lunes, 27 de marzo de 2017

04-02-2017 - Fifth Sunday of Lent - A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

02-04-2017
5 Cuaresma – A
Juan 11,1-45

ASÍ QUIERO MORIR YO

Jesús nunca oculta su cariño hacia tres hermanos que viven en Betania. Seguramente son los que le acogen en su casa siempre que sube a Jerusalén. Un día, Jesús recibe un recado: «Nuestro hermano Lázaro, tu amigo, está enfermo». Al poco tiempo Jesús se encamina hacia la pequeña aldea.
Cuando se presenta, Lázaro ha muerto ya. Al verlo llegar, María, la hermana más joven, se echa a llorar. Nadie la puede consolar. Al ver llorar a su amiga y también a los judíos que la acompañan, Jesús no puede contenerse. También él «se echa a llorar» junto a ellos. La gente comenta: «¡Cómo lo quería!».
Jesús no llora solo por la muerte de un amigo muy querido. Se le rompe el alma al sentir la impotencia de todos ante la muerte. Todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser un deseo insaciable de vivir. ¿Por qué hemos de morir? ¿Por qué la vida no es más dichosa, más larga, más segura, más vida?
El hombre de hoy, como el de todas las épocas, lleva clavada en su corazón la pregunta más inquietante y más difícil de responder: ¿qué va a ser de todos y cada uno de nosotros? Es inútil tratar de engañarnos. ¿Qué podemos hacer ante la muerte? ¿Rebelarnos? ¿Deprimirnos?
Sin duda, la reacción más generalizada es olvidarnos y «seguir tirando». Pero, ¿no está el ser humano llamado a vivir su vida y a vivirse a sí mismo con lucidez y responsabilidad? ¿Solo hacia nuestro final nos hemos de acercar de forma inconsciente e irresponsable, sin tomar postura alguna?
Ante el misterio último de la muerte no es posible apelar a dogmas científicos ni religiosos. No nos pueden guiar más allá de esta vida. Más honrada parece la postura del escultor Eduardo Chillida, al que en cierta ocasión le escuché decir: «De la muerte, la razón me dice que es definitiva. De la razón, la razón me dice que es limitada».
Los cristianos no sabemos de la otra vida más que los demás. También nosotros nos hemos de acercar con humildad al hecho oscuro de nuestra muerte. Pero lo hacemos con una confianza radical en la bondad del Misterio de Dios que vislumbramos en Jesús. Ese Jesús al que, sin haberlo visto, amamos y al que, sin verlo aún, damos nuestra confianza.
Esta confianza no puede ser entendida desde fuera. Solo puede ser vivida por quien ha respondido, con fe sencilla, a las palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto?». Recientemente, Hans Küng, el teólogo católico más crítico del siglo XX, cercano ya a su final, ha dicho que, para él, morirse es «descansar en el misterio de la misericordia de Dios». Así quiero morir yo.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-04-02
Garizumako 5. igandea – A
Joan 11,1-45

HORRELA NAHI DUT NIK HIL

Jesusek ez du ezkutatu sekula Betanian bizi diren hiru anai-arrebekiko maitasun beroa. Segur aski, Jerusalemera igotzen den guztietan etxean hartzen dutenak dira. Behin batean, Jesusek enkargu bat jaso du: «Gure neba Lazaro, zure adiskidea, gaixo dago». Handik gutxira, herrixka hartarako bidea hartu du Jesusek.
Iritsi denean, Lazaro hila da. Jesus ikusi duenean, Mariak, ahizpa gazteenak, negarrari eman dio. Ezin kontsolatu du inork. Bere adiskide hori eta honek lagun dituen juduak ikustean, Jesusek ezin eutsi izan dio. «Negarrari eman dio» berak ere beste haiekin batean. Eta jendeak esaten du: «Nola maite zuen!».
Jesusek ez du negar egiten bere adiskide maiteagatik bakarrik. Bihotza urratu zaio heriotzaren aurrean guztiei nabari zaien ezinagatik. Guztiok dugu geure izatearen barruenean bizi-nahi aseezin bat. Zer dela-eta gure hil behar hori? Nolatan ez dugu geure bizitza zoriontsuagoa, luzeagoa, seguruagoa, biziagoa?
Gaur egungo gizakiak, aldi guztietakoak bezala, iltzaturik du bihotzean galderarik kezkagarriena eta erantzuteko zailena: zer izango da azkenean gu guztioz eta gutako bakoitzaz? Alferrik da geure burua engainatzea. Zer egiten ahal dugu heriotzaren aurrean? Matxinatu, geure onetik atera? Etsi?
Dudarik gabe, erreakziorik ohikoena arazoaz ahaztea izaten dugu eta «hil arte segi». Alabaina, gizakia ez al dago egina bere bizitza bizitzeko eta bere bizitza azti eta erantzukizunez bizitzeko? Soilik geure azken horretara jo behar al dugu era oharkabean eta erantzukizunik gabe, joera jakin bat hartu gabe?
Heriotzaren azken misterioaren aurrean, ez da posible dogma zientifiko eta erlijiosoei eskua luzatzea. Ezin gidatzen ahal gaituzte bizitza honetatik harago. Ondraduagoa ematen du Eduardo Txillida eskultorearen jarrerak, egun batean esaten entzun bainion: «Heriotzaz, arrazoiak esaten dit behin betikoa dela. Arrazoiaz, arrazoiak esaten dit mugatua dela».
Beste biziaz, kristauok ez dakigu gainerakoek baino gehiago. Geuk ere apal hurbildu beharra dugu geure heriotzaren gertaera ilun horretara. Baina errotiko konfiantza dugu, Jesusengan sumatzen dugun Jainkoaren Misterioaren ontasunean. Jesus hori, ikusi ez dugularik ere, maite baitugu eta, artean ikusi gabe ere, konfiantza ematen baitigu.
Konfiantza hau ezin uler daiteke kanpotik. Soilik, bizi egin dezake, Jesusen hitz hauei, fede xumez, erantzun dienak: «Ni naiz piztuera eta bizia. Sinesten al duzu hau?». Duela gutxi, Hans Küng-ek, XX. mendeko teologorik kritikoenak, esana du, berarentzat, hiltzea «Jainkoaren errukiaren misterioan atsedetea dela. Horrela nahi dut nik hil.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

02-04-2017
Diumenge 5 de Quaresma – A
Joan 11,1-45

AIXÍ VULL MORIR JO

Jesús mai amaga el seu afecte cap a tres germans que viuen a Betània. Segurament són els que l’acullen a casa seva sempre que puja a Jerusalem. Un dia, Jesús rep un encàrrec: «Senyor, aquell que estimes està malalt». No passa gaire temps i Jesús s’encamina cap al petit llogaret.
Quan es presenta, Llàtzer ja és mort. En veure’l arribar, Maria, la germana més jove, es posa a plorar. Ningú la pot consolar. En veure plorar la seva amiga i també els jueus que l’acompanyen, Jesús no pot contenir-se. També ell «es posa a plorar» al costat d’ells. La gent comenta: «Mireu com l’estimava».
Jesús no plora només per la mort d’un amic molt estimat. Se li trenca l’ànima en sentir la impotència de tots davant la mort. Tots portem en el més íntim del nostre ésser un desig insaciable de viure. Per què hem de morir? Per què la vida no és més feliç, més llarga, més segura, més vida?
L’home d’avui, com el de totes les èpoques, porta clavada en el seu cor la pregunta més inquietant i més difícil de respondre: ¿què serà de tots i cadascun de nosaltres? És inútil intentar enganyar-nos. Què podem fer davant la mort? ¿Revelar-nos? ¿Deprimir-nos?
Sens dubte, la reacció més generalitzada és oblidar-nos i «seguir tirant». Però, no està l’ésser humà cridat a viure la seva vida i a viure’s a si mateix amb lucidesa i responsabilitat? ¿Només cap al nostre final ens hi hem d’apropar de forma inconscient i irresponsable, sense prendre cap postura?
Davant el misteri últim de la mort no és possible apel·lar a dogmes científics ni religiosos. No ens poden guiar més enllà d’aquesta vida. Més honrada sembla la postura de l’escultor Eduardo Chillida, al qual una vegada li vaig sentir dir: «De la mort, la raó em diu que és definitiva. De la raó, la raó em diu que és limitada».
Els cristians no sabem de l’altra vida més que els altres. També nosaltres ens hem d’acostar amb humilitat al fet fosc de la nostra mort. Però ho fem amb una confiança radical en la bondat del Misteri de Déu que albirem en Jesús. Aquest Jesús al qual, sense haver-lo vist, estimem i al qual, sense veure’l encara, donem la nostra confiança.
Aquesta confiança no pot ser entesa des de fora. Només pot ser viscuda per qui ha respost, amb fe senzilla, les paraules de Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Creus tu això?». Recentment, Hans Küng, el teòleg catòlic més crític del segle XX, proper ja al seu final, ha dit que, per a ell, morir és «descansar en el misteri de la misericòrdia de Déu». Així vull morir jo.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

02-04-2017
5 Coresma – A
Xoán 11,1-45

ASÍ QUERO MORRER EU

Xesús nunca oculta o seu agarimo por tres irmáns que viven en Betania. Seguramente son os que o acollen na súa casa sempre que sobe a Xerusalén. Un día, Xesús recibe un recado: «O noso irmán Lázaro, o teu amigo, está doente». Ao pouco tempo Xesús encamíñase cara á pequena aldea.
Cando se presenta, Lázaro xa morrera. Ao velo chegar, María, a irmá máis nova, bótase a chorar. Ninguén a pode consolar. Ao ver chorar á súa amiga e tamén aos xudeus que a acompañan, Xesús non pode conterse. «Tamén el se bota a chorar» a carón deles. A xente comenta: «Como lle quería!».
Xesús non chora só pola morte dun amigo moi querido. Rómpeselle a alma ao sentir a impotencia de todos ante a morte. Todos levamos no máis íntimo do noso ser un desexo insaciábel de vivirmos. Por que temos de morrer? Por que a vida non é máis ditosa, máis longa, máis segura, máis vida?
O home de hoxe, como o de todas as épocas, leva cravada no seu corazón a pregunta máis inquietante e máis difícil de responder: que vai ser de todos e cada un de nós? É inútil tratar de enganarnos. Que podemos facer ante a morte? Rebelarnos? Deprimirnos?
Sen dúbida, a reacción máis xeneralizada é esquecérmonos e «seguir tirando». Pero, non está o ser humano chamado a vivir a súa vida e a vivirse a si mesmo con lucidez e responsabilidade? Só cara ao noso final habémonos achegar de forma inconsciente e irresponsábel, sen tomar postura algunha?
Ante o misterio último da morte non é posíbel apelar a dogmas científicos nin relixiosos. Non nos poden guiar máis aló desta vida. Máis honrada parece a postura do escultor Eduardo Chillida, que en certa ocasión lle escoitei dicir: «Da morte, a razón dime que é definitiva. Da razón, a razón dime que é limitada».
Os cristiáns non sabemos da outra vida máis ca os demais. Tamén nós habemos achegarnos con humildade ao feito escuro da nosa morte. Pero facémolo cunha confianza radical na bondade do Misterio de Deus que albiscamos en Xesús. Ese Xesús ao que, sen telo visto, amamos e ao que, sen velo aínda, dámoslle a nosa confianza.
Esta confianza non pode ser entendida desde fóra. Só pode ser vivida por quen respondeu, con fe sinxela, ás palabras de Xesús: «Eu son a resurrección e a vida. Crees ti isto?». Recentemente, Hans Küng, o teólogo católico máis crítico do século XX, próximo xa ao seu final, dixo que, para el, morrer é «descansar no misterio da misericordia de Deus». Así quero morrer eu.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

02-04-2017
5 Quaresima –A
Giovanni 11,1-45

COSI VOGLIO MORIRE IO

Gesù non dimentica mai il suo affetto per i tre fratelli che vivono a Betania. Certamente sono loro che lo accolgono sempre nella loro casa quando sale a Gerusalemme. Un giorno, Gesù riceve un messaggio: «Nostro fratello Lazzaro, tuo amico, è malato». Poco tempo dopo Gesù s’incammina verso il piccolo villaggio.
Quando arriva, Lazzaro è già morto. Nel vederlo piangere, Maria, la sorella più giovane, scoppia in lacrime. Nessuno la può consolare. Vedendo piangere la sua amica e anche i giudei che l’accompagnano, Gesù non può trattenersi. Anche lui «scoppia in lacrime» insieme a loro. La gente commenta: «Come lo amava!».
Gesù non piange solo per la morte di un amico carissimo. Gli si spezza il cuore nel sentire l’impotenza di tutti di fronte alla morte. Tutti abbiamo nel più intimo del nostro essere un desiderio insaziabile di vivere. Perché dobbiamo morire? Perché la vita non è più felice, più lunga, più sicura, più vita?
L’uomo di oggi, come quello di tutti i tempi, porta incisa nel cuore la domanda più inquietante e più difficile a cui rispondere: che sarà di tutti e di ciascuno di noi? È inutile cercare d’ingannarci. Che possiamo fare di fronte alla morte? Ribellarci? Deprimerci?
Senza dubbio, la reazione più generale è dimenticarci e «tirare avanti». Ma l’essere umano non è chiamato a vivere la sua vita e a vivere se stesso con lucidità e responsabilità? Solo verso la fine della nostra vita dobbiamo avvicinarci a essa in forma inconsapevole e irresponsabile, senza prendere nessuna posizione?
Davanti al mistero ultimo della morte non è possibile appellarci a dogmi scientifici né religiosi. Non ci possono guidare al di là di questa vita. Più onesta sembra la posizione dello scultore Eduardo Chillida, che in una certa occasione ho sentito dire: «Della morte, la ragione mi dice che è definitiva. Della ragione, la ragione mi dice che è limitata».
Noi cristiani non sappiamo dell’altra vita più degli altri. Anche noi dobbiamo avvicinarci con umiltà al fatto oscuro della nostra morte. Ma lo facciamo con una fiducia radicale nella bontà del Mistero di Dio che intravediamo in Gesù. Questo Gesù che, senza averlo visto, amiamo e a cui, senza ancora vederlo, diamo la nostra fiducia.
Questa fiducia non può essere compresa dal di fuori. Può essere vissuta solo da chi ha risposto, con fede semplice, alle parole di Gesù: «Io sono la risurrezione e la vita. Credi tu questo?». Recentemente, Hans Küng, il teologo cattolico più critico del secolo XX, ormai vicino alla sua fine, ha detto che per lui morire è «riposare nel mistero della misericordia di Dio». Così voglio morire io.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

02-04-2017
5 Carême – A
Jean 11,1-45

C’EST AINSI QUE J’AIMERAIS MOURIR

Jesús ne cache pas son affection pour trois frères qui habitent à Béthanie. Ce sont sûrement eux qui l’accueillent chez eux chaque fois qu’il monte à Jérusalem. Un jour, Jésus reçoit un message: «Notre frère Lazare, ton ami, est malade». Peu de temps après, Jésus se met en route vers ce petit village.
Lorsqu’il y arrive, Lazare est déjà mort. En le voyant arriver, Marie, la plus jeune soeur, éclate en sanglots. Personne ne réussit à la consoler. Jésus, voyant pleurer son amie ainsi que les juifs qui l’accompagnaient, il ne peut se contenir et «se met lui aussi à pleurer» avec eux. Les gens commentent: «Voyez comme il l’aimait!».
Jésus ne pleure pas seulement pour la mort d’un ami cher. Il frémit en sentant l’impuissance de tous face à la mort. Nous portons tous au plus profond de notre être un désir illimité de vivre. Pourquoi devons-nous mourir? Pourquoi la vie n’est-elle pas plus heureuse, plus longue, plus sûre, plus vie?
L´homme de ce temps, comme celui de touts les époques, porte clouée dans son coeur la question la plus inquiétante et la plus difficile à laquelle répondre: Que sera-t-il de tous et de chacun d’entre nous? Inutile d’essayer de nous tromper. Que pouvons-nous faire face à la mort? Nous révolter? Déprimer?
La réaction la plus généralisée est sans doute celle d’oublier et de «continuer à vivoter». Mais, l’être humain n’est-il pas appelé à vivre sa propre vie, à se vivre lui-même de façon lucide et responsable? N’est-ce que vers notre fin que nous devons nous en approcher de manière inconsciente et irresponsable, sans avoir pris position?
Face au mystère ultime de la mort, il n’est pas possible de faire appel aux dogmes scientifiques ou religieux. Ils ne peuvent pas nous guider au-delà de notre vie. Elle semble plus honnête la position que j’ai entendue un jour des lèvres du sculpteur Eduardo Chillida qui disait: «Sur la mort, la raison me dit qu’elle est définitive. Sur la raison, la raison me dit qu’elle est limitée».
Nous, chrétiens, nous n’en connaissons pas plus que les autres sur l’autre vie. Nous aussi, nous devons nous rapprocher du fait obscur de notre mort avec humilité. Mais nous le faisons avec une confiance radicale en la bonté du Mystère de Dieu que nous entrevoyons en Jésus. Ce Jésus que nous aimons sans l’avoir vu, et en qui nous mettons notre confiance, même si nous ne l’avons pas vu.
C’est une confiance que l’on ne peut comprendre du dehors. Elle ne peut être vécue que par celui qui a répondu, avec une foi simple, à ces paroles de Jésus: «Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela?». Dernièrement, Hans Kung, le théologien catholique le plus critique du XX siècle, se sentant proche de la fin, a dit que, pour lui, mourir c’est «se reposer dans le mystère de la miséricorde de Dieu». C’est ainsi que moi, je voudrais mourir.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

02-04-2017
5 Quaresma – A
João 11,1-45

ASSIM QUERO MORRER EU

Jesus nunca oculta o Seu carino para com os três irmãos que vivem em Betânia. Seguramente são os que o acolhem na sua casa sempre que sobe a Jerusalém. Um dia, Jesus recebe um recado: «O nosso irmão Lázaro, o teu amigo, está doente». Ao fim de pouco tempo Jesus encaminha-se para a pequena aldeia.
Quando se apresenta, Lázaro já morreu. Ao vê-lo chegar, Maria, a irmã mais jovem, poe-se a chorar. Ninguém a pode consolar. Ao ver chorar a sua amiga e também aos judeus que a acompanham, Jesus não pode conter-se. Também Ele «se poe a chorar» junto deles. As pessoas comentam: «Como o queria!».
Jesus não chora só pela morte de um amigo muito querido. Quebra-se a alma ao sentir a impotência de todos ante a morte. Todos levamos no mais íntimo do nosso ser um desejo insaciável de viver. Porque temos de morrer? Porque a vida não é mais ditosa, mais longa, mais segura, mais vida?
O homem de hoje, como o de todas as épocas, leva cravada no seu coração a pregunta mais inquietante e mais difícil de responder: que vai ser de todos e cada um de nós? É inútil tratar de nos enganarmos. Que podemos fazer ante a morte? Revoltar-nos? Deprimir-nos?
Sem dúvida, a reação mais generalizada é esquecer-nos e «seguir em frente». Mas, não está o ser humano chamado a viver a sua vida e a viver-se a si mesmo com lucidez e responsabilidade? Só próximo do nosso fim, havemos de nos acercar de forma inconsciente e irresponsável, sem tomar qualquer posição?
Ante o mistério último da morte não é possível apelar a dogmas científicos nem religiosos. Não nos podemos guiar mais para lá desta vida. Mais honrada parece a postura do escultor Eduardo Chillida, a quem em certa ocasião lhe escutei dizer: «Da morte, a razão diz-me que é definitiva. Da razão, a razão diz-me que é limitada».
Os cristãos não sabemos da outra vida mais que os outros. Também nós devemos aproximar-nos com humildade ao acontecimento obscuro da nossa morte. Mas fazemos com uma confiança radical na bondade do Mistério de Deus que vislumbramos em Jesus. Esse Jesus a quem sem o termos visto, amamos e quem, sem o ver ainda, damos a nossa confiança.
Esta confiança não pode ser entendida a partir de fora. Só pode ser vivida por quem respondeu, com fé simples, às palavras de Jesus: «Eu sou a ressurreição e a vida. Acreditas nisto?». Recentemente, Hans Küng, o teólogo católico mais crítico do século xx, próximo já do seu fim, disse que, para ele, morrer é «descansar no mistério da misericórdia de Deus». Assim quero morrer eu.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

04-02-2017
5th Lent – A
John 11,1-45

THAT’S HOW I WANT TO DIE

Jesus never hides his tenderness towards the two sisters and their brother who live in Bethany. Surely they are the ones who welcome him in their home whenever he goes up to Jerusalem. One day Jesus receives the message: «Our brother Lazarus, your friend, is sick». Shortly afterwards, Jesus heads out for their small village.
When he gets there, Lazarus has already died. When Mary, the younger sister, sees him there, she breaks down crying. No one can console her. When Jesus sees his friend crying, along with the Jews who are with her, he can’t contain himself. He too «breaks down and cries» right along with them. The people remark: «See how much he loved him!».
Jesus doesn’t just cry for the death of a very beloved friend. His soul is broken when he feels the powerlessness of all in the face of death. All of us carry in our deepest heart an insatiable will to live. Why do we have to die? Why isn’t life happier, longer, more secure, more alive?
People today, like those of every age, carry hearts pierced with the most unsettling question, the one that’s hardest to answer: what’s going to happen to each and every one of us? It’s useless to fool ourselves. What can we do in the face of death? Fight it? Give up?
Without any doubt, the most usual reaction is to just forget it and «go on living». But isn’t the human person called to live life and live it lucidly and responsibly? When the end finally comes, do we end up just approaching it naively, irresponsibly, without any place to stand?
In the face of the final mystery of our destiny it’s not possible to appeal to either scientific or religious dogmas. They can’t lead us beyond this life. The more honest approach seems to be that of the sculpture Eduardo Chillida who was heard to say on one occasion: «Concerning death, reason tells me that it is final. Concerning reason, reason tells me that it is limited».
We Christians don’t know more about the next life than anyone else. We too need to approach humbly the dark fact of our death. But we do it trusting radically in the Goodness of the Mystery of God that is unveiled in Jesus. This Jesus is the one whom, without having seen, we love, and without seeing even now, we trust.
This trust can’t be understood from outside. It can only be lived by one who has responded with simple faith to what Jesus says: «I am the resurrection and the life. Do you believe this?». Recently Hans Kung, the most critical Catholic theologian of the 20th century, coming toward the end of his life, said that for him, dying is «resting in the mystery of God’s mercy». That’s how I want to die.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


martes, 21 de marzo de 2017

03-26-2017 - Fourth Sunday of Lent - A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

26-03-2017
4 Cuaresma – A
Juan 9,1-41

PARA EXCLUIDOS

Es ciego de nacimiento. Ni él ni sus padres tienen culpa alguna, pero su destino quedará marcado para siempre. La gente lo mira como un pecador castigado por Dios. Los discípulos de Jesús le preguntan si el pecado es del ciego o de sus padres.
Jesús lo mira de manera diferente. Desde que lo ha visto solo piensa en rescatarlo de aquella vida de mendigo, despreciado por todos como pecador. Él se siente llamado por Dios a defender, acoger y curar precisamente a los que viven excluidos y humillados.
Después de una curación trabajosa en la que también él ha tenido que colaborar con Jesús, el ciego descubre por vez primera la luz. El encuentro con Jesús ha cambiado su vida. Por fin podrá disfrutar de una vida digna, sin temor a avergonzarse ante nadie.
Se equivoca. Los dirigentes religiosos se sienten obligados a controlar la pureza de la religión. Ellos saben quién no es pecador y quién está en pecado. Ellos decidirán si puede ser aceptado en la comunidad religiosa. Por eso lo expulsan.
El mendigo curado confiesa abiertamente que ha sido Jesús quien se le ha acercado y le ha curado, pero los fariseos lo rechazan irritados: «Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador». El hombre insiste en defender a Jesús: es un profeta, viene de Dios. Los fariseos no lo pueden aguantar: «¿Es que también pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que estás envuelto en pecado desde que naciste?».
El evangelista dice que, «cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, fue a encontrarse con él». El diálogo es breve. Cuando Jesús le pregunta si cree en el Mesías, el expulsado dice: «¿Y quién es, Señor, para que pueda creer en él?». Jesús le responde conmovido: «No está lejos de ti. Ya lo has visto. Es el que está hablando contigo». El mendigo le dice: «Creo, Señor».
Así es Jesús. Él viene siempre al encuentro de aquellos que no son acogidos oficialmente por la religión. No abandona a quienes lo buscan y lo aman, aunque sean excluidos de las comunidades e instituciones religiosas. Los que no tienen sitio en nuestras iglesias tienen un lugar privilegiado en su corazón.
¿Quién llevará hoy este mensaje de Jesús hasta esos colectivos que, en cualquier momento, escuchan condenas públicas injustas de dirigentes religiosos ciegos; que se acercan a las celebraciones cristianas con temor a ser reconocidos; que no pueden comulgar con paz en nuestras eucaristías; que se ven obligados a vivir su fe en Jesús en el silencio de su corazón, casi de manera secreta y clandestina?
Amigos y amigas desconocidos, no lo olvidéis: cuando los cristianos os rechazamos, Jesús os está acogiendo.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-03-26
Garizumako 4. igandea – A
Joan 9,1-41

BAZTERTUENTZAT

Jaiotzez da itsua. Ez berak, ez gurasoek dute inolako errurik, baina bere zoria markatua du betiko. Jainkoak zigortu duen bekataritzat hartu du jendeak. Ikasleek galdetu diote Jesusi ea zeinena den bekatua: itsuarena berarena ala haren gurasoena.
Beste era batean begiratu dio Jesusek. Ikusi duen momentutik, hura bere zoritxarreko eskale-bizitzatik ateratzea erabaki du, jende guztiak gutxiesten badu ere, bekataritzat hartuz. Jainkoaren deia sentitzen du Jesusek: hain juxtu ere, baztertua eta umiliatua den jendea defenditzeko, onartzeko eta sendatzeko deia.
Itsuak, berak ere Jesusekin lan egin eta sendatze neketsu baten ondoren, lehen aldiz ikusi du argia. Jesusekin topo egin egin izanak kanbiatu egin du haren bizitza. Noizbait ere, gozatu ahal izango du bizitza duin batez, inoren aurrean lotsatu gabe.
Oker pentsatu du, ordea. Gidari erlijiosoek beharturik sentitu dira erlijioaren garbitasuna kontrolatzera. Haiek, berek dakite zein den bekatari eta zein bekaturik gabe. Haiek, berek erabakiko dute itsu izana elkarte erlijiosoan onartzekoa den ala ez.
Alabaina, sendatua izan den eskaleak argiro aitortzen du Jesus izan dela hurbildu zaiona eta sendatu duena; baina fariseuek uko egiten diote haserre bizian: «Guk badakigu gizon hori bekataria dela». Eskaleak Jesus defenditzeari eutsi nahi dio: profeta bat da, Jainkoagandik dator. Fariseuek ezin jasan dute: «Bekatupean jaio zinen burutik oinetara, eta gure irakasle izan nahi al duzu?».
Ebanjelariak dio: «kanpora bota zutela entzun zuenean, haren bila joan zen Jesus». Labur mintzatu dira biak. Jesusek galdetu dionean ea Mesiasengan sinesten duen, kanpora bota dutenak diotso: «Eta, nor da, Jauna, harengan sinets dezadan?». Hunkiturik erantzun dio Jesusek: Ez da zugandik urrun. «Bera ikusten ari zara; mintzo zaizuna, horixe da». Eta eskaleak: «Sinesten dut, Jauna».
Horrelakoa da Jesus. Beti bidera irteten zaie erlijioak ofizialki onartzen ez dituenei. Jesusek ez ditu zapuzten bere bila dabiltzanak eta maite dutenak, elkarte eta erakunde erlijiosoek zokoratzen badituzte ere. Gure elizetan lekurik ez dutenek leku berezi-berezia dute Jesusen bihotzean.
Zeinek eramango die, gaur egun, Jesusen mezu hori talde horiei, edozein momentutan gidari erlijioso itsuengandik kondena publiko zuzengabeak entzuten dituzten horiei?, gure eukaristietan bakean ezin jaunartu duten horiei?, Jesusekiko beren fedea beren bihotzeko isiltasunean, kasik era ezkutu eta klandestinoan, bizi beharrean gertatzen diren horiei?
Adiskide ezezagunok, ez ahaztu: kristauok uko egiten dizuegunean, bere harrera eskaintzen ari zaizue Jesus.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

26-03-2017
Diumenge 4 de Quaresma – A
Joan 9,1-41

PER A EXCLOSOS

És cec de naixement. Ni ell ni els seus pares en tenen cap culpa, però el seu destí quedarà marcat per sempre. La gent el mira com un pecador castigat per Déu. Els deixebles de Jesús li pregunten si el pecat és del cec o dels seus pares.
Jesús el mira de manera diferent. Des que l’ha vist només pensa en rescatar-lo d’aquella vida de captaire, menyspreat per tots com a pecador. Ell se sent cridat per Déu a defensar, acollir i guarir precisament els que viuen exclosos i humiliats.
Després d’una curació treballosa en la qual també ell ha hagut de col·laborar amb Jesús, el cec descobreix per primera vegada la llum. La trobada amb Jesús ha canviat la seva vida. Per fi podrà gaudir d’una vida digna, sense por d’avergonyir-se davant de ningú.
S’equivoca. Els dirigents religiosos se senten obligats a controlar la puresa de la religió. Ells saben qui no és pecador i qui està en pecat. Ells decidiran si pot ser acceptat en la comunitat religiosa. Per això l’expulsen.
El captaire curat confessa obertament que ha estat Jesús qui se li ha acostat i l’ha curat, però els fariseus el rebutgen irritats: «Nosaltres sabem que aquest home és un pecador». L’home insisteix a defensar Jesús: és un profeta, ve de Déu. Els fariseus no ho poden aguantar: «Tot tu vas néixer en pecat, i ens vols donar lliçons?».
L’evangelista diu que, «quan Jesús va saber que l’havien expulsat, va anar a trobar-se amb ell». El diàleg és breu. Quan Jesús li pregunta si creu en el Messies, l’expulsat diu: «¿I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?». Jesús li respon commogut: «Ja l’has vist: és el qui et parla». El captaire li diu: «Hi crec, Senyor».
Així és Jesús. Ell ve sempre a trobar aquells que no són acollits oficialment per la religió. No abandona els qui el busquen i l’estimen, encara que siguin exclosos de les comunitats i institucions religioses. Els que no tenen lloc en les nostres esglésies tenen un lloc privilegiat en el seu cor.
Qui portarà avui aquest missatge de Jesús fins a aquests col·lectius que, en qualsevol moment, senten condemnes públiques injustes de dirigents religiosos cecs; que s’acosten a les celebracions cristianes amb por de ser reconeguts; que no poden combregar amb pau a les nostres eucaristies; que es veuen obligats a viure la seva fe en Jesús en el silenci del seu cor, gairebé de manera secreta i clandestina?
Amics i amigues desconeguts, no ho oblideu: quan els cristians us rebutgem, Jesús us està acollint.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

26-03-2017
4 Coresma – A
Xoán 9,1-41

PARA EXCLUÍDOS

É cego de nacemento. Nin el nin os seus pais teñen culpa algunha, pero o seu destino ficará marcado para sempre. A xente mírao coma un pecador castigado por Deus. Os discípulos de Xesús pregúntanlle se o pecado é do cego ou dos seus pais.
Xesús mírao de xeito diferente. Desde que o viu só pensa en rescatalo daquela vida de esmoleiro, desprezado por todos coma pecador. El séntese chamado por Deus a defender, acoller e curar precisamente aos que viven excluídos e humillados.
Logo dunha curación traballosa na que tamén el ha ter que colaborar con Xesús, o cego descobre por vez primeira a luz. O encontro con Xesús cambiou a súa vida. Por fin poderá gozar dunha vida digna, sen temor a avergoñarse ante ninguén.
Equivócase. Os dirixentes relixiosos séntense obrigados a controlar a pureza da relixión. Eles saben quen non é pecador e quen está en pecado. Eles decidirán se pode ser aceptado na comunidade relixiosa. Por iso o expulsan.
O esmoleiro curado confesa abertamente que foi Xesús quen se lle achegou e curouno, pero os fariseos rexéitano irritados: «Nós sabemos que ese home é un pecador». O home insiste en defender a Xesús: é un profeta, vén de Deus. Os fariseos non o poden aguantar: «É que tamén pretendes darnos leccións a nós, ti que estás envolvido en pecado desde que naciches?».
O evanxelista di que, «cando Xesús oíu que o expulsaran, foi atoparse con el». O diálogo é breve. Cando Xesús  lle pregunta se cre no Mesías, o expulsado di: «E quen é, Señor, para que poida crer nel?». Xesús respóndelle conmovido: «Non está lonxe de ti. Estalo a ver. É quen está a falar contigo». O esmoleiro dille: «Creo, Señor».
Así é Xesús. El vén sempre ao encontro daqueles que non son acollidos oficialmente pola relixión. Non abandona a quen o busca e o ama, inda que sexan excluídos das comunidades e institucións relixiosas. Os que non teñen sitio nas nosas igrexas teñen un lugar privilexiado no seu corazón.
Quen levará hoxe esta mensaxe de Xesús ata eses colectivos que, en calquera momento, escoitan condenas públicas inxustas de dirixentes relixiosos cegos; que se achegan ás celebracións cristiás con temor a ser recoñecidos; que non poden comulgar con paz nas nosas eucaristías; que se ven obrigados a vivir a súa fe en Xesús no silencio do seu corazón, case de xeito secreto e clandestina?
Amigos e amigas descoñecidos, non o esquezades: cando os cristiáns vos rexeitamos, Xesús estavos acollendo.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

26-03-2017
4 Quaresima – A
Giovanni 9,1-41

PER GLI ESCLUSI

È cieco dalla nascita. Né lui né i suoi genitori hanno colpa alcuna, ma il suo destino sarà segnato per sempre. La gente lo guarda come un peccatore castigato da Dio. I discepoli di Gesù gli domandano se il peccato è del cieco o dei suoi genitori.
Gesù lo guarda in maniera diversa. Da quando lo ha visto, pensa solo di riscattarlo da quella vita di mendicante, disprezzato da tutti come peccatore. Egli si sente chiamato da Dio a difendere, accogliere e guarire proprio quelli che vivono esclusi e umiliati.
Dopo una guarigione laboriosa nella quale anche lui ha dovuto collaborare con Gesù, il cieco scopre per la prima volta la luce. L’incontro con Gesù ha cambiato la sua vita. Alla fine potrà godere di una vita degna, senza timore di vergognarsi davanti a nessuno.
Si sbaglia. I dirigenti religiosi si sentono obbligati a controllare la purezza della religione. Essi sanno chi non è un peccatore e chi è nel peccato. Essi decideranno se può essere accettato nella comunità religiosa. Per questo lo cacciano fuori.
Il mendicante guarito confessa apertamente che è stato Gesù che si è avvicinato a lui e lo ha guarito, ma i farisei lo rifiutano irritati: «Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». L’uomo insiste nel difendere Gesù: è un profeta, viene da Dio. I farisei non lo possono sopportare: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?».
L’evangelista dice che, «quando Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; andò verso di lui». Il dialogo è breve. Quando Gesù gli chiede se crede nel Messia, l’uomo escluso dice: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gesù gli risponde commosso: non è lontano da te. «Lo hai visto: è colui che parla con te». Il mendicante gli dice: «Credo, Signore».
Così è Gesù. Egli viene sempre incontro a quelli che non sono accolti ufficialmente dalla religione. Non abbandona quelli che lo cercano e lo amano, sebbene siano esclusi dalle comunità e istituzioni religiose. Quelli che non hanno posto nelle nostre chiese, hanno un posto privilegiato nel suo cuore.
Chi porterà oggi questo messaggio di Gesù fino a quei collettivi che, in ogni momento, ascoltano condanne pubbliche ingiuste dai dirigenti religiosi ciechi, che si avvicinano alle celebrazioni cristiane con la paura di essere riconosciuti, che non possono fare la comunione con pace nelle nostre celebrazioni eucaristiche; che si vedono obbligati a vivere la loro fede in Gesù nel silenzio del loro cuore, quasi in maniera segreta e clandestina?
Amiche e amici sconosciuti, non dimenticatelo: quando noi cristiani vi rifiutiamo, Gesù vi sta accogliendo.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

26-03-2017
4 Carême – A
Jean 9,1-41

POUR DES EXCLUS

C’est un aveugle de naissance. Ni lui ni ses parents sont aucunement coupables mais leur destinée en restera marquée à jamais. Les gens le regardent comme un pécheur puni par Dieu. Les disciples de Jésus lui demandent si la faute revient à l’aveugle ou à ses parents.
Jésus le regarde différemment. Depuis qu’il l’a perçu il pense seulement à une chose: comment le libérer de cette vie de mendiant, méprisé de tous comme un pécheur. Jésus se sent justement appelé par Dieu à défendre, à accueillir et à guérir ceux qui sont exclus et humiliés.
Après une guérison laborieuse au cours de laquelle il a du lui-aussi collaborer avec Jésus, l’aveugle découvre la lumière pour la première fois. Sa rencontre avec Jésus a transformé sa vie. Il pourra enfin jouir d’une vie digne, sans craindre d’avoir honte devant personne.
Mais il se trompe. Les chefs religieux se sentent obligés de contrôler la pureté de leur religion. Ils savent, eux, qui est pécheur et qui ne l’est pas. C’est à eux de décider s’il peut être accepté dans la communauté religieuse. C’est pourquoi ils le chassent.
Le mendiant guéri avoue ouvertement que c’est Jesús qui, se rapprochant de lui, l’a guéri, mais les pharisiens, tout irrités, ne l’acceptent pas: «Nous savons que cet homme est un pécheur». L’homme insiste dans sa défense de Jésus: c’est un prophète, il vient de Dieu. Les pharisiens ne peuvent plus le supporter. «Prétends-tu aussi nous faire la leçon, toi qui es né tout entier dans le péché?».
L’évangéliste ajoute que, «lorsque Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé, il vint à sa rencontre». Le dialogue est bref. Quand Jésus lui demande s’il croit au Messie, l’expulsé dit: «Et qui est-il pour que je croie en lui?». Jésus lui répond tout ému: «Il n’est pas loin de toi. Tu l’as vu. Et celui qui te parle, c’est lui». Le mendiant dit: «Je crois, Seigneur».
Voilà Jesús. Il sort toujours à la rencontré de ceux qui ne sont pas officiellement accueillis par la religion. Il n’abandonne pas ceux qui le cherchent et qui l’aiment, même s’ils sont exclus des communautés et des institutions religieuses. Ceux qui n’ont pas de place dans nos églises en ont une de choix dans son coeur.
Qui portera aujourd’hui ce message de Jésus à ces collectifs qui, à tout moment, n’écoutent que des condamnations publiques injustes venant des dirigents religieux aveugles; qui s’approchent des célébrations chrétiennes dans la crainte d’être reconnus; qui ne peuvent pas communier dans la paix lors de nos eucharisties; qui se sentent obligés à vivre leur foi en Jésus dans le silence de leur coeur, de manière presque secrète ou clandestine?
Mes amis et amies méconnus, ne l’oubliez pas, lorsque nous, chrétiens, nous vous rejetons, c’est Jésus qui est en train de vous accueillir.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

26-03-2017
4 Quaresima – A
Giovanni 9,1-41

PER GLI ESCLUSI

È cieco dalla nascita. Né lui né i suoi genitori hanno colpa alcuna, ma il suo destino sarà segnato per sempre. La gente lo guarda come un peccatore castigato da Dio. I discepoli di Gesù gli domandano se il peccato è del cieco o dei suoi genitori.
Gesù lo guarda in maniera diversa. Da quando lo ha visto, pensa solo di riscattarlo da quella vita di mendicante, disprezzato da tutti come peccatore. Egli si sente chiamato da Dio a difendere, accogliere e guarire proprio quelli che vivono esclusi e umiliati.
Dopo una guarigione laboriosa nella quale anche lui ha dovuto collaborare con Gesù, il cieco scopre per la prima volta la luce. L’incontro con Gesù ha cambiato la sua vita. Alla fine potrà godere di una vita degna, senza timore di vergognarsi davanti a nessuno.
Si sbaglia. I dirigenti religiosi si sentono obbligati a controllare la purezza della religione. Essi sanno chi non è un peccatore e chi è nel peccato. Essi decideranno se può essere accettato nella comunità religiosa. Per questo lo cacciano fuori.
Il mendicante guarito confessa apertamente che è stato Gesù che si è avvicinato a lui e lo ha guarito, ma i farisei lo rifiutano irritati: «Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». L’uomo insiste nel difendere Gesù: è un profeta, viene da Dio. I farisei non lo possono sopportare: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?».
L’evangelista dice che, «quando Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; andò verso di lui». Il dialogo è breve. Quando Gesù gli chiede se crede nel Messia, l’uomo escluso dice: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gesù gli risponde commosso: non è lontano da te. «Lo hai visto: è colui che parla con te». Il mendicante gli dice: «Credo, Signore».
Così è Gesù. Egli viene sempre incontro a quelli che non sono accolti ufficialmente dalla religione. Non abbandona quelli che lo cercano e lo amano, sebbene siano esclusi dalle comunità e istituzioni religiose. Quelli che non hanno posto nelle nostre chiese, hanno un posto privilegiato nel suo cuore.
Chi porterà oggi questo messaggio di Gesù fino a quei collettivi che, in ogni momento, ascoltano condanne pubbliche ingiuste dai dirigenti religiosi ciechi, che si avvicinano alle celebrazioni cristiane con la paura di essere riconosciuti, che non possono fare la comunione con pace nelle nostre celebrazioni eucaristiche; che si vedono obbligati a vivere la loro fede in Gesù nel silenzio del loro cuore, quasi in maniera segreta e clandestina?
Amiche e amici sconosciuti, non dimenticatelo: quando noi cristiani vi rifiutiamo, Gesù vi sta accogliendo.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

03-26-2017
4th Lent – A
John 9,1-41

FOR THE EXCLUDED

The man is blind from birth. Neither he nor his parents have any guilt, but his destiny will be marked forever. People look at him as a sinner punished by God. Jesus’ disciples ask him if the sin is from the blind man or from his parents.
Jesus sees it in a different light. From what he has seen, he only thinks about rescuing him from that disgraceful life of begging, despised by all as a sinner. Jesus feels himself called by God to defend, welcome, and cure precisely those who live excluded and humiliated.
After a laborious cure in which the blind man also has to collaborate with Jesus, he discovers light for the first time. The encounter with Jesus has changed his life. Finally he can enjoy a life of dignity, without fear of being an embarrassment for anyone.
He’s wrong. The religious leaders feel themselves obligated to control the purity of their religion. They know who isn’t a sinner and who is. They will decide if he can be received into the religious community. That’s why they throw him out.
The cured beggar openly confesses that Jesus was the one who came to him and cured him, but the Pharisees irritably reject that: «We know that that man is a sinner». The man persists in defending Jesus: he is a prophet, sent by God. The Pharisees can’t put up with that: «Are you trying to teach us, and you a sinner through and through ever since you were born?».
The Gospel writer says that «when Jesus heard they had ejected him, he went in search of him». The exchange is brief. When Jesus asks him if he believes in the Messiah, the expulsed man says: «Sir, tell me who he is so that I may believe in him». Jesus answers him from the depths of his heart: «He’s not far from you. You have seen him; he is speaking to you». The beggar tells him: «Lord, I believe».
That’s how Jesus is. He always comes to meet those who aren’t officially welcome in a religion. He doesn’t abandon those who seek and love him though they are excluded from the religious communities and institutions. Those who don’t fit in our churches, have a privileged place in Jesus’ heart.
Who will bring Jesus’ message today to those groups who at any time hear the unjust public condemnation of blind religious leaders; who come to Christian celebrations with fear of being recognized; who can’t receive communion at peace in our Masses; who see themselves obligated to live their faith in Jesus in the silence of their hearts, almost secretly and clandestinely?
My unknown brothers and sisters, don’t ever forget: when Christians reject you, Jesus welcomes you.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com