lunes, 19 de septiembre de 2016

09-25-2016 - 26 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

25-09-2016
26 Tiempo ordinario – C
Lucas 16,19-31

NO IGNORAR AL QUE SUFRE

El contraste entre los dos protagonistas de la parábola es trágico. El rico se viste de púrpura y de lino. Toda su vida es lujo y ostentación. Solo piensa en «banquetear espléndidamente cada día». Este rico no tiene nombre pues no tiene identidad. No es nadie. Su vida vacía de compasión es un fracaso. No se puede vivir solo para banquetear.
Echado en el portal de su mansión yace un mendigo hambriento, cubierto de llagas. Nadie le ayuda. Solo unos perros se le acercan a lamer sus heridas. No posee nada, pero tiene un nombre portador de esperanza. Se llama «Lázaro» o «Eliezer», que significa «Mi Dios es ayuda».
Su suerte cambia radicalmente en el momento de la muerte. El rico es enterrado, seguramente con toda solemnidad, pero es llevado al «Hades» o «reino de los muertos». También muere Lázaro. Nada se dice de rito funerario alguno, pero «los ángeles lo llevan al seno de Abrahán». Con imágenes populares de su tiempo, Jesús recuerda que Dios tiene la última palabra sobre ricos y pobres.
Al rico no se le juzga por explotador. No se dice que es un impío alejado de la Alianza. Simplemente, ha disfrutado de su riqueza ignorando al pobre. Lo tenía allí mismo, pero no lo ha visto. Estaba en el portal de su mansión, pero no se ha acercado a él. Lo ha excluido de su vida. Su pecado es la indiferencia.
Según los observadores, está creciendo en nuestra sociedad la apatía o falta de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Evitamos de mil formas el contacto directo con las personas que sufren. Poco a poco, nos vamos haciendo cada vez más incapaces para percibir su aflicción.
La presencia de un niño mendigo en nuestro camino nos molesta. El encuentro con un amigo, enfermo terminal, nos turba. No sabemos qué hacer ni qué decir. Es mejor tomar distancia. Volver cuanto antes a nuestras ocupaciones. No dejarnos afectar.
Si el sufrimiento se produce lejos es más fácil. Hemos aprendido a reducir el hambre, la miseria o la enfermedad a datos, números y estadísticas que nos informan de la realidad sin apenas tocar nuestro corazón. También sabemos contemplar sufrimientos horribles en el televisor, pero, a través de la pantalla, el sufrimiento siempre es más irreal y menos terrible. Cuando el sufrimiento afecta a alguien más próximo a nosotros, no esforzamos de mil maneras por anestesiar nuestro corazón.
Quien sigue a Jesús se va haciendo más sensible al sufrimiento de quienes encuentra en su camino. Se acerca al necesitado y, si está en sus manos, trata de aliviar su situación.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-09-25
Urteko 26. igandea C
Lukas 16,19-31

EZKUSIARENIK EZ SUFRITZEN ARI DENARI

Parabolako protagonista bien arteko kontrastea tragikoa da. Aberatsa purpuraz eta lihoz jantzia da. Haren bizitza guztia da luxu eta nabarmenkeria. «Egunero oparo jan-edatea» du bere amets guztia. Aberats honek ez du izenik, ez nortasun-agiririk. Ez da inor. Errukiz huts den haren bizitza porrota da. Ezin bizi daiteke bat jan-edateko soilik.
Haren etxe-atarian, han datza eskale bat goseak, zauriz beterik. Inork ez dio laguntzen. Soilik, txakur batzuk hurbiltzen zaizkio bere zauriak miazkatzera. Ez du ezer bererik, baina badu izen bat, esperantza-eroalea. «Lazaro» edo «Eliezer» du izena, «Ene Jainkoa laguntza da» esan nahi du.
Haien zoria errotik kanbiatu da heriotza-orduan. Aberatsari lur eman diote, segur aski handikiro, baina «Hadesera» edo «hildakoen erreinura» eramango dute. Lazaro ere hil da. Ez da aipatzen ere hileta-konturik, baina «aingeruek Abrahamen altzora eramango dute». Bere garaiko irudi herrikoiz, Jesusek gogoratzen digu ezen Jainkoak duela azken hitza aberatsen eta behartsuen gain.
Aberatsa ez dute juzkatzen esplotatzaile bezala. Ez da esaten Elkargotik urrun bizi izan den fedegabea dela. Soilki, pobreari ezikusia eginez, aberastasunez gozatu duena da. Han berean zegoen behartsua, baina aberatsak ez du ikusi nahi izan. Haren etxe-atarian zegoen, baina ez zaio hurbildu. Bere bizitzatik at utzi du behartsua. Axolagabe izatea: horra haren bekatua.
Behatzaileen arabera, handituz doa gure gizartean apatia, hau da, besteen sufrimenarekiko sentiberatasun-falta. Mila moldez saihesten dugu sufritzen ari den jendearekin zuzeneko harremanak izatea. Apurka, gero eta ezgaiago bihurtzen ari gara besteen nahigabea ikusteko.
Haur eskale bat geure aurrean ikustea gogaikarri izan ohi dugu. Adiskide batekin, gaixotasun terminalak joa den batekin, topo egiteak larritu egiten gaitu. Ez dugu asmatzen zer egin, ez zer esan. Hobe izaten dugu tarte bat luzatzea. Geure zereginetara ahalik lasterren itzultzea. Ez uztea erasan diezagun.
Hobe sufrimena urrunean gertatzen bada. Gizakia, miseria edo gaixotasuna datu, zenbaki eta estatistika bihurtzen ikasi dugu: errealitateaz informatzen gaitu, bai, baina gure bihotza doi-doi ukitzen duela. Badakigu, orobat, sufrimen izugarriak telebistan ikusten; baina pantaila hutseko sufrimena ez da hain erreala, ezta hain izugarria ere. Sufrimenak gure hurbilagoko bat jotzen duenean, mila eraz baliatzen gara geure bihotza anestesiatzeko.
Jesusi jarraitzen diona, aldiz, gero eta sentiberago bihurtzen da bidean sufritzen aurkitzen duenaren aurrean. Hurbildu egiten zaio premian dagoenari eta, bere esku badu, haren egoera arintzen ahalegintzen da.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

