lunes, 21 de enero de 2013

01/27/2013 - 3 Ordinary Sunday ( C )

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


ES - PROFETA
EU - PROFETA
CA - PROFETA
GL - PROFETA
IT - PROFETA
FR - PROPHETE
PT - PROFETA

HOMILIA - ES

27de enero de 2013
3 Tiempo ordinario
Lucas 1,1-4; 4,14-21

PROFETA

En una aldea perdida de Galilea, llamada Nazaret, los vecinos del pueblo se reúnen en la sinagoga una mañana de sábado para escuchar la Palabra de Dios. Después de algunos años vividos buscando a Dios en el desierto, Jesús vuelve al pueblo en el que había crecido.
La escena es de gran importancia para conocer a Jesús y entender bien su misión. Según el relato de Lucas, en esta aldea casi desconocida por todos, va a hacer Jesús su presentación como Profeta de Dios y va a exponer su programa aplicándose a sí mismo un texto del profeta Isaías.
Después de leer el texto, Jesús lo comenta con una sola frase: "Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír". Según Lucas, la gente "tenía los ojos fijos en él". La atención de todos pasa del texto leído a la persona de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros podemos descubrir hoy si fijamos nuestros ojos en él?
Movido por el Espíritu de Dios. La vida entera de Jesús está impulsada, conducida y orientada por el aliento, la fuerza y el amor de Dios. Creer en la divinidad de Jesús no es confesar teóricamente una fórmula dogmática elaborada por los concilios. Es ir descubriendo de manera concreta en sus palabras y sus gestos, su ternura y su fuego, el Misterio último de la vida que los creyentes llamamos "Dios".
Profeta de Dios. Jesús no ha sido ungido con aceite de oliva como se ungía a los reyes para transmitirles el poder de gobierno o a los sumos sacerdotes para investirlos de poder sacro. Ha sido "ungido" por el Espíritu de Dios. No viene a gobernar ni a regir. Es profeta de Dios dedicado a liberar la vida. Solo le podremos seguir si aprendemos a vivir con su espíritu profético.
Buena Noticia para los pobres. Su actuación es Buena Noticia para la clase social más marginada y desvalida: los más necesitados de oír algo bueno; los humillados y olvidados por todos. Nos empezamos parecer a Jesús cuando nuestra vida, nuestra actuación y amor solidario puede ser captado por los pobres como algo bueno.
Dedicado a liberar. Vive entregado a liberar al ser humano de toda clase de esclavitudes. La gente lo siente como liberador de sufrimientos, opresiones y abusos; los ciegos lo ven como luz que libera del sinsentido y la desesperanza; los pecadores lo reciben como gracia y perdón. Seguimos a Jesús cuando nos va liberando de todo lo que nos esclaviza, empequeñece o deshumaniza. Entonces creemos en él como Salvador que nos encamina hacia la Vida  definitiva.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Da a conocer al Profeta de Dios.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko urtarrilaren 27a
Urteko 3. Igandea C
Lukas 1,1-4; 4,14-21

PROFETA

Galileako herrixka ezezagun batean, Nazaret izenekoan, herritarrak sinagogan bildu dira larunbat-goiz batean Jainkoaren Hitza entzuteko. Jainkoaren bila urte batzuk basamortuan egin ondoren, hazi zen herrira itzuli da Jesus.
Garrantzi handikoa da pasadizo hau, Jesus ezagutu eta haren misioa ondo ulertzeko. Lukasen kontakizunaren arabera, guztientzat ia ezezaguna den herrixka honetan Jesusek bere aurkezpena egin du, Jainkoaren Profeta bezala, eta herrixka honetan agertu du bere egitaraua, Isaias profetaren testua bere buruari aplikatuz.
Testu hori irakurri ondoren, esaldi bakar batekin komentatu du Jesusek guztia: «Gaur bete da entzun berri duzuen Idazki hau». Lukasen arabera, jendeak «begiak Jesusengan finko jarriak zituen». Guztien arreta, irakurri den testutik Jesus beragana igaro da. Zer aurki dezakegu gauk guk geure begiak Jesusengan finko jartzen baditugu?
Jainkoaren Espirituak eraginik. Jesusen bizitza guztia eragin, gidatu eta norabidetu dute Jainkoaren arnasak, indarrak eta maitasunak. Jesusen jainkotasunean sinestea ez datza kontzilioek landutako formula dogmatiko bat edo beste teorikoki aitortzean. Haren samurtasunean eta suan, haren hitzetan eta keinuetan, fededunok «Jainkoa» deitzen dugun bizitzaren azken Misterioa era zehatzean aurkituz joatean datza.
Jainkoaren Profeta. Jesus ez dute igurtzi oliba-olioz, erregeak igurtzi ohi zituzten bezala gobernu-aginpidea emateko edota apaiz nagusiak igurtzi ohi zituzten bezala ahalmen sakratuaz hornitzeko. Jainkoaren Espirituak «gantzutu» du Jesus. Ez da etorri ez gobernatzera, ez errege izatera. Jainkoaren profeta da, bizitza liberatzeari emana. Soilik, haren profeta-espirituz bizitzen ikasten badugu jarraitu ahal izango diogu.
Berri on pobreentzat. Jesusen jarduera Berri On da gizarte-klase marjinatuena eta baliogabetuena denarentzat: zerbait on entzuteko premia handiena dutenentzat, guztiek umiliatzen eta bazter uzten dituztenentzat. Jesusen antzeko izaten orduan hasiko gara: gure biziera, gure jarduera eta maitasun solidarioa pobreek gauza on bezala sumatzen hasiko direnean.
Askatzeari emana. Gizakia esklabotasun-mota guztietatik askatzeari emanik bizi da Jesus. Sufrimendu, zapalkuntza eta abusu guztietatik askatzen duen pertsona bezala sumatu du jendeak; zentzugabekeriatik eta etsipenik askatzen duen argitzat hartu dute itsuek; onginahi eta barkazio bezala sumatu dute bekatariek. Jesus hori esklabotzen, kaskartzen eta gizagabetzen gaituen ororen askatzailetzat hartuz goazen neurrian izango gara haren jarraitzaile. Orduan hartuko dugu bera betiko Bizira bideratzen gaituen Salbatzailetzat.

