lunes, 28 de noviembre de 2016

12-04-2016 - 2nd Advent – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

04-12-2016
2 Adviento – A
Mateo 3,1-12

RECORRER CAMINOS NUEVOS

Por los años 27 o 28 apareció en el desierto en torno al Jordán un profeta original e independiente que provocó un fuerte impacto en el pueblo judío: las primeras generaciones cristianas lo vieron siempre como el hombre que preparó el camino a Jesús.
Todo su mensaje se puede concentrar en un grito: «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Después de veinte siglos, el papa Francisco nos está gritando el mismo mensaje a los cristianos: abrid caminos a Dios, volved a Jesús, acoged el Evangelio.
Su propósito es claro: «Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos». No será fácil. Hemos vivido estos últimos años paralizados por el miedo. El papa no se sorprende: «La novedad nos da siempre un poco de miedo porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, programamos y planificamos nuestra vida». Y nos hace una pregunta a la que hemos de responder: «¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas que han perdido capacidad de respuesta?».
Algunos sectores de la Iglesia piden al papa que acometa cuanto antes diferentes reformas que consideran urgentes. Sin embargo, Francisco ha manifestado su postura de manera clara: «Algunos esperan y me piden reformas en la Iglesia, y debe haberlas. Pero antes es necesario un cambio de actitudes».
Me parece admirable la clarividencia evangélica del papa. Lo primero no es firmar decretos reformistas. Antes es necesario poner a las comunidades cristianas en estado de conversión y recuperar en el interior de la Iglesia las actitudes evangélicas más básicas. Solo en ese clima será posible acometer de manera eficaz y con espíritu evangélico las reformas que necesita urgentemente la Iglesia.
El mismo Francisco nos está indicando todos los días los cambios de actitudes que necesitamos. Señalaré algunos de gran importancia.
Poner a Jesús en el centro de la Iglesia: «Una Iglesia que no lleva a Jesús es una Iglesia muerta».
No vivir en una Iglesia cerrada y autorreferencial: «Una Iglesia que se encierra en el pasado traiciona su propia identidad».
Actuar siempre movidos por la misericordia de Dios hacia todos sus hijos: no cultivar «un cristianismo restauracionista y legalista que lo quiere todo claro y seguro, y no halla nada».
Buscar una Iglesia pobre y de los pobres. Anclar nuestra vida en la esperanza, no «en nuestras reglas, nuestros comportamientos eclesiásticos, nuestros clericalismos».

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-12-04
Abendualdiko 2. igandea – A
Mateo 3,1-12

BIDE BERRIETAN IBILI

K.o. 27 edo 28an profeta berezi eta independente bat agertu zen basamortuan, Jordan inguruan. Zirrara bortitza eragin zuen judu-herrian: lehen kristau-belaunaldiek Jesusi bidea urratu zion gizontzat eman zuten hura beti.
Haren mezu guztia oihu batean bil daiteke: «Prestatu bidea Jaunari, zelaitu hari bidexkak». Hogei menderen ondoren, Frantzisko aita santua mezu bera ari zaigu hots egiten kristauei: urratu bideak Jainkoari, itzuli Jesusengana, onartu Ebanjelioa.
Frantziskoren asmoa garbi dago: «Bila dezagun bide berriak aurkituko dituen Eliza». Ez da izango gauza erraza. Azken urte hauetan beldurrak zurrundurik bizi izan gara. Aita santua ez da harritzen: «Berritasunak beldur-pixka bat ematen digu beti, seguruago sentitzen gara dena kontrolpean badugu, geu baldin bagara geure bizitza eraikitzen, programatzen eta planifikatzen dutenak». Eta galdera dagigu, erantzuteko: «Prest al gaude Jainkoaren berritasunak aurkezten dizkigun bide berrietan ibiltzeko ala beren erantzun-gaitasuna galdua duten egituretan hesitu nahi dugu?»
Elizako zenbait sektorek eskatzen dio aita santuari premiazko jotzen dituzten erreforma desberdinei ekiteko ahalik lasterren. Alabaina, argiro agertu du Frantziskok bere jarrera: «Batzuek Elizan erreformak espero dituzte eta egiteko eskatzen didate, eta egin beharreko dira. Baina aldez aurretik jarrerak behar dira aldatu».
Miresgarria deritzot aita santuaren buruargitasun ebanjeliko horri. Lehenengo gauza ez da dekretu erreformatzaileak sinatzea. Lehenik, kristau-elkarteak konbertsio-jarreran ipini behar dira, eta Elizan jarrera ebanjeliko oinarrizkoenak itsatsi. Giro horretan bakarrik ekin ahalko zaie, eginkorki eta ebanjelio-senaz, Elizak premiazko dituen erreformei.
Frantzisko bera ari zaigu adierazten egunero zein ditugun beharrezko jarrera-aldaketak. Joan-etorri handiko batzuk nabarmenduko ditut.
Elizaren erdigunean Jesus ipintzea: «Jesusengana ez daraman Eliza bat Eliza hila izango litzateke».
Ez bizitzea Eliza itxi eta autoerreferentzial batean: «Iraganean hesitzen den Eliza batek saldukeria egiten dio bere nortasunari».
Jainkoak bere seme-alabentzat duen errukiak eraginik jardutea beti: ez lantzea «kristautasun lehengoragarri eta legalista bat, dena argi eta seguru nahi lukeena, ezer aurkitzen ez duela».
Eliza pobre eta pobreenaren bila ibiltzea. Geure bizitza esperantzan ainguratzea, eta ez «geure arauetan, geure portaera eklesiastikoetan, geure klerikalismoan».

