lunes, 22 de septiembre de 2014

09/28/2014 - 26th Sunday in Ordinary Time (A)

El próximo 2 de octubre a las 19:30 horas, José Antonio Pagola dará la conferencia "Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción", en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela.
Quedáis todos invitados.
                                                              Guión de la conferencia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

28 de septiembre de 2014
26Tiempo ordinario (A)
Mateo 21, 28-32

POR DELANTE DE NOSOTROS

Un día Jesús pronunció estas duras palabras contra los dirigentes religiosos de su pueblo: “Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de de Dios”. Hace unos años pude comprobar que la afirmación de Jesús no es una exageración.
Un grupo de prostitutas de diferentes países, acompañadas por algunas Hermanas Oblatas, reflexionaron sobre Jesús con la ayuda del libro Jesús. Aproximación histórica. Todavía me conmueve la fuerza y el atractivo que tiene Jesús para estas mujeres de alma sencilla y corazón bueno. Rescato algunos de sus testimonios.
“Me sentía sucia, vacía y poca cosa, todo el mundo me usaba. Ahora me siento con ganas de seguir viviendo porque Dios sabe mucho de mi sufrimiento... Dios está dentro de mí. Dios está dentro de mí. Dios está dentro de mí. ¡Este Jesús me entiende!...”
“Ahora, cuando llego a casa después del trabajo, me lavo con agua muy caliente para arrancar de mi piel la suciedad y después le rezo a este Jesús porque él sí me entiende y sabe mucho de mi sufrimiento... Jesús, quiero cambiar de vida, guíame porque tú solo conoces mi futuro...”
“Yo pido a Jesús todo el día que me aparte de este modo de vida. Siempre que me ocurre algo, yo le llamo y él me ayuda. El está cerca de mí, es maravilloso... Él me lleva en sus manos, él me carga, siento la presencia de él...”
“En la madrugada es cuando más hablo con él. Él me escucha mejor porque en este horario la gente duerme. Él está aquí, no duerme. Él siempre está aquí. A puerta cerrada, me arrodillo y le pido que merezca su ayuda, que me perdone, que yo lucharé por él...”
“Un día yo estaba apoyada en la plaza y dije: Oh, Dios mío, ¿será que yo solo sirvo para esto? ¿Solo para la prostitución?... Entonces es el momento en que más sentí a Dios cargándome, ¿entendiste?, transformándome. Fue en aquel momento. Tanto que yo no me olvido. ¿Entendiste?...”
“Yo ahora hablo con Jesús y le digo: aquí estoy, acompáñame. Tú viste lo que le sucedió a mi compañera (se refiere a una compañera asesinada en un hotel). Te ruego por ella y pido que nada malo suceda a mis compañeras, Yo no hablo, pero pido por ellas pues ellas son personas como yo...”
“Estoy furiosa, triste, dolida, rechazada, nadie me quiere, no sé a quien culpar, o sería mejor odiar a la gente y a mí, o al mundo. Fíjate, desde que era niña yo creí en Ti y has permitido que esto me pasara... Te doy otra oportunidad para protegerme ahora. Bien, yo te perdono, pero por favor no me dejes de nuevo...”

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Despierta tu fe. Confía en Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko irailaren 28a
Urteko 26. igandea A
Mateo 21,28-32

GURE AURRETIK

Behin batean, hitz latz hauek bota zizkien Jesusen bere herriko gidari erlijiosoei: «Ziur esan nahi dizuet, zerga-biltzaileek eta emakume prostituituek aurrea dizuetela Jainkoaren erreinurako bidean». Duela urte batzuk egiaztatu nuen Jesusen hitz hauek ez direla ahoberokeria bat.
Lurralde desberdinetako emakume prostituituren talde batek, Ahizpa Oblata batzuk lagun zituztela, gogoeta egin zuten Jesusez; Jesus. Hurbiltze historikoa izeneko liburua zuten laguntzaile. Oraino hunkiturik nauka, arima xume eta bihotz oneko emakume hauengan, Jesusek duen indarrak eta tiramenak. Gogora ditzadan haien testigantza batzuk.
«Zikin sentitu nintzen, hutsik eta gauza hutsal, mundu osoak erabiltzen ninduen. Orain, bizitzeko gogoa sentitzen dut, zeren Jainkoak asko baitaki nire sufrimenaz… Nire barnean dago Jainkoa. Bai, nire barnean dago Jainkoa. Nire barnean dago Jainkoa. Jesus honek ulertzen dit!...».
«Orain, etxera iristean lanaren ondoren, ur oso beroz garbitzen naiz, neure azaletik zikina kentzeko, eta ondoren otoitz egiten diot Jesusi, hark, bai, hark ulertzen didalako eta asko dakielako nire sufrimenaz… Jesus, bizieraz aldatu nahi dut, gida nazazu, zuk bakarrik ezagutzen duzu nire geroa…».
«Egun osoan eskatzen diot Jesusi, aparta nazala bizimodu honetatik. Zerbait gertatzen zaidan guztietan, dei egiten diot eta laguntzen dit berak. Nigandik hurbil dago bera, zoragarria da… Eskutik narama, bere besoetan hartzen nau berak, haren presentzia sentitzen dut…».
«Egunsentian hitz egiten dut berarekin. Hobeto entzuten dit berak orduan, zeren ordu hauetan jendea lo baitago. Hemen da bera, ez dago lo. Hemen dago bera beti. Ateak itxirik, belauniko jarri eta eskatzen diot, merezi dezadala nik beraren laguntza, barka diezadala, beragatik borroka egingo dudala…».
«Behin batean, plazan nengoen, paretaren kontra, eta esan nion: Oi, ene Jainkoa, honetarako bakarrik balio ote dut, ba, nik? Prostituziorako bakarrik?... Orduan sentitu nuen Jainkoak bere besoetan hartzen ninduela, ulertu duzu?, ni aldaraziz. Une hartan izan zen. Hainbesteraino, non ezin bainaiz ahaztu, Ulertu duzu?…».
Nik orain Jesusekin hitz egiten dut eta esaten diot: hemen nauzu, zatozkit lagun. Zuk ikusi zenuen nire lagunari gertatua (hotel batean hil zuten lagun batez ari zen). Haren alde erregutzen dizut, eta nire lagunei ezer txarrik ez gertatzeko erregutzen dizut. Nik ez dut hitz egiten, baina haientzat erregutzen dizut, pertsona baitira haiek ere ni bezala…».
«Haserre bizi nago, triste, mindurik, ukaturik, ez nau inork maite, ez dakit nori bota errua, edo hobe izango litzateke jendea eta neure burua gorrotatzea, edo mundua. Begira, haurra nintzenetik sinetsi nuen zugan eta bide eman duzu hau guztia niri gertatzeko… Beste aukera bat eman nahi dizut orain ni babesteko. Beno, barkatzen dizut, baina ez nazazu eskutik utzi gehiago…»

