domingo, 8 de septiembre de 2013

09/01/2013 - 22 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

1 de septiembre de 2013
22 Tiempo ordinario (C)
Lucas 14, 1. 7-14

SIN EXCLUIR

Jesús asiste a un banquete invitado por “uno de los principales fariseos” de la región. Es una comida especial de sábado, preparada desde la víspera con todo esmero. Como es costumbre, los invitados son amigos del anfitrión, fariseos de gran prestigio, doctores de la ley, modelo de vida religiosa para todo el pueblo.
Al parecer, Jesús no se siente cómodo. Echa en falta a sus amigos los pobres. Aquellas gentes que encuentra mendigando por los caminos. Los que nunca son invitados por nadie. Los que no cuentan: excluidos de la convivencia, olvidados por la religión, despreciados por casi todos. Ellos son los que habitualmente se sientan a su mesa.
Antes de despedirse, Jesús se dirige al que lo ha invitado. No es para agradecerle el banquete, sino para sacudir su conciencia e invitarle a vivir con un estilo de vida menos convencional y más humano: “No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes ni a los vecinos ricos porque corresponderán invitándote... Invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos”.
Una vez más, Jesús se esfuerza por humanizar la vida rompiendo, si hace falta, esquemas y criterios de actuación que nos pueden parecer muy respetables, pero que, en el fondo, están indicando nuestra resistencia a construir ese mundo mas humano y fraterno, querido por Dios.
De ordinario, vivimos instalados en un círculo de relaciones familiares, sociales, políticas o religiosas con las que nos ayudamos mutuamente a cuidar de nuestros intereses dejando fuera a quienes nada nos pueden aportar. Invitamos a nuestra vida a los que, a su vez, nos pueden invitar. Eso es todo.
Esclavos de unas relaciones interesadas, no somos conscientes de que nuestro bienestar solo se sostiene excluyendo a quienes más necesitan de nuestra solidaridad gratuita, sencillamente, para poder vivir. Hemos de escuchar los gritos evangélicos del Papa Francisco en la pequeña isla de Lampedusa: “La cultura del bienestar nos hace insensibles a los gritos de los demás”. “Hemos caído en la globalización de la indiferencia”. “Hemos perdido el sentido de la responsabilidad”.
Los seguidores de Jesús hemos de recordar que abrir caminos al Reino de Dios no consiste en construir una sociedad más religiosa o en promover un sistema político alternativo a otros también posibles, sino, ante todo, en generar y desarrollar unas relaciones más humanas que hagan posible unas condiciones de vida digna para todos empezando por los últimos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
No podemos excluir de nuestra vida a los pobres.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko irailaren 1a
Urteko 22. Igandea C
Lukas 14,1.7-14

