiáns fixámonos case exclusivamente nos terreos en que cae a semente, para revisarmos cal é a nosa actitude ao escoitarmos o Evanxeo. Con todo é importante prestar tamén atención a quen sementa e ao seu modo de sementar.
É o primeiro que di o relato: «Saíu o sementador sementar». Faino cunha confianza sorprendente. Sementa de xeito abundante. A semente cae e cae por todas partes, ata onde parece difícil que poida xerminar. Así o facían os campesiños de Galilea, que sementaban ata no bordo dos camiños e en terreos pedregosos.
Á xente non lle é difícil identificar ao sementador. Así sementa Xesús a súa mensaxe. Veno saír todas as mañás a anunciar a Boa Noticia de Deus. Sementa a súa Palabra entre a xente sinxela, que o acolle, e tamén entre escribas e fariseos, que o rexeitan. Nunca se desalenta. A súa semente non será estéril.
Desbordados por unha forte crise relixiosa, podemos pensar que o Evanxeo perdeu a súa forza orixinal e que a mensaxe de Xesús xa non ten forza para atraer a atención do home ou da muller de hoxe. Certamente, non é o momento de «recoller» éxitos rechamantes, senón de aprendermos a sementar sen desalentarnos, con máis humildade e verdade.
Non é o Evanxeo o que perdeu forza humanizadora; somos nós os que o estamos anunciando cunha fe débil e vacilante. Non é Xesús quen perdeu poder de atracción. Somos nós os que o desvirtuamos coas nosas incoherencias e contradicións.
O papa Francisco di que, cando un cristián non vive unha adhesión forte a Xesús, «axiña perde o entusiasmo e deixa de estar seguro do que transmite, fáltalle forza e paixón. E unha persoa que non está convencida, entusiasmada, segura, namorada, non convence a ninguén».
Evanxelizar non é propagar unha doutrina, senón facer presente no medio da sociedade e no corazón das persoas a forza humanizadora e salvadora de Xesús. E isto non se pode facer de calquera xeito. O máis decisivo non é o número de predicadores, catequistas e ensinantes de relixión, senón a calidade evanxélica que podamos irradiar os cristiáns. Que contaxiamos? Indiferenza ou fe convencida? Mediocridade ou paixón por unha vida máis humana?

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

16-07-2017
15 Tempo ordinario – A
Matteo 13,1-23

SEMINARE

Terminando il racconto della parabola del seminatore, Gesù fa questo richiamo: «Chi ha orecchi, ascolti». Ci viene chiesto di prestare molta attenzione alla parabola. Ma su che cosa dobbiamo riflettere? Sul seminatore? Sul seme? Sui diversi terreni?
Tradizionalmente noi cristiani ci siamo fermati quasi esclusivamente sui terreni sui quali cade il seme, per riflettere su qual è il nostro atteggiamento nell’ascoltare l’Evangelo. Ma è importante fare attenzione al seminatore e al suo modo di seminare.
È la prima cosa che dice il racconto: «Il seminatore uscì a seminare». Lo fa con una fiducia sorprendente. Semina in maniera abbondante. Il seme cade e cade da ogni parte, anche dove sembra difficile che il seme possa germogliare. Così facevano i contadini di Galilea, che seminavano anche ai bordi delle strade e su terreni sassosi.
Alla gente non è difficile identificare il seminatore. Così Gesù semina il suo messaggio. Lo vedono uscire tutte le mattine ad annunziare la Buona Notizia di Dio. Semina la sua Parola tra gente semplice che l’accoglie, e anche tra gli scribi e farisei che lo rifiutano. Non si scoraggia mai. La sua semina non sarà sterile.
Sopraffatti da una forte crisi religiosa, possiamo pensare che l’Evangelo ha perso la sua forza originaria e che il messaggio di Gesù non ha più mordente per attrarre l’attenzione delle donne o degli uomini di oggi. Certo non è il momento di «raccogliere» risultati clamorosi, ma d’imparare a seminare senza scoraggiarci, con più umiltà e verità.
Non è l’Evangelo che ha perso la sua forza umanizzatrice, siamo noi che lo stiamo annunziando con una fede debole e vacillante. Non è Gesù che ha perso potere d’attrazione. Siamo noi che gli togliamo forza con le nostre incoerenze e contradizioni.
Papa Francesco dice che, quando un cristiano non vive un’adesione forte a Gesù, «presto perde l’entusiasmo e non è più sicuro di quello che trasmette, gli manca forza e passione. E una persona che non è convinta, entusiasmata, sicura, innamorata, non convince nessuno».
Evangelizzare non è propagare una dottrina, ma far presente in mezzo alla società e nel cuore delle persone la forza umanizzatrice e salvatrice di Gesù. E questo non si può fare in qualsiasi modo. La cosa più decisiva non è il numero dei predicatori, catechisti e insegnanti di religione, ma la qualità evangelica che possiamo irradiare noi cristiani. Che cosa contagiamo? Indifferenza o fede convinta? Mediocrità o passione per una vita più umana?