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

04-12-2016
Diumenge 2 d’Advent – A
Mateu 3,1-12

RECÓRRER CAMINS NOUS

Cap als anys 27 o 28 va aparèixer en el desert al voltant del Jordà un profeta original i independent que va provocar un fort impacte en el poble jueu: les primeres generacions cristianes el van veure sempre com l’home que va preparar el camí de Jesús.
Tot el seu missatge es pot concentrar en un clam: «Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves rutes». Després de vint segles, el papa Francesc ens està exhortant amb el mateix missatge als cristians: obriu camins a Déu, torneu a Jesús, acolliu l’Evangeli.
El seu propòsit és clar: «Procureu ser una Església que cerca camins nous». No serà fàcil. Hem viscut aquests darrers anys paralitzats per la por. El papa no es sorprèn: «La novetat fa sempre una mica de por perquè ens sentim més segurs si ho tenim tot sota control, si som nosaltres els qui construïm, programem i planifiquem la nostra vida». I ens fa una pregunta a la qual hem de respondre: «¿Estem decidits a recórrer els camins nous que la novetat de Déu ens presenta o ens atrinxerem en estructures caduques que han perdut capacitat de resposta?».
Alguns sectors de l’Església demanen al papa que emprengui com més aviat millor  reformes que consideren urgents. No obstant això, Francesc ha manifestat la seva postura de manera clara: «Alguns esperen i em demanen reformes en l’Església, i n’hi ha d’haver. Però abans cal un canvi d’actituds».
Em sembla admirable la clarividència evangèlica del papa. El primer no és signar decrets reformistes. Abans cal posar les comunitats cristianes en estat de conversió i recuperar a l’interior de l’Església les actituds evangèliques més bàsiques. Només en aquest clima serà possible escometre de manera eficaç i amb esperit evangèlic les reformes que necessita urgentment l’Església.
El mateix Francesc ens està indicant cada dia els canvis d’actituds que necessitem. N’assenyalaré alguns de gran importància.
Posar Jesús en el centre de l’Església: «Una Església que no porta a Jesús és una Església morta».
No viure en una Església tancada i autoreferencial: «Una Església que es tanca en el passat traeix la seva pròpia identitat».
Actuar sempre moguts per la misericòrdia de Déu envers tots els seus fills: no conrear «un cristianisme restauracionista i legalista que ho vol tot clar i segur, i no troba res».
Cercar una Església pobra i dels pobres. Ancorar la nostra vida en l’esperança, no «en les nostres regles, els nostres comportaments eclesiàstics, els nostres clericalismes».

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

04-12-2016
2 Advento – A
Mateu 3,1-12

PERCORRER CAMIÑOS NOVOS

Polos anos 27 ou 28 apareceu no deserto nas contornas do Xordán un profeta orixinal e independente que provocou un forte impacto no pobo xudeu: as primeiras xeracións cristiás vírono sempre como o home que preparou o camiño a Xesús.
Toda a súa mensaxe pode concentrarse nun grito: «Preparade o camiño do Señor, achaiade os seus carreiros». Pasados vinte séculos, o papa Francisco estanos gritando a mesma mensaxe aos cristiáns: abride camiños a Deus, volvede a Xesús, acollede o Evanxeo.
O seu propósito é claro: «Busquemos ser unha Igrexa que atopa camiños novos». Non será fácil. Vivimos estes últimos anos paralizados polo medo. O papa non se sorprende: «A novidade dános sempre un pouco de medo porque nos sentimos máis seguros se temos todo baixo control, se somos nós os que construímos, programamos e planificamos a nosa vida». E fainos unha pregunta á que temos de responder: «Estamos decididos a percorrer os camiños novos que a novidade de Deus nos presenta ou atrincheirármonos en estruturas caducas que perderon capacidade de resposta?».
Algúns sectores da Igrexa pídenlle ao papa que acometa canto antes diferentes reformas que consideran urxentes. Con todo, Francisco manifestou a súa postura de xeito claro: «Algúns esperan e pídenme reformas na Igrexa, e debe habelas. Pero antes é necesario un cambio de actitudes».
Paréceme admirábel a clarividencia evanxélica do papa. O primeiro non é asinar decretos reformistas. Antes é necesario poñer ás comunidades cristiás en estado de conversión e recuperarmos no interior da Igrexa as actitudes evanxélicas máis básicas. Só nese clima será posíbel acometer de xeito eficaz e con espírito evanxélico as reformas que necesita a Igrexa ben ás présas.
O mesmo Francisco estanos indicando todos os días os cambios de actitudes que necesitamos. Sinalarei algúns de grande importancia.
Poñermos a Xesús no centro da Igrexa: «Unha Igrexa que non leva a Xesús é unha Igrexa morta».
Non vivirmos nunha Igrexa pechada e autorreferencial: «Unha Igrexa que se encerra no pasado traizoa a súa propia identidade».
Actuarmos sempre movidos pola misericordia de Deus cara a todos os seus fillos: non cultivarmos «un cristianismo restauracionista e legalista que o quere todo claro e seguro, e non acha nada».
Buscar unha Igrexa pobre e dos pobres. Ancorar a nosa vida na esperanza, non «nas nosas regras, os nosos comportamentos eclesiásticos.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

