viernes, 24 de octubre de 2014

10/26/2014 - 30th Sunday in Ordinary Time (A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre, José Antonio Pagola nos visitó en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos la conferencia:
"Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción". 
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

26 de octubre de 2014
30 Tiempo ordinario(A)
Mateo 22, 34-40

CREER EN EL AMOR

La religión cristiana les resulta a no pocos un sistema religioso difícil de entender y, sobre todo, un entramado de leyes demasiado complicado para vivir correctamente ante Dios. ¿No necesitamos los cristianos concentrar mucho más nuestra atención en cuidar antes que nada lo esencial de la experiencia cristiana?
Los evangelios han recogido la respuesta de Jesús a un sector de fariseos que le preguntan cuál es el mandamiento principal de la Ley. Así resume Jesús lo esencial: lo primero es “amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser”; lo segundo es “amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
La afirmación de Jesús es clara. El amor es todo. Lo decisivo en la vida es amar. Ahí está el fundamento de todo. Lo primero es vivir ante Dios y ante los demás en una actitud de amor. No hemos de perdernos en cosas accidentales y secundarias, olvidando lo esencial. Del amor arranca todo lo demás. Sin amor todo queda pervertido.
Al hablar del amor a Dios, Jesús no está pensando en los sentimientos o emociones que pueden brotar de nuestro corazón; tampoco nos está invitando a multiplicar nuestros rezos y oraciones. Amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón es reconocer a Dios como Fuente última de nuestra existencia, despertar en nosotros una adhesión total a su voluntad, y responder con fe incondicional a su amor universal de Padre de todos.
Por eso añade Jesús un segundo mandamiento. No es posible amar a Dios y vivir de espaldas a sus hijos e hijas. Una religión que predica el amor a Dios y se olvida de los que sufren es una gran mentira. La única postura realmente humana ante cualquier persona que encontramos en nuestro camino es amarla y buscar su bien como quisiéramos para nosotros mismos.
Todo este lenguaje puede parecer demasiado viejo, demasiado gastado y poco eficaz. Sin embargo, también hoy el primer problema en el mundo es la falta de amor, que va deshumanizando, uno tras otro, los esfuerzos y las luchas por construir una convivencia más humana.
Hace unos años, el pensador francés, Jean Onimus escribía así: “El cristianismo está todavía en sus comienzos; nos lleva trabajando solo dos mil años. La masa es pesada y se necesitarán siglos de maduración antes de que la caridad la haga fermentar”. Los seguidores de Jesús no hemos de olvidar nuestra responsabilidad. El mundo necesita testigos vivos que ayuden a las futuras generaciones a creer en el amor pues no hay un futuro esperanzador para el ser humano si termina por perder la fe en el amor.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde el mensaje del amor.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko urriaren 26a
Urteko 30. urtea A
Mateo 22,34-40

MAITASUNEAN USTEA IZAN

Kristau-erlijioa sistema erlijioso nekosoa iruditzen zaio jende ez gutxiri; batez ere, Jainkoaren aurrean bizi ahal izateko, lege-sare nahasiegia. Ez ote diogu kristauok geure arreta eskaini behar, beste ezer baino lehen, kristau-esperientziak duen gauzarik funtsezkoenari?
Ebanjelioek Jesusen erantzun hau jaso dute, Legearen agindurik nagusiena zein den galdetu dion fariseu-talde bati emana. Hona nola laburtu duen Jesusek gauzarik funtsezkoen hori: «maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa, bihotz osoaz, arima osoaz eta zaren osoaz»; hau da bigarrena: «maita ezazu lagun hurkoa zeure burua bezala».
Argia da Jesusen baieztapena. Maitasuna da guztia. Maitasuna da bizitza erabakitzen duena. Maitasuna da gauza guztien oinarria. Lehenengo gauza, Jainkoaren eta gainerakoen aurrean maitasun-jarreraz bizitzea da. Ez ginateke nahastu behar gauza akzidental eta bigarren mailakoen sarean, funtsezkoenaz ahazturik. Maitasunari dariona da gainerako guztia. Maitasunik gabe, dena da gelditzen galbideraturik.
Jainkoarekiko maitasunaz ari denean, Jesusek ez ditu buruan gure bihotzetik sor daitezkeen sentimenduak edo zirrarak; ez gaitu gonbidatzen geure errezoak eta otoitzak ugaltzera ere. Honetan datza Jauna geure Jainkoa maitatzea: Jainkoa gure izatearen azken Sorburutzat aitortzean, geuregan hark nahi duenarentzat atxikimendu osoa esnatzean, Aita bezala gizon-emakume guztientzat duen maitasunari baldintzarik gabeko fedez erantzutean.
Horregatik gehitu du Jesusek bigarren agindua. Ezin duzu Jainkoa maitatu, haren seme-alabei dagokienez axolagabe bizi bazara. Jainkoaren maitasuna predikatu eta sufritzen ari den jendeaz ahazten den erlijioa gezur handi bat. Geure bidean aurkitzen dugun pertsona batean aurrean izan dezakegun giza jarrera bakarra, hura maitatzea da eta harentzat geure buruari opa diogun ongizatea bera bilatzea.
Irudi luke, hizketa hau guztia zaharregia dela, ahituegia, eginkortasun eskasekoa. Halere, gaurko munduan ere lehenengo arazoa maitasun-falta da; giza bizikidetasuna eraikitzeko ahaleginak eta borrokak, bata bestearen ondoren, desgizatiartzen ari den maitasun-falta.
Duela urte batzuk, Jean Onimus idazle frantsesak idatzi zuen: «Kristautasuna bere hasieran dago gaur oraino; bi mila urte bakarrik daramatza gizakia lantzen. Astuna da jende-masa eta mendeak beharko dira maitasunak hartzitu arte». Jesusek jarraitzaileok ez genuke ahaztu behar geure erantzukizuna. Etorkizuneko belaunaldiei maitasunean ustea jartzen laguntzeko, lekuko bizien beharra du munduak; izan ere, gizakiak ezin izango du etorkizun esperantza-emailerik maitasunarekiko ustea galtzen badu.

