jueves, 27 de junio de 2013

06/30/2013 - 13 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMILIA - ES

30 de junio de 2013
13 Tiempo ordinario (C)
Lucas 9, 51-62

CÓMO SEGUIR A JESÚS

Jesús emprende con decisión su marcha hacia Jerusalén. Sabe el peligro que corre en la capital, pero nada lo detiene. Su vida solo tiene un objetivo: anunciar y promover el proyecto del reino de Dios. La marcha comienza mal: los samaritanos lo rechazan. Está acostumbrado: lo mismo le ha sucedido en su pueblo de Nazaret.
Jesús sabe que no es fácil acompañarlo en su vida de profeta itinerante. No puede ofrecer a sus seguidores la seguridad y el prestigio que pueden prometer los letrados de la ley a sus discípulos. Jesús no engaña a nadie. Quienes lo quieran seguir tendrán que aprender a vivir como él.
Mientras van de camino, se le acerca un desconocido. Se le ve entusiasmado:”Te seguiré adonde vayas”. Antes que nada, Jesús le hace ver que no espere de él seguridad, ventajas ni bienestar. Él mismo “no tiene dónde reclinar su cabeza”. No tiene casa, come lo que le ofrecen, duerme donde puede.
No nos engañemos. El gran obstáculo que nos impide hoy a muchos cristianos seguir de verdad a Jesús es el bienestar en el que vivimos instalados. Nos da miedo tomarle en serio porque sabemos que nos exigiría vivir de manera más generosa y solidaria. Somos esclavos de nuestro pequeño bienestar. Tal vez, la crisis económica nos puede hacer más humanos y más cristianos.
Otro pide a Jesús que le deje ir a enterrar a su padre antes de seguirlo. Jesús le responde con un juego de palabras provocativo y enigmático: “Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios”. Estas palabras desconcertantes cuestionan nuestro estilo convencional de vivir.
Hemos de ensanchar el horizonte en el que nos movemos. La familia no lo es todo. Hay algo más importante. Si nos decidimos a seguir a Jesús, hemos de pensar también en la familia humana: nadie debería vivir sin hogar, sin patria, sin papeles, sin derechos. Todos podemos hacer algo más por un mundo más justo y fraterno.
Otro está dispuesto a seguirlo, pero antes se quiere despedir de su familia. Jesús le sorprende con estas palabras: “El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios”. Colaborar en el proyecto de Jesús exige dedicación total, mirar hacia adelante sin distraernos, caminar hacia el futuro sin encerrarnos en el pasado.
Recientemente, el Papa Francisco nos ha advertido de algo que está pasando hoy en la Iglesia: “ Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, sacándonos de nuestros horizontes, con frecuencia limitados, cerrados y egoístas, para abrirnos a los suyos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde la llamada de Jesús a seguirlo.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko ekainaren 30a
Urteko 13. Igandea C
Lukas 9,51-62

NOLA JARRAITU JESUSI

Jesusek deliberatuki ekin dio Jerusalemerako bideari. Jakinaren gainean da han izango duen arriskuaz, baina ezerk ez dio atzera eginarazi. Bere bizitzak xede bakarra du: Jainkoaren erreinuaren egitasmoa hots egin eta sustatu. Ibilbidea gaizki hasi da: samariarrek uko egin diote. Jesus, ordea, egina dago horretara: gauza bera gertatu zaio Nazaret bere herrian.
Jesusek badaki ez dela gauza erraza beraren bidelagun izatea, profeta ibiltariaren bizitzan. Ezin eskaini die bere jarraitzaileei segurtasunik eta osperik, lege-maisuek beren ikasleei bezala. Jesusek ez du inor engainatu nahi. Jarraitu nahi diotenek ikasi beharra izango dute bera bezala bizitzen.
Bidean doazela, ezezagun bat hurbildu zaio. Gogotsu ageri da: «Noranahi zoazela jarraituko dizut». Beste ezer baino lehen, Jesusek adierazi dio ez dezala espero beragandik segurtasunik, probetxurik, ongizaterik. Berak ere «ez du bere burua non ezarririk». Ez du etxerik, eskaintzen diotena jaten du, ahal duen lekuan lo egiten.
Ez gaitezen engainatu. Jesusi zinez jarraitzea eragozten digun oztopo handia, gaur egun, bizileku dugun ongizatea da. Beldurra diogu Jesus aintzat hartzeari, zeren bai baitakigu era eskuzabalago eta solidarioagoan bizitzea eskatuko ligukeela. Geure ongizate txikiaren esklabo gara. Agian, ekonomi krisiak bihur gaitzake gizatasun handiagoko eta kristauago.
Beste batek eskatu dio Jesusi utz diezaiola, berari jarraitu aurretik, aitari lur ematera joaten. Hitz-joko zirikatzaile eta enigmatikoz erantzun dio Jesusek: «Utzi hildakoek hildakoei lur eman diezaieten; zu zoaz Jainkoaren erreinua hots egitera». Hitz nahastaile hauek koloka jartzen dute gure biziera konbentzionala.
Zabaldu beharra dugu mugitzen garen ikusmira. Familia ez da den guztia. Bada garrantzizkoagorik. Jesusi jarraitzea erabakitzen badugu, gogoan hartu beharra dugu giza familia osoa ere: inork ez luke bizi behar etxerik gabe, aberririk gabe, paperik gabe, eskubiderik gabe. Guztiok egiten ahal dugu zerbait gehiago mundu zuzenago eta anai-arreba artekoago baten alde.
Beste bat prest dago Jesusi jarraitzeko, baina, aurrez, agur egin nahi dio familiari. Hitz txundigarri hauek bota dizkio Jesusek: «Goldeari atxiki eta atzera begira jarraitzen duenak ez du balio Jainkoaren erreinurako». Jesusen egitasmoan lankide izateak hari erabat emana bizitzea esan nahi du, aurrera begira bizitzea zabartu gabe, etorkizunerantz bide egitea iraganean hesitu gabe.
Duela gutxi, Frantzisko aita santuak Elizan gaur egun gertatzen ari den gauza batez ohartarazi gaitu: «Beldur gara Jainkoak beste bide batetik eramango ote gaituen, sarritan mugatuak, itxiak eta egoistak diren geure ohiko horizontetatik ateraraziz, bereetara bideratzen gaituelarik».

