lunes, 26 de septiembre de 2016

10-02-2016 - 27 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

02-10-2016
27 Tiempo ordinario – C
Lucas 17,5-10

AUMÉNTANOS LA FE

De manera abrupta, los discípulos le hacen a Jesús una petición vital: «Auméntanos la fe». En otra ocasión le habían pedido: «Enséñanos a orar». A medida que Jesús les descubre el proyecto de Dios y la tarea que les quiere encomendar, los discípulos sienten que no les basta la fe que viven desde niños para responder a su llamada. Necesitan una fe más robusta y vigorosa.
Han pasado más de veinte siglos. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús han vivido años de fidelidad al Evangelio y horas oscuras de deslealtad. Tiempos de fe recia y también de crisis e incertidumbre. ¿No necesitamos pedir de nuevo al Señor que aumente nuestra fe?
Señor, auméntanos la fe
Enséñanos que la fe no consiste en creer algo sino en creer en ti, Hijo encarnado de Dios, para abrirnos a tu Espíritu, dejarnos alcanzar por tu Palabra, aprender a vivir con tu estilo de vida y seguir de cerca tus pasos. Solo tú eres quien «inicia y consuma nuestra fe».
Auméntanos la fe
Danos una fe centrada en lo esencial, purificada de adherencias y añadidos postizos, que nos alejan del núcleo de tu Evangelio. Enséñanos a vivir en estos tiempos una fe, no fundada en apoyos externos, sino en tu presencia viva en nuestros corazones y en nuestras comunidades creyentes.
Auméntanos la fe
Haznos vivir una relación más vital contigo, sabiendo que tú, nuestro Maestro y Señor, eres lo primero, lo mejor, lo más valioso y atractivo que tenemos en la Iglesia. Danos una fe contagiosa que nos oriente hacia una fase nueva de cristianismo, más fiel a tu Espíritu y tu trayectoria.
Auméntanos la fe
Haznos vivir identificados con tu proyecto del reino de Dios, colaborando con realismo y convicción en hacer la vida más humana, como quiere el Padre. Ayúdanos a vivir humildemente nuestra fe con pasión por Dios y compasión por el ser humano.
Auméntanos la fe
Enséñanos a vivir convirtiéndonos a una vida más evangélica, sin resignarnos a un cristianismo rebajado donde la sal se va volviendo sosa y donde la Iglesia va perdiendo extrañamente su cualidad de fermento. Despierta entre nosotros la fe de los testigos y los profetas.
Auméntanos la fe
No nos dejes caer en un cristianismo sin cruz. Enséñanos a descubrir que la fe no consiste en creer en el Dios que nos conviene sino en aquel que fortalece nuestra responsabilidad y desarrolla nuestra capacidad de amar. Enséñanos a seguirte tomando nuestra cruz cada día.
Auméntanos la fe
Que te experimentemos resucitado en medio de nosotros renovando nuestras vidas y alentando nuestras comunidades.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-10-02
Urteko 27. igandea – C
Lukas 17,5-10

HANDITU, JAUNA, GURE FEDEA

Era latzean, bizi ez biziko eskari hau egin diote ikasleek Jesusi: «Handitu, Jauna, gure fedea». Beste batean esan zioten: «Erakutsi guri otoitz egiten». Jainkoaren egitasmoa eta gomendatu nahi dien egitekoa Jesusek erakutsi ahala, ikasleak jabetu dira ez dutela nahikoa txikitatik bizi duten fede hura haren deiari erantzun ahal izateko. Fede adoretsuagoa eta indartsuagoa behar dute.
Hogei mende baino gehiago dira. Historian barna, Jesusen ikasleek Ebanjelioarekiko leialtasun-urteak bizi izan dituzte, baita desleialtasun-urte ilunak ere. Fede jatorreko aldiak eta baita krisialdikoak eta duda-mudazkoak. Ez ote gara gu ere Jaunari eskatu beharrean gure fedea handitu dezan?
Jauna, handitu gure fedea
Erakutsi guri fedea ez datzala zerbait sinestean, baizik zugan, Jainkoaren seme gizon egin horrengan, sinestean, gure barrua zure Espirituari irekitzeko, zure Hitzak atzeman gaitzan uzteko, zure biziera bizitzen ikasteko eta zure urratsei hurbiletik jarraitzeko. Zu bakarrik zara «gure fedearen hasiera eta betetzailea».
Jauna, handitu gure fedea
Emaguzu erdigunetzat funtsezkoa izango duen fedea, zure Ebanjelioaren muinetik urruntzen gaituzten eranskinetatik eta adabaki gehigarrietatik garbitua. Erakuts iezaguzu aldi honetan fedea bizitzen, ez kanpoko euskarrietan sostengatua, baizik zure presentzia bizia geure bihotzean eta geure elkarte fededunetan biziz.
Jauna, handitu gure fedea
Egizu izan ditzagula zurekin bizi-harremanak era sakonagoan, jakinik zu zaitugula, gure Maisu eta Jaun hori, Elizan dugun guztietan lehenengoa, hoberena, baliotsuena eta erakargarriena. Emaguzu fede kutsagarria, kristautasunaren aro berri batera bidera gaitzakeena, zure Espirituari eta zure ibilbideari leialagoa den kristautasunera.
Jauna, handitu gure fedea
Biziaraz gaitzazu Jainkoaren erreinuko zure egitasmoarekin bat eginez, zinez eta konbentzimenduz parte hartuz, bizitza gizatarrago egiteko, Aitak nahi bezala. Lagundu gaitzazu geure fedea apal bizi dezagun, Jainkoarekiko suaz eta gizakiarekiko errukiaz.
Jauna, handitu gure fedea
Erakuts iezaguzu bizitza era ebanjelikoagoan bizitzen, kristautasun urardotua bizitzera mugatu gabe, gatza gezatu gabe eta Elizak modu harrigarrian bere legamia-izaera galdu gabe. Iratzar ezazu gure artean lekukoen eta profeten fedea.
Jauna, handitu gure fedea
Ez gaitzazu erotzen utzi gurutzerik gabeko kristautasun batean. Erakuts iezaguzu aurkitzen fedea ez datzala komeni zaigun Jainkoagan sinesten, baizik gure erantzukizuna sendotzen eta maitatzeko gure ahalmena garatzen duen hartan. Erakuts iezaguzu zuri jarraitzen egunean eguneko gurutzea hartuz.
Jauna, handitu gure fedea
Suma zaitzagula gure artean pizturik, gure bizitza eraberrituz eta gure elkarteak arnastuz.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