Jose Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabal ezazu maitasunaren mezua.
Bidali hau.


HOMILIA - CA

26 d'octubre de 2014
Diumenge XXX durant l'any(A)
Mateu 22, 34-40

CREURE EN L'AMOR

La religió cristiana els resulta a no pocs un sistema religiós difícil d'entendre i, sobretot, un entramat de lleis massa complicat per viure correctament davant Déu. No necessitem els cristians concentrar molt més la nostra atenció en cuidar primer de tot l'essencial de l'experiència cristiana?
Els evangelis han recollit la resposta de Jesús a un sector de fariseus que li pregunten quin és el manament més gran de la Llei. Així resumeix Jesús l'essencial: el primer és "Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament"; el segon és: "Estima els altres com a tu mateix".
L'afirmació de Jesús és clara. L'amor ho és tot. Allò decisiu en la vida és estimar. Aquí hi ha el fonament de tot. El primer és viure davant Déu i davant els altres en una actitud d'amor. No hem de perdre'ns en coses accidentals i secundàries, oblidant l'essencial. De l'amor arrenca tota la resta. Sense amor tot queda pervertit.
En parlar de l'amor a Déu, Jesús no està pensant en els sentiments o emocions que poden brollar del nostre cor; tampoc ens està convidant a multiplicar les nostres pregàries i oracions. Estimar el Senyor, el nostre Déu, amb tot el cor és reconèixer Déu com a Font última de la nostra existència, despertar en nosaltres una adhesió total a la seva voluntat, i respondre amb fe incondicional al seu amor universal de Pare de tots.
Per això afegeix Jesús un segon manament. No és possible estimar Déu i viure d'esquena als seus fills i filles. Una religió que predica l'amor a Déu i s'oblida dels que pateixen és una gran mentida. L'única postura realment humana davant de qualsevol persona que trobem en el nostre camí és estimar-la i cercar el seu bé com voldríem per a nosaltres mateixos.
Tot aquest llenguatge pot semblar massa vell, massa gastat i poc eficaç. No obstant això, també avui el primer problema al món és la manca d'amor, que va deshumanitzant, un darrere l'altre, els esforços i les lluites per construir una convivència més humana.
Fa uns anys, el pensador francès, Jean Onimus escrivia així: "El cristianisme està encara en els seus començaments; porta treballant-nos només dos mil anys. La massa és pesada i es necessitaran segles de maduració abans que la caritat la faci fermentar". Els seguidors de Jesús no hem d'oblidar la nostra responsabilitat. El món necessita testimonis vius que ajudin les futures generacions a creure en l'amor car no hi ha un futur esperançador per a l'ésser humà si acaba per perdre la fe en l'amor.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon el missatge de l'amor.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

26-10-2014
DOMINGO 30º T.O. (A).
Mateo 22, 34-40

CRER NO AMOR

A relixión cristiá resúltalles a non poucos un sistema relixioso difícil de entender e, sobre todo, un armazón de leis demasiado complicado para viviren correctamente ante Deus. Non necesitamos os cristiáns concentrármonos moito máis na nosa atención por coidar primeiro de nada o esencial da experiencia cristiá?
Os evanxeos recolleron a resposta de Xesús a un sector de fariseos que lle preguntan cal é o mandamento principal da Lei. Así resume Xesús o esencial: o primeiro é “amarás ao Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón, con toda a túa alma e con todo a túa ser”; o segundo é “amarás ao teu próximo como a ti mesmo”.
A afirmación de Xesús é clara. O amor é todo. O decisivo na vida é amar. Aí está o fundamento de todo. O primeiro é vivirmos ante Deus e ante os demais nunha actitude de amor. Non temos de perdernos en cousas accidentais e secundarias, esquecendo o esencial. Do amor arrinca todo o demais. Sen amor todo fica pervertido.
Ao falar do amor a Deus, Xesús non está a pensar nos sentimentos ou emocións que poden brotar do noso corazón; tampouco nos está convidando a multiplicar os nosos rezos e oracións. Amar ao Señor, o noso Deus, con todo o corazón é recoñecermos a Deus como Fonte última da nosa existencia, espertar en nós unha adhesión total á súa vontade, e respondermos con fe incondicional ao seu amor universal de Pai de todos.
Por iso engade Xesús un segundo mandamento. Non é posíbel amar a Deus e vivirmos de costas aos seus fillos e fillas. Unha relixión que predica o amor a Deus e se esquece dos que sofren é unha gran mentira. A única postura realmente humana ante calquera persoa que atopamos no noso camiño é amala e buscar o seu ben como quixésemos para nós mesmos.
Toda esta linguaxe pode parecer demasiado vella, demasiado gastada e pouco eficaz. Con todo, tamén hoxe o primeiro problema no mundo é a falta de amor, que vai deshumanizando, un tras outro, os esforzos e as loitas por construírmos unha convivencia máis humana.
Hai uns anos, o pensador francés, Jean Onimus escribía así: “O cristianismo está aínda nos seus comezos; lévanos traballando só dous mil anos. A masa é pesada e necesitaranse séculos de maduración antes de que a caridade a faga fermentar”. Os seguidores de Xesús non temos de esquecermos a nosa responsabilidade. O mundo necesita testemuñas vivas que axuden ás futuras xeracións a crer no amor pois non hai un futuro esperanzador para o ser humano se termina por perder a fe no amor.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Red evangelizar unha boa noticia.
Estender a mensaxe do amor.
Pase.