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Esna ezazu zeure fedea. Izan konfiantza Jesusengan.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

28 de setembre de 2014
Diumenge XXVI durant l'any (A)
Mateu 21, 28-32

AL DAVANT NOSTRE

Un dia Jesús va pronunciar aquestes dures paraules contra els dirigents religiosos del seu poble: "En veritat us dic que els publicans i les prostitutes us passen al davant en el camí cap al Regne de Déu". Fa uns anys vaig poder comprovar que l'afirmació de Jesús no és una exageració.
Un grup de prostitutes de diferents països, acompanyades per algunes Germanes Oblates, van reflexionar sobre Jesús amb l'ajuda del llibre Jesús. Aproximació històrica. Encara em commou la força i l'atractiu que té Jesús per a aquestes dones d'ànima senzilla i cor bo. Rescato alguns dels seus testimonis.
"Em sentia bruta, buida i poca cosa, tothom em feia servir. Ara em sento amb ganes de continuar vivint perquè Déu en sap molt del meu patiment... Déu és dins meu. Déu és dins meu. Déu és dins meu. Aquest Jesús m'entén!..."
"Ara, quan arribo a casa després de la feina, em rento amb aigua molt calenta per arrencar de la meva pell la brutícia i després li reso a aquest Jesús perquè ell sí que m'entén i coneix molt bé el meu sofriment... Jesús, vull canviar de vida, guia'm perquè només tu coneixes el meu futur..."
"Jo demano a Jesús tot el dia que m'aparti d'aquesta forma de vida. Sempre que em passa alguna cosa, el crido i ell m'ajuda. Ell és a prop meu, és meravellós... Ell em porta a les seves mans, ell em carrega, sento la presència d'ell..."
"A la matinada és quan més parlo amb ell. Ell m'escolta millor perquè a aquesta hora la gent dorm. Ell és aquí, no dorm. Ell sempre és aquí. A porta tancada, m'agenollo i li demano que em mereixi la seva ajuda, que em perdoni, que jo lluitaré per ell..."
"Un dia jo estava arrepenjada a la plaça i vaig dir: Oh, Déu meu, ¿serà que jo només serveixo per això? ¿Només per la prostitució?... Llavors és el moment en què més vaig sentir Déu carregant-me, ¿ho entens?, transformant-me. Va ser en aquell moment. Tant que jo no me n'oblido. ¿Ho entens?..."
"Jo ara parlo amb Jesús i li dic: sóc aquí, acompanya'm. Tu has vist el que li va passar a la meva companya (es refereix a una companya assassinada en un hotel). Et prego per ella i demano que no passi res de dolent a les meves companyes. Jo no parlo, però prego per elles perquè són persones com jo..."
"Estic furiosa, trista, dolguda, rebutjada, ningú em vol, no sé a qui culpar, o seria millor odiar la gent i a mi, o el món. Fixa't, des que era nena jo vaig creure en Tu i has permès que em passés això... Et dono una altra oportunitat per protegir-me ara. Bé, jo et perdono, però si us plau no em deixis un altra vegada... "

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Desperta la teva fe. Confia en Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

Domingo, 28-09-2014
26º T.O (A)
Mt 21 28-32

POR DIANTE DE NÓS

Un día Xesús pronunciou estas duras palabras contra os dirixentes relixiosos do seu pobo: “Asegúrovos que os publicanos e as prostitutas lévanvos a dianteira no camiño do reino de de Deus”.
Hai uns anos puiden comprobar que a afirmación de Xesús non é unha esaxeración.
Un grupo de prostitutas de diferentes países, acompañadas por algunhas Irmás Oblatas, reflexionaron sobre Xesús coa axuda do libro “Xesús. Aproximación histórica”. Aínda me conmove a forza e o atractivo que ten Xesús para estas mulleres de alma sinxela e corazón bo. Rescato algúns dos seus testemuños.
“Sentíame sucia, baleira e pouca cousa, todo o mundo me usaba. Agora séntome con ganas de seguir vivindo porque Deus sabe moito do meu sufrimento... Deus está dentro de min. Deus está dentro de min. Deus está dentro de min. Este Xesús enténdeme!...”
“Agora, cando chego a casa despois do traballo, lávome con auga moi quente para arrincar da miña pel a sucidade e despois rézolle a este Xesús porque el si me entende e sabe moito do meu sufrimento... Xesús, quero cambiar de vida, guíame porque só ti coñeces o meu futuro...”
“Eu pido a Xesús todo o día que me separe deste xeito de vida. Sempre que me ocorre algo, eu chámoo e el axúdame. El está preto de min, é marabilloso... El lévame nas súas mans, el carga comigo, sento a presenza del...”
“Na madrugada é cando máis falo con el. El escóitame mellor porque neste horario a xente dorme. El está aquí, non dorme. El sempre está aquí. A porta pechada, axeónllome e pídolle que mereza a súa axuda, que me perdoe, que eu loitarei por el...”
“Un día eu estaba apoiada na praza e dixen: Oh, meu Deus, será que eu só sirvo para isto” “Só para a prostitución”... Entón é o momento en que máis sentín a Deus cargando comigo, entendiches?, transformándome. Foi naquel momento. Tanto que eu non me esquezo. Entendiches?...”
“Eu agora falo con Xesús e dígolle: aquí estou, acompáñame. Ti visches o que lle sucedeu á miña compañeira (refírese a unha compañeira asasinada nun hotel). Rógoche por ela e pido que nada malo lle suceda ás miñas compañeiras, Eu non falo, pero pido por elas pois elas son persoas coma min...”
“Estou furiosa, triste, doída, rexeitada, ninguén me quere, non sei a quen culpar, ou sería mellor odiar á xente e a min, ou ao mundo. Fíxate, desde que era pícara eu crin en Ti e permitiches que me pasase isto... Douche outra oportunidade para protexerme agora. Ben, eu perdóoche, pero por favor non me deixes de novo...”