02-10-2016
Diumenge 27 durant l’any – C
Lluc 17,5-10

AUGMENTA’NS LA FE

De manera abrupta, els deixebles li fan a Jesús una petició vital: «Augmenta’ns la fe». En una altra ocasió li havien demanat: «Ensenya’ns a pregar». A mesura que Jesús els descobreix el projecte de Déu i la tasca que els vol encomanar, els deixebles senten que no en tenen prou amb la fe que viuen des de nens per respondre a la seva crida. Necessiten una fe més robusta i vigorosa.
Han passat més de vint segles. Al llarg de la història, els seguidors de Jesús han viscut anys de fidelitat a l’Evangeli i hores fosques de deslleialtat. Temps de fe ferma i també de crisi i d’incertesa. ¿No necessitem demanar de nou al Senyor que augmenti la nostra fe?
Senyor, augmenta’ns la fe
Ensenya’ns que la fe no consisteix en creure alguna cosa sinó a creure en tu, Fill encarnat de Déu, per obrir-nos al teu Esperit, deixar-nos agafar per la teva Paraula, aprendre a viure amb el teu estil de vida i seguir de prop els teus passos. Només tu ets qui «inicia i consuma la nostra fe».
Augmenta’ns la fe
Dóna’ns una fe centrada en l’essencial, purificada d’adherències i afegits postissos, que ens allunyen del nucli del teu Evangeli. Ensenya’ns a viure en aquests temps una fe, no fundada en suports externs, sinó en la teva presència viva en els nostres cors i en les nostres comunitats creients.
Augmenta’ns la fe
Fes-nos viure una relació més vital amb tu, sabent que tu, el nostre Mestre i Senyor, ets el primer, el millor, el més valuós i atractiu que tenim a l’Església. Dóna’ns una fe encomanadissa que ens orienti cap a una fase nova de cristianisme, més fidel al teu Esperit i a la teva trajectòria.
Augmenta’ns la fe
Fes-nos viure identificats amb el teu projecte del regne de Déu, col·laborant amb realisme i convicció en fer la vida més humana, com vol el Pare. Ajuda’ns a viure humilment la nostra fe amb passió per Déu i compassió per l’ésser humà.
Augmenta’ns la fe
Ensenya’ns a viure convertint-nos a una vida més evangèlica, sense resignar-nos a un cristianisme rebaixat en el que la sal es va tornant insípida i l’Església va perdent estranyament la seva qualitat de ferment. Desperta entre nosaltres la fe dels testimonis i els profetes.
Augmenta’ns la fe
No ens deixis caure en un cristianisme sense creu. Ensenya’ns a descobrir que la fe no consisteix en creure en el Déu que ens convé sinó en aquell que enforteix la nostra responsabilitat i desenvolupa la nostra capacitat d’estimar. Ensenya’ns a seguir-te prenent la nostra creu cada dia.
Augmenta’ns la fe
Que t’experimentem ressuscitat enmig nostre renovant les nostres vides i encoratjant les nostres comunitats.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

02-10-2016
27 Tempo ordinario – C
Lucas 17,5-10

AUMÉNTANOS A FE

De xeito abrupto, os discípulos fanlle a Xesús unha petición vital: «Auméntanos a fe». Noutra ocasión pedíronlle: «Ensínanos a orar». A medida que Xesús lles descobre o proxecto de Deus e a tarefa que lles quere encomendar, os discípulos senten que non lles basta a fe que viven desde nenos para responderen á súa chamada. Necesitan unha fe máis robusta e vigorosa.
Pasaron máis de vinte séculos. Ao longo da historia, os seguidores de Xesús viviron anos de fidelidade ao Evanxeo e horas escuras de deslealdade. Tempos de fe recia e tamén de crise e incerteza. Non necesitamos pedir de novo ao Señor que aumente a nosa fe?
Señor, auméntanos a fe
Ensínanos que a fe non consiste en crer algo senón en crer en ti, Fillo encarnado de Deus, para abrirnos ao teu Espírito, deixarnos alcanzar pola túa Palabra, aprendermos a vivir co teu estilo de vida e seguir de cerca os teus pasos. Só ti es quen «inicia e consuma a nosa fe».
Auméntanos a fe
Dános unha fe centrada no esencial, purificada de adherencias e engadidos postizos, que nos afastan do núcleo do teu Evanxeo. Ensínanos a vivir nestes tempos unha fe, non fundada en apoios externos, senón na túa presenza viva nos nosos corazóns e nas nosas comunidades crentes.
Auméntanos a fe
Fainos vivir unha relación máis vital contigo, sabendo que ti, o noso Mestre e Señor, es o primeiro, o mellor, o máis valioso e atractivo que temos na Igrexa. Dános unha fe contaxiosa que nos oriente cara a unha fase nova de cristianismo, máis fiel ao teu Espírito e a túa traxectoria.
Auméntanos a fe
Fainos vivir identificados co teu proxecto do reino de Deus, colaborando con realismo e convicción en facer a vida máis humana, como quere o Pai. Axúdanos a vivir humildemente a nosa fe con paixón por Deus e compaixón polo ser humano.
Auméntanos a fe
Ensínanos a vivir converténdonos a unha vida máis evanxélica, sen resignarnos a un cristianismo rebaixado onde o sal se vai volvendo soso e desaborido. E onde a Igrexa vai perdendo estrañamente a súa calidade de fermento. Esperta entre nós a fe das testemuñas e dos profetas.
Auméntanos a fe
Non nos deixes caer nun cristianismo sen cruz. Ensínanos a descubrir que a fe non consiste en crer no Deus que nos convén senón naquel que fortalece a nosa responsabilidade e desenvolve a nosa capacidade de amar. Ensínanos a seguirte tomando a nosa cruz cada día.
Auméntanos a fe
Que te experimentemos resucitado no medio de nós renovando as nosas vidas e alentando as nosas comunidades.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

