lunes, 12 de febrero de 2018

02-18-2018 - 1st Sunday of Lent – B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA – ES

18-02-2018
Domingo 1 Cuaresma – B
Marcos 1,12-15

ENTRE CONFLICTOS Y TENTACIONES

Antes de comenzar a narrar la actividad profética de Jesús, Marcos nos dice que el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Se quedó allí cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Estas breves líneas son un resumen de las tentaciones o pruebas básicas vividas por Jesús hasta su ejecución en la cruz.

Jesús no ha conocido una vida fácil ni tranquila. Ha vivido impulsado por el Espíritu, pero ha sentido en su propia carne las fuerzas del mal. Su entrega apasionada al proyecto de Dios le ha llevado a vivir una existencia desgarrada por conflictos y tensiones. De él hemos de aprender sus seguidores a vivir en tiempos de prueba.

«El Espíritu empuja a Jesús hacia el desierto»

No lo conduce a una vida cómoda. Lo lleva por caminos de pruebas, riesgos y tentaciones. Buscar el reino de Dios y su justicia, anunciar a Dios sin falsearlo, trabajar por un mundo más humano es siempre arriesgado. Lo fue para Jesús y lo será para sus seguidores.

«Se quedó en el desierto cuarenta días»

El desierto será el escenario por el que transcurrirá la vida de Jesús. Este lugar inhóspito y nada acogedor es símbolo de pruebas y dificultades. El mejor lugar para aprender a vivir de lo esencial, pero también el más peligroso para quien queda abandonado a sus propias fuerzas.

«Tentado por Satanás»

Satanás significa «el adversario, la fuerza hostil a Dios y a quienes trabajan por su reinado. En la tentación se descubre qué hay en nosotros de verdad o de mentira, de luz o de tinieblas, de fidelidad a Dios o de complicidad con la injusticia.

A lo largo de su vida, Jesús se mantendrá vigilante para descubrir a «Satanás» en las circunstancias más inesperadas. Un día rechazará a Pedro con estas palabras: «Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios». Los tiempos de prueba los hemos de vivir, como él, atentos a lo que nos puede desviar de Dios.

«Vivía entre alimañas y los ángeles le servían»

Las fieras, lo seres más violentos de la tierra, evocan los peligros que amenazarán a Jesús. Los ángeles, los seres más buenos de la creación, sugieren la cercanía de Dios, que lo bendice, cuida y sostiene. Así vivirá Jesús: defendiéndose de Antipas, al que llama «zorro», y buscando en la oración de la noche la fuerza del Padre.

Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu de Dios el que nos está empujando hacia el desierto. De esta crisis saldrá un día una Iglesia más humana y más fiel a su Señor.

José Antonio Pagola

HOMILIA – EU

2018-02-18
Garizumako 1. igandea – B
Markos 1,12-15

GATAZKA ETA TENTAZIO ARTEAN

Jesusen jarduera profetikoa kontatzen hasi aurretik, Markosek diosku, Espirituak basamortura eragin ziola. Han gelditu zen berrogei egunez, Satanasi bera tentatu zezan utziz; piztia artean bizi zen, eta aingeruak zerbitzari zituen. Gurutzean hil zuten bitarte guztian Jesusek bizi izandako tentazioen edo proben laburpen dira lerro hauek.

Jesusek ez du bizi izan bizitza erraz eta lasairik. Espirituaren eraginpean bizi izan da, baina bere haragian berean sentitu ditu gaizkiaren indarrak. Bere burua Jainkoaren egitasmoari estu eskaini izanak gatazkak eta tirandurak urratutako bizitza bizitzera eraman dute. Harengandik behar dugu ikasi haren jarraitzaileok probaldian nola bizi.

«Espirituak basamortura eragin dio Jesusi»

Ez du gidatu bizitza erosora. Proben, arriskuen eta tentazioen bidean jarri du. Jainkoaren erreinuaren eta haren zuzentasunaren bila ibiltzera, Jainkoa faltsutu gabe hots egitera, mundua gizatarrago izan dadin saiatzera: arriskutsua da hori guztia beti. Hala izan zen Jesusentzat eta hala izango da haren jarraitzaileentzat.

«Basamortuan berrogei egun egin  zuen»

Basamortua izango da Jesus biziko den parajea. Leku babesgabe eta arrotz hau probaren eta zailtasunen sinbolo da. Funtsezkoaz bizitzen ikasteko lekurik hoberena; aldi berean, arriskutsuena bere indar propio hutsen arabera bizitzera galdua denarentzat.

«Satanasek tentatua»

«Arerioa» esan nahi du Satanasek, Jainkoaren eta erreinuaren alde saiatu nahi dutenen kontra dagoen indarra. Tentaldikoan argitzen da zer den, gu baitan, egiatik edo gezurretik, argitik edo ilunetik, Jainkoari leial izatetik eta injustizian kide izatetik.

Bere bizitza osoan, Jesus adi biziko da «Satanas» agerian jartzeko gorabehera espero gabekoenetan. Behin batean Pedrori egingo dio uko hitz hauekin: «Aldendu hadi nigandik, Satanas; hire pentsaera ez duk Jainkoarena-eta». Jesusek bezala bizi behar dugu probaldia, erne eta azti Jainkoagandik aparta gaitzakeen zernahiri.

«Piztia artean bizi zen eta aingeruak zituen zerbitzari»

Piztia horiek, lurrean bortitzenak diren izaki horiek, Jesus mehatxatuko duten arriskuak iradokitzen dituzte. Aingeruek, berriz, kreazioko hoberenak diren izaki horiek, Jesus bedeinkatzen, zaintzen eta babesten duen Jainkoaren hurbiltasuna iradokitzen dute. Honela biziko da Jesus: «azeri» izena eman dion Antipasengandik bere burua defendituz eta gaueko otoitzean Aitaren indarra bilatuz.