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Red evangelizar unha boa noticia.
Desperte súa fe. Confío en Xesús.
Pase.

HOMILIA -IT

28 settembre 2014
XXVI T. O. (A)
Mt 21, 28-32

AVANTI A NOI

Un giorno Gesù pronunciò queste dure parole contro i capi religiosi del suo popolo: In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Qualche anno fa ho potuto costatare che l’affermazione di Gesù non è un’esagerazione.
Un gruppo di prostitute di diversi paesi, accompagnate da alcune sorelle Oblate, rifletterono su Gesù con l’aiuto del libro “Gesù. Approccio storico”. Ancora mi commuove la forza e l’attrazione che Gesù ha su queste donne di anima semplice e cuore buono. Riprendo alcune delle loro testimonianze.
“Mi sentivo sporca, vuota e un niente, tutti mi usavano. Ora mi sento con la voglia di continuare a vivere perché Dio sa molto della mia sofferenza… Dio è dentro di me. Dio è dentro di me. Dio è dentro di me. Questo Gesù mi capisce!...”
“Ora, quando arrivo a casa dopo il lavoro, mi lavo con acqua molto calda per togliere dalla mia pelle la sporcizia e poi prego questo Gesù perché lui sì mi comprende e sa molto della mia sofferenza… Gesù, voglio cambiare vita, guidami perché tu solo conosci il mio futuro…”
”Io chiedo a Gesù tutto il giorno che mi allontani da questo modo di vivere. Ogni volta che mi accade qualcosa, io lo invoco e lui mi aiuta. Egli mi è vicino, è meraviglioso… mi porta nelle sue mani, si carica di me, sento la sua presenza…”
“All’alba è quando più parlo con lui. Egli mi ascolta meglio perché a quest’ora la gente dorme. Egli è qui, non dorme. Egli è sempre qui. A porte chiuse, m’inginocchio e gli chiedo di meritare il suo aiuto, che mi perdoni, che io lotterò per lui…”
“Un giorno stavo in piedi nella piazza e dissi: O, Dio mio, servo solo per questo? Solo per la prostituzione?... Allora fu il momento in cui più sentii Dio che si caricava di me, capisci?, che mi trasformava. Fu in quel momento. Tanto che io non lo dimentico. Capisci?”.
“Io ora parlo con Gesù e gli dico: eccomi, accompagnami. Tu hai visto quello che è accaduto alla mia compagna (si riferisce a una compagna assassinata in un albergo). Ti prego per lei e ti chiedo che niente di male accada alle mie compagne. Io non parlo, ma prego per loro poiché sono persone come me…”
“Sono furente, triste, addolorata, rifiutata, nessuno mi vuole, non so chi incolpare, o sarebbe meglio odiare la gente e me stessa o il mondo. Pensa, da quando ero piccola ho creduto in te e hai permesso che mi accadesse questo… Ti do un’altra opportunità per proteggermi ora. Bene, io ti perdono, ma per favore non mi lasciare di nuovo…”

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Risveglia la tua fede. Confida in Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

28 septembre  2014
26Temps ordinaire (A)
Matthieu21, 28-32

ILS NOUS PRECEDERONT

Jésus, en quelque occasion, a prononcé ces dures paroles contre les dirigeants religieux de son peuple: “Je vous assure que les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu”. J’ai vérifié, il y a quelques années, que cette affirmation de Jésus n’est pas une exagération.
Un groupe de prostituées de différents pays, accompagnées par quelques soeurs Oblates, ont réfléchi sur Jésus à l’aide du livre « Jésus, approche historique ». Je suis encore ému par la force d’attraction  que Jésus exerce sur ces femmes à l’âme simple et au cœur bon, Je vous transmets quelques uns de leurs témoignages.
“Je me sentais souillée, vide, insignifiante, tout le monde se servait de moi. Maintenant, je sens l’envie de continuer à vivre car Dieu connaît à fond ma souffrance…Dieu est au-dedans de moi… au-dedans de moi…au-dedans de moi. Ce Jésus, me comprend ! …”
“Désormais, quand j’arrive à la maison après le travail, je me lave avec de l’eau très chaude pour arracher de ma peau la saleté et après, je prie ce Jésus, parce qu’il me comprend lui-même, il sait beaucoup de ma souffrance.. ; ‘Jésus je veux changer de vie, guide- moi, car c’est toi seul qui connais mon avenir’…»
“Je demande à Jésus, tout au long de ma journée, de me libérer de ce genre de vie. Quand il m’arrive quelque chose, je l’appelle et il m’aide ; Il est à mes côtés, il est merveilleux…Il me porte dans ses mains, il me charge sur son dos, je sens sa présence…»
“C’est à l’aube que je lui parle le plus. Il m’entend mieux car à cette heure-là les gens dorment. Il est là et il ne dort pas. Il est toujours là.  Je me mets à genoux, la porte fermée,  et je lui demande de mériter son aide, de me pardonner et je lui dis que je vais lutter pour lui…»
“Un jour j’étais appuyée au mur, sur la place et je lui ai dit: Oh mon Dieu, serait-il vrai que je ne sers à autre chose qu’à cela? A me prostituer ?...C’est à ce moment-là que j’ai le plus senti Dieu  me soutenir,  me transformer. Comprends-tu ? Ce fut à ce moment-là. C’est tellement fort que je ne peux pas oublier. Comprends-tu? »…
“Maintenant je parle avec Jésus et je lui dis: me voici, accompagne-moi. Tu as vu ce qui est arrivé à mon amie (elle fait allusion à une de ses camarades assassinée dans un hôtel). Je te prie pour elle et que rien de mauvais n’arrive à mes camarades. Je ne parle pas, mais je te prie pour elles car elles sont des personnes comme moi »…
“Je suis furieuse, triste,  peinée, je me sens rejetée, personne ne m’aime, je ne sais qui rendre responsable, ou s’il est mieux de haïr les gens, le monde et moi-même. Regarde, depuis mon enfance je croyais en Toi et tu as permis que cela m’arrive…Je te donne une autre chance pour me protéger maintenant. Je te pardonne, mais ne me laisse pas tomber encore…»