Jose Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Emazu ezagutzera Jainkoaren Profeta.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

27de gener de 2013
Diumenge III de durant l'any (C)
Lluc 1,1-4; 4,14-21

PROFETA

En un poblet perdut de Galilea anomenat Natzaret, els veïns del poble es reuneixen a la sinagoga un matí de dissabte per escoltar la Paraula de Déu. Després d'alguns anys viscuts buscant a Déu en el desert, Jesús torna al poble on havia crescut.
L'escena és de gran importància per conèixer Jesús i entendre bé la seva missió. Segons el relat de Lluc, en aquest poble gairebé desconegut per tothom, Jesús hi farà la seva presentació com Profeta de Déu i hi exposarà el seu programa aplicant-se a si mateix un text del profeta Isaïes.
Després de llegir el text, Jesús el comenta amb una sola frase: "Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar". Segons Lluc, la gent "tenia els ulls posats en Jesús". L'atenció de tots passa del text llegit a la persona de Jesús. Què és el que nosaltres podem descobrir avui si fixem els nostres ulls en ell?
Mogut per l'Esperit de Déu. Tota la vida de Jesús està impulsada, conduïda i orientada per l'alè, la força i l'amor de Déu. Creure en la divinitat de Jesús no és confessar teòricament una fórmula dogmàtica elaborada pels concilis. És anar descobrint de manera concreta en les seves paraules i els seus gestos, la seva tendresa i el seu foc, el Misteri últim de la vida que els creients anomenem "Déu".
Profeta de Déu. Jesús no ha estat ungit amb oli d'oliva com s'ungia als reis per transmetre'ls el poder de govern o als grans sacerdots per investir-los de poder sacre. Ha estat "ungit" per l'Esperit de Déu. No ve a governar ni a regir. És profeta de Déu dedicat a alliberar la vida. Només podrem seguir-lo si aprenem a viure amb el seu esperit profètic.
Bona Notícia per als pobres. La seva actuació és Bona Notícia per a la classe social més marginada i desvalguda: els més necessitats de sentir alguna cosa bona, els humiliats i oblidats per tothom. Ens comencem a assemblar a Jesús quan la nostra vida, la nostra actuació i el nostre amor solidari pot ser captat pels pobres com una cosa bona.
Dedicat a alliberar. Viu entregat a alliberar l'ésser humà de tota classe d'esclavituds. La gent el sent com alliberador de sofriments, d'opressions i d'abusos, els cecs el veuen com llum que allibera del sense sentit i la desesperança, els pecadors el reben com gràcia i perdó. Seguim Jesús quan ens va alliberant de tot el que ens esclavitza, empetiteix o deshumanitza. Llavors creiem en ell com Salvador que ens encamina cap a la Vida definitiva.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Dóna a conèixer el Profeta de Déu.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

27de xaneiro de 2013
3 Tempo ordinario
Lucas 1,1-4; 4,14-21

PROFETA

Nunha aldea perdida de Galilea, chamada Nazaret, os veciños do pobo reúnense na sinagoga unha mañá de sábado para escoitar a Palabra de Deus. Logo dalgúns anos vividos buscando a Deus no deserto, Xesús volve ao pobo no que medrara.
A escena é de gran importancia para coñecer a Xesús e entender ben a súa misión. Segundo o relato de Lucas, nesta aldea case descoñecida por todos, vai facer Xesús a súa presentación como Profeta de Deus e vai expor o seu programa aplicándose a si mesmo un texto do profeta Isaías.
Logo de ler o texto, Xesús coméntao cunha soa frase: "Hoxe cúmprese esta Escritura que acabades de oír". Segundo Lucas, a xente "tiña os ollos fixos nel". A atención de todos pasa do texto lido á persoa de Xesús. Que é o que nós podemos descubrirmos hoxe se fixamos os nosos ollos nel?
Movido polo Espírito de Deus. A vida enteira de Xesús está impulsada, conducida e orientada polo alento, a forza e o amor de Deus. Crermos na divindade de Xesús non é confesar teóricamente unha fórmula dogmática elaborada polos concilios. É irmos descubrindo de xeito concreto nas súas palabras e os seus xestos, a súa tenrura e o seu lume, o Misterio último da vida que os crentes chamamos "Deus".
Profeta de Deus. Xesús non foi unxido con aceite de oliva como se unxía aos reis para transmitirlles o poder de goberno ou aos sumos sacerdotes para investilos de poder sacro. Foi "unxido" polo Espírito de Deus. Non vén gobernar nin rexer. É profeta de Deus dedicado a liberar a vida. Só o poderemos seguir se aprendemos a vivir co seu espírito profético.
Boa Noticia para os pobres. A súa actuación é Boa Noticia para a clase social máis marxinada e desvalida: os máis necesitados de oír algo bo; os humillados e esquecidos por todos. Empezamos a parecérmonos a Xesús cando a nosa vida, a nosa actuación e amor solidario pode ser captado polos pobres como algo bo.
Dedicado a liberar. Vive entregado a liberar ao ser humano de toda clase de escravitudes. A xente sénteo como liberador de sufrimentos, opresións e abusos; os cegos veno como luz que libera do sen sentido e a desesperanza; os pecadores recíbeno como graza e perdón. Seguimos a Xesús cando nos vai liberando de todo o que nos escraviza, empequenece ou deshumaniza. Entón creemos nel como Salvador que nos encamiña cara á Vida definitiva.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Dá a coñecer ao Profeta de Deus.
Pásao