BAZTERTU GABE

Jesus jaiotordu batera joan da, eskualdeko «fariseu handikietako batek» gonbidaturik. Otordu berezia da, larunbatekoa, bezperatik arduraz prestatua. Ohi bezala, gonbidatuak gonbidatzailearen adiskide dira, izen handiko fariseu, lege-maisu, herri osoarentzat bizitza erlijiosoaren eredu.
Itxuraz, Jesus ez dago batere eroso. Bere adiskide pobreen falta nabari du. Bidean eskean ikusi ohi duen jende hura. Inork inoiz ere gonbidatzen ez duen hura. Ezer ez den hura: bizikidetzatik baztertua, erlijioak ahaztua, ia guztiek gutxietsia. Jende hori da bere mahaian eskuarki ikusi ohi dena.
Agur esan aurretik, gonbidatu duenari mintzatzera doa Jesus. Ez doa otorduagatik eskerrak ematera; alderantziz, haren kontzientziari astindu bat eman nahi dio, hain konbentzionala ez den eta gizakoiagoa den biziera bat bizitzera gonbidatu nahi du: «Ez gonbidatu zeure adiskideak, ezta senide, ahaide edo auzoko aberatsak ere; zeren beraiek ere gonbidatu egingo zintuzkete… Aitzitik, otordu bat ematean, gonbidatu behartsu, elbarri, herren eta itsuak. Zorionekoa zu orduan, ez baitute zuri ordaintzerik! Zintzoak piztuko direnean jasoko duzu ordaina».
Beste behin, bizitza gizakoiago bihurtzen ahalegindu da Jesus; horretarako, eskema eta irizpide batzuk hautsi behar badira ere, oso errespetagarri direla iruditu arren, azpi-azpian oztopo direnak mundua gizakoiago eta anai-arreba artekoago, Jainkoak nahi bezalako, egiteko.
Eskuarki, harreman familiar, sozial, politiko eta erlijiosoen ingurumen batean bizi ohi gara; haietaz baliatzen gara geure interesak zaintzeko, baina kanpoan utziz ekarpenik ezin egin digutenak. Geure bizitzara gonbidatu, beren aldetik gu gonbidatu ahal gaituztenak gonbidatu ohi ditugu. Hori da guztia.
Probetxuzko harremanen esklabo izan ohi gara; ez gara konturatzen, geure ongizatea sostengatzeko, jende jakin bat baztertzera jotzen dugula: bizi ahal izateko gure doako solidaritatearen premiarik handiena duena. Entzun ditzagun Frantzisko aitaren santuaren ebanjelioaren arabera oihu hauek, Lampedusa uharte koxkorrean botatakoak: «Ongizatearen kulturak sorgor bihurtu gaitu besteen garrasiaren aurrean». «Axolarik ezaren globalizazioan murgildu gara». «Erantzukizunaren zentzua galdu dugu».
Jesusen jarraitzaileok gogoan izan behar dugu hau: Jainkoaren Erreinuari bideak urratzea ez datzala gizarte erlijiosoago bat eraikitzean; ezta, beste sistema batzuk bezala, posible den sistema politiko ordezko bat eragitean ere; baizik, guztien gainetik, azkena den jendeagandik hasirik, guztientzat bizitza duinago baterako baldintzak ahalbidetuko dituzten giza harremanak sortu eta garatzean.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Ezin baztertu ditugu geure bizitzatik.
pobreak. Bidali hau.

HOMILIA - CA

1 de setembre de 2013
Diumenge XXII durant l’any (C)
Lluc 14, 1.7-14

SENSE EXCLUSIONS

Jesús assisteix a un banquet convidat per "un dels principals dels fariseus" de la regió. És un àpat especial de dissabte, preparat des de la vigília amb tota cura. Com és costum, els convidats són amics de l'amfitrió, fariseus de gran prestigi, doctors de la llei, model de vida religiosa per a tot el poble.
Pel que sembla, Jesús no se sent còmode. Troba a faltar els seus amics els pobres. Aquelles persones que troba pidolant pels camins. Els que mai són convidats per ningú. Els que no compten: exclosos de la convivència, oblidats per la religió, menyspreats per gairebé tothom. Ells són els que habitualment s’asseuen a la seva taula.
Abans d'acomiadar-se, Jesús s’adreça al que l'ha convidat. No és per agrair-li el banquet, sinó per sacsejar la seva consciència i convidar-lo a viure amb un estil de vida menys convencional i més humà: "Quan facis un dinar o un sopar, no hi cridis els teus amics, ni els teus germans, ni els teus parents, ni veïns rics. Et podrien tornar la invitació i ja tindries la teva recompensa. Més aviat, quan facis un banquet, convida-hi pobres, invàlids, coixos i cecs. Feliç de tu, llavors, ja que ells no tenen res per a recompensar-te, i Déu t'ho recompensarà quan ressuscitin els justos."
Un cop més, Jesús s'esforça per humanitzar la vida trencant, si cal, esquemes i criteris d'actuació que ens poden semblar molt respectables, però que, en el fons, estan indicant la nostra resistència a construir aquest món més humà i més fratern, volgut per Déu.
Habitualment, vivim instal•lats en un cercle de relacions familiars, socials, polítiques o religioses amb què ens ajudem mútuament a tenir cura dels nostres interessos deixant fora els que no ens poden aportar res. Convidem a la nostra vida els que, al seu torn, ens poden convidar. Això és tot.
Esclaus d'unes relacions interessades, no som conscients que el nostre benestar només se sosté excloent els que més necessiten la nostra solidaritat gratuïta, senzillament, per poder viure. Hem d'escoltar els crits evangèlics del Papa Francesc a la petita illa de Lampedusa: "La cultura del benestar ens fa insensibles als crits dels altres". "Hem caigut en la globalització de la indiferència". "Hem perdut el sentit de la responsabilitat".
Els seguidors de Jesús hem de recordar que obrir camins al Regne de Déu no consisteix a construir una societat més religiosa o en promoure un sistema polític alternatiu a altres també possibles, sinó, sobretot, a generar i desenvolupar unes relacions més humanes que facin possible unes condicions de vida digna per a tothom començant pels últims.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
No podem excloure de la nostra vida els pobres.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

1 setembro 2013.
22 T.O.(C)
Lc 14, 1. 7-14

SEN EXCLUÍR

Xesús asiste a un banquete convidado por “un dos principais fariseos” da rexión. É unha comida especial de sábado, preparada desde a véspera con todo esmero. Como de costume, os invitados son amigos do anfitrión, fariseos de gran prestixio, doutores da lei, modelo de vida relixiosa para todo o pobo.
Ao parecer, Xesús non se sente cómodo. Bota en falta aos seus amigos, os pobres. Aquelas xentes que atopa mendigando polos camiños. Os que nunca son invitados por ninguén. Os que non contan: excluídos da convivencia, esquecidos pola relixión, desprezados por case todos. Eles son os que habitualmente sentan á súa mesa.
Antes de despedirse, Xesús diríxese ao que o invitou. Non é para agradecerlle o banquete, senón para sacudir a súa conciencia e invitalo a vivir cun estilo de vida menos convencional e máis humano: “Non invites aos teus amigos, nin aos teus irmáns, nin aos teus parentes nin aos veciños ricos porque corresponderanche invitándote eles... Convida aos pobres, aleixados, coxos e cegos; ditoso ti porque non che poden pagar; pagaranche cando resuciten os xustos”.
Unha vez máis, Xesús esfórzase por humanizar a vida rompendo, se fai falta, esquemas e criterios de actuación que nos poden parecer moi respectábeis, pero que, no fondo, están indicando a nosa resistencia a construírmos ese mundo mais humano e fraterno, querido por Deus.
De ordinario, vivimos instalados nun círculo de relacións familiares, sociais, políticas ou relixiosas coas que nos axudamos mutuamente a coidarmos dos nosos intereses deixando fóra aos que nada nos poden aportar. Invitamos á nosa vida aos que, á súa vez, nos poden invitar. Iso é todo.
Escravos dunhas relacións interesadas, non somos conscientes de que o noso benestar só se sostén excluíndo a quen máis necesitan da nosa solidariedade gratuíta, sinxelamente, para poderen vivir. Temos de escoitar os gritos evanxélicos do Papa Francisco na pequena illa de Lampedusa: “A cultura do benestar fainos insensíbeis aos gritos dos demais”. “Caemos na globalización da indiferenza”. “Perdemos o sentido da responsabilidade”.
Os seguidores de Xesús temos de recordar que abrir camiños ao Reino de Deus non consiste en construírmos unha sociedade máis relixiosa ou en promovermos un sistema político alternativo a outros tamén posíbeis, senón, ante todo, en xerarmos e desenvolvermos unhas relacións máis humanas que fagan posíbeis unhas condicións de vida digna para todos empezando polos últimos.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

1 settembre 2013
XXII T. O. (C)
Lc 14, 1. 7-14

SENZA ESCLUDERE

Gesù partecipa a un banchetto invitato da uno dei capi dei farisei della regione. È un pranzo speciale di sabato, preparato dalla vigilia con grande cura. Come è costume, gli invitati sono amici dell’anfitrione, farisei di grande prestigio, dottori della legge, modello di vita religiosa per tutto il popolo.
Sembra che Gesù non si senta a suo agio. Gli mancano i suoi amici, i poveri. Quella gente che incontra a mendicare lungo la strada. Quelli che mai sono invitati da nessuno. Quelli che non contano: esclusi dalla convivenza, dimenticati dalla religione, disprezzati da quasi tutti. Sono quelli che abitualmente siedono alla sua mensa.
Prima di accomiatarsi, Gesù si rivolge a colui che lo ha invitato. Non per ringraziarlo del banchetto, ma per scuotere la sua coscienza e invitarlo a vivere con uno stile di vita meno convenzionale e più umano. Non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino… Invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti.
Ancora una volta, Gesù si sforza di umanizzare la vita rompendo, se necessario, schemi e criteri di azione che ci possono sembrare molto rispettabili, ma che, in fondo, indicano la nostra resistenza a costruire il mondo più umano e fraterno voluto da Dio.
Ordinariamente, viviamo istallati in un cerchio di relazioni familiari, sociali, politiche o religiose con le quali ci aiutiamo a vicenda a curare i nostri interessi, lasciando fuori quelli che non ci possono dare nulla. Invitiamo alla nostra vita quelli che a loro volta ci possono invitare. Questa è la realtà.
Schiavi di relazioni interessate, non siamo coscienti che il nostro benessere si sostiene solo escludendo quelli che più hanno bisogno della nostra solidarietà gratuita, semplicemente per poter vivere. Dobbiamo ascoltare i richiami evangelici di Papa Francesco nella piccola isola di Lampedusa: “La cultura del benessere ci fa insensibili al grido degli altri”. “Siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza”. “Abbiamo perduto il senso della responsabilità”.
Noi seguaci di Gesù dobbiamo ricordare che aprire strade al Regno di Dio non consiste nel costruire una società più religiosa o nel promuovere un sistema politico alternativo ad altri anche possibili, ma, innanzitutto, nel promuovere e sviluppare relazioni più umane che rendano possibili condizioni di vita degna per tutti, incominciando dagli ultimi.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Non possiamo escludere dalla nostra vita i poveri.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

1 septembre 2013
22 Temps ordinaire (C)
Luc 14, 1. 7-14

SANS EXCLUSION

Jésus assiste à un banquet, invité par “l’un des principaux pharisiens”  de la région. C’est un repas spécial de sabbat, que l’on a préparé soigneusement depuis la veille. Comme d’habitude, les invités son les amis de l’hôte, des pharisiens de renommée, docteurs de la loi, modèles de vie religieuse pour tout le peuple.
Jésus semble ne pas se sentir à l’aise. Ses amis lui manquent : les pauvres. Ceux qu’il croise sur les chemins en train de mendier. Ceux que personne n’invite jamais. Les laissés-pour-compte: les exclus de la société, les oubliés de la religion, les méprisés de presque tout le monde. Ce sont eux qui prennent habituellement place  à sa table.
Avant de prendre congé, Jésus s’adresse à son hôte. Non pas pour le remercier du banquet mais pour secouer sa conscience et l’inviter à vivre dans  un style de vie moins conventionnel et plus humain : « N’invite pas  tes amis ni tes frères ni tes parents ni tes riches voisins car ceux-là te  le revaudront en t’invitant à leur tour… Toi, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles : heureux seras-tu car ils ne pourront pas te payer ; ils te le payeront à la résurrection des justes ».
Une fois de plus, Jésus s’efforce d’humaniser la vie, en brisant s’il le faut des schémas et des critères d’action qui peuvent nous paraître très respectables, mais qui, au fond, montrent notre résistance à construire ce monde plus humain et fraternel voulu par Dieu.
Nous vivons d’habitude, installés dans un cercle de relations familiales, sociales, politiques ou religieuses  dont nous nous servons  mutuellement pour assurer  nos intérêts, tout en laissant de côté ceux qui ne peuvent rien nous apporter. Nous  invitons à entrer dans notre vie ceux qui, à leur tour, peuvent nous inviter. C’est tout.
Esclaves des relations intéressées, nous ne sommes pas conscients que notre bien-être ne tient debout  qu’en excluant ceux qui ont le plus besoin de notre solidarité gratuite, simplement, pour pouvoir survivre. Il nous faut entendre les cris évangéliques du Pape François dans la petite ville de Lampedusa : « La culture du bien-être nous rend insensibles  aux cris des autres ». Nous sommes tombés dans la globalisation de l’indifférence ». »Nous avons perdu le sens de la responsabilité».
Nous, les disciples de Jésus, nous devons nous rappeler que l’ouverture des chemins pour le Royaume de Dieu ne consiste pas à bâtir une société plus religieuse ni à promouvoir un système politique  alternatif à d’autres systèmes aussi possibles, mais avant tout, à générer et à développer des relations plus humaines qui rendent possibles les conditions d’une vie digne pour tous, en commençant par les derniers.

José Antonio Pagola
Traducteur: carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Nous ne pouvons pas exclure les pauvres de notre vie.
Fais passer ce message!


HOMILIA - PT

1 de Setembro de 2013
22 Tempo ordinário (C)
Lucas 14, 1. 7-14

SEM EXCLUIR

Jesus assiste a um banquete convidado por “um dos principais fariseus” da região. É uma comida especial de sábado, preparada desde a véspera com todo o esmero. Como é costume, os convidados são amigos do anfitrião, fariseus de grande prestígio, doutores da lei, modelo de vida religiosa para todo o povo.
Ao que parece, Jesus não se sente cómodo. Sente a falta dos Seus amigos os pobres. Aquelas pessoas que encontra mendigando pelos caminhos. Os que nunca são convidados por ninguém. Os que não contam: excluídos da convivência, esquecidos pela religião, desprezados por quase todos. Eles são os que habitualmente se sentam à Sua mesa.
Antes de despedir-se, Jesus dirige-se ao que o convidou. Não é para agradecer-lhe o banquete, mas para sacudir a sua consciência e convidá-lo a viver com um estilo de vida menos convencional e mais humano: “Não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes nem os vizinhos ricos porque te corresponderão convidando-te... Convida os pobres, inválidos, coxos e cegos; ditoso tu porque não podem pagar-te; serás pago quando ressuscitarem os justos”.
Uma vez mais, Jesus se esforça por humanizar a vida rompendo, quando necessário, esquemas e critérios de atuação que nos podem parecer muito respeitáveis, mas que, no fundo, estão indicando a nossa resistência para construir esse mundo mais humano e fraterno, querido por Deus.
Habitualmente, vivemos instalados num círculo de relações familiares, sociais, políticas ou religiosas com as que nos ajudamos mutuamente a cuidar dos nossos interesses deixando fora a quem nada nos pode aportar. Convidamos para a nossa vida aos que, por sua vez, nos podem convidar. Isso é tudo.
Escravos de umas relações interesseiras, não somos conscientes de que o nosso bem-estar só se sustenta excluindo a quem mais necessita da nossa solidariedade gratuita, simplesmente, para poder viver. Temos de escutar os gritos evangélicos do Papa Francisco na pequena ilha de Lampedusa: “A cultura do bem-estar faz-nos insensíveis aos gritos dos outros”. “Temos caído na globalização da indiferença”. “Temos perdido o sentido da responsabilidade”.
Os seguidores de Jesus, temos de recordar, que abrir caminhos para o Reino de Deus não consiste em construir uma sociedade mais religiosa ou em promover um sistema político alternativo a outros também possíveis, mas antes de tudo, em gerar e desenvolver umas relações mais humanas que tornem possível umas condições de vida digna para todos começando pelos últimos.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Não podemos excluir da nossa vida os pobres.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Sept. 1, 2013
22nd Sunday in Ordinary Time (C)
Luke 14: 1, 7-14

WITHOUT EXCLUDING

Jesus goes to a banquet, invited by “one of the leading Pharisees” of that region.  It is a special Sabbath meal, prepared very meticulously the evening before.  As was the custom, those who are invited are friends of the host, high ranking Pharisees, doctors of the law, models of religious life for the people.
It seems that Jesus doesn’t feel comfortable there.  He’s missing his friends, the poor.  Those people who are found begging on the roads.  Those who are never invited by anyone.  Those who don’t count: excluded by convention, forgotten by religion, looked down upon by almost everyone.  They are the ones who are usually found seated at Jesus’ table.
Before saying goodbye, Jesus speaks to the one who had invited him.  It’s not to thank him for the banquet, but to shake his conscience and invite him to live with a style of life less conventional and more human: “Don’t invite your friends or your brothers or your relations or rich neighbors, in case they invite you back and so repay you….  Invite the poor, the crippled, the lame, the blind; then you will be blessed, for they have no means to repay you and so you will be repaid when the  upright rise again.”
Once again, Jesus makes the effort to humanize our life, messing up -where necessary -the plans and criteria for acting that seem to us most respectable, but which deep down are pointing out our resistance to building that more human and fraternal world that God desires.
Most of the time we live locked up in a circle of family, social, political, or religious relationships that help us mutually take care of our own interests, leaving outside those who can’t offer us anything.  We invite into our lives those who in return can invite us.  That’s that.
Slaves of a few self-interested relationships, we aren’t aware that our wellbeing is only sustained by excluding those who most need our generous solidarity - simply put: just to be able to live.  We need to hear the Gospel cries of Pope Francis on the small island of Lampedusa: “Our culture of wellbeing makes us numb to the cries of others.” “We have fallen into the globalization of indifference.” “We have lost our sense of responsibility.”
Jesus’ followers need to remember that opening the paths to God’s Reign doesn’t consist in building a more religious society or in promoting an alternative political system or other systems that may come along, but above all in generating and developing  more human relationships, ones that make possible the conditions of a dignified life for everyone, beginning with the least.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
We can’t exclude the poor from our lives.
Pass it on.
No hay comentarios:

Publicar un comentario