Geure aldi zail hauek, begiak Jesusengan ditugula bizi behar ditugu. Jainkoaren Espirituak digu eragiten basamortura. Krisialdi honetatik, Eliza apalago bat eta Jaunari leialagoa den bat aterako da egunen batean.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA – CA

18-02-2018
Diumenge 1 de Quaresma – B
Marc 1,12-15

ENTRE CONFLICTES I TEMPTACIONS

Abans de començar a narrar l’activitat profètica de Jesús, Marc ens diu que l’Esperit el va impulsar cap al desert. Es va quedar allà quaranta dies, temptat per Satanàs; vivia entre els animals feréstecs i els àngels el servien. Aquestes breus línies són un resum de les temptacions o proves bàsiques viscudes per Jesús fins a la seva execució a la creu.

Jesús no ha conegut una vida fàcil ni tranquil·la. Ha viscut impulsat per l’Esperit, però ha sentit en la seva pròpia carn les forces del mal. El seu lliurament apassionat al projecte de Déu l’ha portat a viure una existència esquinçada per conflictes i tensions. D’ell hem d’aprendre els seus seguidors a viure en temps de prova.

«L’Esperit empenyé Jesús cap al desert»

No el condueix a una vida còmoda. El porta per camins de proves, riscos i temptacions. Cercar el regne de Déu i la seva justícia, anunciar Déu sense falsejar-lo, treballar per un món més humà és sempre arriscat. Ho va ser per a Jesús i ho serà per als seus seguidors.

«Hi va passar quaranta dies»

El desert serà l’escenari pel qual transcorrerà la vida de Jesús. Aquest lloc inhòspit i gens acollidor és símbol de proves i de dificultats. El millor lloc per aprendre a viure de l’essencial, però també el més perillós per a qui queda abandonat a les seves pròpies forces.

«Temptat per Satanàs»

Satanàs significa «l’adversari, la força hostil a Déu i als que treballen pel seu regnat. En la temptació es descobreix què hi ha en nosaltres de veritat o de mentida, de llum o de tenebres, de fidelitat a Déu o de complicitat amb la injustícia.

Al llarg de la seva vida, Jesús es mantindrà vigilant per descobrir «Satanàs» en les circumstàncies més inesperades. Un dia rebutjarà Pere amb aquestes paraules: «Aparta’t de mi, Satanàs, perquè els teus pensaments no són els de Déu». Els temps de prova els hem de viure, com ell, atents al que ens pot desviar de Déu.

«S’estava entre les feres, i els àngels l’assistien»

Les feres, els éssers més violents de la terra, evoquen els perills que amenaçaran Jesús. Els àngels, els éssers més bons de la creació, suggereixen la proximitat de Déu, que el beneeix, en té cura i el sosté. Així viurà Jesús: defensant-se d’Antipes, a qui anomena «guineu», i buscant en la pregària de la nit la força del Pare.

Hem de viure aquests temps difícils amb els ulls fits en Jesús. És l’Esperit de Déu el que ens està empenyent cap al desert. D’aquesta crisi en sortirà un dia una Església més humana i més fidel al seu Senyor.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA – GL

18-02-2018
Domingo 1 Coresma – B
Marcos 1,12-15

ENTRE CONFLITOS E TENTACIÓNS

Antes de comezar a narrar a actividade profética de Xesús, Marcos dinos que o Espírito impulsouno cara ao deserto. Ficou alí corenta días, deixándose tentar polo Satán; vivía entre a bicharada e animais salvaxes e os anxos servíano. Estas breves liñas son un resumo das tentacións ou probas básicas vividas por Xesús ata a súa execución na cruz.

Xesús non coñeceu unha vida fácil nin tranquila. Viviu impulsado polo Espírito, pero sentiu na súa propia carne as forzas do mal. A súa entrega apaixonada ao proxecto de Deus levouno a vivir unha existencia desgarrada por conflitos e tensións. Del habemos aprender os seus seguidores a vivirmos en tempos de proba.

«O Espírito empuxa a Xesús cara ao deserto»

Non o conduce a unha vida cómoda. Lévao por camiños de probas, riscos e tentacións. Buscar o reino de Deus e a súa xustiza, anunciar a Deus sen falsealo, traballar por un mundo máis humano é sempre arriscado. Foi así para Xesús e así será para os seus seguidores.

«Ficou no deserto corenta días»

O deserto será o escenario polo que transcorrerá a vida de Xesús. Este lugar inhóspito, nada acolledor, é símbolo de probas e dificultades. O mellor lugar para aprendermos a vivir do esencial, pero tamén o máis perigoso para quen queda abandonado ás súas propias forzas.

«Tentado por Satán»

Satán significa «o adversario, a forza hostil a Deus e aos que traballan polo seu reinado. Na tentación descóbrese o que hai en nós de verdade ou de mentira, de luz ou de tebras, de fidelidade a Deus ou de complicidade coa inxustiza.

Ao longo da súa vida, Xesús manterase vixiante para descubrir a «Satán» nas circunstancias máis inesperadas. Un día rexeitará a Pedro con estas palabras: «Apártate de min, Satán, porque os teus pensamentos non son os de Deus». Os tempos de proba témolos de vivir, coma el, atentos ao que nos pode desviar de Deus.

«Vivía entre a bicharada e os anxos servíano»

As feras, o seres máis violentos da terra, evocan os perigos que ameazarán a Xesús. Os anxos, os seres máis bos da creación, suxiren a proximidade de Deus, que o bendí, coida e sostén. Así vivirá Xesús: defendéndose de Antipas, ao que chama «raposo», e buscando na oración da noite a forza do Pai.