HOMILIA -IT


27 gennaio 2013
III T. O.
Lc 1,1-4; 4,14-21

PROFETA

In un villaggio sperduto di Galilea, chiamato Nazareth, gli abitanti si riuniscono nella sinagoga la mattina di sabato per ascoltare la Parola di Dio. Dopo alcuni anni vissuti cercando Dio nel deserto, Gesù ritorna nel luogo in cui era cresciuto.
La scena è di grande importanza per conoscere Gesù e comprendere bene la sua missione. Secondo il racconto di Luca, in questo villaggio quasi sconosciuto da tutti, Gesù farà la sua presentazione come Profeta di Dio e esporrà il suo programma applicando a se stesso un testo del profeta Isaia.
Dopo aver letto il testo, Gesù lo commenta con una sola frase: Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato. Secondo Luca, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. L’attenzione di tutti passa dal testo letto alla persona di Gesù. Che cosa possiamo scoprire oggi se fissiamo i nostri occhi su di lui?
Con la potenza dello Spirito. La vita intera di Gesù è spinta, condotta e orientata dal soffio, dalla forza e dall’amore di Dio. Credere nella divinità di Gesù non è confessare teoricamente una formula dogmatica elaborata dai concili. È scoprire progressivamente, in maniera concreta, nelle sue parole e nei suoi gesti, nella sua tenerezza e nel suo fuoco, il Mistero ultimo della vita che noi credenti chiamiamo “Dio”.
Profeta di Dio. Gesù non è stato unto con olio di oliva come si ungevano i re per trasmettere loro il potere di governo o i sommi sacerdoti per investirli di potere sacro. È stato “unto” dallo Spirito di Dio. Non viene a governare né a guidare. È profeta di Dio dedicato a liberare la vita. Lo potremo seguire solo se impariamo a vivere con il suo spirito profetico.
Buona Notizia per i poveri. Il suo agire è Buona Notizia per la classe sociale più emarginata e sprovveduta: I più bisognosi di udire qualcosa di buono; gli umiliati e dimenticati da tutti. Cominciamo a somigliare a Gesù quando la nostra vita, il nostro agire e l’amore solidale può essere colto dai poveri come una cosa buona.
Dedicato a liberare. Vive impegnato a liberare l’essere umano da ogni sorta di schiavitù. La gente lo sente come liberatore da sofferenze, oppressioni e abusi; i ciechi lo vedono come luce che libera dal non-senso e dalla disperazione; i peccatori lo ricevono come grazia e perdono. Seguiamo Gesù quando ci va liberando da tutto quello che ci schiavizza, immiserisce e disumanizza. Allora crediamo in lui come Salvatore che ci incammina verso la Vita definitiva.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Fà conoscere il Profeta di Dio.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

27 janvier 2013
3 Temps ordinaire C
Luc 1,1-4; 4,14-21

PROPHETE

Dans un village perdu de Galilée, appelé Nazareth, les habitants  se réunissent dans la synagogue un samedi matin pour écouter la Parole de Dieu. Jésus, après quelques années passées dans le désert à chercher Dieu revient au village où il avait grandi.
La scène revêt une grande importance pour  connaître Jésus et pour bien comprendre sa mission. Selon le récit de Luc,  c’est dans ce village inconnu de presque tout le monde que Jésus va faire sa présentation  en tant que Prophète de Dieu et qu’il va exposer son programme en s’appliquant à lui-même un texte du prophète Isaïe.
Après la lecture du texte, Jésus en fait un seul commentaire: “Cette parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit” D’après Luc, « tout le monde avait les yeux fixés sur lui ». L’attention de tous,  passe du texte à la personne de Jésus. Que pouvons-nous découvrir aujourd’hui si nous fixons notre regard sur lui ?
Poussé par l’Esprit de Dieu. La vie tout entière de Jésus est impulsée, conduite et orientée par l’élan, par la force et par l’amour de Dieu. Croire à la divinité de Jésus ne consiste pas à confesser théoriquement une formule dogmatique élaborée par les conciles, mais à découvrir progressivement et de façon concrète, dans ses paroles et dans ses gestes, dans sa tendresse et dans son feu, le Mystère ultime de la vie que nous, les croyants, nous appelons « Dieu ».
Prophète de Dieu. Jésus n’a jamais été oint avec de l’huile comme on le faisait aux rois pour leur transmettre le pouvoir de gouverner ou aux grands prêtres pour leur communiquer un pouvoir sacré. Jésus a été « oint » par l’Esprit de Dieu. Il ne vient pas gouverner ou régir. C’est un prophète de Dieu consacré à libérer la vie. Nous ne pourrons le suivre qu’en apprenant à vivre de son esprit prophétique.
Bonne nouvelle pour les pauvres. Son action est une Bonne Nouvelle pour la classe sociale la plus marginalisée et démunie : ceux qui ont le plus besoin d’entendre quelque chose de bon : les humiliés et les oubliés de tous. Nous commençons à ressembler à Jésus lorsque notre vie, notre action et notre amour solidaire peuvent être perçus par les pauvres comme quelque chose de bon.
Consacré à libérer. Une vie consacrée à libérer l’être humain de toute sorte d’esclavages. Les gens le voient  comme un libérateur de la souffrance, des oppressions et des abus ; les aveugles le voient comme une lumière qui libère du non-sens et du désespoir ; les pécheurs le reçoivent comme grâce et pardon. Nous suivons Jésus lorsqu’il nous libère progressivement de tout ce qui nous rend esclaves, de ce qui nous amoindrit et qui nous déshumanise. C’est alors que nous croyons en lui comme le Sauveur qui nous achemine vers la Vie définitive.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Fais connaître le Prophète de Dieu.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

27 de Janeiro de 2013
3 Tempo ordinário
Lucas 1,1-4; 4,14-21

PROFETA

Numa aldeia perdida da Galileia, chamada Nazaré, os habitantes da terra reúnem-se na sinagoga uma manhã de sábado para escutar a Palavra de Deus. Despois de alguns anos vividos procurando Deus no deserto, Jesus volta à povoação em que tinha crescido.
A cena é de grande importância para conhecer Jesus e entender bem a Sua missão. Segundo o relato de Lucas, nesta aldeia quase desconhecida por todos, vai a fazer Jesus a Sua apresentação como Profeta de Deus e vai expor o Seu programa aplicando-se a si mesmo um texto do profeta Isaías.
Despois de ler o texto, Jesus comenta-o com uma só frase: "Hoje cumpre-se esta Escritura que acabais de ouvir". Segundo Lucas, as pessoas "tinham os olhos fixos Nele". A atenção de todos, passa do texto lido à pessoa de Jesus. Que é que nós podemos descobrir hoje se fixarmos os nossos olhos Nele?
Movido pelo Espírito de Deus. Toda a vida de Jesus está impulsionada, conduzida e orientada pelo alento, a força e o amor de Deus. Acreditar na divindade de Jesus não é confessar teoricamente uma fórmula dogmática elaborada pelos concílios. É ir descobrindo a forma concreta nas Suas palavras e nos Seus gestos, a Sua ternura e o Seu fogo, o Mistério último da vida que os crentes chamamos "Deus".
Profeta de Deus. Jesus não foi ungido com azeite de oliveira como se ungia os reis para transmitir-lhes o poder de governar ou aos sumos-sacerdotes para investi-los de poder sacro. Foi "ungido" pelo Espírito de Deus. Não vem governar nem a reger. É profeta de Deus dedicado a libertar a vida. Só o poderemos seguir se aprendemos a viver com o Seu espírito profético.
Boa Nova para os pobres. A Sua atuação é Boa Nova para a classe social mais marginalizada e desvalida: os mais necessitados de ouvir algo bom; os humilhados e esquecidos por todos. Começamos a parecer-nos a Jesus quando a nossa vida, a nossa atuação e amor solidário pode ser captado pelos pobres como algo bom.
Dedicado a libertar. Vive entregue a libertar o ser humano de todo o tipo de escravidões. As pessoas sentem-No como libertador de sofrimentos, opreensões e abusos; os cegos veem-no como luz que liberta do que não tem sentido e do desespero; os pecadores recebem-no como graça e perdão. Seguimos Jesus quando nos vai libertando de tudo o que nos escraviza, empequenece ou desumaniza. Então acreditamos Nele como Salvador que nos encaminha para a Vida definitiva.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Dá a conhecer o Profeta de Deus.
Passa-o.

HOMILIA - EN


Third sunday in Ordinary Time
January 27,2013
Luke 1,1-4; 4,14-21

THE PROPHET

In a remote village of Galilee called Nazareth, the locals gather in the synagogue one morning to listen to the Word of God. After a few years seeking God in the desert, Jesus returns to the place where he had grown up.
The  scene is very important to come to know Jesus and understand well his mission. According to Luke’s account, in this village almost unknown to everyone, Jesus is going to present himself as a prophet of God and explain his plan of action by applying to himself a text of the prophet Isaiah.
After reading the passage Jesus explains it with a single sentence:“Today this scripture is fulfilled in your hearing.” Luke notes: “The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him.” The attention of everyone shifts from the words read to the person of Jesus. What can we today discover if we fix our eyes on him?
Moved by the Spirit of God. The entire life of Jesus is driven, led and directed  by the prompting and  guidance of the love of God. To believe Jesus is God, is not to profess in theory a dogmatic formula worked out by the Councils. It is to keep discovering in a concrete way, in his words and his actions, his tenderness and his fire, the ultimate Mystery of life we believers call “God”.
The Prophet of God. Jesus was not anointed with olive oil as were kings, to confer on them the power to govern, or high priests to invest them with sacred power. He was “anointed” with the Holy Spirit of God. He does not come to govern or to rule. He is a prophet of God dedicated to freeing life. We will only be able to follow him if we learn to live with his prophetic spirit.
Good News for the poor. His work is Good News for the most marginalized and helpless social class: those who need to hear something good; those despised and forgotten by all. We begin to be like Jesus when our lives, our work, and our love leading to solidarity with the poor is perceived by them as something good.
Dedicated to liberate. He spends his life liberating human beings from every kind of slavery. People see him as one who saves from suffering, oppression and exploitation; the blind experience him as light that frees from meaninglessness and despair; sinners receive him as grace and forgiveness. We follow Jesus when he delivers us from all that enslaves, belittles, or dehumanizes us. We then believe in him as the Savior who leads us to eternal life.

José Antonio Pagola
Translation by Valentine de Souza S.J.

Gospel network BUENAS NOTICIAS
Preach the love of God and neighbor
Pass it on
lunes, 14 de enero de 2013

01/20/2013 - 2 Ordinary Sunday ( C )

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

20 de enero de 2013
2 Tiempo ordinario (C)
Juan 2, 1-11

UN GESTO POCO RELIGIOSO

"Había una boda en Galilea". Así comienza este relato en el que se nos dice algo inesperado y sorprendente. La primera intervención pública de Jesús, el Enviado de Dios, no tiene nada de religioso. No acontece en un lugar sagrado. Jesús inaugura su actividad profética "salvando" una fiesta de bodas que podía haber terminado muy mal.
En aquellas aldeas pobres de Galilea, la fiesta de las bodas era la más apreciada por todos. Durante varios días, familiares y amigos acompañaban a los novios comiendo y bebiendo con ellos, bailando danzas festivas y cantando canciones de amor.
El evangelio de Juan nos dice que fue en medio de una de estas bodas donde Jesús hizo su "primer signo", el signo que nos ofrece la clave para entender toda su actuación y el sentido profundo de su misión salvadora.
El evangelista Juan no habla de "milagros". A los gestos sorprendentes que realiza Jesús los llama siempre "signos". No quiere que sus lectores se queden en lo que puede haber de prodigioso en su actuación. Nos invita a que descubramos su significado más profundo. Para ello nos ofrece algunas pistas de carácter simbólico. Veamos solo una.
La madre de Jesús, atenta a los detalles de la fiesta, se da cuente de que "no les queda vino" y se lo indica a su hijo. Tal vez los novios, de condición humilde, se han visto desbordados por los invitados. María está preocupada. La fiesta está en peligro. ¿Cómo puede terminar una boda sin vino? Ella confía en Jesús.
Entre los campesinos de Galilea el vino era un símbolo muy conocido de la alegría y del amor. Lo sabían todos. Si en la vida falta la alegría y falta el amor, ¿en qué puede terminar la convivencia? María no se equivoca. Jesús interviene para salvar la fiesta proporcionando vino abundante y de excelente calidad.
Este gesto de Jesús nos ayuda a captar la orientación de su vida entera y el contenido fundamental de su proyecto del reino de Dios. Mientras los dirigentes religiosos y los maestros de la ley se preocupan de la religión, Jesús se dedica a hacer más humana y llevadera la vida de la gente.
Los evangelios presentan a Jesús concentrado, no en la religión sino en la vida. No es solo para personas religiosas y piadosas. Es también para quienes se han quedado decepcionados por la religión, pero sienten necesidad de vivir de manera más digna y dichosa. ¿Por qué? Porque Jesús contagia fe en un Dios en el que se puede confiar y con el que se puede vivir con alegría, y porque atrae hacia una vida más generosa, movida por un amor solidario.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde la alegría y la fuerza salvadora de Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko urtarrilaren 20a
Urteko 2. Igandea C
Joan 2,1-11

KEINU BAT EZ OSO ERLIJIOSOA

«Ezteiak ziren Galilean». Horrela hasten da kontakizun hau, gauza bat ezustekoa eta harrigarria esanez. Jesusek, Jainkoaren Bidaliak, jendaurrean izan duen lehen parte-hartzeak ez du erlijiosotik ezer. Ez da gertatu leku sakratu batean. Oso deseroso izan zitekeen eztei-jai bat «onik ateraz» estreinatuko du Jesusek bere jarduera profetikoa.
Galileako herrixka pobre haietan, guztietan preziatuena zen eztei-jaia. Hainbat egunetan lagun egiten zieten familiartekoek eta adiskideek ezkonberriei, haiekin jan-edanez, jai-giroan dantza eginez eta maitasun-kantak abestuz.
Joanen ebanjelioak esan digu eztei-jai hauetako batean egin zuela Jesusek bere «lehen seinalea»; Jesusen jarduera guztia eta haren misio salbatzailearen zentzu sakona ulertzeko giltza da seinale hori.
Joan ebanjelariak ez du aipatzen «miraririk». Jesusek gauzatzen dituen keinu harrigarriei «seinale» izena ematen die. Ez du nahi irakurleak geldi daitezen bere jarduerak izan dezakeen alde harrigarriarekin. Egintza harrigarri horien esanahi sakona bilatzera gonbidatzen gaitu. Horretarako, izaera sinbolikoa duten pista batzuek eskaintzen dizkigu. Ikus dezagun horietako bat.
Jesusen ama, jaiaren xehetasunei adi-adi, konturatu da «ez zaiela gelditzen ardorik» eta bere semeari eman dio aditzera. Agian, gonbidatuen kopuruak gainditu egin ditu maila pobreko ezkonberriak. Kezkatua dago Maria. Arriskuan dago jaia. Zer azken izan lezake eztei-jai batek ardorik gabe? Mariak Jesusengan jarri du konfiantza.
Galileako landa-jendearen artean pozaren eta maitasunaren sinbolo oso ezaguna zen ardoa. Guztiek zuten horren berri. Bizitzan poza eta maitasuna falta badira, zer azken izan lezake elkarrekiko bizitzak? Maria ez dabil batere oker. Jesusek parte hartu du jaia onik ateratzeko, ardoa ugari eta on-ona bideratuz.
Jesusen keinu honek bikain laguntzen ahal digu haren bizitza osoaren norabidea eta Jainkoaren erreinuaz duen egitasmoaren funtsezko edukia atzematen eta ulertzen.Gidari erlijiosoak eta lege-maisuak erlijioaz arduratsu dira; Jesus, berriz, jendearen bizitza gizatarrago eta eramangarriago egiteaz arduratzen da.
Ebanjelioek erlijioaren inguruan ez, baizik bizitzaren inguruan bildurik aurkezten digute Jesus. Ez da etorri jende erlijioso eta jainkozalearentzat bakarrik. Erlijioak etsirik utzi duen baina, halere, era duinagoan eta zoriontsuagoan bizi beharra sentitzen duen jendea ere gogoan du. Zergatik? Jesusek fidagarria den eta pozerako laguna den Jainkoarekiko fedea kutsatu nahi duelako, eta jendea, maitasun solidarioak eraginda, biziera eskuzabalago baterantz erakarri nahi duelako.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Zabaldu Jesusen poza eta indar salbatzailea.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

20 de gener de 2013
Diumenge II de durant l'any (C)
Joan 2, 1-11

UN GEST POC RELIGIÓS

"Hi havia un casament a Galilea". Així comença aquest relat en el qual se'ns diu una cosa inesperada i sorprenent. La primera intervenció pública de Jesús, l'Enviat de Déu, no té res de religiós. No passa en un lloc sagrat. Jesús inaugura la seva activitat profètica "salvant" una festa de noces que podia haver acabat molt malament.
En aquells poblets pobres de Galilea, la festa de les noces era la més apreciada per tots. Durant diversos dies, familiars i amics acompanyaven els nuvis menjant i bevent amb ells, ballant danses festives i cantant cançons d'amor.
L'evangeli de Joan ens diu que va ser enmig d'una d'aquestes noces on Jesús va fer el seu "primer senyal", el senyal que ens ofereix la clau per entendre tota la seva actuació i el sentit profund de la seva missió salvadora.
L'evangelista Joan no parla de "miracles". Els gestos sorprenents que realitza Jesús els anomena sempre "senyals". No vol que els seus lectors es quedin en el que pot haver-hi de prodigiós en la seva actuació. Ens convida a descobrir el seu significat més profund. Per això ens ofereix algunes pistes de caràcter simbòlic. Vegem-ne només una.
La mare de Jesús, atenta als detalls de la festa, es dóna compte que "no tenen vi" i li ho diu al seu fill. Potser els nuvis, de condició humil, s'han vist desbordats pels convidats. Maria està preocupada. La festa està en perill. Com pot acabar un casament sense vi? Ella confia en Jesús.
Entre els camperols de Galilea el vi era un símbol molt conegut de l'alegria i l'amor. Ho sabien tots. Si en la vida manca l'alegria i falta l'amor, en què pot acabar la convivència? Maria no s'equivoca. Jesús intervé per salvar la festa proporcionant vi abundant i d'excel•lent qualitat.
Aquest gest de Jesús ens ajuda a copsar l'orientació de la seva vida sencera i el contingut fonamental del seu projecte del regne de Déu. Mentre els dirigents religiosos i els mestres de la llei es preocupen de la religió, Jesús es dedica a fer més humana i suportable la vida de la gent.
Els evangelis presenten Jesús concentrat, no en la religió sinó en la vida. No és només per a persones religioses i piadoses. És també per als qui s'han quedat decebuts per la religió, però senten necessitat de viure de manera més digna i feliç. Per què? Perquè Jesús encomana fe en un Déu en el qual es pot confiar i amb el qual es pot viure amb alegria, i perquè atrau cap a una vida més generosa, moguda per un amor solidari.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Difon l'alegria i la força salvadora de Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

20 de xaneiro de 2013
2 Tempo ordinario (C)
Xoán 2, 1-11

UN XESTO POUCO RELIXIOSO

"Había unha voda en Galilea". Así comeza este relato no que se nos di algo inesperado e sorprendente. A primeira intervención pública de Xesús, o Enviado de Deus, non ten nada de relixioso. Non acontece nun lugar sagrado. Xesús inaugura a súa actividade profética "salvando" unha festa de vodas que podía ter acabado moi mal.
Naquelas aldeas pobres de Galilea, a festa das vodas era a máis apreciada por todos. Durante varios días, familiares e amigos acompañaban aos noivos comendo e bebendo con eles, bailando danzas festivas e cantando cancións de amor.
O evanxeo de Xoán dinos que foi no medio dunha destas vodas onde Xesús fixo o seu "primeiro signo", o signo que nos ofrece a clave para entender toda a súa actuación e o sentido profundo da súa misión salvadora.
O evanxelista Xoán non fala de "milagres". Aos xestos sorprendentes que realiza Xesús sempre lles chama "signos". Non quere que os seus lectores fiquen no que pode haber de prodixioso na súa actuación. Invítanos a que descubramos o seu significado máis profundo. Para iso ofrécenos algunhas pistas de carácter simbólico. Vexamos só unha.
A nai de Xesús, sempre atenta aos detalles da festa, dáse conta de que xa non lles queda viño" e indícallo ao seu fillo. Talvez os noivos, de condición humilde, víronse desbordados polos invitados. María está preocupada. A festa está en perigo. Como pode terminar unha voda sen viño? Ela confía en Xesús.
Entre os campesiños de Galilea o viño era un símbolo moi coñecido da alegría e do amor. Sabíano todos. Si na vida falta a alegría e falta o amor, en que pode terminar a convivencia? María non se equivoca. Xesús intervén para salvarlles a festa proporcionando viño abundante e de excelente calidade.
Este xesto de Xesús axúdanos a captarmos a orientación da súa vida enteira e o contido fundamental do seu proxecto do reino de Deus. Mentres os dirixentes relixiosos e os mestres da lei se preocupan da relixión, Xesús dedícase a facer máis humana e levadeira a vida da xente.
Os evanxeos presentan a Xesús concentrado, non na relixión senón na vida. Non é só para persoas relixiosas e piadosas. É tamén para quen se volveron decepcionados pola relixión, pero senten necesidade de viviren de xeito máis digno e ditosa. Por que? Porque Xesús contaxia fe nun Deus no que se pode confiar e co que se pode vivir con alegría, e porque atrae cara a unha vida máis xenerosa, movida por un amor solidario.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Difunde a alegría e a forza salvadora de Xesús.
Pásao.

HOMILIA -IT

20 gennaio 2013
II T. O. (C)
Gv 2, 1-11

UN GESTO POCO RELIGIOSO

Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Così inizia questo racconto nel quale ci viene detto qualcosa di inatteso e sorprendente. Il primo intervento pubblico di Gesù, l’Inviato di Dio, non ha nulla di religioso. Non accade in un luogo sacro. Gesù inaugura la sua attività profetica “salvando” una festa di nozze che poteva finire molto male.
In quei villaggi poveri di Galilea, la festa delle nozze era la più gradita da tutti. Per diversi giorni, familiari e amici accompagnavano gli sposi mangiando e bevendo con loro, ballando danze festose e cantando canzoni d’amore.
L’evangelo di Giovanni ci dice che fu in una di queste feste che Gesù fece il suo primo segno, il segno che ci offre la chiave per capire tutto il suo agire e il senso profondo della sua missione di salvezza.
L’evangelista Giovanni non parla di “miracoli”. Chiama sempre “segni” i gesti sorprendenti che realizza Gesù. Non vuole che i suoi lettori si fermino a quel che può esserci di prodigioso nel suo agire. Ci invita a scoprire il significato più profondo. Per questo ci offre alcune piste di carattere simbolico. Vediamone solo una.
La madre di Gesù, attenta ai particolari della festa, si rende conto che non hanno vino e lo segnala a suo figlio. Forse, gli sposi, di condizione umile, hanno avuto più invitati del previsto. Maria è preoccupata. La festa è in pericolo. Come si può chiudere una festa di nozze senza vino? Ella ha fiducia in Gesù.
Fra i contadini di Galilea il vino era un simbolo molto noto della gioia e dell’amore. Lo sapevano tutti. Se nella vita manca la gioia e manca l’amore, come può risultare la convivenza? Maria non si sbaglia. Gesù interviene per salvare la festa offrendo vino abbondante e di eccellente qualità.
Questo gesto di Gesù ci aiuta a cogliere l’orientamento della sua intera vita e il contenuto fondamentale del suo progetto del Regno di Dio. Mentre i capi religiosi e i maestri della Legge si preoccupano della religione, Gesù si dedica a fare più umana e vivibile la vita della gente.
Gli evangeli presentano Gesù concentrato non nella religione ma nella vita. Non è solo per persone religiose e devote. È anche per quelle che si sono trovate deluse dalla religione, ma sentono il bisogno di vivere in maniera più degna e felice. Perché? Perché Gesù contagia fede in un Dio in cui si può avere fiducia e con il quale si può vivere con gioia, e perché attrae verso una vita più generosa, mossa da un amore solidale.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Propaga la gioia e la forza salvatrice di Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

20 janvier 2013
2 Temps ordinaire (C)
Jean 2, 1-11

UN GESTE PEU RELIGIEUX

“Il y eut une noce à Cana, en Galilée ». C’est par ces mots que commence  le récit où  l’on nous dit quelque chose d’inattendu et de surprenant. La première intervention  publique de Jésus, l’Envoyé de Dieu, n’a rien de religieux. Elle  ne se produit pas dans un lieu sacré. Jésus inaugure son activité prophétique en « sauvant » une fête de noces qui aurait pu mal se terminer.
Dans ces pauvres hameaux de Galilée, les fêtes de noces étaient les plus appréciées de tous. Pendant plusieurs jours, parents et amis accompagnaient les fiancés, mangeant et buvant avec eux, en exécutant des danses festives et en chantant des chansons d’amour.
L’évangile de Jean nous dit que ce fut lors d’une de ces fêtes  que Jésus fit son « premier signe », un signe qui nous offre la clé pour comprendre toute son action et le sens profond de sa mission salvatrice.
L’évangéliste Jean ne parle pas de “miracles”. Ces gestes surprenants que Jésus réalise toujours, il les appelle « signes ». Il ne veut pas que ses lecteurs s’arrêtent au merveilleux de l’action de Jésus. Il nous invite à découvrir leur signification la plus profonde. A cet effet, il nous offre quelques pistes à caractère symbolique. En voici une.
La mère de Jésus, attentive aux détails de la fête, se rend compte « qu’ils n’ont plus de vin » et elle en fait part à son fils. Peut-être, les fiancés, d’humble condition, ont été débordés par le nombre d’invités. Marie en est préoccupée. La fête est en danger. Comment peut-elle finir une noce où le vin vient à manquer ?   Elle fait confiance à Jésus.
Parmi les paysans de Galilée, le vin était un symbole très connu de la joie et de l’amour. Tout le monde le savait. Si la joie et l’amour manquent dans notre vie, que deviendra notre vie communautaire ? Marie ne se trompe pas. Jésus intervient pour sauver la noce en fournissant du vin en abondance et d’une excellente qualité.
Ce geste de Jésus nous aide à saisir l’orientation de toute sa vie et le contenu fondamental de son projet de royaume de Dieu. Alors que les  dirigeants religieux et les maîtres de la loi se soucient de la religion, Jésus se consacre à rendre la vie des gens plus humaine et plus légère.
Les évangiles nous présentent Jésus, concentré non pas sur la religion mais sur la vie. Il n’est pas venu seulement pour les personnes religieuses et pieuses, mais aussi pour celles qui, déçues de la religion,   sentent le besoin de vivre d’une manière plus digne et plus heureuse.  Pourquoi ?  Parce que Jésus  communique la foi en un Dieu  à qui ont peut se confier et avec qui on peut vivre dans la joie et parce qu’il nous attire vers une vie  plus généreuse et motivée par un amour solidaire.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Répands  la joie et la forcé salvatrice de Jésus.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

20 de Janeiro de 2013
2 Tempo ordinário (C)
João 2, 1-11

UM GESTO POUCO RELIGIOSO

"Havia um casamento na Galileia". Assim começa este relato em que nos é dito algo inesperado e surpreendente. A primeira intervenção pública de Jesus, o Enviado de Deus, não tem nada de religioso. Não acontece num lugar sagrado. Jesus inaugura a Sua atividade profética "salvando" uma festa de casamento que podia ter terminado muito mal.
Naquelas aldeias pobres da Galileia, a festa de casamento era a mais apreciada por todos. Durante vários dias, familiares e amigos acompanhavam os noivos comendo e bebendo com eles, bailando danças festivas e cantando canções de amor.
O evangelho de João diz-nos que foi no meio de um destes casamentos onde Jesus deu o “primeiro sinal", o sinal que nos oferece a chave para entender toda a Sua atuação e o sentido profundo da Sua missão salvadora.
O evangelista João fala-nos de "milagres". Aos gestos surpreendentes que realiza Jesus, chama-lhes sempre "sinais". Não quer que os Seus leitores fiquem no que possa haver de prodigioso na Sua atuação. Convida-nos a que descubramos o Seu significado mais profundo. Para isso oferece-nos algumas pistas de carácter simbólico. Vejamos apenas uma.
A mãe de Jesus, atenta aos detalhes da festa, dá-se conta de que "não lhes resta vinho" e diz ao seu Filho. Tal vez, os noivos, de condição humilde, viram-se inundados pelos convidados. Maria está preocupada. A festa está em perigo. Como pode terminar um copo de água sem vinho? Ela confia em Jesus.
Entre os camponeses da Galileia o vinho era um símbolo muito conhecido da alegria e do amor. Sabiam-no todos. Se na vida falta a alegria e a falta de amor, em que pode terminar a convivência? Maria não se engana. Jesus intervém para salvar a festa proporcionando vinho abundante e de excelente qualidade.
Este gesto de Jesus ajuda-nos a captar a orientação de toda a Sua vida e o conteúdo fundamental do Seu projeto do reino de Deus. Enquanto os dirigentes religiosos e os mestres da lei se preocupam com a religião, Jesus dedica-se a fazer mais humana e leve a vida das pessoas.
Os evangelhos apresentam Jesus concentrado, não na religião mas na vida. Não é só para pessoas religiosas e piedosas. É também para quem ficou dececionados pela religião, mas sentem necessidade de viver de forma mais digna e ditosa. Porquê? Porque Jesus contagia fé num Deus em quem se pode confiar é com Ele que se pode viver com alegria, e porque atrai para uma vida mais generosa, movida por um amor solidário.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde a alegria e a força salvadora de Jesus.
Passa-o.

HOMILIA - EN

II Ordinary Sunday ( C )
January 20, 2013
John 2, 1-11

HARDLY A RELIGIOUS GESTURE

“There was a wedding in Galilee.” This is how this story begins in which we are told something unexpected and surprising. There’s nothing religious about the first public involvement of Jesus, the one Sent by God. It does not happen in a sacred place. Jesus inaugurates his prophetic activity “saving” a wedding celebration that could have been a disaster.
In those poor villages of Galilee everyone loved weddings. For several days friends and relatives kept the bridal couple company, eating and drinking with them, dancing as they did at feastivals, singing love songs. The Gospel of John says that it was at one of these weddings where Jesus did his “first sign”, the sign that gives us the key to understand all his activity and the deep meaning of his saving mission.
John, the evangelist, does not speak of “miracles”. He calls the amazing acts that Jesus does “signs”. He does not want his readers to dwell on the spectacular aspect of what he does. He asks us to discover its deeper meaning. To help us do so, he gives us some leads of a symbolic nature. Let us see only one.
The mother of Jesus, with an eye on all the happenings at the wedding, realizes “they have no wine”, and says as much to her son. Perhaps the couple, of humble origin, has been swamped by guests. Mary is concerned. The party is in danger. How can you have a wedding without wine? She trusts Jesus.
Among the farmers of Galilee, wine was a well known symbol of joy and love. Everyone knew it. If there is no love and joy in life why stay together? Mary is not mistaken. Jesus intervenes to save the festivities providing abundant wine of excellent quality.
This action of Jesus helps us to understand the direction and fundamental content of his whole life and of his project of the kingdom of God. While the religious leaders and teachers of the Law are engaged with religion, Jesus devotes himself to making the life of people more human and bearable.
The gospels present Jesus devoted to life, not religion. He is not there only for pious and religious people. He is also for those who have been disappointed by religion, but feel the need to live a more dignified and happy life. Why? Because Jesus communicates faith in God in whom we can trust and with whom we can live with joy; because he draws us to a more generous life, lovingly shared in solidarity with all others.

José Antonio Pagola
Translator: Valentin de Souza S.J.

Gospel network BUENAS NOTICIAS
Preach the love of God and neighbor
Pass it on