lunes, 27 de marzo de 2017

04-02-2017 - Fifth Sunday of Lent - A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

02-04-2017
5 Cuaresma – A
Juan 11,1-45

ASÍ QUIERO MORIR YO

Jesús nunca oculta su cariño hacia tres hermanos que viven en Betania. Seguramente son los que le acogen en su casa siempre que sube a Jerusalén. Un día, Jesús recibe un recado: «Nuestro hermano Lázaro, tu amigo, está enfermo». Al poco tiempo Jesús se encamina hacia la pequeña aldea.
Cuando se presenta, Lázaro ha muerto ya. Al verlo llegar, María, la hermana más joven, se echa a llorar. Nadie la puede consolar. Al ver llorar a su amiga y también a los judíos que la acompañan, Jesús no puede contenerse. También él «se echa a llorar» junto a ellos. La gente comenta: «¡Cómo lo quería!».
Jesús no llora solo por la muerte de un amigo muy querido. Se le rompe el alma al sentir la impotencia de todos ante la muerte. Todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser un deseo insaciable de vivir. ¿Por qué hemos de morir? ¿Por qué la vida no es más dichosa, más larga, más segura, más vida?
El hombre de hoy, como el de todas las épocas, lleva clavada en su corazón la pregunta más inquietante y más difícil de responder: ¿qué va a ser de todos y cada uno de nosotros? Es inútil tratar de engañarnos. ¿Qué podemos hacer ante la muerte? ¿Rebelarnos? ¿Deprimirnos?
Sin duda, la reacción más generalizada es olvidarnos y «seguir tirando». Pero, ¿no está el ser humano llamado a vivir su vida y a vivirse a sí mismo con lucidez y responsabilidad? ¿Solo hacia nuestro final nos hemos de acercar de forma inconsciente e irresponsable, sin tomar postura alguna?
Ante el misterio último de la muerte no es posible apelar a dogmas científicos ni religiosos. No nos pueden guiar más allá de esta vida. Más honrada parece la postura del escultor Eduardo Chillida, al que en cierta ocasión le escuché decir: «De la muerte, la razón me dice que es definitiva. De la razón, la razón me dice que es limitada».
Los cristianos no sabemos de la otra vida más que los demás. También nosotros nos hemos de acercar con humildad al hecho oscuro de nuestra muerte. Pero lo hacemos con una confianza radical en la bondad del Misterio de Dios que vislumbramos en Jesús. Ese Jesús al que, sin haberlo visto, amamos y al que, sin verlo aún, damos nuestra confianza.
Esta confianza no puede ser entendida desde fuera. Solo puede ser vivida por quien ha respondido, con fe sencilla, a las palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto?». Recientemente, Hans Küng, el teólogo católico más crítico del siglo XX, cercano ya a su final, ha dicho que, para él, morirse es «descansar en el misterio de la misericordia de Dios». Así quiero morir yo.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-04-02
Garizumako 5. igandea – A
Joan 11,1-45