HOMILIA -IT

26 ottobre 2014
XXX T. O. (A)
Mt 22, 34-40

CREDERE NELL’AMORE

La religione cristiana per non pochi risulta come un sistema religioso difficile da intendere e, soprattutto, un intreccio di leggi troppo complicato per vivere correttamente davanti a Dio. Noi cristiani non abbiamo bisogno di concentrare molto di più la nostra attenzione nel curare soprattutto l’essenziale dell’esperienza cristiana?
Gli evangeli hanno raccolto la risposta di Gesù a un settore di farisei che gli chiedevano quale fosse il comandamento principale della Legge. Gesù riassume così l’essenziale: primo, Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e secondo: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
L’affermazione di Gesù è chiara. L’amore è tutto. Nella vita la cosa decisiva è amare. Qui è il fondamento di tutto. La prima cosa è vivere davanti a Dio e davanti agli altri in un atteggiamento di amore. Non dobbiamo perderci in cose accidentali e secondarie, dimenticando l’essenziale. Dall’amore scaturisce tutto il resto. Senza amore tutto si perverte.
Nel parlare dell’amore a Dio, Gesù non sta pensando ai sentimenti o alle emozioni che possono scaturire dal nostro cuore; non sta nemmeno invitando a moltiplicare le nostre pratiche e le nostre orazioni. Amare il Signore nostro Dio con tutto il cuore è riconoscere Dio come Fonte ultima della nostra esistenza, risvegliare in noi un’adesione totale alla sua volontà e rispondere con fede incondizionata al suo amore universale di Padre di tutti.
Per questo Gesù aggiunge un secondo comandamento. Non è possibile amare Dio e vivere ignorando i suoi figli e figlie. Una religione che predica l’amore a Dio e dimentica quelli che soffrono è una grande menzogna. L’unica posizione realmente umana davanti a qualsiasi persona che troviamo sul nostro cammino è amarla e cercare il suo bene come vorremmo per noi stessi.
Tutto questo linguaggio può sembrare troppo vecchio, troppo usurato e poco efficace. Tuttavia anche oggi il primo problema nel mondo è la mancanza di amore, che va disumanizzando uno dopo l’altro gli sforzi e le lotte per costruire una convivenza più umana.
Qualche anno fa, il pensatore francese Jean Onimus scriveva così: “Il cristianesimo è ancora ai suoi inizi; lavora solo da duemila anni. La massa è pesante e sono necessari secoli di maturazione prima che la carità la faccia fermentare”. Noi seguaci di Gesù non dobbiamo dimenticare la nostra responsabilità. Il mondo ha bisogno di testimoni vivi che aiutino le future generazioni a credere nell’amore, poiché non c’è un futuro di speranza per l’essere umano se finisce per perdere la fede nell’amore.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Diffondi il messaggio dell’amore.
Diffondilo.


HOMILIA - FR

26 octobre  2014
30 Temps ordinaire  (A)
Matthieu 22, 34-40

CROIRE A L’AMOUR

La religion chrétienne devient pour plusieurs personnes un système religieux difficile à comprendre et, surtout, un ensemble de lois trop compliqué pour vivre correctement devant Dieu. Nous chrétiens, n’avons-nous pas besoin de concentrer beaucoup plus notre attention sur ce qui est essentiel à la foi chrétienne et en prendre soin par dessus tout ?
Les évangiles ont recueilli la réponse de Jésus à un groupe de pharisiens qui lui demandent quel est le principal commandement de la Loi. Voici comment Jésus résume l’essentiel : premièrement, « tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être » ; deuxièmement, « tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
L’affirmation de Jésus est claire. L’amour est tout. Ce qui est décisif dans la vie c’est d’aimer. C’est là le fondement de tout. La première chose c’est de vivre  devant Dieu et devant les autres dans une attitude d’amour. Il ne faut pas se perdre dans des choses accidentelles et secondaires, oubliant l’essentiel. Tout part de l’amour. Sans amour, tout est perverti.
En parlant de l’amour pour Dieu, Jésus n’est pas en train de penser à des sentiments ou à des émotions qui peuvent jaillir de notre cœur ; il ne nous invite pas non plus à multiplier nos prières et supplications. Aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout son cœur, c’est reconnaître Dieu comme Source  ultime de notre existence, éveiller en nous une adhésion totale à sa volonté et répondre avec une foi inconditionnelle à son amour universel de Père de tous.
C’est pourquoi Jésus ajoute un second commandement. Il n’est pas possible d’aimer Dieu et tourner le dos à ses fils et à ses filles. Une religion qui prêche l’amour à Dieu et oublie ceux qui souffrent est un grand mensonge. La seule position  réellement humaine  devant toute personne que nous trouvons sur notre chemin, c’est de l’aimer et de chercher son bien comme nous le voudrions pour nous-mêmes.
Tout ce langage peut paraître trop dépassé, trop usé et peu efficace. Néanmoins, aujourd’hui aussi, le premier problème  du monde est le manque d’amour, qui déshumanise, l’un après l’autre, les efforts et les luttes pour construire un monde plus humain.
Il y a quelques années, le penseur français, Jean Onimus écrivait ceci : « Le christianisme se trouve encore à ses débuts : il nous travaille seulement depuis deux mille ans. La pâte est lourde et on aura besoin de siècles de maturation avant que la charité  ne la fasse fermenter ». Nous, disciples de Jésus, nous ne devons pas oublier notre responsabilité. Le monde a besoin de témoins vivants qui aident les générations futures  à croire à l’amour car il n’y aura pas un avenir d’espoir  pour l’être humain s’il finit par perdre la foi en l’amour.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands le message de l’amour.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