Habemos vivir estes tempos difíciles cos ollos fixos en Xesús. É o Espírito de Deus o que nos está empuxando cara ao deserto. Desta crise sairá un día unha Igrexa máis humana e máis fiel ao seu Señor.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA –IT

18-02-2018
Domenica 1 di Quaresima – B
Marco 1,12-15

TRA CONFLITTI E TENTAZIONI

Prima di iniziare a raccontare l’attività profetica di Gesù, Marco ci dice che lo Spirito lo sospinse verso il deserto. Vi rimase quaranta giorni, lasciandosi tentare da Satana; viveva con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Queste brevi righe sono un riassunto delle tentazioni o prove fondamentali vissute da Gesù fino alla sua esecuzione sulla croce.

Gesù non ha conosciuto una vita facile né tranquilla. Ha vissuto spinto dallo Spirito, ma ha sentito nella propria carne le forze del male. La sua dedizione appassionata al progetto di Dio lo ha portato a vivere un’esistenza lacerata da conflitti e tensioni. Da lui dobbiamo noi, suoi seguaci, imparare a vivere in tempi di prova.

«Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto»

Non lo conduce a una vita comoda. Lo porta per cammini di prove, rischi e tentazioni. Cercare il Regno di Dio e la sua giustizia, annunciare Dio senza falsarlo, lavorare per un mondo più umano è sempre arrischiato. Lo fu per Gesù e lo sarà per i suoi seguaci.

«Nel deserto rimase quaranta giorni»

Il deserto sarà lo scenario nel quale trascorrerà la vita di Gesù. Questo luogo inospitale e per nulla accogliente è simbolo di prova e purificazione. Il luogo migliore per imparare a vivere dell’essenziale, ma anche il più pericoloso per chi resta abbandonato alle proprie forze.

«Tentato da Satana»

Satana significa «l’avversario», la forza ostile a Dio e a quelli che lavorano per il suo Regno. Nella tentazione si rivela quel che c’è in noi di verità o di menzogna, di luce o di tenebra, di fedeltà a Dio o di complicità con l’ingiustizia.

Lungo la sua vita, Gesù si manterrà vigilante per scoprire «Satana» nelle circostanze più inattese. Un giorno respingerà Pietro con queste parole: «Allontanati da me, Satana, perché i tuoi pensieri non sono quelli di Dio». I tempi di prova dobbiamo viverli come lui, attenti a quello che può sviarci da Dio.

«Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano»

Le fiere, gli esseri più violenti della terra, evocano i pericoli che minacceranno Gesù. Gli angeli, gli esseri più buoni della creazione, suggeriscono la vicinanza di Dio che lo benedice, cura e sostiene. Così vivrà Gesù: difendendosi da Antipa che chiama «volpe» e cercando nella preghiera della notte la forza del Padre.

Dobbiamo vivere questi tempi difficili con gli occhi fissi su Gesù. È lo Spirito di Dio che ci sta spingendo nel deserto. Da questa crisi uscirà un giorno una Chiesa più umana e più fedele al suo Signore.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA – FR

18-02-2018
Dimanche 1 Carême – B
Marc 1,12-15

ENTRE CONFLITS ET TENTATIONS

Avant de commencer la narration de l’activité prophétique de Jésus, Marc nous dit que l’Esprit le poussa vers le désert. Il y resta quarante jours, se laissant tenter par Satan; il habitait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ces brèves lignes sont le résumé des tentations ou des épreuves fondamentales que Jésus a vécues jusqu’à son exécution sur la croix.

Jésus n’a pas connu une vie facile et tranquille. Tout en vivant animé par l’Esprit, il a senti dans sa propre chair les forces du mal. Son dévouement passionné au projet de Dieu l’a conduit à mener une existence déchirée par des conflits et des tensions. C’est de lui que nous, ses disciples, nous devons apprendre à vivre aux moments d’épreuve.

«L’Esprit pousse Jésus vers le désert»

Il ne le conduit pas vers une vie confortable. Il le mène à travers de chemins remplis d’épreuves, de risques et de tentations. Car chercher le royaume de Dieu et sa justice, annoncer Dieu sans faux-fuyants et travailler pour un monde plus humain, est toujours risqué. Ce fut risqué pour Jésus et ce sera de même pour ses disciples.

«Il demeura au désert quarante jours»

Le désert va être le cadre dans lequel la vie de Jésus va se dérouler. Ce lieu inhospitalier et pas du tout accueillant est le symbole des épreuves et des difficultés. Le meilleur lieu pour apprendre à vivre de l’essentiel, mais aussi le plus dangereux pour celui qui est abandonné à ses propres forces.

«Il fut tenté par Satan»

Satan signifie «l’adversaire», la force hostile à Dieu et à ceux qui travaillent pour son règne. C’est dans la tentation que l’on découvre ce qu’il y a en nous de vérité ou de mensonge, de lumière ou de ténèbres, de fidélité à Dieu ou de complicité avec l’injustice.

Tout au long de sa vie, Jésus est demeuré vigilant pour découvrir «Satan» dans les circonstances les plus inattendues. Un jour, il rejette Pierre avec ces mots: «Ecarte-toi de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu». Comme lui, nous devons vivre les temps d’épreuve attentifs à ce qui peut nous détourner de Dieu.

«Il habitait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient»

Les fauves, les êtres les plus violents de la terre, évoquent les dangers qui vont menacer Jésus. Les anges, les êtres les plus bienveillants de la création, suggèrent la proximité de Dieu, qui le bénit, qui en prend soin et le soutient. C’est ainsi que Jésus va vivre: en se défendant d’Hérode Antipas, qu’il appelle «renard», et en cherchant dans la prière nocturne la force du Père.