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Eveille ta foi. Fais confiance à Jésus.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

28 de Setembro de 2014
26Tempo ordinário (A)
Mateus 21, 28-32

À FRENTE DE NÓS

Um dia Jesus pronunciou estas duras palavras contra os dirigentes religiosos do Seu povo: “Asseguro-vos que os publicanos e as prostitutas levam-lhes a dianteira no caminho do reino de Deus”. Há uns anos pude comprovar que a afirmação de Jesus não é um exagero.
Um grupo de prostitutas de diferentes países, acompanhadas por algumas Irmãs Oblatas, refletiram sobre Jesus com a ajuda do livro Jesus. Aproximação histórica. Todavia me comovem a força e o atrativo que tem Jesus para estas mulheres de alma simples e coração bom. Recupero alguns dos seus testemunhos.
“Sentia-me suja, vazia e pouca coisa, todo o mundo me usava. Agora sinto-me com vontade de continuar a viver porque Deus sabe muito do meu sofrimento... Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Este Jesus entende-me!...”.
“Agora, quando chego a casa depois do trabalho, lavo-me com água muito quente para arrancar da minha pele a sujidade e depois rezo a este Jesus porque Ele sim entende-me e sabe muito do meu sofrimento... Jesus, quero mudar de vida, guía-me porque só Tu conheces o meu futuro...”
“Eu peço a Jesus todo o dia que me afaste deste modo de vida. Sempre que me ocorre algo, Eu chamo-O e Ele ajuda-me. Ele está próximo de mim, é maravilhoso... Ele leva-me nas Suas mãos, Ele carrega-me, sinto a presença Dele...”
“De madrugada é quando mais falo com Ele. Ele escuta-me melhor porque neste horário a gente dorme. Ele está aqui, não dorme. Ele sempre está aqui. A porta fechada, ajoelho-me e peço que mereça a Sua ajuda, que me perdoe, que eu lutarei por Ele...”
“Um dia eu estava apoiada na praça e disse: Oh, meu Deus, será que eu só sirvo para isto? Só para a prostituição?... Então foi o momento em que mais senti Deus a carregar-me, entendeste? Transformando-me. Foi naquele momento. Tanto que eu não me esqueço. Entendeste?...”
“Eu agora falo com Jesus e digo-lhe: aqui estou, acompanha-me. Tu viste o que aconteceu à minha companheira (refere-se a uma companheira assassinada num hotel). Rogo por ela e peço que nada de mal suceda às minhas companheiras, Eu não falo, mas peço por elas pois elas são pessoas como eu...”
“Estou furiosa, triste, dorida, rejeitada, ninguém me quer, não sei a quem culpar, ou seria melhor odiar às pessoas e a mim, ou ao mundo. Repara, desde que era criança eu acreditei em Ti e permitiste que isto me passasse... Dou-te outra oportunidade para proteger-me agora. Bem, eu te perdoo, mas por favor não me deixes de novo...”

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Desperta a tua fé. Confia em Jesus.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Sept. 28, 2014
26th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 21:28-32

AHEAD OF US

One day Jesus pronounced these harsh words against the religious leaders of his people: “In truth I tell you, tax collectors and prostitutes are making their way into the kingdom of God before you.”  A few years ago I was able to verify that Jesus’ declaration isn’t an exaggeration.
A group of prostitutes from different countries, along with some Oblate Sisters, reflected on Jesus with the help of a book - Jesus: Aproximacion Historica.  I’m still moved by the power and the attraction that Jesus has for these women of simple souls and good hearts.  The following are some of their testimonies.
“I felt dirty, empty, like something insignificant, everyone used me.  Now I want to keep living because God knows all about my suffering…  God is within me.  God is within me.  God is within me.  This Jesus understands me!...”
“Now, when I get home after work, I wash myself with real hot water to scrub my skin clean of all that soils me, and then I pray to this Jesus because he does understand me and he knows all about my suffering…  Jesus, I want to change my life, guide me because you alone know my future…”
“I ask Jesus all day to get me away from this way of living.  Every time something happens to me, I call on him and he helps me.  He’s near me, it’s wonderful… He carries me in his hands, he bears me up, I feel his presence…”
“In the morning is when I talk most with him.  He hears me better because at that time people are sleeping. He’s right here, he doesn’t sleep.  He’s always here.  With my door closed, I kneel down and ask him to make me worthy of his help, to forgive me, to help me work for him…”
“One day I was resting in the plaza and I said: Oh my God, is this all I’m good for?  Just to be a prostitute?...That is the moment when I most felt God carrying me, you understand?  Changing me.  It was right then.  I’ll never forget it.  You understand?...”
“Now I speak with Jesus and I tell him: here I am, be with me.  You saw what happened to my friend (she’s referring to a friend who was killed in a hotel).  I pray for her and I ask that nothing bad happen to my companions.  I don’t speak aloud, but I pray for them because they’re persons like me…”
“I’m mad, sad, hurt, rejected, no one likes me, I don’t know who to blame: is it better to hate other people or myself, or hate the world.  Look, from my childhood I believed in You and You’ve let this happen to me.   I giveYou another chance to protect me now.  Okay, I forgive You, but please don’t leave me again…”