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Zabaldu Jesusen deia berari jarraitzekoa.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

30 de juny de 2013
Diumenge XIII durant l’any (C)
Lluc 9, 51-62

COM SEGUIR JESÚS

Jesús emprèn amb decisió la seva marxa cap a Jerusalem. Sap el perill que corre a la capital, però res el deté. La seva vida només té un objectiu: anunciar i promoure el projecte del regne de Déu. La marxa comença malament: els samaritans el rebutgen. Hi està acostumat: el mateix li ha passat al seu poble de Natzaret.
Jesús sap que no és fàcil acompanyar-lo en la seva vida de profeta itinerant. No pot oferir als seus seguidors la seguretat i el prestigi que poden prometre els lletrats de la llei als seus deixebles. Jesús no enganya ningú. Els qui el vulguin seguir hauran d'aprendre a viure com ell.
Mentre fan camí, se li acosta un desconegut. Se'l veu entusiasmat: "Et seguiré arreu on vagis". Primer de tot, Jesús li fa veure que no esperi d'ell seguretat, avantatges ni benestar. Ell mateix "no té on reposar el cap". No té casa, menja el que li ofereixen, dorm on pot.
No ens enganyem. El gran obstacle que ens impedeix avui a molts cristians seguir de veritat a Jesús és el benestar en què vivim instal•lats. Ens fa por de prendre’l seriosament perquè sabem que ens exigiria viure de manera més generosa i solidària. Som esclaus del nostre petit benestar. Potser, la crisi econòmica ens pot fer més humans i més cristians.
Un altre demana a Jesús que el deixi anar a enterrar el seu pare abans de seguir-lo. Jesús li respon amb un joc de paraules provocatiu i enigmàtic: "Deixa que els morts enterrin els seus morts; tu vés i anuncia el Regne de Déu". Aquestes paraules desconcertants qüestionen el nostre estil convencional de viure.
Hem d'eixamplar l'horitzó en el qual ens movem. La família no ho és tot. Hi ha alguna cosa més important. Si ens decidim a seguir Jesús, hem de pensar també en la família humana: ningú hauria de viure sense llar, sense pàtria, sense papers, sense drets. Tots podem fer alguna cosa més per un món més just i més fraternal.
Un altre està disposat a seguir-lo, però abans es vol acomiadar de la seva família. Jesús el sorprèn amb aquestes paraules: "Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és bo per al Regne de Déu". Col•laborar en el projecte de Jesús exigeix dedicació total, mirar cap endavant sense distreure'ns, caminar cap al futur sense tancar-nos en el passat.
Recentment, el Papa Francesc ens ha advertit d’una cosa que està passant avui a l'Església: "Tenim por que Déu ens porti per camins nous, traient-nos dels nostres horitzons, sovint limitats, tancats i egoistes, per obrir-nos als seus".

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Difon la crida de Jesús a seguir-lo.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

30- xuño 2013.-
13º T.O. (C).
Lc 9, 51-62

COMO SEGUIRMOS A XESÚS

Xesús emprende con decisión a súa marcha cara a Xerusalén. Sabe o perigo que corre na capital, pero nada o detén. A súa vida só ten un obxectivo: anunciar e promover o proxecto do reino de Deus. A marcha comeza mal: os samaritanos rexéitano. Está afeito: o mesmo lle sucedeu xa no seu pobo de Nazaret.
Xesús sabe que non é fácil acompañalo na súa vida de profeta itinerante. Non pode ofrecer aos seus seguidores a seguridade e o prestixio que poden prometer os letrados da lei aos seus discípulos. Xesús non engana a ninguén. Quen o queira seguir terá de aprender a vivir coma el.
Mentres van de camiño, achégaselle un descoñecido.Véselle entusiasmado: “Seguireite a onde vaias”.
Primeiro de nada, Xesús faille ver que non espere del seguridade, vantaxes nin benestar. El mesmo “non ten onde reclinar a súa cabeza”.
Non ten casa, come o que lle ofrecen, dorme onde pode. Non nos enganemos. O gran obstáculo que nos impide hoxe a moitos cristiáns seguir de verdade a Xesús é o benestar no que vivimos instalados. Dános medo tomalo en serio porque sabemos que nos esixiría vivir de xeito máis xeneroso e solidario. Somos escravos do noso pequeno benestar. Talvez, a crise económica pódenos facer máis humanos e máis cristiáns.
Outro pídelle a Xesús que lle deixe ir enterrar o seu pai antes de seguilo. Xesús respóndelle cun xogo de palabras provocativo e enigmático: “Deixa que os mortos enterren aos seus mortos, ti vai anunciar o reino de Deus”. Estas palabras desconcertantes cuestionan o noso estilo convencional de vivirmos.
Temos de ensanchar o horizonte no que nos movemos. A familia non o é todo. Hai algo máis importante. Se nos decidimos a seguir a Xesús, temos de pensar tamén na familia humana: ninguén debería vivir sen fogar, sen patria, sen papeis, sen dereitos. Todos podemos facer algo máis a prol dun mundo máis xusto e fraterno.
Outro está disposto a seguilo, pero antes quere ir despedir a súa familia. Xesús sorpréndeo con estas palabras: “O que bota man ao arado e segue mirando cara atrás non vale para o reino de Deus”. Colaborar no proxecto de Xesús esixe dedicación total, mirarmos cara a adiante sen distraernos, camiñarmos cara ao futuro sen encerrarnos no pasado.
Recentemente, o Papa Francisco advertiunos de algo que está pasando hoxe na Igrexa: “Temos medo a que Deus nos leve por camiños novos, sacándonos dos nosos horizontes, con frecuencia limitados, pechados e egoístas, para abrirnos aos seus.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