02-10-2016
27 Tempo ordinario – C
Luca 17,5-10

ACCRESCI LA NOSTRA FEDE

I discepoli ex abrupto fanno a Gesù una richiesta vitale: «Accresci la nostra fede». In altra occasione gli avevano chiesto: «Insegnaci a pregare». Man mano che Gesù scopre loro il progetto di Dio e il compito che vuole loro affidare, i discepoli sentono che non è più sufficiente la fede che vivono fin da bambini per rispondere al suo appello. C’è bisogno di una fede più robusta e vigorosa.
Sono passati più di venti secoli. Lungo la storia, i seguaci di Gesù hanno vissuto anni di fedeltà all’Evangelo e ore oscure di infedeltà. Tempi di fede forte e anche di crisi e incertezza. Non abbiamo bisogno di chiedere di nuovo al Signore che accresca la nostra fede?
Signore, accresci la nostra fede
Insegnaci che la fede non consiste nel credere qualcosa, ma nel credere in te, Figlio incarnato di Dio, per aprirci al tuo Spirito, lasciarci raggiungere dalla tua Parola, imparare a vivere con il tuo stile di vita e seguire da vicino i tuoi passi. Solo tu sei chi «dà inizio e compimento alla nostra fede».
Accresci la nostra fede
Donaci una fede incentrata sull’essenziale, purificata da aderenze e aggiunte posticce, che ci allontanano dal nucleo del tuo Evangelo. Insegnaci a vivere in questi tempi una fede non fondata su appoggi esterni, ma sulla tua presenza viva nei nostri cuori e nelle nostre comunità credenti.
Accresci la nostra fede
Facci vivere una relazione più vitale con te, sapendo che tu, nostro Maestro e Signore, sei la prima cosa, la migliore, la più preziosa e attraente che abbiamo nella Chiesa. Dacci una fede contagiosa che ci orienti verso una fase nuova di cristianesimo, più fedele al tuo Spirito e alla tua traiettoria.
Accresci la nostra fede
Facci vivere identificati con il tuo progetto del regno di Dio, collaborando con realismo e convinzione nel fare più umana la vita, come vuole il Padre. Aiutaci a vivere umilmente la nostra fee con passione per Dio e compassione per l’essere umano.
Accresci la nostra fede
Insegnaci a vivere convertendoci a una vita più evangelica, senza rassegnarci a un cristianesimo scontato dove il sale sta diventando insipido e dove la Chiesa va perdendo stranamente la sua qualità di fermento. Risveglia tra noi la fede dei testimoni e dei profeti.
Accresci la nostra fede
Non lasciarci cadere in un cristianesimo senza croce. Insegnaci a scoprire che la fede non consiste nel credere nel Dio che ci conviene ma in colui che rinvigorisce la nostra responsabilità e sviluppa la nostra capacità di amare. Insegnaci a seguirti prendendo ogni giorno la nostra croce.
Accresci la nostra fede
Che ti sperimentiamo risorto in mezzo a noi, che rinnovi le nostre vite e animi le nostre comunità.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

02-10-2016
27 Temps ordinaire – C
Luc 17,5-10

AUGMENTE EN NOUS LA FOI

D’une façon abrupte, les disciples font une demande vitale à Jésus: «Augmente notre foi». A une autre occasion ils lui avaient demandé: «Apprends-nous à prier». Au fur et à mesure que Jésus leur découvre le projet de Dieu et la mission qu’il veut leur confier, ils sentent que la foi de leur enfance n’est plus suffisante pour répondre à son appel. Ils ont besoin d’une foi plus robuste et vigoureuse.
Plus de vingt siècles se sont écoulés. Tout au long de l’histoire, les disciples de Jésus ont vécu des années de fidélité à l’Evangile et des heures obscures de manque de loyauté. Des temps d’une foi robuste mais aussi des temps de crise et d’incertitude. N’avons-nous pas besoin de demander de nouveau au Seigneur d’augmenter notre foi?
Seigneur, augmente en nous la foi
Apprends-nous que la foi ne consiste pas à croire à quelque chose mais à croire en toi, Fils incarné de Dieu, pour nous ouvrir à ton Esprit, pour nous laisser atteindre par ta Parole, pour apprendre à vivre selon ton style de vie et à suivre de près tes pas. C’est toi seul «la source et la fin de notre foi».
Augmente en nous la foi
Donne-nous une foi centrée sur l’essentiel, purifiée d’adhérences et de ces ajouts artificiels qui nous éloignent du noyau de ton Evangile. Apprends-nous, en ces temps, à vivre une foi, non pas fondée sur des appuis extérieurs mais basée sur ta présence vivante dans nos coeurs et dans nos communautés de croyants.
Augmente en nous la foi
Fais-nous vivre une relation plus vitale avec toi, en sachant que toi, notre Maître et Seigneur, tu es ce que, dans l’Eglise, nous avons de premier, de meilleur, de plus de valeur, de plus attrayant. Donne-nous une foi rayonnante capable de nous orienter vers une nouvelle étape du christianisme plus fidèle à ton Esprit et à ton chemin.
Augmente en nous la foi
Que nous nous identifiions à ton projet du royaume de Dieu, en travaillant avec réalisme et conviction à bâtir une vie plus humaine, telle que voulue par le Père. Aide-nous à vivre humblement notre foi avec passion pour Dieu et compassion pour l’être humain.
Augmente en nous la foi
Apprends-nous à nous convertir à une vie plus évangélique, à ne pas nous résigner à un christianisme au rabais où le sel devient fade et où l’Eglise perd étonnamment sa capacité d’être ferment. Eveille parmi nous la foi des témoins et des prophètes.
Augmente en nous la foi
Ne nous laisse pas tomber dans un christianisme sans croix. Apprends-nous à découvrir que la foi ne consiste pas à croire en un Dieu de nos convenances mais en ce Dieu qui fortifie notre responsabilité et qui développe notre capacité d’aimer. Apprends-nous à te suivre en prenant chaque jour notre croix.
Augmente en nous la foi
Que nous fassions l’expérience de te sentir ressuscité au milieu de nous, en train de renouveler nos vies et d’animer nos communautés.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

