jueves, 27 de junio de 2013

06/30/2013 - 13 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMILIA - ES

30 de junio de 2013
13 Tiempo ordinario (C)
Lucas 9, 51-62

CÓMO SEGUIR A JESÚS

Jesús emprende con decisión su marcha hacia Jerusalén. Sabe el peligro que corre en la capital, pero nada lo detiene. Su vida solo tiene un objetivo: anunciar y promover el proyecto del reino de Dios. La marcha comienza mal: los samaritanos lo rechazan. Está acostumbrado: lo mismo le ha sucedido en su pueblo de Nazaret.
Jesús sabe que no es fácil acompañarlo en su vida de profeta itinerante. No puede ofrecer a sus seguidores la seguridad y el prestigio que pueden prometer los letrados de la ley a sus discípulos. Jesús no engaña a nadie. Quienes lo quieran seguir tendrán que aprender a vivir como él.
Mientras van de camino, se le acerca un desconocido. Se le ve entusiasmado:”Te seguiré adonde vayas”. Antes que nada, Jesús le hace ver que no espere de él seguridad, ventajas ni bienestar. Él mismo “no tiene dónde reclinar su cabeza”. No tiene casa, come lo que le ofrecen, duerme donde puede.
No nos engañemos. El gran obstáculo que nos impide hoy a muchos cristianos seguir de verdad a Jesús es el bienestar en el que vivimos instalados. Nos da miedo tomarle en serio porque sabemos que nos exigiría vivir de manera más generosa y solidaria. Somos esclavos de nuestro pequeño bienestar. Tal vez, la crisis económica nos puede hacer más humanos y más cristianos.
Otro pide a Jesús que le deje ir a enterrar a su padre antes de seguirlo. Jesús le responde con un juego de palabras provocativo y enigmático: “Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios”. Estas palabras desconcertantes cuestionan nuestro estilo convencional de vivir.
Hemos de ensanchar el horizonte en el que nos movemos. La familia no lo es todo. Hay algo más importante. Si nos decidimos a seguir a Jesús, hemos de pensar también en la familia humana: nadie debería vivir sin hogar, sin patria, sin papeles, sin derechos. Todos podemos hacer algo más por un mundo más justo y fraterno.
Otro está dispuesto a seguirlo, pero antes se quiere despedir de su familia. Jesús le sorprende con estas palabras: “El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios”. Colaborar en el proyecto de Jesús exige dedicación total, mirar hacia adelante sin distraernos, caminar hacia el futuro sin encerrarnos en el pasado.
Recientemente, el Papa Francisco nos ha advertido de algo que está pasando hoy en la Iglesia: “ Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, sacándonos de nuestros horizontes, con frecuencia limitados, cerrados y egoístas, para abrirnos a los suyos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde la llamada de Jesús a seguirlo.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko ekainaren 30a
Urteko 13. Igandea C
Lukas 9,51-62