25-09-2016
Diumenge 26 durant l’any – C
Lluc 16,19-31

NO IGNORAR EL QUI PATEIX

El contrast entre els dos protagonistes de la paràbola és tràgic. El ric es vesteix de porpra i de lli. Tota la seva vida és luxe i ostentació. Només pensa en «fer festes esplèndides cada dia». Aquest ric no té nom ja que no té identitat. No és ningú. La seva vida buida de compassió és un fracàs. No es pot viure només per celebrar àpats.
A terra al portal de la seva mansió jeu un captaire famolenc, cobert de nafres. Ningú l’ajuda. Només uns gossos se li acosten a llepar les seves ferides. No posseeix res, però té un nom portador d’esperança. Es diu «Llàtzer» o «Eliezer», que significa «El meu Déu és ajuda».
La seva sort canvia radicalment en el moment de la mort. El ric és enterrat, segurament amb tota solemnitat, però és portat al «Hades» o «reialme de la mort». També mor Llàtzer. No es diu res de cap ritu funerari, però «els àngels el porten al si d’Abraham». Amb imatges populars del seu temps, Jesús recorda que Déu té l’última paraula sobre rics i pobres.
Al ric no se’l jutja per explotador. No es diu que és un impiu allunyat de l’Aliança. Simplement, ha gaudit de la seva riquesa ignorant al pobre. El tenia allà mateix, però no l’ha vist. Era al portal de la seva mansió, però no s’ha acostat a ell. L’ha exclòs de la seva vida. El seu pecat és la indiferència.
Segons els observadors, està creixent en la nostra societat l’apatia o falta de sensibilitat davant el patiment dels altres. Evitem de mil maneres el contacte directe amb les persones que pateixen. A poc a poc, ens anem fent cada vegada més incapaços per percebre la seva aflicció.
La presència d’un nen captaire en el nostre camí ens molesta. La trobada amb un amic, malalt terminal, ens torba. No sabem què fer ni què dir. És millor prendre distància. Tornar com més aviat a les nostres ocupacions. No deixar-nos afectar.
Si el sofriment es produeix lluny és més fàcil. Hem après a reduir la fam, la misèria o la malaltia a dades, números i estadístiques que ens informen de la realitat gairebé sense tocar el nostre cor. També sabem contemplar patiments horribles a la televisió, però, a través de la pantalla, el sofriment sempre és més irreal i menys terrible. Quan el patiment afecta algú més proper a nosaltres, ens esforcem de mil maneres per anestesiar el nostre cor.
Qui segueix Jesús es va fent més sensible al sofriment dels qui troba en el seu camí. S’acosta al necessitat i, si està a les seves mans, procura alleujar-li la seva situació.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

25-09-2016
26 Tempo ordinario – C
Lucas 16,19-31

NON IGNORAR AO QUE SOFRE

O contraste entre os dous protagonistas da parábola é tráxico. O rico ver de púrpura e de lino. Toda a súa vida é luxo e ostentación. Só pensa en «banquetear esplendidamente cada día». Este rico non ten nome pois non ten identidade. Non é ninguén. A súa vida baleira de compaixón é un fracaso. Non se pode vivir só para banquetear.
Botado no portal da súa mansión xace un esmoleiro, famento, cuberto de chagas. Ninguén lle axuda. Só uns cans se lle achegan lamberlle as súas feridas. Non posúe nada, pero ten un nome portador de esperanza. Chámase «Lázaro» ou «Eliezer», que significa «O meu Deus é axuda».
A súa sorte cambia radicalmente no momento da morte. O rico é enterrado, seguro, con toda solemnidade, pero é levado ao «Hades» ou «reino dos mortos». Tamén morre Lázaro. Nada se di de rito funerario algún, pero «os anxos lévano ao seo de Abrahán». Con imaxes populares do seu tempo, Xesús recorda que Deus ten a última palabra sobre ricos e pobres.
Ao rico non se lle xulga por explotador. Non se di que é un impío afastado da Alianza. Simplemente, gozou da súa riqueza ignorando ao pobre. Tíñao alí mesmo, pero non o viu. Estaba no portal da súa mansión, pero non se achegou a el. Excluíno da súa vida. O seu pecado é a indiferenza.
Segundo os observadores, está crecendo na nosa sociedade a apatía ou falta de sensibilidade ante o sufrimento alleo. Evitamos de mil formas o contacto directo coas persoas que sofren. Aos poucos, ímonos facendo cada vez máis incapaces para percibir a súa aflición.
A presenza dun meniño esmoleiro no noso camiño moléstanos. O encontro cun amigo, doente terminal, túrbanos. Non sabemos que facer nin que dicir. É mellor tomar distancia. Volver canto antes ás nosas ocupacións. Non deixármonos afectar.
Se o sufrimento se produce lonxe é máis fácil. Aprendemos a reducir a fame, a miseria ou a enfermidade a datos, números e estatísticas que nos informan da realidade sen apenas tocaren o noso corazón. Tamén sabemos contemplar sufrimentos horríbeis no televisor, pero, a través da pantalla, o sufrimento sempre é máis irreal e menos terríbel. Cando o sufrimento afecta a alguén máis próximo a nós, esforzámonos de mil xeitos por anestesiar o noso corazón.
Quen segue a Xesús vaise facendo máis sensíbel ao sufrimento dos que atopa no seu camiño. Achégase ao necesitado e, se está nas súas mans, trata de aliviar a súa situación.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

