lunes, 28 de mayo de 2012

06/03/2012 - Holy Trinity (B)


Y todo gracias a vosotros. (ver detalle visitas)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuevas Charlas de Jose Antonio Pagola

El próximo día 30 de mayo de 2012 en el Aula Magna del Seminario Diocesano de VitoriaJose Antonio Pagola dará dos charlas una a las 12.00 horas y otra a las 20.00 horas, con el título "Liberar la fuerza del Evangelio",
dentro de las jornadas "Palabra y Misión", organizadas por el Servicio Diocesano de Animación Bíblica de la Pastoral y la Facultad de Teología de Vitoria, que se celebrarán los días 20,30 y 31 de mayo. (Mas información)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languagesHOMILIA - ES

3 de junio de 2012
Santísima Trinidad (B)
Mateo 28, 16-20

EL MEJOR AMIGO

En el núcleo de la fe cristiana en un Dios trinitario hay una afirmación esencial. Dios no es un ser tenebroso e impenetrable, encerrado egoístamente en sí mismo. Dios es Amor y solo Amor. Los cristianos creemos que en el misterio último de la realidad, dando sentido y consistencia a todo, no hay sino Amor.
Jesús no ha escrito ningún tratado acerca de Dios. En ningún momento lo encontramos exponiendo a los campesinos de Galilea doctrina sobre él. Para Jesús, Dios no es un concepto, una bella teoría, una definición sublime. Dios es el mejor Amigo del ser humano.
Los investigadores no dudan de un dato que recogen los evangelios. La gente que escuchaba a Jesús hablar de Dios y le veía actuar en su nombre, experimentaba a Dios como una Buena Noticia. Lo que Jesús dice de Dios les resulta algo nuevo y bueno. La experiencia que comunica y contagia les parece la mejor noticia que pueden escuchar de Dios. ¿Por qué?
Tal vez lo primero que captan es que Dios es de todos, no solo de los que se sienten dignos para presentarse ante él en el templo. Dios no está atado a un lugar sagrado. No pertenece a una religión. No es propiedad de los piadosos que peregrinan a Jerusalén. Según Jesús, "hace salir su sol sobre buenos y malos". Dios no excluye ni discrimina a nadie. Jesús invita a todos a confiar en él: "Cuando oréis decid: ¡Padre!".
Con Jesús van descubriendo que Dios no es solo de los que se acercan a él cargados de méritos. Antes que a ellos, escucha a quienes le piden compasión porque se sienten pecadores sin remedio. Según Jesús, Dios anda siempre buscando a los que viven perdidos. Por eso se siente tan amigo de pecadores. Por eso les dice que él "ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido".
También se dan cuenta de que Dios no es solo de los sabios y entendidos. Jesús le da gracias al Padre porque le gusta revelar a los pequeños cosas que les quedan ocultas a los ilustrados. Dios tiene menos problemas para entenderse con el pueblo sencillo que con los doctos que creen saberlo todo.
Pero fue, sin duda, la vida de Jesús, dedicado en nombre de Dios a aliviar el sufrimiento de los enfermos, liberar a  poseídos por espíritus malignos, rescatar a leprosos de la marginación, ofrecer el perdón a pecadores y prostitutas..., lo que les convenció que Jesús experimentaba a Dios como el mejor Amigo del ser humano, que solo busca nuestro bien y solo se opone a lo que nos hace daño. Los seguidores de Jesús nunca pusieron en duda que el Dios encarnado y revelado en Jesús es Amor y solo Amor hacia todos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Anuncia a todos que Dios es nuestro mejor
Amigo. Pásalo

HOMILIA - EU

2012ko ekainaren 3a
Hirutasun Santua B
Mateo 28,16-20

ADISKIDERIK HOBENA

Jainko hirukoitzari dagokion kristau-fedearen muinean bada funtsezko den baieztapen bat. Jainkoa ez da izaki ilun eta barneraezina, bere baitan era egoistan hesitua. Maitasuna da Jainkoa, eta Maitasuna soilik. Kristauek sinesten dugu ezen errealitatearen azken misterioan, den guztiari zentzua eta izatasuna emanez, ez dagoela Maitasuna baizik.
Jesusek ez du idatzi inolako trataturik Jainkoaz. Behin ere ez da ageri Galileako jendeari Jainkoaz dotrina irakasten. Jesusentzat, Jainkoa ez da kontzeptu bat, ez da teoria eder bat, ez da definizio ikusgarri bat. Gizakiaren Adiskiderik hobena da Jainkoa.
Ikertzaileek ez dute dudarik ebanjelioetan ageri den datu batez. Jesusi Jainkoaz hitz egiten entzuten zionak eta haren izenean jarduten ikusten zuenak, Jainkoa Berri Ona dela sentitzen zuen. Jesusek Jainkoaz esaten diona zerbait berri eta zerbait on iruditzen zaio. Jainkoaz entzun dezakeen albisterik onena iruditzen zaio Jesusek komunikatzen eta kutsatzen duen esperientzia. Zergatik?
Agian, hau da jendeak sumatzen duen lehenengo gauza: gizon-emakume guztien Jainkoa dela, eta ez tenpluan haren aurrean agertzeko duin direla pentsatzen dutenena bakarrik. Jainkoa ez dago leku sakratu bati lotua. Ez da erlijio bakar batena ere. Ez da Jerusalemera erromes joan ohi den jende jainkozalearena ere. Jesusen arabera, «onen eta gaiztoen gainera aterarazten du eguzkia». Jainkoak ez du inor, ez baztertzen ez bereizten. Jesusek denak gonbidatzen ditu Jainkoagan konfiantza izatera: «Otoitz egitean esazue: Aita! »
Jesusekin aurkituz doaz ezen Jainkoa ez dela harengana merezimenduz beterik hurbiltzen direnena soilik. Halakoei baino lehen, erremediorik gabeko bekatari direla pentsatuz, erruki eske doazkionei entzuten die. Jesusen arabera, galdurik bizi direnen bila ibili ohi da Jainkoa beti. Horregatik sentitzen da Jesus hain adiskide bekatarien aurrean. Horregatik esaten die bera «galdua zenaren bila etorri dela eta hura salbatzera».
Konturatu da ere jendea Jainkoa ez dela jakintsuena eta adituena soilik. Jesusek eskerrak eman dizkio Aitari, gustuko duelako adituentzat ezkutuko diren gauzak xumeei agertzea. Jainkoak arazo gutxiago izan ohi du herri xumearekin konpontzeko, dena dakitela uste duten jakintsuekin baino.
Baina Jesusen bizierak, Jainkoaren izenean gaixoen sufrimena arintzera emanak, espiritu gaiztoak harturik zituenak askatzera, lepradunak marjinaziotik libratzera, bekatariei eta prostituituei barkazioa eskaintzera emana zen Jesusen bizierak sentiarazi zion jendeari konbentzimendu hau: alegia, gizakiaren Adiskiderik hobena bezala ikusten zuela Jainkoa Jesusek, soilik gure ongia bilatzen duena bezala, soilik kalte egiten digunaren kontra jartzen dena bezala. Jesusen jarraitzaileek ez zuten sekula dudarik izan honetaz: Jainko gizon egina eta Jesusengan agertua Maitasuna dela eta soilik Maitasuna gizon-emakume guztientzat.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Hots egin guztiei gure Adiskiderik hobena
dela Jainkoa. Bidali hau.