26 de Outubro de 2014
30 Tempo ordinário(A)
Mateus 22, 34-40

ACREDITAR NO AMOR

A religião cristã apresenta-se para muitos um sistema religioso difícil de entender e, sobre tudo, um enredado de leis demasiado complicadas para viver corretamente ante Deus. Não necessitaremos, nós cristãos, concentrar muito mais a nossa atenção em cuidar antes de mais nada do essencial da experiência cristã?
Os evangelhos recolheram a resposta de Jesus a um setor de fariseus que lhe preguntam qual é o mandamento principal da Lei. Assim resume Jesus o essencial: o primeiro é “amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu ser”; o segundo é “amarás o teu próximo como a ti mesmo”.
A afirmação de Jesus é clara. O amor é tudo. O decisivo na vida é amar. Ai está o fundamento de tudo. O primeiro é viver ante Deus e ante os demais numa atitude de amor. Não devemos perder-nos em coisas acidentais e secundárias, esquecendo o essencial. Do amor parte tudo o resto. Sem amor tudo fica pervertido.
Ao falar do amor a Deus, Jesus não está a pensar nos sentimentos ou emoções que podem brotar do nosso coração; tampouco nos está a convidar para multiplicar as nossas rezas e orações. Amar o Senhor, nosso Deus, com todo o coração é reconhecer Deus como Fonte última da nossa existência, despertar em nós uma adesão total à Sua vontade, e responder com fé incondicional ao Seu amor universal de Pai de todos.
Por isso junta Jesus um segundo mandamento. Não é possível amar Deus e viver de costas aos Seus filhos e filhas. Uma religião que predica o amor a Deus e se esquece dos que sofrem é uma grande mentira. A única postura realmente humana ante qualquer pessoa que encontramos no nosso caminho é amá-la e procurar o seu bem como queremos para nós mesmos.
Toda esta linguagem pode parecer demasiado velha, demasiado gasta e pouco eficaz. No entanto, também hoje o principal problema no mundo é a falta de amor, que vai desumanizando, uns atrás dos outros, os esforços e as lutas para construir uma convivência mais humana.
Há uns anos, o pensador francês, Jean Onimus escrevia assim: “O cristianismo está todavia nos seus começos; leva-nos trabalhando só há dois mil anos. A massa é pesada e são necessários séculos de amadurecimento antes que a caridade a faça fermentar”. Os seguidores de Jesus, não temos de nos esquecer da nossa responsabilidade. O mundo necessita de testemunhos vivos que ajudem as futuras gerações a acreditar no amor pois não há um futuro de esperança para o ser humano se acaba por perder a fé no amor.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde a mensagem do amor.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Oct. 26, 2014
30th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 22:34-40

BELIEVE IN LOVE

For more than a few people, Christian religion ends up a religious system that is difficult to understand, and above all, a flimsy framework of laws that is much too complicated for someone to live correctly before God.  Don’t we as Christians need to concentrate our attention much more on taking care of what’s essential in the Christian experience before anything else?
The Gospels have put down Jesus’ response to a group of Pharisees who ask him what is the most important commandment of the Law.  Thus it is that Jesus sums up what’s essential: the first is “You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind”, the second is “You must love your neighbor as yourself”.
Jesus affirmation is clear.  Love is everything.  What’s decisive in life is to love.  This is the basis of everything.  What’s most important is to live before God and before others in an attitude of love.  We don’t need to get lost in accidental and secondary things, forgetting what’s essential.  Out of love springs everything else.  Without love everything ends up twisted.
When he speaks about love for God, Jesus isn’t thinking about feelings or emotions that can arise in our hearts;  nor is he inviting us to multiply our prayers and petitions.  To love the Lord our God with our whole heart is to recognize God as the ultimate Font of our existence, awakening in us a complete adhesion to God’s will, and responding with an unconditional faith to the universal love of the Father of all.
That’s why Jesus adds a second commandment.  It’s not possible to love God and then turn our backs on God’s sons and daughters.  A religion that preaches love for God and forgets those who suffer is a huge lie.  The only truly human stance before any person we meet in our path is to love that person and seek that person’s good as we would wish for ourselves.
All this way of speaking could seem way too old-fashioned, too worn-out and not at all effective.  However, even today the main problem in the world is the lack of love, a lack that dehumanizes over and over any efforts and struggles to build a more human living condition.
Some years ago a French thinker, Jean Onimus, wrote thus: “Christianity is still in its infancy; we’ve only been working at it for two thousand years.  The mass of dough is heavy and we’ll need centuries of maturing before charity ferments it”.  Jesus’ followers mustn’t forget their responsibility.  The world needs living witnesses that help future generations to believe in love, since there’s no hopeful future for human beings if we end up losing faith in love.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Spread the message of love.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 13 de octubre de 2014

10/19/2014 - 29th Sunday in Ordinary Time (A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre, José Antonio Pagola nos visitó en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos la conferencia:
"Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción". 
En breve esperamos poder compartirla con vosotros.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