25-09-2016
26 Tempo ordinario – C
Luca 16,19-31

NON IGNORARE CHI SOFFRE

Il contrasto tra i due protagonisti della parabola è tragico. Il ricco si veste di porpora e lino. Tutta la sua vita è lusso e ostentazione. Pensa solo a «banchettare splendidamente ogni giorno». Questo ricco non ha nome poiché non ha identità. Non è nessuno. La sua vita vuota di compassione è un fallimento. Non si può vivere solo per banchettare.
Disteso alla porta della sua casa giace un mendicante affamato, coperto di piaghe. Nessuno lo aiuta. Solo dei cani si avvicinano a lui per leccargli le ferite. Non possiede nulla, ma ha un nome portatore di speranza. Si chiama «Lazzaro» o «Eliezer», che significa «Il mio Dio è aiuto».
La loro sorte cambia radicalmente nel momento della morte. Il ricco è sepolto, sicuramente con tutta solennità, ma è portato all’«Ade» o «regno dei morti». Anche Lazzaro muore. Non si dice nulla di un alcun rito funerario, ma «gli angeli lo portano nel seno di Abramo». Con immagini popolari del suo tempo, Gesù ricorda che Dio ha l’ultima parola su ricchi e poveri.
Il ricco non lo si giudica come sfruttatore. Non si dice che è un empio lontano dall’Alleanza. Semplicemente ha sfruttato la sua ricchezza ignorando il povero. Lo aveva lì vicino, ma non lo ha visto. Stava alla porta della sua casa, ma non si è avvicinato a lui. Lo ha escluso dalla sua vita. Il suo peccato è l’indifferenza.
Secondo gli osservatori, sta crescendo nella nostra società l’apatia o mancanza di sensibilità di fronte alla sofferenza altrui. Evitiamo in mille modi il contatto diretto con le persone che soffrono. A poco a poco, stiamo diventando sempre più incapaci di percepire la loro afflizione.
La presenza di un bambino che chiede l’elemosina sulla nostra strada ci molesta. L’incontro con un amico, malato terminale, ci turba. Non sappiamo che fare né che dire. È meglio prendere le distanze. Tornare quanto prima alle nostre occupazioni. Non lasciarci coinvolgere.
Se la sofferenza si produce lontano è più facile. Abbiamo imparato a ridurre la fame, la miseria o l’infermità a dati, numeri e statistiche che ci informano della realtà senza nemmeno toccare il nostro cuore. Sappiamo anche contemplare sofferenze orribili al televisore, ma, attraverso lo schermo, la sofferenza è sempre più irreale e meno terribile. Quando la sofferenza tocca qualcuno più prossimo a noi, ci sforziamo in mille modi di anestetizzare il nostro cuore.
Chi segue Gesù si va facendo più sensibile alla sofferenza di quelli che incontra nel suo cammino. Si avvicina al bisognoso e, se ne ha la possibilità, cerca di alleviare la sua situazione.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

25-09-2016
26 Temps ordinaire – C
Luc 16,19-31

NE PAS IGNORER CELUI QUI SOUFFRE

Le contraste entre les deux protagonistes de la parabole est tragique. Le riche est habillé de lin et de pourpre. Toute sa vie n’est que luxe et ostentation. Il ne pense qu’à «s’offrir chaque jour de splendides banquets». C’est un riche qui manque de nom et donc d’identité. Ce n’est personne. Sa vie, vide de compassion, est un échec. On ne peut pas vivre que pour festoyer.
A l’entrée de son palais, un mendiant couché par terre, affamé et couvert de plaies. Personne ne l’aide. Seuls quelques chiens s’approchent pour lécher ses plaies. Il ne possède rien, mais il a un nom porteur d’espoir. Il s’appelle «Lazare» ou «Eliezer», ce qui veut dire «Dieu est mon aide».
Leur sort change radicalement au moment de leur mort. Le riche est enterré sûrement très solennellement, mais il est conduit au «Hadès» ou «royaume des morts». Lazare meurt aussi. Rien n’est dit d’un quelconque rite funéraire, mais «il est porté par les anges au sein d’Abraham». Avec des images populaires de son temps, Jésus rappelle que c’est Dieu qui a le dernier mot et sur les riches et sur les pauvres.
Le riche n’est pas jugé pour avoir été un exploiteur. On ne dit pas non plus qu’il est un impie éloigné de l’Alliance. Il a simplement joui de sa richesse en ignorant le pauvre. Celui-ci était devant ses yeux mais il ne l’a pas vu. Il était au portail de sa demeure mais il ne s’est pas rapproché de lui. Il l’a exclu de sa vie. Son péché c’est l’indifférence.
D’après les observateurs, l’indifférence ou le manque de sensibilité face à la souffrance d’autrui va en augmentant dans notre société. Nous évitons, de mille façons, le contact avec les personnes qui souffrent. Nous devenons petit à petit, incapables de percevoir leur affliction.
La présence sur notre chemin, d’un enfant mendiant, nous dérange.. La rencontre avec un ami malade en phase terminale, nous trouble. Nous ne savons pas quoi faire ni quoi dire. Il vaut mieux prendre de la distance. Revenir le plus tôt possible à nos occupations. Ne pas nous laisser toucher.
Si la souffrance se produit loin de nous, c’est plus facile. Nous avons appris à réduire la faim, la misère ou la maladie à des données, à des chiffres et statistiques qui nous renseignent sur la réalité sans à peine toucher notre coeur. Nous savons aussi contempler des souffrances horribles à travers la télévision. Mais, à travers l’écran, la souffrance est toujours plus irréelle et moins terrible. Lorsque celle-ci touche quelqu’un qui nous est proche, nous faisons mille efforts pour anesthésier notre coeur.
Celui qui suit Jesús devient de plus en plus sensible à la souffrance de ceux qu’il trouve sur son chemin. Il se rapproche du nécessiteux et, si c’est à sa portée, il essaie de soulager sa situation.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

