miércoles, 25 de septiembre de 2013

09/29/2013 - 26 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

29 de septiembre de 2013
26 Tiempo ordinario (C)
Lucas 16, 19-31

ROMPER LA INDIFERENCIA

Según Lucas, cuando Jesús gritó “no podéis servir a Dios y al dinero”, algunos fariseos que le estaban oyendo y eran amigos del dinero “se reían de él”. Jesús no se echa atrás. Al poco tiempo, narra una parábola desgarradora para que los que viven esclavos de la riqueza abran los ojos.
Jesús describe en pocas palabras una situación sangrante. Un hombre rico y un mendigo pobre que viven próximos el uno del otro, están separados por el abismo que hay entre la vida de opulencia insultante del rico y la miseria extrema del pobre.
El relato describe a los dos personajes destacando fuertemente el contraste entre ambos. El rico va vestido de púrpura y de lino finísimo, el cuerpo del pobre está cubierto de llagas. El rico banquetea espléndidamente no solo los días de fiesta sino a diario, el pobre está tirado en su portal, sin poder llevarse a la boca lo que cae de la mesa del rico. Sólo se acercan a lamer sus llagas los perros que vienen a buscar algo en la basura.
No se habla en ningún momento de que el rico ha explotado al pobre o que lo ha maltratado o despreciado. Se diría que no ha hecho nada malo. Sin embargo, su vida entera es inhumana, pues solo vive para su propio bienestar. Su corazón es de piedra. Ignora totalmente al pobre. Lo tiene delante pero no lo ve. Está ahí mismo, enfermo, hambriento y abandonado, pero no es capaz de cruzar la puerta para hacerse cargo de él.
No nos engañemos. Jesús no está denunciando solo la situación de la Galilea de los años treinta. Está tratando de sacudir la conciencia de quienes nos hemos acostumbrado a vivir en la abundancia teniendo junto a nuestro portal, a unas horas de vuelo, a pueblos enteros viviendo y muriendo en la miseria más absoluta.
Es inhumano encerrarnos en nuestra “sociedad del bienestar” ignorando totalmente esa otra “sociedad del malestar”. Es cruel seguir alimentando esa “secreta ilusión de inocencia” que nos permite vivir con la conciencia tranquila pensando que la culpa es de todos y es de nadie.
Nuestra primera tarea es romper la indiferencia. Resistirnos a seguir disfrutando de un bienestar vacío de compasión. No continuar aislándonos mentalmente para desplazar la miseria y el hambre que hay en el mundo hacia una lejanía abstracta, para poder así vivir sin oír ningún clamor, gemido o llanto.
El Evangelio nos puede ayudar a vivir vigilantes, sin volvernos cada vez más insensibles a los sufrimientos de los abandonados, sin perder el sentido de la responsabilidad fraterna y sin permanecer pasivos cuando podemos actuar.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Lucha contra la indiferencia.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko irailaren 29a
Urteko 26. igandea C
Lukas 16,19-31

AXOLARIK EZA BAZTERTU

Lukasen arabera, Jesusek «ezin izan zarete Jainkoaren eta diruaren zerbitzari» oihu egin zuenean, entzuten ari zitzaizkion eta diruaren adiskide ziren fariseu batzuek «barre zegioten». Alabaina, Jesusek ez du atzera egin. Handik gutxira, parabola bihotz-urratzaile bat esango du, aberastasunen esklabo direnek begiak ireki ditzaten.
Odola darion egoera bat deskribatu du Jesusek hitz gutxitan. Gizon aberats bat eta eskale behartsu bat elkarrengandik hurbil bizi dira; aberatsaren oparotasun iraingarriko bizitzaren eta behartsuaren mutur-muturreko miseriaren artean den leizeak bereizten ditu biak.
Kontakizunak, bi pertsonaiak deskribatzean, bien arteko kontrastea azpimarratzen du. Aberatsa purpuraz eta liho fin-finez jantzia da; behartsuaren gorputza, berriz, zauriz josia. Aberatsa banketez bankete bizi da, jaiegunetan bezala astegunetan; behartsua, berriz, haren atarian bizi da etzanik, aberatsaren mahaitik eroritako apurrak ahora eraman ezinik. Soilik, zakarrontzira zer jango datozen txakurrek miazten dizkiote zauriak.
Ez da esaten inoiz ere aberatsak behartsua esplotatu duenik edota tratu txarra eman edo mespretxatu duenik. Esango litzateke aberatsak ez duela ezer txarrik egin. Halaz guztiz, haren bizitza osoa da gizatasunik gabea, zeren bere ongizatea bakarrik baitu buruan. Harrizkoa du bihotza. Behartsua ez da ezer harentzat. Begi aurrean du, baina ez du ikusten. Aurre-aurrean du aberatsak behartsua, gaixorik, goseak eta bertan behera utzia, baina ez da gai atea ireki eta hartaz arduratzeko.
Ez gaitezen engaina. Jesus ez da ari salatzen hogeita hamargarren urteetako Galileako egoera hura bakarrik. Geure atarian, ordu batzuetako hegalaldira, miseriarik ikaragarrienean bizi eta hiltzen ari diren herri osoak ditugula, oparotasunean bizitzen ohituak gaudenon kontzientziari astindu bat eman nahian dabil Jesus.
Gizatasunik eza da «ongizatearen geure gizarte honetan» hesitu nahi izatea, «gaizkizatearen beste gizarte» horri ezikusiarena eginez. Jarrera krudela da «errugabetasun-ilusio ezkutuko» hori, kontzientzia lasai izateko aukera ematen digun ilusio hori alegia, elikatzen jarraitu nahi izatea, pentsatuz errua guztiena dela eta inorena ez dela.
Geure lehen egitekoa axolarik eza baztertzea da. Gogor egitea errukirik ez duen ongizateaz gozatzeari. Ez jarraitzea gogoz urruntzen munduan den miseria eta gosea urruntasun abstraktu baterantz, horrela bizi ahal izateko entzun gabe inolako deiadar, intziri edo lanturik.
Ebanjelioak erne eta azti bizitzen laguntzen ahal digu, gero eta gehiago eskastu gabe geure sentiberatasuna zokoratuen sufrimenduaren aurrean, anai-arreba arteko erantzukizunaren zentzua galdu gabe eta zerbait egin dezakegunean pasiboki bizitzen segitu gabe.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Ekin ardurarik ezaren kontra.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