02-10-2016
27 Tempo ordinário – C
Lucas 17,5-10

AUMENTA-NOS A FÉ

De forma abrupta, os discípulos fazem a Jesus uma petição vital: «Aumenta-nos a fé». Noutras ocasiões tinham pedido: «Ensina-nos a rezar». À medida que Jesus lhes desvenda o projeto de Deus e o trabalho que lhe quer encomendar, os discípulos sentem que não lhes basta a fé que vivem desde crianças para responder à Sua chamada. Necessitam de uma fé mais robusta e vigorosa.
Passaram mais de vinte séculos. Ao longo da história, os seguidores de Jesus viveram anos de fidelidade ao Evangelho e horas obscuras de deslealdade. Tempos de fé forte e também de crise e incerteza. Não necessitaremos de pedir de novo ao Senhor que aumente a nossa fé?
Senhor, aumenta-nos a fé
Ensina-nos que a fé não consiste em acreditar em algo mas sim em acreditar em ti, Filho encarnado de Deus, para nos abrirmos ao Teu Espírito, deixar-nos alcançar pela tua Palavra, aprender a viver com o Teu estilo de vida e a seguir de perto os Teus passos. Só tu és quem «inicia e consuma a nossa fé».
Aumenta-nos a fé
Dá-nos uma fé centrada no essencial, purificada de adesões e acrescentos postiços, que nos afastam do núcleo do Teu Evangelho. Ensina-nos a viver nestes tempos uma fé, não fundada em apoios externos, mas na Tua presença viva nos nossos corações e nas nossas comunidades crentes.
Aumenta-nos a fé
Faz-nos viver uma relação mais vital contigo, sabendo que Tu, nosso Mestre e Senhor, és o primeiro, o melhor, o mais valioso e atrativo que temos na Igreja. Dá-nos uma fé contagiosa que nos oriente para uma fase nova de cristianismo, mais fiel ao Teu Espírito e à Tua trajetória.
Aumenta-nos a fé
Faz-nos viver identificados com o teu projeto de reino de Deus, colaborando com realismo e convicção em fazer a vida mais humana, como quer o Pai. Ajuda-nos a viver humildemente a nossa fé com paixão por Deus e compaixão pelo ser humano.
Aumenta-nos a fé
Ensina-nos a viver convertendo-nos a uma vida mais evangélica, sem nos resignarmos a um cristianismo rebaixado onde o sal se vai tornando insonso e onde a Igreja vai perdendo estranhamente a sua qualidade de fermento. Desperta entre nós a fé das testemunhas e dos profetas.
Aumenta-nos a fé
Não nos deixes cair num cristianismo sem cruz. Ensina-nos a descobrir que a fé não consiste em acreditar no Deus que nos convém mas naquele que fortalece a nossa responsabilidade e desenvolve a nossa capacidade de amar. Ensina-nos a seguir-te tomando a nossa cruz cada dia.
Aumenta-nos a fé
Que te experimentemos ressuscitado no meio de nós renovando as nossas vidas e alentando as nossas comunidades.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

10-02-2016
27 Ordinary – C
Luke 17,5-10

INCREASE OUR FAITH

Out of nowhere, the disciples put an important request to Jesus: «Increase our faith». On another occasion, they had asked him: «Teach us to pray». As Jesus uncovers God’s project for them and the task he wants to pass on to them, the disciples feel that it’s not enough to hold onto the faith that they have borne from childhood, if they want to respond to his call. They need a more robust and vigorous faith.
It’s now twenty centuries later. Throughout history, Jesus’ followers have maintained faithfulness to the Gospel over the years, as well as through dark hours of unfaithfulness. Times of strong faith and also of crisis and uncertainty. Don’t we need to once again ask the Lord to increase our faith?
Lord, increase our faith
Teach us that faith isn’t about believing something, but about believing in you, incarnate Son of God, in order to open us to your Spirit, to let us grasp your Word, to learn to live with your style of life and to follow closely your footsteps. You alone can «begin and fulfill our faith».
Increase our faith
Give us a faith that is centered on what’s essential, purified of false attachments and additions that lead us far from the nucleus of your Gospel. Teach us to live our faith in our times today, not based on external supports, but based on your living presence in our hearts and in our believing communities.
Increase our faith
Make us live a more vital relationship with you, knowing that you, our Teacher and Lord, are what’s first, what’s best, what’s the most valuable and attractive part of our Church. Give us a contagious faith that directs us toward a new phase of Christianity, one that is more faithful to your Spirit and to your path.
Increase our faith
Make us live identified with your project of God’s Reign, collaborating realistically and convincingly in making life more human, as the Father wants. Help us to live our faith humbly and with passion for God and compassion for human beings.
Increase our faith
Teach us to live converting ourselves to a more evangelical life, without resigning ourselves to a watered-down Christianity where the salt has gone insipid and where the Church is strangely losing her quality of leaven. Awaken among us the faith of witnesses and prophets.
Increase our faith
Don’t let us fall into a Christianity without the cross. Teach us to discover that faith doesn’t consist in believing in the God that we want, but in the One that strengthens our responsibility and develops our capacity to love. Teach us to follow you, taking up our cross each day.
Increase our faith
May we experience you arisen in our midst, renewing our lives and breathing life into our communities.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 19 de septiembre de 2016