C’est les yeux fixés sur Jésus que nous devons vivre ces temps difficiles. C’est l’Esprit de Dieu qui qui nous pousse vers le désert. C’est de cette crise qu’un jour jaillira une Eglise plus humaine et plus fidèle à son Seigneur.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna


HOMILIA – PT

18-02-2018
Domingo 1 Quaresma – B
Marcos 1,12-15

ENTRE CONFLICTOS E TENTAÇÕES

Antes de começar a narrar a actividade profética de Jesus, Marcos diz-nos que o Espírito o empurrou para o deserto. Ficou ali quarenta dias, deixando-se tentar por Satanás; vivia entre vermes e os anjos serviam-No. Estas breves linhas são um resumo das tentações ou provas básicas vividas por Jesus até à Sua execução na cruz.

Jesus não conheceu uma vida fácil nem tranquila. Viveu levado pelo Espírito, mas sentiu na Sua própria carne as forças do mal. A Sua entrega apaixonada ao projecto de Deus levou a viver uma existência desgarrada por conflictos e tensões. Dele temos de aprender, nós Seus seguidores, a viver em tempos de prova.

«O Espírito empurra Jesus para o deserto»

Não o conduz para uma vida cómoda. Leva-O por caminhos de provas, riscos e tentações. Procurar o reino de Deus e a Sua justiça, anunciar Deus sem falseá-Lo, trabalhar por um mundo mais humano é sempre arriscado. Foi para Jesus e será para os Seus seguidores.

«Ficou no deserto quarenta dias»

O deserto será o cenário pelo que transcorrerá a vida de Jesus. Este lugar inóspito e nada acolhedor é símbolo de provas e dificuldades. O melhor lugar para aprender a viver do essencial, mas também o mais perigoso para quem fica abandonado às suas próprias forças.

«Tentado por Satanás»

Satanás significa «o adversário, a força hostil a Deus e a quem trabalha pelo Seu reinado. Na tentação descobre-se que há em nós de verdade ou de mentira, de luz ou de trevas, de fidelidade a Deus ou de cumplicidade com a injustiça.

Ao longo da Sua vida, Jesus irá manter-se vigilante para descobrir «Satanás» nas circunstâncias mais inesperadas. Um dia rejeitará Pedro com estas palavras: «Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus». Os tempos de prova temos de os viver, como Ele, atentos ao que nos pode desviar de Deus.

«Vivia entre vermes e os Anjos serviam-No»

As feras, os seres mais violentos da terra, evocam os perigos que ameaçaram Jesus. Os anjos, os seres mais bondosos da criação, sugerem a proximidade de Deus, que os abençoa, cuida e sustenta. Assim viverá Jesus: defendendo-se de Antipas, a quem chama «raposa», e procurando na oração da noite a força do Pai.

Temos de viver estes tempos difíceis com os olhos fixos em Jesus. É o Espírito de Deus que nos está a empurrar para o deserto. Desta crise sairá um dia uma Igreja mais humana e mais fiel ao Seu Senhor.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA – EN

02-08-2018
1st Sunday of Lent – B
Mark 1,12-15

IN BETWEEN CONFLICTS AND TEMPTATIONS

Before beginning to narrate Jesus’ prophetic activity, Mark tells us that the Spirit drove him into the desert. He stayed there 40 days, letting himself be tempted by Satan; he lived among the wild beasts, and angels served him. These short lines are a summary of the temptations or basic tests lived out by Jesus up until he was put to death on the cross.

Jesus hasn’t known an easy or quiet life. He’s been driven by the Spirit, but he’s felt the powers of evil in his own flesh. His passionate self-giving to God’s project has brought him to an existence torn by conflicts and tensions. It is from him that we his followers need to learn to live through times of testing.

«The Spirit drove Jesus into the desert»

The Spirit doesn’t lead him toward a comfortable life. The Spirit brings him to paths of testing, dangers and temptations. It’s always risky to seek God’s reign and God’s justice, to announce God without falsification, to work for a more human world. It was risky for Jesus and will be for his followers.

«He stayed in the desert for 40 days»

The desert represents the scene in which Jesus’ whole life takes place. This inhospitable and completely unwelcoming place symbolizes testing and difficulties. It’s the best place to learn to live by what’s essential, but also the most dangerous place for someone left abandoned to one’s own forces.

«Tempted by Satan»

Satan signifies «the enemy», the power that is hostile to God and to those who work for God’s reign. In temptation one discovers that there is something in us of truth and lies, of light and darkness, of faithfulness to God and of complicity with injustice.

Throughout his life, Jesus will keep watch to discover «Satan» in the most unexpected places. One day he rebukes Peter with these words: «Get away from me, Satan, for your thoughts are not those of God». We need to live through times of testing, just like him, paying attention to what can lead us away from God.

«He was with the wild animals and angels looked after him»

The wild beasts, the most violent creatures on the earth, evoke the dangers that will threaten Jesus. The angels, the most kind beings in creation, suggest God’s closeness, the One who blesses, cares for and sustains him. Thus Jesus will live: defending himself from Antipas, the one called “Fox”, and seeking his Father’s power in his nocturnal prayer.

We need to live these difficult times with eyes fixed on Jesus. It is the Spirit of God that is driving us toward the desert. From this crisis will come one day a Church that is more human and more faithful to her Lord.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 5 de febrero de 2018

02-11-2018 - 6nd Sunday in Ordinary Time – B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA – ES

11-02-2018
Domingo 6 Tiempo ordinario – B
Marcos 1,40-45

AMIGO DE LOS EXCLUIDOS

Jesús era muy sensible al sufrimiento de quienes encontraba en su camino, marginados por la sociedad, olvidados por la religión o rechazados por los sectores que se consideraban superiores moral o religiosamente.