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Wake up your faith. Trust in Jesus.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 15 de septiembre de 2014

09/21/2014 - 25th Sunday in Ordinary Time (A)

El próximo 2 de octubre a las 19:30 horas, José Antonio Pagola dará la conferencia "Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción", en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela.
Quedáis todos invitados.
                                                              Guión de la conferencia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

21 de septiembre de 2014
25 Tiempo ordinario (A)
Mateo 20 , 1-16

NO DESVIRTUAR LA BONDAD DE DIOS

A lo largo de su trayectoria profética, Jesús insistió una y otra vez en comunicar su experiencia de Dios como “un misterio de bondad insondable” que rompe todos nuestros cálculos. Su mensaje es tan revolucionario que, después de veinte siglos, hay todavía cristianos que no se atreven a tomarlo en serio.
Para contagiar a todos su experiencia de ese Dios Bueno, Jesús compara su actuación a la conducta sorprendente del señor de una viña. Hasta cinco veces sale él mismo en persona a contratar jornaleros para su viña. No parece preocuparle mucho su rendimiento en el trabajo. Lo que quiere es que ningún jornalero se quede un día más sin trabajo.
Por eso mismo, al final de la jornada, no les paga ajustándose al trabajo realizado por cada grupo. Aunque su trabajo ha sido muy desigual, a todos les da “un denario”: sencillamente, lo que necesitaba cada día una familia campesina de Galilea para poder vivir.
Cuando el portavoz del primer grupo protesta porque ha tratado a los últimos igual que a ellos, que han trabajado más que nadie, el señor de la viña le responde con estas palabras admirables: “¿Vas a tener envidia porque yo soy bueno?”. ¿Me vas a impedir con tus cálculos mezquinos ser bueno con quienes necesitan su pan para cenar?
¿Qué está sugiriendo Jesús? ¿Es que Dios no actúa con los criterios de justicia e igualdad que nosotros manejamos? ¿Será verdad que Dios, más que estar midiendo los méritos de las personas como lo haríamos nosotros, busca siempre responder desde su Bondad insondable a nuestra necesidad radical de salvación?
Confieso que siento una pena inmensa cuando me encuentro con personas buenas que se imaginan a Dios dedicado a anotar cuidadosamente los pecados y los méritos de los humanos, para retribuir un día exactamente a cada uno según su merecido. ¿Es posible imaginar un ser más inhumano que alguien entregado a esto desde toda la eternidad?
Creer en un Dios, Amigo incondicional, puede ser la experiencia más liberadora que se pueda imaginar, la fuerza más vigorosa para vivir y para morir. Por el contrario, vivir ante un Dios justiciero y amenazador puede convertirse en la neurosis más peligrosa y destructora de la persona.
Hemos de aprender a no confundir a Dios con nuestros esquemas estrechos y mezquinos. No hemos de desvirtuar su Bondad insondable mezclando los rasgos auténticos que provienen de Jesús con trazos de un Dios justiciero tomados del Antiguo Testamento. Ante el Dios Bueno revelado en Jesús, lo único que cabe es la confianza.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde la confianza en la Bondad de Dios.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko irailaren 21a
Urteko 25. igandea A
Mateo 20,1-16

EZ DESITXURATU JAINKOAREN ONTASUNA

Bere ibilbide profetikoan barna, behin eta berriz azpimarratu du Jesusek nola komunikatu behar dugun berak Jainkoaz duen esperientzia: «atzeman ezineko ontasun-misterio» bezala, alegia; gure kalkulu guztiak hausten dituena bezala. Haren mezua hain iraultzailea da, non, hogei menderen ondoren ere, kristau batzuk ez baitira gai hura seriotzat hartzeko.
Jainko On horretaz izan duen esperientzia hori gizon-emakume guztiei kutsatzeko, mahasti-jabe baten jokabide harrigarri batekin konparatu du Jesusek bere jarduera. Bost alditaraino irten da mahasti-jabea bera mahastirako langileak hartzera. Ematen du ezer gutxi zaiola axola lanaren etekina. Nahi duen gauza bakarra, langile bakar bat ere ez gelditzea lanik gabe beste egun bat gehiago.
Horregatik, eguna bukatzean, ez die ordaindu talde bakoitzak egin duen lanaren arabera. Haien lan-orduak oso desberdinak izan diren arren, «denario bana» eman die guztiei: soil-soil, Galileako familia batek, bizitzeko, egun batean behar zuena.
Lehen taldeko bozemaileak protesta egin du, berei, inork baino ordu gehiago lan egin dutenei, bezalako tratua eman dielako azken ordukoei, eta mahasti-jabeak hitz miresgarri hauekin erantzun dio: «Inbidia al duzu ni ona naizelako?» Zeure kalkulu kaxkar horietan oinarrituz, ez al didazu utzi behar ona izaten afaltzeko beren ogia behar dutenekin?
Zer iradoki edo adierazi nahi digu Jesusek? Jainkoarentzat ez ote dute balio guk geure mundu honetan erabiltzen ditugun zuzentasun- eta parekotasun-irizpideek? Ez ote da egia, guk egingo genukeen ez bezala jokatu nahi duela Jainkoak: jendearen merezimenduak neurtzen jardun ordez, bere atzeman ezineko Onberatasunean gure errotiko salbazio-beharrari erantzun nahi diola?
Aitortu behar dut, egundoko pena sentitzen dudala pertsona onekin topo egin eta ikusten dudanean nola imajinatzen duten askotan Jainkoa: alegia, gure bekatuak eta merezimenduak zehazki idazten ariko balitz bezala, egun batean bakoitzari berea juxtu-juxtu emateko. Imajina al daiteke, betikotasun osoan lan hori egiten ariko litzatekeen halako pertsona baino gizatasun gabekorik?
Jainkoagan, baldintzarik gabeko Adiskide horrengan, sinestea, imajina daitekeen esperientziarik askatzaileena izan daiteke, bizitzeko eta hiltzeko indarrik adoretsuena. Ostera, Jainko zorrotz eta mehatxugile baten aurrean bizitzea, neurosi arriskutsuena eta suntsitzaileena bihur daiteke pertsona batentzat.
Ikasi beharra dugu ez nahasten Jainkoa geure eskema hertsi eta zikoitzekin. Ez genuke desitxuratu behar haren Ontasun atzeman ezina, Jesusek Jainkoaz agertu dizkigun zinezko ezaugarriak Itun Zaharreko Jainko zorrotz baten ezaugarriekin nahastuz. Jesusengan agertu zaigun Jainko Onaren aurrean, konfiantza da erantzun bakarra.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabaldu Jainko Onarekiko konfiantza.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