29 de setembre de 2013
Diumenge XXVI durant l'any (C)
Lluc 16, 19-31

TRENCAR LA INDIFERÈNCIA

Segons Lluc, quan Jesús va cridar "no podeu servir Déu i el diner", alguns fariseus que l'estaven sentint i eren amics dels diners "es reien d'ell". Jesús no es fa enrere. Poc temps després, narra una paràbola punyent perquè els que viuen esclaus de la riquesa obrin els ulls.
Jesús descriu en poques paraules una situació sagnant. Un home ric i un captaire pobre que viuen pròxims l'un de l'altre, estan separats per l'abisme que hi ha entre la vida d'opulència insultant del ric i la misèria extrema del pobre.
El relat descriu als dos personatges destacant fortament el contrast entre tots dos. El ric va vestit de porpra i de lli finíssim, el cos del pobre està cobert de nafres. El ric celebra banquets esplèndidament no només els dies de festa sinó diàriament, el pobre està ajagut al seu portal, sense poder arreplegar el menjar que cau de la taula del ric. Només s'acosten a llepar les seves nafres els gossos que vénen a buscar alguna cosa a les escombraries.
No es parla en cap moment que el ric ha explotat al pobre o que l'ha maltractat o menyspreat. Es diria que no ha fet res dolent. Tanmateix, la seva vida és inhumana, ja que només viu per al seu propi benestar. El seu cor és de pedra. Ignora totalment el pobre. El té davant però no el veu. És aquí mateix, malalt, afamat i abandonat, però no és capaç de creuar la porta per fer-se càrrec d'ell.
No ens enganyem. Jesús no està denunciant només la situació de la Galilea dels anys trenta. Està tractant de sacsejar la consciència dels que ens hem acostumat a viure en l'abundància tenint al costat del nostre portal, a unes hores de vol, pobles sencers vivint i morint en la misèria més absoluta.
És inhumà tancar-nos en la nostra "societat del benestar" ignorant totalment aquesta altra "societat del malestar". És cruel seguir alimentant aquesta "secreta il•lusió d'innocència "que ens permet viure amb la consciència tranquil•la pensant que la culpa és de tots i no és de ningú.
La nostra primera tasca és trencar la indiferència. Resistir-nos a continuar gaudint d'un benestar buit de compassió. No continuar aïllant-nos mentalment per desplaçar la misèria i la fam que hi ha al món cap a una llunyania abstracta, per poder així viure sense sentir cap clam, gemec o plor.
L'Evangeli ens pot ajudar a viure vigilants, sense tornar-nos cada vegada més insensibles als patiments dels abandonats, sense perdre el sentit de la responsabilitat fraterna i sense romandre passius quan podem actuar.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Lluita contra la indiferència.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

D. 26º T.O. (C).
Lc 16, 19-31.
(29-09-2013)

ROMPER A INDIFERENZA

Segundo Lucas, cando Xesús gritou “non podedes servir a Deus e ao diñeiro”, algúns fariseos que o estaban oíndo e eran amigos do diñeiro “ríanse del”. Xesús non se bota para atrás. Ao pouco tempo, narra unha parábola desgarradora para que os que viven escravos da riqueza abran os ollos.
Xesús describe en poucas palabras unha situación sangrante. Un home rico e un esmoleiro pobre que viven próximos o un do outro, están separados polo abismo que hai entre a vida da opulencia insultante do rico e a miseria extrema do pobre.
O relato describe aos dous personaxes destacando fortemente o contraste entre ambos. O rico vai vestido de púrpura e de lino finísimo. O corpo do pobre está cuberto de chagas. O rico banquetea esplendidamente non só os días de festa senón a diario. O pobre está tirado no seu portal, sen poder levar á boca o que cae da mesa do rico. Só se lle achegan a lamber as súas chagas os cans que veñen a busca de algo no lixo.
Non se fala en ningún momento de que o rico explotou ao pobre ou que o maltratou ou o tiña desprezado. Diríase que non fixo nada malo. Con todo, a súa vida enteira é inhumana, pois só vive para o seu propio benestar. O seu corazón é de pedra. Ignora totalmente ao pobre. Teno alí diante pero non o ve. Está aí mesmo, enfermo, famento e abandonado, pero non é capaz de cruzar a porta para facerse cargo del.
Non nos enganemos. Xesús non está denunciando só a situación da Galilea dos anos trinta. Está tratando de sacudir a conciencia de quen nos afixemos a vivirmos na abundancia tendo xunto ao noso portal, a unhas horas de voo, a pobos enteiros vivindo e morrendo na miseria máis absoluta.
É inhumano encerrármonos na nosa “sociedade do benestar” ignorando totalmente esoutra “sociedade do malestar”. É cruel seguir alimentando esa “secreta ilusión de inocencia” que nos permite vivirmos coa conciencia tranquila pensando que a culpa é de todos e é non de ninguén.
A nosa primeira tarefa é rompermos a indiferenza. Resistírmonos a seguir gozando dun benestar baleiro de compaixón. Non continuarmos illándonos mentalmente para desprazarmos a miseria e a fame que hai no mundo cara a unha distancia abstracta, para poder así vivir sen oírmos ningún clamor, xemido ou choro.
O Evanxeo pode axudarnos a vivirmos vixiantes, sen volvernos cada vez máis insensíbeis aos sufrimentos dos abandonados, sen perdermos o sentido da responsabilidade fraterna e sen permanecermos pasivos cando podemos actuar.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

