domingo, 25 de agosto de 2013

08/25/2013 - 21 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

25 de agosto de 2013
21 Tiempo ordinario (C)
Lucas 13, 22-30

CONFIANZA,SÍ.FRIVOLIDAD,NO

La sociedad moderna va imponiendo cada vez con más fuerza un estilo de vida marcado por el pragmatismo de lo inmediato. Apenas interesan las grandes cuestiones de la existencia. Ya no tenemos certezas firmes ni convicciones profundas. Poco a poco, nos vamos convirtiendo en seres triviales, cargados de tópicos, sin consistencia interior ni ideales que alienten nuestro vivir diario, más allá del bienestar y la seguridad del momento.
Es muy significativo observar la actitud generalizada de no pocos cristianos ante la cuestión de la “salvación eterna” que tanto preocupaba solo hace pocos años: bastantes la han borrado sin más de su conciencia; algunos, no se sabe bien por qué, se sienten con derecho a un “final feliz”; otros no quieren recordar experiencias religiosas que les han hecho mucho daño.
Según el relato de Lucas, un desconocido hace a Jesús una pregunta frecuente en aquella sociedad religiosa: “¿Serán pocos los que se salven?” Jesús no responde directamente a su pregunta. No le interesa especular sobre ese tipo de cuestiones estériles, tan queridas por algunos maestros de la época. Va directamente a lo esencial y decisivo: ¿cómo hemos de actuar para no quedar excluidos de la salvación que Dios ofrece a todos?
“Esforzaos en entrar por la puerta estrecha”. Estas son sus primeras palabras. Dios nos abre a todos la puerta de la vida eterna, pero hemos de esforzarnos y trabajar para entrar por ella. Esta es la actitud sana. Confianza en Dios, sí; frivolidad, despreocupación y falsas seguridades, no.
Jesús insiste, sobre todo, en no engañarnos con falsas seguridades. No basta pertenecer al pueblo de Israel; no es suficiente haber conocido personalmente a Jesús por los caminos de Galilea. Lo decisivo es entrar desde ahora en el reino Dios y su justicia. De hecho, los que quedan fuera del banquete final son, literalmente, “los que practican la injusticia”.
Jesús invita a la confianza y la responsabilidad. En el banquete final del reino de Dios no se sentarán solo los patriarcas y profetas de Israel. Estarán también paganos venidos de todos los rincones del mundo. Estar dentro o estar fuera depende de cómo responde cada uno a la salvación que Dios ofrece a todos.
Jesús termina con un proverbio que resume su mensaje. En relación al reino de Dios, “hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos”. Su advertencia es clara. Algunos que se sienten seguros de ser admitidos pueden quedar fuera. Otros que parecen excluidos de antemano pueden quedar dentro.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Ayuda a vivir la fe con confianza y responsabilidad.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko abuztuaren 25a
Urteko 21. Igandea C
Lukas 13,22-30

KONFIANTZA, BAI. ARINKERIA, EZ

Gizarte modernoa gero eta indar handiagoz ari da ezartzen biziera jakin bat, berehalakoaren pragmatismoak markatua. Ozta-ozta dute interesik bizitzako galdera handiek. Ez dugu jada ez ziurtasun sendorik, ez konbentzimendu sakonik. Apurka apurka, izaki hutsal ari gara bihurtzen, topikoz beteriko, unean uneko ongizatea eta segurtasuna baino harago, gure eguneroko bizitza arnastu lezaketen barne-funtsik eta idealik gabeko.
Guztiz esanguratsua da behatzea kristau ez gutxik duen jarrera orokortua «betiko salbamenaren» arazoari dagokionez, duela oso gutxi hartaraino kezkatzen zuelarik; aski jendek ezabatu egin du arazo hori bere kontzientziatik; batzuk, ezin dakigu zein arrazoiz, «azken zoriontsu» baten eskubidedun sentitzen dira; beste batzuek ez dute gogoratu nahi halako kaltea egin dien esperientzia erlijiosorik.
Lukasen kontakizunaren arabera, ezezagun batek gizarte erlijioso hartan ohikoa zen galdera hau egin dio Jesusi: «Gutxi al dira salbatuko direnak?» Jesusek ez dio erantzun galderari zuzenean. Ez du gustuko horrelako arazo antzuren inguruan espekulatzea, garaiko maisu batzuek oso atsegin bazuten ere. Zuzenean, hondora doa eta funtsezkora: nola jokatu behar dugu Jainkoak guztiei eskaintzen digun salbaziotik kanpo ez gelditzeko?
«Saia zaitezte ate estutik sartzen». Hauek dira esan dizkien lehen hitzak. Jainkoak guztiei ireki dizkigu betiko biziaren ateak, baina saiatu eta ahalegindu beharra dugu hartatik sartzeko. Hau da jarrera sanoa. Jainkoagan konfiantza, bai; arinkeriarik, ardura-ezik, sasi-segurtasunik, ez.
Hau azpimarratzen du Jesusek batik bat: ez gaitezela engaina sasi-segurtasunarekin. Ez da aski Israel herriko izatea; ez da aski Jesus bera ezagutu izana Galileako bideetan. Funtsezkoa, orain berean sartzea da Jainkoaren erreinuan eta haren zuzentasunean. Izatez, azken jaiotordutik kanpo geldituko direnak, hitzez hitz, «injustizia praktikatzen dutenak dira».
Konfiantza eta erantzukizuna ukaitera gonbidatu gaitu Jesusek. Jainkoaren erreinuko azken jaiotorduan ez dira eseriko Israelgo patriarkak eta profetak bakarrik. Han egongo dira munduko zoko guztietatik etorritako paganoak ere. Barruan egotea ala kanpoan egotea, Jainkoak guztiei eskaintzen digun salbazioari bakoitzak ematen dion erantzunaren baitan dagoke.
Esaera batekin laburtu du Jesusek bere mezua. Jainkoaren erreinuari dagokionez, «badira azkenak lehenengo izango direnak, eta lehenengoak azken izango direnak». Argia da Jesusen oharpena. Gerta liteke, onartua izango den segurtasuna duenik kanpoan gelditzea. Eta gerta liteke, itxuraz kanpoan geldituko dela ematen duenik barruan gelditzea.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Lagundu fedea konfiantzaz eta erantzukizunez bizitzen.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

25 d’agost de 2013.
Diumenge XXI durant l’any (C).
Lluc 13, 22-30.