Es algo que le sale de dentro. Sabe que Dios no discrimina a nadie. No rechaza ni excomulga. No es solo de los buenos. A todos acoge y bendice. Jesús tenía la costumbre de levantarse de madrugada para orar. En cierta ocasión desvela cómo contempla el amanecer: «Dios hace salir su sol sobre buenos y malos». Así es él.

Por eso a veces reclama con fuerza que cesen todas las condenas: «No juzguéis y no seréis juzgados». Otras, narra una pequeña parábola para pedir que nadie se dedique a «separar el trigo y la cizaña», como si fuera el juez supremo de todos.

Pero lo más admirable es su actuación. El rasgo más original y provocativo de Jesús fue su costumbre de comer con pecadores, prostitutas y gentes indeseables. El hecho es insólito. Nunca se había visto en Israel a alguien con fama de «hombre de Dios» comiendo y bebiendo animadamente con pecadores.

Los dirigentes religiosos más respetables no lo pudieron soportar. Su reacción fue agresiva: «Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de pecadores». Jesús no se defendió. Era cierto, pues en lo más íntimo de su ser sentía un respeto grande y una amistad conmovedora hacia los rechazados por la sociedad o la religión.

Marcos recoge en su relato la curación de un leproso para destacar esa predilección de Jesús por los excluidos. Jesús está atravesando una región solitaria. De pronto se le acerca un leproso. No viene acompañado por nadie. Vive en la soledad. Lleva en su piel la marca de su exclusión. Las leyes lo condenan a vivir apartado de todos. Es un ser impuro.

De rodillas, el leproso hace a Jesús una súplica humilde. Se siente sucio. No le habla de enfermedad. Solo quiere verse limpio de todo estigma: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús se conmueve al ver a sus pies a aquel ser humano desfigurado por la enfermedad y el abandono de todos. Aquel hombre representa la soledad y la desesperación de tantos estigmatizados. Jesús «extiende su mano» buscando el contacto con su piel, «lo toca» y le dice: «Quiero, queda limpio».

Siempre que discriminamos desde nuestra supuesta superioridad moral a diferentes grupos humanos (vagabundos, prostitutas, toxicómanos, psicóticos, inmigrantes, homosexuales…) y los excluimos de la convivencia negándoles nuestra acogida nos estamos alejando gravemente de Jesús.

José Antonio Pagola

HOMILIA – EU

2018-02-11
Urteko 6. igandea – B
Markos 1,40-45

ZOKORATUEN ADISKIDE

Jesus oso sentibera zen bidean aurkitzen zuen sufrimenaren aurrean: gizartetik bazterturik, erlijioak mespretxaturik edota moralaz edo erlijioaz handiago sentitzen ziren sektoreek ukaturik ikusten zuen jendearen sufrimenaren aurrean.

Barrutik ateratzen zaio hori. Badaki Jainkoak ez duela inor negatiboki bereizten. Ez duela inor baztertzen, ez eskomikatzen. Ez dela jende onarena bakarrik. Guztiak dituela onartzen eta bedeinkatzen. Goizean goiz jaikitzeko ohitura zuen Jesusek, otoitz egiteko. Behin batean egunsentia nola ikusten zuen agertu zuen: «Jende onarentzat eta gaiztoarentzat aterarazten du Jainkoak eguzkia». Horrelakoa da bera.

Horregatik, batzuetan, indarrez eskatzen du gaitzespen guztiak etetea: «Ez juzkatu eta ez zaituztete juzkatuko». Beste batzuetan, parabola laburrak kontatzen ditu eskatzeko, ez dadila hasi inor «garia eta belar txarra» bereizten, guztien epaile gorena bailitzan.

Baina bere jarduera du gauzarik miresgarriena. Bekatariekin, prostitutekin eta gogaikarriekin otorduak egitea izan zen Jesusen ezaugarririk bereziena eta probokatzaileena. Ezohiko gauza zen hori. Inoiz ez zen ikusi Israel herrian «Jainkoaren gizaki» famako bat bekatariekin bizi-bizi jaten eta edaten.

Gidari erlijioso errespetagarrienek ezin jasan izan zuten hori. Oldarkor erreakzionatu zuten: «Horra tripazain eta mozkor bat, bekatarien adiskide bat». Jesusek ez zuen egin horren kontrako defentsarik. Egia zen. Bere hondoaren hondoenean errespetu handia eta adiskidetasun hunkigarria sentitzen zuen gizarteak edo erlijioak zokoratua zuen jendearekiko.

Markosek lepradun baten sendatzea dakar bere kontakizunean, baztertuekiko Jesusek zuen maitasuna azpimarratzeko. Paraje bakarti bat zeharkatzen ari da Jesus. Bat-batean, lepradun bat hurbildu zaio. Lagunik ez du. Bakardadean bizi da. Bere larruan du baztertuaren marka. Guztiengandik aparte bizitzera behartu dute legeek. Pertsona kutsatua da.

Belauniko, erregu apala egin dio Jesusi lepradunak. Zikin dakusa bere burua. Ez dio hitz egin bere gaixotasunaz. Estigma orotatik garbi izan nahi du: «Nahi baduzu, garbi nazakezu». Hunkitu egin da Jesus gizaki hura bere oinetan ikustean, desitxuratua gaixotasuna eta guztien baztertzea direla medio. Beste hainbat estigmatizaturen bakardadea eta etsia irudikatzen ditu gizon horrek. Jesusek «eskua luzatu du» haren larrua ukitu nahiz; «ukitu du» eta diotso: «Nahi dut. Izan zaitez garbi».