25-09-2016
26 Tempo ordinário – C
Lucas 16,19-31

NÃO IGNORAR O QUE SOFRE

O contraste entre os dois protagonistas da parábola é trágico. O rico veste-se de púrpura e de linho. Toda a sua vida é luxo e ostentação. Só pensa em «banquetear esplendidamente cada dia». Este rico não tem nome pois não tem identidade. Não é ninguém. A sua vida vazia de compaixão é um fracasso. Não se pode viver só para banquetear.
Deitado no portal da sua mansão jaz um mendigo faminto, coberto de chagas. Ninguém o ajuda. Só uns cães se aproximam a lamber as suas feridas. Não possui nada, mas tem um nome portador de esperança. Chama-se «Lázaro» ou «Eliezer», que significa «O meu Deus é ajuda».
A sua sorte muda radicalmente no momento da morte. O rico é enterrado, seguramente com toda a solenidade, mas é levado ao «Hades» o «reino dos mortos». Também morre Lázaro. Nada se diz de rito funerário algum, mas «os anjos levam-no junto a Abraão». Com imagens populares do seu tempo, Jesus recorda que Deus tem a última palavra sobre ricos e pobres.
O rico não é julgado como explorador. Não se diz que é um ímpio afastado da Aliança. Simplesmente, disfrutou da sua riqueza ignorando o pobre. Tinha-o ali mesmo, mas não o viu. Estava no portal da sua mansão, mas não se aproximou dele. Excluiu-o da sua vida. O seu pecado é a indiferença.
Segundo os observadores, está a crescer na nossa sociedade a apatia ou a falta de sensibilidade ante o sofrimento alheio. Evitamos de mil formas o contato direto com as pessoas que sofrem. Pouco a pouco, vamos-nos fazendo cada vez mais incapazes para perceber a sua aflição.
A presença de uma criança mendigo no nosso caminho incomoda-nos. O encontro com um amigo, doente terminal, perturba-nos. Não sabemos o que fazer nem o que dizer. É melhor tomar distância. Voltar quanto antes às nossas ocupações. Não nos deixarmos afetar.
Se o sofrimento se produz longe é mais fácil. Temos aprendido a reduzir a fome, a miséria ou a doença a dados, números e estatísticas que nos informam da realidade sem sequer tocar o nosso coração. Também sabemos contemplar sofrimentos horríveis na televisão, mas, através do monitor, o sofrimento sempre é mais irreal e menos terrível. Quando o sofrimento afeta a alguém mais próximo de nós, esforçamo-nos de mil formas para anestesiar o nosso coração.
Quem segue Jesus vai-se fazendo mais sensível ao sofrimento de quem encontra no seu caminho. Aproxima-se do necessitado e, se está nas suas mãos, trata de aliviar a sua situação.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

09-25-2016
26 Ordinary – C
Luke 16,19-31

DON’T IGNORE THOSE WHO SUFFER

The contrast between the two protagonists in the parable is tragic. The rich man dresses in purple and linen. His whole life is luxury and ostentation. He only thinks about «feasting magnificently every day». This rich man has no name since he has no identity. He is a no body. His life, empty of compassion, is a failure. You can’t live only on banquets.
Cast down in the gateway of his mansion lies a hungry beggar, covered with sores. No one helps him. Only some dogs come close to him to lick his wounds. He possesses nothing, but he has a name that is a beacon of hope. He’s called «Lazarus» or «Eliezer», which means «My God is my help».
Their destiny changes radically at the moment of death. The rich man is buried, surely with great solemnity, but is carried to «Hades» or «the kingdom of the dead». Lazarus also dies. No one says any funeral ritual, but «the angels carry him into Abraham’s embrace». Through popular images of that time, Jesus reminds us that God has the last word about the rich and the poor.
The rich man isn’t judged for being an oppressor. Nothing is said about him being an infidel distant from the Covenant. Simply that he has enjoyed his wealth, ignoring the poor. He had a poor man right there, but he hadn’t seen him. Right there in the gate of his mansion, but he didn’t go out to him. The poor man was excluded from his life. His sin is indifference.
According to researchers, there is growing in our society an apathy or a lack of sensibility in the face of other’s suffering. In thousands of ways we avoid direct contact with people who suffer. Little by little we make ourselves all the more incapable of noticing their affliction.
The presence of a child begging in our path bothers us. A visit with a terminally ill friend disturbs us. We don’t know what to do or say. It’s better to keep away. Go back to what we were doing. Don’t get caught up.
If the suffering occurs far away, it’s easier. We’ve learned to reduce hunger, misery or sickness to data, numbers, statistics that inform us of the reality without in the least touching our hearts. We also know how to look at horrible suffering on television, but through the screen, the suffering is always unreal and less terrible. When suffering affects someone closer to us, we labor to anesthetize our heart in hundreds of ways.
Whoever follows Jesus becomes more sensitive to the suffering of those we meet in our path. We come close to those in need and if it’s within our capability, we try to alleviate their situation.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 12 de septiembre de 2016