09-25-2016 - 26 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

25-09-2016
26 Tiempo ordinario – C
Lucas 16,19-31

NO IGNORAR AL QUE SUFRE

El contraste entre los dos protagonistas de la parábola es trágico. El rico se viste de púrpura y de lino. Toda su vida es lujo y ostentación. Solo piensa en «banquetear espléndidamente cada día». Este rico no tiene nombre pues no tiene identidad. No es nadie. Su vida vacía de compasión es un fracaso. No se puede vivir solo para banquetear.
Echado en el portal de su mansión yace un mendigo hambriento, cubierto de llagas. Nadie le ayuda. Solo unos perros se le acercan a lamer sus heridas. No posee nada, pero tiene un nombre portador de esperanza. Se llama «Lázaro» o «Eliezer», que significa «Mi Dios es ayuda».
Su suerte cambia radicalmente en el momento de la muerte. El rico es enterrado, seguramente con toda solemnidad, pero es llevado al «Hades» o «reino de los muertos». También muere Lázaro. Nada se dice de rito funerario alguno, pero «los ángeles lo llevan al seno de Abrahán». Con imágenes populares de su tiempo, Jesús recuerda que Dios tiene la última palabra sobre ricos y pobres.
Al rico no se le juzga por explotador. No se dice que es un impío alejado de la Alianza. Simplemente, ha disfrutado de su riqueza ignorando al pobre. Lo tenía allí mismo, pero no lo ha visto. Estaba en el portal de su mansión, pero no se ha acercado a él. Lo ha excluido de su vida. Su pecado es la indiferencia.
Según los observadores, está creciendo en nuestra sociedad la apatía o falta de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Evitamos de mil formas el contacto directo con las personas que sufren. Poco a poco, nos vamos haciendo cada vez más incapaces para percibir su aflicción.
La presencia de un niño mendigo en nuestro camino nos molesta. El encuentro con un amigo, enfermo terminal, nos turba. No sabemos qué hacer ni qué decir. Es mejor tomar distancia. Volver cuanto antes a nuestras ocupaciones. No dejarnos afectar.
Si el sufrimiento se produce lejos es más fácil. Hemos aprendido a reducir el hambre, la miseria o la enfermedad a datos, números y estadísticas que nos informan de la realidad sin apenas tocar nuestro corazón. También sabemos contemplar sufrimientos horribles en el televisor, pero, a través de la pantalla, el sufrimiento siempre es más irreal y menos terrible. Cuando el sufrimiento afecta a alguien más próximo a nosotros, no esforzamos de mil maneras por anestesiar nuestro corazón.
Quien sigue a Jesús se va haciendo más sensible al sufrimiento de quienes encuentra en su camino. Se acerca al necesitado y, si está en sus manos, trata de aliviar su situación.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-09-25
Urteko 26. igandea C
Lukas 16,19-31

EZKUSIARENIK EZ SUFRITZEN ARI DENARI

Parabolako protagonista bien arteko kontrastea tragikoa da. Aberatsa purpuraz eta lihoz jantzia da. Haren bizitza guztia da luxu eta nabarmenkeria. «Egunero oparo jan-edatea» du bere amets guztia. Aberats honek ez du izenik, ez nortasun-agiririk. Ez da inor. Errukiz huts den haren bizitza porrota da. Ezin bizi daiteke bat jan-edateko soilik.
Haren etxe-atarian, han datza eskale bat goseak, zauriz beterik. Inork ez dio laguntzen. Soilik, txakur batzuk hurbiltzen zaizkio bere zauriak miazkatzera. Ez du ezer bererik, baina badu izen bat, esperantza-eroalea. «Lazaro» edo «Eliezer» du izena, «Ene Jainkoa laguntza da» esan nahi du.
Haien zoria errotik kanbiatu da heriotza-orduan. Aberatsari lur eman diote, segur aski handikiro, baina «Hadesera» edo «hildakoen erreinura» eramango dute. Lazaro ere hil da. Ez da aipatzen ere hileta-konturik, baina «aingeruek Abrahamen altzora eramango dute». Bere garaiko irudi herrikoiz, Jesusek gogoratzen digu ezen Jainkoak duela azken hitza aberatsen eta behartsuen gain.
Aberatsa ez dute juzkatzen esplotatzaile bezala. Ez da esaten Elkargotik urrun bizi izan den fedegabea dela. Soilki, pobreari ezikusia eginez, aberastasunez gozatu duena da. Han berean zegoen behartsua, baina aberatsak ez du ikusi nahi izan. Haren etxe-atarian zegoen, baina ez zaio hurbildu. Bere bizitzatik at utzi du behartsua. Axolagabe izatea: horra haren bekatua.
Behatzaileen arabera, handituz doa gure gizartean apatia, hau da, besteen sufrimenarekiko sentiberatasun-falta. Mila moldez saihesten dugu sufritzen ari den jendearekin zuzeneko harremanak izatea. Apurka, gero eta ezgaiago bihurtzen ari gara besteen nahigabea ikusteko.
Haur eskale bat geure aurrean ikustea gogaikarri izan ohi dugu. Adiskide batekin, gaixotasun terminalak joa den batekin, topo egiteak larritu egiten gaitu. Ez dugu asmatzen zer egin, ez zer esan. Hobe izaten dugu tarte bat luzatzea. Geure zereginetara ahalik lasterren itzultzea. Ez uztea erasan diezagun.
Hobe sufrimena urrunean gertatzen bada. Gizakia, miseria edo gaixotasuna datu, zenbaki eta estatistika bihurtzen ikasi dugu: errealitateaz informatzen gaitu, bai, baina gure bihotza doi-doi ukitzen duela. Badakigu, orobat, sufrimen izugarriak telebistan ikusten; baina pantaila hutseko sufrimena ez da hain erreala, ezta hain izugarria ere. Sufrimenak gure hurbilagoko bat jotzen duenean, mila eraz baliatzen gara geure bihotza anestesiatzeko.
Jesusi jarraitzen diona, aldiz, gero eta sentiberago bihurtzen da bidean sufritzen aurkitzen duenaren aurrean. Hurbildu egiten zaio premian dagoenari eta, bere esku badu, haren egoera arintzen ahalegintzen da.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