CONFIANÇA, SÍ. FRIVOLITAT, NO

La societat moderna va imposant cada vegada amb més força un estil de vida marcat pel pragmatisme de la immediatesa. Gairebé no interessen les grans qüestions de l'existència. Ja no tenim certeses fermes ni conviccions profundes. A poc a poc, ens anem convertint en éssers trivials, carregats de tòpics, sense consistència interior ni ideals que encoratgin el nostre viure diari, més enllà del benestar i la seguretat del moment.
És molt significatiu observar l'actitud generalitzada de no pocs cristians davant la qüestió de la "salvació eterna" que tant preocupava només fa pocs anys: bastants l'han esborrat sense més de la seva consciència, alguns, no se sap ben bé per què, se senten amb dret a un "final feliç"; altres no volen recordar experiències religioses que els han fet molt de mal.
Segons el relat de Lluc, un desconegut fa a Jesús una pregunta freqüent en aquella societat religiosa: "Són pocs els qui se salven?" Jesús no respon directament la seva pregunta. No li interessa especular sobre aquest tipus de qüestions estèrils, tan estimades per alguns mestres de l'època. Va directament a l'essencial i decisiu: com hem d'actuar per no quedar exclosos de la salvació que Déu ofereix a tots?
"Esforceu-vos a entrar per la porta estreta". Aquestes són les seves primeres paraules. Déu ens obre a tots la porta de la vida eterna, però hem d'esforçar-nos i treballar per entrar per ella. Aquesta és l'actitud sana. Confiança en Déu, sí; frivolitat, despreocupació i falses seguretats, no.
Jesús insisteix, sobretot, en no enganyar amb falses seguretats. No n'hi ha prou amb pertànyer al poble d'Israel, no és suficient haver conegut personalment Jesús pels camins de Galilea. El decisiu és entrar des d'ara al Regne Déu i la seva justícia. De fet, els que queden fora del banquet final són, literalment, "els que practiquen la injustícia".
Jesús convida a la confiança i la responsabilitat. Al banquet final del regne de Déu no s'hi asseuran només els patriarques i profetes d'Israel. Hi haurà també pagans vinguts de tots els racons del món. Estar dins o estar fora depèn de com respon cadascú a la salvació que Déu ofereix a tothom.
Jesús acaba amb un proverbi que resumeix el seu missatge. En relació al regne de Déu, "hi ha darrers que seran primers, i primers que seran darrers". El seu advertiment és clar. Alguns que se senten segurs de ser admesos poden quedar fora. Altres que semblen exclosos per endavant poden quedar dins.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Ajuda a viure la fe amb confiança i responsabilitat.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

25-agosto-2013.
21 T:O: (C).
Lc 13, 22-30.

CONFIANZA, SI. FRIVOLIDADE, NON

A sociedade moderna vai impoñendo cada vez con máis forza un estilo de vida marcado polo pragmatismo do inmediato. Apenas interesan as grandes cuestións da existencia. Xa non temos certezas firmes nin conviccións profundas. Aos poucos, ímonos convertendo en seres triviais, cargados de tópicos, sen consistencia interior nin ideais que alenten o noso vivir diario, máis aló do benestar e a seguridade do momento.
É moi significativo observar a actitude xeneralizada de non poucos cristiáns ante a cuestión da “salvación eterna” que tanto preocupaba só hai uns poucos anos: bastantes borrárona sen máis da súa conciencia; algúns, non se sabe ben por que, séntense con dereito a un “final feliz”; outros non queren recordar experiencias relixiosas que lles fixeron moito dano.
Segundo o relato de Lucas, un descoñecido faille a Xesús unha pregunta frecuente naquela sociedade relixiosa: “Serán poucos os que se salven” ?
Xesús non responde directamente á súa pregunta. Non lle interesa especular sobre ese tipo de cuestións estériles, tan queridas por algúns mestres da época. Vai directamente ao esencial e decisivo: como temos de actuar para non quedar excluídos da salvación que Deus ofrece a todos?
“Esforzádevos en entrar pola porta estreita”. Estas son as súas primeiras palabras. Deus ábrenos a todos a porta da vida eterna, pero temos de esforzarnos e traballar para entrar por ela. Esta é a actitude sa. Confianza en Deus, si; frivolidade, despreocupación e falsas seguridades, non.
Xesús insiste, sobre todo, en non enganarnos con falsas seguridades. Non abonda con pertencer ao pobo de Israel; non é suficiente coñecer persoalmente a Xesús polos camiños de Galilea. O decisivo é entrar desde agora no reino de Deus e a súa xustiza. De feito, os que quedan fóra do banquete final son, literalmente, “os que practican a inxustiza”.
Xesús invita á confianza e á responsabilidade. No banquete final do reino de Deus non sentarán só os patriarcas e profetas de Israel. Estarán tamén pagáns vindos de todos os recunchos do mundo. Estar dentro ou estar fóra depende de como responde cada un á salvación que Deus ofrece a todos.
Xesús termina cun proverbio que resume a súa mensaxe. En relación ao reino de Deus, “hai últimos que serán primeiros, e primeiros que serán últimos”. A súa advertencia é clara. Algúns que se senten seguros de ser admitidos poden ficar fóra. Outros que parecen excluídos de antemán poden ficar dentro.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