19 de octubre de 2014
29 Tiempo ordinario(A)
Mateo 22,15-21

LOS POBRES SON DE DIOS

A espaldas de Jesús, los fariseos llegan a un acuerdo para prepararle una trampa decisiva. No vienen ellos mismos a encontrarse con él. Les envían a unos discípulos acompañados por unos partidarios de Herodes Antipas. Tal vez, no faltan entre estos algunos poderosos recaudadores de los tributos para Roma.
La trampa está bien pensada: “¿Es lícito pagar impuestos al César o no?”. Si responde negativamente, le podrán acusar de rebelión contra Roma. Si legitima el pago de tributos, quedará desprestigiado ante aquellos pobres campesinos que viven oprimidos por los impuestos, y a los que él ama y defiende con todas sus fuerzas.
La respuesta de Jesús ha sido resumida de manera lapidaria a lo largo de los siglos en estos términos: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Pocas palabras de Jesús habrán sido citadas tanto como éstas. Y ninguna, tal vez, más distorsionada y manipulada desde intereses muy ajenos al Profeta, defensor de los pobres.
Jesús no está pensando en Dios y en el César de Roma como dos poderes que pueden exigir cada uno de ellos, en su propio campo, sus derechos a sus súbditos. Como todo judío fiel, Jesús sabe que a Dios “le pertenece la tierra y todo lo que contiene, el orbe y todos sus habitantes” (salmo 24). ¿Qué puede ser del César que no sea de Dios? Acaso los súbditos del emperador, ¿no son hijos e hijas de Dios?
Jesús no se detiene en las diferentes posiciones que enfrentan en aquella sociedad a herodianos, saduceos o fariseos sobre los tributos a Roma y su significado: si llevan “la moneda del impuesto” en sus bolsas, que cumplan sus obligaciones. Pero él no vive al servicio del Imperio de Roma, sino abriendo caminos al reino de Dios y su justicia.
Por eso, les recuerda algo que nadie le ha preguntado: “Dad a Dios lo que es de Dios”. Es decir, no deis a ningún César lo que solo es de Dios: la vida de sus hijos e hijas. Como ha repetido tantas veces a sus seguidores, los pobres son de Dios, los pequeños son sus predilectos, el reino de Dios les pertenece. Nadie ha de abusar de ellos.
No se ha de sacrificar la vida, la dignidad o la felicidad de las personas a ningún poder. Y, sin duda, ningún poder sacrifica hoy más vidas y causa más sufrimiento, hambre y destrucción que esa “dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano” que, según el papa Francisco, han logrado imponer los poderosos de la Tierra. No podemos permanecer pasivos e indiferentes acallando la voz de nuestra conciencia en la práctica religiosa.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Defiende a los pobres de Dios.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko urriaren19a
Urteko 29. igandea A
Mateo 22, 15-21

JAINKOARENAK DIRA POBREAK

Jesusek jakin gabe, akordio batera iritsi dira fariseuak, hari behin betiko tranpa jartzeko. Ez datoz berak Jesusekin egotera. Beren ikasle batzuk bidali dizkiote, Herodes Antipasen aldeko batzuekin. Agian, ez dira falta izan azken hauen artean, Erromako zerga-biltzaile boteretsuren batzuk.
Ondo pentsatua dute tranpa: «Zilegi al da ala ez Zesarri zergak ordaintzea?» Ezetz erantzuten badu, Erromaren kontrako matxinotzat sala dezakete. Zerga-ordainketa hori zuzentzat ematen badu, berriz, izen ona galduko du zergapean lur jota den landa-jende pobretuaren aurrean, berak maite dituen eta ahalegin guztiz defenditzen ari den jende haren guztien aurrean.
Jesusen erantzuna hotz eta motz laburtu izan da mendeetan barna, hitz hauekin: «Zesarri Zesarrena, Jainkoari Jainkoarena». Jesusen hitz gutxi aipatu izan bide da gaurko hauek adina. Eta bat bakarrik ez hain desitxuratua eta manipulatua gertatu, gure Profeta honen, pobreen gure Defendatzaile honen kontrako probetxuen aldetik.
Jesusek ez ditu hartu Jainkoa eta Erromako Zesar bi botere bezala, bakoitzak bere aldetik, bakoitzak bere eremutik, nork beren menpekoei bere eskubideak eskatzen ahal liekeen bi botere bezala. Judu leial orok bezala, ondotxo daki Jesusek Jainkoarena dela «lur guztia eta lurreko gauza guztiak, mundua eta bertako jende guztia» (Sal 24). Hain zuzen, zer izan daiteke Zesarrenik Jainkoarena ez denik? Enperadorearen menpekoak, ez ote dira Jainkoren seme-alaba?
Jesus ez da arduratu gehiegi gizarte hura banatzen duten jarrera desberdinez: Herodesen aldekoek eta saduzearrek zergak Erromari emateaz eta haren esanahiaz dutenaz; beren poltsan «zergaren moneta» badaramate, bete ditzatela beren eginbeharrak. Baina Jesus bera ez da bizi Erromako inperioaren zerbitzura, baizik eta Jainkoaren erreinuari eta haren zuzentasunari  bidea urratzearen zerbitzura.
Horregatik, inork galdetu ez dion gauza bat gogorarazi die: «Eman Jainkoari Jainkoarena». Esan nahi baita: ez eman inongo Zesarri Jainkoarena bakarrik dena: beraren seme-alaben bizia. Bere jarraitzaileei behin eta berriz errepikatu dien bezala, Jainkoarenak dira pobreak, txikiak ditu bere lagun min, berea du Jainkoaren erreinua. Inork ezin abusa dezake haietaz.
Ez zaio eskaini eta menperatu behar inongo botereri pertsona baten bizia, duintasuna edo zoriona. Eta dudarik gabe. ez du inongo boterek sakrifikatzen edo menperatzen giza bizitza gehiago, ez eragiten sufrimendu, gose eta suntsipen gehiago, «aurpegirik gabeko eta inolako egiazko giza xederik gabeko ekonomia baten diktadurak baino», Frantzisko aita  santuaren hitzetan, Lurreko boteretsuek ezarri duten diktadura horrek baino. Ezin gelditu gara besoak tolesturik  eta axolagabe, geure bihotzaren ahotsa erlijio-praktikarekin isilaraziz.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Defendatu Jainkoaren pobreak.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