NOLA JARRAITU JESUSI

Jesusek deliberatuki ekin dio Jerusalemerako bideari. Jakinaren gainean da han izango duen arriskuaz, baina ezerk ez dio atzera eginarazi. Bere bizitzak xede bakarra du: Jainkoaren erreinuaren egitasmoa hots egin eta sustatu. Ibilbidea gaizki hasi da: samariarrek uko egin diote. Jesus, ordea, egina dago horretara: gauza bera gertatu zaio Nazaret bere herrian.
Jesusek badaki ez dela gauza erraza beraren bidelagun izatea, profeta ibiltariaren bizitzan. Ezin eskaini die bere jarraitzaileei segurtasunik eta osperik, lege-maisuek beren ikasleei bezala. Jesusek ez du inor engainatu nahi. Jarraitu nahi diotenek ikasi beharra izango dute bera bezala bizitzen.
Bidean doazela, ezezagun bat hurbildu zaio. Gogotsu ageri da: «Noranahi zoazela jarraituko dizut». Beste ezer baino lehen, Jesusek adierazi dio ez dezala espero beragandik segurtasunik, probetxurik, ongizaterik. Berak ere «ez du bere burua non ezarririk». Ez du etxerik, eskaintzen diotena jaten du, ahal duen lekuan lo egiten.
Ez gaitezen engainatu. Jesusi zinez jarraitzea eragozten digun oztopo handia, gaur egun, bizileku dugun ongizatea da. Beldurra diogu Jesus aintzat hartzeari, zeren bai baitakigu era eskuzabalago eta solidarioagoan bizitzea eskatuko ligukeela. Geure ongizate txikiaren esklabo gara. Agian, ekonomi krisiak bihur gaitzake gizatasun handiagoko eta kristauago.
Beste batek eskatu dio Jesusi utz diezaiola, berari jarraitu aurretik, aitari lur ematera joaten. Hitz-joko zirikatzaile eta enigmatikoz erantzun dio Jesusek: «Utzi hildakoek hildakoei lur eman diezaieten; zu zoaz Jainkoaren erreinua hots egitera». Hitz nahastaile hauek koloka jartzen dute gure biziera konbentzionala.
Zabaldu beharra dugu mugitzen garen ikusmira. Familia ez da den guztia. Bada garrantzizkoagorik. Jesusi jarraitzea erabakitzen badugu, gogoan hartu beharra dugu giza familia osoa ere: inork ez luke bizi behar etxerik gabe, aberririk gabe, paperik gabe, eskubiderik gabe. Guztiok egiten ahal dugu zerbait gehiago mundu zuzenago eta anai-arreba artekoago baten alde.
Beste bat prest dago Jesusi jarraitzeko, baina, aurrez, agur egin nahi dio familiari. Hitz txundigarri hauek bota dizkio Jesusek: «Goldeari atxiki eta atzera begira jarraitzen duenak ez du balio Jainkoaren erreinurako». Jesusen egitasmoan lankide izateak hari erabat emana bizitzea esan nahi du, aurrera begira bizitzea zabartu gabe, etorkizunerantz bide egitea iraganean hesitu gabe.
Duela gutxi, Frantzisko aita santuak Elizan gaur egun gertatzen ari den gauza batez ohartarazi gaitu: «Beldur gara Jainkoak beste bide batetik eramango ote gaituen, sarritan mugatuak, itxiak eta egoistak diren geure ohiko horizontetatik ateraraziz, bereetara bideratzen gaituelarik».

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Zabaldu Jesusen deia berari jarraitzekoa.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

30 de juny de 2013
Diumenge XIII durant l’any (C)
Lluc 9, 51-62

COM SEGUIR JESÚS

Jesús emprèn amb decisió la seva marxa cap a Jerusalem. Sap el perill que corre a la capital, però res el deté. La seva vida només té un objectiu: anunciar i promoure el projecte del regne de Déu. La marxa comença malament: els samaritans el rebutgen. Hi està acostumat: el mateix li ha passat al seu poble de Natzaret.
Jesús sap que no és fàcil acompanyar-lo en la seva vida de profeta itinerant. No pot oferir als seus seguidors la seguretat i el prestigi que poden prometre els lletrats de la llei als seus deixebles. Jesús no enganya ningú. Els qui el vulguin seguir hauran d'aprendre a viure com ell.
Mentre fan camí, se li acosta un desconegut. Se'l veu entusiasmat: "Et seguiré arreu on vagis". Primer de tot, Jesús li fa veure que no esperi d'ell seguretat, avantatges ni benestar. Ell mateix "no té on reposar el cap". No té casa, menja el que li ofereixen, dorm on pot.
No ens enganyem. El gran obstacle que ens impedeix avui a molts cristians seguir de veritat a Jesús és el benestar en què vivim instal•lats. Ens fa por de prendre’l seriosament perquè sabem que ens exigiria viure de manera més generosa i solidària. Som esclaus del nostre petit benestar. Potser, la crisi econòmica ens pot fer més humans i més cristians.
Un altre demana a Jesús que el deixi anar a enterrar el seu pare abans de seguir-lo. Jesús li respon amb un joc de paraules provocatiu i enigmàtic: "Deixa que els morts enterrin els seus morts; tu vés i anuncia el Regne de Déu". Aquestes paraules desconcertants qüestionen el nostre estil convencional de viure.
Hem d'eixamplar l'horitzó en el qual ens movem. La família no ho és tot. Hi ha alguna cosa més important. Si ens decidim a seguir Jesús, hem de pensar també en la família humana: ningú hauria de viure sense llar, sense pàtria, sense papers, sense drets. Tots podem fer alguna cosa més per un món més just i més fraternal.
Un altre està disposat a seguir-lo, però abans es vol acomiadar de la seva família. Jesús el sorprèn amb aquestes paraules: "Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és bo per al Regne de Déu". Col•laborar en el projecte de Jesús exigeix dedicació total, mirar cap endavant sense distreure'ns, caminar cap al futur sense tancar-nos en el passat.
Recentment, el Papa Francesc ens ha advertit d’una cosa que està passant avui a l'Església: "Tenim por que Déu ens porti per camins nous, traient-nos dels nostres horitzons, sovint limitats, tancats i egoistes, per obrir-nos als seus".

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Difon la crida de Jesús a seguir-lo.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

30- xuño 2013.-
13º T.O. (C).
Lc 9, 51-62

COMO SEGUIRMOS A XESÚS

Xesús emprende con decisión a súa marcha cara a Xerusalén. Sabe o perigo que corre na capital, pero nada o detén. A súa vida só ten un obxectivo: anunciar e promover o proxecto do reino de Deus. A marcha comeza mal: os samaritanos rexéitano. Está afeito: o mesmo lle sucedeu xa no seu pobo de Nazaret.
Xesús sabe que non é fácil acompañalo na súa vida de profeta itinerante. Non pode ofrecer aos seus seguidores a seguridade e o prestixio que poden prometer os letrados da lei aos seus discípulos. Xesús non engana a ninguén. Quen o queira seguir terá de aprender a vivir coma el.
Mentres van de camiño, achégaselle un descoñecido.Véselle entusiasmado: “Seguireite a onde vaias”.
Primeiro de nada, Xesús faille ver que non espere del seguridade, vantaxes nin benestar. El mesmo “non ten onde reclinar a súa cabeza”.
Non ten casa, come o que lle ofrecen, dorme onde pode. Non nos enganemos. O gran obstáculo que nos impide hoxe a moitos cristiáns seguir de verdade a Xesús é o benestar no que vivimos instalados. Dános medo tomalo en serio porque sabemos que nos esixiría vivir de xeito máis xeneroso e solidario. Somos escravos do noso pequeno benestar. Talvez, a crise económica pódenos facer máis humanos e máis cristiáns.
Outro pídelle a Xesús que lle deixe ir enterrar o seu pai antes de seguilo. Xesús respóndelle cun xogo de palabras provocativo e enigmático: “Deixa que os mortos enterren aos seus mortos, ti vai anunciar o reino de Deus”. Estas palabras desconcertantes cuestionan o noso estilo convencional de vivirmos.
Temos de ensanchar o horizonte no que nos movemos. A familia non o é todo. Hai algo máis importante. Se nos decidimos a seguir a Xesús, temos de pensar tamén na familia humana: ninguén debería vivir sen fogar, sen patria, sen papeis, sen dereitos. Todos podemos facer algo máis a prol dun mundo máis xusto e fraterno.
Outro está disposto a seguilo, pero antes quere ir despedir a súa familia. Xesús sorpréndeo con estas palabras: “O que bota man ao arado e segue mirando cara atrás non vale para o reino de Deus”. Colaborar no proxecto de Xesús esixe dedicación total, mirarmos cara a adiante sen distraernos, camiñarmos cara ao futuro sen encerrarnos no pasado.
Recentemente, o Papa Francisco advertiunos de algo que está pasando hoxe na Igrexa: “Temos medo a que Deus nos leve por camiños novos, sacándonos dos nosos horizontes, con frecuencia limitados, pechados e egoístas, para abrirnos aos seus.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

30 giugno 2013
XIII T. O. (C)
Lc 9, 51-62

COME SEGUIRE GESÙ

Gesù inizia decisamente il suo cammino verso Gerusalemme. Conosce il pericolo che corre nella capitale, ma niente lo trattiene. La sua vita ha solo un obiettivo: Annunciare e promuovere il progetto del Regno di Dio. Il cammino comincia male: i samaritani lo rifiutano. È abituato: gli è successo lo stesso a Nazareth, il suo paese.
Gesù sa che non è facile accompagnarlo nella sua vita di profeta itinerante. Non può offrire ai suoi seguaci la sicurezza e il prestigio che possono promettere i maestri della legge ai loro discepoli. Gesù non inganna nessuno. Chi lo voglia seguire, dovrà imparare a vivere come lui.
Mentre sono per strada, gli si avvicina uno sconosciuto. Lo si vede entusiasta: Ti seguirò dovunque tu vada. Per prima cosa, Gesù gli fa vedere che non aspetti da lui sicurezza, vantaggi né benessere. Lui stesso non ha dove posare il capo. Non ha casa, mangia quello che gli offrono, dorme dove può.
Non ci inganniamo. Il grande ostacolo che oggi impedisce a molti cristiani di seguire veramente a Gesù è il benessere in cui viviamo istallati. Ci fa paura prenderlo sul serio, perché sappiamo che esigerà da noi che viviamo in maniera più generosa e solidale. Siamo schiavi del nostro piccolo benessere. Forse la crisi economica ci può rendere più umani e più cristiani.
Un altro chiede a Gesù che lo lasci andare a seppellire suo padre prima di seguirlo. Gesù gli risponde con un gioco di parole provocante ed enigmatico: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio. Queste parole sconcertanti mettono in questione il nostro stile convenzionale di vivere.
Dobbiamo allargare l’orizzonte nel quale ci muoviamo. La famiglia non è tutto. C’è qualcosa di più importante. Se ci decidiamo a seguire Gesù, dobbiamo pensare anche alla famiglia umana: nessuno dovrebbe vivere senza casa, senza patria, senza documenti, senza diritti. Tutti possiamo fare qualcosa di più per un mondo più giusto e fraterno.
Un altro è disposto a seguirlo, ma prima si vuole congedare dalla sua famiglia. Gesù lo sorprende con queste parole: Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio. Collaborare al progetto di Gesù esige dedizione totale, guardare sempre avanti senza distrarci, camminare verso il futuro senza chiuderci nel passato.
Recentemente, Papa Francesco ci ha avvertito di qualcosa che sta accadendo oggi nella Chiesa: “Abbiamo paura che Dio ci porti per cammini nuovi, sottraendoci dai nostri orizzonti, spesso limitati, chiusi ed egoisti,  per aprirci ai suoi”.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Propaga la chiamata di Gesù a seguirlo
Diffondilo.

HOMILIA - FR

30 Juin 2013
13 Temps ordinaire (C)
Luc 9, 51-62

COMMENT SUIVRE JESUS

Jésus entreprend  avec courage sa montée vers  Jérusalem. Il sait le risque qu’il court dans la capitale mais rien ne l’arrête.  Le seul objectif de sa vie : annoncer et promouvoir le projet du royaume de Dieu. La marche ne commence pas bien : les samaritains le rejettent. Mais il y est habitué : la même chose lui est arrivée dans son  village de Nazareth.
Jésus sait qu’il n’est pas facile de le suivre dans sa vie  de prophète itinérant. Il ne peut pas offrir à ses disciples la sécurité et le prestige que les docteurs de la loi peuvent promettre à leurs disciples.  Jésus ne trompe personne. Ceux qui veulent le suivre devront apprendre à vivre comme lui.
Chemin faisant, il est abordé par un inconnu qui a l’air enthousiaste : « Je te suivrai partout où tu iras ». Avant tout propos, Jésus lui fait comprendre qu’il ne doit attendre de lui, ni sécurité, ni avantages ni bien-être. Lui-même  « n’a pas d’endroit où reposer sa tête ». Il manque de maison, il mange ce qu’on lui offre et il dort là où il peut.
Ne nous trompons pas. Le grand obstacle qui empêche beaucoup d’entre nous, chrétiens d’aujourd’hui,  de suivre vraiment Jésus, c’est le bien-être où  nous sommes installés. Nous avons peur de le prendre au sérieux parce que nous savons  que cela nous demanderait de vivre d’une façon plus généreuse et solidaire. Nous sommes devenus  esclaves de notre petit bien-être. Peut-être la crise économique pourra-t-elle  nous rendre plus humains et plus chrétiens.
Un autre demande à Jésus de lui permettre d’aller enterrer son père avant de le suivre. Jésus lui répond avec un jeu de mots provocateur et énigmatique : « Laisse les morts enterrer leurs morts ; toi, va annoncer le royaume de Dieu ». Ces paroles déconcertantes mettent en question notre style conventionnel de vivre.
Il nous faut élargir l’horizon dans lequel nous évoluons. La famille n’est pas tout. Il y a quelque chose de plus important. Si nous nous décidons à suivre Jésus, nous devons aussi penser à la famille humaine : personne ne doit manquer d’un foyer, d’une patrie, de ses papiers, de ses  droits. Nous pouvons tous faire quelque chose pour un monde plus juste et fraternel.
Un autre dit être disposé à le suivre, mais avant  il veut prendre congé de sa famille. Jésus le surprend avec ces paroles : « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, n’est pas digne du royaume de Dieu ». Prendre part au projet de Jésus, exige un dévouement total, exige de regarder en avant sans se distraire, de cheminer vers l’avenir sans se renfermer dans le passé.
Récemment, le Pape François a attiré notre attention sur quelque chose qui est en train de se passer aujourd’hui dans l’Eglise: “Nous craignons que Dieu nous conduise par de nouveaux chemins, en nous sortant de nos horizons, souvent limités, fermés et égoïstes, pour nous ouvrir aux siens. »

José Antonio Pagola
Traducteiur: carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Répands l’appel de Jésus à le suivre
Fais passer le message!

HOMILIA - PT

30 de Junho de 2013
13 Tempo ordinário (C)
Lucas 9, 51-62

COMO SEGUIR JESUS

Jesus empreende com decisão a Sua marcha para Jerusalém. Sabe o perigo que corre na capital, mas nada o detém. A Sua vida só tem um objetivo: anunciar e promover o projeto do reino de Deus. A marcha começa mal: os samaritanos rejeitam-No. Está acostumado: o mesmo sucedeu na Sua terra em Nazaré.
Jesus sabe que não é fácil acompanharem-No na Sua vida de profeta itinerante. Não pode oferecer aos Seus seguidores a segurança e o prestígio que podem prometer os letrados da lei aos Seus discípulos. Jesus não engana ninguém. Quem o queira seguir terá que aprender a viver como Ele.
Enquanto vão no caminho, aproxima-se um desconhecido. Encontra-se entusiasmado: ”Seguir-te-ei onde vás”. Antes de mais nada, Jesus faz-lhe ver que não espere Dele segurança, ventagens nem bem-estar. Ele mesmo “não tem onde reclinar a Sua cabeça”. Não tem casa, come o que lhe oferecem, dorme onde pode.
Não nos enganemos. O grande obstáculo que nos impede hoje a muitos cristãos de seguirem de verdade a Jesus é o bem-estar em que vivemos instalados. Dá-nos medo levar a sério porque sabemos que nos exigiria viver de forma mais generosa e solidária. Somos escravos do nosso pequeno bem-estar. Talvez, a crise económica nos possa fazer mais humanos e mais cristãos.
Outro pede a Jesus que o deixe ir enterrar o seu pai antes de segui-lo. Jesus responde-lhe com um jogo de palavras provocador e enigmático: “Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu, vai anunciar o reino de Deus”. Estas palavras desconcertantes questionam o nosso estilo convencional de viver.
Temos de ampliar o horizonte em que nos movemos. A família não é tudo. Há algo mais importante. Se nos decidimos a seguir Jesus, temos de pensar também na família humana: ninguém deveria viver sem lar, sem pátria, sem papéis, sem direitos. Todos podemos hacer algo más por um mundo más justo y fraterno.
Outro está disposto a segui-lo, mas antes que despedir-se da sua família. Jesus surpreende-o com estas palavras: “O que deita a mão ao arado e continua olhando para trás não serve para o reino de Deus. Colaborar no projeto de Jesus exige dedicação total, olhar para a frente sem distrações, caminhar para o futuro sem nos encerrarmos no passado.
Recentemente, o Papa Francisco advertiu-nos de algo que se está a passar hoje na Igreja: “ Temos medo que Deus nos leve por caminhos novos, tirando-nos dos nossos horizontes, com frequência limitados, fechados e egoístas, para nos abrir aos seus.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde a chamada de Jesus para o seguir.
Passa-o.

HOMILIA - EN

June 30, 2013
Luke 9:51-62
13th Sunday in Ordinary Time – C

HOW TO FOLLOW JESUS

Jesus resolutely sets off toward Jerusalem. He knows the danger that he runs in the capital, but nothing will hold him back. His life has just one objective: announce and advance the project of the Reign of God. The departure starts off badly: the Samaritans reject him. He’s used to that: the same thing had happened to him in his own town of Nazareth.
Jesus knows that it isn’t easy to journey with him in his life as an itinerate prophet.  He can’t offer his followers the security and the prestige that the teachers of the law can promise their disciples. Jesus doesn’t deceive anyone. Whoever wants to follow him will have to learn to live as he does.
While they continue on their journey, a stranger comes up to him. He seems to be full of enthusiasm: “I will follow you wherever you go”. Above all, Jesus makes him see that from Jesus he can’t hope for security, or profit, or wellbeing. Jesus himself “has nowhere to lay his head”. He has no house, he eats what is given him, he sleeps where he can.
We shouldn’t fool ourselves. The great obstacle that holds back many of us Christians from truly following Jesus today is the wellbeing in which we have enclosed our lives. We’re afraid to take Jesus seriously because we know that he demands that we live with more generosity, with more solidarity. We are slaves of our little wellbeing. Maybe the economic crisis can make us more human and more Christian.
Another asks of Jesus that he let him go to bury his father before joining Jesus.  Jesus answers him with a play on words that is provocative and enigmatic: “Leave the dead to bury their dead; your duty is to go and spread the news of the kingdom of God”. These harsh words call into question our conventional way of life.
We have to broaden the horizon we move in. The family isn’t everything. There’s something more important. If we decide to follow Jesus, we need to think also about the human family: no one should have to live without home, country, papers, rights.  All can do something more for a more just and fraternal world.
Another is ready to follow him, but first wants to say good-bye to his family.  Jesus surprises him with these words: “Once the hand is laid on the plough, no one who looks back is fit for the kingdom of God.” To collaborate in Jesus’ project demands complete dedication, looking ahead without losing focus, walking toward the future without locking ourselves in the past.
Recently Pope Francis has warned us of something that is happening today in the Church: “We are afraid that God is carrying us on new paths, casting us out of our horizons that are all too often limited, closed and selfish, in order to open us to God’s own horizons.”

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS
Spread the call of Jesus to follow him.
Pass it on.


HOMILIA - CN

2013630
路加福音9:51-62
13日星期天在普通时间 - C

如何跟随耶稣

耶稣毅然走向耶路撒冷。他非常清楚首都所蕴含的危险,然而没有任何东西可以阻止他。他的生命只有一个目的:宣讲并推动天主的国实现。然而,事情一开始就碰到了障碍:撒玛黎亚人拒绝他。他已经习惯了:在他的故乡纳匝肋发生过同样的事。
耶稣很清楚要陪他走完先知之旅不是件容易的事。他既不能给他的追随者们安全感,也不能许诺他们任何特权,像经师们通常所做的那样。耶稣不欺骗任何人。谁要跟随他,就要学会像他一样生活。
当他们在路上时,来了一个陌生人。看得出来他充满了激情:你不论往那里去,我要跟随你。耶稣首先让他看到在他身上既不能找到安全感,也没有利益或安逸的生活。他自己都没有枕头的地方。他不像其他人那样生活安定,他没有房子,随遇而安。
我们不要自我欺骗。阻止我们真正追随耶稣的最大阻碍就是我们所建立起来的安逸生活。我们不敢正视这个问题因为我们知道它要求我们生活得更慷慨,更团结。我们是舒适生活奴隶。也许,经济危机可以使我们生活得更人性化,也更基督化。
另一个人则请求耶稣让他在跟随之前,先去埋葬他父亲。耶稣以一个神秘的文字游戏答复他:任凭死人去埋葬自己的死人吧!至于你,你要去宣扬天主的国。这些费解的话挑战我们习以为常的生活方式。
我们应该扩展我们活动的平面。家庭并不是全部。还有更重要的东西。如果我们决定跟随耶稣,我们同样要考虑人类家庭:不该有人没有房子,没有故乡,没有身份,没有权利。我们应该为一个更加正义而富有人情味的世界再做点什么。
还有一个人想要跟随耶稣,可是在这之前,他想先告别他的家庭。耶稣的答复令他震惊:手扶着犁而往后看的,不适于天主的国。与耶稣的计划合作要求一个人全身心的投入,心无旁鹜地向前看,挣脱过去的束缚,走向未来。
近日,教宗方济各提醒我们今日教会:我们害怕天主带领我们走上新的道路,使我们离开自己的世界,自我封闭,自私自利,为能向他人开放自我

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远
(Traducción de Eclesalia Informativo)

红传福音的好消息
庆祝主的受难,死亡成为其中的一部分。
通过。No hay comentarios:

Publicar un comentario