29 settembre 2013
XXVI T. O. (C)
Lc 16, 19-31

SUPERARE L’INDIFFERENZA

Secondo Luca, quando Gesù gridò “non potete servire Dio e la ricchezza”, alcuni farisei che lo stavano ascoltando ed erano amici del denaro “lo deridevano”. Gesù non si fa indietro. Subito dopo, narra una parabola durissima perché chi vive schiavo della ricchezza apra gli occhi.
Gesù descrive in poche parole una situazione sconvolgente. Un uomo ricco e un povero mendicante che vivono vicini l’uno all’altro, sono separati dall’abisso che c’è tra la vita di opulenza insultante del ricco e la miseria estrema del povero.
Il racconto descrive i due personaggi sottolineando fortemente il contrasto tra i due. Il ricco è vestito di porpora e di lino finissimo, il corpo del povero è coperto di piaghe. Il ricco banchetta splendidamente non solo i giorni di festa, ma ogni giorno, il povero è sdraiato alla sua porta, senza poter portare alla bocca quello che cade dalla mensa del ricco. Si avvicinano a leccare le sue piaghe solo i cani che vengono a cercare qualcosa nell’immondizia.
Non si dice in nessun momento che il ricco ha sfruttato il povero o che lo ha maltrattato o disprezzato. Si direbbe che non ha fatto nulla di male. Tuttavia la sua intera vita è disumana, perché vive solo per il suo proprio benessere. Il suo cuore è di pietra. Ignora totalmente il povero. Lo ha davanti ma non lo vede. È proprio lì, infermo, affamato e abbandonato, ma il ricco non è capace di passare la porta per farsi carico di lui.
Non ci inganniamo. Gesù non sta denunciando solo la situazione della Galilea degli anni trenta. Sta cercando di scuotere la coscienza di noi che ci siamo abituati a vivere nell’abbondanza avendo proprio alla nostra porta, a poche ore di aereo, popoli interi che vivono e muoiono nella miseria più assoluta.
È inumano chiuderci nella nostra “società del benessere”, ignorando totalmente quest’altra “società del malessere”. È crudele continuare ad alimentare questa “segreta illusione d’innocenza” che ci permette di vivere con la coscienza tranquilla, pensando che la colpa è di tutti e di nessuno.
Il nostro primo impegno è superare l’indifferenza. Resistere alla tentazione di continuare a godere di un benessere vuoto di compassione. Non continuare a isolarci mentalmente per spostare la miseria e la fame che c’è nel mondo verso una lontananza astratta, per poter vivere così senza udire nessun grido, gemito o pianto.
L’Evangelo ci può aiutare a vivere vigilanti, senza diventare sempre più insensibili alla sofferenza degli abbandonati, senza perdere il senso della responsabilità fraterna e senza rimanere passivi quando possiamo agire.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Lotta contro l’indifferenza.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

29 septembre 2013
26 Temps ordinaire (C)
Luc 16, 19-31

BRISER L’INDIFFERENCE

D’après Luc, lorsque Jésus  a crié: “Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent”, quelques pharisiens  amis de l’argent qui l’entendaient, « se moquaient de lui ». Mais Jésus ne recule pas. Peu de temps après, il raconte une parabole bouleversante pour que ceux qui sont esclaves de la richesse ouvrent leurs yeux.Jésus décrit en quelques mots une situation cruelle. Un homme riche et un pauvre mendiant qui habitent l’un à côté de l’autre, se trouvent séparés par l’abîme existant entre la vie d’abondance et d’ostentation du riche et l’extrême misère du pauvre.
Le récit décrit les deux personnages en marquant fortement le contraste entre eux. Le riche porte des vêtements de pourpre et de pur lin, alors que le corps du pauvre est couvert de plaies. Le riche organise de grands banquets non seulement les jours de fête mais quotidiennement, alors que le pauvre gisant  au portail de la maison, ne peut même pas porter à sa bouche les miettes qui tombent de la table du riche. Seuls les chiens, qui cherchent quelque chose dans la poubelle, s’approchent  de lui pour  lécher ses plaies.
Il n’est question nulle part que le riche ait exploité, maltraité ou méprisé le pauvre. On dirait qu’il n’a rien fait de mauvais. Cependant, sa vie entière est inhumaine car il ne vit que pour son propre bien-être. Il a un cœur de pierre. Il ignore totalement le pauvre. Celui-ci est devant lui mais il ne le voit pas. Il est à côté, malade, affamé et abandonné mais lui n’est pas capable de franchir la porte pour le prendre en charge.
Ne nous trompons pas. Jésus ne dénonce pas seulement la situation de la Galilée des années trente. Il essaie de secouer notre conscience ; nous qui nous sommes habitués à vivre dans l’abondance, ayant à notre porte, à quelques heures de vol, des peuples entiers qui vivent et qui meurent dans la misère la plus absolue.
Il est inhumain de nous renfermer dans notre “société du bien-être » ignorant totalement cette autre « société du mal-être ». Il est cruel de continuer d’alimenter cette « secrète illusion d’innocence » qui nous permet de vivre, la conscience tranquille,  en pensant que c’est la faute à tous et à personne.
Notre première tâche est de briser l’indifférence. Résister à continuer de jouir d’un bien-être vide de compassion. Ne pas continuer à nous isoler mentalement pour déplacer la misère et la faim qu’il y a dans le monde, vers une lointaine abstraction, et pouvoir vivre ainsi sans entendre aucune clameur, aucun gémissement ni aucun pleur.
L’Evangile peut nous aider à rester vigilants,  à ne pas devenir de plus en plus  insensibles aux souffrances des abandonnés,  à ne pas perdre le sens de la responsabilité fraternelle ni à rester passifs lorsqu’il faut agir.