19 d'octubre de 2014
Diumenge XXIX durant l'any(A)
Mateu 22, 15-21

ELS POBRES SÓN DE DÉU

D'amagat de Jesús, els fariseus arriben a un acord per preparar-li un parany decisiu. No hi van ells mateixos a trobar-se amb ell. Li envien uns deixebles acompanyats per uns partidaris d'Herodes Antipas. Potser, no hi falten entre aquests alguns poderosos recaptadors dels tributs per a Roma.
El parany està ben pensat: "És permès o no de pagar tribut al Cèsar?". Si respon negativament, el podran acusar de rebel•lió contra Roma. Si legitima el pagament de tributs, quedarà desprestigiat davant d'aquells pobres camperols que viuen oprimits pels impostos, i als que ell estima i defensa amb totes les seves forces.
La resposta de Jesús ha estat resumida de manera lapidària al llarg dels segles en aquests termes: "Al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu". Poques paraules de Jesús hauran estat citades tant com aquestes. I cap, potser, més distorsionada i manipulada des d'interessos molt aliens al Profeta, defensor dels pobres.
Jesús no està pensant en Déu i en el Cèsar de Roma com dos poders que poden exigir cada un d'ells, en el seu propi camp, els seus drets als seus súbdits. Com tot jueu fidel, Jesús sap que a Déu "li pertany la terra i tot el que s'hi mou, el món i tots els qui l'habiten" (salm 24). Què pot ser del Cèsar que no sigui de Déu? Potser els súbdits de l'emperador, no són fills i filles de Déu?
Jesús no s'atura en les diferents posicions que s'enfronten en aquella societat a herodians, saduceus i fariseus sobre els tributs a Roma i el seu significat: si porten "la moneda de l'impost" a les seves bosses, que compleixin les seves obligacions. Però ell no viu al servei de l'Imperi de Roma, sinó obrint camins al regne de Déu i la seva justícia.
Per això, els recorda allò que ningú li ha preguntat: "Doneu a Déu el que és de Déu". És a dir, no doneu a cap Cèsar el que només és de Déu: la vida dels seus fills i filles. Com ha repetit tantes vegades als seus seguidors, els pobres són de Déu, els petits són els seus predilectes, el Regne de Déu els pertany. Ningú ha d'abusar-ne.
No s'ha de sacrificar la vida, la dignitat o la felicitat de les persones a cap poder. I, sens dubte, cap poder sacrifica avui més vides i causa més patiment, fam i destrucció que aquesta "dictadura d'una economia sense rostre i sense un objectiu veritablement humà" que, segons el papa Francesc, han aconseguit imposar els poderosos de la Terra. No podem romandre passius i indiferents fent callar la veu de la nostra consciència en la pràctica religiosa.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Defensa els pobres de Déu.
Passa-ho!


HOMILIA - GL

DOMINGO, 19-10-2014
29º Ordinario
Mateo 22, 15-21

OS POBRES SON DE DEUS

Ás costas de Xesús, os fariseos chegan a un acordo para prepararlle unha trampa decisiva. Non veñen eles mesmos atoparse con el. Envíanlle a uns discípulos acompañados por uns partidarios de Herodes Antipas. Talvez, non faltan entre estes algúns dos poderosos recadadores dos tributos para Roma.
A trampa está ben pensada: “É lícito pagar impostos ao César ou non”?. Se responde negativamente, poderano acusar de rebelión contra Roma. Se lexitima o pago de tributos, ficará desprestixiado ante aqueles pobres campesiños que viven oprimidos polos impostos, e aos que el ama e defende con todas as súas forzas.
A resposta de Xesús foi resumida de xeito lapidaria ao longo dos séculos nestes termos: “Ao César o que é do César e a Deus o que é de Deus”. Poucas palabras de Xesús serían citadas tanto como estas. E ningunha, talvez, máis falseada e manipulada desde intereses moi alleos ao Profeta, defensor dos pobres.
Xesús non está pensando en Deus e no César de Roma como dous poderes que poden esixir cada un deles, no seu propio campo, os seus dereitos aos seus súbditos. Como todo xudeu fiel, Xesús sabe que a Deus lle pertence a terra e todo o que contén, o orbe e todos os seus habitantes. (salmo 24). Que pode ser do César que non sexa de Deus? Seica os súbditos do emperador, non son fillos e fillas de Deus?
Xesús non se detén nas diferentes posicións que enfrontan naquela sociedade a herodianos, saduceos ou fariseos sobre os tributos a Roma e o seu significado: se levan “a moeda do imposto” nas súas bolsas, que cumpran as súas obrigacións. Pero el non vive ao servizo do Imperio de Roma, senón abrindo camiños ao reino de Deus e a súa xustiza.
Por iso, recórdalles algo que ninguén lle preguntou: “Dade a Deus o que é de Deus”. É dicir, non deades a ningún César o que só é de Deus: a vida dos seus fillos e fillas. Como repetiu tantas veces aos seus seguidores, os pobres son de Deus, os pequenos son os seus predilectos, o reino de Deus perténcelles. Ninguén ha abusar deles.
Non se ha sacrificar a vida, a dignidade ou a felicidade das persoas a ningún poder. E, sen dúbida, ningún poder sacrifica hoxe máis vidas e causa máis sufrimento, fame e destrución que esa “ditadura dunha economía sen rostro e sen un obxectivo verdadeiramente humano” que, segundo o papa Francisco, lograron impoñer os poderosos da Terra. Non podemos permanecer pasivos e indiferentes acalando a voz da nosa conciencia na práctica relixiosa.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Red evangelizar unha boa noticia. 
Defende os pobres de Deus. 
Pase.