04-12-2016
2 Avvento – A
Matteo 3,1-12

PERCORRERE CAMMINI NUOVI

Negli anni 27 o 28 comparve nel deserto del Giordano un profeta originale e indipendente che ebbe un forte impatto sul popolo giudeo: le prime generazioni cristiani lo videro sempre come l’uomo che preparò la via a Gesù.
Tutto il suo messaggio si può concentrare in un grido: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Dopo venti secoli, papa Francesco sta lanciando a noi cristiani lo stesso messaggio: aprite strade a Dio, tornate a Gesù, accogliete l’Evangelo.
Il suo proposito è chiaro: «Cerchiamo di essere una Chiesa che trovi nuovi cammini». Non sarà facile. Abbiamo vissuto questi ultimi anni paralizzati dalla paura. Il Papa non se ne sorprende: «La novità ci fa sempre un po’ paura perché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto sotto controllo, se siamo noi a costruire, programmare e pianificare la nostra vita«. E ci fa una domanda alla quale dobbiamo rispondere: «Siamo decisi a percorrere cammini nuovi che la novità di Dio ci presenta o ci trinceriamo in strutture caduche, che hanno perso capacità di risposta?».
Alcuni settori della Chiesa chiedono al Papa che avvii quanto prima diverse riforme che considerano urgenti. Tuttavia, Francesco ha manifestato la sua posizione in maniera chiara: «Alcuni attendono e mi chiedono riforme nella Chiesa e deve averle. Ma prima è necessario un cambiamento di atteggiamenti».
Mi sembra mirabile la chiaroveggenza evangelica del Papa. La prima cosa non è firmare decreti di riforma. Prima, è necessario mettere le comunità cristiane in stato di conversione e ricuperare all’interno della Chiesa gli atteggiamenti evangelici più fondamentali. Solo in questo clima sarà possibile avviare in maniera efficace e con spirito evangelico le riforme di cui ha urgente bisogno la Chiesa.
Lo stesso Francesco ci sta indicando tutti giorni i cambiamenti di atteggiamento di cui abbiamo bisogno. Ne indicherò alcuni di grande importanza.
Porre Gesù al centro della Chiesa: «Una Chiesa che non porti a Gesù è una Chiesa morta».
Non vivere in una Chiesa chiusa e autoreferenziale: «Una Chiesa che si chiuda nel passato tradisce la sua propria identità».
Agire mossi sempre dalla misericordia di Dio verso tutti i suoi figli: non coltivare «un cristianesimo restaurazionista e legalista che vuole tutto chiaro e sicuro e non trova niente».
Cercare una Chiesa povera e dei poveri. Ancorare la nostra vita nella speranza, non «nelle nostre regole, nei nostri comportamenti ecclesiastici, nei nostri clericalismi».

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

04-12-2016
2 Avent – A
Matthieu 3,1-12

PARCOURIR DES CHEMINS NOUVEAUX

Dans les années 27 ou 28 est apparu dans le désert du Jourdain un prophète original et indépendant qui a eu un fort impact sur le peuple juif: les premières générations chrétiennes l’ont toujours perçu comme l’homme qui a préparé le chemin à Jésus.
On peut concentrer tout son message en un seul cri: «Préparez le chemin du Seigneur; aplanissez ses sentiers». Vingt siècles après, le pape François est en train de lancer aux chrétiens le même message: ouvrez des chemins pour Dieu, revenez à Jésus, accueillez l’Evangile.
Son propos est clair: «Cherchons à être une Eglise en quête de chemins nouveaux». Ce ne sera pas facile. Nous avons vécu ces dernières années comme paralysés par la peur. Le pape n’en est pas surpris: «La nouveauté nous fait toujours un peu peur car nous nous sentons plus sûrs si nous avons tout sous contrôle, si c’est nous qui construisons, nous qui programmons et planifions notre vie». Et il nous pose une question à laquelle nous devons répondre: «Sommes-nous décidés à parcourir les chemins nouveaux que nous présente la nouveauté de Dieu ou préférons-nous nous retrancher dans des structures caduques qui ont perdu leur capacité de réponse?».
Quelques secteurs de l’Eglise demandent au pape d’entreprendre le plus tôt possible les diverses réformes qu’ils considèrent urgentes. Pourtant, François a manifesté bien clairement sa position: «Certains attendent et me demandent des réformes dans l’Eglise, et ont doit les faire. Mais il faut auparavant un changement d’attitudes».
La clairvoyance du pape me semble admirable. Il ne s’agit pas d’abord de signer des décrets réformistes. Il faut au préalable mettre les communautés chrétiennes en état de conversion et retrouver à l’intérieur de l’Eglise les attitudes évangéliques les plus fondamentales. C’est seulement dans ce cadre que les réformes urgentes dont l’Eglise a besoin pourront être amorcées de manière efficace et dans un esprit évangélique.
François, lui-même, ne cesse de nous indiquer quotidiennement les changements d’attitudes dont nous avons besoin. J’en relèverai quelques-uns de grande importance.
Mettre Jésus au centre de l’Eglise: «Une Eglise qui ne mène pas à Jésus est une Eglise morte».
Ne pas vivre dans une Eglise renfermée et autoréférentielle: «Une Eglise qui s’enferme dans le passé trahit sa propre identité».
Agir toujours poussés par la miséricorde de Dieu envers tous ses enfants: «Ne pas cultiver un christianisme restaurateur et légaliste qui veut que tout soit clair et sûr, et qui ne trouve rien».
Chercher une Eglise pauvre et des pauvres. Enraciner notre vie dans l’espérance, et non pas «dans nos règles, dans nos comportements ecclésiastiques, dans nos cléricalismes».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

04-12-2016
2 Advento – A
Mateus 3,1-12

PERCORRER CAMINHOS NOVOS

Pelos anos 27 ou 28 apareceu no deserto próximo do Jordão um profeta original e independente que provocou um forte impacto no povo judeu: as primeiras gerações cristãs viram-no sempre como o homem que preparou o caminho a Jesus.
Toda a sua mensagem se pode concentrar num grito: «Preparai o caminho do Senhor, aplanai os Seus caminhos». Depois de vinte séculos, o Papa Francisco grita-nos a mesma mensagem aos cristãos: abri caminhos a Deus, voltai a Jesus, acolhei o Evangelho.
O seu propósito é claro: «Procuremos ser uma Igreja que encontra caminhos novos». Não será fácil. Temos vivido estes últimos anos paralisados pelo medo. O Papa não se surpreende: «A novidade dá-nos sempre um pouco de medo porque nos sentimos mais seguros se temos tudo debaixo de controlo, se somos nós os que construímos, programamos e planificamos a nossa vida». E faz-nos uma pregunta a que temos de responder: «Estamos decididos a percorrer os caminhos novos que a novidade de Deus nos apresenta ou nos entrincheiramos em estruturas caducas que perderam a capacidade de resposta?».
Alguns sectores da Igreja pedem ao papa que implemente quanto antes diferentes reformas que consideram urgentes. No entanto, Francisco manifestou a sua postura de forma clara: «Alguns esperam e pedem-me reformas na Igreja, e deve ocorrer. Mas antes é necessário uma alteração de atitudes».
Parece-me admirável a clarividência evangélica do papa. O prioritário não é assinar decretos reformistas. Antes é necessário colocar as comunidades cristãs em estado de conversão e recuperar no interior da Igreja as atitudes evangélicas mais básicas. Só nesse clima será possível concretizar de forma eficaz e com espírito evangélico as reformas que necessita urgentemente a Igreja.
O próprio Francisco indica-nos todos os dias as mudanças de atitude que necessitamos. Assinalarei algumas de grande importância.
Colocar Jesus no centro da Igreja: «Uma Igreja que não leva a Jesus é uma Igreja morta».
Não viver numa Igreja fechada e autorreferencial: «Uma Igreja que se encerra no passado atraiçoa a sua própria identidade».
Atuar sempre movido pela misericórdia de Deus para com todos os seus filhos: não cultivar «um cristianismo restauracionista e legalista que quer tudo claro e seguro, e não encontra nada».
Procurar uma Igreja pobre e dos pobres. Ancorar a nossa vida na esperança, não «nas nossas regras, nos nossos comportamentos eclesiásticos, nos nossos clericalismos».

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

12-04-2016
2nd Advent – A
Matthew 3,1-12

WALKING NEW PATHS

Around the year 27 or 28, there appeared in the desert of the Jordan a prophet both original and independent, who made a big impact on the Jewish people: the first generations of Christians always saw him as the one who prepared the way for Jesus.
His whole message can be summed up in a cry: «Prepare a way for the Lord, make his paths straight». Twenty centuries later, Pope Francis is crying out the same message to us Christians: Open up paths to God, come back to Jesus, welcome the Gospel.
His intention is clear: «Let us seek to be a Church that finds new paths». It’ won’t be easy. We have lived these last years paralyzed by fear. The Pope isn’t surprised: «Change always causes some fear, because we feel safer if we have everything under control, if we’re the ones who build, program and plan our life». And he asks us a question that we need to answer: «Are we committed to walk the new paths that God’s newness sets before us, or will we dig ourselves deeper into out-of-date structures that have lost their capacity to respond?».
Some within the Church are asking the Pope to make different reforms that they consider urgent. However, Francis has clearly shown his position: «Some are hoping for and are asking of me reforms in the Church, and so it should be. But first it’s necessary to have a change of attitude».
Pope Francis’ Gospel lucidity seems admirable to me. What’s first isn’t signing reform decrees. First we need to put our Christian communities in a mode of conversion and recover the most basic evangelical attitudes within the Church. Only in such an atmosphere will it be possible to undertake the reforms that the Church urgently needs in an efficient manner, and one that’s done in the spirit of the Gospel.
This same Francis is showing us every day the changes of attitude that we need. I’ll point out a few of great importance.
Put Jesus in the center of the Church: «a Church that isn’t carrying Jesus is a Church that is dead».
Don’t live in a closed and self-important Church: «A Church that closes itself in the past betrays its own identity».
Always act moved by God’s mercy for all God’s children: don’t cultivate «a restoration and legalistic Christianity that wants everything to be clear and safe, and goes nowhere».
Seek a Church that is poor and that is of the poor. Anchor our life in hope, not «in our rules, our ecclesial protocol, our clericalism».

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


martes, 22 de noviembre de 2016

11-27-2016 - 1st Advent – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

27-11-2016
1 Adviento – A
Mateo 24,37-44

CON LOS OJOS ABIERTOS

Las primeras comunidades cristianas vivieron años muy difíciles. Perdidos en el vasto Imperio de Roma, en medio de conflictos y persecuciones, aquellos cristianos buscaban fuerza y aliento esperando la pronta venida de Jesús y recordando sus palabras: «Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos abiertos. Estad alerta».
¿Significan todavía algo para nosotros estas llamadas de Jesús a vivir despiertos?
¿Qué es hoy para los cristianos poner nuestra esperanza en Dios viviendo con los ojos abiertos?
¿Dejaremos que se agote definitivamente en nuestro mundo secular la esperanza en una última justicia de Dios para esa inmensa mayoría de víctimas inocentes que sufren sin culpa alguna?
Precisamente, la manera más fácil de falsear la esperanza cristiana es esperar de Dios nuestra propia salvación eterna mientras damos la espalda al sufrimiento que hay ahora mismo en el mundo. Un día tendremos que reconocer nuestra ceguera ante Cristo Juez: ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, extranjero o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Este será nuestro diálogo final con él si vivimos con los ojos cerrados.
Hemos de despertar y abrir bien los ojos. Vivir vigilantes para mirar más allá de nuestros pequeños intereses y preocupaciones. La esperanza del cristiano no es una actitud ciega, pues no olvida a los que sufren. La espiritualidad cristiana no consiste solo en una mirada hacia el interior, pues su corazón está atento a quienes viven abandonados a su suerte.
En las comunidades cristianas hemos de cuidar cada vez más que nuestro modo de vivir la esperanza no nos lleve a la indiferencia y el olvido de los pobres. No podemos aislarnos en la religión para no oír el clamor de los que mueren diariamente de hambre. No nos está permitido alimentar nuestra ilusión de inocencia para defender nuestra tranquilidad.
Una esperanza en Dios que se olvida de los que viven en esta tierra sin poder esperar nada, ¿no puede ser considerada como una versión religiosa de un optimismo a toda costa, vivido sin lucidez ni responsabilidad? Una búsqueda de la propia salvación eterna de espaldas a los que sufren, ¿no puede ser acusada de ser un sutil «egoísmo alargado hacia el más allá»?
Probablemente, la poca sensibilidad al sufrimiento inmenso que hay en el mundo sea uno de los síntomas más graves del envejecimiento del cristianismo actual. Cuando el papa Francisco reclama «una Iglesia más pobre y de los pobres», nos está gritando su mensaje más importante e interpelador a los cristianos de los países del bienestar.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-11-27
Abendualdiko 1. igandea – A
Mateo 24,37-44

BEGIAK IREKIRIK

Lehen kristau-elkarteek urte oso zailak bizi zituzten. Erromako inperio handian galdurik, gatazka eta pertsekuzio artean, kristau haiek indarra eta arnasa bilatu ohi zuten, Jesusen berehalako etorriko zain eta haren hitz hauek gogoan: «Egon erne. Bizi esna. Eduki begiak irekirik. Egon adi».
Esna bizitzeko Jesusen hitz hauek esaten al digute guri zerbait?
Zer esan nahi du gaurko kristauentzat geure esperantza Jainkoagan ipintzea begiak irekirik?
Erabat eta behin betiko galtzen utzi behar ote dugu Jainkoak azkenean zuzenbidea egingo dien esperantza, geure mundu sekular honetan, inolako errurik gabe sufritzen ari diren biktima errugabe horien gehiengo handiari?
Hain juxtu, kristau-esperantza faltsutzeko erarik errazena horixe da: Jainkoagandik geuretzat betiko salbazioa itxarotea, bizkarra emanik orain berean munduan ageri den sufrimenari. Egun batean aitortu beharra izango dugu geure itsutasuna Kristo Epailearen aurrean: noiz ikusi zintugun goseak edo egarri, arrotz edo biluzik, gaixo edo preso, eta guk laguntzarik eman ez? Hau izango dugu geure azken solasa harekin, orain begiak itxirik bizi bagara.
Esnatu beharra dugu eta begiak ondo ireki beharra. Erne bizi beharra, geure probetxu kaxkarra eta kezkak baino harago ikusi ahal izateko. Kristauaren esperantza ez da jarrera itsu bat, ez da ahazten sufritzen ari direnez. Kristau-espiritualitatea ez datza nork bere barnera bakarrik begiratzean, kristauak adi du bihotza beren zorira utziak direnei begira.
Kristau-elkarteetan gero eta gehiago zaindu behar dugu, geure bizitzeko erak pobreez axolagabe bizitzera eta ahaztera eraman ez gaitzan. Ezin hesitu gara erlijioaren baitan, egunero goseak hiltzen ari direnen deiadarra ez entzuteko. Ez dugu zilegi geure errugabetasun-ilusioa elikatzea, geure lasaitasuna babestu eta zuritzeko.
Jainkoarekiko esperantza, lur honetan ezer espero gabe bizi direnez ahazten den hura, ez ote genuke hartu behar baikortasun faltsuko ikuspegi erlijiosotzat, kosta ala kosta bizitakotzat, baina inolako argitasunik eta erantzukizunik gabe? Norberaren betiko salbazioa sufritzen ari direnei atzea emanik bilatzea, ez ote litzateke salatu behar «haragoko hartara luzatutako egoismo» sotiltzat?
Segur aski, munduan bizi den egundoko sufrimenduaz nabari den sentiera koxkorra da gaur egungo kristautasuna zaharkiturik ikustearen zantzurik larrienetako bat. Frantzisko aita santua «Eliza pobreago eta pobreena» aldarrikatzen ari denean, bere mezurik garrantzizkoena eta interpelagarriena ari zaigu hots egiten ongizatearen lurraldeetako kristauei.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

27-11-2016
Diumenge 1 d’Advent – A
Mateu 24,37-44

AMB ELS ULLS OBERTS

Les primeres comunitats cristianes van viure anys molt difícils. Perduts en el vast Imperi de Roma, enmig de conflictes i persecucions, aquells cristians cercaven força i alè esperant la ràpida vinguda de Jesús i recordant les seves paraules: «Vigileu. Viviu desperts. Tingueu els ulls oberts. Estigueu a punt».
Signifiquen encara alguna cosa per a nosaltres aquestes crides de Jesús a viure desperts?
Què és avui per als cristians posar la nostra esperança en Déu vivint amb els ulls oberts?
Deixarem que s’esgoti definitivament en el nostre món secular l’esperança en una última justícia de Déu per a aquesta immensa majoria de víctimes innocents que pateixen sense cap culpa?
Precisament, la manera més fàcil de falsejar l’esperança cristiana és esperar de Déu la nostra pròpia salvació eterna mentre donem l’esquena al sofriment que hi ha ara mateix al món. Un dia haurem de reconèixer la nostra ceguesa davant Crist Jutge: ¿quan et vam veure afamat o assedegat, estranger o nu, malalt o a la presó, i no et vam assistir? Aquest serà el nostre diàleg final amb ell si vivim amb els ulls tancats.
Hem de despertar i obrir bé els ulls. Viure vigilants per mirar més enllà dels nostres petits interessos i preocupacions. L’esperança del cristià no és una actitud cega, ja que no oblida els qui pateixen. L’espiritualitat cristiana no consisteix només en una mirada cap a l’interior, ja que el seu cor està atent als que viuen abandonats a la seva sort.
A les comunitats cristianes hem de fer per manera que la nostra forma de viure l’esperança no ens porti a la indiferència i l’oblit dels pobres. No podem aïllar-nos en la religió per no sentir el clam dels que moren diàriament de fam. No ens està permès alimentar la nostra il·lusió d’innocència per a defensar la nostra tranquil·litat.
Una esperança en Déu que s’oblida dels que viuen en aquesta terra sense poder esperar res, no pot ser considerada com una versió religiosa d’un optimisme a qualsevol preu, viscut sense lucidesa ni responsabilitat? Una recerca de la pròpia salvació eterna d’esquena als que pateixen, no pot ser acusada de ser un subtil «egoisme allargat cap al més enllà»?
Probablement, la poca sensibilitat al sofriment immens que hi ha al món sigui un dels símptomes més greus de l’envelliment del cristianisme actual. Quan el papa Francesc reclama «una Església més pobra i dels pobres», ens està proposant el seu missatge més important i interpel·lador als cristians dels països del benestar.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

27-11-2016
1 Advento – A
Mateu 24,37-44

COS OLLOS ABERTOS

As primeiras comunidades cristiás viviron anos moi difíciles. Perdidos no vasto Imperio de Roma, no medio de conflitos e persecucións, aqueles cristiáns buscaban forza e alento esperando a pronta vinda de Xesús e recordando as súas palabras: «Vixiade. Vivide espertos. Tende os ollos abertos. Estade alerta».
Significan aínda algo para nós estas chamadas de Xesús a vivirmos espertos?
Que é hoxe para os cristiáns poñer a nosa esperanza en Deus vivindo cos ollos abertos?
Deixaremos que se esgote definitivamente no noso mundo secular a esperanza nunha última xustiza de Deus para esa inmensa maioría de vítimas inocentes que sofren sen culpa algunha?
Precisamente, o xeito máis fácil de falsear a esperanza cristiá é esperarmos de Deus a nosa propia salvación eterna mentres damos as costas ao sufrimento que hai agora mesmo no mundo. Un día teremos que recoñecer a nosa cegueira ante o Cristo Xuíz: cando te vimos famento ou sedento, estranxeiro ou espido, enfermo ou no cárcere, e non te asistimos? Este será o noso diálogo final con el si vivimos cos ollos pechados.
Temos de espertar e abrir ben os ollos. Vivir vixiantes para ollarmos máis aló dos nosos pequenos intereses e preocupacións. A esperanza do cristián non é unha actitude cega, pois non esquece aos que sofren. A espiritualidade cristiá non consiste só nunha mirada cara ao interior, pois o seu corazón está atento aos que viven abandonados á súa sorte.
Nas comunidades cristiás habemos coidar cada vez máis que o noso modo de vivirmos a esperanza non nos leve á indiferenza e o esquecemento dos pobres. Non podemos illarnos na relixión para non oír o clamor dos que morren diariamente de fame. Non nos está permitido alimentar a nosa ilusión de inocencia para defendermos a nosa tranquilidade.
Unha esperanza en Deus que se esquece dos que viven nesta terra sen poder esperar nada, non poderá tal vez ser considerada como unha versión relixiosa dun optimismo custe o que custe, vivido sen lucidez nin responsabilidade? Unha procura da propia salvación eterna de costas aos que sofren, non pode tamén ser acusada de ser un sutil «egoísmo alargado cara ao máis aló»?
Probabelmente, a pouca sensibilidade ao sufrimento inmenso que hai no mundo sexa un dos síntomas máis graves do avellentamento do cristianismo actual. Cando o papa Francisco reclama «unha Igrexa máis pobre e dos pobres», estanos gritando a súa mensaxe máis importante e interpeladora aos cristiáns dos países do benestar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

27-11-2016
1 Avvento – A
Matteo 24,37-44

CON GLI OCCHI APERTI

Le prime comunità cristiane vissero anni molto difficili. Persi nel vasto Impero di Roma, in mezzo a conflitti e persecuzioni, quei cristiani cercavano forza e coraggio aspettando la venuta prossima di Gesù e ricordando le sue parole: «Vegliate. Vivete svegli. Tenete gli occhi aperti. State allerta».
Significano ancora qualcosa per noi gli inviti di Gesù a vivere svegli?
Che significa oggi per i cristiani porre la nostra speranza in Dio, vivendo con gli occhi aperti?
Lasceremo che si spenga definitivamente nel nostro mondo secolarizzato la speranza in un’ultima giustizia di Dio per quell’immensa maggioranza di vittime innocenti che soffrono senza alcuna colpa?
La maniera più facile di dare una falsa immagine della speranza cristiana è appunto sperare da Dio la nostra salvezza eterna, mentre ignoriamo la sofferenza che c’è proprio ora nel mondo. Un giorno dovremo riconoscere la nostra cecità di fronte al Cristo Giudice. Quando ti abbiamo visto affamato o assetato, straniero o nudo, malato o in carcere, e non ti abbiamo assistito? Questo sarà il nostro dialogo finale con lui se viviamo con gli occhi chiusi.
Dobbiamo svegliarci e aprire bene gli occhi. Vivere vigilanti per guardare al di là dei nostri piccoli interessi e preoccupazioni. La speranza del cristiano non è un atteggiamento cieco, poiché non dimentica mai quelli che soffrono. La spiritualità cristiana non consiste solo in uno sguardo verso l’interno, poiché il suo cuore è attento a quelli che vivono abbandonati alla loro sorte.
Nelle comunità cristiane dobbiamo fare sempre più attenzione a che il nostro modo di vivere la speranza non ci porti all’indifferenza o alla dimenticanza dei poveri. Non possiamo isolarci nella religione per non udire il clamore di quelli che muoiono ogni giorno di fame. Non ci è permesso alimentare la nostra illusione d’innocenza per difendere la nostra tranquillità.
Una speranza in Dio che si dimentichi di quelli che vivono su questa terra senza poter sperare nulla, non può essere considerata come una versione religiosa di un certo ottimismo a ogni costo, vissuto senza lucidità né responsabilità? Una ricerca della propria salvezza eterna ignorando quelli che soffrono, non può essere accusata di essere un sottile “egoismo esteso fino all’aldilà”?
Probabilmente, la poca sensibilità alla sofferenza immensa che c’è nel mondo è uno dei sintomi più gravi dell’invecchiamento del cristianesimo di oggi. Quando il Papa Francesco reclama “una Chiesa più povera e dei poveri” sta gridando il suo messaggio più importante e che interpella noi cristiani dei paesi del benessere.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

27-11-2016
1 Avent – A
Matthieu 24,37-44

LES YEUX OUVERTS

Les premières communautés chrétiennes ont vécu des années très difficiles. Dispersés dans le vaste Empire romain, au milieu de conflits et de persécutions, les chrétiens de cette époque-là cherchaient force et courage en espérant le retour imminent de Jésus et en se rappelant ses paroles: «Veillez. Restez éveillés. Ayez les yeux ouverts. Soyez vigilants».
Ces appels de Jésus à rester éveillés gardent-ils encore une signification pour nous?
Que veut dire pour nous, chrétiens d’aujourd’hui, mettre notre espérance en Dieu tout en vivant les yeux ouverts?
Laisserons-nous s’épuiser définitivement dans notre monde sécularisé l’espérance d’une ultime justice de Dieu envers cette immense majorité de victimes innocentes qui souffrent sans être coupables?
Justement, la manière la plus facile de fausser l’espérance chrétienne c’est d’attendre de Dieu notre propre salut éternel tandis que nous tournons le dos à la souffrance qui existe actuellement dans le monde. Un jour, nous devrons reconnaître notre cécité devant le Christ notre Juge: Quand est-ce que nous t’avons vu affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, et nous ne t’avons pas assisté? Ce sera notre dialogue final avec lui si nous vivons les yeux fermés.
Il faut se réveiller et bien ouvrir les yeux. Etre vigilants pour regarder au-delà de nos petits intérêts et soucis. L’espérance du chrétien n’est pas une attitude aveugle, car elle n’oublie pas ceux qui souffrent. La spiritualité chrétienne ne consiste pas à regarder seulement l’intérieur, car son coeur est attentif à ceux qui vivent abandonnés à leur sort.
Dans nos communautés chrétiennes il faut veiller de plus en plus à ce que notre façon de vivre l’espérance ne nous mène pas à l’indifférence ou à l’oubli des pauvres. Nous ne pouvons pas nous réfugier dans la religion pour ne pas avoir à entendre la clameur de ceux qui chaque jour meurent de faim. Il ne nous est pas permis de nourrir notre illusion d’innocence pour défendre notre tranquillité.
Une espérance en Dieu qui oublie ceux qui vivent dans notre monde sans pouvoir rien espérer, ne peut-elle être considérée comme la version religieuse d’un optimisme tous azimuts, vécu sans lucidité et sans responsabilité? La recherche de son propre salut éternel en tournant le dos à ceux qui souffrent, ne peut-elle être accusée d’être un «égoïsme subtile qui se prolonge jusqu’à l’au-delà»?
Le peu de sensibilité envers la souffrance immense qui existe aujourd’hui dans notre monde est probablement l’un des symptômes les plus graves du vieillissement du christianisme actuel. Quand le Pape François réclame «une Eglise plus pauvre et pour les pauvres», il est en train de lancer aux chrétiens des pays du bien-être son message le plus important et le plus interpellant.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

27-11-2016
1 Advento – A
Mateus 24,37-44

COM OS OLHOS ABERTOS

As primeiras comunidades cristãs viveram anos muito difíceis. Perdidos no vasto Império de Roma, no meio de conflitos e perseguições, aqueles cristãos procuravam força e alento esperando a pronta vinda de Jesus e recordando as suas palavras: «Vigiai. Vivei despertos. Tende os olhos abertos. Estai alerta».
Significarão todavia algo para nós estas chamadas de Jesus para viver despertos?
Que é hoje para os cristãos colocar a nossa esperança em Deus vivendo com os olhos abertos?
Deixaremos que se esgote definitivamente no nosso mundo secular a esperança numa última justiça de Deus para essa imensa maioria de vítimas inocentes que sofrem sem culpa alguma?
Precisamente, a forma mais fácil de falsear a esperança cristã é esperar de Deus a nossa própria salvação eterna enquanto damos as costas ao sofrimento que há agora mesmo no mundo. Um dia teremos que reconhecer a nossa cegueira ante Cristo Juiz: quando te vimos com fome ou sedento, estrangeiro ou nu, doente ou na prisão, e não te assistimos? Este será o nosso diálogo final com Ele se vivemos com os olhos fechados.
Temos de despertar e abrir bem os olhos. Viver vigilantes para olhar mais para lá dos nossos pequenos interesses e preocupações. A esperança do Cristão não é una atitude cega, pois não esquece os que sofrem. A espiritualidade cristã não consiste só num olhar para o interior, pois o seu coração está atento a quem vive abandonado à sua sorte.
Nas comunidades cristãs temos de cuidar cada vez mais que o nosso modo de viver a esperança não nos leve à indiferença e ao esquecimento dos pobres. Não podemos isolar-nos na religião para não ouvir o clamor dos que morrem diariamente de fome. Não nos está permitido alimentar a nossa ilusão de inocência para defender a nossa tranquilidade.
Uma esperança em Deus que se esquece dos que vivem nesta terra sem poder esperar nada, não poderá ser considerada como uma versão religiosa de um otimismo a todo o custo, vivido sem lucidez nem responsabilidade? Uma busca da própria salvação eterna de costas aos que sofrem, não poderá ser acusada de ser um sutil «egoísmo alargado para o mais além»?
Provavelmente, a pouca sensibilidade ao sofrimento imenso que há no mundo seja um dos sintomas mais graves do envelhecimento do cristianismo atual. Quando o Papa Francisco reclama «uma Igreja mais pobre e dos pobres», está a gritar-nos a sua mensagem mais importante e interpeladora aos cristãos dos países do bem-estar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

11-27-2016
1st Advent – A
Matthew 24,37-44

WITH OUR EYES WIDE OPEN

The first Christian communities lived through very hard times. Lost in the vast Roman Empire, in the midst of conflicts and persecutions, those Christians sought strength and encouragement by hoping for the prompt coming of Jesus and by remembering his words: «Keep watch. Stay awake. Have your eyes open. Be ready».
Does this call of Jesus to stay awake still mean something to us today?
What does it mean for Christians today to put our hope in God, living with our eyes wide open?
Do we let the hope in God’s final judgment lie completely played out in our secular world for all too many of the innocent victims who suffer without any guilt?
Precisely the easiest way to falsify Christian hope is to wait for God to give us eternal salvation, while we turn our backs on the suffering in our world right now. One day we will have to recognize our blindness before Jesus our Judge: when did we see you hungry or thirsty, a stranger or naked, sick or in jail, and we didn’t help you? This will be our last dialogue with him if we live with our eyes closed.
We need to wake up and open our eyes wide. We need to keep vigilant in order to see beyond our own small interests and concerns. The Christian’s hope isn’t in being blind, since we can never forget those who suffer. Christian spirituality doesn’t consist in only looking inside, since our heart pays attention to those who are left on their own.
In our Christian communities we need to take care all the more that our way of living in hope doesn’t lead to indifference or to forgetting the poor. We can’t isolate ourselves in religion in order to close our ears to the cry of those who die from hunger each day. We aren’t allowed to nourish our illusion of innocence in order to defend our peace and quiet.
Hope in a God that forgets those who live in this world who are unable to hope at all – wouldn’t such a hope be considered to be a religious version of a kind of optimism that we hold onto whatever the cost, lived out without clarity or responsibility? A seeking of our own eternal salvation with backs turned away from those who suffer – wouldn’t such a seeking be accused of being a subtle «selfishness stretched out to the great beyond»?
Probably the lack of sensibility for the immense suffering in our world is one of the most serious symptoms of today’s Christianity that has grown old. When Pope Frances calls for «a Church that is poorer and that is of the poor», he is shouting his most important message to us Christians of the well-off nations.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com