HORRELA NAHI DUT NIK HIL

Jesusek ez du ezkutatu sekula Betanian bizi diren hiru anai-arrebekiko maitasun beroa. Segur aski, Jerusalemera igotzen den guztietan etxean hartzen dutenak dira. Behin batean, Jesusek enkargu bat jaso du: «Gure neba Lazaro, zure adiskidea, gaixo dago». Handik gutxira, herrixka hartarako bidea hartu du Jesusek.
Iritsi denean, Lazaro hila da. Jesus ikusi duenean, Mariak, ahizpa gazteenak, negarrari eman dio. Ezin kontsolatu du inork. Bere adiskide hori eta honek lagun dituen juduak ikustean, Jesusek ezin eutsi izan dio. «Negarrari eman dio» berak ere beste haiekin batean. Eta jendeak esaten du: «Nola maite zuen!».
Jesusek ez du negar egiten bere adiskide maiteagatik bakarrik. Bihotza urratu zaio heriotzaren aurrean guztiei nabari zaien ezinagatik. Guztiok dugu geure izatearen barruenean bizi-nahi aseezin bat. Zer dela-eta gure hil behar hori? Nolatan ez dugu geure bizitza zoriontsuagoa, luzeagoa, seguruagoa, biziagoa?
Gaur egungo gizakiak, aldi guztietakoak bezala, iltzaturik du bihotzean galderarik kezkagarriena eta erantzuteko zailena: zer izango da azkenean gu guztioz eta gutako bakoitzaz? Alferrik da geure burua engainatzea. Zer egiten ahal dugu heriotzaren aurrean? Matxinatu, geure onetik atera? Etsi?
Dudarik gabe, erreakziorik ohikoena arazoaz ahaztea izaten dugu eta «hil arte segi». Alabaina, gizakia ez al dago egina bere bizitza bizitzeko eta bere bizitza azti eta erantzukizunez bizitzeko? Soilik geure azken horretara jo behar al dugu era oharkabean eta erantzukizunik gabe, joera jakin bat hartu gabe?
Heriotzaren azken misterioaren aurrean, ez da posible dogma zientifiko eta erlijiosoei eskua luzatzea. Ezin gidatzen ahal gaituzte bizitza honetatik harago. Ondraduagoa ematen du Eduardo Txillida eskultorearen jarrerak, egun batean esaten entzun bainion: «Heriotzaz, arrazoiak esaten dit behin betikoa dela. Arrazoiaz, arrazoiak esaten dit mugatua dela».
Beste biziaz, kristauok ez dakigu gainerakoek baino gehiago. Geuk ere apal hurbildu beharra dugu geure heriotzaren gertaera ilun horretara. Baina errotiko konfiantza dugu, Jesusengan sumatzen dugun Jainkoaren Misterioaren ontasunean. Jesus hori, ikusi ez dugularik ere, maite baitugu eta, artean ikusi gabe ere, konfiantza ematen baitigu.
Konfiantza hau ezin uler daiteke kanpotik. Soilik, bizi egin dezake, Jesusen hitz hauei, fede xumez, erantzun dienak: «Ni naiz piztuera eta bizia. Sinesten al duzu hau?». Duela gutxi, Hans Küng-ek, XX. mendeko teologorik kritikoenak, esana du, berarentzat, hiltzea «Jainkoaren errukiaren misterioan atsedetea dela. Horrela nahi dut nik hil.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