21 de setembre de 2014
Diumenge XXV durant l'any (A)
Mateu 20, 1-16

NO DESVIRTUAR LA BONDAT DE DÉU

Tot al llarg de la seva trajectòria profètica, Jesús va insistir una i altra vegada a comunicar la seva experiència de Déu com "un misteri de bondat insondable" que trenca tots els nostres càlculs. El seu missatge és tan revolucionari que, després de vint segles, hi ha encara cristians que no s'atreveixen a prendre'l seriosament.
Per encomanar a tothom la seva experiència d'aquest Déu Bo, Jesús compara la seva actuació amb la conducta sorprenent de l'amo d'una vinya. Fins a cinc vegades surt ell mateix en persona a llogar treballadors per a la seva vinya. No sembla preocupar-lo massa el seu rendiment en el treball. El que vol és que cap treballador es quedi un dia més sense feina.
Per això mateix, al final de la jornada, no els paga ajustant-se al treball realitzat per cada grup. Encara que el seu treball ha estat molt desigual, a tots els dóna "un denari": senzillament, el que necessitava cada dia una família camperola de Galilea per a poder viure.
Quan el portaveu del primer grup protesta perquè ha tractat els últims igual que ells, que han treballat més que ningú, l'amo de la vinya li respon amb aquestes paraules admirables: "Que tens enveja perquè jo sóc generós?" Em vols impedir amb els teus càlculs mesquins ser bo amb els qui necessiten el seu pa per sopar?
Què suggereix Jesús? És que Déu no actua amb els criteris de justícia i d'igualtat que nosaltres fem servir? Serà veritat que Déu, més que mesurar els mèrits de les persones com ho faríem nosaltres, cerca de respondre sempre des de la seva Bondat insondable la nostra necessitat radical de salvació?
Confesso que sento una pena immensa quan em trobo amb persones bones que s'imaginen Déu dedicat a anotar acuradament els pecats i els mèrits dels humans, per retribuir un dia exactament a cadascú segons el que es mereix. És possible imaginar un ésser més inhumà que algú lliurat a això des de tota l'eternitat?
Creure en un Déu, amic incondicional, pot ser l'experiència més alliberadora que es pugui imaginar, la força més vigorosa per viure i per morir. Per contra, viure davant d'un Déu justicier i amenaçador pot convertir-se en la neurosi més perillosa i destructora de la persona.
Hem d'aprendre a no confondre Déu amb els nostres esquemes estrets i mesquins. No hem de desvirtuar la seva Bondat insondable barrejant els trets autèntics que provenen de Jesús amb traces d'un Déu justicier preses de l'Antic Testament. Davant del Déu Bo revelat en Jesús, l'únic que cal és la confiança.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon la confiança en la Bondat de Déu.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO, 21-09-2014
25º T.O.(A)
Mt 20, 1-16

NON DESVIRTUARMOS A BONDADE DE DEUS

Ao longo da súa traxectoria profética, Xesús insistiu unha e outra vez en comunicar a súa experiencia de Deus como “un misterio de bondade insondábel” que rompe todos os nosos cálculos. A súa mensaxe é tan revolucionaria que, logo de vinte séculos, hai aínda cristiáns que non se atreven a tomalo en serio.
Para contaxiarnos a todos a súa experiencia dese Deus Bo, Xesús compara a súa actuación coa conduta sorprendente do señor dunha viña. Ata cinco veces sae el mesmo en persoa a contratar xornaleiros para a súa viña. Non parece preocuparlle moito o seu rendemento no traballo. O que quere é que ningún xornaleiro fique un día máis sen traballo.
Por iso mesmo, ao final da xornada, non lles paga axustándose ao traballo realizado por cada grupo. Aínda que o seu traballo foi moi desigual, dálles a todos “un denario”: sinxelamente, o que necesitaba cada día unha familia campesiña de Galilea para poder viviren.
Cando o portavoz do primeiro grupo protesta porque tratou aos últimos igual do que a eles, que traballaron máis ca ninguén, o señor da viña respóndelles con estas palabras admirábeis: “Vas ter envexa porque eu son bo”? Vasme impedir cos teus cálculos mesquiños ser bo con quen necesitan o seu pan para cearen?
Que está suxerindo Xesús? E el non será que Deus non actúa cos criterios de xustiza e igualdade que nós manexamos? Será verdade que Deus, máis que estar medindo os méritos das persoas como o fariamos nós, busca sempre responder desde a súa Bondade insondábel á nosa necesidade radical de salvación?
Confeso que sento unha pena inmensa cando me atopo con persoas boas que se imaxinan a Deus dedicado a anotar coidadosamente os pecados e os méritos dos humanos, para retribuír un día exactamente a cada un segundo o seu merecido. Sería posíbel imaxinarmos un ser máis inhumano que alguén entregado a isto desde toda a eternidade?
Crer nun Deus, Amigo incondicional, pode ser a experiencia máis liberadora do que se poida imaxinar, a forza máis vigorosa para vivir e para morrer. Pola contra, vivir ante un Deus xusticeiro e ameazador pode converterse na neurose máis perigosa e destrutora da persoa.
Temos de aprender a non confundirmos a Deus cos nosos esquemas estreitos e mesquiños. Non habemos desvirtuar a súa Bondade insondábel mesturando os trazos auténticos que proveñen de Xesús con trazos dun Deus xusticeiro tomados do Antigo Testamento. Ante o Deus Bo revelado en Xesús, o único que cabe é a confianza.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Red evangelizar unha boa noticia.
Estender a confianza na bondade de Deus.
Pase.
  