Ustezko geure goratasun moraletik gizatalde desberdinen bat (eskekoak, prostituituak, toxikomanoak, hiesdunak, etorkinak, homosexualak…) bereizten dugunean edota elkar bizitzatik baztertzen, geure harrera ona ukatuz, larriki ari gara geure burua urruntzen Jesusengandik.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA – CA

11-02-2018
Diumenge 6 durant l’any – B
Marc 1,40-45

AMIC DELS EXCLOSOS

Jesús era molt sensible al patiment dels que trobava en el seu camí, marginats per la societat, oblidats per la religió o rebutjats pels sectors que es consideraven superiors moralment o religiosament.

És una cosa que li surt de dins. Sap que Déu no discrimina ningú. No rebutja ni excomunica. No és només dels bons. A tothom acull i beneeix. Jesús tenia el costum de llevar-se de bon matí per pregar. Una vegada va revelar com contemplava l’albada: «Déu fa sortir el sol sobre bons i dolents». Així és ell.

Per això de vegades reclama amb força que cessin totes les condemnes: «No jutgeu i no sereu jutjats». Altres narra una petita paràbola per demanar que ningú es dediqui a «separar el blat i el jull», com si fos el jutge suprem de tothom.

Però el més admirable és la seva actuació. El tret més original i provocatiu de Jesús va ser el seu costum de menjar amb pecadors, prostitutes i gent indesitjable. El fet és insòlit. Mai s’havia vist a Israel algú amb fama «d’home de Déu» menjant i bevent animadament amb pecadors.

Els dirigents religiosos més respectables no ho van poder suportar. La seva reacció fou agressiva: «Mireu un golafre i bevedor, amic de pecadors». Jesús no es va defensar. Era cert, ja que en el més íntim del seu ésser sentia un respecte gran i una amistat commovedora cap als rebutjats per la societat o la religió.

Marc recull en el seu relat la guarició d’un leprós per destacar aquesta predilecció de Jesús pels exclosos. Jesús està travessant una regió solitària. Tot d’una se li acosta un leprós. No l’acompanya ningú. Viu en la soledat. Porta a la seva pell la marca de la seva exclusió. Les lleis el condemnen a viure apartat de tothom. És un ésser impur.

Agenollat, el leprós fa a Jesús una súplica humil. Se sent brut. No li parla de malaltia. Només vol veure’s net de tot estigma: «Si vols, em pots purificar». Jesús es commou en veure als seus peus aquell ésser humà desfigurat per la malaltia i l’abandó de tothom. Aquell home representa la solitud i la desesperació de tants estigmatitzats. Jesús «va estendre la mà» buscant el contacte amb la seva pell, «el tocà» i li digué: «Ho vull, queda pur».

Sempre que discriminem des de la nostra suposada superioritat moral diferents grups humans (vagabunds, prostitutes, toxicòmans, psicòtics, immigrants, homosexuals…) i els excloem de la convivència negant la nostra acollida, ens estem allunyant greument de Jesús.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA – GL

11-02-2018
Domingo 6 Tempo ordinario – B
Marcos 1,40-45

AMIGO DOS EXCLUÍDOS

Xesús era moi sensíbel ao sufrimento dos que atopaba no seu camiño, marxinados pola sociedade, esquecidos pola relixión ou rexeitados polos sectores que se consideraban superiores moral ou relixiosamente.

É algo que lle sae de dentro. Sabe que Deus non discrimina a ninguén. Non rexeita nin excomunga. Non é só dos bos. A todos acolle e bendí. Xesús tiña o costume de levantarse de madrugada para orar. En certa ocasión desvela como contempla o amencer: «Deus fai saír o seu sol sobre bos e malos». Así é el.

Por iso ás veces reclama con forza que cesen todas as condenas: «Non xulguedes e non seredes xulgados». Outras narra unha pequena parábola para pedir que ninguén se dedique a «separar o trigo do xoio, a cizaña», coma se fose o xuíz supremo de todos.

Pero o máis admirábel é a súa actuación. O trazo máis orixinal e provocativo de Xesús foi o seu costume de comer con pecadores, prostitutas e xentes indesexábeis. O feito é insólito. Nunca se viu en Israel a alguén con fama de «home de Deus» comendo e bebendo animadamente con pecadores.

Os dirixentes relixiosos máis respectábeis non o podían soportar. A súa reacción foi agresiva: «Aí tendes a un comellón e borracho, amigo de pecadores». Xesús non se defendeu. Era certo, pois no máis íntimo do seu ser sentía un respecto grande e unha amizade conmovedora cara aos rexeitados pola sociedade ou a relixión.
 Marcos recolle no seu relato a curación dun leproso para destacar esa predilección de Xesús polos excluídos. Xesús está atravesando unha rexión solitaria. De súpeto achégaselle un leproso. Non vén acompañado de ninguén. Vive na soidade. Leva na súa pel a marca da súa exclusión. As leis condénano a vivir apartado de todos. É un ser impuro.

De xeonllos, o leproso faille a Xesús unha súplica humilde. Séntese sucio. Non lle fala de enfermidade. Só quere verse limpo de todo estigma: «Se queres, podes limparme». Xesús conmóvese ao ver aos seus pés a aquel ser humano desfigurado pola enfermidade e o abandono de todos. Aquel home representa a soidade e a desesperación de tantos estigmatizados. Xesús «estende a súa man» buscando o contacto coa súa pel, «tócao» e dille: «Quero. Fica limpo».