30 giugno 2013
XIII T. O. (C)
Lc 9, 51-62

COME SEGUIRE GESÙ

Gesù inizia decisamente il suo cammino verso Gerusalemme. Conosce il pericolo che corre nella capitale, ma niente lo trattiene. La sua vita ha solo un obiettivo: Annunciare e promuovere il progetto del Regno di Dio. Il cammino comincia male: i samaritani lo rifiutano. È abituato: gli è successo lo stesso a Nazareth, il suo paese.
Gesù sa che non è facile accompagnarlo nella sua vita di profeta itinerante. Non può offrire ai suoi seguaci la sicurezza e il prestigio che possono promettere i maestri della legge ai loro discepoli. Gesù non inganna nessuno. Chi lo voglia seguire, dovrà imparare a vivere come lui.
Mentre sono per strada, gli si avvicina uno sconosciuto. Lo si vede entusiasta: Ti seguirò dovunque tu vada. Per prima cosa, Gesù gli fa vedere che non aspetti da lui sicurezza, vantaggi né benessere. Lui stesso non ha dove posare il capo. Non ha casa, mangia quello che gli offrono, dorme dove può.
Non ci inganniamo. Il grande ostacolo che oggi impedisce a molti cristiani di seguire veramente a Gesù è il benessere in cui viviamo istallati. Ci fa paura prenderlo sul serio, perché sappiamo che esigerà da noi che viviamo in maniera più generosa e solidale. Siamo schiavi del nostro piccolo benessere. Forse la crisi economica ci può rendere più umani e più cristiani.
Un altro chiede a Gesù che lo lasci andare a seppellire suo padre prima di seguirlo. Gesù gli risponde con un gioco di parole provocante ed enigmatico: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio. Queste parole sconcertanti mettono in questione il nostro stile convenzionale di vivere.
Dobbiamo allargare l’orizzonte nel quale ci muoviamo. La famiglia non è tutto. C’è qualcosa di più importante. Se ci decidiamo a seguire Gesù, dobbiamo pensare anche alla famiglia umana: nessuno dovrebbe vivere senza casa, senza patria, senza documenti, senza diritti. Tutti possiamo fare qualcosa di più per un mondo più giusto e fraterno.
Un altro è disposto a seguirlo, ma prima si vuole congedare dalla sua famiglia. Gesù lo sorprende con queste parole: Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio. Collaborare al progetto di Gesù esige dedizione totale, guardare sempre avanti senza distrarci, camminare verso il futuro senza chiuderci nel passato.
Recentemente, Papa Francesco ci ha avvertito di qualcosa che sta accadendo oggi nella Chiesa: “Abbiamo paura che Dio ci porti per cammini nuovi, sottraendoci dai nostri orizzonti, spesso limitati, chiusi ed egoisti,  per aprirci ai suoi”.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Propaga la chiamata di Gesù a seguirlo
Diffondilo.

HOMILIA - FR

30 Juin 2013
13 Temps ordinaire (C)
Luc 9, 51-62

COMMENT SUIVRE JESUS

Jésus entreprend  avec courage sa montée vers  Jérusalem. Il sait le risque qu’il court dans la capitale mais rien ne l’arrête.  Le seul objectif de sa vie : annoncer et promouvoir le projet du royaume de Dieu. La marche ne commence pas bien : les samaritains le rejettent. Mais il y est habitué : la même chose lui est arrivée dans son  village de Nazareth.
Jésus sait qu’il n’est pas facile de le suivre dans sa vie  de prophète itinérant. Il ne peut pas offrir à ses disciples la sécurité et le prestige que les docteurs de la loi peuvent promettre à leurs disciples.  Jésus ne trompe personne. Ceux qui veulent le suivre devront apprendre à vivre comme lui.
Chemin faisant, il est abordé par un inconnu qui a l’air enthousiaste : « Je te suivrai partout où tu iras ». Avant tout propos, Jésus lui fait comprendre qu’il ne doit attendre de lui, ni sécurité, ni avantages ni bien-être. Lui-même  « n’a pas d’endroit où reposer sa tête ». Il manque de maison, il mange ce qu’on lui offre et il dort là où il peut.
Ne nous trompons pas. Le grand obstacle qui empêche beaucoup d’entre nous, chrétiens d’aujourd’hui,  de suivre vraiment Jésus, c’est le bien-être où  nous sommes installés. Nous avons peur de le prendre au sérieux parce que nous savons  que cela nous demanderait de vivre d’une façon plus généreuse et solidaire. Nous sommes devenus  esclaves de notre petit bien-être. Peut-être la crise économique pourra-t-elle  nous rendre plus humains et plus chrétiens.
Un autre demande à Jésus de lui permettre d’aller enterrer son père avant de le suivre. Jésus lui répond avec un jeu de mots provocateur et énigmatique : « Laisse les morts enterrer leurs morts ; toi, va annoncer le royaume de Dieu ». Ces paroles déconcertantes mettent en question notre style conventionnel de vivre.
Il nous faut élargir l’horizon dans lequel nous évoluons. La famille n’est pas tout. Il y a quelque chose de plus important. Si nous nous décidons à suivre Jésus, nous devons aussi penser à la famille humaine : personne ne doit manquer d’un foyer, d’une patrie, de ses papiers, de ses  droits. Nous pouvons tous faire quelque chose pour un monde plus juste et fraternel.
Un autre dit être disposé à le suivre, mais avant  il veut prendre congé de sa famille. Jésus le surprend avec ces paroles : « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, n’est pas digne du royaume de Dieu ». Prendre part au projet de Jésus, exige un dévouement total, exige de regarder en avant sans se distraire, de cheminer vers l’avenir sans se renfermer dans le passé.
Récemment, le Pape François a attiré notre attention sur quelque chose qui est en train de se passer aujourd’hui dans l’Eglise: “Nous craignons que Dieu nous conduise par de nouveaux chemins, en nous sortant de nos horizons, souvent limités, fermés et égoïstes, pour nous ouvrir aux siens. »

José Antonio Pagola
Traducteiur: carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Répands l’appel de Jésus à le suivre
Fais passer le message!

HOMILIA - PT

30 de Junho de 2013
13 Tempo ordinário (C)
Lucas 9, 51-62

COMO SEGUIR JESUS

Jesus empreende com decisão a Sua marcha para Jerusalém. Sabe o perigo que corre na capital, mas nada o detém. A Sua vida só tem um objetivo: anunciar e promover o projeto do reino de Deus. A marcha começa mal: os samaritanos rejeitam-No. Está acostumado: o mesmo sucedeu na Sua terra em Nazaré.
Jesus sabe que não é fácil acompanharem-No na Sua vida de profeta itinerante. Não pode oferecer aos Seus seguidores a segurança e o prestígio que podem prometer os letrados da lei aos Seus discípulos. Jesus não engana ninguém. Quem o queira seguir terá que aprender a viver como Ele.
Enquanto vão no caminho, aproxima-se um desconhecido. Encontra-se entusiasmado: ”Seguir-te-ei onde vás”. Antes de mais nada, Jesus faz-lhe ver que não espere Dele segurança, ventagens nem bem-estar. Ele mesmo “não tem onde reclinar a Sua cabeça”. Não tem casa, come o que lhe oferecem, dorme onde pode.
Não nos enganemos. O grande obstáculo que nos impede hoje a muitos cristãos de seguirem de verdade a Jesus é o bem-estar em que vivemos instalados. Dá-nos medo levar a sério porque sabemos que nos exigiria viver de forma mais generosa e solidária. Somos escravos do nosso pequeno bem-estar. Talvez, a crise económica nos possa fazer mais humanos e mais cristãos.
Outro pede a Jesus que o deixe ir enterrar o seu pai antes de segui-lo. Jesus responde-lhe com um jogo de palavras provocador e enigmático: “Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu, vai anunciar o reino de Deus”. Estas palavras desconcertantes questionam o nosso estilo convencional de viver.
Temos de ampliar o horizonte em que nos movemos. A família não é tudo. Há algo mais importante. Se nos decidimos a seguir Jesus, temos de pensar também na família humana: ninguém deveria viver sem lar, sem pátria, sem papéis, sem direitos. Todos podemos hacer algo más por um mundo más justo y fraterno.
Outro está disposto a segui-lo, mas antes que despedir-se da sua família. Jesus surpreende-o com estas palavras: “O que deita a mão ao arado e continua olhando para trás não serve para o reino de Deus. Colaborar no projeto de Jesus exige dedicação total, olhar para a frente sem distrações, caminhar para o futuro sem nos encerrarmos no passado.
Recentemente, o Papa Francisco advertiu-nos de algo que se está a passar hoje na Igreja: “ Temos medo que Deus nos leve por caminhos novos, tirando-nos dos nossos horizontes, com frequência limitados, fechados e egoístas, para nos abrir aos seus.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde a chamada de Jesus para o seguir.
Passa-o.

HOMILIA - EN

June 30, 2013
Luke 9:51-62
13th Sunday in Ordinary Time – C

HOW TO FOLLOW JESUS

Jesus resolutely sets off toward Jerusalem. He knows the danger that he runs in the capital, but nothing will hold him back. His life has just one objective: announce and advance the project of the Reign of God. The departure starts off badly: the Samaritans reject him. He’s used to that: the same thing had happened to him in his own town of Nazareth.
Jesus knows that it isn’t easy to journey with him in his life as an itinerate prophet.  He can’t offer his followers the security and the prestige that the teachers of the law can promise their disciples. Jesus doesn’t deceive anyone. Whoever wants to follow him will have to learn to live as he does.
While they continue on their journey, a stranger comes up to him. He seems to be full of enthusiasm: “I will follow you wherever you go”. Above all, Jesus makes him see that from Jesus he can’t hope for security, or profit, or wellbeing. Jesus himself “has nowhere to lay his head”. He has no house, he eats what is given him, he sleeps where he can.
We shouldn’t fool ourselves. The great obstacle that holds back many of us Christians from truly following Jesus today is the wellbeing in which we have enclosed our lives. We’re afraid to take Jesus seriously because we know that he demands that we live with more generosity, with more solidarity. We are slaves of our little wellbeing. Maybe the economic crisis can make us more human and more Christian.
Another asks of Jesus that he let him go to bury his father before joining Jesus.  Jesus answers him with a play on words that is provocative and enigmatic: “Leave the dead to bury their dead; your duty is to go and spread the news of the kingdom of God”. These harsh words call into question our conventional way of life.
We have to broaden the horizon we move in. The family isn’t everything. There’s something more important. If we decide to follow Jesus, we need to think also about the human family: no one should have to live without home, country, papers, rights.  All can do something more for a more just and fraternal world.
Another is ready to follow him, but first wants to say good-bye to his family.  Jesus surprises him with these words: “Once the hand is laid on the plough, no one who looks back is fit for the kingdom of God.” To collaborate in Jesus’ project demands complete dedication, looking ahead without losing focus, walking toward the future without locking ourselves in the past.
Recently Pope Francis has warned us of something that is happening today in the Church: “We are afraid that God is carrying us on new paths, casting us out of our horizons that are all too often limited, closed and selfish, in order to open us to God’s own horizons.”

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS
Spread the call of Jesus to follow him.
Pass it on.


HOMILIA - CN

2013630
路加福音9:51-62
13日星期天在普通时间 - C

如何跟随耶稣

耶稣毅然走向耶路撒冷。他非常清楚首都所蕴含的危险,然而没有任何东西可以阻止他。他的生命只有一个目的:宣讲并推动天主的国实现。然而,事情一开始就碰到了障碍:撒玛黎亚人拒绝他。他已经习惯了:在他的故乡纳匝肋发生过同样的事。
耶稣很清楚要陪他走完先知之旅不是件容易的事。他既不能给他的追随者们安全感,也不能许诺他们任何特权,像经师们通常所做的那样。耶稣不欺骗任何人。谁要跟随他,就要学会像他一样生活。
当他们在路上时,来了一个陌生人。看得出来他充满了激情:你不论往那里去,我要跟随你。耶稣首先让他看到在他身上既不能找到安全感,也没有利益或安逸的生活。他自己都没有枕头的地方。他不像其他人那样生活安定,他没有房子,随遇而安。
我们不要自我欺骗。阻止我们真正追随耶稣的最大阻碍就是我们所建立起来的安逸生活。我们不敢正视这个问题因为我们知道它要求我们生活得更慷慨,更团结。我们是舒适生活奴隶。也许,经济危机可以使我们生活得更人性化,也更基督化。
另一个人则请求耶稣让他在跟随之前,先去埋葬他父亲。耶稣以一个神秘的文字游戏答复他:任凭死人去埋葬自己的死人吧!至于你,你要去宣扬天主的国。这些费解的话挑战我们习以为常的生活方式。
我们应该扩展我们活动的平面。家庭并不是全部。还有更重要的东西。如果我们决定跟随耶稣,我们同样要考虑人类家庭:不该有人没有房子,没有故乡,没有身份,没有权利。我们应该为一个更加正义而富有人情味的世界再做点什么。
还有一个人想要跟随耶稣,可是在这之前,他想先告别他的家庭。耶稣的答复令他震惊:手扶着犁而往后看的,不适于天主的国。与耶稣的计划合作要求一个人全身心的投入,心无旁鹜地向前看,挣脱过去的束缚,走向未来。
近日,教宗方济各提醒我们今日教会:我们害怕天主带领我们走上新的道路,使我们离开自己的世界,自我封闭,自私自利,为能向他人开放自我

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远
(Traducción de Eclesalia Informativo)

红传福音的好消息
庆祝主的受难,死亡成为其中的一部分。
通过。jueves, 20 de junio de 2013

06/23/2013 - 12 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMILIA - ES

23 de junio de 2013
12 Tiempo ordinario (C)
Lucas 9, 18-24

¿QUIÉN ES PARA NOSOTROS?

La escena es conocida. Sucedió en las cercanías de Cesarea de Filipo. Los discípulos llevan ya un tiempo acompañando a Jesús. ¿Por qué le siguen? Jesús quiere saber qué idea se hacen de él: “Vosotros, ¿quién decís que soy yo?”. Esta es también la pregunta que nos hemos de hacer los cristianos de hoy. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué idea nos hacemos de él? ¿Le seguimos?
¿Quién es para nosotros ese Profeta de Galilea, que no ha dejado tras de sí escritos sino testigos? No basta que lo llamemos “Mesías de Dios”. Hemos de seguir dando pasos por el camino abierto por él, encender también hoy el fuego que quería prender en el mundo. ¿Cómo podemos hablar tanto de él sin sentir su sed de justicia, su deseo de solidaridad, su voluntad de paz?
¿Hemos aprendido de Jesús a llamar a Dios “Padre”, confiando en su amor incondicional y su misericordia infinita? No basta recitar el “Padrenuestro”. Hemos de sepultar para siempre fantasmas y miedos sagrados que se despiertan a veces en nosotros alejándonos de él. Y hemos de liberarnos de tantos ídolos y dioses falsos que nos hacen vivir como esclavos.
Adoramos en Jesús el Misterio del Dios vivo, encarnado en medio de nosotros? No basta confesar su condición divina con fórmulas abstractas, alejadas de la vida e incapaces de tocar el corazón de los hombres y mujeres de hoy. Hemos de descubrir en sus gestos y palabras al Dios Amigo de la vida y del ser humano. ¿No es la mejor noticia que podemos comunicar hoy a quienes buscan caminos para encontrarse con él?
¿Creemos en el amor predicado por Jesús? No basta repetir una y otra vez su mandato. Hemos de mantener siempre viva su inquietud por caminar hacia un mundo más fraterno, promoviendo un amor solidario y creativo hacia los más necesitados. ¿Qué sucedería si un día la energía del amor moviera el corazón de las religiones y las iniciativas de los pueblos?
¿Hemos escuchado el mandato de Jesús de salir al mundo a curar? No basta predicar sus milagros. También hoy hemos de curar la vida como lo hacía él, aliviando el sufrimiento, devolviendo la dignidad a los perdidos, sanando heridas, acogiendo a los pecadores, tocando a los excluidos. ¿Dónde están sus gestos y palabras de aliento a los derrotados?
Si Jesús tenía palabras de fuego para condenar la injusticia de los poderosos de su tiempo y la mentira de la religión del Templo, ¿por qué no nos sublevamos sus seguidores ante la destrucción diaria de tantos miles de seres humanos abatidos por el hambre, la desnutrición y nuestro olvido?

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Contribuye a despertar la fe en Jesús, Mesías de Dios.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko ekainaren 23a
Urteko 12. Igandea C
Lukas 9,18-24

NOR DA GURETZAT?

Ezaguna da pasadizoa. Filiporen Zesarean gertatu zen. Ikasleek badaramate alditxo bat Jesusekin. Zergatik jarraitzen diote? Bere ingurukoek bere buruaz zer uste duten jakin nahi du Jesusek: «Eta zuek, nor naizela diozue?» Hauxe da gaur egungo kristauek ere egin beharko genukeen galdera. Nor da Jesus guretzat? Zer pentsatzen dugu hartaz? Jarraitzen al diogu?
Nor da guretzat Galileako profeta hori?, bere ondoren idazkirik ez baina lekukoak utzi dituen hori? Ez da aski «Jainkoaren Mesias» dela esatea. Berak urratutako bidean urratsak egiten jarraitu behar dugu, berak eragin nahi zuen sua piztu behar dugu munduan. Nolatan hitz egin genezake hartaz hainbeste, haren zuzentasun-egarria, haren solidaritate-desioa, haren bake-gogoa sentitu gabe?
Ikasi al dugu Jesusengandik Jainkoari «Aita» esaten?, Jainkoaren baldintzarik gabeko maitasunean eta erruki mugagabean konfiantza izanik? Ez da aski «Gure Aita» esatea. Behin betiko lur azpiratu behar ditugu, harengandik urrunaraziz, gugan ernetzen diren mamu eta ikara erlijiosoak. Eta liberatu beharra dugu esklabo bezala biziarazten gaituzten hainbat eta hainbat idolo eta sasi-jainko.
Adoratzen al dugu Jesusengan Jainko biziaren Misterioa, gure artean haragi egina? Ez da aski Jesusen jainkozko izaera aitortzea formula abstraktuak erabiliz, bizitzarekin zerikusirik ez dutenak eta gaur egungo gizon-emakumeen bihotza ukitzeko gaitasunik ez dutenak. Jesusen keinu eta hitzetan biziaren eta gizakiaren Jainko Adiskidea aurkitu behar dugu. Ez ote da hori albisterik hobena, Jesusekin nola topo egin bila dabiltzanei aditzera emateko.
Ba al dugu usterik Jesusek hots egindako maitasunean? Ez da aski haren agindua behin eta berriz errepikatzea. Beti bizirik eutsi beharko genioke haren kezkari: mundu anai-arreba artekoago batera bide egiteko, premiarik handiena dutenentzat maitasun solidarioa eta sortzailea eraginez. Zer gertatuko litzateke, egunen batean maitasunaren suak erlijioen bihotza eta herrien ekimena mugiaraziko balitu?
Entzun dugu Jesusen agindua, mundura jendea sendatzera irteteko? Ez da aski haren mirariak aldarrikatzea. Gaur ere bizitza sendatu beharra dugu hark egiten zuen bezala, sufrimendua arinduz, galduei duintasuna itzuliz, zauriak sendatuz, bekatariei harrera ona eskainiz, baztertuak ukituz. Non dira haren keinuak eta arnas hitzak lur jota direnentzat?
Jesusek su-hitzak bazituen bere garaiko boteretsuen injustizia eta Tenpluko erlijioaren gezurra gaitzesteko, zergatik ez gara matxinatzen haren jarraitzaileok goseak, elikatze-faltak eta gure ardura-ezak egunero abaildurik daukaten hainbat milaka jenderen suntsipenaren aurrean?

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Iratzarri Jesusekiko, Jainkoaren Mesiasekiko, konfiantza.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

23 de juny de 2013
Diumenge XII durant l’any (C)
Lluc 9, 18-24

QUI ÉS PER A NOSALTRES?

L'escena és coneguda. Va passar a les rodalies de Cesarea de Filip. Els deixebles ja fa un temps que acompanyen Jesús. Per què el segueixen? Jesús vol saber quina idea es fan d'ell: "I vosaltres, qui dieu que sóc?". Aquesta és també la pregunta que ens hem de fer els cristians d'avui. Qui és Jesús per a nosaltres? Quina idea ens fem d'ell? El seguim?
Qui és per a nosaltres aquest Profeta de Galilea, que no ha deixat rere seu escrits sinó testimonis? No n'hi ha prou que l'anomenem "Messies de Déu". Hem de continuar donant passos pel camí obert per ell, encendre també avui el foc que volia prendre en el món. Com podem parlar tant d'ell sense sentir la seva set de justícia, el seu desig de solidaritat, la voluntat de pau?
Hem après de Jesús a dir a Déu "Pare", confiant en el seu amor incondicional i la seva misericòrdia infinita? No n'hi ha prou amb recitar el "Parenostre". Hem de sepultar per sempre fantasmes i pors sagrades que es desperten de vegades en nosaltres allunyant-nos d'ell. I hem d'alliberar-nos de tants ídols i déus falsos que ens fan viure com a esclaus.
¿Adorem en Jesús el Misteri del Déu viu, encarnat enmig nostre? No n'hi ha prou de confessar la seva condició divina amb fórmules abstractes, allunyades de la vida i incapaces de tocar el cor dels homes i les dones d'avui. Hem de descobrir en els seus gestos i paraules el Déu Amic de la vida i de l'ésser humà. ¿No és la millor notícia que podem comunicar avui als que busquen camins per trobar-se amb ell?
Creiem en l'amor predicat per Jesús? No n'hi ha prou amb repetir una i altra vegada el seu mandat. Hem de mantenir sempre viva la seva inquietud per caminar cap a un món més fratern, promovent un amor solidari i creatiu envers els més necessitats. Què passaria si un dia l'energia de l'amor mogués el cor de les religions i les iniciatives dels pobles?
Hem escoltat el manament de Jesús de sortir al món a guarir? No n'hi ha prou amb predicar els  seus miracles. També avui hem de guarir la vida com ho feia ell, alleujant el patiment, retornant la dignitat als perduts, guarint ferides, acollint els pecadors, tocant els exclosos. On són els seus gestos i paraules d'alè als derrotats?
Si Jesús tenia paraules de foc per condemnar la injustícia dels poderosos del seu temps i la mentida de la religió del Temple, per què no ens sublevem els seus seguidors davant la destrucció diària de tants milers d'éssers humans abatuts per la fam, la desnutrició i el nostre oblit?

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Contribueix a despertar la fe en Jesús, Messies de Déu.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

23 de xuño de 2013
12 Tempo ordinario (C)
Lucas 9,18-24

QUEN É PARA NÓS?

A escena xa é coñecida. Sucedeu nas proximidades de Cesarea de Filipo. Os discípulos levan xa un tempo acompañando a Xesús. Por que o seguen? Xesús quere saber que idea se van facendo del: “Vós, quen dicides que son eu”. Esta é tamén a pregunta que nos temos de facer os cristiáns de hoxe: Quen é Xesús para nós? Que idea nos facemos del? Seguímolo?
Quen é para nós ese Profeta de Galilea, que non deixou tras si escritos senón testemuñas? Non chega xa con que o chamemos “Mesías de Deus?” Temos de seguir dando pasos polo camiño aberto por el. Acendermos tamén hoxe o lume que el quería prender no mundo. Como podemos falar tanto del sen sentirmos a súa sede de xustiza, o seu desexo de solidariedade, a súa vontade de paz?
Aprendemos de Xesús a chamar a Deus “Pai”, confiando no seu amor incondicional e na súa misericordia infinita? Non abonda con recitarmos o "Noso Pai". Temos de sepultar para sempre pantasmas e medos sagrados que se espertan ás veces en nós afastándonos del. E temos de liberarnos de tantos ídolos e deuses falsos que nos fan vivir como escravos.
Adoramos en Xesús o Misterio do Deus vivo, encarnado no medio de nós? Non basta con confesarmos a súa condición divina con fórmulas abstractas, afastadas da vida e incapaces de tocar o corazón dos homes e mulleres de hoxe. Temos de descubrir nos seus xestos e palabras ao Deus Amigo da vida e do ser humano. Non é a mellor noticia que podemos comunicar hoxe a quen buscan camiños para atoparse con el?
Creemos no amor predicado por Xesús? Non basta repetirmos unha e outra vez o seu mandato. Habemos manter sempre viva a súa inquietude por camiñarmos cara a un mundo máis fraterno, promovendo un amor solidario e creativo cara aos máis necesitados. Que sucedería se un día a enerxía do amor movese o corazón das relixións e as iniciativas dos pobos?
Escoitamos o mandato de Xesús de saírmos ao mundo a curar? Non basta predicarmos os seus milagres. Tamén hoxe habemos curar a vida como o facía el, aliviando o sufrimento, devolvéndolle a dignidade aos perdidos, sanando feridas, acollendo aos pecadores, tocando aos excluídos. Onde están os seus xestos e as palabras de alento aos derrotados?
Se Xesús tiña palabras de lume para condenar a inxustiza dos poderosos do seu tempo e a mentira da relixión do Templo, por que non nos sublevamos os seus seguidores ante a destrución diaria de tantos miles de seres humanos abatidos pola fame, a desnutrición e o noso esquecemento?

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

23 giugno 2013
Domenica XII T.O. (C)
Lc 9, 18-24

CHI È PER NOI?

La scena è nota. Accadde nelle vicinanze di Cesarea di Filippo. I discepoli accompagnano Gesù già da un po’ di tempo. Perché lo seguono? Gesù vuole sapere che idea si fanno di lui: Ma voi, chi dite che io sia?. Questa è anche la domanda che dobbiamo farci noi cristiani di oggi. Chi è Gesù per noi? Che idea ci facciamo di lui? Lo seguiamo?
Chi è per noi questo Profeta di Galilea, che non ha lasciato dietro di sé scritti ma testimoni? Non basta che lo chiamiamo Cristo di Dio. Dobbiamo continuare a fare dei passi sul cammino aperto da lui, accendere anche oggi il fuoco che voleva far ardere nel mondo. Come possiamo parlare tanto di lui senza sentire la sua sete di giustizia, il suo desiderio di solidarietà, la sua volontà di pace?
Abbiamo imparato da Gesù a chiamare Dio “Padre”, confidando nel suo amore incondizionato e nella sua misericordia infinita? Non basta recitare il “Padrenostro”. Dobbiamo seppellire per sempre fantasmi e paure sacre che si risvegliano a volte in noi allontanandoci da lui. E dobbiamo liberarci da tanti idoli e dèi falsi che ci fanno vivere come schiavi.
Adoriamo in Gesù il Mistero del Dio vivo, incarnato in mezzo a noi? Non basta confessare la sua condizione divina con formule astratte, lontane dalla vita e incapaci di toccare il cuore delle donne e degli uomini di oggi. Dobbiamo scoprire nei suoi gesti e nelle sue parole il Dio Amico della vita e dell’essere umano. Non è la più bella notizia che possiamo comunicare oggi a chi cerca vie per incontrarsi con lui?
Crediamo nell’amore predicato da Gesù? Non basta ripetere continuamente il suo mandato. Dobbiamo mantenere sempre viva la sua ansia di camminare verso un mondo più fraterno, promuovendo un amore solidale e creativo verso i più bisognosi. Che succederebbe se un giorno l’energia dell’amore muovesse il cuore delle religioni e le iniziative dei popoli?
Abbiamo ascoltato il mandato di Gesù di andare nel mondo a guarire? Non basta predicare i suoi miracoli. Anche oggi dobbiamo guarire la vita come faceva lui, alleviando la sofferenza, restituendo la dignità a quelli che l’hanno perduta, sanando ferite, accogliendo i peccatori, toccando gli esclusi. Dove sono i suoi gesti e le sue parole d’incoraggiamento ai perdenti?
Se Gesù aveva parole di fuoco per condannare l’ingiustizia dei potenti del suo tempo e la menzogna della religione del Tempio, perché, noi suoi seguaci non ci ribelliamo davanti alla distruzione quotidiana di migliaia di esseri umani colpiti dalla fame, la denutrizione e la nostra dimenticanza?

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE           
A cura di Don José Antonio Pagola
Diffondilo

HOMILIA - FR

23 juin 2013
12 Temps ordinaire (C)
Luc 9, 18-24

QUI EST-IL POUR NOUS?

La scène est connue. Elle est a eu lieu aux alentours de Césarée de Philippe. Depuis un bon moment, les disciples accompagnent Jésus. Pourquoi le suivent-ils ? Jésus veut savoir ce qu’ils pensent de lui: “Et vous, que dites vous ? pour vous qui suis-je ? » C’est là, la question que nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous devons aussi  nous poser. Qui est Jésus pour nous ? Le suivons-nous ?
Qui est pour nous ce Prophète de Galilée, qui n’a pas laissé derrière lui des écrits mais des témoins?  Il ne suffit pas de l’appeler « Messie de Dieu ». Nous devons  continuer à franchir des pas sur le chemin ouvert par lui, allumer aujourd’hui aussi le feu qu’il voulait allumer dans le monde.  Comment pouvons-nous parler tant de Jésus  sans  éprouver sa soif de justice, son désir de solidarité, sa volonté de paix ?
Avons-nous appris de Jésus à appeler Dieu “Père”, en faisant confiance à son amour inconditionnel et à sa miséricorde infinie? Il ne suffit pas de réciter le « Notre Père ». Il nous faut enterrer pour toujours ces fantasmes et ces peurs sacrées qui s’éveillent parfois en nous, nous éloignant de lui.  Et nous devons nous libérer de tant d’idoles et de faux dieux qui nous font mener une vie d’esclaves.
Adorons-nous en Jésus le Mystère du Dieu vivant, incarné au milieu de nous?  Il ne suffit pas de confesser sa condition divine avec des formules abstraites, éloignées de la vie et incapables de toucher le cœur des hommes et des femmes d’aujourd’hui. Nous devons découvrir dans ses gestes et dans ses paroles, le Dieu Ami de la vie et de l’être humain. N’est-ce pas la meilleure nouvelle que nous pouvons communiquer aujourd’hui à ceux qui cherchent des chemins pour le rencontrer ?
Croyons-nous en l’amour prêché par Jésus?  Il ne suffit pas de répéter sans cesse son commandement. Il nous faut maintenir toujours vivante sa préoccupation pour aller vers un monde plus fraternel, en promouvant un amour solidaire et créatif envers les  plus défavorisés. Qu’arriverait-il si un jour l’énergie de l’amour faisait bouger le cœur des religions et les initiatives des peuples ?
Avons-nous entendu le commandement de Jésus d’aller dans le monde pour guérir? Il ne suffit pas de prêcher ses miracles. Nous devons aussi apporter la guérison et protéger la vie comme il le faisait, en soulageant la souffrance, en rendant la dignité à ceux qui sont perdus, en soignant les blessures, en accueillant les pécheurs, en touchant les exclus. Où sont-ils ses gestes et ses paroles d’encouragement envers  les  vaincus ?
Si Jésus avait des paroles de feu pour condamner l’injustice des puissants de son époque et le mensonge de la religion du Temple, pourquoi, nous ses disciples,  ne nous soulevons-nous pas face à la destruction quotidienne de tous ces milliers d’êtres humains abattus par la famine, par  la malnutrition  et par notre oubli ?

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Contribue à éveiller la foi en Jésus, Messie de Dieu
Fais passer le message!

HOMILIA - PT

23 de Junho de 2013
12 Tempo ordinário (C)
Lucas 9, 18-24

QUEM É PARA NÓS?

O episódio é conhecido. Sucedeu nas proximidades de Cesareia de Filipo. Os discípulos levam já algum tempo acompanhando Jesus. Porque o seguem? Jesus quer saber que ideia fazem Dele: “Vós, quem dizeis que Eu sou?”. Esta é também a pregunta que nos temos de fazer aos cristãos de hoje. Quem é Jesus para nós? Que ideia nós fazemos Dele? Seguimo-lo?
Quem é para nós esse Profeta da Galileia, que não deixou atrás de si escritos mas sim testemunhas? Não basta que Lhe chamemos “Messias de Deus”. Temos de seguir dando passos pelo caminho aberto por Ele, acender também hoje o fogo que queria pôr no mundo. Como podemos falar tanto Dele sem sentir a Sua sede de justiça, o Seu desejo de solidariedade, a Sua vontade de paz?
Temos aprendido de Jesus a chamar a Deus “Pai”, confiando no Seu amor incondicional e na Sua misericórdia infinita? Não basta recitar o “Pai Nosso”. Temos de sepultar para sempre fantasmas e medos sagrados que se despertam por vezes em nós afastando-nos Dele. E temos de liberar-nos de tantos ídolos e deuses falsos que nos fazem viver como escravos.
Adoramos em Jesus o Mistério de Deus vivo, encarnado no meio de nós? Não basta confessar a sua condição divina com fórmulas abstratas, afastadas da vida e incapazes de tocar o coração dos homens e mulheres de hoje. Temos de descobrir nos Seus gestos e palavras o Deus Amigo da vida e do ser humano. Não é a melhor notícia que podemos comunicar hoje a quem procura caminhos para encontrar-se com Ele?
Acreditamos no amor predicado por Jesus? Não basta repetir uma e outra vez o Seu mandato. Temos de manter sempre viva a sua inquietude por caminhar para um mundo mais fraterno, promovendo um amor solidário e criativo para com os necessitados. Que sucederia se um dia a energia do amor movesse o coração das religiões e as iniciativas dos povos?
Temos escutado o mandato de Jesus de sair pelo mundo a curar? Não basta predicar os Seus milagres. Também hoje temos de curar a vida como o fazia Ele, aliviando o sofrimento, devolvendo a dignidade aos perdidos, curando feridas, acolhendo os pecadores, tocando os excluídos. Onde estão os Seus gestos e palavras de alento aos derrotados?
Se Jesus tinha palavras de fogo para condenar a injustiça dos poderosos do Seu tempo e a mentira da religião do Templo, por que não nos sublevamos, os Seus seguidores, ante a destruição diária de tantos milhares de seres humanos abatidos pela fome. a desnutrição e o nosso esquecimento?

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Contribui para despertar a fé em Jesus, Messias de Deus.
Passa-o.

HOMILIA - EN

June 23, 2013
12th Sunday in Ordinary Time – C
Luke 9:18-24

WHO IS HE FOR US?

The scene is well-known. It happened in the neighborhood of Caesarea Philippi. His disciples have been accompanying Jesus for some time now. Why do they follow him? Jesus wants to know what idea they have of him: “And you, who do you say I am?” This is the same question that we Christian need to ask ourselves today. Who is Jesus for us? What idea do we have of him? Are we following him?
Who is he for us - this Prophet from Galilee who didn’t leave behind any writings, but only witnesses? It’s not enough to call him “the Messiah of God”. We have to take steps in the path he opened, light the fire even today that he wanted to set ablaze in the world. How can we talk so much about him without feeling his thirst for justice, his desire for solidarity, his will of peace?
Have we learned from Jesus to call God ‘Father’, trusting in God’s unconditional love and infinite mercy? It’s not enough to recite the ‘Our Father’. We have to bury once and for all the fantasies and sacred fears that sometimes arise in us, leading us away from him. And we have to free ourselves of so many idols and false gods that force us to live as slaves.
Do we adore in Jesus the Mystery of the Living God, made flesh in our midst? It’s not enough to confess his divine condition by means of abstract formulas that are removed from life and incapable of touching the hearts of today’s men and women.  We need to discover in his gestures and words the God who is the Friend of life and of human beings. Isn’t this the best news that we could communicate today to those who seek paths to find him?
Do we believe in the love that Jesus preached? It’s not enough to repeat over and over his command. We need to keep alive his concern to journey toward a more fraternal world, promoting a love that is more united and more creative toward the most needy. What would happen if one day the energy of love moved the heart of all religions and of all peoples’ initiatives?
Have we listened to Jesus’ command to go out to heal the world?  It’s not enough to preach his miracles. We also need to heal each other’s lives today as he did then, alleviating suffering, returning dignity to the lost, healing wounds, welcoming sinners, touching the rejected. Where are his gestures and words of encouragement for the down-trodden?
If Jesus had fiery words to condemn the injustice of the powerful of his day and the lie of the religion of the Temple, why don’t we, his followers, rise up in the face of the daily destruction of so many thousands of human beings beaten down by hunger, malnutrition and our oversight?

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS
Be a part of awakening faith in Jesus, the Messiah of God.
Pass it on.


HOMILIA - CN

2013623
12日星期天在普通时间 – C
路加福音9:18-24

为我们来说,他是谁?

这是一个非常熟悉的场景,发生在裴理伯的凯撒勒雅附近。门徒们已经陪伴耶稣一段时间了。他们为什么跟随他?耶稣想知道他们对他的看法:你们说我是谁呢?今天我们基督徒也应该反躬自问这个问题。对我们来说,耶稣是谁?我们对他有什么看法?我们是否跟随他?
对我们来说,那个加里肋亚的先知是谁?他没有留下著作,却留下了见证人?单单称他为天主的默西亚是不够,我们要走在他所开辟的道路上,去点燃他想要在世上点燃的火。我们怎么能整天谈论他,却没有感受到他对正义、团结与和平的渴望呢?
我们是否学会像耶稣那样称天主为,全心信赖他无条件的爱及无止境的仁慈呢?只是重复我们的天父是不够的,我们要彻底埋葬幻想与恐惧,因为有时我们会因着心里所产生的这些而远离他。我们应该从那些虚假的神明与偶像中解放出来,因为它们使我们像奴隶一般生活。
我们在基督内朝拜降生成人,居住在我们中间的生活的天主的奥迹?只是以抽象的方式承认他的天主性是不够的,因为这使我们远离生活,而不能触动今天的人们的心。我们应在他的举止言语上看到天主:生命与人的朋友。对那些正在寻找道路与他相遇的人,这不是我们所能宣讲的最好的消息吗?
我们相信耶稣所宣讲的吗?只是一遍遍地重复他的诫命是不够的,我们必须时刻警醒着为能走向一个更富兄弟爱德的世界,为能以一种团结而富有创造性的爱德帮助那些需要的人。如果有一天,爱的力量感动了各宗教的心灵以及各民族的主动性,将会如何呢?
我们已经听到了耶稣让我们走向世界去治愈病人的命令?只是宣讲他的奇迹是不够的。同样我们今天必须像他一样去治愈生命,缓解痛苦,恢复不幸者的尊严,治疗创伤,接纳罪人,碰触被排挤的人。今天,那些安慰鼓励心灵破碎的人们的言行举止在哪里?
如果耶稣曾以火热的言语审判他那个时代的不正义与圣殿里的谎言,面对今日世界无数被饥饿,营养不良与遗忘支解的人类,我们,他的追随者,怎么能不起来反抗呢?

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远
(Traducción de Eclesalia Informativo)

红传福音的好消息
庆祝主的受难,死亡成为其中的一部分。
通过。