HOMILIA -IT

21  settembre 2014
XXV T. O. (A)
Mt 20 , 1-16

NON SOTTOVALUTARE LA BONTÀ DI DIO

Lungo la sua traiettoria profetica, Gesù ha insistito più volte a comunicare la sua esperienza di Dio come “un mistero di bontà insondabile” che rompe tutti i nostri calcoli. Il suo messaggio è così rivoluzionario che, dopo venti secoli, ci sono ancora cristiani che non osano prenderlo sul serio.
Per trasmettere a tutti la sua esperienza di questo Dio Buono, Gesù paragona la sua azione alla condotta sorprendente del padrone di una vigna. Fino a cinque volte esce lui stesso di persona a cercare operai per la sua vigna. Non sembra preoccuparsi molto della loro resa nel lavoro. Quel che vuole è che nessun operaio resti un giorno in più senza lavoro.
Per ciò stesso, alla fine della giornata, non li paga secondo il lavoro realizzato da ogni gruppo. Sebbene il loro lavoro sia stato molto disuguale, a tutti dà un denaro: semplicemente, quello di cui ogni giorno aveva bisogno una famiglia di contadini di Galilea per poter vivere.
Quando il portavoce del primo gruppo protesta perché ha trattato gli ultimi      come quelli che hanno lavorato più di tutti, il padrone della vigna gli risponde con queste mirabili parole: Sei invidioso perché io sono buono?  Mi vuoi impedire con i tuoi calcoli meschini di essere buono con quelli che hanno bisogno del pane per la cena?
Che cosa sta suggerendo Gesù? Forse che Dio non agisce con i criteri di giustizia e uguaglianza che noi usiamo? Sarà vero che Dio, più che misurare i meriti delle persone come faremmo noi, cerca sempre di rispondere con la sua Bontà insondabile alla nostra radicale necessità di salvezza?
Confesso che provo un’immensa pena quando incontro persone buone che immaginano Dio tutto dedito ad annotare accuratamente i peccati e i meriti degli umani, per retribuire un giorno esattamente ciascuno secondo quanto ha meritato. È possibile immaginare un essere più inumano di qualcuno impegnato in questo da tutta l’eternità? Credere in un Dio, Amico incondizionato, può essere l’esperienza più liberante che si possa immaginare, la forza più vigorosa per vivere e per morire. Al contrario, vivere davanti a un Dio giustiziere e minaccioso può diventare la nevrosi più pericolosa e distruttiva della persona.
Dobbiamo imparare a non confondere Dio con i nostri schemi stretti e meschini. Non dobbiamo sottovalutare la sua Bontà insondabile mescolando i tratti autentici che vengono da Gesù con i tratti di un Dio giustiziere presi dall’Antico Testamento. Davanti al Dio Buono rivelato in Gesù, l’unica cosa possibile è la fiducia.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Diffondi la fiducia nella Bontà di Dio.
Diffondilo.


HOMILIA - FR

21 septembre 2014
25 Temps ordinaire(A)
Matthieu  20, 1-16

NE PAS DENATURER LA BONTE DE DIEU

Tout au long de sa trajectoire prophétique, Jésus a communiqué, à maintes reprises et avec insistance,   son expérience de Dieu en tant que « mystère de bonté insondable » qui brise tous nos calculs. Son message est si révolutionnaire que, vingt siècles après, il y a encore des chrétiens qui n’osent pas le prendre au sérieux.
Pour transmettre à tous son expérience de ce Dieu Bon, Jésus compare sa manière d’agir à la conduite surprenante d’un vigneron. Jusqu’à cinq fois, celui-ci va (sort)  personnellement embaucher des travailleurs pour sa vigne. Leur rendement au travail, ne semble pas trop l’inquiéter. Ce qu’il veut c’est qu’aucun d’entre eux ne reste plus  un seul jour sans travail.
C’est pour cela, qu’à la fin de la journée, il ne les paye pas  en fonction du travail réalisé par chaque groupe. Bien que leur travail ait été très inégal, il remet à tout le monde « un denier » : justement,  ce dont une famille paysanne de Galilée avait besoin   pour pouvoir vivre au quotidien.
Lorsque le porte-parole du premier groupe conteste parce qu’il a  traité les derniers de la même façon que les premiers qui ont travaillé beaucoup plus, le vigneron lui répond avec ces paroles admirables : « Vas-tu être jaloux parce que je suis bon » ? Vas-tu m’empêcher, avec tes calculs mesquins,  d’être bon envers ceux qui ont besoin de leur pain pour dîner ?
Que suggère Jésus ? Dieu, n’agirait-il pas avec les critères de justice et d’égalité que nous manions ?  N’est-il pas vrai que Dieu, au lieu de mesurer les mérites des personnes,  comme nous avons l’habitude de le faire, cherche toujours, dans son insondable Bonté, à répondre à notre besoin radical de salut ?
J’avoue que je sens une grande peine quand je rencontre des personnes bonnes qui imaginent Dieu en train de noter soigneusement les péchés et les mérites des humains, pour rétribuer un jour,  exactement, chacun selon ce qu’il aura  mérité. Est-il possible d’imaginer un être plus inhumain que quelqu’un qui se serait consacré à cette tâche depuis toute éternité ?
Croire en un Dieu, Ami inconditionnel, peut être l’expérience la plus libératrice que l’on puisse imaginer, la force la plus vigoureuse pour vivre et pour mourir. Par contre, vivre devant un Dieu justicier et menaçant, peut devenir la névrose la plus dangereuse et la plus destructrice d’une  personne.
Nous devons apprendre à ne pas confondre Dieu avec nos schémas étroits et mesquins. Nous ne devons pas dénaturer sa Bonté insondable, en mêlant les traits authentiques qui proviennent de Jésus avec les attributs d’un Dieu justicier, pris de l’Ancien Testament. Devant le Dieu Bon révélé par Jésus, il n’y a de place que pour la confiance.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands la confiance en la bonté de Dieu.
Fais passer ce message.

HOMILIA - PT

21 de Setembro de 2014
25 Tempo ordinário (A)
Mateus 20 , 1-16

NÃO DESVIRTUAR A BONDADE DE DEUS

Ao longo da Sua trajetória profética, Jesus insistiu uma e outra vez em comunicar a Sua experiência de Deus como “um mistério de bondade insondável” que corta com todas as nossos cálculos. A Sua mensagem é tão revolucionária que, depois de vinte séculos, há todavia cristãos que não se atrevem a levar a sério.
Para contagiar a todos a Sua experiência desse Deus Bom, Jesus compara a Sua atuação à conduta surpreendente do dono de uma vinha. Até cinco vezes sai ele mesmo em pessoa para contratar jornaleiros para a sua vinha. Não parece preocupar muito o seu rendimento no trabalho. O que quer é que nenhum jornaleiro fique um dia mais sem trabalho.
Por isso mesmo, no final da jornada, não lhes paga ajustando-se ao trabalho realizado por cada grupo. Mesmo sendo o seu trabalho muito desigual, a todos lhes dá “um denário”: simplesmente, o que necessitava cada dia uma família camponesa da Galileia para poder viver.
Quando o porta-voz do primeiro grupo protesta porque tratou os últimos de igual forma que a eles, que tinham trabalhado mais que ninguém, o senhor da vinha respondeu-lhe com estas palavras admiráveis: “Vais ter inveja porque eu sou bom?”. Vais impedir-me com os teus cálculos mesquinhos de ser bom com quem necessita do seu pão para comer?
O que está a sugerir Jesus? Será que Deus não atua com os critérios de justiça e igualdade que nós utilizamos? Será verdade que Deus, mais do que estar a medir os méritos das pessoas como o faríamos nós, procura sempre responder a partir da Sua Bondade insondável à nossa necessidade radical de salvação?
Confesso que sinto uma pena imensa quando me encontro com pessoas boas que imaginam Deus dedicado a anotar cuidadosamente os pecados e os méritos dos humanos, para retribuir um dia exatamente a cada um segundo a seu merecimento. É possível imaginar um ser mais inumano que alguém entregue a isto desde toda a eternidade?
Acreditar num Deus, Amigo incondicional, pode ser a experiência mais libertadora que se pode imaginar, a força mais vigorosa para viver e para morrer. Pelo contrário, viver ante um Deus justiceiro e ameaçador pode converter-se na neurose mais perigosa e destruidora da pessoa.
Temos de aprender a não confundir Deus com os nossos esquemas pequenos e mesquinhos. Não temos de desvirtuar a Sua Bondade insondável misturando os traços autênticos que provêm de Jesus com os traços de um Deus justiceiro tomados do Antigo Testamento. Ante o Deus Bom revelado em Jesus, o único que cabe é a confiança.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde a confiança na Bondade de Deus.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Sept. 21, 2014
25th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 20:1-16

DON’T DISTORT GOD’S GOODNESS

Throughout his prophetic journey, Jesus insisted over and over again on communicating his experience of God as “a mystery of unfathomable goodness” that breaks through all our calculations.  His message is so revolutionary that even after 20 centuries there are still Christians who haven’t found their way to take it seriously.
In order to infect everyone with his experience of this Good God, Jesus compares God’s way of acting with the surprising conduct of the owner of a vineyard.  Up to five times he himself goes out personally to contract day workers for his vineyard.  He doesn’t seem to be too worried about his progress in the work.  What he wants is that no worker end up another day without work.
That’s why, at the end of the day, he doesn’t pay them according to the work that each group did.  Though each one’s work has been pretty unequal, he gives them all “a denarius”: basically what a peasant family of Galilee needs each day to survive.
When a spokesperson of the first group protests that he has treated the last ones the same as the ones who have worked like no one else that day, the owner of the vineyard answers him with these wonderful words: “Why should you be envious because I am generous?”  Are you going to stand in my way with your stingy calculations when I am kind to those who need bread to eat?
What is Jesus suggesting?  That God doesn’t act according to the criteria of justice and equality that we use?  Is it true that God, rather than go about measuring the merits of people like we tend to do, always seeks to respond from an unfathomable goodness to our radical need of salvation?
I confess that I feel great sadness when I meet good people who imagine God dedicated to meticulously jotting down the sins and the merits of human beings, in order to pay them back exactly according to what each one deserves.  Is it possible to imagine a more inhumane being than someone doing this for all eternity?
To believe in a God who is an unconditional Friend, is to be able to have the most liberating experience that one could imagine, the most vigorous power to live and to die.  On the contrary, to live in the presence of an avenging and threatening God could change us into the most dangerous and self-destructive neurotics.
We need to learn not to confuse God with our own narrow and stingy plans.  We shouldn’t distort God’s unfathomable Goodness, mixing the authentic features that come from Jesus, with features of an avenging God taken from the Old Testament.  In the face of the Good God revealed in Jesus, the only thing that fits is trust.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Spread trust in God’s Goodness.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com