25 agosto 2013
XXI T. O. (C)
Lc 13, 22-30

FIDUCIA, SÌ. LEGGEREZZA, NO

La società moderna va imponendo con forza sempre maggiore uno stile di vita segnato dal pragmatismo dell’immediato. Interessano appena le grandi questioni dell’esistenza. Non abbiamo più certezze salde né convinzioni profonde. A poco a poco ci stiamo convertendo in esseri triviali, pieni di topici, senza consistenza interiore né ideali che sostengano il nostro vivere quotidiano, al di là del benessere e della sicurezza del momento.
È molto significativo osservare l’atteggiamento generalizzato di non pochi cristiani di fronte alla questione della “salvezza eterna” che tanto preoccupava solo pochi anni fa: molti l’hanno semplicemente cancellata dalla loro coscienza; alcuni, non si sa bene perché, si credono di aver diritto a una “fine felice”; altri non vogliono ricordare esperienze religiose che hanno fatto loro molto male.
Secondo il racconto di Luca, uno sconosciuto fa a Gesù una domanda frequente in quella società religiosa: Sono pochi quelli che si salvano? Gesù non risponde direttamente alla sua domanda. Non gli interessa speculare su questo tipo di sterili questioni, tanto amate da alcuni maestri dell’epoca. Va direttamente a quel che è essenziale e decisivo: come dobbiamo agire per non rimanere esclusi dalla salvezza che Dio offre a tutti?
Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Queste sono le sue prime parole. Dio apre a tutti noi la porta della vita eterna, ma dobbiamo sforzarci e lavorare per entrare per essa. Questo è l’atteggiamento sano. Fiducia in Dio, sì, leggerezza, spensieratezza e false sicurezze, no.
Gesù insiste, soprattutto, che non ci inganniamo con false sicurezze. Non basta appartenere al popolo d’Israele, non è sufficiente aver conosciuto personalmente Gesù sulle strade di Galilea. La cosa decisiva è entrare fin da ora nel Regno di Dio e nella sua giustizia. Di fatto, quelli che restano fuori dal banchetto finale sono, letteralmente, gli operatori d’ingiustizia.
Gesù invita alla fiducia e alla responsabilità. Nel banchetto finale del Regno di Dio non siederanno solo i patriarchi e i profeti d’Israele. Ci saranno anche pagani venuti da tutti gli angoli del mondo. Stare dentro o stare fuori dipende da come ciascuno risponde alla salvezza che Dio offre a tutti.
Gesù termina con un proverbio che riassume il suo messaggio. In relazione al Regno di Dio, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Il suo avvertimento è chiaro. Alcuni che si sentono sicuri di essere ammessi possono restare fuori. Altri che sembrano da sempre esclusi possono restare dentro.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Aiuta a vivere la fede con fiducia e responsabilità.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

25  août  2013
21 Temps ordinaire (C)
Luc 13, 22-30

OUI A LA CONFIANCE, NON A LA FRIVOLITE

La société  moderne impose de manière de plus en plus intense un style de vie marqué par le pragmatisme de ce qui est immédiat. C’est à peine si les grandes questions existentielles intéressent. Nous n’avons plus de fermes certitudes ni de profondes convictions.  Petit à petit nous devenons des êtres superficiels, chargés de banalités, sans consistance intérieure, sans idéaux  nourrissant notre  vécu quotidien, au-delà du bien-être et de la sécurité du moment.
Il est très significatif de remarquer l’attitude généralisée de nombreux chrétiens face à la question du “salut éternel” qui inquiétait tant il y a quelques années: plusieurs l’ont effacée sans plus, de leur conscience; d’autres, on ne sait pas bien pourquoi, croient avoir droit à un « final heureux” ; d’autres ne veulent pas  se souvenir des expériences religieuses qui leur ont fait du mal.
D’après le récit de Luc, un inconnu pose à Jésus une question fréquente dans cette société religieuse : « Ils seront peu nombreux ceux qui seront  sauvés ? » Jésus ne répond pas directement à leur question. Cela ne l’intéresse pas de  spéculer sur ce genre de  questions stériles, si chères à certains maîtres de l’époque. Il va directement à l’essentiel et décisif : comment devons-nous agir  pour ne pas être exclus du salut que Dieu offre à tous ?
“Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite”. Ce sont-là ses premières paroles. Dieu ouvre à tous la porte de la vie éternelle mais nous devons nous efforcer et travailler pour la franchir. C’est-là la saine attitude. Confiance en Dieu, oui ; frivolité, insouciance et fausses sécurités, non.
Jésus insiste surtout sur le fait de ne pas nous tromper avec de fausses sécurités. Il ne suffit pas d’appartenir au peuple d’Israël ; il ne suffit pas d’avoir connu personnellement Jésus sur les chemins de Galilée. Ce qui est décisif, c’est d’entrer dès maintenant dans le royaume de Dieu et dans sa justice. En fait, ceux qui restent  hors du banquet final ce sont, littéralement, « ceux qui pratiquent l’injustice ».
Jésus invite à la confiance et à la responsabilité. Ce ne sont pas seulement les patriarches et les prophètes d’Israël qui prendront place au banquet final du royaume de Dieu. Il y aura aussi des païens venus de tous les coins du monde. Etre dedans ou dehors dépendra de comment chacun  aura répondu au salut que Dieu offre à tous.
Jésus finit avec un proverbe qui résume son message. Par rapport au règne de Dieu, « il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers ». Son avertissement est clair. Ceux qui se sentent sûrs d’être admis peuvent rester dehors. D’autres qui semblent exclus à l’avance peuvent rester dedans.

José Antonio Pagola
Traductur : Carlos Orduna

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Aide à vivre la foi avec confiance et avec responsabilité.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

25 de Agosto de 2013
21 Tempo ordinário (C)
Lucas 13, 22-30

CONFIANÇA, SIM. FRIVOLIDADE, NÃO

A sociedade moderna via impondo cada vez com mais força um estilo de vida marcado pelo pragmatismo do imediato. Apenas interessam as grandes questões da existência. Já não temos certezas firmes nem convicções profundas. Pouco a pouco, vamo-nos convertendo em seres triviais, carregados de tópicos, sem consistência interior nem ideais que alentem o nosso viver diário, para além do bem-estar e a segurança do momento.
É muito significativo observar a atitude generalizada de não poucos cristãos ante a questão da “salvação eterna” que tanto preocupava até há poucos anos: muitos a apagaram sem mais nada da sua consciência; alguns, não se sabe bem porquê, se se sentem com direito a um “final feliz”; outros não querem recordar experiências religiosas que lhes fizeram muito mal.
Segundo o relato de Lucas, um desconhecido faz a Jesus uma pregunta frequente naquela sociedade religiosa: “Serão poucos os que se salvem?” Jesus não responde diretamente à sua pregunta. No lhe interessa especular sobre esse tipo de questões estéreis, tão queridas por alguns mestres da época. Vai diretamente ao essencial e decisivo: como temos de atuar para não ficar excluídos da salvação que Deus oferece a todos?
“Esforçai-vos em entrar pela porta estreita”. Estas são as suas primeiras palavras. Deus abre-nos a todos a porta da vida eterna, mas temos de esforçar-nos e trabalhar para entrar por ela. Esta é a atitude sã. Confiança em Deus, sim; frivolidade, despreocupação e falsas seguranças, não.
Jesus insiste, sobretudo, em não nos enganarmos com falsas seguranças. Não basta pertencer ao povo de Israel; não é suficiente ter conhecido pessoalmente Jesus pelos caminhos da Galileia. O decisivo é entrar desde agora no reino de Deus e da sua justiça. De facto, os que ficam fora do banquete final são, literalmente, “os que praticam a injustiça”.
Jesus convida à confiança e à responsabilidade. No banquete final do reino de Deus não se sentarão só os patriarcas e profetas de Israel. Estarão também pagãos vindos de todos os cantos do mundo. Estar dentro ou estar fora depende de como responde cada um à salvação que Deus oferece a todos.
Jesus termina com um provérbio que resume a Sua mensagem. Em relação ao reino de Deus, “há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos”. A Sua advertência é clara. Alguns que se sentem seguros de ser admitidos podem ficar fora. Outros que parecem excluídos de antemão podem ficar dentro.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Ajuda a viver a fé com confiança e responsabilidade.
Passa-o.


HOMILIA - EN

August 25, 2013
21st Sunday in Ordinary Time (C)
Luke 13:22-30

TRUST – YES.   TRIVIALITY – NO

Modern society is pushing us more forcefully each day toward a life-style that is marked by a pragmatism of the immediate. It is barely interested in the great questions of existence.  Nowadays we don’t have firm convictions or deep truths.  Little by little we end up being converted into trivial people, loaded down with clichés, without inner strength or ideals that give breath to our inner living, beyond the welfare and the security of the moment.
It is significant to observe the attitude spread among not a few Christians when they are faced with the question of ‘eternal salvation’  - a question that we were so concerned about until just a few years ago: a great number have succeeded in wiping it from their minds; some, without knowing why, feel that they have a right to a ‘happy end’; others don’t want to be reminded of religious experiences that have  damaged them greatly.
According to Luke’s account, someone from the crowd asks Jesus a question that is common in that religious society: “Will there be only a few saved?”  Jesus doesn’t respond directly to the question.  He’s not interested in speculating about that type of sterile question, so dear to some teachers of that age.  He goes directly to what’s essential and decisive: how do we need to act in order to not be excluded from the salvation God offers us all?
“Try your hardest to enter by the narrow door.”  These are his first words.  God opens the door of eternal life to all of us, but we have to make the effort and work to enter through it.  This is the healthy attitude.  Trust in God, yes; triviality, carelessness and false security, no.
Jesus insists, above all, that we not deceive ourselves with false securities.  It’s not enough to belong to the people of Israel; it’s not sufficient to have known Jesus personally on the roads of Galilee.  What’s decisive is entering right now in God’s Kingdom and in God’s justice.  What’s more, those who end up outside of the final banquet are literally “those who practice injustice”.
Jesus calls us to trust and responsibility.  In the final banquet of God’s Kingdom not just the patriarchs and prophets of Israel will be there.  Likewise the pagans from every corner of the world will be there.  The being inside or outside depends on how each person responds to the salvation that God offers everyone.
Jesus ends with a proverb that sums up his message.  As far as God’s reign is concerned, “there are those now last who will be first, and those now first who will be last”.  His warning is clear.  Some who see themselves safely admitted can end up outside.  Others who seem to be excluded out of hand can end up inside.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Help to live faith with trust and responsibility.
Pass it on.


sábado, 17 de agosto de 2013

08/18/2013 - 20 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

18 de agosto de 2013
20 Tiempo ordinario (C)
Lucas 12, 49-53

SIN FUEGO NO ES POSIBLE

En un estilo claramente profético, Jesús resume su vida entera con unas palabras insólitas: “Yo he venido a prender fuego en el mundo, y ¡ojalá estuviera ya ardiendo!”. ¿De qué está hablando Jesús? El carácter enigmático de su lenguaje conduce a los exegetas a buscar la respuesta en diferentes direcciones. En cualquier caso, la imagen del “fuego” nos está invitando a acercarnos a su misterio de manera más ardiente y apasionada.
El fuego que arde en su interior es la pasión por Dios y la compasión por los que sufren. Jamás podrá ser desvelado ese amor insondable que anima su vida entera. Su misterio no quedará nunca encerrado en fórmulas dogmáticas ni en libros de sabios. Nadie escribirá un libro definitivo sobre él. Jesús atrae y quema, turba y purifica. Nadie podrá seguirlo con el corazón apagado o con piedad aburrida.
Su palabra hace arder los corazones. Se ofrece amistosamente a los más excluidos, despierta la esperanza en las prostitutas y la confianza en los pecadores más despreciados, lucha contra todo lo que hace daño al ser humano. Combate los formalismos religiosos, los rigorismos inhumanos y las interpretaciones estrechas de la ley. Nada ni nadie puede encadenar su libertad para hacer el bien. Nunca podremos seguirlo viviendo en la rutina religiosa o el convencionalismo de “lo correcto”.
Jesús enciende los conflictos, no los apaga. No ha venido a traer falsa tranquilidad, sino tensiones, enfrentamiento y divisiones. En realidad, introduce el conflicto en nuestro propio corazón. No es posible defenderse de su llamada tras el escudo de ritos religiosos o prácticas sociales. Ninguna religión nos protegerá de su mirada. Ningún agnosticismo nos librará de su desafío. Jesús nos está llamando a vivir en verdad y a amar sin egoísmos.
Su fuego no ha quedado apagado al sumergirse en las aguas profundas de la muerte. Resucitado a una vida nueva, su Espíritu sigue ardiendo a lo largo de la historia. Los primeros seguidores lo sienten arder en sus corazones cuando escuchan sus palabras mientras camina junto a ellos.
¿Dónde es posible sentir hoy ese fuego de Jesús? ¿Dónde podemos experimentar la fuerza  de su libertad creadora? ¿Cuándo arden nuestros corazones al acoger su Evangelio? ¿Dónde se vive de manera apasionada siguiendo sus pasos? Aunque la fe cristiana parece extinguirse hoy entre nosotros, el fuego traído por Jesús al mundo sigue ardiendo bajo las cenizas. No podemos dejar que se apague. Sin fuego en el corazón no es posible seguir a Jesús.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Trabaja por encender en el mundo el fuego de Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko abuztuaren 18a
Urteko 20. Igandea C
Lukas 12,49-53

SURIK GABE EZIN

Estilo garbiro profetikoan, ezohiko hitz hauez laburbildu du Jesusek bere bizitza osoa: «Munduan sua piztera etorri naiz, eta ai balego jada sutan!» Zertaz mintzo da Jesus? Haren hizketaren izaera enigmatiko horrek erantzuna norabide desberdinetan bilatzera eraman ditu exegetak. Nolanahi ere, Jesusen misteriora suharkiago eta grinatsuago hurbiltzera gonbidatzen gaitu «suaren» irudi horrek.
Jesusek bere barruan duen sua Jainkoarekiko grina da eta sufritzen ari direnekiko errukia. Ezin jarri izango da agerian inoiz ere haren bizitza guztia arnasten duen atzeman ezineko maitasun hori. Haren misterioa ezin hesituko da sekula, ez formula dogmatikoetan, ez jakintsuen liburuetan. Ezin idatziko du inork ere Jesusez behin betiko libururik. Jesusek erakarri eta erre egiten du, larritu eta garbitu. Ezin jarraitu ahal izango dio inork ere Jesusi bihotza itzalirik edo zaletasun epel edo aspertu batez.
Haren hitzak sutan jartzen du bihotza. Adiskidetasunez eskaintzen die bere burua zokoratuenei, esperantza pizten du prostituituengan eta konfiantza mespretxatuenak diren bekatariengan, borroka egiten du gizakiari kaltegarri zaion ororen kontra. Gerla egiten die formalismo erlijiosoei, gizatasunik gabeko zorroztasunei eta legea hertsiki interpretatzeari. Ez ezerk, ez inork kateatzen ahal du askatasuna ongia egiteko. Ezin jarraitu ahal izango diogu inoiz ere ohikeria erlijiosoan edo «zuzenaren» konbentzionalismoan biziz.
Jesusek piztu egiten ditu gatazkak, ez ditu itzaltzen. Ez da etorri sasi-patxada ekartzera, baizik tirabira, aurkaritza eta banaketa. Egia esateko, geure bihotzean berean sartzen du gatazka. Ezin babestu gara haren deiaren kontra, erritu erlijiosoen edo jarduera sozialean ezkutuaren atzean. Ez gaitu babestuko haren begiratutik inongo erlijiok. Ez gaitu askatuko haren erronkatik inongo agnostizismok. Egian bizitzera deika ari zaigu Jesus eta egoismorik gabe maitatzera.
Haren sua ez da galdu heriotzaren ur sakonetan murgildu denean. Bizi berri batera pizturik, haren Espirituak sutan jarraitzen du historia guztian barna. Lehen jarraitzaileek sutan sentitu dute beren bihotzean, hura bidelagun dutela haren hitzak entzutean.
Non senti daiteke gaur egun Jesusen su hori? Non suma genezake haren askatasun kreatzailearen indarra? Noiz da sutan gure bihotza haren Ebanjelioa onartzean? Non bizi gara era grinatsuan haren urratsei jarraituz? Gure artean kristau-fedea galtzen ari dela ematen duen arren, Jesusek mundura ekarritako suan bizirik jarraitzen du errauspean. Ezin utzi dugu guztiz itzaltzen. Bihotzean surik gabe, ezin da Jesusi jarraitu.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Eragin munduan Jesusen sua piztera.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

18 d’agost de 2013
Diumenge XX durant l’any (C)
Lluc 12, 49-53

SENSE FOC NO ÉS POSSIBLE

En un estil clarament profètic, Jesús resumeix la seva vida sencera amb unes paraules insòlites: "He vingut a calar foc a la terra, i com voldria que ja estigués encesa!". De què està parlant Jesús? El caràcter enigmàtic del seu llenguatge condueix els exegetes a cercar la resposta en diferents direccions. En qualsevol cas, la imatge del "foc" ens està convidant a apropar-nos al seu misteri de manera més ardent i apassionada.
El foc que crema al seu interior és la passió per Déu i la compassió pels que pateixen. Mai podrà ser revelat aquest amor insondable que anima la seva vida sencera. El seu misteri no quedarà mai tancat en fórmules dogmàtiques ni en llibres de savis. Ningú escriurà un llibre definitiu sobre ell. Jesús atreu i crema, torba i purifica. Ningú podrà seguir amb el cor apagat o amb pietat avorrida.
La seva paraula fa cremar els cors. S'ofereix amistosament als més exclosos, desperta l'esperança en les prostitutes i la confiança en els pecadors més menyspreats, lluita contra tot el que fa mal a l'ésser humà. Combat els formalismes religiosos, els rigorismes inhumans i les interpretacions estretes de la llei. Res ni ningú pot encadenar la seva llibertat per fer el bé. Mai podrem continuar vivint en la rutina religiosa o el convencionalisme d’allò "correcte".
Jesús encén els conflictes, no els apaga. No ha vingut a portar falsa tranquil•litat, sinó tensions, enfrontament i divisions. En realitat, introdueix el conflicte en el nostre propi cor. No és possible defensar-se de la seva crida darrere l'escut de ritus religiosos o pràctiques socials. Cap religió no ens protegirà de la seva mirada. Cap agnosticisme no ens lliurarà del seu desafiament. Jesús ens està cridant a viure en veritat i a estimar sense egoismes.
El seu foc no ha quedat apagat en submergir-se a les aigües profundes de la mort. Ressuscitat a una vida nova, el seu Esperit segueix cremant al llarg de la història. Els primers seguidors el senten cremar en els seus cors quan escolten les seves paraules mentre camina al seu costat.
On és possible sentir avui aquest foc de Jesús? On podem experimentar la força de la seva llibertat creadora? Cremen els nostres cors quan acollim el seu Evangeli? On es viu de manera apassionada seguint els seus passos? Encara que la fe cristiana sembla extingir-se avui entre nosaltres, el foc portat per Jesús al món continua cremant sota les cendres. No podem deixar que s'apagui. Sense foc al cor no és possible seguir Jesús.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Treballa per encendre al món el foc de Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

18 agosto 2013
20 .T. O. (C)
Lucas 12, 49-53

SEN LUME NON É POSÍBEL

Nun estilo claramente profético, Xesús resume a súa vida enteira cunhas palabras insólitas: “Eu vin prender lume ao mundo, e oxalá estivese xa ardendo!”. De que está a falar Xesús? O carácter enigmático da súa linguaxe conduce aos exéxetas a buscar a resposta en diferentes direccións. En calquera caso, a imaxe do “lume” estanos invitando a achegármonos ao seu misterio do xeito máis ardente e apaixonado.
O lume que arde no seu interior é a paixón por Deus e a compaixón polos que sofren. Xamais poderá ser desvelado ese amor insondábel que anima a súa vida enteira.
O seu misterio non ficará nunca encerrado en fórmulas dogmáticas nin en libros de sabios. Ninguén escribirá un libro definitivo sobre el. Xesús atrae e queima, turba e purifica. Ninguén poderá seguilo co corazón apagado ou cunha piedade aburrida.
A súa palabra fai arder os corazóns. Ofrécese amigabelmente aos máis excluídos, esperta a esperanza nas prostitutas e a confianza nos pecadores máis desprezados, loita contra todo o que fai dano ao ser humano. Combate os formalismos relixiosos, os rigorismos inhumanos e as interpretacións estreitas da lei. Nada nin ninguén pode encadear a súa liberdade para facer o ben. Nunca poderemos seguilo vivindo na rutina relixiosa ou no convencionalismo de “o correcto”.
Xesús acende os conflitos, non os apaga. Non veu  traer falsa tranquilidade, senón tensións, enfrontamento e divisións. En realidade, introduce o conflito no noso propio corazón. Non é posíbel defenderse da súa chamada tralo escudo de ritos relixiosos ou prácticas sociais. Ningunha relixión nos protexerá da súa mirada. Ningún agnosticismo nos librará do seu desafío. Xesús estanos chamando a vivirmos en verdade e a amarmos sen egoísmos.
O seu lume non ficou apagado ao mergullarse nas augas profundas da morte. Resucitado a unha vida nova, o seu Espírito segue ardendo ao longo da historia. Os primeiros seguidores sénteno arder nos seus corazóns cando escoitan as súas palabras mentres camiña xunto a eles.
Onde é posíbel sentir hoxe ese lume de Xesús? Onde podemos experimentarmos a forza da súa liberdade creadora? Cando arden os nosos corazóns ao acollermos o seu Evanxeo? Onde se vive de xeito apaixonado seguindo os seus pasos? Aínda que a fe cristiá parece extinguirse hoxe entre nós, o lume traído por Xesús ao mundo segue ardendo baixo as cinzas. Non podemos deixar que se apague. Sen lume no corazón non é posíbel seguirmos a Xesús.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

18 agosto 2013
XX T. O. (C)
Lc 12, 49-53

SENZA FUOCO NON È POSSIBILE

In uno stile chiaramente profetico, Gesù riassume la sua intera vita con parole insolite: Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! Di che sta parlando Gesù? Il carattere enigmatico del suo linguaggio induce gli esegeti a cercare la risposta in diverse direzioni. In ogni caso, l’immagine del “fuoco” ci sta invitando ad avvicinarci al suo mistero in maniera più ardente e appassionata.
Il fuoco che arde dentro di lui è la passione per Dio e la compassione per quelli che soffrono. Mai potrà essere svelato quest’amore insondabile che anima la sua intera vita. Il suo mistero non rimarrà mai chiuso in formule dogmatiche né in libri di sapienti. Nessuno scriverà un libro definitivo su di lui. Gesù attrae e brucia, turba e purifica. Nessuno potrà seguirlo con il cuore spento o con una pietà noiosa.
La sua parola fa ardere il cuore. Si offre con amicizia ai più esclusi, risveglia la speranza delle prostitute e la fiducia nei peccatori più disprezzati, lotta contro tutto quello che danneggia l’essere umano. Combatte i formalismi religiosi, i rigorismi inumani e le interpretazioni strette della legge. Nulla e nessuno può incatenare la sua libertà nel fare il bene. Mai potremo seguirlo vivendo nella routine religiosa e nel convenzionalismo del “corretto”.
Gesù accende i conflitti, non li spegne. Non è venuto a portare falsa tranquillità, ma tensioni, scontro e divisioni. In realtà, introduce il conflitto nel nostro stesso cuore. Non è possibile difendersi dalla sua chiamata dietro lo scudo di riti religiosi o pratiche sociali. Nessuna religione ci proteggerà dal suo sguardo. Nessun agnosticismo ci libererà dalla sua sfida. Gesù ci sta chiamando a vivere in verità e ad amare senza egoismi.
Il suo fuoco non è rimasto spento nell’immergersi nelle acque profonde della morte. Risorto a una vita nuova, il suo Spirito continua ad ardere lungo la storia. I primi seguaci lo sentono ardere nei loro cuori quando ascoltano le sue parole mentre cammina insieme a loro.
Dove è possibile sentire oggi questo fuoco di Gesù? Dove possiamo sperimentare la forza della sua libertà creatrice? Quando ardono i nostri cuori nell’accogliere il suo Evangelo? Dove si vive in maniera appassionata seguendo i suoi passi? Anche se la fede cristiana sembra estinguersi oggi tra di noi, il fuoco portato da Gesù nel mondo continua ad ardere sotto le ceneri. Non possiamo lasciare che si spenga. Senza fuoco nel cuore non è possibile seguire Gesù.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Lavora per accendere nel mondo il fuoco di Gesù.
Diffondilo.


HOMILIA - FR

18 août  2013
20 Temps ordinaire (C)
Luc 12, 49-53

CE N’EST PAS POSSIBLE SANS FEU

Dans un style clairement prophétique, Jésus fait un résumé de sa vie avec des paroles  insolites: “Je suis venu apporter un feu sur la terre et comment je voudrais qu’il soit déjà allumé!”. De quoi Jésus parle-t-il ?  Le caractère énigmatique de son langage a conduit les exégètes  à chercher la réponse dans plusieurs directions. Dans tous les cas, l’image du « feu » nous invite à nous rapprocher de son mystère d’une manière plus ardente et passionnée.
Le feu qui brûle dans son cœur c’est sa passion pour Dieu et la compassion pour ceux qui souffrent. Cet amour insondable qui anime sa vie entière ne pourra jamais être dévoilé. Son mystère ne restera jamais enfermé dans des formules  dogmatiques ni dans des livres savants. Personne n’écrira un livre définitif sur lui. Jésus attire, brûle, bouleverse et purifie. Personne ne pourra le suivre, le cœur éteint dans une piété ennuyante.
Sa parole fait brûler les cœurs. Il s’offre amicalement aux plus exclus, éveille l’espoir des prostituées et la confiance des pécheurs les plus méprisés et lutte contre tout ce qui nuit à l’être humain.  Il combat les formalismes religieux, les rigorismes inhumains et les interprétations étroites  de la loi. Rien ni personne ne peut enchaîner sa liberté pour faire le bien. Nous ne pourrons jamais le suivre si nous vivons dans la routine religieuse ou dans le conventionnalisme des « bonnes manières ».
Jésus allume des conflits mais il ne les éteint pas. Il n’est pas venu apporter une fausse tranquillité mais des tensions, des affrontements et divisions. En réalité, c’est lui qui introduit le conflit dans notre propre cœur. Il n’est pas possible de se dérober à son appel en prenant comme protection les rites religieux ou les pratiques sociales. Aucune religion ne nous protégera  de son regard. Aucun agnosticisme ne  nous libérera de son défi. Jésus nous appelle à vivre dans la vérité et à aimer sans égoïsmes.
Son feu ne s’est pas éteint lorsqu’il s’est submergé dans les eaux profondes de la mort. En ressuscitant à une vie nouvelle, son Esprit continue de brûler tout au long de l’histoire. Ses premiers disciples  sentent qu’il brûle  leurs cœurs lorsque, chemin faisant avec eux, ils entendent ses paroles.
Où pouvons-nous sentir aujourd’hui ce feu de Jésus? Où pouvons-nous expérimenter la force de sa liberté créatrice ? Est-ce que nos cœurs brûlent en accueillant son Evangile ? Où est-ce que l’on vit  en suivant passionnément ses pas ? Même si la foi chrétienne semble s’éteindre aujourd’hui parmi nous, le feu que Jésus apporte au monde continue de brûler sous les cendres. Nous ne pouvons pas le laisser s’éteindre. Sans feu dans le cœur, impossible de suivre Jésus.

José Antonio Pagola

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Travaille pour allumer dans le monde le feu de Jésus.
Fais passer ce message !


HOMILIA - PT

18 de Agosto de 2013
20 Tempo ordinário (C)
Lucas 12, 49-53

SEM FOGO NÃO É POSSÍVEL

Num estilo claramente profético, Jesus resume toda a Sua vida com umas palavras insólitas: “Eu vim para incendiar o mundo, e quisera que já estivesse a arder!”. De que está a falar Jesus? O carácter enigmático da Sua linguagem conduz aos exegetas a procurar a resposta em diferentes direções. Em qualquer caso, a imagem do “fogo” convida-nos a aproximarmo-nos do Seu mistério de forma mais ardente e apaixonada.
O fogo que arde no Seu interior é a paixão por Deus e a compaixão pelos que sofrem. Jamais poderá ser desvelado esse amor insondável que anima toda a Sua vida. O Seu mistério não ficará nunca encerrado em fórmulas dogmáticas nem em livros de sábios. Ninguém escreverá um livro definitivo sobre Ele. Jesus atrai e queima, turva e purifica. Ninguém poderá segui-lo com o coração apagado ou com piedade aborrecida.
A Sua palavra faz arder os corações. Oferece-se amistosamente aos mais excluídos, desperta a esperança nas prostitutas e a confiança nos pecadores mais desprezados, luta contra tudo o que faz mal ao ser humano. Combate os formalismos religiosos, os rigorismos inumanos e as interpretações estritas da lei. Nada nem ninguém pode encadear a sua liberdade para fazer o bem. Nunca poderemos segui-lo vivendo na rotina religiosa ou o convencionalismo do “correto”.
Jesus acende os conflictos, não os apaga. Não veio para trazer falsa tranquilidade, mas tensões, enfrentamento e divisisões- Na realidade, introduz o conflito no nosso próprio coração. Não é possível defender-se da Sua chamada por detrás do escudo de ritos religiosos ou práticas sociais. Nenhuma religião nos protegerá do Seu olhor. Nenhum agnosticismo nos librará do Seu desafio. Jesus chama-nos para viver em verdade e a amar sem egoísmos.
O Seu fogo não ficou apagado ao submergir-se nas águas profundas da morte. Ressuscitado a uma vida nova, o Seu Espírito continua a arder ao longo da história. Os primeiros seguidores sentem-no arder nos seus corações quando escutam as Suas palavras enquanto caminha junto deles.
Onde é possível sentir hoje esse fogo de Jesus? Onde podemos experimentar a força da Sua liberdade criadora? Quando ardem os nossos corações ao acolher o Seu Evangelho? Onde se vive de forma apaixonada seguindo os Seus passos? Apesar da fé cristã parecer extinguir-se hoje entre nós, o fogo trazido por Jesus ao mundo continua a arder debaixo das cinzas. Não podemos deixar que se apague. Sem fogo no coração não é possível seguir Jesus..

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Trabalha para encender no mundo o fogo de Jesus.
Passa-o.HOMILIA - EN

August 18, 2013
20th Sunday in Ordinary Time – C
Luke 12:49-53

WITHOUT FIRE IT’S NOT POSSIBLE

In a clearly prophetic style, Jesus sums up his whole life with some unusual words: “I have come to bring fire to the earth, and how I wish it were blazing already!” What is Jesus talking about? The enigmatic character of his language leads the exegetes to look for an answer from different directions. In any case, the image of ‘fire’ invites us to come closer to his mystery in a more burning and passionate manner.
The fire that burns in Jesus’ interior is the passion for God and the compassion for those who suffer. This unfathomable love that empowers his whole life can never be fully revealed. His mystery will never be kept enclosed is dogmatic formulas or in the books of the learned. No one will write a definitive book about him. Jesus attracts and burns, disturbs and purifies. No one will be able to follow him with a deadened heart or an anemic piety.
His word makes our hearts burn. It is offered lovingly to those who are most excluded, it awakens hope in prostitutes and confidence in the most rejected sinners. It battles against everything that harms human beings. It combats religious formalisms, inhuman rigorisms and narrow interpretations of the law. Nothing and no one can put chains on its freedom to do good. We can never follow it by living in religious routine or in the conventionalism of ‘what’s correct’.
Jesus fans the flames of conflicts, he doesn’t put them out. He hasn’t come to bring false tranquility, but tensions, challenges and divisions. Actually he introduces conflict into our very heart. It isn’t possible to defend ourselves from his invitation by hiding behind religious rituals or social practices. No religion will protect us from his gaze. No agnosticism will free us from his challenge. Jesus is calling us to live in truth and to love without selfishness.
His fire hasn’t been snuffed out when submerged in the deep waters of death. His Spirit, raised from the dead to a new life, keeps burning throughout history. His first followers felt it burn in their hearts when they listen to his words as he walks next to them.
Where is it possible to feel this fire of Jesus today? Where can we experience the power of his creative freedom? When do our hearts burn at welcoming his Gospel? Where are people living in a passionate way as they follow his footsteps? Even though the Christian faith seems to be snuffed out among us in the present times, the fire that Jesus brought to the world continues burning beneath the ashes. We can’t let it go out. Without fire in the heart it isn’t possible to follow Jesus.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Work to light up the world with the fire of Jesus.
Pass it on.