25-09-2016
Diumenge 26 durant l’any – C
Lluc 16,19-31

NO IGNORAR EL QUI PATEIX

El contrast entre els dos protagonistes de la paràbola és tràgic. El ric es vesteix de porpra i de lli. Tota la seva vida és luxe i ostentació. Només pensa en «fer festes esplèndides cada dia». Aquest ric no té nom ja que no té identitat. No és ningú. La seva vida buida de compassió és un fracàs. No es pot viure només per celebrar àpats.
A terra al portal de la seva mansió jeu un captaire famolenc, cobert de nafres. Ningú l’ajuda. Només uns gossos se li acosten a llepar les seves ferides. No posseeix res, però té un nom portador d’esperança. Es diu «Llàtzer» o «Eliezer», que significa «El meu Déu és ajuda».
La seva sort canvia radicalment en el moment de la mort. El ric és enterrat, segurament amb tota solemnitat, però és portat al «Hades» o «reialme de la mort». També mor Llàtzer. No es diu res de cap ritu funerari, però «els àngels el porten al si d’Abraham». Amb imatges populars del seu temps, Jesús recorda que Déu té l’última paraula sobre rics i pobres.
Al ric no se’l jutja per explotador. No es diu que és un impiu allunyat de l’Aliança. Simplement, ha gaudit de la seva riquesa ignorant al pobre. El tenia allà mateix, però no l’ha vist. Era al portal de la seva mansió, però no s’ha acostat a ell. L’ha exclòs de la seva vida. El seu pecat és la indiferència.
Segons els observadors, està creixent en la nostra societat l’apatia o falta de sensibilitat davant el patiment dels altres. Evitem de mil maneres el contacte directe amb les persones que pateixen. A poc a poc, ens anem fent cada vegada més incapaços per percebre la seva aflicció.
La presència d’un nen captaire en el nostre camí ens molesta. La trobada amb un amic, malalt terminal, ens torba. No sabem què fer ni què dir. És millor prendre distància. Tornar com més aviat a les nostres ocupacions. No deixar-nos afectar.
Si el sofriment es produeix lluny és més fàcil. Hem après a reduir la fam, la misèria o la malaltia a dades, números i estadístiques que ens informen de la realitat gairebé sense tocar el nostre cor. També sabem contemplar patiments horribles a la televisió, però, a través de la pantalla, el sofriment sempre és més irreal i menys terrible. Quan el patiment afecta algú més proper a nosaltres, ens esforcem de mil maneres per anestesiar el nostre cor.
Qui segueix Jesús es va fent més sensible al sofriment dels qui troba en el seu camí. S’acosta al necessitat i, si està a les seves mans, procura alleujar-li la seva situació.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

25-09-2016
26 Tempo ordinario – C
Lucas 16,19-31

NON IGNORAR AO QUE SOFRE

O contraste entre os dous protagonistas da parábola é tráxico. O rico ver de púrpura e de lino. Toda a súa vida é luxo e ostentación. Só pensa en «banquetear esplendidamente cada día». Este rico non ten nome pois non ten identidade. Non é ninguén. A súa vida baleira de compaixón é un fracaso. Non se pode vivir só para banquetear.
Botado no portal da súa mansión xace un esmoleiro, famento, cuberto de chagas. Ninguén lle axuda. Só uns cans se lle achegan lamberlle as súas feridas. Non posúe nada, pero ten un nome portador de esperanza. Chámase «Lázaro» ou «Eliezer», que significa «O meu Deus é axuda».
A súa sorte cambia radicalmente no momento da morte. O rico é enterrado, seguro, con toda solemnidade, pero é levado ao «Hades» ou «reino dos mortos». Tamén morre Lázaro. Nada se di de rito funerario algún, pero «os anxos lévano ao seo de Abrahán». Con imaxes populares do seu tempo, Xesús recorda que Deus ten a última palabra sobre ricos e pobres.
Ao rico non se lle xulga por explotador. Non se di que é un impío afastado da Alianza. Simplemente, gozou da súa riqueza ignorando ao pobre. Tíñao alí mesmo, pero non o viu. Estaba no portal da súa mansión, pero non se achegou a el. Excluíno da súa vida. O seu pecado é a indiferenza.
Segundo os observadores, está crecendo na nosa sociedade a apatía ou falta de sensibilidade ante o sufrimento alleo. Evitamos de mil formas o contacto directo coas persoas que sofren. Aos poucos, ímonos facendo cada vez máis incapaces para percibir a súa aflición.
A presenza dun meniño esmoleiro no noso camiño moléstanos. O encontro cun amigo, doente terminal, túrbanos. Non sabemos que facer nin que dicir. É mellor tomar distancia. Volver canto antes ás nosas ocupacións. Non deixármonos afectar.
Se o sufrimento se produce lonxe é máis fácil. Aprendemos a reducir a fame, a miseria ou a enfermidade a datos, números e estatísticas que nos informan da realidade sen apenas tocaren o noso corazón. Tamén sabemos contemplar sufrimentos horríbeis no televisor, pero, a través da pantalla, o sufrimento sempre é máis irreal e menos terríbel. Cando o sufrimento afecta a alguén máis próximo a nós, esforzámonos de mil xeitos por anestesiar o noso corazón.
Quen segue a Xesús vaise facendo máis sensíbel ao sufrimento dos que atopa no seu camiño. Achégase ao necesitado e, se está nas súas mans, trata de aliviar a súa situación.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