HOMILIA - CA

3 de juny de 2012
La Santíssima Trinitat (B)
Mateu 28, 16-20

EL MILLOR AMIC

Al nucli de la fe cristiana en un Déu trinitari hi ha una afirmació essencial. Déu no és un ésser tenebrós i impenetrable, tancat egoistament en si mateix. Déu és Amor i només Amor. Els cristians creiem que en el misteri últim de la realitat, donant sentit i consistència a tot, no hi ha res més que Amor.
Jesús no ha escrit cap tractat sobre Déu. En cap moment el trobem exposant als camperols de Galilea doctrina sobre ell. Per a Jesús, Déu no és un concepte, una bella teoria, una definició sublim. Déu és el millor amic de l'ésser humà.
Els investigadors no dubten d'una dada que recullen els evangelis. La gent que escoltava Jesús parlar de Déu i el veia actuar en nom seu, experimentava Déu com una Bona Notícia. El que Jesús diu de Déu els resulta una cosa nova i bona. L'experiència que comunica i encomana els sembla la millor notícia que poden escoltar de Déu. Per què?
Potser el primer que capten és que Déu és de tots, no només dels que se senten dignes per presentar-se davant seu en el temple. Déu no està lligat a un lloc sagrat. No pertany a una religió. No és propietat dels pietosos que peregrinen a Jerusalem. Segons Jesús, "fa sortir el sol sobre bons i dolents". Déu no exclou ni discrimina ningú. Jesús convida tothom a confiar en ell: "Quan pregueu digueu: Pare!".
Amb Jesús van descobrint que Déu no és només dels que s'acosten a ell carregats de mèrits. Abans que a ells, escolta els que li demanen compassió perquè se senten pecadors sense remei. Segons Jesús, Déu va sempre buscant els que viuen perduts. Per això se sent tan amic de pecadors. Per això els diu que ell "ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut".
També s'adonen que Déu no és només dels savis i dels entesos. Jesús dóna gràcies al Pare perquè li agrada revelar als petits coses que els queden ocultes als il lustrats. Déu té menys problemes per entendre's amb el poble senzill que amb els doctes que creuen saber-ho tot.
Però va ser, sens dubte, la vida de Jesús, dedicat en nom de Déu a alleujar el sofriment dels malalts, alliberar posseïts per esperits malignes, rescatar leprosos de la marginació, oferir el perdó a pecadors i prostitutes ..., la qual cosa els va convèncer que Jesús experimentava Déu com el millor Amic de l'ésser humà, que només cerca el nostre bé i només s'oposa al que ens fa mal. Els seguidors de Jesús mai van posar en dubte que el Déu encarnat i revelat en Jesús és Amor i només Amor per a tothom.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Anuncia a tothom que Déu és el nostre millor
Amic. Passa-ho!

HOMILIA - GL

3 de xuño de 2012
Santísima Trindade (B)
Mateo 28, 16-20

O MELLOR AMIGO

No núcleo da fe cristiá nun Deus trinitario hai unha afirmación esencial: Deus non é un ser tenebroso e impenetrábel, fechado egoistamente en si mesmo. Deus é Amor e só Amor. Os cristiáns cremos que no misterio último da realidade, dando sentido e consistencia a todo, non hai senón Amor.
Xesús non escribiu ningún tratado acerca de Deus. En ningún momento o atopemos expondo aos campesiños de Galilea doutrina sobre el. Para Xesús, Deus non é un concepto, unha bela teoría, unha definición sublime. Deus é o mellor Amigo do ser humano.
Os investigadores non dubidan dun dato que recollen os evanxeos. A xente que escoitaba a Xesús falar de Deus e o vía actuar no seu nome, experimentaba a Deus como unha Boa Noticia. O que Xesús di de Deus resúltalles algo novo e bo. A experiencia que comunica e contaxia parécelles a mellor noticia que poden escoitar de Deus.  Por que?
Talvez o primeiro que captan é que Deus é de todos, non só dos que se senten dignos para presentarse ante el no templo. Deus non está atado a un lugar sacro. Non pertence a unha relixión. Non é propiedade dos piadosos que peregrinan a Xerusalén. Segundo Xesús, "fai saír o seu sol sobre bos e malos". Deus non exclúe nin discrimina a ninguén. Xesús invita a todos a confiar nel: "Cando oredes dicide: ¡Pai!".
Con Xesús van descubrindo que Deus non é só dos que se achegan a el cargados de méritos. Antes ca eles, escoita a quen lle piden compaixón porque se senten pecadores sen remedio. Segundo Xesús, Deus anda sempre buscando aos que viven perdidos. Por iso se sente tan amigo de pecadores. Por iso lles di que el "veu buscar e salvar o que estaba perdido".
Tamén se decatan de que Deus non é só dos sabios e entendidos. Xesús dálle grazas ao Pai porque lle gusta revelar aos pequenos cousas que fican ocultas aos ilustrados. Deus ten menos problemas para entenderse co pobo sinxelo ca cos doutos que cren sabelo todo.
Pero foi, sen dúbida, a vida de Xesús, dedicado en nome de Deus a aliviar o sufrimento dos enfermos, liberar a posuídos por espíritos malignos, rescatar a leprosos da marxinación, ofrecer o perdón a pecadores e prostitutas, ..., o que os convenceu que Xesús experimentaba a Deus como o mellor Amigo do ser humano, que só busca o noso ben e só se opón ao que nos fai dano. Os seguidores de Xesús nunca puxeron en dúbida que o Deus encarnado e revelado en Xesús é Amor e só Amor cara a todos.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Anuncia a todos que Divos é o noso mellor Amigo.
Pásao

HOMILIA -IT

3 giugno  2012
Santissima Trinità (B)
Mt 28, 16-20

IL MIGLIORE AMICO

Nel nucleo della fede cristiana in un Dio trinitario c’è un’affermazione essenziale. Dio non è un essere tenebroso e impenetrabile, chiuso egoisticamente in se stesso. Dio è Amore e solo Amore. Noi cristiani crediamo che nel mistero ultimo della realtà, a dare senso e consistenza a tutto, non c’è che Amore.
Gesù non ha scritto nessun trattato su Dio. Non lo troviamo mai che espone ai contadini di Galilea una dottrina su di lui. Per Gesù, Dio non è un concetto, una bella teoria, una definizione sublime. Dio è il migliore Amico dell’essere umano.
I ricercatori non dubitano di un dato che gli evangeli raccolgono. La gente che ascoltava Gesù parlare di Dio e lo vedeva agire nel suo nome, sperimentava Dio come una Buona Notizia. Ciò che Gesù dice di Dio risulta loro come qualcosa di nuovo e di buono. L’esperienza che comunica e contagia sembra loro la migliore notizia che possano ascoltare di Dio. Perché?
Forse la prima cosa che colgono è che Dio è di tutti, non solo di quelli che si sentono degni di presentarsi davanti a lui nel tempio. Dio non è legato a un luogo sacro. Non appartiene a una religione. Non è proprietà dei devoti che fanno il pellegrinaggio a Gerusalemme. Secondo Gesù, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Dio non esclude né discrimina nessuno. Gesù invita tutti a confidare in lui: Quando pregate dite: Padre!
Con Gesù vanno scoprendo che Dio non è solo di quelli che si avvicinano a lui pieni di meriti. Prima di questi, ascolta quelli che gli chiedono compassione, perché si sentono irrimediabilmente peccatori. Secondo Gesù, Dio va sempre cercando quelli che vivono smarriti. Per questo si sente tanto amico di peccatori. Per questo dice loro che è venuto a cercare e salvare quel che era perduto.
Si rendono anche conto che Dio non è solo dei sapienti e dei dotti. Gesù rende grazie al Padre perché gli piace rivelare ai piccoli cose che restano nascoste ai sapienti. Dio ha meno problemi a intendersi con la gente semplice che con i dotti che credono di sapere tutto.
Ma fu, indubbiamente, la vita di Gesù, dedito in nome di Dio ad alleviare la sofferenza degli infermi, a liberare i posseduti dagli spiriti maligni, a riscattare i lebbrosi dall’emarginazione, a offrire il perdono a peccatori e prostitute… quello che li convinse che Gesù sperimentava Dio come il miglior Amico dell’essere umano, che cerca solo il nostro bene e si oppone soltanto a quello che ci fa male. I seguaci di Gesù non misero mai in dubbio che il Dio incarnato e rivelato in Gesù è Amore e solo Amore per tutti.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE
A cura di Don José Antonio Pagola
Annuncia a tutti che Dio è il nostro migliore amico.
Diffondilo

HOMILIA - FR

3 juin 2012
Sainte Trinité  (B)
Matthieu 28, 16-20

LE MEILLEUR AMI

Au cœur de la foi chrétienne en un Dieu trinitaire il y a une affirmation essentielle. Dieu n’est pas un être obscur et impénétrable, renfermé de façon égoïste sur lui-même. Dieu est Amour et rien qu’Amour. Nous, chrétiens, nous croyons  que dans le mystère ultime de la réalité, il n’y a que l’Amour qui donne sens et consistance à tout.
Jésus n’a écrit aucun traité sur Dieu. On ne le trouve jamais en train de faire  aux paysans de Galilée un exposé sur lui. Pour Jésus, Dieu n’est pas un concept, une belle théorie, une définition sublime. Dieu est le meilleur Ami de l’être humain.
Les chercheurs n’ont aucun doute à propos d’une donnée recueillie dans les évangiles.  Les gens qui entendaient Jésus parler de Dieu et qui le voyaient agir en son nom, expérimentaient Dieu comme une Bonne Nouvelle. Ils ressentent ce que Jésus dit à propos de Dieu comme quelque chose de neuf et de bon. L’expérience qu’il communique et qu’il répand leur paraît la meilleure nouvelle qu’ils peuvent entendre sur Dieu. Pourquoi ?
La première chose qu’ils comprennent peut-être, c’est que Dieu est  à tout le monde et non pas seulement à ceux qui se sentent dignes de se présenter devant lui dans le temple. Dieu n’est pas attaché à un lieu sacré. Il n’appartient à aucune religion. Il n’est pas la propriété des personnes pieuses qui font le pèlerinage  à Jérusalem. D’après Jésus, «  il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants ». Dieu n’exclut et ne discrimine personne. Jésus invite tout le monde à lui faire confiance : « Lorsque vous priez, dites : Père ! ».
Avec Jésus,  ils découvrent progressivement que Dieu n’appartient pas seulement à ceux qui se rapprochent de lui chargés de mérites.  Plutôt que de les écouter, il écoute ceux qui, se sentant  des pécheurs impénitents,  implorent sa  miséricorde. D’après Jésus, Dieu est toujours en train de chercher ceux qui se sentent perdus. C’est pour cela qu’il se sent l’ami des pécheurs et qu’il leur dit «être venu chercher et sauver ce qui était perdu ».
Ils se rendent compte aussi que ce n’est pas le Dieu des sages et des savants. Jésus rend grâce au Père car il lui plaît de révéler aux petits ce qui est caché aux yeux des savants. C’est plus facile pour Dieu de s’entendre avec les gens simples du peuple qu’avec les sages qui croient tout connaître.
Mais ce qui les a  sans doute le plus convaincu  que Jésus expérimentait Dieu comme le meilleur Ami de l’être humain, ne cherchant que notre bien et s’opposant seulement à ce qui peut nous nuire, c’est la vie de Jésus, consacré au nom de Dieu à soulager la souffrance des  malades, à libérer les  possédés  des esprits mauvais, à racheter les lépreux de leur marginalisation, à offrir le pardon aux  pécheurs et aux prostituées… Les disciples de Jésus n’ont jamais mis en question que le Dieu incarné et révélé en Jésus est Amour  et rien qu’Amour  à l’égard de tous.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna,csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Annonce à tous le monde que Dieu est notre
meilleur ami. Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

3 de Junho de 2012
Santíssima Trindade (B)
Mateus 28, 16-20

O MELHOR AMIGO

No núcleo da fé cristã num Deus trinitário há uma afirmação essencial. Deus não é um ser tenebroso e impenetrável, encerrado egoistamente em si mesmo. Deus é Amor e só Amor. Os cristãos, acreditamos que no mistério último da realidade, dando sentido e consistência a tudo, não há senão Amor.
Jesus não escreveu nenhum tratado acerca de Deus. Em nenhum momento o encontramos expondo aos camponeses da Galileia doutrina sobre Ele. Para Jesus, Deus não é um conceito, uma bela teoria, uma definição sublime. Deus é o melhor Amigo do ser humano.
Os investigadores não duvidam de um dado que recolhem dos evangelhos. As pessoas que escutavam Jesus a falar de Deus e o Viam atuar em seu nome, experimentavam Deus como uma Boa Nova. O que Jesus diz de Deus soa-lhes a algo de novo e bom. A experiência que comunica e contagia parece-lhes a melhor notícia que podem escutar de Deus. Por qué?
Tal vez o primeiro que captam é que Deus é de todos, não só dos que se sentem dignos para apresentar-se ante Ele no templo. Deus não está preso a um lugar sagrado. Não pertence a uma religião. Não é uma propriedade dos piedosos que peregrinam a Jerusalém. Segundo Jesus, "faz sair o Seu sol sobre bons e maus". Deus não exclui nem discrimina ninguém. Jesus convida todos a confiar Nele: "Quando oreis dizei: Pai!".
Com Jesus vão descobrindo que Deus não é só dos que se aproximam Dele carregados de méritos. Antes deles, escuta a quem lhe pede compaixão porque se sentem pecadores sem remédio. Segundo Jesus, Deus anda sempre procurando aos que vivem perdidos. Por isso se sente tão amigo de pecadores. Por isso lhes diz que Ele "veio procurar e salvar o que estava perdido".
Também se dão conta de que Deus não é só dos sábios e entendidos. Jesus agradece ao Pai porque gosta de revelar aos pequenos coisas que estão ocultas aos ilustrados. Deus tem menos problemas para entender-se com o povo simples do que com os doutos que acreditam saber todo.
Mas foi, sem dúvida, a vida de Jesus, dedicada em nome de Deus a aliviar o sofrimento dos doentes, libertar os possuídos por espíritos malignos, resgatar leprosos da marginação, oferecer o perdão a pecadores e prostitutas..., o que os convenceu que Jesus experimentava Deus como o melhor Amigo do ser humano, que só procura o nosso bem r apenas se opõem ao que nos faz mal. Os seguidores de Jesus nunca puseram em dúvida que o Deus encarnado e revelado em Jesus é Amor e só Amor para todos.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Anuncia a todos que Deus é o nosso melhor
Amigo. Passa-o

HOMILIA - EN

June 3, 2012
Holy Trinity (B)
Mat 28, 16-20

The Best Friend

At the centre of our Christian faith in a Triune God there is an essential affirmation. God is not a fearsome or impenetrable being, selfishly locked upon himself. Christians believe that the ultimate reality that gives substance and meaning to everything is Love.
Jesus never wrote a treatise on God himself. We never found him teaching the simple farming people of Galilee a doctrine about God. For Jesus, God was not a concept, a beautiful idea or a sublime theory. God was, simply, humanity’s best friend.
Scripture experts have never questioned something that appears clearly in the gospels. The people who listened to Jesus speak about God and those who saw Him acting in his name always felt God’s presence as Good News. Whatever Jesus said about God was always good and new. Whatever He told them and made them feel and experience became the best news they had ever heard about God. Why?
First of all, they learned that God belongs to all, not only to those that were, at the time, allowed to enter the Temple. God’s presence was not found in sacred places and did not belong only to some religions. God was not the property of those few who could afford and made a pilgrimage to Jerusalem. According to Jesus, “God makes the sun rise upon the good and the bad.” God does not discriminate or exclude anyone. God welcomes everyone to trust in Him: “Whenever you pray, say, “Father!”
As they listened to Jesus, people realized that God belonged not only to those who had merited special favours. Before anyone else, Jesus listened to those who asked forgiveness for their sins. As Jesus always preached, God is looking out for the lost ones. He is a true friend of the sinners and those in need of compassion. He kept saying, “I have come to seek and save those who are lost.”
People also realized that God does not belong only to the wise and the learned. Jesus thanked his Father because he had revealed those things to the little ones, while they remained hidden to the wise. God has little problem making himself understood by the simple folk, unlike the wise who claim to know everything.
Ultimately, however, it was the living Jesus, in God’s name, who came to heal the sick, to free those possessed by evil spirits, cure the lepers, and offer forgiveness to sinners and prostitutes, that finally convinced people that God was the best friend of humanity: He only wants the best for us and he is against anything that can harm us. Jesus’ disciples and followers never questioned that the Incarnate God, revealed in Jesus, is Love and only Love for all of us.

José Antonio Pagola

Gospel Network BUENAS NOTICIAS
Proclaim to everyone that God is our
Best Friend. Pass it on.jueves, 24 de mayo de 2012

05/27/2012 - Pentecost (B)


Y todo gracias a vosotros. (ver detalle visitas)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuevas Charlas de Jose Antonio Pagola

El próximo día 30 de mayo de 2012 en el Aula Magna del Seminario Diocesano de VitoriaJose Antonio Pagola dará dos charlas una a las 12.00 horas y otra a las 20.00 horas, con el título "Liberar la fuerza del Evangelio",
dentro de las jornadas "Palabra y Misión", organizadas por el Servicio Diocesano de Animación Bíblica de la Pastoral y la Facultad de Teología de Vitoria, que se celebrarán los días 20,30 y 31 de mayo. (Mas información)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languagesHOMILIA - ES

27 de mayo de 2012
Pentecostés (B)
Juan, 20, 19-23

RECIBID EL ESPÍRITU

Poco a poco, vamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Ya no necesitamos estar en contacto con lo mejor que hay dentro de nosotros. Nos basta con vivir entretenidos. Nos contentamos con funcionar sin alma y alimentarnos solo de pan. No queremos exponernos a buscar la verdad. Ven Espíritu Santo y libéranos del vacío interior.
Ya sabemos vivir sin raíces y sin metas. Nos basta con dejarnos programar desde fuera. Nos movemos y agitamos sin cesar, pero no sabemos qué queremos ni hacia dónde vamos. Estamos cada vez mejor informados, pero nos sentimos más perdidos que nunca. Ven Espíritu Santo y libéranos de la desorientación.
Apenas nos interesan ya las grandes cuestiones de la existencia. No nos preocupa quedarnos sin luz para enfrentarnos a la vida. Nos hemos hecho más escépticos pero también más frágiles e inseguros. Queremos ser inteligentes y lúcidos. ¿Por qué no encontramos sosiego y paz? ¿Por qué nos visita tanto la tristeza? Ven Espíritu Santo y libéranos de la oscuridad interior.
Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más tiempo, pero ¿vivir qué? Queremos sentirnos bien, sentirnos mejor, pero ¿sentir qué? Buscamos disfrutar intensamente de la vida, sacarle el máximo jugo, pero no nos contentamos solo con pasarlo bien. Hacemos lo que nos apetece. Apenas hay prohibiciones ni terrenos vedados. ¿Por qué queremos algo diferente? Ven Espíritu Santo y enséñanos a vivir.
Queremos ser libres e independientes, y nos encontramos cada vez más solos. Necesitamos vivir y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, a veces tan aburrido. Necesitamos sentirnos queridos y no sabemos crear contactos vivos y amistosos. Al sexo le llamamos "amor" y al placer "felicidad", pero ¿quién saciará nuestra sed? Ven Espíritu Santo y enséñanos a amar.
En nuestra vida ya no hay sitio para Dios. Su presencia ha quedado reprimida o atrofiada dentro de nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no podemos escuchar su voz. Volcados en mil deseos y sensaciones, no acertamos a percibir su cercanía. Sabemos hablar con todos menos con él. Hemos aprendido a vivir de espaldas al Misterio. Ven Espíritu Santo y enséñanos a creer.
Creyentes y no creyentes, poco creyentes y malos creyentes, así peregrinamos todos muchas veces por la vida. En la fiesta cristiana del Espíritu Santo a todos nos dice Jesús lo que un día dijo a sus discípulos exhalando sobre ellos su aliento: "Recibid el Espíritu Santo". Ese Espíritu que sostiene nuestras pobres vidas y alienta nuestra débil fe puede penetrar en nosotros por caminos que solo él conoce.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde el Espíritu de Jesús. Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko maiatzaren 27a
Mendekoste Igandea B
Joan 20,19-23

HARTU ESPIRITUA

Apurka-apurka, ikasten ari gara nola bizi barnetasunik gabe. Jada ez dugu harreman-beharrik geure baitako gunerik hobenarekin. Aski dugu denbora pasa bizitzearekin. Konforme gara arimarik gabe funtzionatzearekin eta janaritzat ogia bakarrik izatearekin. Ez dugu arriskatu nahi egiaren bila. Zatoz, Espiritu Santua, eta libra gaitzazu barnea hutsik izatetik.
Jada badakigu sustrairik gabe eta helmugarik gabe bizitzen. Aski dugu kanpotik programa gaitzaten uztearekin. Etengabe gara mugitzen eta higitzen, baina ez dakigu ez zer nahi dugun, ez nora goazen. Gero eta informazio handiagoa dugu, baina inoiz baino galduago sentitzen gara. Zatoz, Espiritu Santua, eta libra gaitzazu noraezean ibiltzetik.
Esateko, bost axola ditugu existentziaren arazo handiak. Ez dugu axola argirik gabe gelditzea bizitzari aurre egiteko. Eszetipkoago bihurtu gara; alabaina, ahulago eta segurtasunik gabeago ere bai. Adimentsu nahi dugu izan eta argi. Zergatik ez dugu topatzen sosegurik eta bakerik? Zergatik gaitu horrenbeste bisitatzen tristurak? Zatoz, Espiritu Santua, eta libra gaitzazu barne-ilunetik.
Gehiago nahi dugu bizi, hobeto, denbora luzeago; alabaina, zer bizitzeko? Ondo sentitu nahi dugu geure burua, hobeto; alabaina, zer sentitzeko? Bizitza biziki nola gozatuko gabiltza, etekina nola aterako; alabaina, ez gara konformatzen ondo pasatzearekin bakarrik. Gura duguna egiten dugu. Esateko, ez da guretzat, ez debekurik, ez alor eragotzirik. Zer dela eta nahi izaten dugu beste zerbait? Zatoz, Espiritu Santua, eta irakats iezaguzu nola bizi.
Aski eta burujabe nahi dugu izan; alabaina, gero eta bakarrago sentitzen gara. Bizi beharra sentitzen dugu eta geure mundutxoan hesitzen gara: batzuetan hain aspergarria! Maita gaitzaten sentitzen dugu; alabaina, ez gara gauza harreman bizi eta adiskidetsuak eragiteko. Sexuari «maitasuna» deitzen diogu eta plazerari «zoriona»; alabaina, nork ase dezake gure egarria? Zatoz, Espiritu Santua, eta irakats iezaguzu maitatzen.
Gure bizitzan ez da jada Jainkoarentzat lekurik. Haren presentzia itorik gelditu da gure barnean edo itxura galdurik. Zaratak hartu digu barnea, jada ezin entzun dugu haren ahotsa. Hamaika desio eta sentipenetan murgildurik, ezin sumatu dugu haren hurbiltasuna. Harekin ez beste guztiekin dakigu hitz egiten. Misterioari atzea emanik bizitzen ikasi dugu. Zatoz, Espiritu Santua, eta irakats iezaguzu nola sinetsi.
Fededun eta fedegabe, fede txikiko eta fede okerreko, horrela goaz erromes askotan bizitzan aurrera. Espiritu Santuaren kristau-jai honetan, guztioi diosku Jesusek behin batean bere ikasleei esan zien hura, gainera hats eginez: «Har ezazue Espiritu Santua». Gure bizitza gaixoaren sostengu eta fede ahularen arnasa den Espiritu hori, berak bakarrik dakien bidetik sar daiteke gu baitan.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Zabaldu Jesusen Espiritua. Bidali hau.

HOMILIA - CA

27 de maig de 2012
Pentecosta (B)
Joan, 20, 19-23

REBEU L'ESPERIT SANT

A poc a poc, anem aprenent a viure sense interioritat. Ja no necessitem estar en contacte amb el millor que hi ha dins nostre. En tenim prou de viure entretinguts. Ens acontentem amb funcionar sense ànima i alimentar-nos només de pa. No volem exposar-nos a cercar la veritat. Vine Esperit Sant i allibera'ns del buit interior.
Ja sabem viure sense arrels i sense fites. En tenim prou amb deixar-nos programar des de fora. Ens movem i ens agitem sense parar, però no sabem què volem ni cap on anem. Estem cada vegada més ben informats, però ens sentim més perduts que mai. Vine Esperit Sant i allibera'ns de la desorientació.
Gairebé ja no ens interessen les grans qüestions de l'existència. No ens preocupa quedar-nos sense llum per enfrontar-nos a la vida. Ens hem fet més escèptics però també més fràgils i insegurs. Volem ser intel-ligents i lúcids. Per què no trobem assossec i pau? Per què ens visita tant la tristesa? Vine Esperit Sant i allibera'ns de la foscor interior.
Volem viure més, viure millor, viure més temps, però viure què? Volem sentir-nos bé, sentir-nos millor, però sentir què? Cerquem gaudir intensament de la vida, treure-li el màxim suc, però no ens acontentem només amb passar-ho bé. Fem el que ens ve de gust. A penes hi ha prohibicions ni terrenys acotats. Per què volem una cosa diferent? Vine Esperit Sant i ensenya'ns a viure.
Volem ser lliures i independents, i ens trobem cada vegada més sols. Necessitem viure i ens tanquem en el nostre petit món, de vegades tan avorrit. Necessitem sentir-nos estimats i no sabem crear contactes vius i amistosos. Al sexe li diem "amor" i al plaer "felicitat", però qui saciarà la set? Vine Esperit Sant i ensenya'ns a estimar.
En la nostra vida ja no hi ha lloc per a Déu. La seva presència ha quedat reprimida o atrofiada dins nostre. Plens de sorolls per dins, ja no podem escoltar la seva veu. Bolcats en mil desitjos i sensacions, no encertem a percebre la seva proximitat. Sabem parlar amb tothom menys amb ell. Hem après a viure d'esquena al Misteri. Vine Esperit Sant i ensenya'ns a creure.
Creients i no creients, poc creients i descreguts, així peregrinem tots moltes vegades per la vida. En la festa cristiana de l'Esperit Sant, Jesús ens diu a tots el que un dia va dir als seus deixebles exhalant sobre ells el seu alè: "Rebeu l'Esperit Sant". Aquest Esperit que sosté les nostres pobres vides i encoratja la nostra feble fe pot penetrar en nosaltres per camins que només ell coneix.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Difon l'Esperit de Jesús. Passa-ho!

HOMILIA - GL

27 de maio de 2012
Pentecostés (B)
Xoán, 20, 19-23

RECIBIDE O ESPÍRITO

Aos poucos, imos aprendendo a vivir sen interioridade. Xa non necesitamos estar en contacto co mellor que hai dentro de nós. Chéganos con vivir entretidos. Contentámonos con funcionar sen alma e alimentarnos só de pan. Non queremos expornos a buscar a verdade. Ven Espírito Santo e libéranos do baleiro interior.
Xa sabemos vivir sen raíces e sen metas. Abóndanos con deixarnos programar desde fóra. Movémonos e axitámonos sen cesar, pero non sabemos o que queremos nin cara a onde imos. Estamos cada vez mellor informados, pero sentímonos máis perdidos do que nunca. Ven Espírito Santo e libéranos da desorientación.
Escasamente nos interesan xa as grandes cuestións da existencia. Non nos preocupa ficar sen luz para enfrontármonos á vida. Fixémonos máis escépticos e tamén máis fráxiles e inseguros. Queremos ser intelixentes e lúcidos. Por que non atopamos acougo e paz? Por que nos visita tanto a tristeza? Ven Espírito Santo e libéranos da escuridade interior.
Queremos vivir máis, vivir mellor, vivir máis tempo, pero ... vivir que? Queremos sentirnos ben, sentirnos mellor, pero ... sentir que? Buscamos gozar intensamente da vida, sacarlle o máximo zume, pero non nos contentamos só con pasalo ben. Facemos o que nos apetece. Xa case non fican prohibicións nin terreos vedados. Por que queremos algo diferente? Ven Espírito Santo e ensínanos a vivir.
Queremos ser libres e independentes, e atopámonos cada vez máis sos. Necesitamos vivir e encerrámonos no noso pequeno mundo, ás veces tan aburrido. Necesitamos sentirnos queridos e non sabemos crear contactos vivos e amigábeis. Ao sexo chamámoslle "amor" e ao pracer "felicidade", pero ... quen saciará a nosa sede? Ven Espírito Santo e ensínanos a amar.
Na nosa vida xa non hai sitio para Deus. A súa presenza ficou reprimida ou atrofiada dentro de nós. Cheos de ruídos por dentro, xa non podemos escoitar a súa voz. Envorcados en mil desexos e sensacións, non acertamos a percibir a súa proximidade. Sabemos falar con todos menos con el. Aprendemos a vivir de costas ao Misterio. Ven Espírito Santo e ensínanos a crer.
Crentes e non crentes, pouco crentes e malos crentes, así peregrinamos todos moitas veces pola vida. Na festa cristiá do Espírito Santo Xesús dinos a todos o que un día dixo aos seus discípulos exhalando sobre deles o seu alento: "Recibide o Espírito Santo". Ese Espírito que sostén as nosas pobres vidas e alenta a nosa débil fe pode penetrar en nós por camiños que só el coñece.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Difunde o Espírito de Xesús.
Pásao.

HOMILIA -IT

27 maggio 2012
Pentecoste (B)
Gv 20, 19-23

RICEVETE LO SPIRITO

A poco a poco, stiamo imparando a vivere senza interiorità. Non abbiamo più bisogno di stare a contatto con il meglio che c’è dentro di noi. Ci basta vivere con intrattenimenti. Ci contentiamo di funzionare senz’anima e nutrirci solo di pane. Non vogliamo esporci a cercare la verità. Vieni, Spirito Santo, e liberaci dal vuoto interiore.
Sappiamo già vivere senza radici e senza mete. Ci basta lasciarci programmare dal di fuori. Ci muoviamo e agitiamo incessantemente, ma non sappiamo né che vogliamo né dove andiamo. Siamo sempre meglio informati, ma ci sentiamo più smarriti che mai. Vieni, Spirito Santo, e liberaci dal disorientamento.
Ormai ci interessano appena le grandi questioni dell’esistenza. Non ci preoccupa rimanere senza luce per confrontarci con la vita. Siamo diventati più scettici, ma anche più fragili e insicuri. Vogliamo essere intelligenti e lucidi. Perché non troviamo tranquillità e pace? Perché ci visita tanto la tristezza? Vieni, Spirito Santo, e liberaci dall’oscurità interiore.
Vogliamo vivere più, vivere meglio, vivere più a lungo, ma vivere che? Vogliamo sentirci bene, sentirci meglio, ma sentire che? Cerchiamo di godere intensamente della vita, ricavarne il massimo sugo, ma ci accontentiamo solo di passarcela bene. Facciamo quello che ci piace. Non ci sono quasi proibizioni né terreni vietati. Perché vogliamo qualcosa di diverso? Vieni, Spirito Santo, e insegnaci a vivere.
Vogliamo essere liberi e indipendenti, e ci troviamo sempre più soli. Abbiamo bisogno di vivere e ci chiudiamo nel nostro piccolo mondo, a volte tanto noioso. Abbiamo bisogno di sentirci amati e non sappiamo creare contatti vivi e amichevoli. Il sesso lo chiamiamo “amore” e il piacere “felicità”, ma chi sazierà la nostra sete? Vieni, Spirito Santo, e insegnaci ad amare.
Nella nostra vita non c’è più spazio per Dio. La sua presenza è rimasta repressa o atrofizzata dentro di noi. Internamente pieni di rumori, non possiamo più ascoltare la sua voce. Riversati in mille desideri e sensazioni, non arriviamo a percepire la sua vicinanza. Sappiamo parlare con tutti meno che con lui. Abbiamo imparato a vivere di spalle al Mistero. Vieni, Spirito Santo, e insegnaci a credere.
Credenti e non credenti, poco credenti e cattivi credenti, tutti andiamo molte volte pellegrini nella vita. Nella festa cristiana dello Spirito Santo, Gesù dice a tutti noi quello che un giorno disse ai suoi discepoli alitando su di loro il suo soffio: Ricevete lo Spirito Santo. Questo Spirito che sostiene le nostre povere vite e alimenta la nostra povera fede, può penetrare in noi per vie che solo lui conosce.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE
A cura di Don José Antonio Pagola
Propaga lo Spirito di Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

27 mai 2012
Pentecôte  (B)
Jean, 20, 19-23

RECEVEZ L’ESPRIT

Nous apprenons progressivement  à vivre sans  intériorité.  Nous n’avons plus besoin d’être en contact avec ce qu’il y a de meilleur dans notre cœur. Il nous suffit  de vivre  pris  par nos affaires. Nous nous contentons de fonctionner sans âme et de nous nourrir seulement de pain. Nous refusons le risque de chercher la vérité. Viens Esprit-Saint et libère-nous du vide intérieur.
Nous savons maintenant comment vivre sans racines et sans  but. Il nous suffit de nous laisser programmer de l’extérieur. Nous bougeons et nous nous agitons sans arrêt mais nous ignorons ce que nous voulons et vers où nous marchons.  Nous sommes de mieux en mieux informés mais nous nous sentons plus perdus que jamais. Viens Esprit Saint et libère-nous de la désorientation.
C’est à peine si les grandes questions de l’existence, (à peine elles) nous intéressent.  Rester sans lumière pour pouvoir affronter la vie ne nous inquiète pas. Nous sommes devenus plus sceptiques mais aussi plus fragiles et moins sûrs. Nous souhaitons être intelligents et lucides.  Pourquoi ne retrouvons-nous pas le calme et la paix ? Pourquoi la tristesse nous assaille-t-elle si souvent ? Viens Esprit-Saint et libère-nous de l’obscurité intérieure.
Nous voulons vivre plus, vivre mieux, vivre plus longtemps, mais vivre quoi? Nous voulons nous sentir bien, nous sentir mieux, mais ressentir quoi? Nous cherchons à jouir intensément de la vie, à  en tirer le plus de profit, mais nous ne nous contentons pas seulement de bien nous amuser. Nous faisons ce qui nous plaît. C’est à peine si les chasses-gardées et les prohibitions existent. Pourquoi voulons-nous quelque chose de différent ? Viens Esprit Saint et apprends-nous à vivre.
Nous voulons être libres et indépendants et nous nous retrouvons de plus en plus seuls. Nous avons besoin de vivre alors que nous  nous enfermons dans notre petit monde, parfois si  ennuyeux. Nous avons besoin de nous sentir aimés et nous ne savons pas créer des contacts vivants et amicaux. Nous appelons le sexe « amour » et le plaisir « bonheur », mais qui étanchera notre soif ? Viens Esprit Saint et apprends-nous à aimer.
Il n’y a plus de place pour Dieu dans notre vie. Sa présence dans nos cœurs  a été réprimée, atrophiée. Pleins de bruits intérieurs, nous n’arrivons plus à entendre sa voix. Pris par mille désirs et sensations, nous ne réussissons pas à percevoir sa proximité. Nous savons parler avec tout le monde sauf avec lui. Nous avons appris à vivre en tournant le dos au Mystère. Vies Esprit-Saint et apprends-nous à croire.
Croyants et non croyants, peu croyants et mal croyants, c’est ainsi que nous marchons tous très souvent sur le chemin de la vie. En la fête chrétienne de l’Esprit-Saint, Jésus nous dit à (nous) tous, ce qu’il a dit un jour à ses disciples  en répandant sur eux son souffle de vie: « Recevez l’Esprit-Saint ». Cet Esprit qui soutient nos pauvres vies et qui anime notre faible foi,  peut pénétrer en nous par des chemins que lui seul connaît.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Répands l’Esprit de Jésus.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

27 de Maio de 2012
Pentecostes (B)
João, 20, 19-23

RECIBEI O ESPÍRITO

Pouco a pouco, vamos aprendendo a viver sem interioridade. Já não necessitamos de estar em contato com o melhor que há dentro de nós. Não basta com viver entretidos. Contentamos com funcionar sem alma e a nos alimentarmos só de pão. Não queremos expor-nos a procurar a verdade. Vem Espírito Santo e liberta-nos do vazio interior.
Já sabemos viver sem raízes e sem metas. É suficiente para nós deixar-nos programar desde fora. Movemo-nos e agitamo-nos sem cessar, mas não sabemos o que queremos nem para onde vamos. Estamos cada vez mais bem informados, mas sentimo-nos mais perdidos que nunca. Vem Espírito Santo e liberta-nos da desorientação.
Já só nos interessa as grandes questões da existência. Não nos preocupa ficarmos sem luz para nos enfrentarmos com a vida. Fizemo-nos mais céticos mas também mais frágeis e inseguros. Queremos ser inteligentes e lúcidos. Por que não encontramos sossego e paz? Por que nos visita tanto a tristeza? Vem Espírito Santo e liberta-nos da obscuridade interior.
Queremos viver mais, viver melhor, viver mais tempo, mas, viver o quê? Queremos sentir-nos bem, sentir-nos melhor, mas, sentir o quê? Procuramos disfrutar intensamente a vida, tirar o máximo sumo, mas não nos contentamos apenas com passar bem. Fazemos o que nos apetece. Quase não há proibições nem terrenos vedados. Por que queremos algo diferente? Vem Espírito Santo e ensina-nos a viver.
Queremos ser livres e independentes, encontramo-nos cada vez mais sós. Necessitamos de viver e encerramo-nos no nosso pequeno mundo, às vezes tão aborrecido. Necessitamos sentir-nos queridos e não sabemos criar contactos vivos e amistosos. Ao sexo chamamos "amor" e ao prazer "felicidade", mas quem saciará a nossa sede? Vem Espírito Santo e ensina-nos a amar.
Na nossa vida já não há sitio para Deus. A Sua presença ficou reprimida ou atrofiada dentro de nós. Cheios de ruídos por dentro, já não podemos escutar a Sua voz. Inclinados por mil desejos e sensações, não acertamos a perceber a Sua proximidade. Sabemos falar com todos menos com Ele. Temos aprendido a viver de costas ao Mistério. Vem Espírito Santo e ensina-nos a acreditar.
Crentes e não crentes, pouco crentes e maus crentes, assim peregrinamos todos muitas vezes pela vida. Na festa cristã do Espírito Santo a todos nos diz Jesus o que um dia disse aos Seus discípulos exalando sobre eles o Seu alento: "Recebei o Espírito Santo". Esse Espírito que sustem as nossas pobres vidas e alenta a nossa débil fé pode penetrar em nós por caminhos que só Ele conhece.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde o Espírito de Jesus. Passa-o.

HOMILIA - EN

May 27, 2012
Pentecost (B)
Jo 20, 19-23

RECEIVE THE HOLY SPIRIT

Little by little, we learn to live and survive without our interior spirit. We don’t need to keep in touch with our own inner self. All we need is to stay entertained. We are satisfied to survive without a soul and satisfy our hunger with bread. We don’t even try to look around for the truth. Come, Holy Spirit, and deliver us from this interior emptiness.
We have already learned to live without roots or goals. We have enough as long as they program us from outside. We keep running around agitated all the time, although we don’t know why or where we are going. We get more and more information about everything, but we seem to be more at a loss than ever. Come, Holy Spirit, and deliver us from this disorientation.
We are no longer interested in the great questions about our own existence. We don’t care if we don’t see the way to deal with the big problems of life. We have become more sceptical and, consequently, more fragile and insecure. We want to become intelligent and well informed. How come that we never crave for peace and self-acceptance? Why, then, are we so uneasy and unsatisfied? Why do we always look sad? Come, Holy Spirit, and deliver us from this inner darkness.
We want to live longer and better in every way, but why and what for? We want to feel good, enjoy more, but how and what for? We wish to enjoy life to the full, get the most out of it, but we never seem to end up completely satisfied. We do what we like. There is hardly anything that is forbidden or any place that is blocked to us. Why do we still crave for something else? Come, Holy Spirit, and teach us to live.
We want to free and independent, but we feel ever more lonesome. We need to live and we lock ourselves in our own small world, which is so often very boring. We need to feel loved and accepted, but we don’t know how to establish human and friendly contacts. We refer to sex as “love” and pleasure is called “happiness”; but neither seems to quench our thirst. Come, Holy Spirit, and teach us to love one another.
In our own lives, there seems to ne no place for God. His presence has been hiding or locked up within our own selves. There are so many “noises” within us that we can’t hear God’s voice. We are poured out with so many wishes and sensations that we cannot perceive His presence or closeness. We learn to communicate with everyone except with God. We have learned to deal without the Mystery. Come, Holy Spirit, and teach us to believe.
Believers or unbelievers, good or bad believers: that’s the way we have got used to get through life. On this feast day of the Holy Spirit, Jesus is telling us what He once told his disciples, as He breathed the Spirit over them: “Receive the Holy Spirit”. This is the Spirit that sustains our feeble lives and feeds our weakened faith – may He one day lead us to ways only He knows.

José Antonio Pagola

Gospel Network BUENAS NOTICIAS
Proclaim the Spirit of Jesus. Pass it on