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

16-07-2017
15 Temps ordinaire – A
Matthieu 13,1-23

SEMER

En finissant le récit de la parabole du semeur, Jésus lance cet appel: «Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende». Il nous est demandé de faire très attention à cette parabole. Mais, à quoi devons-nous réfléchir? Au semeur? A la semence? Aux différents terrains?
Traditionnellement, nous chrétiens, nous avons fixé notre attention sur les différents terrains où la semence est tombée, dans le but de vérifier quelle est notre attitude lorsque nous entendons l’Evangile. Il est cependant important de faire aussi attention au semeur et à sa façon de semer.
C’est là la première affirmation du récit: «Le semeur est sorti pour semer». Il le fait avec une confiance surprenante. Il sème abondamment. La semence tombe et retombe partout, même là où il semble difficile qu’elle puisse germer. C’est ainsi qu’agissaient les paysans de la Galilée, en semant même sur les bords des chemins et sur des terrains pierreux.
Les gens n’ont pas de difficulté pour identifier le semeur. C’est ainsi que Jésus sème son message. Ils le voient sortir chaque matin semer la Bonne Nouvelle de Dieu. Il sème sa Parole parmi les gens simples, qui l’accueillent, mais aussi parmi les scribes et les pharisiens, qui le rejettent. Il ne se décourage jamais. Ses semailles ne resteront pas stériles.
Débordés para une forte crise religieuse, nous pouvons penser que l’Evangile a perdu sa force originelle et que le message de Jésus n’a plus de punch pour attirer l’attention de l’homme ou de la femme de notre temps. Certes, ce n’est pas le moment de «récolter» des succès éclatants, mais le temps d’apprendre à semer sans nous décourager, avec plus d’humilité et de vérité.
Ce n’est pas l’Evangile qui a perdu sa force humanisatrice; c’est nous qui l’annonçons avec une foi faible et hésitante. Ce n’est pas Jésus qui a perdu son pouvoir d’attraction. C’est nous qui l’avons affaibli avec nos incohérences et nos contradictions.
Le pape François dit que, lorsqu’un chrétien n’adhère pas fortement à Jésus, «il perd bientôt son enthousiasme et cesse d’être sûr de ce qu’il transmet, il manque de force et de passion. Et une personne qui n’est pas convaincue, enthousiasmée, sûre, amoureuse, n’arrive à convaincre personne».
Evangéliser ce n’est pas propager une doctrine mais rendre présente au milieu de la société et dans le coeur des personnes la force humanisatrice et salvatrice de Jésus. C’est quelque chose que l’on ne peut pas faire à la légère. Le plus décisif n’est pas le nombre de prédicateurs, de catéchistes ou de professeurs de religion, mais la qualité évangélique que nous chrétiens, nous pouvons rayonner. Que communiquons-nous? Indifférence ou foi convaincue? Médiocrité ou passion pour une vie plus humaine?