25-09-2016
26 Tempo ordinario – C
Luca 16,19-31

NON IGNORARE CHI SOFFRE

Il contrasto tra i due protagonisti della parabola è tragico. Il ricco si veste di porpora e lino. Tutta la sua vita è lusso e ostentazione. Pensa solo a «banchettare splendidamente ogni giorno». Questo ricco non ha nome poiché non ha identità. Non è nessuno. La sua vita vuota di compassione è un fallimento. Non si può vivere solo per banchettare.
Disteso alla porta della sua casa giace un mendicante affamato, coperto di piaghe. Nessuno lo aiuta. Solo dei cani si avvicinano a lui per leccargli le ferite. Non possiede nulla, ma ha un nome portatore di speranza. Si chiama «Lazzaro» o «Eliezer», che significa «Il mio Dio è aiuto».
La loro sorte cambia radicalmente nel momento della morte. Il ricco è sepolto, sicuramente con tutta solennità, ma è portato all’«Ade» o «regno dei morti». Anche Lazzaro muore. Non si dice nulla di un alcun rito funerario, ma «gli angeli lo portano nel seno di Abramo». Con immagini popolari del suo tempo, Gesù ricorda che Dio ha l’ultima parola su ricchi e poveri.
Il ricco non lo si giudica come sfruttatore. Non si dice che è un empio lontano dall’Alleanza. Semplicemente ha sfruttato la sua ricchezza ignorando il povero. Lo aveva lì vicino, ma non lo ha visto. Stava alla porta della sua casa, ma non si è avvicinato a lui. Lo ha escluso dalla sua vita. Il suo peccato è l’indifferenza.
Secondo gli osservatori, sta crescendo nella nostra società l’apatia o mancanza di sensibilità di fronte alla sofferenza altrui. Evitiamo in mille modi il contatto diretto con le persone che soffrono. A poco a poco, stiamo diventando sempre più incapaci di percepire la loro afflizione.
La presenza di un bambino che chiede l’elemosina sulla nostra strada ci molesta. L’incontro con un amico, malato terminale, ci turba. Non sappiamo che fare né che dire. È meglio prendere le distanze. Tornare quanto prima alle nostre occupazioni. Non lasciarci coinvolgere.
Se la sofferenza si produce lontano è più facile. Abbiamo imparato a ridurre la fame, la miseria o l’infermità a dati, numeri e statistiche che ci informano della realtà senza nemmeno toccare il nostro cuore. Sappiamo anche contemplare sofferenze orribili al televisore, ma, attraverso lo schermo, la sofferenza è sempre più irreale e meno terribile. Quando la sofferenza tocca qualcuno più prossimo a noi, ci sforziamo in mille modi di anestetizzare il nostro cuore.
Chi segue Gesù si va facendo più sensibile alla sofferenza di quelli che incontra nel suo cammino. Si avvicina al bisognoso e, se ne ha la possibilità, cerca di alleviare la sua situazione.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

25-09-2016
26 Temps ordinaire – C
Luc 16,19-31

NE PAS IGNORER CELUI QUI SOUFFRE

Le contraste entre les deux protagonistes de la parabole est tragique. Le riche est habillé de lin et de pourpre. Toute sa vie n’est que luxe et ostentation. Il ne pense qu’à «s’offrir chaque jour de splendides banquets». C’est un riche qui manque de nom et donc d’identité. Ce n’est personne. Sa vie, vide de compassion, est un échec. On ne peut pas vivre que pour festoyer.
A l’entrée de son palais, un mendiant couché par terre, affamé et couvert de plaies. Personne ne l’aide. Seuls quelques chiens s’approchent pour lécher ses plaies. Il ne possède rien, mais il a un nom porteur d’espoir. Il s’appelle «Lazare» ou «Eliezer», ce qui veut dire «Dieu est mon aide».
Leur sort change radicalement au moment de leur mort. Le riche est enterré sûrement très solennellement, mais il est conduit au «Hadès» ou «royaume des morts». Lazare meurt aussi. Rien n’est dit d’un quelconque rite funéraire, mais «il est porté par les anges au sein d’Abraham». Avec des images populaires de son temps, Jésus rappelle que c’est Dieu qui a le dernier mot et sur les riches et sur les pauvres.
Le riche n’est pas jugé pour avoir été un exploiteur. On ne dit pas non plus qu’il est un impie éloigné de l’Alliance. Il a simplement joui de sa richesse en ignorant le pauvre. Celui-ci était devant ses yeux mais il ne l’a pas vu. Il était au portail de sa demeure mais il ne s’est pas rapproché de lui. Il l’a exclu de sa vie. Son péché c’est l’indifférence.
D’après les observateurs, l’indifférence ou le manque de sensibilité face à la souffrance d’autrui va en augmentant dans notre société. Nous évitons, de mille façons, le contact avec les personnes qui souffrent. Nous devenons petit à petit, incapables de percevoir leur affliction.
La présence sur notre chemin, d’un enfant mendiant, nous dérange.. La rencontre avec un ami malade en phase terminale, nous trouble. Nous ne savons pas quoi faire ni quoi dire. Il vaut mieux prendre de la distance. Revenir le plus tôt possible à nos occupations. Ne pas nous laisser toucher.
Si la souffrance se produit loin de nous, c’est plus facile. Nous avons appris à réduire la faim, la misère ou la maladie à des données, à des chiffres et statistiques qui nous renseignent sur la réalité sans à peine toucher notre coeur. Nous savons aussi contempler des souffrances horribles à travers la télévision. Mais, à travers l’écran, la souffrance est toujours plus irréelle et moins terrible. Lorsque celle-ci touche quelqu’un qui nous est proche, nous faisons mille efforts pour anesthésier notre coeur.
Celui qui suit Jesús devient de plus en plus sensible à la souffrance de ceux qu’il trouve sur son chemin. Il se rapproche du nécessiteux et, si c’est à sa portée, il essaie de soulager sa situation.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