02-04-2017
Diumenge 5 de Quaresma – A
Joan 11,1-45

AIXÍ VULL MORIR JO

Jesús mai amaga el seu afecte cap a tres germans que viuen a Betània. Segurament són els que l’acullen a casa seva sempre que puja a Jerusalem. Un dia, Jesús rep un encàrrec: «Senyor, aquell que estimes està malalt». No passa gaire temps i Jesús s’encamina cap al petit llogaret.
Quan es presenta, Llàtzer ja és mort. En veure’l arribar, Maria, la germana més jove, es posa a plorar. Ningú la pot consolar. En veure plorar la seva amiga i també els jueus que l’acompanyen, Jesús no pot contenir-se. També ell «es posa a plorar» al costat d’ells. La gent comenta: «Mireu com l’estimava».
Jesús no plora només per la mort d’un amic molt estimat. Se li trenca l’ànima en sentir la impotència de tots davant la mort. Tots portem en el més íntim del nostre ésser un desig insaciable de viure. Per què hem de morir? Per què la vida no és més feliç, més llarga, més segura, més vida?
L’home d’avui, com el de totes les èpoques, porta clavada en el seu cor la pregunta més inquietant i més difícil de respondre: ¿què serà de tots i cadascun de nosaltres? És inútil intentar enganyar-nos. Què podem fer davant la mort? ¿Revelar-nos? ¿Deprimir-nos?
Sens dubte, la reacció més generalitzada és oblidar-nos i «seguir tirant». Però, no està l’ésser humà cridat a viure la seva vida i a viure’s a si mateix amb lucidesa i responsabilitat? ¿Només cap al nostre final ens hi hem d’apropar de forma inconscient i irresponsable, sense prendre cap postura?
Davant el misteri últim de la mort no és possible apel·lar a dogmes científics ni religiosos. No ens poden guiar més enllà d’aquesta vida. Més honrada sembla la postura de l’escultor Eduardo Chillida, al qual una vegada li vaig sentir dir: «De la mort, la raó em diu que és definitiva. De la raó, la raó em diu que és limitada».
Els cristians no sabem de l’altra vida més que els altres. També nosaltres ens hem d’acostar amb humilitat al fet fosc de la nostra mort. Però ho fem amb una confiança radical en la bondat del Misteri de Déu que albirem en Jesús. Aquest Jesús al qual, sense haver-lo vist, estimem i al qual, sense veure’l encara, donem la nostra confiança.
Aquesta confiança no pot ser entesa des de fora. Només pot ser viscuda per qui ha respost, amb fe senzilla, les paraules de Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Creus tu això?». Recentment, Hans Küng, el teòleg catòlic més crític del segle XX, proper ja al seu final, ha dit que, per a ell, morir és «descansar en el misteri de la misericòrdia de Déu». Així vull morir jo.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

02-04-2017
5 Coresma – A
Xoán 11,1-45

ASÍ QUERO MORRER EU

Xesús nunca oculta o seu agarimo por tres irmáns que viven en Betania. Seguramente son os que o acollen na súa casa sempre que sobe a Xerusalén. Un día, Xesús recibe un recado: «O noso irmán Lázaro, o teu amigo, está doente». Ao pouco tempo Xesús encamíñase cara á pequena aldea.
Cando se presenta, Lázaro xa morrera. Ao velo chegar, María, a irmá máis nova, bótase a chorar. Ninguén a pode consolar. Ao ver chorar á súa amiga e tamén aos xudeus que a acompañan, Xesús non pode conterse. «Tamén el se bota a chorar» a carón deles. A xente comenta: «Como lle quería!».
Xesús non chora só pola morte dun amigo moi querido. Rómpeselle a alma ao sentir a impotencia de todos ante a morte. Todos levamos no máis íntimo do noso ser un desexo insaciábel de vivirmos. Por que temos de morrer? Por que a vida non é máis ditosa, máis longa, máis segura, máis vida?
O home de hoxe, como o de todas as épocas, leva cravada no seu corazón a pregunta máis inquietante e máis difícil de responder: que vai ser de todos e cada un de nós? É inútil tratar de enganarnos. Que podemos facer ante a morte? Rebelarnos? Deprimirnos?
Sen dúbida, a reacción máis xeneralizada é esquecérmonos e «seguir tirando». Pero, non está o ser humano chamado a vivir a súa vida e a vivirse a si mesmo con lucidez e responsabilidade? Só cara ao noso final habémonos achegar de forma inconsciente e irresponsábel, sen tomar postura algunha?
Ante o misterio último da morte non é posíbel apelar a dogmas científicos nin relixiosos. Non nos poden guiar máis aló desta vida. Máis honrada parece a postura do escultor Eduardo Chillida, que en certa ocasión lle escoitei dicir: «Da morte, a razón dime que é definitiva. Da razón, a razón dime que é limitada».
Os cristiáns non sabemos da outra vida máis ca os demais. Tamén nós habemos achegarnos con humildade ao feito escuro da nosa morte. Pero facémolo cunha confianza radical na bondade do Misterio de Deus que albiscamos en Xesús. Ese Xesús ao que, sen telo visto, amamos e ao que, sen velo aínda, dámoslle a nosa confianza.
Esta confianza non pode ser entendida desde fóra. Só pode ser vivida por quen respondeu, con fe sinxela, ás palabras de Xesús: «Eu son a resurrección e a vida. Crees ti isto?». Recentemente, Hans Küng, o teólogo católico máis crítico do século XX, próximo xa ao seu final, dixo que, para el, morrer é «descansar no misterio da misericordia de Deus». Así quero morrer eu.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