HOMILIA -IT

19 ottobre 2014
XXIX T. O. (A)
Mt 22, 15-21

I POVERI SONO DI DIO

Alle spalle di Gesù, i farisei arrivano a un accordo per preparargli una trappola decisiva. Non vengono loro stessi a incontrarsi con lui. Gli inviano alcuni loro discepoli accompagnati da seguaci di Erode Antipa. Forse non mancano tra questi alcuni potenti esattori dei tributi per Roma.
La trappola è ben pensata: È lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?    Se risponde negativamente, lo potranno accusare di ribellione contro Roma. Se legittima il pagamento dei tributi, non avrà più prestigio davanti a quei poveri contadini che vivono oppressi dalle imposte e che egli ama e difende con tutte le sue forze.
La risposta di Gesù è stata riassunta in maniera lapidaria lungo i secoli in questi termini: A Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Poche parole di Gesù saranno state citate tanto come queste. E nessuna, forse, più distorta e manipolata da interessi più estranei al Profeta difensore dei poveri.
Gesù non sta pensando a Dio e al Cesare di Roma come due poteri che possano esigere ciascuno di essi, nel suo proprio campo, i loro diritti dai sudditi. Come ogni fedele giudeo, Gesù sa che di Dio è la terra e quanto contiene, l’universo e i suoi abitanti. (salmo 24). Che cosa può essere del Cesare che non sia di Dio? Forse i sudditi dell’imperatore non sono figlie e figli di Dio?
Gesù non si ferma alle diverse posizioni sulle quali discutono in quella società erodiani, saducei o farisei circa i tributi a Roma e sul loro significato: se portano la moneta del tributo nelle loro borse, adempiano i loro obblighi. Ma egli non vive a servizio dell’Impero di Roma, ma aprendo vie al Regno di Dio e alla sua giustizia.
Per questo ricorda loro qualcosa che nessuno gli ha chiesto: Date a Dio quello che è di Dio. Cioè, non date a nessun Cesare quello che è solo di Dio: la vita dei suoi figli e figlie. Come ha ripetuto tante volte ai suoi seguaci, i poveri sono di Dio, i piccoli sono i suoi prediletti, il Regno di Dio appartiene a loro. Nessuno deve abusare di loro.
Non si deve sacrificare la vita, la dignità o la felicità delle persone a nessun potere. E, senza dubbio, nessun potere oggi sacrifica più vite e causa più sofferenza, fame e distruzione che questa “dittatura di un’economia senza volto e senza un obiettivo veramente umano” che, secondo papa Francesco, sono riusciti a imporre i potenti della Terra. Non possiamo rimanere impassibili e indifferenti facendo tacere la voce della nostra coscienza nella pratica religiosa.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Difendi i poveri di Dio.
Diffondilo.


HOMILIA - FR

19  octobre 2014
29 Temps ordinaire (A)
Matthieu 22, 15-21

LES PAUVRES SONT A DIEU

A l’insu de Jésus, les pharisiens parviennent à un accord pour lui tendre un piège décisif.  Eux mêmes ne rencontrent pas Jésus, mais lui envoient des disciples, accompagnés de  quelques partisans d’Hérode Antipas. Parmi eux, il ne manque sûrement pas  quelques puissants collecteurs d’impôts au bénéfice de  Rome.
Le piège est bien pensé: « Est-il licite, oui ou non,  de payer des impôts à l’empereur César ? » S’il dit non, ils pourront l’accuser de rébellion contre Rome. S’il appuie le payement des tributs, ce sera la honte  devant les pauvres paysans  opprimés par les impôts, des personnes qu’il aime et qu’il défend de toutes ses forces.
La réponse de Jésus a été résumée de façon lapidaire  tout au long des siècles avec ces termes: “Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Peu de paroles de Jésus n’ont été autant citées que celles-ci. Mais aucune parole de Jésus n’a été aussi déformée et manipulée à partir d’intérêts complètement étrangers au Prophète, défenseur des pauvres.
Jésus ne pense pas à Dieu et au  César de Rome  comme étant deux pouvoirs qui peuvent réclamer, chacun dans son domaine, leurs droits sur leurs sujets. Comme tout juif observant, Jésus sait que, « la terre et tout ce qu’elle contient, le monde et tous ses habitants  appartiennent à Dieu » (psaume 24). Qu’est-ce qui peut appartenir à César qui n’appartienne pas à Dieu ? Les sujets de l’empereur, ne sont-il pas de fils et de filles de Dieu ?
Jésus ne  s’arrête pas aux diverses positions qui, dans cette société, opposent  hérodiens, saducéens, ou pharisiens, sur les impôts à payer à Rome et sur leur signification : s’ils  emportent « l’argent de l’impôt » dans leurs bourses, ils n’ont qu’à remplir leurs obligations. Mais lui ne vit pas pour le  service de l’empire romain mais pour ouvrir des chemins au royaume de Dieu et à sa justice.
C’est pourquoi il leur rappelle quelque chose que jamais personne ne leur a demandé; “Rendez à Dieu ce qui est à Dieu”. C’est-à-dire, ne donnez pas à César ce qui n’appartient qu’à Dieu ; la vie de ses fils et de ses filles. Comme il l’a tant répété à ses disciples : les pauvres appartiennent à Dieu, les petits sont ses préférés, le royaume de Dieu est à eux. Personne ne doit  abuser d’eux.
Il ne faut sacrifier à aucun pouvoir  la vie, la dignité ou le bonheur des personnes. Et, sans doute, aucun pouvoir  ne sacrifie aujourd’hui plus de vies et ne cause plus de souffrance, de faim et de destruction que cette « dictature  d’une économie sans visage  et sans objectif vraiment humain », que, d’après le Pape François, les puissants de la Terre ont réussi à imposer. Nous ne pouvons pas rester passifs et indifférents en étouffant  la voix de notre conscience à base de pratique religieuse.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Défend les pauvres de Dieu!
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