José Antonio Pagola
Traducteur : Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Lutte contre l’indifférence.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

29 de setembro de 2013
26 Tempo Comum (C)
Lucas 16: 19-31

QUEBRANDO A NEGLIGÊNCIA

Segundo Lucas, quando Jesus gritou "Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro" , alguns fariseus que estavam ouvindo e eram amantes do dinheiro " estavam rindo dele . " Jesus não volta para baixo. Logo, conta uma parábola angustiante para aqueles escravos que vivem da riqueza abrir os olhos.
Jesus descreve a situação sangrenta breve . Um homem rico e um pobre mendigo que vivem próximos uns dos outros , são separados pelo abismo entre o estilo de vida opulento da miséria extrema ricos e insultar dos pobres.
A história segue dois personagens , enfatizando fortemente o contraste entre eles. O homem rico está vestida de púrpura e linho fino , pobre corpo está coberto de feridas. A festa esplendidamente rico não apenas as férias, mas a cada dia, o pobre homem está deitado em seu site, incapaz de colocar em suas bocas que caem da mesa dos ricos. Apenas abordar os cães lambem suas feridas vindo a procurar algo no lixo.
Não há nenhuma menção a qualquer momento, que os ricos têm explorado os pobres ou que tenham abusado ou negligenciado . Parece que ele não fez nada de errado. Mas toda a sua vida é desumano , porque só vive para o seu próprio bem-estar . Seu coração é de pedra . Ignora totalmente os pobres. O que está à frente , mas não vê-lo. É ali , doente, faminto e abandonado , mas não é capaz de atravessar a porta para cuidar dele.
Não se engane . Jesus não é apenas denunciando a situação dos trinta Galiléia. Ele está tentando agitar a consciência daqueles que temos vindo a viver em abundância tendo com o nosso site , poucas horas de voo , aldeias inteiras que vivem e morrem na miséria.
É desumano para bloquear -nos em nossa "sociedade do bem-estar " ignorando totalmente o outro " mal-estar da sociedade. " É cruel para continuar alimentando essa " ilusão segredo de inocência ", que nos permite viver com a consciência tranquila pensando que a culpa de todos e de ninguém.
Nossa primeira tarefa é quebrar a indiferença. Resista continuar a gostar de estar vazia de compaixão. Não continue a se mover mentalmente isolar a pobreza ea fome no mundo em direção a distância abstrato para ser capaz de viver sem ouvir qualquer protesto , gemer ou chorar.
O Evangelho pode nos ajudar a viver vigilante , sem se tornar cada vez mais insensível ao sofrimento dos abandonados, sem perder o senso de responsabilidade fraternal , sem permanecer passivos quando podemos agir.

José Antonio Pagola
(Traducción automática de Google)

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribui para viver a crise seguindo Jesus.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Sept. 29, 2013
26th Sunday in Ordinary Time (C)
Luke 16:19-31

BREAKING THROUGH OUR INDIFFERENCE

According to Luke, when Jesus cried out: “You can’t be slave of both God and money”, some Pharisees who were listening to him and who were friends of money “jeered at him”.  Jesus doesn’t back down.  Shortly later he relates a heart-rending parable so that those who live enslaved by wealth would open their eyes.
In just a few words Jesus describers a flagrant situation.  A rich man and a poor beggar who live next to each other are separated by the chasm that exists between the life of insulting opulence of the rich and the extreme misery of the poor.
The account describes these two characters, pointing out powerfully the contrast between them.  The rich man goes about clothed in purple and the finest linen, the poor man’s body is covered with sores.  The rich man feasts splendidly not only in times of festival but daily, the poor man is thrown away at his doorstep, unable to bring to his mouth what falls from the rich man’s table.  Only dogs come near to lick his wounds when they come looking for something in the garbage.
At no point does it talk about the rich man exploiting the poor man or that he has mistreated or despised him.  You could say that he hasn’t done anything bad.  However his whole life is inhuman, since he only lives for his own well-being.  His heart is made of stone.  He completely ignores the poor man.  He has him right in front of him, but doesn’t see him.  The poor man is right there: sick, hungry, abandoned, but the rich man is unable to cross the threshold to take care of him.
We mustn’t deceive ourselves.  Jesus isn’t just denouncing the situation in 30 AD Galilee.  He’s trying to shake the conscience of those of us who have grown accustomed to live in abundance while right outside our door, just a few hours away by plane, are whole countries living and dying in the most absolute misery.
It is inhuman to enclose ourselves in our “society of well-being” while completely ignoring that other “society of not-at-all-well-being”.  It is cruel to keep nourishing a “secret fantasy of innocence” that allows us to live with a clear conscience, thinking that it’s their fault and it’s nobody’s fault.
Our first task is to break through our indifference.  Stop letting ourselves continue to enjoy a well-being that is void of compassion.  Stop keeping ourselves mentally isolated in order to put the misery and hunger that fills our world into some abstract far off place, thereby being able to live without hearing any noise or cries for help or weeping.
The Gospel can help us live wide awake, not letting us end up all too closed to the sufferings of the abandoned, not letting us lose our sense of fraternal responsibility, not letting us stay passive when we can act.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Fight against indifference.
Pass it on.