25-09-2016
26 Tempo ordinário – C
Lucas 16,19-31

NÃO IGNORAR O QUE SOFRE

O contraste entre os dois protagonistas da parábola é trágico. O rico veste-se de púrpura e de linho. Toda a sua vida é luxo e ostentação. Só pensa em «banquetear esplendidamente cada dia». Este rico não tem nome pois não tem identidade. Não é ninguém. A sua vida vazia de compaixão é um fracasso. Não se pode viver só para banquetear.
Deitado no portal da sua mansão jaz um mendigo faminto, coberto de chagas. Ninguém o ajuda. Só uns cães se aproximam a lamber as suas feridas. Não possui nada, mas tem um nome portador de esperança. Chama-se «Lázaro» ou «Eliezer», que significa «O meu Deus é ajuda».
A sua sorte muda radicalmente no momento da morte. O rico é enterrado, seguramente com toda a solenidade, mas é levado ao «Hades» o «reino dos mortos». Também morre Lázaro. Nada se diz de rito funerário algum, mas «os anjos levam-no junto a Abraão». Com imagens populares do seu tempo, Jesus recorda que Deus tem a última palavra sobre ricos e pobres.
O rico não é julgado como explorador. Não se diz que é um ímpio afastado da Aliança. Simplesmente, disfrutou da sua riqueza ignorando o pobre. Tinha-o ali mesmo, mas não o viu. Estava no portal da sua mansão, mas não se aproximou dele. Excluiu-o da sua vida. O seu pecado é a indiferença.
Segundo os observadores, está a crescer na nossa sociedade a apatia ou a falta de sensibilidade ante o sofrimento alheio. Evitamos de mil formas o contato direto com as pessoas que sofrem. Pouco a pouco, vamos-nos fazendo cada vez mais incapazes para perceber a sua aflição.
A presença de uma criança mendigo no nosso caminho incomoda-nos. O encontro com um amigo, doente terminal, perturba-nos. Não sabemos o que fazer nem o que dizer. É melhor tomar distância. Voltar quanto antes às nossas ocupações. Não nos deixarmos afetar.
Se o sofrimento se produz longe é mais fácil. Temos aprendido a reduzir a fome, a miséria ou a doença a dados, números e estatísticas que nos informam da realidade sem sequer tocar o nosso coração. Também sabemos contemplar sofrimentos horríveis na televisão, mas, através do monitor, o sofrimento sempre é mais irreal e menos terrível. Quando o sofrimento afeta a alguém mais próximo de nós, esforçamo-nos de mil formas para anestesiar o nosso coração.
Quem segue Jesus vai-se fazendo mais sensível ao sofrimento de quem encontra no seu caminho. Aproxima-se do necessitado e, se está nas suas mãos, trata de aliviar a sua situação.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

09-25-2016
26 Ordinary – C
Luke 16,19-31

DON’T IGNORE THOSE WHO SUFFER

The contrast between the two protagonists in the parable is tragic. The rich man dresses in purple and linen. His whole life is luxury and ostentation. He only thinks about «feasting magnificently every day». This rich man has no name since he has no identity. He is a no body. His life, empty of compassion, is a failure. You can’t live only on banquets.
Cast down in the gateway of his mansion lies a hungry beggar, covered with sores. No one helps him. Only some dogs come close to him to lick his wounds. He possesses nothing, but he has a name that is a beacon of hope. He’s called «Lazarus» or «Eliezer», which means «My God is my help».
Their destiny changes radically at the moment of death. The rich man is buried, surely with great solemnity, but is carried to «Hades» or «the kingdom of the dead». Lazarus also dies. No one says any funeral ritual, but «the angels carry him into Abraham’s embrace». Through popular images of that time, Jesus reminds us that God has the last word about the rich and the poor.
The rich man isn’t judged for being an oppressor. Nothing is said about him being an infidel distant from the Covenant. Simply that he has enjoyed his wealth, ignoring the poor. He had a poor man right there, but he hadn’t seen him. Right there in the gate of his mansion, but he didn’t go out to him. The poor man was excluded from his life. His sin is indifference.
According to researchers, there is growing in our society an apathy or a lack of sensibility in the face of other’s suffering. In thousands of ways we avoid direct contact with people who suffer. Little by little we make ourselves all the more incapable of noticing their affliction.
The presence of a child begging in our path bothers us. A visit with a terminally ill friend disturbs us. We don’t know what to do or say. It’s better to keep away. Go back to what we were doing. Don’t get caught up.
If the suffering occurs far away, it’s easier. We’ve learned to reduce hunger, misery or sickness to data, numbers, statistics that inform us of the reality without in the least touching our hearts. We also know how to look at horrible suffering on television, but through the screen, the suffering is always unreal and less terrible. When suffering affects someone closer to us, we labor to anesthetize our heart in hundreds of ways.
Whoever follows Jesus becomes more sensitive to the suffering of those we meet in our path. We come close to those in need and if it’s within our capability, we try to alleviate their situation.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com