domingo, 13 de abril de 2014

04/20/2014 - Easter Sunday (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

20 de abril de 2014
Pascua de Resurrección (A)
Mateo 28, 1- 10

VOLVER A GALILEA

Los evangelios han recogido el recuerdo de tres mujeres admirables que, al amanecer del sábado, se han acercado al sepulcro donde ha sido enterrado Jesús. No lo pueden olvidar. Lo siguen amando más que a nadie. Mientras tanto, los varones han huido y permanecen tal vez escondidos.
El mensaje, que escuchan al llegar, es de una importancia excepcional. El evangelio más antiguo dice así: “¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado”. Es un error buscar a Jesús en el mundo de la muerte. Está vivo para siempre. Nunca lo podremos encontrar donde la vida está muerta.
No lo hemos de olvidar. Si queremos encontrar a Cristo resucitado, lleno de vida y fuerza creadora, no lo hemos de buscar en una religión muerta, reducida al cumplimiento externo de preceptos y ritos rutinarios, o en una fe apagada, que se sostiene en tópicos y fórmulas gastadas, vacías de amor vivo a Jesús.
Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Las mujeres reciben este encargo: “Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. ¿Por qué hay que volver a Galilea para ver al Resucitado? ¿Qué sentido profundo se encierra en esta invitación? ¿Qué se nos está diciendo a los cristianos de hoy?
En Galilea se escuchó, por vez primera y en toda su pureza, la Buena Noticia de Dios y el proyecto humanizador del Padre. Si no volvemos a escucharlos hoy con corazón sencillo y abierto, nos alimentaremos de doctrinas venerables, pero no conoceremos la alegría del Evangelio de Jesús, capaz de “resucitar” nuestra fe.
A orillas del lago de Galilea, empezó Jesús a llamar a sus primeros seguidores para enseñarles a vivir con su estilo de vida, y a colaborar con él en la gran tarea de hacer la vida más humana. Hoy Jesús sigue llamando. Si no escuchamos su llamada y él no “va delante de nosotros”, ¿hacia dónde se dirigirá el cristianismo?
Por los caminos de Galilea se fue gestando la primera comunidad de Jesús. Sus seguidores viven junto a él una experiencia única. Su presencia lo llena todo. Él es el centro. Con él aprenden a vivir acogiendo, perdonando, curando la vida y despertando la confianza en el amor insondable de Dios. Si no ponemos, cuanto antes, a Jesús en el centro de nuestras comunidades, nunca experimentaremos su presencia en medio de nosotros.
Si volvemos a Galilea, la “presencia invisible” de Jesús resucitado adquirirá rasgos humanos al leer los relatos evangélicos, y su “presencia silenciosa” recobrará voz concreta al escuchar sus palabras de aliento.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Volvamos a Galilea a ver al Resucitado.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko apirilaren 20a
Pazko Igandea A
Mateo 28,1-10

GALILEARA ITZULI

Ebanjelioek hiru emakume miresgarriren oroitzapena gorde digute: Jesus hobiratua izan den hilobira hurbildu dira hirurak larunbat egunsentian. Ezin ahaztu dira Jesusez. Beste inor baino gehiago maite dute. Gizonezkoek, aldiz, ihes egin dute, eta ezkutatu egin dira, agian.
Hilobira iristean emakumeek entzun duten mezuak aparteko garrantzia du. Ebanjeliorik zaharrenak dio: «Nazareteko Jesusen bila zabiltzate, gurutziltzatua izan denaren bila? Ez da hemen. Piztu da». Oker handia izango litzateke Jesusen bila herioaren munduan ibiltzea. Bizi da betiko. Ezin aurkituko dugu Jesus, bizia hila den leku batean.
Ez dugu ahaztu behar. Kristo berpiztua aurkitu nahi badugu, biziaz eta indar kreatzaileaz betea den hura alegia, ez dugu bilatu behar hila den erlijio batean, ezta aginduak eta ohikeriazko errituak agerian betetzeari emandako erlijio batean, ezta itzalia den fede batean, sostengutzat topikoak eta formula xahutuak dituen eta Jesusekiko maitasun bizirik ez duen fede batean ere.
Beraz, nor aurki genezake? Mandatu hau jaso dute emakumeek: «Orain, zoazte esatera ikasleei eta Pedrori: Zuen aurretik doa Hura Galileara. Han ikusiko duzue». Zergatik itzuli behar dugu Galileara Berpiztua ikusteko? Zer esanahi sakon du bere baitan gonbit honek? Zer esan nahi digu gaur eguneko kristauei?
Galilean entzun zituzten, lehen aldiz eta beren garbitasun osoan, Jainkoaren Berri Ona eta Jainkoaren gizatasun-egitasmoa. Gaur egun bihotz xumez eta irekiz entzuten ez baditugu, irakaspen beneragarriz janarituko gara, baina ez dugu ezagutuko Jesusen Ebanjelioaren poza, gure fedea «berpizteko» gai den hura.
Galileako lakuaren ertzean hasi zen Jesus bere lehen jarraitzaileei dei egiten, bere biziera bera nola bizi haiei erakusteko, eta bere lankide nola izan, bizitza gizatasun handiagoko egiteko berak hartua zuen zereginean. Dei egiten jarraitzen digu Jesusek gaur egun ere. Haren deia entzuten ez badugu eta hura «gure aurretik ez badoa», noranzko bidea hartuko du kristautasunak?
Galileako bideetan hasi zen sortzen Jesusen lehen elkartea. Haren ondoan esperientzia berezi-berezia biziko dute haren jarraitzaileek. Haren presentziak betetzen du dena. Jesus dute erdigunea. Haren ondoan ikasi dute harrera egiten, barkatzen, bizitza sendatzen eta Jainkoaren maitasun hondorik gabean konfiantza ernetzen.Gure elkarteen erdi-erdian, ahalik lasterren, Jesus jartzen ez badugu, ez dugu esperimentatuko sekula haren presentzia geure artean.
Galileara itzultzen bagara, Jesus berpiztuaren «presentzia ikusezina» giza ezaugarriz janzten hasiko da ebanjelioko kontakizunak irakurtzean, eta haren «presentzia isilak» ahots zehatza berreskuratuko du haren arnasa-hitzak entzutean.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Itzul gaitezen Galileara Berpiztua ikustera.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