domingo, 22 de septiembre de 2013

09/22/2013 - 25 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

22 de septiembre de 2013
25 Tiempo ordinario  (C)
Lucas 16, 1-13

NO SOLO CRISIS ECONÓMICA

“No podéis servir a Dios y al Dinero”. Estas palabras de Jesús no pueden ser olvidadas en estos momentos por quienes nos sentimos sus seguidores, pues encierran la advertencia más grave que ha dejado Jesús a la Humanidad. El Dinero, convertido en ídolo absoluto, es el gran enemigo para construir ese mundo más justo y fraterno, querido por Dios.
Desgraciadamente, la Riqueza se ha convertido en nuestro mundo globalizado en un ídolo de inmenso poder que, para subsistir, exige cada vez más víctimas y deshumaniza y empobrece cada vez más la historia humana. En estos momentos nos encontramos atrapados por una crisis generada en gran parte por el ansia de acumular.
Prácticamente, todo se organiza, se mueve y dinamiza desde esa lógica: buscar más productividad, más consumo, más bienestar, más energía, más poder sobre los demás... Esta lógica es imperialista. Si no la detenemos, puede poner en peligro al ser humano y al mismo Planeta.
Tal vez, lo primero es tomar conciencia de lo que está pasando. Esta no es solo una crisis económica. Es una crisis social y humana. En estos momentos tenemos ya datos suficientes en nuestro entorno y en el horizonte del mundo para percibir el drama humano en el que vivimos inmersos.
Cada vez es más patente ver que un sistema que conduce a una minoría de ricos a acumular cada vez más poder, abandonando en el hambre y la miseria a millones de seres humanos, es una insensatez insoportable. Inútil mirar a otra parte.
Ya ni las sociedades más progresistas son capaces de asegurar un trabajo digno a millones de ciudadanos. ¿Qué progreso es este que, lanzándonos a todos hacia el bienestar, deja a tantas familias sin recursos para vivir con dignidad?
La crisis está arruinando el sistema democrático. Presionados por las exigencias del Dinero, los gobernantes no pueden atender a las verdaderas necesidades de sus pueblos. ¿Qué es la política si ya no está al servicio del bien común?
La disminución de los gastos sociales en los diversos campos y la privatización interesada e indigna de servicios públicos como la sanidad seguirán golpeando a los más indefensos generando cada vez más exclusión, desigualdad vergonzosa y fractura social.
Los seguidores de Jesús no podemos vivir encerrados en una religión aislada de este drama humano. Las comunidades cristianas pueden ser en estos momentos un espacio de concienciación, discernimiento y compromiso. Nos hemos de ayudar a vivir con lucidez y responsabilidad. La crisis nos puede hacer más humanos y más cristianos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribuye a vivir la crisis siguiendo a  Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko irailaren 22a
Urteko 25. igandea C
Lukas 16,1-13

EZ DA SOILIK KRISI EKONOMIKOA

«Ezin izan zarete Jainkoaren eta Diruaren zerbitzari». Jesusen hitz hauek ezin ahaztu ditugu momentu hauetan haren jarraitzaile sentitzen garenok; izan ere, Jesusek Gizadiari egin dion oharpenik larriena da. Dirua, idolo absolutu bihurtua, da etsai handia Jainkoak nahi duen mundu zuzenago eta anai-arreba artekoago bat eraiki ahal izateko.
Tamalez, Aberastasuna, gure mundu globalizatu honetan, egundoko boterea duen idolo bilakatu da; irauteko, gero eta biktima gehiago eskatzen ditu, gero eta pobreago bihurtzen du giza historia. Momentu hauetan krisialdi batek harrapaturik gaude; hein handian, metatzeko antsiak eragindako krisialdiak, alegia.
Esateko, dena da antolatzen, mugitzen eta dinamizatzen logika honen arabera: produktibitate, kontsumo, ongizate, energia, gainerakoen gainean botere… handiagoa. Inperialista da logika hau. Gelditzen ez badugu, arriskuan jar litzake gizakia eta Planetan bera.
Agian, lehenengo gauza jabetzea da zer gertatzen ari den. Ez da soilik krisi ekonomikoa. Gizarte eta giza krisia da. Momentu honetan aski datu ditugu geure inguruan eta munduaren horizontean, zein giza dramatan murgildurik bizi garen sumatzeko.
Gero eta garbiago da ezen sistema hau, milioika pertsona goseak eta miserian utziz, aberatsen gutxiengo bat gero eta gehiago metatzera daraman hau, jasanezineko zorakeria dela. Alferrik da beste aldera begira jartzea.
Jadanik, gizarte aurrerakoienak berak ere ez dira gai milioika hiritarri lan duin bat eskaintzeko. Zer-nolako aurrerapena da hau, guztiok ongizatera bultzatzen gaituelarik, hainbat eta hainbat familia duintasunez bizitzeko baliabiderik gabe uzten duen hau?
Krisialdi hau lur joarazten ari da sistema demokratikoa. Diruaren eskakizunek hertsaturik, gobernu-agintariek ezin jaramon egin diete beren herritarren egiazko premiei. Zer da, beraz, politika, jada guztien onaren zerbitzura ez badago?
Eremu desberdinetako gastu sozialen gutxitzeak eta zerbitzu publikoen, adibidez osasungintzaren, pribatizazio interesatu eta duingabeak babesgabeenei erasotzen jarraituko dute; horrek, jakina, gero eta zokoratze, ez-parekotasun lotsagabe eta haustura sozial handiagoak eragingo ditu.
Jesusen jarraitzaileok ezin bizi gara erlijioan hesiturik, giza drama honetatik aparte. Kristau-elkarteak, une honetan, ingurumen egoki izan daitezke kontzientziazioa, bereizketa eta konpromisoa eragiteko. Elkar lagundu beharra dugu azti eta erantzukizunez bizitzen. Krisialdiak gizakoiago eta kristauago bihur gaitzake.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Eragin krisialdi hau Jesusi jarraituz bizitzera.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

22 de setembre de 2013
Diumenge XXV durant l'any (C)
Lluc 16, 1-13

NO NOMÉS CRISI ECONÒMICA

"No podeu servir alhora Déu i el diner." Aquestes paraules de Jesús no poden ser oblidades en aquests moments pels qui ens sentim seguidors seus, ja que contenen l'advertència més greu que ha deixat Jesús a la humanitat. El diner, convertit en ídol absolut, és el gran enemic per construir aquest món més just i més fratern, volgut per Déu.
Malauradament, la riquesa s'ha convertit en el nostre món globalitzat en un ídol d'immens poder que, per subsistir, exigeix cada vegada més víctimes i deshumanitza i empobreix cada vegada més la història humana. En aquests moments ens trobem atrapats per una crisi generada en gran part per l'afany d'acumular.
Pràcticament, tot s'organitza, es mou i dinamitza des d'aquesta lògica: cercar més productivitat, més consum, més benestar, més energia, més poder sobre els altres... Aquesta lògica és imperialista. Si no l'aturem, pot posar en perill l'ésser humà i el mateix Planeta.
Potser, el primer és prendre consciència del que està passant. Aquesta no és només una crisi econòmica. És una crisi social i humana. En aquests moments tenim ja dades suficients en el nostre entorn i en l'horitzó del món per percebre el drama humà en què vivim immersos.
Cada vegada és més palès de veure que un sistema que condueix a una minoria de rics a acumular cada vegada més poder, abandonant a la fam i la misèria a milions d'éssers humans, és una insensatesa insuportable. Inútil mirar cap a una altra banda.
Ni les societats més progressistes són capaces d'assegurar un treball digne a milions de ciutadans. Quin progrés és aquest que, llançant-nos a tots cap al benestar, deixa tantes famílies sense recursos per viure amb dignitat?
La crisi està arruïnant el sistema democràtic. Pressionats per les exigències del diner, els governants no poden atendre les veritables necessitats dels seus pobles. Què és la política si ja no està al servei del bé comú?
La disminució de les despeses socials en els diversos camps i la privatització interessada i indigna de serveis públics com la sanitat continuaran colpejant els més indefensos generant cada vegada més exclusió, desigualtat vergonyosa i fractura social.
Els seguidors de Jesús no podem viure tancats en una religió aïllada d'aquest drama humà. Les comunitats cristianes poden ser en aquests moments un espai de conscienciació, discerniment i compromís. Ens hem d'ajudar a viure amb lucidesa i responsabilitat. La crisi ens pot fer més humans i més cristians.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Contribueix a viure la crisi seguint Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

22-09-2013.
Dom. 25, T.O. (C).
Lucas 16, 1-13.

NON SÓ CRISE ECONÓMICA

“Non podedes servir a Deus e ao Diñeiro”. Estas palabras de Xesús non poden ser esquecidas nestes momentos por quen nos sentimos os seus seguidores, pois conteñen a advertencia máis grave que deixou Xesús á Humanidade. O Diñeiro, convertido en ídolo absoluto, é o gran inimigo para construírmos ese mundo máis xusto e fraterno, querido por Deus.
Desgraciadamente, a Riqueza converteuse no noso mundo globalizado nun ídolo de inmenso poder que, para subsistir, esixe cada vez máis vítimas e deshumaniza e empobrece cada vez máis a historia humana. Nestes momentos atopámonos atrapados por unha crise xerada en gran parte pola ansia de acumular.
Practicamente, todo se organiza, move e dinamiza desde esa lóxica: buscarmos máis produtividade, máis consumo, máis benestar, máis enerxía, máis poder sobre os demais... Esta lóxica é imperialista. Se non a detemos, pode poñer en perigo ao ser humano e ao mesmo Planeta.
Certamente, o primeiro é tomar conciencia do que está pasando. Esta non é só unha crise económica. É unha crise social e humana. Nestes momentos temos xa datos suficientes na nosa contorna e no horizonte do mundo para percibirmos o drama humano no que vivimos inmersos.
Cada vez é máis patente vermos un sistema que conduce a unha minoría de ricos a acumular cada vez máis poder, abandonando na fame e na miseria a millóns de seres humanos, é unha insensatez insoportábel. Inútil mirarmos  para outra parte.
Xa nin as sociedades máis progresistas son capaces de aseguraren un traballo digno a millóns de cidadáns. Que progreso é este que, lanzándonos a todos cara ao benestar, deixa a tantas familias sen recursos para vivir con dignidade?
A crise está arruinando o sistema democrático. Coaccionados polas esixencias do Diñeiro, os gobernantes xa non poden atenderen ás verdadeiras necesidades dos seus pobos. Que é a política se xa non está ao servizo do ben común?
A diminución dos gastos sociais nos diversos campos e a privatización interesada e indigna de servizos públicos que, como a sanidade, seguirán golpeando aos máis indefensos, xerando cada vez máis exclusión, desigualdade vergoñenta e fractura social.
Os seguidores de Xesús non podemos vivirmos encerrados nunha relixión illada deste drama humano. As comunidades cristiás poden seren nestes momentos un espazo de concienciación, discernimento e compromiso. Temos de axudarnos a vivirmos con lucidez e responsabilidade. A crise pódenos facer máis humanos e máis cristiáns.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

22 settembre 2013
XXV T. O.  (C)
Lc 16, 1-13

NON SOLO CRISI ECONOMICA

Non potete servire Dio e la Ricchezza. Queste parole di Gesù non possono essere dimenticate in questi momenti da noi che ci sentiamo suoi seguaci, poiché racchiudono l’avvertimento più grave che Gesù abbia lasciato all’Umanità. Il Denaro, convertito in idolo assoluto, è il grande nemico se si vuole costruire quel mondo più giusto e fraterno voluto da Dio.
Disgraziatamente, la Ricchezza è diventata nel nostro mondo globalizzato un idolo d’immenso potere che, per sussistere, esige sempre più vittime e disumanizza e impoverisce sempre più la storia umana. In questo momento ci troviamo intrappolati da una crisi generata in gran parte dall’ansia di accumulare.
Praticamente tutto si organizza, si muove e dinamizza secondo questa logica: cercare più produttività, più consumo, più benessere, più energia, più potere sugli altri… Questa logica è imperialista. Se non la fermiamo, può mettere in pericolo l’essere umano e lo stesso Pianeta.
Forse, la prima cosa è prendere coscienza di quel che sta avvenendo. Questa non è solo una crisi economica. È una crisi sociale e umana. In questi momenti abbiamo già dati sufficienti nel nostro ambiente e nell’orizzonte del mondo per percepire il dramma umano nel quale viviamo immersi.
È sempre più evidente che un sistema che conduce una minoranza di ricchi ad accumulare sempre più potere, abbandonando nella fame e nella miseria milioni di esseri umani, è una insensatezza insopportabile. Inutile distogliere lo sguardo.
Ormai neanche le società più progressiste sono capaci di assicurare un lavoro degno a milioni di cittadini. Che progresso è questo che, spingendoci tutti verso il benessere, lascia tante famiglie senza mezzi per vivere con dignità?
La crisi sta mandando in rovina il sistema democratico. Pressati dalle esigenze del Denaro, i governanti non possono provvedere alle vere necessità dei loro popoli. Che cosa è la politica se non è più al servizio del bene comune?
La diminuzione delle spese sociali nei diversi campi e la privatizzazione interessata e indegna di servizi pubblici come la sanità, continueranno a colpire i più indifesi, generando sempre più esclusione, vergognosa disuguaglianza e rottura sociale.
Noi seguaci di Gesù non possiamo vivere chiusi in una religione isolata da questo dramma umano. Le comunità cristiane     possono essere in questi momenti uno spazio di coscientizzazione, discernimento e impegno. Dobbiamo aiutarci a vivere con lucidità e responsabilità. La crisi può farci più umani e più cristiani.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Contribuisci a vivere la crisi seguendo Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

22 septembre 2013
25 Temps ordinaire  (C)
Luc 16, 1-13

PAS SEULEMENT CRISE ECONOMIQUE

« Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent”.  Les disciples de Jésus que nous sommes, ne peuvent pas oublier en ces temps  ces paroles de Jésus, car elles contiennent l’avertissement le plus grave que Jésus ait laissé à l’Humanité. L’Argent, devenu une idole absolue, est le grand ennemi qui empêche de construire ce monde plus juste et plus fraternel voulu par Dieu.
Malheureusement, la Richesse est devenue dans notre monde globalisé une idole d’un immense pouvoir qui a besoin, pour subsister, d’un nombre de plus en plus élevé de victimes et qui déshumanise et appauvrit de plus en plus l’histoire humaine. Nous nous trouvons en ce temps piégés par une crise  générée en grande partie par l’envie d’accumuler.
En fait, tout est organisé, programmé et dynamisé à partir de cette logique: chercher à produire davantage, à consommer davantage, avec plus d’énergie et plus de pouvoir sur les autres…C’est une logique impérialiste. Si nous ne faisons rien pour l’arrêter, elle peut mettre en danger l’être humain et même la Planète Terre.
Peut-être, faut-il d’abord prendre conscience de ce qui arrive. Il ne s’agit pas seulement d’une crise économique. C’est une crise sociale et humaine. Nous avons actuellement suffisamment de données dans notre environnement et dans l’horizon du monde pour percevoir le drame humain où nous sommes plongés.
Il est chaque jour  plus évident qu’un système  qui pousse une minorité de riches à prendre de plus en plus de pouvoir, abandonnant des millions d’êtres humains à la famine et à la misère, devient quelque chose d’insensé et d’insupportable. Inutile de regarder ailleurs.
Même les sociétés les plus avancées sont incapables d’assurer un travail digne à des millions de citoyens. Quel est ce progrès qui, nous lançant tous  vers le bien-être, laisse tant de familles sans ressources pour vivre dignement ?
La crise est en train de ruiner le système démocratique. Coincés par les exigences de l’Argent, les gouvernants ne peuvent pas s’occuper de vrais besoins de leurs peuples. Que devient-elle, la politique, si elle n’est plus au service du bien commun?
La diminution des dépenses sociales dans les divers domaines et la privatisation intéressée et indigne des services publics tels que la santé continueront de frapper les plus vulnérables, en générant de plus en plus d’exclusion, d’inégalité honteuse et de fracture sociale.
Nous, disciples de Jésus, nous ne pouvons pas continuer à vivre enfermés dans une religion isolée de ce drame humain. Les communautés chrétiennes peuvent devenir en ce temps, un espace de prise de conscience, de discernement et d’engagement. Nous devons nous entraider à vivre dans la lucidité et dans la responsabilité. La crise peut nous rendre plus humains et plus chrétiens.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Contribue à vivre la crise en suivant Jésus.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

22 de setembro de 2013
25 Tempo ordinário  (C)
Lucas 16, 1-13

NÃO SÓ CRISE ECONÓMICA

“Não podeis servir a Deus e ao Dinheiro”. Estas palavras de Jesus não podem ser esquecidas nestes momentos por quem se sente Seu seguidor, pois encerram a advertência mais grave que deixou Jesus à Humanidade. O Dinheiro, convertido em ídolo absoluto, é o grande inimigo para construir esse mundo mais justo e fraterno, querido por Deus.
Desgraçadamente, a Riqueza converteu-se no nosso mundo globalizado num ídolo de imenso poder que, para subsistir, exige cada vez mais vítimas e desumaniza e empobrece cada vez mais a história humana. Nestes momentos encontramo-nos presos por uma crise gerada em grande parte pela ansia de acumular.
Praticamente, tudo se organiza, se move e dinamiza a partir dessa lógica: procurar mais produtividade, mais consumo, mais bem-estar, mais energia, mais poder sobre os outros... Esta lógica é imperialista. Se não a detemos, pode colocar em perigo o ser humano e mesmo o Planeta.
Talvez, o primeiro seja tomar consciência do que se está a passar. Esta não é só uma crise económica. É uma crise social e humana. Nestes momentos temos já dados suficientes à nossa volta e no horizonte do mundo para perceber o drama humano em que vivemos imersos.
Cada vez é mais patente ver que um sistema que conduz a uma minoria de ricos a acumular cada vez mais poder, abandonando na fome e na miséria a milhões de seres humanos, é uma insensatez insuportável. Inútil olhar para o outro lado.
Já nem as sociedades mais progressistas são capazes de assegurar um trabalho digno a milhões de cidadãos. Que progresso é este que, lançando-nos a todos para o bem-estar, deixa a tantas famílias sem recursos para viver com dignidade?
A crise está a arruinar o sistema democrático. Pressionados pelas exigências do Dinheiro, os governantes não podem atender às verdadeiras necessidades do Seu povo. O que é a política se já não está ao serviço do bem comum?
A diminuição dos gastos sociais nos diversos campos e a privatização interessada e indigna de serviços públicos como a saúde continuarão a fazer sofrer os mais indefesos gerando cada vez mais exclusão, desigualdade e vergonha e fratura social.
Os seguidores de Jesus, não podemos viver encerrados numa religião isolada deste drama humano. As comunidades cristãs podem ser nestes momentos um espaço de consciencialização, discernimento e compromisso. Temos de ajudar a viver com lucidez e responsabilidade. A crise pode-nos fazer mais humanos e mais cristãos.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribui para viver a crise seguindo Jesus.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Sept. 22, 2013
25th Sunday of Ordinary Time (C)
Luke 16:1-13

NOT JUST AN ECONOMIC CRISIS

“You cannot be the slave both of God and of money.” These words mustn’t be forgotten as we find ourselves following Jesus right now, since they contain the most serious warning that Jesus left humanity. Money, when converted into an absolute idol, is the great enemy of building that more just and fraternal world that God wants.
Unfortunately, wealth has become an idol of immense power in our globalized world – a power that in order to keep going demands more and more victims every day. It is a power that dehumanizes and impoverishes human history more each day. Right now we find ourselves trapped in a crisis that is brought about for the most part by an obsession with accumulating things.
In effect, everything is organized, moved, and energized from this rubric: go for more productivity, more consumption, more well-being, more energy, more power over people… This rubric is imperialistic. If we don’t stop it, it can put at risk all human beings and the planet itself.
Maybe the first step is to be conscious of what is happening. This isn’t just an economic crisis. It’s a social and human crisis. At this point we already have enough data gathered from near and far to see the extent of the human drama we are immersed in.
Every day it is more evident that a system that leads a minority of the rich to accumulate more and more power, abandoning millions of human beings to hunger and misery, is an unacceptable stupidity. It’s needless to look any further.
At this point even the most progressive societies aren’t capable of providing a dignified job for millions of their citizens. What kind of progress is it that pushes us toward well-being, while leaving so many families without resources to live in dignity?
This crisis is destroying the democratic process. Pushed by the demands of big money, governments can’t serve the true needs of their people. What is politics if it no longer serves the common good?
The reduction of social spending across the board and the self-interested privatization that can’t be bothered with public services like sanitation, will keep knocking down the most vulnerable, generating more and more marginalization, shameless inequality and social rupture.
As Jesus’ followers we can’t live locked in a religion that is isolated from this human drama. At this time Christian communities can be a place of consciousness-raising, discernment, and commitment. We need to help each other live clearly and responsibly. This crisis can make us more human and more Christian.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
 Be a part of living this crisis as a follower of Jesus.
Pass it on.