09-18-2016 - 25 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

ES - DINERO
EU - DIRUA
CA - DINERS
GL - DIÑEIRO
IT - DENARO
FR - ARGENT
PT - DINERO
EN - MONEY

HOMILIA - ES

18-09-2016
25 Tiempo ordinario – C
Lucas 16,1-13

DINERO

La sociedad que conoció Jesús era muy diferente a la nuestra. Solo las familias poderosas de Jerusalén y los grandes terratenientes de Tiberíades podían acumular monedas de oro y plata. Los campesinos apenas podían hacerse con alguna moneda de bronce o cobre, de escaso valor. Muchos vivían sin dinero, intercambiándose productos en un régimen de pura subsistencia.
En esta sociedad, Jesús habla del dinero con una frecuencia sorprendente. Sin tierras ni trabajo fijo, su vida itinerante de profeta dedicado a la causa de Dios le permite hablar con total libertad. Por otra parte, su amor a los pobres y su pasión por la justicia de Dios lo urgen a defender siempre a los más excluidos.
Habla del dinero con un lenguaje muy personal. Lo llama espontáneamente «dinero injusto» o «riquezas injustas». Al parecer, no conoce «dinero limpio». La riqueza de aquellos poderosos es injusta porque ha sido amasada de manera injusta y porque la disfrutan sin compartirla con los pobres y hambrientos.
¿Qué pueden hacer quienes poseen estas riquezas injustas? Lucas ha conservado unas palabras curiosas de Jesús. Aunque la frase puede resultar algo oscura por su concisión, su contenido no ha de caer en el olvido. «Yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas».
Jesús viene a decir así a los ricos: «Emplead vuestra riqueza injusta en ayudar a los pobres; ganaos su amistad compartiendo con ellos vuestros bienes. Ellos serán vuestros amigos y, cuando en la hora de la muerte el dinero no os sirva ya de nada, ellos os acogerán en la casa del Padre». Dicho con otras palabras: la mejor forma de «blanquear» el dinero injusto ante Dios es compartirlo con sus hijos más pobres.
Sus palabras no fueron bien acogidas. Lucas nos dice que «estaban oyendo estas cosas unos fariseos, amantes de las riquezas, y se burlaban de él». No entienden el mensaje de Jesús. No les interesa oírle hablar de dinero. A ellos solo les preocupa conocer y cumplir fielmente la ley. La riqueza la consideran como un signo de que Dios bendice su vida.
Aunque venga reforzada por una larga tradición bíblica, esta visión de la riqueza como signo de bendición no es evangélica. Hay que decirlo en voz alta porque hay personas ricas que de manera casi espontánea piensan que su éxito económico y su prosperidad es el mejor signo de que Dios aprueba su vida.
Un seguidor de Jesús no puede hacer cualquier cosa con el dinero: hay un modo de ganar dinero, de gastarlo y de disfrutarlo que es injusto pues olvida a los más pobres.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-09-18
Urteko 25. igandea – C
Lukas 16,1-13

DIRUA

Jesusek ezagutu zuen gizartea gurea ez bezalakoa zen oso. Jerusalemgo familia boteretsuek eta Tiberiades inguruko lurjabe handiek soilik metatu zezaketen urrezko eta zilarrezko monetarik. Landa-jendeak doi-doi eskura zezakeen brontzezko edo kobrezko monetaren bat, nolanahi ere balio eskasekoak. Jende asko dirurik gabe bizi zen, produktuak trukatzera mugatzen zen, bizitze hutseko erregimenari loturik.
Gizarte horretan, maiztasun harrigarriz mintzo da Jesus diruaz. Lurrik eta lan finkorik gabe, profeta ibiltari huts bizi delarik eta Jainkoaren arazoei emanik, erabateko askatasunez hitz egiteko aukera ematen du. Bestalde, pobreekiko maitasunak eta Jainkoaren zuzentasunarekiko grinak baztertuak defenditzera eragiten diote beti eta estu.
Hizkuntza oso bereziaz mintzo da diruaz. Berez bezala atera zaio esapide hau: «diru zuzengabea» edo «aberastasun zuzengabea». Itxuraz, ez du ezagutzen «diru garbirik». Jende boteretsu haren aberastasuna zuzengabea da, zeren modu zuzengabean metatua baita eta pobreekin eta gose direnekin partekatu gabe gozatzen baitu hartaz.
Zer egin beharko lukete aberastasun zuzengabe horren jabe direnek? Jesusen hitz bitxiak dakartza Lukasek. Esaldia laburraren laburraz iluna gerta daitekeen arren, haren edukia ezin ahantzizkoa da. «Nik diotsuet: Irabazi adiskideak diru zuzengabeaz, honen falta izango duzuenean betiko egoitzan har zaitzaten».
Hau diotse Jesusek aberatsei: «Erabili zeuen aberastasun zuzengabeak pobreei laguntzen; irabazi haien adiskidetasuna zeuen ondasunak haiekin partekatuz. Haiek izango dituzue zeuen adiskide eta, heriotzako orduan dirua ezertako baliozko eta on izango ez duzuenean, haiek onartuko zaituztete Aitaren etxean». Beste hitz batzuez esanik: diru zuzengabea Jainkoaren aurrean «zuritzeko» erarik egokiena haren seme-alaba pobreenekin partekatzea izango duzue.
Jesusen hitzek ez zuten izan harrera onik. Lukasek diosku ezen «fariseu batzuk zirela gauza hauek entzuten ari zirenak, aberastasun zale batzuk, eta Jesusi burla egiten ziotela». Ez zuten gogoko hari diruaz hitz egiten entzutea.  Legea ezagutu eta leial betetzea bakarrik zuten gogoko. Jainkoak haien bizitza bedeinkatu izanaren seinaletzat zituzten beren aberastasunak.
Tradizio bibliko luzeak baietsia izan arren, aberastasunak bedeinkapen-seinaletzat hartu nahi izate hori ez da ebanjelioaren araberakoa. Ozenki esan beharra da hori gau egun, zeren bai baitira pertsona aberatsak berez bezala pentsatzen dutenak beren ekonomi arrakasta eta beren oparotasuna direla Jainkoak beren bizitza onesten duenaren seinale argiena.
Jesusen jarraitzaileak ezin egin du edozer gauza diruaz: bada zuzengabea den dirua irabazteko ere bat, gastatzeko era bat, gozatzeko era bat, zeren behartsuez ahaztu.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

18-09-2016
Diumenge 25 durant l’any – C
Lluc 16,1-13

DINERS

La societat que va conèixer Jesús era molt diferent a la nostra. Només les famílies poderoses de Jerusalem i els grans terratinents de Tiberíades podien acumular monedes d’or i plata. Els pagesos gairebé ni podien aconseguir cap moneda de bronze o coure, d’escàs valor. Molts vivien sense diners, intercanviant productes en un règim de pura subsistència.
En aquesta societat, Jesús parla dels diners amb una freqüència sorprenent. Sense terres ni feina fixa, la seva vida itinerant de profeta dedicat a la causa de Déu li permet parlar amb total llibertat. D’altra banda, el seu amor als pobres i la seva passió per la justícia de Déu l’urgeixen a defensar sempre els més exclosos.
Parla dels diners amb un llenguatge molt personal. L’anomena espontàniament «diner injust» o «riqueses injustes». Pel que sembla, no coneix «diner net». La riquesa d’aquells poderosos és injusta perquè ha estat acumulada de manera injusta i perquè la gaudeixen sense compartir-la amb els pobres i famolencs.
Què poden fer els que posseeixen aquestes riqueses injustes? Lluc ha conservat unes paraules curioses de Jesús. Tot i que la frase pot resultar una mica fosca per la seva concisió, el seu contingut no ha de caure en l’oblit. «I jo us dic: Guanyeu-vos amics a costa del diner, que és enganyós,  perque, quan tot s’hagi acabat, us rebin a les estances eternes».
Jesús ve a dir així als rics: «Useu la vostra riquesa injusta ajudant els pobres; guanyeu-vos la seva amistat compartint amb ells els vostres béns. Ells seran els vostres amics i, quan a l’hora de la mort els diners ja no us serveixin de res, ells us acolliran a la casa del Pare». Dit amb altres paraules: la millor manera de «blanquejar» els diners injustos davant Déu és compartir-los amb els seus fills més pobres.
Les seves paraules no van ser ben acollides. Lluc ens diu que «estaven sentint aquestes coses uns fariseus, amants de les riqueses, i es reien d’ell». No entenen el missatge de Jesús. No els interessa sentir-lo parlar de diners. A ells només els preocupa conèixer i complir fidelment la llei. La riquesa la consideren com un signe que Déu beneeix la seva vida.
Encara que vingui reforçada per una llarga tradició bíblica, aquesta visió de la riquesa com a signe de benedicció no és evangèlica. Cal dir-ho en veu alta perquè hi ha persones riques que de manera gairebé espontània pensen que el seu èxit econòmic i la seva prosperitat és el millor signe que Déu aprova la seva vida.
Un seguidor de Jesús no pot fer qualsevol cosa amb els diners: hi ha una manera de guanyar diners, de gastar-los i de gaudir-ne que és injust doncs oblida els més pobres.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

18-09-2016
25 Tempo ordinario – C
Lucas 16,1-13

DIÑEIRO

A sociedade que coñeceu Xesús era moi diferente á nosa. Só as familias poderosas de Xerusalén e os grandes terratenentes de Tiberíades podían acumular moedas de ouro e prata. Os campesiños malamente podían facerse con algunha moeda de bronce ou cobre, de escaso valor. Moitos vivían sen diñeiro, trocando produtos nun réxime de pura subsistencia.
Nesta sociedade, Xesús fala do diñeiro cunha frecuencia sorprendente. Sen terras nin traballo fixo, a súa vida itinerante de profeta dedicado á causa de Deus permítelle falar con total liberdade. Por outra banda, o seu amor aos pobres e a súa paixón pola xustiza de Deus úrxeno a defender sempre aos máis excluídos.
Fala do diñeiro cunha linguaxe moi persoal. Chámalle espontaneamente «diñeiro inxusto» ou «riquezas inxustas». Ao parecer, non coñece «diñeiro limpo». A riqueza daqueles poderosos é inxusta porque foi amasada de xeito inxusto e porque a gozan sen compartila cos pobres e famentos.
Que poden facer quen posúen estas riquezas inxustas? Lucas conservou unhas palabras curiosas de Xesús. Aínda que a frase pode resultar algo escura pola súa concisión, o seu contido non ha caer no esquecemento. «Eu dígovos: Gañade amigos co diñeiro inxusto para que cando vos falte, vos reciban nas moradas eternas».
Xesús vén dicir así aos ricos: «Empregade a vosa riqueza inxusta en axudar aos pobres; gañade a súa amizade compartindo con eles os vosos bens. Eles serán os vosos amigos e, cando na hora da morte o diñeiro non vos sirva xa de nada, eles acolleranvos na casa do Pai». Dito con outras palabras: a mellor forma de «blanquear» o diñeiro inxusto ante Deus é partilo cos seus fillos máis pobres.
As súas palabras non foron ben aceptadas. Lucas dinos que «estaban oíndo estas cousas uns fariseos, amantes das riquezas, e burlábanse de el». Non entenden a mensaxe de Xesús. Non lles interesa oílo falar do diñeiro. A eles só lles preocupa coñeceren e cumpriren fielmente a lei. A riqueza considérana como un signo de que Deus bendí a súa vida.
Aínda que veña reforzada por unha longa tradición bíblica, esta visión da riqueza como signo de bendición non é evanxélica. Hai que dicilo con voz alta porque hai persoas ricas que de xeito case espontáneo pensan que o seu éxito económico e a súa prosperidade é o mellor signo de que Deus aproba a súa vida.
Un seguidor de Xesús non pode facer calquera cousa co diñeiro: hai un modo de gañar diñeiro, de gastalo e de gozalo que é inxusto, pois esquece aos máis pobres.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

18-09-2016
25 Tempo ordinario – C
Luca 16,1-13

DENARO

La società che conobbe Gesù era molto diversa dalla nostra. Solo le famiglie potenti di Gerusalemme e i grandi latifondisti di Tiberiade potevano accumulare monete d’oro e d’argento. I contadini potevano procurarsi appena qualche moneta di bronzo o rame, di scarso valore. Molti vivevano senza denaro, scambiandosi prodotti in un regime di pura sussistenza.
In questa società, Gesù parla del denaro con una frequenza sorprendente. Senza terre né lavoro fisso, la sua vita itinerante di Profeta dedicato alla causa di Dio gli permette di parlare con totale libertà. D’altra parte, il suo amore per i poveri e la sua passione per la giustizia di Dio lo spingono a difendere sempre i più esclusi.
Parla del denaro con un linguaggio molto personale. Lo chiama spontaneamente «denaro ingiusto» o «ricchezze ingiuste». A quel che sembra, non conosce «denaro pulito». La ricchezza di quei potenti è ingiusta perché è stata accumulata in maniera ingiusta e perché ne godono senza condividerla con i poveri e gli affamati.
Che cosa possono fare quelli che possiedono queste ricchezze ingiuste? Luca ha conservato delle parole curiose di Gesù. Per quanto la frase possa risultare un po’ oscura per la sua concisione, il suo contenuto non deve cadere nell’oblio. «Io vi dico: Procuratevi amici con la ricchezza ingiusta, perché quando vi mancherà, vi accolgano nelle dimore eterne».
Gesù così viene a dire ai ricchi: «Impiegate la vostra ricchezza ingiusta nell’aiutare i poveri; procuratevi la loro amicizia condividendo con loro i vostri beni. Essi saranno i vostri amici e, quando nell’ora della morte il denaro non vi servirà più a nulla, essi vi accoglieranno nella casa del Padre». In altre parole: la forma migliore di «riciclare» il denaro ingiusto davanti a Dio è condividerlo con i suoi figli più poveri.
Le sue parole non furono ben accolte. Luca ci dice che «stavano ascoltando queste cose alcuni farisei, amanti delle ricchezze, e si burlavano di lui». Non comprendono il messaggio di Gesù. Non interessa loro sentirlo parlare di denaro. Sono solo preoccupati di conoscere e adempiere fedelmente la legge. La ricchezza la considerano come un segno che Dio benedice la loro vita.
Sebbene sia rafforzata da una lunga tradizione bíblica, questa visione della ricchezza come segno di benedizione non è evangelica. Bisogna dirlo a gran voce perché ci sono persone ricche che, in maniera quasi spontanea, pensano che il loro successo economico e la loro prosperità è il segno migliore che Dio approva la loro vita.
Un seguace di Gesù non può fare qualsiasi cosa con il denaro: c’è un modo di guadagnare denaro, di spenderlo e di goderne che è ingiusto, perché dimentica i più poveri.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

18-09-2016
25 Temps ordinaire – C
Luc 16,1-13

ARGENT

La société contemporaine de Jesús était très différente de la nôtre. Seules les familles puissantes de Jérusalem et les grands propriétaires terriens de Tibériade pouvaient accumuler des pièces d’or et d’argent. Les paysans, eux, pouvaient à peine acquérir quelques pièces de monnaie, soit en bronze ou en cuivre et de peu de valeur. Ils étaient nombreux ceux qui vivaient sans argent, échangeant des produits dans un régime de pure subsistance.
C’est dans cette société-là que Jésus parle de l’argent avec une fréquence surprenante. Sans terres ni travail fixe, sa vie itinérante de prophète consacré à la cause de Dieu, lui permet d’en parler avec une liberté totale. D’autre part, son amour pour les pauvres et sa passion pour la justice de Dieu, le poussent à toujours défendre les laissés-pour-compte.
Il parle sur l’argent avec un langage très personnel. Il l’appelle spontanément «argent injuste» ou «richesses injustes». Il ne connaît pas, vraisemblablement, «de l’argent propre». La richesse de ces gens puissants est injuste parce qu’elle a été accumulée de manière injuste et parce qu’ils en jouissent sans la partager avec les pauvres et les affamés.
Que peuvent-ils faire ceux qui possèdent ces richesses injustes? Luc a conservé quelques paroles curieuses venant de Jésus. Même si la phrase peut paraître un peu obscure par sa concision, son contenu ne doit pas être oublié. «Je vous dis: faites-vous des amis avec l’argent injuste pour que le jour où il vous manquera, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles».
Voici ce que Jesús veut dire aux riches: «Utilisez votre richesse injuste pour aider les pauvres; gagnez leur amitié en partageant vos biens avec eux. Ils deviendront vos amis et, lorsque, au moment de la mort, l’argent ne vous servira plus à rien, ils vous accueilleront dans la maison du Père». Autrement dit: la meilleure façon de «blanchir» l’argent injuste devant Dieu, c’est de le partager avec ses fils les plus pauvres.
Ses paroles ne furent pas bien accueillies. Luc nous dit que «certains pharisiens qui aimaient les richesses étaient en train de l’entendre parler de ces choses-là et ils se moquaient de lui». Ils ne comprennent pas le message de Jésus. Ils ne sont pas intéressés à l’entendre parler d’argent. La seule chose qui les préoccupe c’est de connaître et d’accomplir fidèlement la loi. Ils considèrent la richesse comme un signe indiquant que Dieu bénit leur vie.
Même si elle a été renforcée par une longue tradition biblique, cette vision de la richesse comme signe de bénédiction, n’est pas évangélique. Il faut le dire à haute voix car il y a des personnes riches qui pensent, d’une manière presque spontanée, que leur succès économique et leur prospérité sont le signe, le meilleur, de l’approbation de leur vie par Dieu.
Un disciple de Jésus ne peut faire n’importe quoi avec l’argent: il existe une façon de gagner de l’argent, de le dépenser et d’en jouir, qui est injuste, car elle oublie les plus pauvres.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

18-09-2016
25 Tempo ordinário – C
Lucas 16,1-13

DINERO

La sociedad que conoció Jesús era muy diferente a la nuestra. Solo las familias poderosas de Jerusalén y los grandes terratenientes de Tiberíades podían acumular monedas de oro y plata. Los campesinos apenas podían hacerse con alguna moneda de bronce o cobre, de escaso valor. Muchos vivían sin dinero, intercambiándose productos en un régimen de pura subsistencia.
En esta sociedad, Jesús habla del dinero con una frecuencia sorprendente. Sin tierras ni trabajo fijo, su vida itinerante de profeta dedicado a la causa de Dios le permite hablar con total libertad. Por otra parte, su amor a los pobres y su pasión por la justicia de Dios lo urgen a defender siempre a los más excluidos.
Habla del dinero con un lenguaje muy personal. Lo llama espontáneamente «dinero injusto» o «riquezas injustas». Al parecer, no conoce «dinero limpio». La riqueza de aquellos poderosos es injusta porque ha sido amasada de manera injusta y porque la disfrutan sin compartirla con los pobres y hambrientos.
¿Qué pueden hacer quienes poseen estas riquezas injustas? Lucas ha conservado unas palabras curiosas de Jesús. Aunque la frase puede resultar algo oscura por su concisión, su contenido no ha de caer en el olvido. «Yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas».
Jesús viene a decir así a los ricos: «Emplead vuestra riqueza injusta en ayudar a los pobres; ganaos su amistad compartiendo con ellos vuestros bienes. Ellos serán vuestros amigos y, cuando en la hora de la muerte el dinero no os sirva ya de nada, ellos os acogerán en la casa del Padre». Dicho con otras palabras: la mejor forma de «blanquear» el dinero injusto ante Dios es compartirlo con sus hijos más pobres.
Sus palabras no fueron bien acogidas. Lucas nos dice que «estaban oyendo estas cosas unos fariseos, amantes de las riquezas, y se burlaban de él». No entienden el mensaje de Jesús. No les interesa oírle hablar de dinero. A ellos solo les preocupa conocer y cumplir fielmente la ley. La riqueza la consideran como un signo de que Dios bendice su vida.
Aunque venga reforzada por una larga tradición bíblica, esta visión de la riqueza como signo de bendición no es evangélica. Hay que decirlo en voz alta porque hay personas ricas que de manera casi espontánea piensan que su éxito económico y su prosperidad es el mejor signo de que Dios aprueba su vida.
Un seguidor de Jesús no puede hacer cualquier cosa con el dinero: hay un modo de ganar dinero, de gastarlo y de disfrutarlo que es injusto pues olvida a los más pobres.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

09-18-2016
25 Ordinary – C
Luke 16,1-13

MONEY

The society that Jesus knew was very different from ours. Only the powerful Jerusalem families and the big land-owners of Tiberias would have been able to accumulate gold and silver coins. Farm-workers could hardly come across the occasional bronze or copper coin, of little value. Many lived without money, exchanging products in a regimen of pure subsistence.
In this society, Jesus surprisingly speaks frequently of money. With no land or fixed work, his life as an itinerate prophet dedicated to God’s cause allows him to speak with complete freedom. On the other hand, his love for the poor and his passion for God’s justice urge him to always defend the most excluded.
He speaks of money in very personal terms. He spontaneously calls it «tainted money» or «tainted riches». Seemingly he doesn’t know any «clean money». The wealth of those powerful people is unjust because it has been amassed unjustly and because they enjoy it without sharing it with the poor and the hungry.
What can they do – those who possess these unjust riches? Luke has preserved from Jesus’ mouth some curious words. Though the phrase can result somewhat obscure because of its conciseness, its content mustn’t fall into oblivion. «I tell you this: use money, tainted as it is, to win you friends, and thus make sure that when it fails you, they will welcome you into eternal dwellings».
Jesus comes to tell this to the rich: «Use your unjust wealth to help the poor; gain their friendship for yourself by sharing your goods with them. They will be your friends and, when in the hour of money’s demise, it no longer serves you at all, they will welcome your into the Father’s house». Saying this in another way: the best way to «wash» unjust money before God is to share it with God’s poorest children.
His words were not well received. Luke tells us that «the Pharisees, who loved money, heard all this and jeered at him». They don’t understand Jesus’ message. They aren’t interested in hearing him speak about money. They’re only concerned about knowing and faithfully fulfilling the law. They consider wealth as a sign that God blesses their lives.
Although this vision of wealth as a sign of blessing is backed up by a long Biblical tradition, it is not Gospel. This needs to be shouted from the rooftops, because there are rich people who almost spontaneously think that their economic success and their prosperity are the best signs that God approves of their lives.
A follower of Jesus can’t do whatever she wants with money: there’s a way to make money, spend it and enjoy it that is unjust, since it forgets those who are the poorest.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com