20 d'abril de 2014
Diumenge de Pasqua (A)
Mateu 28, 1- 10

TORNAR A GALILEA

Els evangelis han recollit el record de tres dones admirables que, passat el dissabte, han anat al sepulcre on ha estat enterrat Jesús. No el poden oblidar. El continuen estimant més que a ningú. Mentrestant, els homes han fugit i romanen potser amagats.
El missatge, que senten en arribar, és d'una importància excepcional. L'evangeli més antic diu així: "Sé que busqueu Jesús, el crucificat. No és aquí: ha ressuscitat". És un error cercar Jesús al món de la mort. És viu per sempre. Mai el podrem trobar on la vida és morta.
No ho hem d'oblidar. Si volem trobar Crist ressuscitat, ple de vida i de força creadora, no l'hem de cercar en una religió morta, reduïda al compliment extern de preceptes i ritus rutinaris, o en una fe apagada, que se sosté en tòpics i fórmules gastades, buides d'amor viu a Jesús.
Llavors, on el podem trobar? Les dones reben aquest encàrrec: "Aneu de seguida a dir als seus deixebles: "Ha ressuscitat d'entre els morts, i ara va davant vostre a Galilea. Allà el veureu". Per què cal tornar a Galilea per veure el Ressuscitat? Quin sentit profund té aquesta invitació? Què ens està dient als cristians d'avui?
A Galilea es va sentir, per primera vegada i en tota la seva puresa, la Bona Notícia de Déu i el projecte humanitzador del Pare. Si no tornem a escoltar-los avui amb cor senzill i obert, ens alimentarem de doctrines venerables, però no coneixerem l'alegria de l'Evangeli de Jesús, capaç de "ressuscitar" la nostra fe.
A la vora del llac de Galilea, va començar Jesús a escollir els seus primers seguidors per ensenyar-los a viure amb el seu estil de vida, i a col•laborar amb ell en la gran tasca de fer la vida més humana. Avui Jesús continua la crida. Si no l'escoltem i ell no "va davant de nosaltres", cap a on es dirigirà el cristianisme?
Pels camins de Galilea es va anar gestant la primera comunitat de Jesús. Els seus seguidors viuen al seu costat una experiència única. La seva presència ho omple tot. Ell és el centre. Amb ell aprenen a viure acollint, perdonant, curant la vida i despertant la confiança en l'amor insondable de Déu. Si no hi posem, com més aviat millor, Jesús en el centre de les nostres comunitats, mai experimentarem la seva presència enmig nostre.
Si tornem a Galilea, la "presència invisible" de Jesús ressuscitat adquirirà trets humans en llegir els relats evangèlics, i la seva "presència silenciosa" recobrarà veu concreta en escoltar les seves paraules d'encoratjament.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Tornem a Galilea a veure el Ressuscitat.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO DE PASCUA DE RESURECIÓN  (A)
20-04-2014
Mt 28, 1-10.

VOLVER A GALILEA

Os evanxeos recolleron o recordo de tres mulleres admirábeis que, ao amencer do sábado, achegáronse ao sepulcro onde foi enterrado Xesús. Non o poden esquecer. Ségueno amando máis ca ninguén. Mentres tanto, os varóns fuxiron e permanecen talvez escondidos.
A mensaxe, que escoitan ao chegar, é dunha importancia excepcional. O evanxeo máis antigo di así: “Buscades a Xesús de Nazaret, o crucificado”?  “Non está aquí. Resucitou”. É un erro buscar a Xesús no mundo da morte. Está vivo para sempre. Nunca o poderemos atopar onde a vida está morta.
Temos de non esquecelo. Si queremos atopar a Cristo resucitado, cheo de vida e forza creadora, non o temos de buscar nunha relixión morta, reducida ao cumprimento externo de preceptos e ritos rutineiros, ou nunha fe apagada, que se sostén en tópicos e fórmulas gastadas, baleiras de amor vivo a Xesús.
Entón, onde o podemos atopar? As mulleres reciben este encargo: “Agora ide dicirlles aos seus discípulos e a Pedro: El vai diante de vós a Galilea. Alí o veredes”. Por que han volver a Galilea para veren ao Resucitado? Que sentido profundo se agocha nesta invitación? Que se nos está a dicir aos cristiáns de hoxe?
En Galilea escoitouse, por vez primeira e en toda a súa pureza, a Boa Noticia de Deus e o proxecto humanizador do Pai. Se non volvemos escoitalos hoxe con corazón sinxelo e aberto, alimentarémonos de doutrinas venerábeis, pero non coñeceremos a alegría do Evanxeo de Xesús, capaz de “resucitar” a nosa fe.
Nas beiras do lago de Galilea empezou Xesús a chamar aos seus primeiros seguidores para ensinarlles a viviren co seu estilo de vida, e a colaboraren con el na gran tarefa de faceren a vida máis humana. Hoxe Xesús segue a chamar. Se non escoitamos a súa chamada e el non “vai diante de nós”, cara a onde se dirixirá o cristianismo?
Polos camiños de Galilea foi abrollando a primeira comunidade de Xesús. Os seus seguidores viven cabo del unha experiencia única. A súa presenza éncheo todo. El é o centro. Con el aprenden a viviren acollendo, perdoando, curando a vida e espertando a confianza no amor insondábel de Deus. Se non poñemos, canto antes, a Xesús no centro das nosas comunidades, nunca experimentaremos a súa presenza no medio de nós.
Se volvemos a Galilea, a “presenza invisíbel” de Xesús resucitado adquirirá trazos humanos ao lermos relatos evanxélicos, e a súa “presenza silenciosa” recobrará voz concreta ao escoitarmos as súas palabras de alento.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.


HOMILIA -IT

20 aprile 2014
Pasqua (A)
Mt 28, 1-10

TORNARE IN GALILEA

I vangeli hanno raccolto il ricordo di tre donne mirabili che, all’alba del sabato, si sono avvicinate al sepolcro dove era stato sepolto Gesù. Non lo possono dimenticare. Continuano ad amarlo più di nessun altro. Nel frattempo, gli uomini sono fuggiti e rimangono forse nascosti.
Il messaggio che ascoltano arrivando è d’una importanza eccezionale. Il vangelo più antico dice così: Cercate Gesù Nazareno, il crocifisso? È risorto, non è qui. È un errore cercare Gesù nel mondo della morte. È vivo per sempre. Non lo potremo mai trovare dove la vita è morta.
Non dobbiamo dimenticarlo. Se vogliamo trovare Cristo risorto, pieno di vita e forza creatrice, non dobbiamo cercarlo in una religione morta, ridotta al compimento esterno di precetti e riti routinari, o in una fede spenta, che si sostiene su topici e formule usurate, vuote di amore vivo a Gesù.
Dove allora lo possiamo trovare? Le donne ricevono questo incarico: Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete. Perché bisogna andare in Galilea per vedere il Risorto? Che senso  profondo si racchiude in questo invito? Che sta dicendo a noi, i cristiani di oggi?
In Galilea si ascoltò, per la prima volta e in tutta la sua purezza, la Buona Notizia di Dio e il progetto umanizzatore del Padre. Se non torniamo ad ascoltarlo oggi con cuore semplice e aperto, ci alimenteremo di dottrine venerabili, ma non conosceremo la gioia  del Vangelo di Gesù, capace di “risuscitare” la nostra fede.
Sulle rive del lago di Galilea, Gesù incominciò a chiamare i suoi primi seguaci per insegnare loro a vivere con il suo stile di vita, e collaborare con lui nel grande compito di fare la vita più umana. Oggi Gesù continua a chiamare. Se non ascoltiamo la sua chiamata ed egli non “ci precede”, verso dove si dirigerà il cristianesimo?
Per le strade di Galilea si andò formando la prima comunità di Gesù. I suoi seguaci vivono insieme a lui un’esperienza unica. La sua presenza riempie tutto. Egli è il centro. Con lui imparano a vivere accogliendo, perdonando, guarendo la vita e risvegliando la fiducia nell’amore insondabile di Dio. Se non poniamo, quanto prima, Gesù al centro delle nostre comunità, non esperimenteremo mai la sua presenza in mezzo a noi.
Se torniamo in Galilea, la “presenza invisibile” di Gesù risorto acquisterà tratti umani nel leggere i racconti evangelici, e la sua “presenza silenziosa” riacquisterà voce concreta nell’ascoltare le sue parole d’incoraggiamento.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Torniamo in Galilea a vedere il Risorto.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

20 avril 2014
Pâques de Résurrection (A)
Matthieu 28, 1- 10

RETOURNER EN GALILEE

Les évangiles ont recueilli le souvenir de trois femmes admirables qui, à l’aube du samedi, se sont approchées du sépulcre où Jésus a été enterré. Elles ne peuvent pas l’oublier et continuent de l’aimer plus que tout. Entre temps, les hommes ont fui et sont peut-être cachés.
Le message qu’elles entendent en arrivant est d’extrême importance. L’évangile le plus ancien le dit ainsi : « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il n’est pas ici. Il est ressuscité ». C’est une erreur que de chercher Jésus  au royaume de la mort. Il est vivant pour toujours. Nous ne pourrons jamais le trouver la où la vie est morte.
Ne l’oublions pas. Si nous voulons rencontrer le Christ ressuscité, plein de vie et de force créatrice, nous ne devons le chercher ni dans une religion morte, réduite à l’accomplissement extérieur de préceptes et de rites routiniers, ni dans une foi éteinte, qui s’appuie sur des topiques et sur des formules usées, vidées de l’amour vivant pour Jésus.
Alors, où pouvons-nous le rencontrer? Les femmes reçoivent cette mission : « Allez maintenant dire aux disciples  et à Pierre : Il vous  précède en Galilée. C’est là que vous le verrez » Pourquoi faut-il retourner en Galilée pour voir le Ressuscité ? Quel est le sens profond que cache cette invitation ? Qu’est-ce qui nous y est dit à nous, chrétiens d’aujourd’hui ?
C’est en Galilée que la Bonne Nouvelle de Dieu et le projet d’humanisation du Père furent entendus, dans toute leur pureté, pour la première fois. Si, aujourd’hui,  nous ne les entendons pas de nouveau d’un cœur simple et ouvert, même si nous nous nourrissons de doctrines vénérables, nous ne connaîtrons pas la joie de l’Evangile de Jésus, capable de « ressusciter » notre foi.
C’est sur les rives du lac de Galilée que Jésus commença à appeler ses premiers disciples pour leur apprendre à mener son style de vie et à collaborer avec lui dans la grande mission de rendre la vie plus humaine. Jésus continue d’appeler aujourd’hui. Si nous n’écoutons pas son appel, et s’il ne nous « précède pas », vers où le christianisme se dirigera-t-il ?
C’est sur les chemins de Galilée que la première communauté de Jésus commença à se former. Ses disciples ont vécu auprès de lui une expérience unique. Tout était rempli de sa présence. Tout était centré sur lui. Ils ont appris  de lui  à accueillir, à pardonner, à prendre soin de  la vie et à éveiller la confiance dans l’amour insondable de Dieu. Si nous ne mettons pas Jésus au cœur de nos communautés le plus tôt possible, jamais nous n’éprouverons sa présence au milieu de nous.
Si nous revenons en Galilée, la “présence invisible” de Jésus ressuscité prendra des traits humains lorsque nous lirons les récits évangéliques et sa « présence silencieuse » deviendra une voix concrète lorsque nous entendrons ses paroles de d’encouragement.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Retournons en Galilée voir le Ressuscité.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

20 de abril de 2014
Pascoa de Resurreição (A)
Mateus 28, 1- 10

VOLTAR À GALILEIA

Os evangelhos recolheram a recordação de três mulheres admiráveis que, no amanhecer do sábado, se aproximaram do sepulcro onde foi enterrado Jesus. Não o podem esquecer. Continuam a amá-Lo mais do que a ninguém. Entretanto, os homens fugiram e permanecem talvez escondidos.
A mensagem, que escutam ao chegar, é de uma importância excecional. O evangelho mais antigo diz assim: “Procurais Jesus de Nazaré, o crucificado? Não está aqui. Ressuscitou”. É um erro procurar Jesus no mundo da morte. Está vivo para sempre. Nunca o poderemos encontrar onde a vida está morta.
Não o devemos esquecer. Se queremos encontrar Cristo ressuscitado, cheio de vida e força criadora, não o temos de procurar numa religião morta, reduzida ao cumprimento externo de preceitos e ritos rotineiros, ou numa fé apagada, que se sustêm em tópicos e fórmulas gastas, vazias de amor vivo a Jesus.
Então, onde o podemos encontrar? As mulheres recebem este encargo: “Agora ide dizer aos Seus discípulos e a Pedro: Ele vai à vossa frente na Galileia. Ali o vereis”. Por que se tem de voltar à Galileia para ver o Ressuscitado? Que sentido profundo se encerra neste convite? Que se está a dizer aos cristãos de hoje?
Na Galileia escutou-se, pela primeira vez e em toda a sua pureza, a Boa Nova de Deus e o projeto humanizador do Pai. Se não o voltamos a escutar hoje com coração simples e aberto, alimentamo-nos de doutrinas veneráveis, mas não conheceremos a alegria do Evangelho de Jesus, capaz de “ressuscitar” a nossa fé.
Nas margens do lago da Galileia, começou Jesus a chamar os Seus primeiros seguidores para ensina-los a viver com o Seu estilo de vida, e a colaborar com Ele na grande tarefa de fazer a vida mais humana. Hoje Jesus continua a chamar. Se não escutamos a Sua chamada e Ele não “vai à nossa frente”, para onde se dirigirá o cristianismo?
Pelos caminhos da Galileia foi-se gerindo a primeira comunidade de Jesus. Os Seus seguidores vivem junto Dele uma experiência única. A Sua presença preenche tudo. Ele é o centro. Com Ele aprendem a viver acolhendo, perdoando, curando a vida e despertando a confiança no amor insondável de Deus. Se não pomos, quanto antes, Jesus no centro das nossas comunidades, nunca experimentaremos a Sua presença no meio de nós.
Se voltamos à Galileia, a “presença invisível” de Jesus ressuscitado adquirirá traços humanos ao ler os relatos evangélicos, e a Sua “presença silenciosa” recobrará voz concreta ao escutar as Suas palavras de alento.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Voltemos à Galileia para ver o Ressuscitado.
Passa-o.


HOMILIA - EN

April 20, 2014
Easter Sunday (A)
Matthew 28:1-10

RETURN TO GALILEE

The Gospels have gathered the story of three admirable women who at the dawn after the Sabbath, have drawn near the tomb where Jesus had been buried.  They can’t forget him.  They keep loving him more than anyone else.  In the meantime, the men have fled and are still hidden perhaps.
The message they hear when they get there is of exceptional importance.  The oldest Gospel tells it like this: “Are you looking for Jesus of Nazareth, the one who was crucified?  He isn’t here.  He has risen.”  It’s wrong to look for Jesus in the world of death.  He’s alive forever.  Never will we be able to find him where life has died.
We mustn’t forget it.  If we want to find the Risen Christ, full of life and creative power, we mustn’t look for him in a dead religion, one that is reduced to the external fulfillment of precepts and routine rituals, or in a faith that is extinguished, a faith that sustains itself in worn-out clichés and formulas, empty of a living love for Jesus.
Therefore: where can we find him?  The women receive this task: “Go quickly and tell his disciples and Peter - he is going ahead of you to Galilee; that is where you will see him”.  Why do they need to return to Galilee in order to see the Risen One?   What deep meaning is contained in this invitation?  What is this saying to us Christians today?
It is in Galilee that they heard, for the first time and in its full purity, God’s Good News and the Father’s humanizing project.  If we don’t return to listen to these today with a simple and open heart, we might feed on venerable doctrines, but we won’t know that joy of Jesus’ Gospel, capable of “raising up” our faith.
On the banks of the Sea of Galilee Jesus began by calling his first followers and teaching them to live his way of life and to work with him in the great task of making a more human life.  Today Jesus continues calling.  If we don’t listen to his call and if he isn’t “going ahead of us”, then where is Christianity heading?
On the roads of Galilee the first community of Jesus kept growing.  His followers live a unique experience at his side.  His presence fills everything.  He is the center.  With him they learn to welcome, forgive, heal life and awaken trust in God’s unfathomable love.  If we don’t put Jesus in the center of our communities, starting yesterday, we will never experience his presence in our midst.
If we return to Galilee, the ‘invisible presence’ of the Risen Jesus will take on human features when we read the Gospel stories, and his ‘silent presence’ will find its concrete voice when we hear his words of encouragement.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Let’s return to Galilee to see the Risen One.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.comlunes, 7 de abril de 2014

04/13/2014 - Palm Sunday (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

13 de abril de 2014
Domingo de Ramos (A)
Mateo 26,14-27,66

NADA LO PUDO DETENER

La ejecución del Bautista no fue algo casual. Según una idea muy extendida en el pueblo judío, el destino que espera al profeta es la incomprensión, el rechazo y, en muchos casos, la muerte. Probablemente, Jesús contó desde muy pronto con la posibilidad de un final violento.
Jesús no fue un suicida ni buscaba el martirio. Nunca quiso el sufrimiento ni para él ni para nadie. Dedicó su vida a combatirlo en la enfermedad, las injusticias, la marginación o la desesperanza. Vivió entregado a “buscar el reino de Dios y su justicia”: ese mundo más digno y dichoso para todos, que busca su Padre.
Si acepta la persecución y el martirio es por fidelidad a ese proyecto de Dios que no quiere ver sufrir a sus hijos e hijas. Por eso, no corre hacia la muerte, pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas, tampoco modifica ni suaviza su mensaje.
Le habría sido fácil evitar la ejecución. Habría bastado con callarse y no insistir en lo que podía irritar en el templo o en el palacio del prefecto romano. No lo hizo. Siguió su camino. Prefirió ser ejecutado antes que traicionar su conciencia y ser infiel al proyecto de Dios, su Padre.
Aprendió a vivir en un clima de inseguridad, conflictos y acusaciones. Día a día se fue reafirmando en su misión y siguió anunciando con claridad su mensaje. Se atrevió a difundirlo no solo en las aldeas retiradas de Galilea, sino en el entorno peligroso del templo. Nada lo detuvo.
 Morirá fiel al Dios en el que ha confiado siempre. Seguirá acogiendo a todos, incluso a pecadores e indeseables. Si terminan rechazándolo, morirá como un “excluido” pero con su muerte confirmará lo que ha sido su vida entera: confianza total en un Dios que no rechaza ni excluye a nadie de su perdón.
Seguirá buscando el reino de Dios y su justicia, identificándose con los más pobres y despreciados. Si un día lo ejecutan en el suplicio de la cruz, reservado para esclavos, morirá como el más pobre y despreciado, pero con su muerte sellará para siempre su fe en un Dios que quiere la salvación del ser humano de todo lo que lo esclaviza.
Los seguidores de Jesús descubrimos el Misterio último de la realidad, encarnado en su amor y entrega extrema al ser humano. En el amor de ese crucificado está Dios mismo identificado con todos los que sufren, gritando contra todas las injusticias y perdonando a los verdugos de todos los tiempos. En este Dios se puede creer o no creer, pero no es posible burlarse de él. En él confiamos los cristianos. Nada lo detendrá en su empeño de salvar a sus hijos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde el amor del Crucificado.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko apirilaren 13a
Erramu Igandea A
Mateo 26,14─27,66

EZ ZION EZERK ATZERA EGINARAZI

Joan Bataiatzailea hiltzea ez zen izan ezusteko bat. Judu-herrian oso hedatua zen ideia baten arabera, profetaren zoria ulertezina izatea da, ukatua izatea eta, kasu askotan, heriotza galdua izatea. Segur aski, oso garaiz barruntatu zuen Jesusek beretzat indarkeriazko azken bat.
Jesus ez zen izan suizida bat, ez zen ibili martiritzaren bila. Ez zuen sekula sufrimendua opa izan, ez beretzat, ez beste inorentzat. Bizitza osoan saiatu zen haren kontra, bai gaixotasunean, bai zuzengabekerian, bai bazterkerian edo etsipenean. «Jainkoaren erreinua eta haren zuzentasuna bilatzea» izan zuen bere asmo guztia: zeruko Aitak gogoko duen mundu duinago eta zoriontsuagoa baten bilatzeari emanik bizi izan zen.
Pertsekuzioa eta martiritza onartzen baditu, bere seme-alabak sufritzen ikusi nahi ez dituen Jainkoaren asmori leial izateagatik izan da. Horregatik, ez doa heriotzaren bila, baina atzera ere ez du egin. Ez du ihes egin mehatxuen aurrean, ez du aldatu edo leundu bere mezua ere.
Aise ihes egiten ahal zion Jesusek eraila izateari. Aski izango zuen isiltzea eta ez azpimarratzea tenpluan edo erromatar prefektuaren jauregian haserrea eragin zezakeen ezer. Baina ez. Bere bideari jarraitu zion. Nahiago izan zuen heriotza bere kontzientziari saldukeria egitea baino, Jainkoaren, bere Aitaren, asmori desleial izatea baino.
Segurtasun-faltaren, gatazkaren eta salaketen giroan bizitzen ikasi zuen. Eguna joan eguna etorri, bere gogoa bere egitekoari estuago lotuz joan zen, eta bere mezua argi eta garbi hots egiten. Mezu hura zabaltzera ausartu zen, ez Galileako herrixka baztertuetan bakarrik, baita tenpluaren ingurune arriskutsuan ere. Ez zion ezerk atzera eginarazi.
Jainkoari leial zelako hil zuten, harengan ezarria baitzuen beti bere konfiantza. Guztiei onarpena eskaintzen jarraitu zuen, baita bekatariei eta desiraezin zirenei ere. Berari uko egitera iristen badira, «baztertu» bat bezala hilko da, baina bizitza osoan zer izan den baietsiko du heriotza horrek: inor zapuzten ez duen eta bere barkazioa inori ukatzen ez dion Jainkoagan izan duen erabateko konfiantza du.
Jainkoaren eta haren erreinuaren bila jarraituko du, bat eginez pobreenak eta mespretxatuenak direnekin. Egun batean gurutzean, esklaboei dagokien tormentuan, hiltzen badute, pobre eta mespretxatu bat bezala hilko da; baina betiko zigilatuko du bere heriotzaz Jainkoagan duen konfiantza, hark salbazioa opa baitie gizon-emakume guztiei esklabotza guztitik.
Jesusengan, haren jarraitzaileok errealitatearen azken Misterioa aurkitu dugu, gizakiari dion maitasunean eta erabateko eskaintzan haragitua den Misterioa. Gurutziltzatua izan den horren maitasunean Jainkoa bera ageri zaigu, sufritzen ari diren guztiekin bat eginik, zuzengabekeria guztien kontra oihuka eta aldi guztietako borreroei barkatzen. Jainko honengan sinetsi daiteke edo ez, baina ezin egin zaio isekarik. Honengan dugu kristauok geure konfiantza. Ezerk ez dio atzera eragingo bere seme-alabak salbatzeko eginahalean.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabaldu Gurutziltzatuaren maitasunaren berri.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

13 d'abril de 2014
Diumenge de Rams (A)
Mateu 26,14-27,66

RES NO EL VA PODER ATURAR

L'execució del Baptista no va ser una cosa casual. Segons una idea molt estesa en el poble jueu, el destí que espera al profeta és la incomprensió, el rebuig i, en molts casos, la mort. Probablement, Jesús va comptar des de molt aviat amb la possibilitat d'un final violent.
Jesús no va ser un suïcida ni buscava el martiri. Mai va voler el sofriment ni per a ell ni per a ningú. Va dedicar la seva vida a combatre'l en la malaltia, les injustícies, la marginació o la desesperança. Va viure entregat a "cercar el regne de Déu i la seva justícia": aquest món més digne i més feliç per a tothom, que cerca el seu Pare.
Si accepta la persecució i el martiri és per fidelitat a aquest projecte de Déu que no vol veure patir els seus fills i les seves filles. Per això, no corre cap a la mort, però tampoc es fa enrere. No fuig davant les amenaces, tampoc modifica ni suavitza el seu missatge.
Li hauria estat fàcil d'evitar l'execució. N'hi hauria hagut prou amb callar i no insistir en allò que podia irritar al temple o al palau del prefecte romà. No ho va fer. Va seguir el seu camí. Va preferir ser executat abans que trair la seva consciència i ser infidel al projecte de Déu, el seu Pare.
Va aprendre a viure en un clima d'inseguretat, conflictes i acusacions. Dia a dia es va anar reafirmant en la seva missió i va seguir anunciant amb claredat el seu missatge. Es va atrevir a difondre'l no només en els llogarets apartats de Galilea, sinó en l'entorn perillós del temple. Res el va aturar.
Morirà fidel al Déu en què ha confiat sempre. Seguirà acollint tothom, fins i tot a pecadors i indesitjables. Si acaben rebutjant-lo, morirà com un "exclòs" però amb la seva mort confirmarà el que ha estat la seva vida sencera: confiança total en un Déu que no rebutja ni exclou ningú del seu perdó.
Continuarà cercant el Regne de Déu i la seva justícia, identificant-se amb els més pobres i menyspreats. Si un dia l'executen en el suplici de la creu, reservat per a esclaus, morirà com el més pobre i menyspreat, però amb la seva mort segellarà per sempre la seva fe en un Déu que vol la salvació de l'ésser humà de tot allò que l'esclavitza.
Els seguidors de Jesús descobrim el Misteri últim de la realitat, encarnat en el seu amor i entrega extrema a l'ésser humà. En l'amor d'aquest crucificat hi ha Déu mateix identificat amb tots els que pateixen, cridant contra totes les injustícies i perdonant als botxins de tots els temps. En aquest Déu s'hi pot creure o no creure-hi, però no és possible burlar-se'n. Hi confiem els cristians. Res no l'aturarà en el seu afany de salvar els seus fills.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon l'amor del Crucificat.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO DE RAMOS
13-04-2014
Mt 26, 14-27, 66

NADA O PUIDO DETER

A execución do Bautista non foi algo casual. Segundo unha idea moi estendida no pobo xudeu, o destino que lle espera ao profeta é a incomprensión, o rexeitamento e, en moitos casos, a morte. Probabelmente, Xesús contou desde ben axiña coa posibilidade dun final violento.
Xesús non foi un suicida nin buscaba o martirio. Nunca quixo o sufrimento nin para el nin para ninguén. Dedicou a súa vida a combatelo na enfermidade, nas inxustizas, na marxinación ou na desesperanza. Viviu entregado a “buscar o reino de Deus e a súa xustiza”: ese mundo máis digno e ditoso para todos, que busca o seu Pai.
Se acepta a persecución e o martirio é por fidelidade a ese proxecto de Deus que non quere ver sufrir aos seus fillos e fillas. Por iso, non corre cara á morte, pero tampouco se arreda dela, botándose atrás. Non foxe ante as ameazas, tampouco modifica nin suaviza a súa mensaxe.
Seríalle ben doado evitar a execución. Abondaríalle con calar e non insistir no que podía irritar no templo ou no pazo do prefecto romano. Non o fixo. Seguiu o seu camiño. Preferiu ser executado antes de que traizoar a súa conciencia e ser infiel ao proxecto de Deus, o seu Pai.
Aprendeu a vivir nun clima de inseguridade, conflitos e acusacións. Día a día foise reafirmando na súa misión e seguiu anunciando con claridade a súa mensaxe. Atreveuse a difundilo non só nas aldeas retiradas de Galilea, senón na contorna perigosa do templo. Nada o detivo.
Morrerá fiel ao Deus no que confiou sempre. Seguirá acollendo a todos, ata a pecadores e indesexábeis. Se terminan rexeitándoo, morrerá como un “excluído” pero coa súa morte confirmará o que foi a súa vida enteira: confianza total nun Deus que non rexeita nin exclúe a ninguén do seu perdón.
Seguirá buscando o reino de Deus e a súa xustiza, identificándose cos máis pobres e desprezados. Se un día  o executan no suplicio da cruz, reservado para escravos, morrerá como o máis pobre e desprezado, pero coa súa morte selará para sempre a súa fe nun Deus que quere a salvación do ser humano de todo o que o escraviza.
Os seguidores de Xesús descubrimos o Misterio último da realidade, encarnado no seu amor e entrega extrema ao ser humano. No amor dese crucificado está Deus mesmo identificado con todos os que sofren, gritando contra de todas as inxustizas e perdoando aos verdugos de todos os tempos. Neste Deus pódese crer ou non crer, pero non é posíbel burlarse del. Nel confiamos os cristiáns. Nada o deterá no seu empeño de salvar aos seus fillos.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

13 aprile 2014
Domeniche delle Palme (A)
Mt 26,14-27,66

NIENTE POTÉ TRATTENERLO

L’esecuzione del Battista non fu qualcosa di casuale. Secondo un’idea molto diffusa nel popolo giudeo, il destino che aspetta il profeta è l’incomprensione, il rifiuto e, in molti casi, la morte. Probabilmente Gesù tenne conto molto presto della possibilità di una fine violenta.
Gesù non fu un suicida, né cercava il martirio. Non volle mai la sofferenza, né per sé né per nessuno. Dedicò la vita a combatterla nell’infermità, nelle ingiustizie, nell’emarginazione e nella disperazione.. Visse impegnata a “cercare il Regno di Dio e la sua giustizia”: quel mondo più degno e felice per tutti che cerca suo Padre.
Se accetta la persecuzione e il martirio è per fedeltà a quel progetto di Dio che non vuole veder soffrire le sue figlie e i suoi figli. Per questo, non corre verso la morte, ma nemmeno si tira indietro. Non fugge davanti alle minacce. Nemmeno modifica né ammorbidisce il suo messaggio.
Gli sarebbe stato facile evitare l’esecuzione. Sarebbe bastato tacere o non insistere su quello che poteva irritare nel tempio e nel palazzo del prefetto romano. Non lo fece. Continuò il suo cammino. Preferì essere giustiziato piuttosto che tradire la sua coscienza ed essere infedele al progetto di Dio, suo Padre.
Imparò a vivere in un clima di insicurezza, conflitti e accuse. Giorno per giorno si andò riaffermando nella sua missione e continuò ad annunciare con chiarezza il suo messaggio. Osò diffonderlo non solo nei villaggi sperduti di Galilea, ma nei dintorni pericolosi del tempio. Nulla lo trattenne.
Morirà fedele al Dio in cui ha confidato sempre. Continuerà ad accogliere tutti, anche i peccatori e gli indesiderabili. Se finiscono col rifiutarlo, morirà come un “escluso”, ma con la sua morte confermerà quel che è stata la sua intera vita: fiducia totale in un Dio che non rifiuta né esclude nessuno dal suo perdono.
Continuerà a cercare il Regno di Dio e la sua giustizia, identificandosi con i più poveri e disprezzati. Se un giorno lo giustiziano con il supplizio della croce, riservato agli schiavi, morirà come il più povero e disprezzato, ma con la sua morte sigillerà per sempre la sua fede in un Dio che vuole la salvezza dell’essere umano da tutto quello che lo schiavizza.
Noi seguaci di Gesù scopriamo il Mistero ultimo della realtà incarnata nel suo amore e nella consegna estrema all’essere umano. Nell’amore di questo crocifisso c’è Dio stesso identificato con tutti quelli che soffrono, gridando contro tutte le ingiustizie e perdonando agli aguzzini di tutti i tempi. In questo Dio si può credere o non credere, però non è possibile ridere di lui. In lui noi cristiani confidiamo. Nulla lo tratterrà nel suo impegno di salvare i suoi figli.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione  BUONE NOTIZIE.
Propaga l’amore del Crocifisso.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

13 avril  2014
Dimanche de Rameaux (A)
Matthieu  26,14-27,66

RIEN NE POUVAIT L’ARRÊTER

L’exécution de Jean Baptiste ne fut pas un hasard. D’après une idée très répandue dans le peuple juif, la destinée qui attend un prophète est l’incompréhension, le refus, et très souvent, la mort. Jésus a très tôt pensé à la possibilité d’une fin violente.
Jésus n’était pas un suicidaire et il ne cherchait pas le martyre. Il n’a jamais voulu la souffrance, ni pour lui ni pour personne. Il a consacré sa vie à  combattre la souffrance générée par la maladie, par les injustices, par la marginalisation ou par le désespoir. Il a consacré  sa vie à « chercher le royaume de Dieu et sa justice » : ce monde plus digne et heureux pour tous, que son Père voulait instaurer.
S’il accepte la persécution et le martyre c’est par fidélité au projet de  ce Dieu qui ne veut pas voir ses fils et ses filles  souffrir. C’est pourquoi, il ne court pas vers la mort, mais il ne recule pas non plus. Il ne fuit pas devant les menaces, mais il ne modifie ni n’allège son message.
Cela aurait été facile pour lui d’éviter l’exécution. Il lui aurait suffi de se taire et de ne pas insister sur ce qui pouvait irriter les chefs  soit dans le temple soit dans le palais du préfet romain. Il n’a pas agi ainsi. Mais il a suivi son chemin. Il a préféré être exécuté plutôt que  de trahir sa conscience et d’être infidèle au projet de Dieu son Père.
Il a appris à vivre dans un climat d’insécurité, de conflits et d’accusations. Jour après jour, il s’est réaffirmé dans sa mission, en continuant d’annoncer clairement son message. Il a osé le répandre, non seulement à travers les villages reculés de la Galilée, mais aussi dans l’environnement dangereux du temple. Rien ne pouvait l’arrêter.
Il mourra dans la fidélité à ce Dieu à qui il a toujours fait confiance. Il continuera à accueillir tout le monde, même les pécheurs et les indésirables. S’ils finissent par le rejeter, il mourra comme un « exclu », mais sa mort confirmera ce qu’a été sa vie entière : confiance totale en un Dieu qui ne rejette personne et qui n’exclut personne de son pardon.
Il continuera à chercher le royaume de Dieu et sa justice, en s’identifiant aux plus pauvres et méprisés. Si un jour il est exécuté dans le supplice de la croix, réservé aux esclaves, il mourra comme le plus pauvre et méprisé, mais à travers sa mort,  il aura scellé pour toujours sa foi en un Dieu, qui veut sauver l’être humain de tout ce qui le rend esclave.
Nous, les disciples de Jésus, nous découvrons le Mystère ultime de la réalité, incarné dans son amour et dans le don total de soi à l’être humain. Dans l’amour de ce crucifié c’est Dieu lui-même  qui s’identifie à tous ceux qui souffrent, en criant contre toutes les injustices et en pardonnant aux bourreaux de tous les temps. On peut croire ou ne pas croire en ce Dieu, mais il n’est pas possible de se moquer de lui. C’est en lui que nous, chrétiens, nous mettons notre confiance. Rien ne l’arrêtera dans son engagement à sauver ses fils.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands l’amour du Crucifié.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

13 de abril de 2014
Domingo de Ramos (A)
Mateus 26,14-27,66

NADA O PODE DETER

A execução de João Batista não foi algo casual. Segundo uma ideia muito difundida pelo povo judeu, o destino que espera o profeta é a incompreensão, a rejeição e, em muitos casos, a morte. Provavelmente, Jesus contou desde muito cedo com a possibilidade de um final violento.
Jesus não foi um suicida nem procurava o martírio. Nunca quis o sofrimento nem para Ele nem para ninguém. Dedicou a Sua vida a combate-lo na doença, nas injustiças, na marginalização ou no desespero. Viveu entregue a “procurar o reino de Deus e a sua justiça”: esse mundo mais digno e ditoso para todos, que procura o Seu Pai.
Se aceita a perseguição e o martírio é por fidelidade a esse projeto de Deus que não quer ver sofrer os Seus filhos e filhas. Por isso, não corre para a morte, mas tampouco recua. Não foge ante as ameaças, tampouco modifica nem suaviza a Sua mensagem.
Teria sido fácil evitar a execução. Teria bastado com calar-se e não insistir no que podia irritar no templo ou no palácio do prefeito romano. Não o fez. Segui o Seu caminho. Preferiu ser executado antes de atraiçoar a Sua consciência e ser infiel ao projeto de Deus, Seu Pai.
Aprendeu a viver num clima de insegurança conflitos e acusações. Dia a dia foi-se reafirmando na Sua missão e continuou anunciando com claridade a Sua mensagem. Atreve-se a difundi-la não só nas aldeias retiradas da Galileia, mas também no enquadramento perigoso do templo. Nada o deteve.
 Morrerá fiel ao Deus em que confiou sempre. Seguirá acolhendo a todos, inclusive a pecadores e indesejáveis. Se acabam por rejeitá-Lo, morrerá como um “excluído” mas com a Sua morte confirmará o que foi toda a Sua vida: confiança total num Deus que não rejeita nem exclui ninguém do Seu perdão.
Continuará a procurar o reino de Deus e a Sua justiça, identificando-se com os mais pobres e desprezados. Se um dia o executam no suplicio da cruz, reservado para escravos, morrerá como o mais pobre e desprezado, mas com a Sua morte selará para sempre a sua fé num Deus que quer a salvação do ser humano de tudo o que o escraviza.
Os seguidores de Jesus, descobrimos o Mistério último da realidade, encarnado no Seu amor e entrega extrema ao ser humano. No amor desse crucificado está Deus mesmo identificado com todos os que sofrem, gritando contra todas as injustiças e perdoando os verdugos de todos os tempos. Neste Deus pode-se acreditar ou não acreditar, mas não é possível escarnecer Dele. Nele confiamos os cristãos. Nada o deterá no Seu empenho de salvar os Seus filhos.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde o amor do Crucificado.
Passa-o.


HOMILIA - EN

April 13, 2014
Palm Sunday (A)
Matthew 26:14 – 27:66

NOTHING COULD STOP HIM

The Baptist’s execution wasn’t just by chance.  According to an idea common among the Jewish people, the destiny awaiting a prophet is incomprehension, rejection, and all too often, death. Early on, Jesus probably counted on the possibility of a violent end.
Jesus wasn’t suicidal or looking to be a martyr.  He never wanted suffering – either for himself or for anyone else.  He dedicated his life to fight suffering in sickness, injustice, marginalization and hopelessness.  He was totally given to “seeking God’s Reign and God’s justice”: that more dignified and happy world that his Father seeks.
If he accepts persecution and martyrdom, it’s out of faithfulness to the project of a God who doesn’t want to see God’s sons and daughters suffer.  That’s why Jesus doesn’t run toward death, but also doesn’t hold back.  He doesn’t flee in the face of threats, nor does he change or water down his message.
It would have been easy for him to avoid execution.  He could have done it by keeping quiet and not insisting on things that could upset people in the temple or in the palace of the Roman prefect.  But no.  He holds fast to his path.  He prefers to be put to death rather than betray his conscience and be unfaithful to his Father God’s project.
He learned to live in a climate of insecurity, conflicts and accusations.  Day by day he continued reaffirming his mission and kept announcing his message clearly.  He dared to spread it not just in the far-flung villages of Galilee, but in the dangerous context of the temple.  Nothing stopped him.
He will die faithful to the God in whom he has always trusted.  He will keep welcoming everyone, even sinners and the unwanted.  If they end up rejecting him, he will die as an “excluded”, but with his death he will confirm what his whole life has been about: complete confidence in a God who doesn’t reject or exclude anyone from forgiveness.
He will keep seeking God’s Reign and God’s justice, identifying himself with the poorest and the most scorned people.  If someday they kill him with the death penalty of the cross, a fate reserved for slaves, he will die like those who are poorest and most scorned, but his death will seal forever his faith in a God who wants to save human beings from all that enslaves them.
Jesus’ followers discover the final Mystery of reality incarnated in his love and extreme self-giving for humanity.  In the love of this crucified man God identifies Self with all those who suffer, God cries out against all injustice and forgives executioners of every time.  One can believe in this God or not, but it’s not possible to ridicule this God.  We Christians trust in this God whom nothing will stop in the effort to save God’s children.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUANAS NOTICIAS.
Spread the love of the Crucified.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com