19 de Outubro de 2014
29 Tempo ordinário(A)
Mateus 22, 15-21

OS POBRES SÃO DE DEUS

Nas costas de Jesus, os fariseus chegam a um acordo para preparar-lhe uma armadilha decisiva. Não vêm eles pessoalmente para se encontrarem com Ele. Enviam-lhe uns discípulos acompanhados por uns partidários de Herodes Antipas. Talvez, não faltem entre estes, alguns poderosos cobradores dos tributos para Roma.
A armadilha está bem pensada: “É lícito pagar impostos a César ou não?”. Se responde negativamente, podem acusa-Lo de rebelião contra Roma. Se legitima o pagamento de tributos, ficará desprestigiado ante aqueles pobres camponeses que vivem oprimidos pelos impostos, e aos que Ele ama e defende com todas as Suas forças.
A resposta de Jesus foi resumida de forma lapidar ao longo dos séculos nestes termos: “A César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. Poucas palavras de Jesus terão sido citadas tanto como estas. E nenhuma, tal vez, mais distorcida e manipulada a partir de interesses muito alheios ao Profeta, defensor dos pobres.
Jesus não está a pensar em Deus e no César de Roma como dois poderes que podem exigir cada um deles, no seu próprio campo, os seus direitos aos seus súbditos. Como todo o judeu fiel, Jesus sabe que a Deus “lhe pertence a terra e tudo o que contem, a orbe e todos os seus habitantes” (salmo 24). Que pode ser de César que não seja de Deus? Acaso os súbditos do imperador, não são filhos e filhas de Deus?
Jesus não se detém nas diferentes posições que enfrentam naquela sociedade herodianos, saduceus ou fariseus sobre os tributos a Roma e o seu significado: se levam “a moeda do imposto” nos seus bolsas, que cumpram as suas obrigações. Mas Ele não vive ao serviço do Império de Roma, mas sim abrindo caminhos para o reino de Deus e da Sua justiça.
Por isso, lhes recorda algo que ninguém Lhe tinha preguntado: “Dai a Deus o que é de Deus”. Quer dizer, não deis a nenhum César o que só é de Deus: a vida dos Seus filhos e filhas. Como repetiu varias vezes aos Seus seguidores, os pobres são de Deus, os pequenos são os Seus preferidos, o reino de Deus pertence-lhes. Ninguém há-de abusar deles.
Não se há-de sacrificar a vida, a dignidade ou a felicidade das pessoas a nenhum poder. E, sem dúvida, nenhum poder sacrifica hoje mais vidas e causa mais sofrimento, fome e destruição que essa “ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano” que, segundo o papa Francisco, consegui impor os poderosos da Terra. Não podemos permanecer passivos e indiferentes calando a voz da nossa consciência na prática religiosa.-

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Defende os pobres de Deus.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Oct. 19, 2014
29th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 22:15-21

THE POOR ARE GOD’S

Behind Jesus’ back, the Pharisees reach an agreement to prepare a decisive trap for him.  They themselves won’t come to meet with him.  They send some of their disciples, along with some party members of Herod Antipas.  Perhaps some powerful Roman tax-collectors will be among them.
The trap is well thought out: “Is it permissible to pay taxes to Caesar or not?”  If he answers negatively, they will be able to accuse him of rebellion against Rome.  If he justifies the payment of tribute, he will end up discredited by those poor farmers who are oppressed by those taxes, and by those he loves and defends with his whole might.
Jesus’ answer has been summarized in a concise manner throughout the centuries in these terms: “Give unto Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s”.  Few of Jesus’ words have been cited as much as these.  And none, perhaps, more distorted and manipulated by interests very far from those of the Prophet, the defender of the poor.
Jesus isn’t thinking of God and of Rome’s Caesar as two powers that can demand, one from another in their respective spheres, their rights to their subjects.  Like any faithful Jew, Jesus knows that to God “belongs the earth and all that is contains, the world and all its inhabitants” (Ps. 24).  What could be of Caesar that isn’t of God?  Aren’t the subjects of the emperor, sons and daughters of God”
Jesus doesn’t bother about the different positions that the Herodians, the Sadducees or the Pharisees confronted in that society concerning the tributes to Rome and their significance: if they are carrying “the money of the tax” in their pockets, then they should fulfill those obligations.  But he doesn’t live in service to the Roman Empire, but opens paths to God’s Reign and God’s justice.
That’s why he reminds them about something that no one has questioned him about: “Give to God what belongs to God”.  That’s to say, give to no Caesar what is only of God: the life of God’s sons and daughters.  As he has repeated over and over to his followers: the poor are God’s, the little ones are special to God, God’s Reign belongs to them.  No one should abuse them.
We must not sacrifice people’s life, dignity or happiness to any power.  And surely today no power sacrifices more lives and causes more suffering, hunger and destruction than that “tyranny of an economy without face and without truly human objective” that, according to Pope Francis, the powerful of the earth have succeeded in imposing.  We can’t remain passive and indifferent, stifling the voice of our consciences in the practice of religion.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Defend God’s poor.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com