02-04-2017
5 Quaresima –A
Giovanni 11,1-45

COSI VOGLIO MORIRE IO

Gesù non dimentica mai il suo affetto per i tre fratelli che vivono a Betania. Certamente sono loro che lo accolgono sempre nella loro casa quando sale a Gerusalemme. Un giorno, Gesù riceve un messaggio: «Nostro fratello Lazzaro, tuo amico, è malato». Poco tempo dopo Gesù s’incammina verso il piccolo villaggio.
Quando arriva, Lazzaro è già morto. Nel vederlo piangere, Maria, la sorella più giovane, scoppia in lacrime. Nessuno la può consolare. Vedendo piangere la sua amica e anche i giudei che l’accompagnano, Gesù non può trattenersi. Anche lui «scoppia in lacrime» insieme a loro. La gente commenta: «Come lo amava!».
Gesù non piange solo per la morte di un amico carissimo. Gli si spezza il cuore nel sentire l’impotenza di tutti di fronte alla morte. Tutti abbiamo nel più intimo del nostro essere un desiderio insaziabile di vivere. Perché dobbiamo morire? Perché la vita non è più felice, più lunga, più sicura, più vita?
L’uomo di oggi, come quello di tutti i tempi, porta incisa nel cuore la domanda più inquietante e più difficile a cui rispondere: che sarà di tutti e di ciascuno di noi? È inutile cercare d’ingannarci. Che possiamo fare di fronte alla morte? Ribellarci? Deprimerci?
Senza dubbio, la reazione più generale è dimenticarci e «tirare avanti». Ma l’essere umano non è chiamato a vivere la sua vita e a vivere se stesso con lucidità e responsabilità? Solo verso la fine della nostra vita dobbiamo avvicinarci a essa in forma inconsapevole e irresponsabile, senza prendere nessuna posizione?
Davanti al mistero ultimo della morte non è possibile appellarci a dogmi scientifici né religiosi. Non ci possono guidare al di là di questa vita. Più onesta sembra la posizione dello scultore Eduardo Chillida, che in una certa occasione ho sentito dire: «Della morte, la ragione mi dice che è definitiva. Della ragione, la ragione mi dice che è limitata».
Noi cristiani non sappiamo dell’altra vita più degli altri. Anche noi dobbiamo avvicinarci con umiltà al fatto oscuro della nostra morte. Ma lo facciamo con una fiducia radicale nella bontà del Mistero di Dio che intravediamo in Gesù. Questo Gesù che, senza averlo visto, amiamo e a cui, senza ancora vederlo, diamo la nostra fiducia.
Questa fiducia non può essere compresa dal di fuori. Può essere vissuta solo da chi ha risposto, con fede semplice, alle parole di Gesù: «Io sono la risurrezione e la vita. Credi tu questo?». Recentemente, Hans Küng, il teologo cattolico più critico del secolo XX, ormai vicino alla sua fine, ha detto che per lui morire è «riposare nel mistero della misericordia di Dio». Così voglio morire io.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

02-04-2017
5 Carême – A
Jean 11,1-45

C’EST AINSI QUE J’AIMERAIS MOURIR

Jesús ne cache pas son affection pour trois frères qui habitent à Béthanie. Ce sont sûrement eux qui l’accueillent chez eux chaque fois qu’il monte à Jérusalem. Un jour, Jésus reçoit un message: «Notre frère Lazare, ton ami, est malade». Peu de temps après, Jésus se met en route vers ce petit village.
Lorsqu’il y arrive, Lazare est déjà mort. En le voyant arriver, Marie, la plus jeune soeur, éclate en sanglots. Personne ne réussit à la consoler. Jésus, voyant pleurer son amie ainsi que les juifs qui l’accompagnaient, il ne peut se contenir et «se met lui aussi à pleurer» avec eux. Les gens commentent: «Voyez comme il l’aimait!».
Jésus ne pleure pas seulement pour la mort d’un ami cher. Il frémit en sentant l’impuissance de tous face à la mort. Nous portons tous au plus profond de notre être un désir illimité de vivre. Pourquoi devons-nous mourir? Pourquoi la vie n’est-elle pas plus heureuse, plus longue, plus sûre, plus vie?
L´homme de ce temps, comme celui de touts les époques, porte clouée dans son coeur la question la plus inquiétante et la plus difficile à laquelle répondre: Que sera-t-il de tous et de chacun d’entre nous? Inutile d’essayer de nous tromper. Que pouvons-nous faire face à la mort? Nous révolter? Déprimer?
La réaction la plus généralisée est sans doute celle d’oublier et de «continuer à vivoter». Mais, l’être humain n’est-il pas appelé à vivre sa propre vie, à se vivre lui-même de façon lucide et responsable? N’est-ce que vers notre fin que nous devons nous en approcher de manière inconsciente et irresponsable, sans avoir pris position?
Face au mystère ultime de la mort, il n’est pas possible de faire appel aux dogmes scientifiques ou religieux. Ils ne peuvent pas nous guider au-delà de notre vie. Elle semble plus honnête la position que j’ai entendue un jour des lèvres du sculpteur Eduardo Chillida qui disait: «Sur la mort, la raison me dit qu’elle est définitive. Sur la raison, la raison me dit qu’elle est limitée».
Nous, chrétiens, nous n’en connaissons pas plus que les autres sur l’autre vie. Nous aussi, nous devons nous rapprocher du fait obscur de notre mort avec humilité. Mais nous le faisons avec une confiance radicale en la bonté du Mystère de Dieu que nous entrevoyons en Jésus. Ce Jésus que nous aimons sans l’avoir vu, et en qui nous mettons notre confiance, même si nous ne l’avons pas vu.
C’est une confiance que l’on ne peut comprendre du dehors. Elle ne peut être vécue que par celui qui a répondu, avec une foi simple, à ces paroles de Jésus: «Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela?». Dernièrement, Hans Kung, le théologien catholique le plus critique du XX siècle, se sentant proche de la fin, a dit que, pour lui, mourir c’est «se reposer dans le mystère de la miséricorde de Dieu». C’est ainsi que moi, je voudrais mourir.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

02-04-2017
5 Quaresma – A
João 11,1-45

ASSIM QUERO MORRER EU

Jesus nunca oculta o Seu carino para com os três irmãos que vivem em Betânia. Seguramente são os que o acolhem na sua casa sempre que sobe a Jerusalém. Um dia, Jesus recebe um recado: «O nosso irmão Lázaro, o teu amigo, está doente». Ao fim de pouco tempo Jesus encaminha-se para a pequena aldeia.
Quando se apresenta, Lázaro já morreu. Ao vê-lo chegar, Maria, a irmã mais jovem, poe-se a chorar. Ninguém a pode consolar. Ao ver chorar a sua amiga e também aos judeus que a acompanham, Jesus não pode conter-se. Também Ele «se poe a chorar» junto deles. As pessoas comentam: «Como o queria!».
Jesus não chora só pela morte de um amigo muito querido. Quebra-se a alma ao sentir a impotência de todos ante a morte. Todos levamos no mais íntimo do nosso ser um desejo insaciável de viver. Porque temos de morrer? Porque a vida não é mais ditosa, mais longa, mais segura, mais vida?
O homem de hoje, como o de todas as épocas, leva cravada no seu coração a pregunta mais inquietante e mais difícil de responder: que vai ser de todos e cada um de nós? É inútil tratar de nos enganarmos. Que podemos fazer ante a morte? Revoltar-nos? Deprimir-nos?
Sem dúvida, a reação mais generalizada é esquecer-nos e «seguir em frente». Mas, não está o ser humano chamado a viver a sua vida e a viver-se a si mesmo com lucidez e responsabilidade? Só próximo do nosso fim, havemos de nos acercar de forma inconsciente e irresponsável, sem tomar qualquer posição?
Ante o mistério último da morte não é possível apelar a dogmas científicos nem religiosos. Não nos podemos guiar mais para lá desta vida. Mais honrada parece a postura do escultor Eduardo Chillida, a quem em certa ocasião lhe escutei dizer: «Da morte, a razão diz-me que é definitiva. Da razão, a razão diz-me que é limitada».
Os cristãos não sabemos da outra vida mais que os outros. Também nós devemos aproximar-nos com humildade ao acontecimento obscuro da nossa morte. Mas fazemos com uma confiança radical na bondade do Mistério de Deus que vislumbramos em Jesus. Esse Jesus a quem sem o termos visto, amamos e quem, sem o ver ainda, damos a nossa confiança.
Esta confiança não pode ser entendida a partir de fora. Só pode ser vivida por quem respondeu, com fé simples, às palavras de Jesus: «Eu sou a ressurreição e a vida. Acreditas nisto?». Recentemente, Hans Küng, o teólogo católico mais crítico do século xx, próximo já do seu fim, disse que, para ele, morrer é «descansar no mistério da misericórdia de Deus». Assim quero morrer eu.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

04-02-2017
5th Lent – A
John 11,1-45

THAT’S HOW I WANT TO DIE

Jesus never hides his tenderness towards the two sisters and their brother who live in Bethany. Surely they are the ones who welcome him in their home whenever he goes up to Jerusalem. One day Jesus receives the message: «Our brother Lazarus, your friend, is sick». Shortly afterwards, Jesus heads out for their small village.
When he gets there, Lazarus has already died. When Mary, the younger sister, sees him there, she breaks down crying. No one can console her. When Jesus sees his friend crying, along with the Jews who are with her, he can’t contain himself. He too «breaks down and cries» right along with them. The people remark: «See how much he loved him!».
Jesus doesn’t just cry for the death of a very beloved friend. His soul is broken when he feels the powerlessness of all in the face of death. All of us carry in our deepest heart an insatiable will to live. Why do we have to die? Why isn’t life happier, longer, more secure, more alive?
People today, like those of every age, carry hearts pierced with the most unsettling question, the one that’s hardest to answer: what’s going to happen to each and every one of us? It’s useless to fool ourselves. What can we do in the face of death? Fight it? Give up?
Without any doubt, the most usual reaction is to just forget it and «go on living». But isn’t the human person called to live life and live it lucidly and responsibly? When the end finally comes, do we end up just approaching it naively, irresponsibly, without any place to stand?
In the face of the final mystery of our destiny it’s not possible to appeal to either scientific or religious dogmas. They can’t lead us beyond this life. The more honest approach seems to be that of the sculpture Eduardo Chillida who was heard to say on one occasion: «Concerning death, reason tells me that it is final. Concerning reason, reason tells me that it is limited».
We Christians don’t know more about the next life than anyone else. We too need to approach humbly the dark fact of our death. But we do it trusting radically in the Goodness of the Mystery of God that is unveiled in Jesus. This Jesus is the one whom, without having seen, we love, and without seeing even now, we trust.
This trust can’t be understood from outside. It can only be lived by one who has responded with simple faith to what Jesus says: «I am the resurrection and the life. Do you believe this?». Recently Hans Kung, the most critical Catholic theologian of the 20th century, coming toward the end of his life, said that for him, dying is «resting in the mystery of God’s mercy». That’s how I want to die.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario