lunes, 21 de mayo de 2018

05-27-2018 - Holy Trinity – B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemos llegado a los dos millones de visitas al blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------HOMILIA – ES

27-05-2018
Santísima Trinidad – B
Mateo 28,16-20

EL MEJOR AMIGO

En el núcleo de la fe cristiana en un Dios trinitario hay una afirmación esencial. Dios no es un ser tenebroso e impenetrable, encerrado egoístamente en sí mismo. Dios es Amor y solo Amor. Los cristianos creemos que, en el Misterio último de la realidad, dando sentido y consistencia a todo, no hay sino Amor. Jesús no ha escrito ningún tratado acerca de Dios. En ningún momento lo encontramos exponiendo a los campesinos de Galilea doctrina sobre él. Para Jesús, Dios no es un concepto, una bella teoría, una definición sublime. Dios es el mejor Amigo del ser humano.

Los investigadores no dudan de un dato que recogen los evangelios. La gente que escuchaba a Jesús hablar de Dios y le veía actuar en su nombre experimentaba a Dios como una Buena Noticia. Lo que Jesús dice de Dios les resulta algo nuevo y bueno. La experiencia que comunica y contagia les parece la mejor noticia que pueden escuchar de Dios. ¿Por qué?

Tal vez lo primero que captan es que Dios es de todos, no solo de los que se sienten dignos para presentarse ante él en el Templo. Dios no está atado a un lugar sagrado. No pertenece a una religión. No es propiedad de los piadosos que peregrinan a Jerusalén. Según Jesús, «hace salir su sol sobre buenos y malos». Dios no excluye ni discrimina a nadie. Jesús invita a todos a confiar en él: «Cuando oréis, decid: “¡Padre!”».

Con Jesús van descubriendo que Dios no es solo de los que se acercan a él cargados de méritos. Antes que a ellos escucha a quienes le piden compasión, porque se sienten pecadores sin remedio. Según Jesús, Dios anda siempre buscando a los que viven perdidos. Por eso se siente tan amigo de pecadores. Por eso les dice que él «ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido».

También se dan cuenta de que Dios no es solo de los sabios y entendidos. Jesús le da gracias al Padre porque le gusta revelar, a los pequeños, cosas que les quedan ocultas a los ilustrados. Dios tiene menos problemas para entenderse con el pueblo sencillo que con los doctos que creen saberlo todo.

Pero fue sin duda la vida de Jesús, dedicado en nombre de Dios a aliviar el sufrimiento de los enfermos, liberar a poseídos por espíritus malignos, rescatar a leprosos de la marginación, ofrecer el perdón a pecadores y prostitutas…, lo que les convenció de que Jesús experimentaba a Dios como el mejor Amigo del ser humano, que solo busca nuestro bien y solo se opone a lo que nos hace daño. Los seguidores de Jesús nunca pusieron en duda que el Dios encarnado y revelado en Jesús es Amor y solo Amor hacia todos.

José Antonio Pagola

HOMILIA – EU

2018-05-27
Hirutasun Santua – B
Mateo 28,16-20

ADISKIDERIK HOBENA

Jainko hirukoitzari dagokion kristau-fedearen muinean bada funtsezko den baieztapen bat. Jainkoa ez da izaki ilun eta barnera ezina, bere baitan era egoistan hesitua. Jainkoa Maitasun da, eta soil-soilik Maitasun. Kristauok sinesten dugu ezen errealitatearen azken misterioan, den guztiari zentzua eta izatasuna emanez, ez dagoela Maitasuna baizik.

Jesusek ez du idatzi inolako trataturik Jainkoaz. Behin ere ez da ageri Galileako jendeari Jainkoaz dotrina irakasten. Jesusentzat, Jainkoa ez da kontzeptu bat, ez da teoria eder bat, ez da definizio ikusgarri bat. Gizakiaren Adiskiderik hobena da Jainkoa.

Ikertzaileek ez dute dudarik ebanjelioetan ageri den datu batez. Jesusi Jainkoaz hitz egiten entzuten zionak eta haren izenean jarduten ikusten zuenak, Jainkoa Berri On dela sentitzen zuen. Jesusek Jainkoaz esaten diona zerbait berri eta zerbait on iruditzen zaio. Jainkoaz entzun dezakeen albisterik onena iruditzen zaio Jesusek komunikatzen eta kutsatzen duen esperientzia. Zergatik?

Agian, hau da jendeak sumatzen duen lehenengo gauza: gizon-emakume guztien Jainkoa dela, eta ez tenpluan haren aurrean agertzeko duin direla pentsatzen dutenena bakarrik. Jainkoa ez dago leku sakratu bati kateatua. Ez da erlijio bakar baten jabetza ere. Ez da Jerusalemera erromes joan ohi den jende jainkozalearen jabetza ere. Jesusen arabera, «jende onaren eta gaiztoaren gainera aterarazten du eguzkia». Jainkoak ez du inor, ez baztertzen, ez negatiboki bereizten. Jesusek denak gonbidatzen ditu Jainkoagan konfiantza izatera: «Otoitz egitean, esazue: “Aita!”»

Jesusekin, aurkituz doaz ezen Jainkoa ez dela harengana merezimenduz beterik hurbiltzen direnena soilik. Halakoei baino lehen, erremediorik gabe bekatari direla pentsatuz, erruki eske doazkionei entzuten die. Jesusen arabera, galdurik bizi direnen bila ibili ohi da Jainkoa beti. Horregatik sentitzen da Jesus hain adiskide bekatarientzat. Horregatik esaten die, bera «galdua zenaren bila etorri dela eta hura salbatzera».

Konturatu da ere jendea, Jainkoa ez dela jakintsuena eta adituena soilik. Jesusek eskerrak eman dizkio Aitari, gustuko duelako adituentzat ezkutuko diren gauzak xumeei agertzea. Jainkoak arazo gutxiago izan ohi du herri xumearekin konpontzeko, dena dakitela uste duten jakintsuekin baino.

Baina Jesusen bizierak, Jainkoaren izenean gaixoen sufrimena arintzera emanak, espiritu gaiztoak harturik zituenak askatzera, lepradunak marjinaziotik libratzera, bekatariei eta prostituituei barkazioa eskaintzera emana zen Jesusen bizierak… sentiarazi zion jendeari konbentzimendu hau: alegia, gizakiaren Adiskiderik hobena bezala ikusten zuela Jainkoa Jesusek, soilik gure ongia bilatzen duena bezala, eta zerbaiten kontra jartzen bada, kalte egiten digunaren kontra jartzen dela soilik. Jesusen jarraitzaileek ez zuten sekula dudarik izan honetaz: Jainko gizon egina eta Jesusengan agertua Maitasun dela eta soilik Maitasun gizon-emakume guztientzat.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA – CA

27-05-2018
Santíssima Trinitat – B
Mateu 28,16-20

EL MILLOR AMIC

Al nucli de la fe cristiana en un Déu trinitari hi ha una afirmació essencial. Déu no és un ésser tenebrós i impenetrable, tancat egoistament en si mateix. Déu és Amor i només Amor. Els cristians creiem que en el Misteri últim de la realitat, donant sentit i consistència a tot, no hi ha sinó Amor. Jesús no ha escrit cap tractat sobre Déu. En cap moment el trobem exposant als camperols de Galilea doctrina sobre ell. Per a Jesús, Déu no és un concepte, una bella teoria, una definició sublim. Déu és el millor Amic de l’ésser humà.

Els investigadors no dubten d’una dada que recullen els evangelis. La gent que sentia Jesús parlar de Déu i el veia actuar en el seu nom experimentava Déu com una Bona Notícia. El que Jesús diu de Déu els resulta una cosa nova i bona. L’experiència que comunica i encomana els sembla la millor notícia que poden sentir de Déu. Per què?

Potser el primer que capten és que Déu és de tots, no només dels que se senten dignes per presentar-se davant d’ell en el Temple. Déu no està lligat a un lloc sagrat. No pertany a una religió. No és propietat dels piadosos que peregrinen a Jerusalem. Segons Jesús, «fa sortir el sol sobre bons i dolents». Déu no exclou ni discrimina ningú. Jesús convida tothom a confiar en ell: «Quan pregueu, digueu: Pare!».

Amb Jesús van descobrint que Déu no és només dels que s’acosten a ell carregats de mèrits. Abans que a ells escolta els que li demanen compassió, perquè se senten pecadors sense remei. Segons Jesús, Déu camina sempre buscant els que viuen perduts. Per això se sent tan amic de pecadors. Per això els diu que ell «ha vingut a buscar i salvar allò que s’havia perdut».

També s’adonen que Déu no és només dels savis i entesos. Jesús li dóna gràcies al Pare perquè li agrada revelar als petits coses que els queden ocultes als il·lustrats. Déu té menys problemes per entendre’s amb el poble senzill que amb els doctes que creuen saber-ho tot.

Però fou sens dubte la vida de Jesús, dedicat en nom de Déu a alleujar el sofriment dels malalts, alliberar posseïts per esperits malignes, rescatar leprosos de la marginació, oferir el perdó a pecadors i prostitutes…, el que els va convèncer que Jesús experimentava Déu com el millor Amic de l’ésser humà, que només cerca el nostre bé i només s’oposa al que ens fa mal. Els seguidors de Jesús mai van posar en dubte que el Déu encarnat i revelat en Jesús és Amor i només Amor cap a tothom.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA – GL

27-05-2018
A Santísima Trindade – B
Mateu 28,16-20

O MELLOR AMIGO

No núcleo da fe cristiá nun Deus trinitario hai unha afirmación esencial. Deus non é un ser tenebroso e impenetrábel, encerrado egoistamente en si mesmo. Deus é Amor e só Amor. Os cristiáns cremos que no Misterio último da realidade, dando sentido e consistencia a todo, non hai senón Amor. Xesús non escribiu ningún tratado de Deus. En ningún momento o atopamos expondo aos campesiños de Galilea doutrina sobre del. Para Xesús, Deus non é un concepto, unha bela teoría, unha definición sublime. Deus é o mellor Amigo do ser humano.

Os investigadores non dubidan dun dato que recollen os Evanxeos. A xente que escoitaban a Xesús falar de Deus e o vían actuar no seu nome experimentaba a Deus como unha Boa Noticia. O que Xesús di de Deus resúltalles algo novo e bo. A experiencia que comunica e contaxia parécelles a mellor noticia que poden escoitaren de Deus. Por que?

Talvez o primeiro que captan é que Deus é de todos, non só dos que se senten dignos para presentárense ante el no Templo. Deus non está atado a un lugar sagrado. Non pertence a unha relixión. Non é propiedade dos piadosos que peregrinan a Xerusalén. Segundo Xesús, «fai saír o seu sol sobre bos e maos». Deus non exclúe nin discrimina a ninguén. Xesús invita a todos a confiaren nel: «Cando oredes, dicide: ¡Pai!».

Con Xesús van descubrindo que Deus non é só dos que se achegan a el cargados de méritos. Antes ca eles escoita a quen lle piden compaixón, porque se senten pecadores sen remedio. Segundo Xesús, Deus anda sempre buscando aos que viven perdidos. Por iso se sente tan amigo de pecadores. Por iso lles di que el «veu buscar e salvar o que estaba perdido».

Tamén se dan conta de que Deus non é só dos sabios e entendidos. Xesús dálle grazas ao Pai porque lle gusta revelarlles aos pequenos cousas que fican ocultas aos ilustrados. Deus ten menos problemas para entenderse co pobo sinxelo que cos doutos que creen sabelo todo.

Pero foi sen dúbida a vida de Xesús, dedicado en nome de Deus a aliviar o sufrimento dos enfermos, liberar a posuídos por espíritos malignos, rescatar a leprosos da marxinación, ofrecer o perdón a pecadores e prostitutas…, o que lles convenceu de que Xesús experimentaba a Deus como o mellor Amigo do ser humano, que só busca o noso ben e só se opón a quen nos fai dano. Os seguidores de Xesús nunca puxeron en dúbida que o Deus encarnado e revelado en Xesús é Amor e só Amor cara a todos.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA –IT

27-05-2018
Santa Trinità – B
Matteo 28,16-20

IL MIGLIOR AMICO

Nel nucleo della fede cristiana in un Dio trinitario c’è un’affermazione essenziale. Dio non è un essere tenebroso e impenetrabile, chiuso egoisticamente in se stesso. Dio è Amore e solo Amore. Noi cristiani crediamo che nel Mistero ultimo della realtà, dando senso e consistenza a tutto, non c’è altro che Amore. Gesù non ha scritto nessun trattato su Dio. In nessun momento lo troviamo che espone ai contadini di Galilea dottrina su di lui. Per Gesù, Dio non è un concetto, una bella teoria, una definizione sublime. Dio è il miglior Amico dell’essere umano.

I ricercatori non dubitano di un dato che raccolgono gli evangeli. La gente che ascoltava Gesù parlare di Dio e lo vedeva agire nel suo nome sperimentava Dio come una Buona Notizia. Quel che Gesù dice di Dio risulta loro come qualcosa di nuovo e di buono. L’esperienza che comunica e contagia sembra loro la migliore notizia che possano ascoltare di Dio. Perché?

Forse la prima cosa che captano è che Dio è di tutti, non solo di quelli che si sentono degni di presentarsi davanti a lui nel Tempio. Dio non è legato a un luogo sacro. Non appartiene a una religione. Non è poprietà dei devoti che vanno in pellegrinaggio a Gerusalemme. Secondo Gesù, «fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi». Dio non esclude né discrimina nessuno. Gesù invita tutti a confidare in lui: «Quando pregate, dite: Padre!».

Con Gesù vanno scoprendo che Dio non è solo di quelli che si avvicinano a lui carichi di meriti. Prima di loro ascolta quelli che gli chiedono compassione, perché si sentono peccatori senza rimedio. Secondo Gesù, Dio va sempre cercando quelli che vivono smarriti. Per questo si sente tanto amico di peccatori. Per questo dice loro che «è venuto a cercare e salvare quello che era perduto».

Si rendono anche conto che Dio non è solo dei sapienti e dei dotti. Gesù rende grazie al Padre perché gli piace rivelare ai piccoli cose che restano nascoste ai colti. Dio ha meno problemi a intendersi con il popolo semplice che con i dotti che credono di sapere tutto.

Ma fu indubbiamente la vita di Gesù, dedicato in nome di Dio ad alleviare la sofferenza degli infermi, a liberare i posseduti dallo spirito maligno, a riscattare i lebbrosi dall’emarginazione, offrire il perdono a peccatori e prostitute…, quello che li convinse che Gesù sperimentava Dio come il miglior Amico dell’essere umano, che cerca solo il nostro bene e si oppone solo a quello che ci fa male. I seguaci di Gesù non misero mai in dubbio che il Dio incarnato e rivelato in Gesù è Amore e solo Amore verso tutti.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA – FR

27-05-2018
La Très Sainte Trinité – B (
Matthieu 28,16-20

NOTRE MEILLEUR AMI

Dans le noyau de la foi chrétienne en un Dieu trinitaire on trouve une affirmation essentielle. Dieu n’est pas un être ténébreux et impénétrable, refermé égoïstement sur soi-même. Dieu est Amour et rien d’autre qu’Amour. Nous chrétiens, nous croyons que dans le Mystère ultime de la réalité, qui donne sens et consistance à tout, il n’y a qu’Amour. Jésus n’a écrit aucun traité sur Dieu. On ne le voit jamais en train d’exposer aux paysans de Galilée une doctrine sur lui. Pour Jésus, Dieu n’est pas un concept, une belle théorie, une définition sublime. Dieu est le meilleur ami de l’être humain.

Les chercheurs n’ont aucun doute sur une donnée recueillie par les évangiles. Les gens qui entendaient Jésus parler de Dieu et qui le voyaient agir en son nom, expérimentaient Dieu comme une Bonne Nouvelle. Ce que Jésus dit à propos de Dieu est pour eux quelque chose de neuf et de bon. L’expérience que Jésus communique et partage leur semble la meilleure nouvelle à entendre sur Dieu. Pourquoi?

Peut-être, ce qu’ils saisissent en premier c’est que Dieu appartient à tous et non seulement à ceux qui se sentent dignes de se présenter devant lui dans le Temple. Dieu n’est pas attaché à un lieu sacré. Il n’appartient à aucune religion. Il n’est pas la propriété de ces pieux pèlerins qui montent à Jérusalem. D’après Jésus, «il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants». Dieu n’exclut et ne discrimine personne. Jésus invite tout le monde à lui faire confiance: «Lorsque vous priez, dites: Père!».

A l’aide de Jésus, ils découvrent petit à petit que Dieu n’appartient pas seulement à ceux qui s’approchent de lui en vantant leurs mérites. Avant ceux-là, il écoute d’abord ceux qui, tout en se sentant des pécheurs incorrigibles implorent sa compassion. C’est pour cela qu’il se montre si intensément l’ami de pécheurs. Et c’est pour cela qu’il leur dit «qu’il est venu chercher et sauver ce qui était perdu».

Ils se rendent compte aussi que Dieu n’est pas seulement le Dieu des sages et des savants. Jésus rend grâce au Père parce qu’il se plaît à révéler aux plus petits, des choses qui restent cachées aux érudits. C’est moins compliqué pour Dieu de s’entendre avec le peuple simple qu’avec les doctes qui croient tout savoir.

Mais ce fut sans doute la vie de Jésus, consacré au nom de Dieu, à soulager la souffrance des malades, à libérer les possédés par de mauvais esprits, à tirer les lépreux de la marginalisation, à offrir le pardon aux pécheurs et aux prostituées…, ce qui allait les convaincre que Jésus expérimentait Dieu comme le meilleur Ami de l’être humain, ne cherchant que notre bien et s’opposant uniquement à ce qui peut nous faire du mal. Les disciples de Jésus n’ont jamais mis en doute que le Dieu incarné en Jésus et révélé par lui, est Amour et rien qu’Amour envers tous.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA – PT

27-05-2018
Santíssima Trindade – B
Mateus 28,16-20

O MELHOR AMIGO

No núcleo da fé cristã num Deus trinitário há uma afirmação essencial. Deus não é um ser tenebroso e impenetrável, encerrado egoistamente em si mesmo. Deus é Amor e só Amor. Os cristãos, acreditamos que no Mistério último da realidade, dando sentido e consistência a tudo, não há senão Amor. Jesus não escreveu nenhum tratado acerca de Deus. Em nenhum momento o encontramos expondo aos camponeses da Galileia doutrina sobre Ele. Para Jesus, Deus não é um conceito, uma bela teoria, uma definição sublime. Deus é o melhor Amigo do ser humano.

Os investigadores não duvidam de um elemento que recolhem os evangelhos. As pessoas que escutavam Jesus falar de Deus e o viam actuar em Seu nome experimentavam Deus como uma Boa Nova. O que Jesus diz de Deus representa algo de novo e bom. A experiência que comunica e contagia parece-lhes a melhor notícia que podem escutar de Deus. Porquê?

Talvez o primeiro que captam é que Deus é de todos, não só dos que se sentem dignos para apresentar-se ante Ele no Templo. Deus não está atado a um lugar sagrado. Não pertence a uma religião. Não é propriedade dos piedosos que peregrinam a Jerusalém. Segundo Jesus, «faz sair o Seu sol sobre bons e maus». Deus não exclui nem discrimina a ninguém. Jesus convida a todos a confiar Nele: «Quando oreis, dizei: “Pai!”».

Com Jesus vão descobrindo que Deus não é só dos que se aproximam Dele carregados de méritos. Antes deles escuta a quem lhe pede compaixão, porque se sentem pecadores sem remédio. Segundo Jesus, Deus anda sempre a procurar os que vivem perdidos. Por isso se sente tão amigo de pecadores. Por isso lhes diz que Ele «veio procurar e salvar o que estava perdido».

Também se dão conta de que Deus não é só dos sábios e entendidos. Jesus dá graças ao Pai porque gosta de revelar aos pequenos coisas que lhes estão ocultas aos ilustrados. Deus tem menos problemas para entender-se com o povo simples que com os doutos que acreditam saber tudo.

Mas foi sem dúvida a vida de Jesus, dedicada em nome de Deus a aliviar o sofrimento dos doentes, libertar os possuídos por espíritos malignos, resgatar leprosos da marginalização, oferecer o perdão a pecadores e prostitutas…, o que os convenceu de que Jesus experimentava Deus como o melhor Amigo do ser humano, que só procura o nosso bem e só se opõe ao que nos faz mal. Os seguidores de Jesus nunca puseram em dúvida que o Deus encarnado e revelado em Jesus é Amor e só Amor para todos.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA – EN

05-27-2018
Holy Trinity – B
Matthew 28,16-20

THE BEST FRIEND

In the nucleus of Christian faith in a Trinitarian God there an essential affirmation. God isn’t a shadowy and impenetrable being, enclosed selfishly in Self. God is Love and only Love. We Christians believe that in the ultimate Mystery of reality, that which gives meaning and consistency to everything, there’s nothing but Love. Jesus hasn’t written any treatise about God. At no point do we find him expounding to the vilagers of Galilee a doctrine about God. For Jesus, God isn’t a concept, a beautiful theory, a sublime definition. God is the best Friend of human beings.

There is one fact presented in the Gospels that researchers don’t doubt: the people who listened to Jesus speaking about God and saw him act in God’s name experienced God as Good News. What Jesus says about God turns out to be something new and good. The experience that he communicates and spreads seems to them to be the best news that they could hear about God. Why?

Maybe the first thing they caught on to is that God is for everyone, not just for those who feel themselves worthy to present themselves to God in the Temple. God isn’t bound to a sacred place. God doesn’t belong to a religion. God isn’t the property of the pious who make pilgrimage to Jerusalem. According to Jesus, «God makes the sun shine on the good and the bad». God doesn’t exclude or discriminate against anyone. Jesus invites everyone to trust in God: «When you pray, say: “Father!».

With Jesus they go on discovering that God isn’t only for those who come close carrying their merits. Long before those merits come, God listens to those who beg compassion because they feel themselves sinners without hope. According to Jesus, God always goes about seeking those who are lost. That’s why Jesus feels so much a friend of sinners. That’s why Jesus says that he «has come to seek and to save what was lost».

In addition they find out that God doesn’t just belong to the wise and the experts. Jesus gives thanks to the Father that the Father is pleased to reveal to the little ones that which is hidden from the learned. God has fewer problems being understood by the simple people than by the teachers who think they know everything.

Though it’s true that Jesus’ life was dedicated in God’s name to alleviate the suffering of the sick, free those possessed by evil spirits, rescue the lepers from being marginalized, offer forgiveness to sinners and prostitutes…, what convinces the people is that Jesus experienced God as the best Friend of human beings, that this Friend only seeks our good and only opposes what causes us damage. Jesus’ followers never doubted that the God incarnate and revealed in Jesus is Love, and only Love, towards all.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorfBlog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 14 de mayo de 2018

05-20-2018 - Pentecost – B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemos llegado a los dos millones de visitas al blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------HOMILIA – ES

20-05-2018
Pentecostés – B
Juan 20,19-23

RENUÉVANOS POR DENTRO

Poco a poco estamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Ya no necesitamos estar en contacto con lo mejor que hay dentro de nosotros. Nos basta con vivir entretenidos. Nos contentamos con funcionar sin alma y alimentarnos solo de bienestar. No queremos exponernos a buscar la verdad. Ven, Espíritu Santo, y libéranos del vacío interior.

Hemos aprendido a vivir sin raíces y sin metas. Nos basta con dejarnos programar desde fuera. Nos movemos y agitamos sin cesar, pero no sabemos qué queremos ni hacia dónde vamos. Estamos cada vez mejor informados, pero nos sentimos más perdidos que nunca. Ven, Espíritu Santo, y libéranos de la desorientación.

Apenas nos interesan ya las grandes cuestiones de la existencia. No nos preocupa quedarnos sin luz para enfrentarnos a la vida. Nos hemos hecho más escépticos, pero también más frágiles e inseguros. Queremos ser inteligentes y lúcidos. Pero no encontramos sosiego ni paz. Ven, Espíritu Santo, y libéranos de la oscuridad y la confusión interior.

Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más tiempo, pero ¿vivir qué? Queremos sentirnos bien, sentirnos mejor, pero ¿sentir qué? Buscamos disfrutar intensamente de la vida, sacarle el máximo jugo, pero no nos contentamos solo con pasarlo bien. Hacemos lo que nos apetece. Apenas hay prohibiciones ni terrenos vedados. ¿Por qué queremos algo diferente? Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a vivir.

Queremos ser libres e independientes y nos encontramos cada vez más solos. Necesitamos vivir y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, a veces tan aburrido. Necesitamos sentirnos queridos y no sabemos crear contactos vivos y amistosos. Al sexo lo llamamos «amor», y al placer, «felicidad», pero ¿quién saciará nuestra sed? Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a amar.

En nuestra vida ya no hay sitio para Dios. Su presencia ha quedado reprimida o atrofiada dentro de nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no podemos escuchar su voz. Volcados en mil deseos y sensaciones, no acertamos a percibir su cercanía. Sabemos hablar con todos menos con él. Hemos aprendido a vivir de espaldas al Misterio. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a creer.

Creyentes y no creyentes, poco creyentes y malos creyentes, así peregrinamos muchas veces por la vida. En la fiesta cristiana del Espíritu Santo, a todos nos dice Jesús lo que un día dijo a sus discípulos, exhalando sobre ellos su aliento: «Recibid el Espíritu Santo». Ese Espíritu que sostiene nuestras pobres vidas y alienta nuestra débil fe puede penetrar en nosotros y reavivar nuestra existencia por caminos que solo él conoce.

José Antonio Pagola

HOMILIA – EU

2018-05-20
Mendekoste – B
Joan 20,19-23

ERABERRITU GAITZAZU BARNEZ

Apurka-apurka barnetasunik gabe bizitzen ikasten ari gara. Jada ez dugu harremanetan egon beharrik geugan dugun alderik hobenarekin. Aski dugu denbora-pasa bizitzearekin. Konformaturik gaude arimarik gabe jokatzearekin eta ongizateaz bakarrik janaritzearekin. Ez dugu egiaren bila arriskatu nahi. Zatoz, Espiritu Santua, eta aska gaitzazu barne hutsunetik.

Errorik gabe eta helmugarik gabe bizitzen ikasi dugu. Aski dugu kanpotik programa gaitzaten uztearekin. Etengabe gara mugitzen, etengabeko zalaparta bizi dugu, baina ez dakigu, ez zer nahi dugun, ez norantz goazen. Gero eta informazio handiago dugu, baina inoiz baino galduago sentitzen gara.  Zatoz, Espiritu Santua, eta aska gaitzazu nora gabeziatik.

Ez zaizkigu axola jada, kasik, bizitzaren arazo handiak. Ez gaitu kezkatzen argirik gabe gelditzeak bizitzari aurre egiteko orduan. Eszeptikoago bihurtu gara, baita ahulago eta kolokago ere, ordea. Adimentsu eta azti izan nahi dugu. Baina ez dugu topatzen, ez sosegurik, ez bakerik. Zatoz, Espiritu Santua, eta aska gaitzazu barne ilun eta nahasmendutik.

Gehiago nahi dugu bizi, hobeto bizi, luzeago bizi, baina zer bizi? Ondo sentitu nahi dugu geure burua, hobeto sentitu, baina zer sentitu? Bizitzaz bizi-bizi nola gozatuko gabiltza, zukurik handiena nola aterako, baina ez gara konformatzen ondo pasatzearekin bakarrik. Sudur puntan jartzen zaiguna egiten dugu. Kasik ez da galarazpenik, ez lur-debekurik. Zer dela-eta nahi dugu zerbait bestelakorik? Zatoz, Espiritu Santua, eta irakats iezaguzu bizitzen.

Aske eta independente izan nahi dugu, baina gero eta bakarrago gertatzen gara. Bizi beharra dugu, eta geure mundutxoan hesitzen gara, batzuetan hain aspergarria. Pertsona maiteen beharra dugu, eta ez dakigu harreman bizi eta adiskidetsurik sortzen. Sexuari «maitasun» esaten diogu, eta plazerari «zoriontasun», baina zeinek aseko du gure egarria? Zatoz, Espiritu Santua, eta irakats iezaguzu maitatzen.

Gure bizitzan ez da lekurik jada Jainkoarentzat. Haren presentzia hertsaturik gelditu da edo atrofiaturik gure barnean. Barruan zarataz beterik garelarik, ezin dugu entzun jada haren ahotsa. Mila desio eta sentsaziotan nahaspilaturik, ez gara gai jada haren hurbiltasuna sumatzeko. Harekin ez beste nornahirekin dakigu hitz egiten. Misterioari bizkar emanik bizitzen ikasi dugu. Zatoz, Espiritu Santua, eta irakats iezaguzu sinesten.

Fededun eta fedegabe, fededun handi eta fededun txar, horrela gabiltza askotan bizitzan erromes. Espiritu Santuaren kristau-jai honetan, guztioi esaten digu Jesusek behin batean ikasleei esan ziena, haien gainera ufatuz: «Har ezazue Espiritu Santua». Gure bizitza pobre hau sostengatzen duen Espiritu hori, gure fede ahula arnasten duen hori, sar daiteke gure baitan eta biziberri dezake gure bizitza berak bakarrik ezagutzen dituen bideetan barna.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA – CA

20-05-2018
Pentecosta – B
Joan 20,19-23

RENOVEU-NOS PER DINS

A poc a poc estem aprenent a viure sense interioritat. Ja no necessitem estar en contacte amb el millor que hi ha dins nostre. En tenim prou amb viure entretinguts. Ens acontentem amb funcionar sense ànima i alimentar-nos només de benestar. No volem exposar-nos a buscar la veritat. Veniu, Esperit Sant, i allibereu-nos del buit interior.

Hem après a viure sense arrels i sense metes. En tenim prou amb deixar-nos programar des de fora. Ens movem i agitem sense parar, però no sabem què volem ni cap a on anem. Estem cada vegada més ben informats, però ens sentim més perduts que mai. Veniu, Esperit Sant, i allibereu-nos de la desorientació.

Gairebé ni ens interessen les grans qüestions de l’existència. No ens preocupa quedar-nos sense llum per enfrontar-nos a la vida. Ens hem fet més escèptics, però també més fràgils i insegurs. Volem ser intel·ligents i lúcids. Però no trobem assossec ni pau. Veniu, Esperit Sant, i allibereu-nos de la foscor i la confusió interior.

Volem viure més, viure millor, viure més temps, però ¿viure què? Volem sentir-nos bé, sentir-nos millor, però ¿sentir què? Busquem gaudir intensament de la vida, treure-li el màxim suc, però no ens acontentem només amb passar-ho bé. Fem el que ens ve de gust. Amb prou feines hi ha prohibicions ni terrenys vedats. Per què volem alguna cosa diferent? Veniu, Esperit Sant, i ensenyeu-nos a viure.

Volem ser lliures i independents i ens trobem cada vegada més sols. Necessitem viure i ens tanquem en el nostre petit món, de vegades tan avorrit. Necessitem sentir-nos estimats i no sabem crear contactes vius i amistosos. Al sexe li diem «amor», i al plaer, «felicitat», però qui saciarà la set? Veniu, Esperit Sant, i ensenyeu-nos a estimar.

En la nostra vida ja no hi ha lloc per a Déu. La seva presència ha quedat reprimida o atrofiada dins nostre. Plens de sorolls per dins, ja no podem escoltar la seva veu. Bolcats en mil desitjos i sensacions, no encertem a percebre la seva proximitat. Sabem parlar amb tothom menys amb ell. Hem après a viure d’esquena al Misteri. Veniu, Esperit Sant, i ensenyeu-nos a creure.

Creients i no creients, poc creients i creients dolents, així peregrinem moltes vegades per la vida. A la festa cristiana de l’Esperit Sant, a tots ens diu Jesús el que un dia va dir als seus deixebles, exhalant sobre ells el seu alè: «Rebeu l’Esperit Sant». Aquest Esperit que sosté les nostres pobres vides i encoratja la nostra feble fe pot penetrar en nosaltres i revifar la nostra existència per camins que només ell coneix.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA – GL

20-05-2018
Pentecostes – B
Xoán 20,19-23

RENÓVANOS POR DENTRO

Aos poucos estamos aprendendo a vivirmos sen interioridade. Xa non necesitamos estar en contacto co mellor que hai dentro de nós. Abóndanos con vivirmos entretidos. Contentámonos con funcionarmos sen alma e alimentármonos só de benestar. Non queremos expoñernos a buscar a verdade. Ven, Espírito Santo, e libéranos do baleiro interior.

Aprendemos a vivirmos sen raíces e sen metas. Chéganos con deixarnos programar desde fóra. Movémonos e axitámonos sen cesar, pero non sabemos que queremos nin cara a onde imos. Estamos cada vez mellor informados, pero sentímonos máis perdidos do que nunca. Ven, Espírito Santo, e libéranos da desorientación.

Apenas nos interesan xa as grandes cuestións da existencia. Non nos preocupa ficarmos sen luz para enfrontármonos á vida. Fixémonos máis escépticos, pero tamén máis fráxiles e inseguros. Queremos ser intelixentes e lúcidos. Pero non atopamos acougo nin paz. Ven, Espírito Santo, e libéranos da escuridade e a confusión interior.

Queremos vivir máis, vivirmos mellor, vivirmos máis tempo, pero vivir que? Queremos sentirnos ben, sentirnos mellor, pero sentir que? Buscamos gozar intensamente da vida, sacarlle o máximo proveito, pero non nos contentamos só con pasalo ben. Facemos o que nos apetece. Apenas hai prohibicións nin terreos vedados. Por que queremos algo diferente? Ven, Espírito Santo, e ensínanos a vivir.

Queremos ser libres e independentes e atopámonos cada vez máis sos. Necesitamos vivir e encerrármonos no noso pequeno mundo, ás veces tan aburrido. Necesitamos sentirnos queridos e non sabemos crearmos contactos vivos e amigábeis. Ao sexo chamámolo «amor», e ao pracer, «felicidade», pero quen saciará a nosa sede? Ven, Espírito Santo, e ensínanos a amar.

Na nosa vida xa non hai sitio para Deus. A súa presenza quedou reprimida ou atrofiada dentro de nós. Cheos de ruídos por dentro, xa non podemos escoitarmos a súa voz. Envorcados en mil desexos e sensacións, non acertamos a percibir a súa proximidade. Sabemos falar con todos menos con el. aprendemos a vivirmos de costas ao Misterio. Ven, Espírito Santo, e ensínanos a crer.

Crentes e non crentes, pouco crentes e malos crentes, así peregrinamos moitas veces pola vida. Na festa cristiá do Espírito Santo, Xesús dinos a todos o que un día lles dixo aos seus discípulos, exhalando sobre eles o seu alento: «Recibide o Espírito Santo». Ese Espírito que sostén as nosas pobres vidas e alenta a nosa débil fe pode penetrar en nós e reavivar a nosa existencia por camiños que só el coñece.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA –IT

20-05-2018
Pentecoste – B
Giovanni 20,19-23

RINNOVACI DI DENTRO

A poco a poco stiamo imparando a vivere senza interiorità. Non abbiamo più bisogno di stare in contatto con il meglio che c’è dentro di noi. Ci basta vivere distratti. Ci contentiamo di funzionare senza anima e alimentarci solo di benessere. Non vogliamo esporci a cercare la verità. Vieni, Spirito Santo, e liberaci dal vuoto interiore.

Abbiamo imparato a vivere senza radici e senza mete. Ci basta lasciarci programmare dal di fuori. Ci muoviamo e agitiamo incessantemente, ma non sappiamo che vogliamo né verso dove andiamo. Siamo sempre più meglio informati, ma ci sentiamo più persi che mai. Vieni, Spirito Santo, e liberaci dal disorientamento.

Quasi non ci interessano più le grandi questioni dell’esistenza. Non ci preoccupa restare senza luce per affrontare la vita. Siamo diventati più scettici, ma anche più fragili e insicuri. Vogliamo essere intelligenti e lucidi. Ma non troviamo serenità né pace. Vieni, Spirito Santo, liberaci dall’oscurità e dalla confusione interiorte.

Vogliamo vivere più, vivere meglio, vivere più tempo, ma vivere che cosa? Vogliamo sentirci bene, sentirci meglio, ma sentire che cosa? Cerchiamo di godere intensamente la vita, ricavarne il massimo succo, ma non ci contentiamo solo di passarcela bene. Facciamo quello che vogliamo. Non ci sono quasi proibizioni né terreni vietati. Perché vogliamo qualcosa di diverso? Vieni, Spirito Santo, e insegnaci a vivere.

Vogliamo essere liberi e indipendenti e ci troviamo sempre più soli. Abbiamo bisogno di vivere e ci chiudiamo nel nostro piccolo mondo, a volte tanto noioso. Abbiamo bisogno di sentirci amati e non sappiamo creare contatti vivi e amichevoli. Il sesso lo chiamiamo «amore», e il piacere, «felicità» ma chi sazierà la nostra sete? Vieni, Spirito Santo, e insegnaci ad amare.

Nella nostra vita non c’è più spazio per Dio. La sua presenza è rimasta repressa o atrofizzata dentro di noi. Pieni di dentro di rumori, non possiamo più ascoltare la sua voce. Attraversati da mille desideri e sensazioni, non riusciamo a percepire la sua vicinanza. Sappiamo parlare con tutti, meno che con lui. Abbiamo imparato a vivere di spalle al Mistero. Vieni, Spirito Santo, insegnaci a credere.

Credenti e non credenti, poco credenti e cattivi credenti, così spesso pellegriniamo per la vita. Nella festa cristiana dello Spirito Santo, a tutti Gesù dice quello che un giorno disse ai suoi discepoli, soffiando su di loro il suo spirito: «Ricevete lo Spirito Santo». Questo Spirito che sostiene le nostre povere vite e alimenta la nostra debole fede può penetrare in noi e ravvivare la nostra esistenza per cammini che lui solo conosce.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA – FR

20-05-2018
Pentecôte – B
Jean 20,19-23

RENOUVELLE-NOUS DE L’INTÉRIEUR

Petit à petit nous nous habituons à vivre sans intériorité. Nous ne sentons plus le besoin d’être en contact avec ce qu’il y a de meilleur en nous-mêmes. Cela nous suffit d’être occupés à nos affaires. Nous nous contentons de fonctionner sans âme et de nous nourrir uniquement de bien-être. Nous ne voulons pas nous exposer à chercher la vérité. Viens, Esprit-Saint et libère-nous de notre vide intérieur.

Nous avons appris à vivre sans racines et sans buts. Cela nous suffit de nous laisser programmer du dehors. Nous bougeons et nous nous agitons sans cesse, mais sans savoir ce que nous voulons ni vers où nous nous dirigeons. Nous sommes informés de mieux en mieux mais nous nous sentons plus désorientés que jamais. Viens, Esprit-Saint, et libère-nous de l’incertitude

C’est à peine si les grandes questions sur l’existence nous intéressent quelque peu. Rester dans le noir face à la vie, cela nous est égal. Nous sommes devenus plus sceptiques mais aussi plus fragiles et insécurisés. Nous souhaitons être intelligents et lucides mais nous ne trouvons ni le calme ni la paix. Viens, Esprit-Saint, et libère-nous de l’obscurité et de la confusion intérieure.

Nous souhaitons vivre plus, vivre mieux, vivre longtemps, mais vivre quoi? Nous voulons nous sentir à l’aise, nous sentir mieux, mais sentir quoi? Nous cherchons à jouir plus intensément de la vie, en tirer le plus de profit, mais nous ne nous contentons pas seulement de bien nous amuser. Nous faisons ce dont nous avons envie. A peine s’il existe des interdits ou des domaines défendus. Pourquoi voulons-nous quelque chose de différent? Viens, Esprit Saint et enseigne-nous à vivre.

Nous souhaitons être libres et indépendants, alors que nous nous retrouvons de plus en plus seuls. Nous avons besoin de vivre, mais nous nous enfermons dans notre petit monde, parfois si ennuyant. Nous avons besoin de nous sentir aimés alors que nous ne savons pas établir des contacts vivants et amicaux. Nous appelons le sexe, «amour» et le plaisir, «bonheur», mais qui étanchera notre soif? Viens, Esprit-Saint, et apprends-nous à aimer.

Il n’y a plus de place pour Dieu dans notre vie. Sa présence au-dedans de nous a été réprimée ou s’est atrophiée. Pleins de bruits en nous-mêmes, il ne nous est plus possible d’entendre sa voix. Saisis par mille désirs et sensations, nous ne réussissons pas à percevoir sa proximité. Nous savons parler avec tout le monde sauf avec lui. Nous avons appris à vivre le dos tourné au Mystère. Viens, Esprit-Saint, et apprends-nous à croire.

Que nous soyons croyants ou incroyants, peu croyants ou mauvais croyants, c’est ainsi que nous marchons souvent sur le chemin de la vie. En cette fête chrétienne de l’Esprit-Saint, Jésus nous dit à tous, ce qu’un jour il a dit à ses disciples, en soufflant sur eux: «Recevez l’Esprit-Saint». Cet Esprit qui soutient nos pauvres vies et qui anime notre faible foi peut pénétrer en nous et ranimer notre existence par des moyens que lui seul connaît.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna


HOMILIA – PT

20-05-2018
Pentecostes – B
João 20,19-23

RENOVA-NOS POR DENTRO

Pouco a pouco estamos a aprender a viver sem interioridade. Já não necessitamos de estar em contacto com o melhor que há dentro de nós. Basta-nos com viver entretidos. Contentamo-nos com funcionar sem alma e nos alimentarmos só de bem-estar. Não queremos expor-nos a procurar a verdade. Vem, Espírito Santo, e liberta-nos do vazio interior.

Temos aprendido a viver sem raízes e sem metas. Basta com, nos deixarmos programar de fora. Movemo-nos e agitamo-nos sem cessar, mas não sabemos o que queremos nem para onde vamos. Estamos cada vez melhor informados, mas sentimo-nos mais perdidos que nunca. Vem, Espírito Santo, e liberta-nos da desorientação.

Já só nos interessam as grandes questões da existência. Não nos preocupa ficarmos sem luz para nos enfrentarmos à vida. Fizemo-nos mais cépticos, mas também mais frágeis e inseguros. Queremos ser inteligentes e lúcidos. Mas não encontramos sossego nem paz. Vem, Espírito Santo, e liberta-nos da obscuridade e da confusão interior.

Queremos viver mais, viver melhor, viver mais tempo, mas viver o quê? Queremos sentir-nos bem, sentir-nos melhor, mas sentir o quê? Procuramos disfrutar intensamente da vida, tirar o máximo sumo, mas não nos contentamos só com passar bem. Fazemos o que nos apetece. Não há proibições nem terrenos vedados. Porque queremos algo diferente? Vem, Espírito Santo, e ensina-nos a viver.

Queremos ser livres e independentes e nos encontramos cada vez mais sós. Necessitamos de viver e nos encerramos no nosso pequeno mundo, por vezes tão aborrecido. Necessitamos de nos sentir queridos e não sabemos criar contactos vivos e amistosos. Ao sexo chamamos «amor», e ao prazer, «felicidade», mas quem saciará a nossa sede? Vem, Espírito Santo, e ensina-nos a amar.

Na nossa vida já não há sítio para Deus. A Sua presença ficou reprimida ou atrofiada dentro de nós. Cheios de ruídos por dentro, já não podemos escutar a Sua voz. Focados em mil desejos e sensações, não chegamos a perceber a sua próximidade. Sabemos falar com todos menos com Ele. Temos aprendido a viver de costas ao Mistério. Vem, Espírito Santo, e ensina-nos a acreditar.

Crentes e não crentes, pouco crentes e maus crentes, assim peregrinamos muitas vezes pela vida. Na festa cristã do Espírito Santo, a todos nos diz Jesus o que um dia disse aos Seus discípulos, exalando sobre eles o Seu alento: «Recebei o Espírito Santo». Esse Espírito que sustem as nossas pobres vidas e alenta a nossa débil fé pode penetrar em nós e reavivar a nossa existência por caminhos que só Ele conhece.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA – EN

05-20-2018
Pentecost – B
John 20,19-23

RENEW US WITHIN

Little by little we’re learning to live without inner life. We no longer need to be in contact with the best that lies within us. It’s enough for us to keep busy. We’re happy with functioning without soul and feeding only on well-being. We don’t want to push ourselves to seek truth. Come, Holy Spirit, and free us from inner emptiness.

We’ve learned to live without roots and without goals. It’s enough for us to let ourselves be programmed from somewhere else. We move about and get excited endlessly, but we don’t know what we want or where we’re going. We’re better informed than ever, but we feel more lost than ever. Come, Holy Spirit, and free us from confusion.

We’re hardly interested in the great questions of life. We’re not worried about being left without light to confront life. We’ve become more skeptical, but also more fragile and insecure. We want to be smart and sharp. But we find no peace and quiet. Come, Holy Spirit, and free us from inner darkness and chaos.

We want to live more, live better, live longer, but live what? We want to feel good, feel better, but feel what? We seek to enjoy life intensely, to the last drop, but we aren’t happy with just having a good time. We do what we feel like. There are scarcely any bans or any limits. Why do we want something different? Come, Holy Spirit, and teach us to live.

We want to be free and independent and we find ourselves each time more alone. We need to live and we close ourselves into our own little world, sometime so bored. We need to feel ourselves loved and we don’t know how to create living and friendly contacts. We call sex «love», and pleasure «happiness», but who will quench our thirst? Come, Holy Spirit, and teach us to love.

In our life there’s no longer room for God. God’s presence has gotten repressed or stagnant inside us. Full of noise within, we can no longer hear God’s voice. Tossed about by thousands of desires and feelings, we can’t find our way to perceive God’s closeness. We know how to talk with everyone else but God. We’ve learned to live with our backs turned to the Mystery. Come, Holy Spirit, and teach us to believe.

Believers and nonbelievers, weak in faith and of bad faith, that’s how we journey all too often through life. In the Christian feast of the Holy Spirit, Jesus says to all of us what he said one day to his disciples, breathing over them: «Receive the Holy Spirit». That Spirit that sustains our poor lives and strengthens our weak faith can penetrate us and revive our existence through paths that he alone knows.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com