Sempre que discriminamos desde a nosa suposta superioridade moral a diferentes grupos humanos (vagabundos, prostitutas, toxicómanos, psicóticos, inmigrantes, presos, xitanos, homosexuais…) e os excluímos da convivencia negándolles a nosa acollida, estámonos afastando gravemente de Xesús.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA –IT

11-02-2018
Domenica 6 Tempo ordinario – B
Marco 1,40-45

AMICO DEGLI ESCLUSI

Gesù era molto sensibile alla sofferenza di quelli che incontrava sulla sua strada, emarginati dalla società, disprezzati dalla religione o rifiutati dai settori che si consideravano superiori moralmente o religiosamente.

È qualcosa che gli viene da dentro. Sa che Dio non discrimina nessuno. Non rifiuta né scomunica. Non è solo dei buoni. Accoglie e benedice tutti. Gesù aveva l’abitudine di alzarsi di buon’ora per pregare. In certe occasioni svela come contempla l’alba: «Dio fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi». Lui è così.

Per questo, a volte, reclama con forza che cessino tutte le condanne: «Non giudicate e non sarete giudicati». Altre volte, racconta piccole parabole per chiedere che nessuno si metta a «separare il grano dalla zizzania» come se fosse il giudice supremo di tutti.

Ma la cosa più mirabile è la sua opera. Il tratto più originale e provocatorio di Gesù fu la sua abitudine di mangiare con peccatori, prostitute e gente non gradita. Il fatto è insolito. In Israele non si è mai visto qualcuno che avesse fama di «uomo di Dio» che mangi e beva allegramente con peccatori.

I capi religiosi più rispettabili non poterono sopportarlo. La loro reazione fu aggressiva: «È un mangione e un beone, amico dei peccatori». Gesù non si difese. Era così. Nel più intimo del suo essere sentiva un rispetto grande e un’amicizia commovente verso i rifiutati dalla società o dalla religione.

Marco riporta nel suo racconto la guarigione del lebbroso per mettere in luce questa predilezione di Gesù per gli esclusi. Gesù sta attraversando una regione solitaria. Improvvisamente gli si avvicina un lebbroso. Non è accompagnato da nessuno. Vive nella solitudine. Porta sulla pelle il segno della sua esclusione. Le leggi lo condannano a vivere separato da tutti. È un essere impuro.

In ginocchio, il lebbroso fa a Gesù un’umile supplica. Si sente sporco. Non gli parla d’infermità. Chiede solo di vedersi purificato da ogni vergogna: «Se vuoi, puoi purificarmi». Gesù si commuove nel vedere ai suoi piedi quell’essere umano sfigurato dall’infermità e dall’abbandono di tutti. Quell’uomo rappresenta la solitudine e la disperazione di tanti stigmatizzati. Gesù «tese la mano» cercando il contatto con la sua pelle, «lo toccò» e gli disse: «Lo voglio, sii purificato».

Sempre, quando discriminiamo, a partire dalla nostra supposta superiorità morale, diversi gruppi umani (vagabondi, prostitute, tossicomani, psicotici, immigrati, omosessuali…) e li escludiamo dalla convivenza negando loro la nostra accoglienza, ci stiamo allontanando gravemente da Gesù.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA – FR

11-02-2018
Dimanche 6 Temps ordinaire – B
Marc 1,40-45

AMI DES EXCLUS

Jésus était très sensible aux souffrances de ceux qu’il rencontrait sur son chemin, les marginalisés de la société, les oubliés de la religion ou les rejetés par les secteurs qui se considéraient supérieurs moralement ou religieusement.

C’est quelque chose de connaturel en lui. Il sait que Dieu ne discrimine personne. Il ne rejette pas, il n’excommunie pas. Il n’est pas seulement le Dieu des bons. Il accueille et il bénit tout le monde. Jésus avait l’habitude de se lever à l’aube pour prier. Un jour il dévoile sa vision du lever du soleil: «Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants». C’est sa façon d’être, à lui.

C’est pourquoi, il exige parfois avec force de faire cesser toutes les condamnations: «Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés». D’autres fois, il relate une petite parabole demandant que personne ne se mette à «séparer le blé de l’ivraie», comme s’il était le juge suprême de tous.

Mais le plus admirable c’est sa manière d’agir. Le trait le plus original et le plus provocateur de Jésus a été son habitude de manger avec des pécheurs, des prostituées et des gens indésirables. C’est un fait insolite. On n’avait jamais vu en Israël quelqu’un censé être un «homme de Dieu», en train de manger et de boire allègrement avec des pécheurs.

Les dirigeants religieux les plus respectables ne pouvaient pas le supporter. Leur réaction fut agressive: «C’est un glouton et un ivrogne, ami des pécheurs». Jésus ne se défend pas. C’était vrai, car au plus profond de son être il sentait un grand respect et une amitié émouvante à l’égard des laissés-pour-compte de la société ou de la religion.

Marc recueille dans son récit la guérison d’un lépreux pour souligner cette prédilection de Jésus pour les exclus. Jésus traverse une région solitaire. Soudain, un lépreux s’approche de lui. Personne ne l’accompagne. Il vit dans la solitude. Il porte sur sa peau la marque de son exclusion. Les lois le condamnent à vivre à l’écart de tous. C’est un être impur.

A genoux, le lépreux adresse à Jésus une humble supplication. Il se sent sale. Il ne lui parle pas de maladie. Il veut seulement se voir purifié de toute stigmatisation: «Si tu le veux, tu peux me purifier». Jésus est ému en voyant à ses pieds cet être humain défiguré par la maladie et par l’abandon de tous. Cet homme-là représente la solitude et le désespoir de tant de personnes stigmatisées. Jésus «étend sa main» cherchant le contact de sa peau, «il le touche» et il lui dit: «Je le veux, sois purifié».