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

16-07-2017
15 Tempo ordinário – A
Mateus 13,1-23

SEMEAR

Ao terminar o relato da parábola do semeador, Jesus faz esta chamada: «O que tenha ouvidos para ouvir que oiça». Pede-nos que prestemos muita atenção à parábola. Mas, em que temos de refletir? No semeador? Na semente? Nos diferentes terrenos?
Tradicionalmente, os cristãos temos fixado quase exclusivamente nos terrenos em que caí a semente, para rever qual é a nossa atitude ao escutar o Evangelho. No entanto é importante prestar também atenção ao semeador e ao seu modo de semear.
É o primeiro que diz o relato: «Saiu o semeador a semear». Age com uma confiança surpreendente. Semeia de forma abundante. A semente caí e caí por todas as partes, inclusive onde parece difícil que possa germinar. Assim o faziam os camponeses da Galileia, que semeavam inclusive à beira dos caminhos e em terrenos pedregosos. Às pessoas não lhes é difícil identificar o semeador. Assim semeia Jesus a Sua mensagem. Vêem-No sair todas as manhãs a anunciar a Boa Nova de Deus. Semeia a Sua Palavra entre as pessoas simples, que a acolhe, e também entre os escribas e fariseus, que a rejeitam. Nunca se desalenta. A Sua sementeira não será estéril.
Sobrecarregados por uma forte crise religiosa, podemos pensar que o Evangelho perdeu a sua força original e que a mensagem de Jesus já não tem garra para atrair a atenção do homem ou da mulher de hoje. Certamente, não é o momento de «colher» êxitos chamativos, mas de aprender a semear sem nos desalentarmos, com mais humildade e verdade.
Não é o Evangelho o que perdeu força humanizadora; somos nós os que o estamos anunciando com uma fé débil e vacilante. Não é Jesus o que perdeu poder de atração. Somos nós os que o desvirtuamos com as nossas incoerências e contradições.
O papa Francisco diz que, quando um cristão não vive uma adesão forte a Jesus, «depressa perde o entusiasmo e deixa de estar seguro do que transmite, falta-lhe força e paixão. E uma pessoa que não está convencida, entusiasmada, segura, apaixonada, não convence ninguém».
Evangelizar não é propagar uma doutrina, mas fazer presente no meio da sociedade e no coração das pessoas a força humanizadora e salvadora de Jesus. E isto não se pode fazer de qualquer forma. O mais decisivo não é o número de predicadores, catequistas e professores de religião, mas a qualidade evangélica que podamos irradiar os cristãos. O que contagiamos? Indiferença ou fé convencida? Mediocridade ou paixão por uma vida mais humana?

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

07-16-2017
15th Ordinary – A
Matthew 13,1-23

SOW

When Jesus finishes telling the parable of the sower, he makes this invitation: «Anyone who has ears should listen». He asks us to pay attention to the parable. But what are we supposed to reflect on? The sower? The seed? The different terrains?
Traditionally we Christian have focused almost exclusively on the terrains where the seed falls, in order to look at what is our attitude as we listen to the Gospel. However it is important to also watch the sower and his way of sowing.
The first thing Jesus says in the story is: «A sower went out to sow». He does so with a surprising confidence. He sows abundantly. The seed falls and falls all over the place, including where it seems impossible for the seed to germinate. That’s how the farmers of Galilee did it: they sowed even on the sides of the paths and in rocky places.
It’s not hard for people to identify the sower. That’s how Jesus sowed his message. They saw him go out every morning to announce the Good News of God. He sowed his Word among the simple people who welcomed it, and also among the Scribes and Pharisees who rejected it. He never got tired. His sowing won’t be fruitless.
Overcome by a strong religious crisis, we can think that the Gospel has lost its original power and that Jesus’ message no longer has power to attract the attention of men and women today. Certainly this is not the moment to «harvest» resounding successes, but it is the moment to learn to sow without getting discouraged, with more humility and truth.
It’s not the Gospel that has lost its humanizing power, but ourselves who are announcing it with a weak and wavering faith. It’s not Jesus that has lost his power to attract. We are the ones who have distorted him with our senselessness and contradictions.
Pope Francis says that, when a Christian doesn’t live a strong adhesion to Jesus, «he quickly loses enthusiasm and stops being sure of what he is transmitting, he lacks power and passion. And a person who isn’t convinced, enthusiastic, sure, in love, doesn’t convince anyone».
Evangelizing isn’t propagating a doctrine, but making the humanizing and saving power of Jesus present in the midst of society and in people’s hearts. And this can’t be done just any old way. What’s most decisive isn’t the number of preachers, catechists, teachers of religion, but the evangelical quality that Christians radiate. What are we spreading? Indifference or convinced faith? Mediocrity or a passion for a more human life?

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario