miércoles, 27 de noviembre de 2013

12/01/2013 - 1 Advent (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

1 de diciembre de 2013
1 Adviento(A)
Mateo, 24, 37-44

CON LOS OJOS ABIERTOS

Las primeras comunidades cristianas vivieron años muy difíciles. Perdidos en el vasto Imperio de Roma, en medio de conflictos y persecuciones, aquellos cristianos buscaban fuerza y aliento esperando la pronta venida de Jesús y recordando sus palabras: Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos abiertos. Estad alerta.
¿Significan todavía algo para nosotros las llamadas de Jesús a vivir despiertos? ¿Qué es hoy para los cristianos poner nuestra esperanza en Dios viviendo con los ojos abiertos? ¿Dejaremos que se agote definitivamente en nuestro mundo secular la esperanza en una última justicia de Dios para esa inmensa mayoría de víctimas inocentes que sufren sin culpa alguna?
Precisamente, la manera más fácil de falsear la esperanza cristiana es esperar de Dios nuestra salvación eterna, mientras damos la espalda al sufrimiento que hay ahora mismo en el mundo. Un día tendremos que reconocer nuestra ceguera ante Cristo Juez: ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, extranjero o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Este será nuestro dialogo final con él si vivimos con los ojos cerrados.
Hemos de despertar y abrir bien los ojos. Vivir vigilantes para mirar más allá de nuestros pequeños intereses y preocupaciones. La esperanza del cristiano no es una actitud ciega, pues no olvida nunca a los que sufren. La espiritualidad cristiana no consiste solo en una mirada hacia el interior, pues su corazón está atento a quienes viven abandonados a su suerte.
En las comunidades cristianas hemos de cuidar cada vez más que nuestro modo de vivir la esperanza no nos lleve a la indiferencia o el olvido de los pobres. No podemos aislarnos en la religión para no oír el clamor de los que mueren diariamente de hambre. No nos está permitido alimentar nuestra ilusión de inocencia para defender nuestra tranquilidad.
Una esperanza en Dios, que se olvida de los que viven en esta tierra sin poder esperar nada, ¿no puede ser considerada como una versión religiosa de cierto optimismo a toda costa, vivido sin lucidez ni responsabilidad? Una búsqueda de la propia salvación eterna de espaldas a los que sufren, ¿no puede ser acusada de ser un sutil “egoísmo alargado hacia el más allá”?
Probablemente, la poca sensibilidad al sufrimiento inmenso que hay en el mundo es uno de los síntomas más graves del envejecimiento del cristianismo actual. Cuando el Papa Francisco reclama “una Iglesia más pobre y de los pobres”, nos está gritando su mensaje más importante a los cristianos de los países del bienestar.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribuye a edificar una Iglesia pobre y de los pobres.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko abenduaren 1a
Abendualdiko 1. igandea A
Mateo 24,37-44

BEGIAK IREKIRIK

Lehen kristau-elkarteek urte oso latzak bizi izan zituzten. Erromaren Inperio handi hartan galdurik, gatazka eta pertsekuzio artean, kristau haiek indarra eta arnasa bilatzen zuten, Jesusen berehalako etorreraren zain eta haren hitz hauek gogoan: Egon erne. Bizi esna. Ukan begiak irekirik. Bizi adi-adi.
Ba al dute guretzat garrantzirik esna bizitzeko Jesusen hitz horiek? Zer da gaur egun kristauentzat Jainkoagan esperantza jartze hori, begiak irekita biziz? Geure mundu sekular honetan, gai izango ote gara behin betiko alde batera uzteko azken zuzenbidea Jainkoa izango den esperantza, inolako errurik gabe sufritzen ari diren biktima errugabe horiei dagokienez?
Hain juxtu, kristau-esperantza faltsu bihurtzeko erarik errazena da hori: geure betiko salbazioa Jainkoagandik espero izatea, munduan orain berean den sufrimenduari ezikusiarena eginez. Egun batean aitortu beharra izango dugu geure itsutasuna Kristo Epailearen aurrean: Noiz ikusi zintugun goseak edo egarri, arrotz eta biluzik, gaixo edo kartzelan, eta guk arretarik eskaini ez? Horixe izango da gure azken elkarrizketa Jesusekin, baldin eta begiak itxita bizi bagara.
Esnatu beharra dugu eta begiak ondo ireki beharra. Azti bizi beharra, geure probetxu eta kezka koxkorrak baino harago begiratzeko. Kristauaren esperantza ez da jarrera itsu bat, ez ditu ahazten inoiz ere sufritzen ari direnak. Kristau-espiritualitatea ez datza nork bere barnera begiratze hutsean; aitzitik, bere bihotza arretatsu du bere zorian bazter utziak direnei dagokienez.
Kristau-elkarteetan gero eta ardura handiagoa bizi behar dugu, geure bizimoldeak pobreez axolagabetzera eta ahaztera eraman ez gaitzan. Ezin bil-bil gaitezke goxo-goxo geure erlijioan, egunero goseak hiltzen ari direnen garrasia ez entzuteko. Ez dugu zilegi geure errugabetasun-ilusioari laineza ematea, geure patxada defenditzeko.
Jainkoarekiko esperantza, lur honetan ezer espero ezinik bizi direnez ahazten den hura, ez ote dugu hartu behar kosta ala kostako optimismo baten bertsio erlijiosotzat, argitasunik eta erantzukizunik gabe bizitakotzat? Sufritzen ari direnei ezikusiarena eginez nork bere betiko salbazioa bilatzea, ez ote dugu eman behar «haratagora luzatutako egoismo» sotiltzat?
Segur aski, munduan den egundoko sufrimenduaz jendeak bizi duen sentiberatasun koxkorra da gaur egungo kristautasunaren zaharkitzearen seinalerik larriena. Frantzisko aita santua, «Eliza pobreagoa eta pobreenagoa» aldarrikatzen duenean, ari zaigu hots egiten bere mezurik garrantzizkoena ongizatearen lurraldeetako kristauei.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Saia zaitez Eliza pobrea eta pobreena eraikitzen.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

1 de desembre de 2013
Diumenge I d'Advent(A)
Mateu, 24, 37-44

AMB ELS ULLS OBERTS

Les primeres comunitats cristianes van viure anys molt difícils. Perduts en el vast Imperi de Roma, enmig de conflictes i persecucions, aquells cristians buscaven força i alè esperant la ràpida vinguda de Jesús i recordant les seves paraules: Vigileu. Viviu desperts. Tingueu els ulls oberts. Estigueu alerta.
Signifiquen encara alguna cosa per a nosaltres les crides de Jesús a viure desperts? Què és avui per als cristians posar la nostra esperança en Déu vivint amb els ulls oberts? ¿Deixarem que s'esgoti definitivament en el nostre món secular l'esperança en una última justícia de Déu per a aquesta immensa majoria de víctimes innocents que pateixen sense cap culpa?
Precisament, la manera més fàcil de falsejar l'esperança cristiana és esperar de Déu la nostra salvació eterna, mentre donem l'esquena al sofriment que hi ha ara mateix en el món. Un dia haurem de reconèixer la nostra ceguesa davant Crist Jutge: Quan et vam veure afamat o assedegat, estranger o despullat, malalt o a la presó, i no et vam assistir? Aquest serà el nostre diàleg final amb ell si vivim amb els ulls tancats.
Hem de despertar i obrir bé els ulls. Viure vigilants per mirar més enllà dels nostres petits interessos i preocupacions. L'esperança del cristià no és una actitud cega, ja que no oblida mai els que pateixen. L'espiritualitat cristiana no consisteix només en una mirada cap a l'interior, ja que el seu cor està atent als que viuen abandonats a la seva sort.
A les comunitats cristianes hem de tenir cura, cada vegada més, que la nostra manera de viure l'esperança no ens porti a la indiferència o l'oblit dels pobres. No podem aïllar-nos en la religió per no sentir el clam dels que moren diàriament de fam. No ens està permès d'alimentar la nostra il•lusió d'innocència per defensar la nostra tranquil•litat.
Una esperança en Déu, que s'oblida dels que viuen en aquesta terra sense poder esperar res, ¿no pot ser considerada com una versió religiosa de cert optimisme a qualsevol preu, viscut sense lucidesa ni responsabilitat? Una recerca de la pròpia salvació eterna d'esquena als que pateixen, ¿no pot ser acusada de ser un subtil "egoisme allargat cap al més enllà"?
Probablement, la poca sensibilitat al sofriment immens que hi ha al món és un dels símptomes més greus de l'envelliment del cristianisme actual. Quan el Papa Francesc reclama "una Església més pobra i dels pobres", ens està dient ben fort el seu missatge més important als cristians dels països del benestar.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Contribueix a edificar una Església pobra i dels pobres.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

Domingo, 01-12-2013.
1º Advento. (A).
Mt 24, 37- 44

COS OLLOS ABERTOS

As primeiras comunidades cristiás viviron anos moi difíciles. Perdidos no vasto Imperio de Roma, no medio de conflitos e persecucións, aqueles cristiáns buscaban forza e alento esperando a pronta vinda de Xesús e recordando as súas palabras: Vixiade. Vivide espertos. Tende os ollos abertos. Estade alerta.
Significan aínda algo para nós as chamadas de Xesús a vivirmos espertos? Que é hoxe para os cristiáns poñer a nosa esperanza en Deus vivindo cos ollos abertos? Deixaremos que se esgote definitivamente no noso mundo secular a esperanza nunha última xustiza de Deus para esa inmensa maioría de vítimas inocentes que sofren sen culpa algunha?
Precisamente, o xeito máis fácil de falsearmos a esperanza cristiá é esperarmos de Deus a nosa salvación eterna, mentres damos as costas ao sufrimento que hai agora mesmo no mundo. Un día teremos de recoñecer a nosa cegueira ante Cristo Xuíz: Cando te vimos famento ou sedento, estranxeiro ou espido, enfermo ou no cárcere, e non te asistimos? Este será o noso diálogo final con el se vivimos cos ollos pechados.
Temos de espertar e abrirmos ben os ollos. Vivir vixiantes para mirarmos máis aló dos nosos pequenos intereses e preocupacións. A esperanza do cristián non é unha actitude cega, pois non esquece nunca aos que sofren. A espiritualidade cristiá non consiste só nunha mirada cara ao interior, pois o seu corazón está atento aos que viven abandonados á súa sorte.
Nas comunidades cristiás temos de coidar cada vez máis que o noso modo de vivirmos a esperanza non nos leve á indiferenza ou o esquecemento dos pobres. Non podemos illarnos na relixión para non oírmos o clamor dos que morren diariamente de fame. Non nos está permitido alimentar a nosa ilusión de inocencia para defendermos a nosa tranquilidade.
Unha esperanza en Deus, que se esquece dos que viven nesta terra sen poderen esperar nada, non pode ser considerada como unha versión relixiosa de certo optimismo, custe o que custe, vivido sen lucidez nin responsabilidade? Unha procura da propia salvación eterna de costas aos que sofren, non pode ser acusada de ser un sutil “egoísmo alargado cara ao máis aló”?
Probabelmente, a pouca sensibilidade para sufrimento inmenso que hai no mundo é un dos síntomas máis graves do avelloamento do cristianismo actual. Cando o Papa Francisco reclama “unha Igrexa máis pobre e dos pobres”, estanos gritando a súa mensaxe máis importante aos cristiáns dos países do benestar.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

1 dicembre 2013
I Avvento(A)
Mt, 24, 37-44

CON GLI OCCHI APERTI

Le prime comunità cristiane vissero anni molto difficili. Persi nel vasto Impero di Roma, in mezzo a conflitti e persecuzioni, quei cristiani cercavano forza e slancio aspettando la venuta prossima di Gesù e ricordando le sue parole. Vegliate. Vivete svegli. Tenete gli occhi aperti. State allerta.
Significano ancora qualcosa per noi gli inviti di Gesù a vivere svegli? Che significa oggi per i cristiani porre la nostra speranza in Dio, vivendo con gli occhi aperti? Lasceremo che si spenga definitivamente nel nostro mondo secolare la speranza in un’ultima giustizia di Dio per quell’immensa maggioranza di vittime innocenti che soffrono senza alcuna colpa?
Giusto, la maniera più facile di falsificare la speranza cristiana è attendere da Dio la nostra salvezza eterna, mentre ignoriamo la sofferenza che c’è proprio ora nel mondo. Un giorno dovremo riconoscere la nostra cecità di fronte al Cristo Giudice. Quando ti abbiamo visto affamato o assetato, straniero o nudo, malato o in carcere, e non ti abbiamo assistito? Questo sarà il nostro dialogo finale con lui se viviamo con gli occhi chiusi.
Dobbiamo svegliarci e aprire bene gli occhi. Vivere vigilanti per guardare al di là dei nostri piccoli interessi e preoccupazioni. La speranza del cristiano non è un atteggiamento cieco, poiché non dimentica mai quelli che soffrono. La spiritualità cristiana non consiste solo in uno sguardo verso l’interno, poiché il suo cuore è attento a quelli che vivono abbandonati alla loro sorte.
Nelle comunità cristiane dobbiamo fare sempre più attenzione a che il nostro modo di vivere la speranza non ci porti all’indifferenza o alla dimenticanza dei poveri. Non possiamo isolarci nella religione per non udire il clamore di quelli che muoiono ogni giorno di fame. Non ci è permesso alimentare la nostra illusione d’innocenza per difendere la nostra tranquillità.
Una speranza in Dio che si dimentichi di quelli che vivono su questa terra senza poter sperare nulla, non può essere considerata come una versione religiosa di un certo ottimismo a ogni costo, vissuto senza lucidità né responsabilità? Una ricerca della propria salvezza eterna ignorando quelli che soffrono, non può essere accusata di essere un sottile “egoismo esteso fino all’aldilà”?
Probabilmente, la poca sensibilità alla sofferenza immensa che c’è nel mondo è uno dei sintomi più gravi dell’invecchiamento del cristianesimo di oggi. Quando il Papa Francesco reclama “una Chiesa più povera e dei poveri” sta gridando il suo messaggio più importante a noi cristiani dei paesi del benessere.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Contribuisci a edificare una Chiesa povera e dei poveri.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

1 décembre 2013
1 Avent (A)
Mat. 24, 37-44

LES YEUX OUVERTS

Les premières communautés chrétiennes ont vécu des années difficiles. Perdus dans l’immense Empire romain, au milieu de conflits et de persécutions, ces chrétiens-là cherchaient  force et courage, en attendant l’imminente venue  de Jésus et en rappelant ses paroles : Veillez ; Restez éveillés. Ayez les yeux ouverts. Soyez vigilants.
Ces appels de Jésus à rester éveillés, ont-ils encore une signification pour chacun de nous aujourd’hui ? Que signifie pour nous, chrétiens d’aujourd’hui, mettre notre espérance en Dieu tout en gardant les yeux ouverts ? Allons-nous permettre qu’elle disparaisse définitivement de notre monde sécularisé, l’espérance en une ultime justice de Dieu à l’égard de cette immense majorité de personnes victimes innocentes, qui sont en train de souffrir sans être aucunement coupables?
Justement, la manière la plus facile de fausser l’espérance chrétienne est d’attendre notre salut éternel de la part de Dieu tout en tournant le dos à la souffrance que l’on trouve aujourd’hui dans le monde.  Nous devrons un jour reconnaître notre cécité  devant le Christ-Juge : Quand est-ce que nous t’avons vu affamé, assoiffé, étranger, nu, malade ou en prison et nous ne t’avons pas assisté ?  Voilà quel sera notre dialogue final avec lui si nous vivons les yeux fermés.
Nous devons nous réveiller et bien ouvrir les yeux. Etre vigilants pour regarder au-delà de nos petits intérêts et préoccupations. L’espérance du chrétien n’est pas une attitude aveugle, car elle n’oublie jamais ceux qui souffrent. La spiritualité chrétienne ne consiste pas seulement en un regard vers l’intérieur, car le cœur du chrétien doit être toujours attentif à ceux qui  autour de lui vivent abandonnés à leur sort.
Dans nos communautés chrétiennes, il nous faut veiller de plus en plus à ce que notre manière de vivre l’espérance ne nous conduise à l’indifférence ou à l’oubli des pauvres. Dans la religion, nous ne pouvons pas nous isoler pour éviter d’entendre la clameur de ceux qui meurent chaque jour de faim. Il n’est pas permis de nourrir notre illusion d’innocence pour préserver ainsi  notre tranquillité.
Une espérance en Dieu qui oublie ceux qui, habitant sur cette terre, ne peuvent rien espérer, ne peut-elle pas être considérée comme la version religieuse d’un certain optimisme à tout prix, vécu sans lucidité ni responsabilité ? Une recherche de son propre salut éternel tout en tournant le dos à ceux qui souffrent, ne peut-elle pas être accusée de « subtil égoïsme qui va jusqu’à l’au-delà »?
Probablement, notre peu de sensibilité à l’égard de la souffrance immense qui existe aujourd’hui dans notre monde, est l’un de plus graves symptômes du vieillissement du christianisme actuel. Quand le Pape François réclame « une Eglise plus pauvre et pour les pauvres », il est en train de lancer son plus important message aux chrétiens des pays du bien-être.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Contribue à bâtir une Eglise pauvre et pour les pauvres.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

1 de Dezembro de 2013
1 Advento(A)
Mateus, 24, 37-44

COM OS OLHOS ABERTOS

As primeiras comunidades cristãs viveram anos muito difíceis. Perdidos no vasto Império de Roma, no meio de conflitos e perseguições, aqueles cristãos procuravam força e alento esperando a pronta vinda de Jesus e recordando as suas palavras: Vigiai. Vivei despertos. Tende os olhos abertos. Estai alerta.
Significam todavia algo para nós as chamadas de Jesus a viver despertos? Que é hoje para os cristãos colocar a nossa esperança em Deus vivendo com os olhos abertos? Deixaremos que se esgote definitivamente no nosso mundo secular a esperança numa última justiça de Deus para essa imensa maioria de vítimas inocentes que sofrem sem culpa alguma?
Precisamente, a forma mais fácil de falsear a esperança cristã é esperar de Deus a nossa salvação eterna, enquanto viramos as costas ao sofrimento que há agora mesmo no mundo. Um dia teremos que reconhecer a nossa cegueira ante Cristo Juiz: Quando te vimos faminto ou sedento, estrangeiro ou nu, doente ou na prisão, e não te assistimos? Este será o nosso diálogo final com Ele se vivemos com os olhos fechados.
Temos de despertar e abrir bem os olhos. Viver vigilantes para ver para lá dos nossos pequenos interesses e preocupações. A esperança do cristão não é uma atitude cega, pois não esquece nunca os que sofrem. A espiritualidade cristã não consiste só num olhar para o interior, pois o Seu coração está atento a quem vive abandonado à sua sorte.
Nas comunidades cristãs temos de cuidar cada vez mais que o nosso modo de viver a esperança não nos leve à indiferença ou ao esquecimento dos pobres. Não podemos isolar-nos na religião para não ouvir o clamor dos que morrem diariamente de fome. Não nos está permitido alimentar a nossa ilusão de inocência para defender a nossa tranquilidade.
Uma esperança em Deus, que se esquece dos que vivem nesta terra sem poder esperar nada, não pode ser considerada como uma versão religiosa decerto otimismo a todo custo, vivido sem lucidez nem responsabilidade? Uma busca da própria salvação eterna de costas aos que sofrem, não pode ser acusada de ser um subtil “egoísmo alargado para mais longe”?
Provavelmente, a pouca sensibilidade ao sofrimento imenso que há no mundo é um dos sintomas mais graves do envelhecimento do cristianismo atual. Quando o Papa Francisco reclama “uma Igreja mais pobre e dos pobres”, está a gritar-nos a sua mensagem mais importante aos cristãos dos países do bem-estar.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribui a edificar uma Igreja pobre e dos pobres.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Dec. 1, 2013
1st Sunday of Advent (A)
Matthew 24:37-44

WITH OUR EYES WIDE OPEN

The first Christian communities lived through very hard times.  Lost in the vast Roman Empire, in the midst of conflicts and persecutions, those Christians sought strength and encouragement by hoping for the prompt coming of Jesus and by remembering his words: Keep watch.  Stay awake.  Have your eyes open.  Be ready.
Does this call of Jesus to stay awake still mean something to us today?  What does it mean for Christians today to put our hope in God, living with our eyes wide open?  Do we let the hope in God’s final judgment lie completely played out in our secular world for all too many of the innocent victims who suffer without any guilt?
Precisely the easiest way to falsify Christian hope is to wait for God to give us eternal salvation, while we turn our backs on the suffering in our world right now.  One day we will have to recognize our blindness before Jesus our Judge: when did we see you hungry or thirsty, a stranger or naked, sick or in jail, and we didn’t help you?  This will be our last dialogue with him if we live with our eyes closed.
We need to wake up and open our eyes wide.  We need to keep vigilant in order to see beyond our own small interests and concerns.  The Christian’s hope isn’t in being blind, since we can never forget those who suffer.  Christian spirituality doesn’t consist in only looking inside, since our heart pays attention to those who are left on their own.
In our Christian communities we need to take care all the more that our way of living in hope doesn’t lead to indifference or to forgetting the poor.  We can’t isolate ourselves in religion in order to close our ears to the cry of those who die from hunger each day.  We aren’t allowed to nourish our illusion of innocence in order to defend our peace and quiet.
Hope in a God that forgets those who live in this world who are unable to hope at all – wouldn’t such a hope be considered to be a religious version of a kind of optimism that we hold onto whatever the cost, lived out without clarity or responsibility?  A seeking of our own eternal salvation with backs turned away from those who suffer – wouldn’t such a seeking be accused of being a subtle “selfishness stretched out to the great beyond”?
Probably the lack of sensibility for the immense suffering in our world is one of the most serious symptoms of today’s Christianity that has grown old.  When Pope Frances calls for “a Church that is poorer and that is of the poor”, he is shouting his most important message to us Christians of the well-off nations.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Be a part of building a poor Church, a Church of the poor.
Pass it on.


HOMILIA - CN

2013121
將臨期第一主日(一)
馬太福音24:37-44

睁开眼睛

初期教会的情况非常艰难。基督徒在罗马帝国境内厉四处遭受迫害,他们热切着期待着耶稣的来临,同时回忆着他说过的话:你们要醒悟。你们要清醒地生活,睁大眼睛,时刻警惕着。
耶稣的这个呼吁对我们今天仍有意义吗?对我们今天的基督徒来说,清醒地生活,把希望寄托在耶稣身上,意味着什么?在这个俗化的世界里,不可胜数的无辜者受害,我们就把希望耗在天主最后的审判上吗?
确实,基督徒望德最大的诱惑就是一心期待天主的永恒救援,却对今日世界的苦难视而不见。有一天,我们必须在基督审判者面前承认我们的瞎眼:什么时候我们见到你饥饿或口渴,作客或裸体,生病或坐监,而我们没有为你效劳?如果我们闭着眼睛生活,这将是末日时我们与他的对话。
我们应该睁开双眼,清醒地生活,醒悟地生活,而不要将目光局限在我们的个人得失与烦恼内。基督徒精神不只在于注视内在生命,因为它的核心在于关注那些被命运抛弃的人。
今天,我们基督徒要特别注意我们如何活出望德,以免对穷人无动于衷,或忘记他们的痛苦。我们不能以宗教之名把自己孤立起来,对那些饥饿而亡的人的呼喊充耳不闻。我们不能自以为无辜。
把希望寄托在天主身上,无视世间那些看不到任何希望的人,难道不是一种盲目的乐观主义,既不理智也不负责任吗?无视受苦的人,一心寻求自己永恒的救恩,岂不是要把自私延续到永生吗?
很有可能,对世上无数苦难的冷漠正是今日基督宗教老化最严重的症状。当教宗方济各大声呼喊一个为了穷人的贫穷教会时,他正在对发达国家的基督徒传达他最重要的讯息。

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远
 (Traducción de Eclesalia Informativo)

紅傳福音的好消息。
支持真正跟隨耶穌的生活。
通過。lunes, 18 de noviembre de 2013

11/24/2013 - 34 sunday of Ordinary time (C) - Solemnity of Christ the King

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

24 de noviembre de 2013
Fiesta de Cristo Rey (C)
Lucas 23, 35-43

ACUERDATE DE MÍ

Según el relato de Lucas, Jesús ha agonizado en medio de las burlas y desprecios de quienes lo rodean. Nadie parece haber entendido su vida. Nadie parece haber captado su entrega a los que sufren ni su perdón a los culpables. Nadie ha visto en su rostro la mirada compasiva de Dios. Nadie parece ahora intuir en aquella muerte misterio alguno.
Las autoridades religiosas se burlan de él con gestos despectivos: ha pretendido salvar a otros; que se salve ahora a sí mismo. Si es el Mesías de Dios, el “Elegido” por él, ya vendrá Dios en su defensa.
También los soldados se suman a las burlas. Ellos no creen en ningún Enviado de Dios. Se ríen del letrero que Pilatos ha mandado colocar en la cruz: “Este es el rey de los judíos”. Es absurdo que alguien pueda reinar sin poder. Que demuestre su fuerza salvándose a sí mismo.
Jesús permanece callado, pero no desciende de la cruz. ¿Qué haríamos nosotros si el Enviado de Dios buscara su propia salvación escapando de esa cruz que lo une para siempre a todos los crucificados de la historia? ¿Cómo podríamos creer en un Dios que nos abandonara para siempre a nuestra suerte?
De pronto, en medio de tantas burlas y desprecios, una sorprendente invocación: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”. No es un discípulo ni un seguidor de Jesús. Es un de los dos delincuentes crucificados junto a él. Lucas lo propone como un ejemplo admirable de fe en el Crucificado.
Este hombre, a punto de morir ajusticiado, sabe que Jesús es un hombre inocente, que no ha hecho más que bien a todos. Intuye en su vida un misterio que a él se le escapa, pero está convencido de que Jesús no va a ser derrotado por la muerte. De su corazón nace una súplica. Solo pide a Jesús que no lo olvide: algo podrá hacer por él.
Jesús le responde de inmediato: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Ahora están los dos unidos en la angustia y la impotencia, pero Jesús lo acoge como compañero inseparable. Morirán crucificados, pero entrarán juntos en el misterio de Dios.
En medio de la sociedad descreída de nuestros días, no pocos viven desconcertados. No saben si creen o no creen. Casi sin saberlo, llevan en su corazón una fe pequeña y frágil. A veces, sin saber por qué ni cómo, agobiados por el peso de la vida, invocan a Jesús a su manera. “Jesús, acuérdate de mí” y Jesús los escucha: “Tú estarás siempre conmigo”. Dios tiene sus caminos para encontrarse con cada persona y no siempre pasan por donde le indican los teólogos. Lo decisivo es tener un corazón que escucha la propia conciencia.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde la fe en el Crucificado.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko azaroaren 24a
Kristo Erregearen Jaia C
Lukas 23,35-43

OROIT ZAITEZ NITAZ

Lukasen kontakizunaren arabera, inguruan dituenen iseka eta mespretxu artean bizi izan du Jesusek bere hilzoria. Ematen du, inork ez duela ulertu haren bizitza. Ematen du, inork ez duela atzeman, ez haren buru-eskaintza sufritzen ari direnen alde, ez haren barkazioa errudunen alde. Inork ez du ikusi haren aurpegian Jainkoaren begiratu errukitsua. Ematen du, inork ez duela sumatu haren heriotzan inolako misteriorik.
Agintari erlijiosoek iseka egin diote mespretxuzko keinuez: besteak salbatuko dituela uste izan du; salba dezala orain bere burua. Jainkoaren Mesias bada, haren «Hautatua» bada, etorriko zaio Jainko hura defenditzera.
Soldaduek ere bat egin dute isekan. Haiek ez dute sinesten Jainkoaren inolako Bidalitan. Burla dagite Pilatok gurutzean ezarri duen idazkunaz: «Hau da juduen erregea». Zorakeria da botererik gabe norbaitek errege izan nahi izatea. Ager dezala bere indarra bere burua salbatuz.
Jesus isilik dago, ez da jaitsi gurutzetik. Zer egingo genuke guk baldin eta Jainkoaren Bidaliak bere salbazioaren bila joko balu, bere gurutzeari ihes eginez, historian gurutzean josiak diren guztiekin elkartzen duen gurutzeari ihes eginez? Nolatan sinets genezake geure zorian betiko bakarrik utziko gintuzkeen Jainko batengan?
Bat-batean, hainbeste iseka eta mespretxu artean, dei harrigarri hau: «Jesus, oroit zaitez nitaz zeure erreinura iristean». Ez da, ez Jesusen ikasle bat, ez haren jarraitzaile bat ere. Jesusen ondoan josiak diren bi gaizkileetako bat da. Gurutzean josia izan denarekiko fede miresgarritzat proposatu digu hori Lukasek.
Gizon honek, zigorpean hiltzeko zorian, badaki pertsona errugabea dela Jesus, ez duela guztiei on egitea besterik egin. Jesusen bizitzan berak ulertu ezin duen misterio bat sumatu du, baina konbentziturik dago heriotzak ez duela hondatuko Jesus. Erregu bat atera zaio bihotzetik. Soilik, ez dezala ahaztu eskatu dio Jesusi: zerbait egin dezake beraren alde.
Berehala erantzun dio Jesusek: «Gaur nirekin izango zara paradisuan». Orain, biak bat dira larrialdian eta ezinean, baina apartatu ezineko laguntzat hartu du Jesusek. Gurutzean hilko dira, baina biak batean sartuko dira Jainkoaren misterioan.
Gure egun hauetako gizarte fedegabean, ez dira gutxi nahasturik bizi direnak. Ez dakite sinesten duten ala ez. Ia jakin gabe, bihotzean daramate fede arin eta hauskor bat. Batzuetan, zergatik eta nola jakin gabe, bizitzaren zamak jota, beren erara dei egiten diote Jesusi. «Jesus, oroit zaitez nitaz», eta Jesusek entzuten die: «Nirekin izango zara betiko». Bere bideak ditu Jainkoak pertsona bakoitzarekin topo egiteko, eta ez dira izaten beti teologoek adierazitakoak. Bihotz bat izatea da funtsezko gauza, norberaren kontzientziari entzuten dion bihotz bat.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabaldu Gurutziltzatuarekiko fedea.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

24 de novembre de 2013
Festivitat de Crist Rei (C)
Lluc 23, 35-43

RECORDA'T DE MI

Segons el relat de Lluc, Jesús ha agonitzat enmig de les burles i menyspreus dels que l'envolten. Ningú sembla haver entès la seva vida. Ningú sembla haver captat el seu lliurament als que pateixen ni el seu perdó als culpables. Ningú ha vist en el seu rostre la mirada compassiva de Déu. Ningú sembla ara intuir en aquella mort cap misteri.
Les autoritats religioses es burlen d'ell amb gestos despectius: ha pretès salvar d'altres, que se salvi ara a si mateix. Si és el Messies de Déu, l'"Elegit" per ell, ja vindrà Déu a defensar-lo.
També els soldats se sumen a les burles. Ells no creuen en cap Enviat de Déu. Se'n riuen del rètol que Pilat ha ordenat penjar a la creu: "Aquest és el rei dels jueus". És absurd que algú pugui regnar sense poder. Que demostri la seva força salvant-se a si mateix.
Jesús resta callat, però no baixa de la creu. Què faríem nosaltres si l'Enviat de Déu busqués la seva pròpia salvació escapant-se d'aquesta creu que l'uneix per sempre a tots els crucificats de la història? Com podríem creure en un Déu que ens abandonés per sempre a la nostra sort?
De sobte, enmig de tantes burles i menyspreus, una sorprenent invocació: "Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu Regne". No és un deixeble ni un seguidor de Jesús. És un dels dos delinqüents crucificats amb ell. Lluc el proposa com un exemple admirable de fe en el Crucificat.
Aquest home, a punt de morir ajusticiat, sap que Jesús és un home innocent, que no ha fet més que el bé a tothom. Intueix en la seva vida un misteri que a ell se li escapa, però està convençut que Jesús no serà derrotat per la mort. Del seu cor neix una súplica. Només demana a Jesús que no l'oblidi: alguna cosa podrà fer per ell.
Jesús li respon immediatament: "T'ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís". Ara estan tots dos units en l'angoixa i la impotència, però Jesús l'acull com a company inseparable. Moriran crucificats, però entraran plegats en el misteri de Déu.
Enmig de la societat descreguda dels nostres dies, no pocs viuen desconcertats. No saben si creuen o no creuen. Gairebé sense saber-ho, porten en el seu cor una fe petita i fràgil. A vegades, sense saber per què ni com, aclaparats pel pes de la vida, invoquen Jesús a la seva manera. "Jesús, recorda't de mi" i Jesús els escolta: "Tu seràs sempre amb mi". Déu té els seus camins per trobar-se amb cada persona i no sempre passen per on li indiquen els teòlegs. El decisiu és tenir un cor que escolta la pròpia consciència.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon la fe en el Crucificat.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

Domingo, 24-11-2013.
Festa de Cristo Rei.(C).
Lucas 23, 45-53

ACÓRDATE DE MIN

Segundo o relato de Lucas, Xesús agonizou no medio das burlas e desprezos dos que o rodean. Ninguén parece entender a súa vida. Ninguén parece captar a súa entrega aos que sofren nin o seu perdón aos culpábeis. Ninguén viu no seu rostro a mirada compasiva de Deus. Ninguén parece agora intuír naquela morte misterio algún.
As autoridades relixiosas búrlanse del con xestos despectivos: pretendeu salvar a outros; que se salve agora a si mesmo. Se é o “Mesías de Deus”, o “Elixido” por el, xa virá Deus na súa defensa.
Tamén os soldados se suman ás burlas. Eles non creen en ningún Enviado de Deus. Rinse do letreiro que Pilatos mandou colocar na cruz: “Este é o rei dos xudeus”. É absurdo que alguén poida reinar sen poder. Que demostre a súa forza salvándose a si mesmo.
Xesús permanece calado, pero non descende da cruz. Que fariamos nós si o Enviado de Deus buscase a súa propia salvación escapando desa cruz que o une para sempre a todos os crucificados da historia? Como poderiamos crer nun Deus que nos abandonase para sempre á nosa sorte?
De súpeto, no medio de tantas burlas e desprezos, unha sorprendente invocación: “Xesús, acórdate de min cando chegues ao teu reino”. Non é un discípulo nin un seguidor de Xesús. É un dos dous delincuentes crucificados xunto a el. Lucas propono como un exemplo admirábel de fe no Crucificado.
Este home, a piques de morrer axustizado, sabe que Xesús é un home inocente, que non fixo máis que ben a todos. Intúe na súa vida un misterio que a el se lle escapa, pero está convencido de que Xesús non vai ser derrotado pola morte. Do seu corazón nace unha súplica. Só pide a Xesús que non o esqueza: algo poderá facer por el.
Xesús respóndelle de inmediato: “Hoxe estarás comigo no paraíso”. Agora están os dous unidos na angustia e na impotencia, pero Xesús acólleo como compañeiro inseparábel. Morrerán crucificados, pero entrarán xuntos no misterio de Deus.
No medio da sociedade descrida dos nosos días, non poucos viven desconcertados. Non saben se creen ou non creen. Case sen sabelo, levan no seu corazón unha fe pequena e fráxil. Ás veces, sen saber por que nin como, angustiados polo peso da vida, invocan a Xesús ao seu xeito. “Xesús, acórdate de min” e Xesús escóitaos: “Ti estarás sempre comigo”.
Deus ten os seus camiños para atoparse con cada persoa e non sempre pasan por onde lle indican os teólogos. O decisivo é ter un corazón que escoita a propia conciencia.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

24 novembre 2013
Festa di Cristo Re (C)
Lc 23, 35-43

RICORDATI DI ME

Secondo il racconto di Luca, Gesù ha vissuto l’agonia in mezzo alle beffe e al disprezzo di quelli che lo circondavano. Nessuno sembra aver compreso la sua vita. Nessuno sembra aver colto la sua dedizione a quelli che soffrivano e il suo perdono ai colpevoli. Nessuno ha visto sul suo volto lo sguardo compassionevole di Dio. Nessuno sembra ora intuire in quella morte alcun mistero.
Le autorità religiose si beffano di lui con gesti di disprezzo: Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto, Dio verrà in sua difesa.
Anche i soldati si uniscono alle beffe. Essi non credono ad alcun Inviato da Dio. Ridono della scritta che Pilato ha comandato            di porre sulla croce: Costui è il re dei Giudei. È assurdo che qualcuno possa regnare senza potere. Che mostri la sua forza salvando se stesso.
Gesù rimane in silenzio, ma non discende dalla croce. Che cosa avremmo fatto noi se l’Inviato di Dio avesse cercato la propria salvezza, sottraendosi a quella croce che lo unisce per sempre a tutti i crocifissi della storia? Come potremmo credere in un Dio che ci abbandonasse per sempre alla nostra sorte?
All’improvviso, in mezzo a tante beffe e disprezzo, una sorprendente invocazione: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Non è un discepolo né un seguace di Gesù. È uno dei due delinquenti crocifissi insieme a lui. Luca lo propone come un esempio mirabile di fede nel Crocifisso.
Quest’uomo, che sta per morire giustiziato, sa che Gesù è un uomo innocente, che non ha fatto altro che bene a tutti. Intuisce nella sua vita un mistero che a lui sfugge, ma è convinto che Gesù non sarà sconfitto dalla morte. Dal suo cuore nasce una supplica. Chiede solo a Gesù che non lo dimentichi: potrà fare qualcosa per lui.
Gesù gli risponde subito: oggi sarai con me nel paradiso. Ora i due sono uniti nell’angustia e nell’impotenza, ma Gesù lo accoglie come compagno inseparabile. Moriranno crocifissi, ma entreranno insieme nel mistero di Dio.
In mezzo alla società miscredente dei nostri giorni, non pochi vivono sconcertati. Non sanno se credere o non credere. Quasi senza saperlo portano nel cuore una fede piccola e fragile. A volte, senza sapere perché e come, affaticati dal peso della vita, invocano Gesù a modo loro. Gesù, ricordati di me e Gesù li ascolta: “tu sarai sempre con me”. Dio ha le sue vie per incontrarsi con ogni persona e non sempre passano dove indicano i teologi. La cosa decisiva è avere un cuore che ascolta la propria coscienza.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Propaga la fede nel Crocifisso.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

24 novembre 2013
Fête du Christ Roi (C)
Luc 23, 35-43

SOUVIENS-TOI DE MOI

D’après le récit de Luc, Jésus agonise au milieu des moqueries et du mépris de ceux qui l’entourent. Personne ne semble avoir compris le sens de sa vie. Personne ne semble avoir saisi le don qu’il a fait de sa vie à ceux qui souffrent ni le pardon qu’il offre aux coupables.  Personne n’a découvert sur son visage le visage compatissant de Dieu. Personne ne semble deviner un quelconque mystère dans cette mort.
Les autorités religieuses se moquent de lui avec des gestes méprisants : «  il en a sauvé d’autres ; qu’il se sauve maintenant lui-même.  S’il est le Messie de Dieu, le « Choisi » par lui, Dieu n’a qu’à venir le défendre ».
Les soldats aussi se joignent à ces moqueries. Ils ne croient en aucun  Envoyé de Dieu.  Ils se moquent de l’écriteau que Pilate a fait placer sur la croix : « Celui-ci est le roi des juifs ». Il est absurde que quelqu’un puisse régner sans pouvoir. Qu’il démontre sa force en se sauvant lui-même.
Jésus reste silencieux mais ne descend pas de la croix.  Qu’aurions-nous fait si l’Envoyé de Dieu avait cherché son propre salut en fuyant cette croix qui l’unit pour toujours à tous les crucifiés de l’histoire ? Comment pourrions-nous croire en un Dieu qui nous aurait abandonné pour toujours à notre sort ?
Soudain, au milieu de tant de moqueries et de mépris, une surprenante invocation surgit : “Jésus, souviens-toi de moi  quand tu arriveras dans ton royaume”. Ce n’est pas un disciple ni un proche de Jésus. C’est l’un des délinquants crucifiés à côté de lui. Luc le propose comme un exemple admirable de foi en Jésus crucifié.
Cet homme, sur le point de subir sa condamnation à mort, sait que Jésus est un homme innocent, qui n’a fait que du bien à tout le monde. Il devine dans sa vie un mystère qui lui échappe, mais il est convaincu que Jésus ne succombera pas à la mort.  Une supplication jaillit de son cœur. Il  demande seulement à Jésus de ne pas l’oublier : quelque chose que celui-ci pourra faire pour lui.
Jésus lui répond sans plus tarder: “Aujourd’hui même tu seras avec moi dans le paradis ». Maintenant, ils sont tous les deux unis dans l’angoisse et dans l’impuissance mais Jésus l’accueille comme compagnon inséparable. Ils mourront crucifiés mais ils entreront ensemble dans le mystère de Dieu.
Au cœur de la société mécréante de notre temps, de nombreuses personnes sont déconcertées. Elles ne savent plus si elles croient ou si elles ne croient pas. Sans presque le savoir, elles portent dans leur cœur une foi petite et fragile. Parfois, sans trop savoir pourquoi ni comment, accablées par le poids de la vie, elles invoquent Jésus à leur manière : « Jésus, souviens-toi de moi » et Jésus les entend : « Tu seras toujours avec moi ». Dieu a ses chemins à lui pour rencontrer chaque personne et ces chemins ne passent pas toujours là où les théologiens l’ont indiqué. Ce qui est décisif c’est d’avoir un cœur capable d’écouter sa propre conscience.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands la foi en Jésus crucifié.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

24 de novembro de 2013.
Festa do Cristo Rei (C).
Lucas 23 , 35-43.

LEMBRA-TE DE MIM

Segundo o relato de Lucas, Jesus agonizou no meio de escárnios e desprezos de quem O rodeava. Ninguém parece ter entendido a Sua vida. Ninguém parece ter captado a Sua entrega aos que sofrem nem o Seu perdão aos culpados. Ninguém viu no Seu rosto o olhar de compaixão de Deus. Ninguém parece agora intuir naquela morte mistério algum.
As autoridades religiosas escarnecem Dele com gestos desprezo: pretendeu salvar outros; que se salve agora a si mesmo. Se é o Messias de Deus, o “Eleito” por Ele, já virá Deus em Sua defesa.
Também os soldados se juntam ao escárnio. Eles não acreditam em nenhum Enviado de Deus. Riem-se do letreiro que Pilatos mandou colocar na cruz: “Este é o rei dos judeus”. É absurdo que alguém possa reinar sem poder. Que demonstre a Sua força salvando-se a Si mesmo.
Jesus permanece calado, mas não desce da cruz. Que faríamos nós, se o Enviado de Deus procurasse a Sua própria salvação, escapando dessa cruz que o une para sempre a todos os crucificados da história? Como poderíamos acreditar num Deus que nos abandona para sempre à nossa sorte?
De pronto, no meio de tanto escarnio e desprezo, uma surpreendente invocação: “Jesus, lembra-te de mim quando chegues ao Teu reino”. Não é um discípulo nem um seguidor de Jesus. É um dos dois delinquentes crucificados junto a Ele. Lucas propõe como um exemplo admirável de fé no Crucificado.
Este homem, prestes a morrer justiçado, sabe que Jesus é um homem inocente, que não fez mais do que bem a todos. Intui na Sua vida um mistério que a ele lhe escapa, mas está convencido de que Jesus não vai ser derrotado pela morte. Do Seu coração nasce uma súplica. Apenas pede a Jesus que não o esqueça: algo poderá fazer por ele.
Jesus responde-lhe de imediato: “Hoje estarás comigo no paraíso”. Agora estão os dois unidos na angústia e na impotência, mas Jesus acolhe-o como companheiro inseparável. Morrerão crucificados, mas entrarão juntos no mistério de Deus.
No meio da sociedade descrente dos nossos dias, não poucos vivem desconcertados. Não sabem se acreditam ou não. Quase sem sabe-lo, levam no seu coração uma fé pequena e frágil. Às vezes, sem saber porquê nem como, esmagados pelo peso da vida, invocam Jesus à sua maneira. “Jesus, lembra-te de mim” e Jesus escuta-os: “Tu estarás sempre comigo”. Deus tem os Seus caminhos para encontrar-se com cada pessoa e não sempre passam por onde lhe indicam os teólogos. O decisivo é ter um coração que escuta a própria consciência.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde a fé no Crucificado.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Nov. 24, 2013
Solemnity of Christ the King (C)
Luke 23:35-43

REMEMBER ME

According to Luke’s account, Jesus has suffered agony in the midst of mockery and scorn from those around him.  No one seems to have understood his life.  No one seems to have caught on to his self-giving for those who suffer, or his forgiveness of those who are guilty.  No one has seen in his face the compassionate gaze of God.  No one today seems to sense much mystery in such a death.
The religious authorities make fun of him with contemptuous gestures:  he has tried to save others; let him save himself now.  If he is the Messiah of God, God’s “Chosen One”, God will come right to his defense.
Even the soldiers join with taunts.  They don’t believe in anyone ‘Sent by God’. They laugh at the sign that Pilate commanded be placed on the cross: “This is the King of the Jews”.  It’s absurd that someone can reign without power.  Let him show his strength by saving himself.
Jesus keeps quiet, but doesn’t come down from the cross.  What would we have done if the one sent by God sought his own salvation by escaping from that cross that unites him forever with all who have been crucified throughout history?  How could we believe in a God who abandons us and leaves us on our own forever?
Right then, in the midst of so much mockery and scorn, there’s a surprising statement: “Jesus, remember me when you come into your kingdom.”  It isn’t a disciple or one of Jesus’ followers.  It’s one of the two delinquents crucified next to him.  Luke puts him forth as an admirable example of faith in the Crucified.
This man, at the point of dying as a condemned man, knows that Jesus is innocent, that he hasn’t done anything but good to everyone.  He senses in Jesus’ life a mystery that has eluded him, but he’s now convinced that Jesus isn’t going to be defeated by death.  From his heart is born a plea.  He only asks Jesus to not forget him: Jesus will be able to do something for him.
Jesus answers right away: “Today you will be with me in paradise.”  For now these two are united in pain and powerlessness, but Jesus welcomes him as an inseparable companion.  They will die crucified, but will go together into God’s mystery.
Immersed in today’s unbelieving society, many go about confused.  They don’t know if they believe or not.  Almost without knowing it, they carry in their hearts a small and fragile faith.  Sometimes, without knowing why or how, when they are exhausted by life’s heaviness, they call out to Jesus in their own way.  “Jesus, remember me” and Jesus hears them: “You will be with me always”.  God has a way to meet up with each person and these ways don’t always pass through those put forward by theologians.  What’s decisive is to have a heart that listens to one’s own conscience.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Spread faith in the Crucified.
Pass it on.

HOMILIA - CN

20131124日,
在普通時間34日星期日(C
路加福音23:35-43

请你纪念我

根据路加福音的记载,耶稣在众人的嘲讽与轻视中去世。似乎没有任何人明白他生命的意义,似乎既没有人领悟到他对受苦者的交付,也没有人理解他对罪人的宽恕。没有人从他脸上看到天主仁慈的目光,也没有人从他的死亡中看到奥迹。
宗教领袖们轻蔑着嘲笑他:既然他想拯救别人,现在就拯救他自己吧。如果他是天主的默西亚,上主所拣选的,那天主自会救助他。
士兵们落井下石。他们不相信什么天主的派遣者。他们大声讥笑着比拉多命令他们挂在十字架上的罪状牌:这是犹太人的君王。一个没有权势的人想要统治国家,根本就是个笑话。如果他真有拯救的能力,先救他自己吧。
耶稣始终保持沉默,但他没有从十字架上下来。历史中,有无数的人被钉死了,耶稣的十字架与他们永远地结合在了一起,如果天主的派遣者转而去寻找他自己的救恩,从这个十字架上逃脱,那我们要怎么办呢?我们如何能相信一个置我们的命运于不顾的天主呢?
在这片嘲讽与讥笑声中,一个声音突兀地响起:耶稣,当你为王时,请纪念我。这不是一个耶稣的门徒说的,而是一个与他一起被钉的罪犯说的。路加把他作为对被钉基督令人敬佩的信德典范。
这个濒死之人相信耶稣是无辜的,因为耶他不曾加害于任何人,相反,他总是不断地帮助别人。他相信耶稣的生命里包含着一个他所不明白的奥迹,但他确定耶稣不会被死亡所摧毁。他从内心深处发出呼喊,他只求耶稣不要忘记他:耶稣总是可以帮助他的。
耶稣立即回答他:今天你将与我同在乐园里。现在他们一起受十字架之刑,但耶稣将他视为不可或缺的同伴。他们将一起在十字架上死去,但也将一起进入天主的奥迹。
在今天这个信德扫地的社会里,许多人找不到方向。他们不知道自己相信还是不相信。然而,尽管他们自己都不知道,他们心中藏有微弱的信德之光。有时,在生活的压力之下,他们也不知道为什么就以自己的方式向耶稣呼喊了。耶稣,请纪念我,而耶稣聆听他们:你将永远与我在一起。天主为每一个人都准备了与他相遇的道路,人们并不总是从神学家们所指的道路通过。最重要的是要聆听良心的声音。

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远
 (Traducción de Eclesalia Informativo)

紅傳福音的好消息。
支持真正跟隨耶穌的生活。
通過。