Chaque fois que nous discriminons à partir de notre soi-disant supériorité morale sur divers groupes humains (vagabonds, prostituées, toxicomanes, psychotiques, immigrants, homosexuels…) et que nous les excluons de la société en leur refusant notre accueil, nous nous éloignons gravement de Jésus.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna


HOMILIA – PT

11-02-2018
Domingo 6 Tempo ordinário – B
Marcos 1,40-45

AMIGO DOS EXCLUÍDOS

Jesus era muito sensível ao sofrimento de quem encontrava no Seu caminho, marginados pela sociedade, esquecidos pela religião ou rejeitados pelos sectores que se consideravam superiores moral ou religiosamente.

É algo que lhe sai de dentro. Sabe que Deus não discrimina ninguém. Não rejeita nem excomunga. Não é só dos bons. A todos acolhe e bendiz. Jesus tinha o costume de levantar-se de madrugada para orar. Em certa ocasião revela como contempla o amanhecer: «Deus faz sair o Seu sol sobre bons e maus». Assim é Ele.

Por isso às vezes reclama com força que cessem todas as condenações: «Não julgueis e não sereis julgados». Outras, narra uma pequena parábola para pedir que ninguém se dedique a «separar o trigo e a joio», como se fosse o juiz supremo de todos.

Mas o mais admirável é a Sua actuação. O traço mais original e provocativo de Jesus foi o Seu hábito de comer com pecadores, prostitutas e pessoas indesejáveis. O facto é insólito. Nunca se tinha visto em Israel a alguém com fama de «homem de Deus» comendo e bebendo animadamente com pecadores.

Os dirigentes religiosos mais respeitáveis não puderam suportar. A sua reaccão foi agressiva: «Aí tendes a um comilão e bêbado, amigo de pecadores». Jesus não se defendeu. Era certo, pois no mais íntimo do Seu ser, sentia um respeito grande e uma amizade comovedora para com os rejeitados pela sociedade ou pela religião.

Marcos recolhe no seu relato a cura de um leproso para destacar essa predileção de Jesus pelos excluídos. Jesus está a atravessar uma região solitária. De repente aproxima-se um leproso. Não vem acompanhado por ninguém. Vive na solidão. Leva na sua pele a marca da sua exclusão. As leis condenam-no a viver afastado de todos. É um ser impuro.

De joelhos, o leproso faz a Jesus uma súplica humilde. Sente-se sujo. Não lhe fala de doença. Só quer ver-se limpo de todo estigma: «Se queres, podes limpar-me». Jesus comove-se ao ver a Seus pés aquele ser humano desfigurado pela doença e o abandono de todos. Aquele homem representa a solidão e o desespero de tantos estigmatizados. Jesus «estende a Sua mão» procurando o contacto com a Sua pele, «toca-lhe» e diz-lhe: «Quero, fica limpo».

Sempre que discriminamos a partir da nossa suposta superioridade moral a diferentes grupos humanos (vagabundos, prostitutas, toxicómanos, psicóticos, imigrantes, homosexuais…) e os excluímos da convivência negando-lhes o nosso acolhimento estamos a afastar gravemente de Jesus.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA – EN

02-11-2018
6th Sunday in Ordinary Time – B
Mark 1,40-45

FRIEND OF THE EXCLUDED

Jesus was sensitive to the suffering of those he met on his journey, those marginalized by society, those forgotten by religious people or rejected by those groups who considered themselves morally or religiously superior.

It’s something that comes from within. He knows that God doesn’t discriminate against anyone. God doesn’t reject or excommunicate. God isn’t just for the good. God welcomes and blesses everyone. Jesus was accustomed to get up early in the morning to pray. On one occasion he stays up to contemplate the dawn: «God makes the sun rise over the good and the bad». That’s how God is.

That’s why Jesus sometimes forcefully demands that condemnations cease: «Don’t judge and you will not be judged». Another time he tells a short parable to ask that no one set about «separating the wheat from the weeds», as if that one were the supreme judge of everyone.

But what’s most admirable is the way Jesus’ acts. Jesus’ most original and provocative aspect was his custom of eating with sinners, prostitutes and undesirable people. The deed is most unusual. Never was it seen in Israel that someone respected as “man of God” ate and drank enthusiastically with sinners.

The most respected religious leaders couldn’t put up with that. Their reaction was aggressive: «Here you have a glutton and a drunkard, a friend of sinners». Jesus didn’t defend himself. It was true, since in his deepest heart he felt a great respect and a moving friendship with those rejected by society or religion.

Mark recounts in his Gospel the healing of a leper, in order to highlight Jesus’ option for the excluded. Jesus is passing through a deserted region. Suddenly he’s approached by a leper. He comes alone. He lives in solitude. He carries in his skin the mark of his exclusion. The laws condemn him to live separated from everyone else. He’s an impure being.

On his knees, the leper makes of Jesus a humble plea. He feels dirty. He doesn’t talk to Jesus about sickness. He only wants to be cleansed of his stigma: «If you are willing, you can cleanse me». Jesus is moved to see at his feet such a human being disfigured by sickness and by everyone’s exclusion. Such a person represents the loneliness and the hopelessness of so many stigmatized. Jesus «stretches out his hand» seeking contact with his skin, «touches him», and tells him: «I am willing; be cleansed».

Every time we, from our supposed moral superiority, discriminate among the different human groups (beggars, prostitutes, drug addicts, the mentally ill, immigrants, homosexuals…) and exclude them from our company and deny them our welcome, we are gravely distancing ourselves from Jesus.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com