miércoles, 1 de marzo de 2017

03-05-2017 - First Sunday of Lent - A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

05-03-2017
1 Cuaresma – A
Mateo 4,1-11

NUESTRA GRAN TENTACIÓN

La escena de las «tentaciones de Jesús» es un relato que no hemos de interpretar ligeramente. Las tentaciones que se nos describen no son propiamente de orden moral. El relato nos está advirtiendo de que podemos arruinar nuestra vida si nos desviamos del camino que sigue Jesús.
La primera tentación es de importancia decisiva, pues puede pervertir y corromper nuestra vida de raíz. Aparentemente, a Jesús se le ofrece algo inocente y bueno: poner a Dios al servicio de su hambre. «Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes».
Sin embargo, Jesús reacciona de manera rápida y sorprendente: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». No hará de su propio pan un absoluto. No pondrá a Dios al servicio de su propio interés, olvidando el proyecto del Padre. Siempre buscará primero el reino de Dios y su justicia. En todo momento escuchará su Palabra.
Nuestras necesidades no quedan satisfechas solo con tener asegurado nuestro pan material. El ser humano necesita y anhela mucho más. Incluso, para rescatar del hambre y la miseria a quienes no tienen pan, hemos de escuchar a Dios, nuestro Padre, y despertar en nuestra conciencia el hambre de justicia, la compasión y la solidaridad.
Nuestra gran tentación es hoy convertirlo todo en pan. Reducir cada vez más el horizonte de nuestra vida a la satisfacción de nuestros deseos; vivir obsesionados por un bienestar siempre mayor o hacer del consumismo indiscriminado y sin límites el ideal casi único de nuestras vidas.
Nos engañamos si pensamos que ese es el camino que hay que seguir hacia el progreso y la liberación. ¿No estamos viendo que una sociedad que arrastra a las personas hacia el consumismo sin límites y hacia la autosatisfacción no hace sino generar vacío y sinsentido en las personas y egoísmo, insolidaridad e irresponsabilidad en la convivencia?
¿Por qué nos estremecemos de que vaya aumentando de manera trágica el número de personas que se suicidan cada día? ¿Por que seguimos encerrados en nuestro falso bienestar, levantando barreras cada vez más inhumanas para que los hambrientos no entren en nuestros países, no lleguen hasta nuestras residencias ni llamen a nuestra puerta?
La llamada de Jesús nos puede ayudar a tomar más conciencia de que no solo de bienestar vive el ser humano. También los hombres y mujeres de hoy necesitamos cultivar el espíritu, conocer el amor y la amistad, desarrollar la solidaridad con los que sufren, escuchar nuestra conciencia con responsabilidad, abrirnos al Misterio último de la vida con esperanza.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-03-05
Garizumako 1. igandea – A
Mateo 4,1-11

GURE TENTAZIO HANDIA

«Jesusen tentazioen» kontakizuna ez genuke hartu behar arin-arin. Hor deskribatzen diren tentazioak ez dira ikuspegi moralekoak. Kontakizunak ohartarazten digu geure bizitza hondatu dezakegula, baldin eta Jesusek hartu duen bidetik desbideratzen bagara.
Lehenengo tentazioa joan-etorri erabakitzailekoa da; izan ere, errotik makurtu eta usteldu baitezake gure bizitza. Itxuraz, Jesusi gauza xume eta on bat aurkeztu diote: Jainkoa gosearen zerbitzura jartzea. «Jainkoaren Semea bazara, agindu ezazu harri hauek ogi bihur daitezela».
Alabaina, bat-batean eta era harrigarrian erantzun du Jesusek: «Gizakia ez da ogitik bakarrik bizi, baizik eta Jainkoari ahotik darion hitz orotatik». Bere ogia ez du bihurtu nahi gauza absolutu. Ez du egin nahi Jainkoa bere probetxuaren zerbitzari, Aitaren egitasmoaz ahazturik. Lehenik eta behin Jainkoaren erregetza eta haren zuzentasuna bilatu nahi ditu. Aitaren hitza entzungo du beti.
Gure premiak ez dira asetzen ogia segurtatze hutsaz. Askoz gehiago behar eta desiratzen du gizakiak. Ogirik ez dutenak gosetik eta miseriatik ateratzeko ere, Jainkoari, geure Aitari, entzun beharra dugu, eta geure bihotzean zuzentasunaren, errukiaren eta solidaritatearen ustea esnatu beharra.
Geure tentazio handia gaur egun, gauza guztiak ogi bihurtu nahi izatea dugu. Gero eta maila handiagoan, geure bizitzaren ikusmira murriztea eta mugatzea, geure desioak asetze hutsera; geure bizitzako ideal kasik bakartzat, gero eta neurri handiagoan, ongizate baten eta bereizi gabeko kontsumismo baten obsesioa jartzea.
Geure burua engainatuko dugu, baldin eta pentsatzen badugu hori dela egin beharreko bidea aurrerapena eta askatasuna lortzeko. Ez al gara ikusten ari, jendea mugarik gabeko kontsumismora eta auto-asebetera lerratzen duen gizarte batek ez duela ezer egiten, baizik jendeagan hustasuna eta zentzurik eza sortu eta, bizikidetasunari dagokionez, egoismoa, solidaritaterik eza eta erantzukizunik eza eragin?
Zer dela-eta larritzen gara entzutean, egunero bere buruaz beste egiten duen jende-kopurua era tragikoan ari dela handitzen? Zer dela-eta jarraitzen dugu geure sasi-ongizatean hesiturik, gero eta hesi ez-gizakoiagoak ezartzen, gose direnak gure lurraldean sar ez daitezen, gure bizilekura irits ez daitezen, gure atea jo ez dezaten?
Jesusen deiak lagundu gaitzake jabetzen ezen gizakia ez dela ongizateaz bakarrik bizi. Beharrezkoa du pertsona batek espiritua lantzea, maitasuna eta adiskidetasuna bizitzea, sufritzen ari direnekin solidaritatea garatzea, norberaren kontzientziari erantzukizunez entzutea, biziaren azken Misterioari bihotza esperantzaz irekitzea.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

05-03-2017
Diumenge 1 de Quaresma – A
Mateo 4,1-11

LA NOSTRA GRAN TEMPTACIÓ

L’escena de «les temptacions de Jesús» és un relat que no hem d’interpretar lleugerament. Les temptacions que se’ns descriuen no són pròpiament d’ordre moral. El relat ens està advertint que podem arruïnar la nostra vida, si ens desviem del camí que segueix Jesús.
La primera temptació és d’importància decisiva, ja que pot pervertir i corrompre la nostra vida d’arrel. Aparentment, a Jesús se li ofereix quelcom ben innocent i bo: posar Déu al servei de la seva gana. «Si ets Fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans».
No obstant això, Jesús reacciona de manera ràpida i sorprenent: «L’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu». No farà del seu propi pa un absolut. No posarà Déu al servei del seu propi interès, oblidant el projecte del Pare. Sempre cercarà primer el Regne de Déu i la seva justícia. En tot moment escoltarà la seva Paraula.
Les nostres necessitats no queden satisfetes només amb tenir assegurat el nostre pa. L’ésser humà necessita i anhela molt més. Fins i tot, per rescatar de la fam i la misèria els qui no tenen pa, hem d’escoltar Déu, el nostre Pare, i despertar en la nostra consciència la fam de justícia, la compassió i la solidaritat.
La nostra gran temptació és avui convertir-ho tot en pa. Reduir cada vegada més l’horitzó de la nostra vida a la mera satisfacció dels nostres desitjos, fer de l’obsessió per un benestar sempre major o del consumisme indiscriminat i sense límits, l’ideal gairebé únic de les nostres vides.
Ens enganyem si pensem que aquest és el camí a seguir cap al progrés i l’alliberament. No ens adonem que una societat que arrossega les persones cap al consumisme sense límits i cap a la autosatisfacció, no fa sinó generar buidor i superficialitat en les persones, i egoisme, insolidaritat i irresponsabilitat en la convivència?
Per què ens fa esgarrifar que vagi augmentant de manera tràgica el nombre de persones que se suïciden cada dia? Per què continuem tancats en el nostre fals benestar, aixecant barreres cada vegada més inhumanes perquè els famolencs no entrin en els nostres països, no arribin fins a les nostres residències ni truquin a la nostra porta?
La crida de Jesús ens pot ajudar a prendre més consciència que no només de benestar viu l’home. L’ésser humà necessita també cultivar l’esperit, conèixer l’amor i l’amistat, desenvolupar la solidaritat amb els que pateixen, escoltar la nostra consciència amb responsabilitat, obrir-se al Misteri últim de la vida amb esperança.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

05-03-2017
1 Coresma – A
Mateu 4,1-11

A NOSA GRAN TENTACIÓN

A escena das «tentacións de Xesús» é un relato que non habemos interpretar á lixeira. As tentacións que se nos describen non son propiamente de orde moral. O relato estanos advertindo que podemos arruinar a nosa vida se nos desviamos do camiño que segue Xesús.
A primeira tentación é de importancia decisiva, pois pode perverter e corromper a nosa vida de raíz. Aparentemente, a Xesús ofréceselle algo inocente e bo: poñer a Deus ao servizo da súa fame. «Se es Fillo de Deus, manda que estas pedras se convertan en pans».
Con todo, Xesús reacciona de xeito rápido e sorprendente: «Non só de pan vive o home, senón de toda palabra que sae da boca de Deus». Non fará do seu propio pan un absoluto. Non poñerá a Deus ao servizo do seu propio interese, esquecendo o proxecto do Pai. Sempre buscará primeiro o reino de Deus e a súa xustiza. En todo momento escoitará a súa Palabra.
As nosas necesidades non fican satisfeitas só con ter asegurado o noso pan material. O ser humano necesita e anhela moito máis. Ata, para rescatar da fame e da miseria a quen non ten pan, habemos escoitar a Deus, o noso Pai, e espertarmos na nosa conciencia a fame de xustiza, a compaixón e a solidariedade.
Hoxe a nosa grande tentación é converter todo en pan. Reducir cada vez máis o horizonte da nosa vida para a satisfacción dos nosos desexos; vivir obsesionados por un benestar sempre maior ou facer do consumismo, indiscriminado e sen límites, o ideal case único das nosas vidas.
Enganámonos se pensamos que ese é o camiño a seguir cara ao progreso e a liberación. Non estamos a ver unha sociedade que arrastra ás persoas cara ao consumismo sen límites e cara á autosatisfacción e non fai senón xerar baleiro e un sensentido nas persoas e egoísmo, insolidariedade e irresponsabilidade na convivencia?
Por que nos estremecemos de que vaia aumentando de xeito tráxico o número de persoas que se suicidan cada día? Por que seguimos fechados no noso falso benestar, levantando barreiras cada vez máis inhumanas para que os famentos non entren nos nosos países, non cheguen ata as nosas residencias nin chamen á nosa porta?
A chamada de Xesús pódenos axudar a tomar máis conciencia de que non só do benestar vive o ser humano. Tamén os homes e mulleres de hoxe necesitamos cultivar o espírito, coñecer o amor e a amizade, desenvolver a solidariedade cos que sofren, escoitar a nosa conciencia con responsabilidade, abrírmonos ao Misterio último da vida con esperanza.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

05-03-2017
1 Quaresima – A
Matteo 4,1-11

LA NOSTRA GRANDE TENTAZIONE

La scena delle «tentazioni di Gesù» è un racconto che non dobbiamo interpretare alla leggera. Le tentazioni che ci sono descritte non sono propriamente di ordine morale. Il racconto ci sta avvertendo che possiamo rovinare la nostra vita, se deviamo dal cammino che segue Gesù.
La prima tentazione è d’importanza decisiva, perché può pervertire e corrompere la nostra vita dalla radice. Apparentemente, si offre a Gesù qualcosa di molto innocente e buono: mettere Dio a servizio della propria fame. «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane».
Tuttavia, Gesù reagisce in modo rapido e sorprendente: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Non farà del suo pane un assoluto. Non porrà Dio a servizio del suo proprio interesse, dimenticando il progetto del Padre. Cercherà sempre innanzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia. In ogni momento ascolterà la sua Parola.
Le nostre necessità non sono soddisfatte solo con l’avere assicurato il pane. L’essere umano ha bisogno e anela a molto di più. Anche per liberare dalla fame e dalla miseria coloro che non hanno pane, dobbiamo ascoltare Dio, nostro Padre, e risvegliare nella nostra coscienza la fame di giustizia, la compassione e la solidarietà.
Oggi la nostra grande tentazione è convertire tutto in pane. Ridurre sempre più l’orizzonte della nostra vita alla mera soddisfazione dei nostri desideri; vivere ossessionati da un benessere sempre più grande o fare del consumismo indiscriminato e senza limiti l’ideale quasi unico della nostra vita.
Ci inganniamo se pensiamo che questo è il cammino da seguire verso il progresso e la liberazione. Non stiamo vedendo che una società che trascina le persone verso il consumismo illimitato e verso l’autosoddisfazione non fa che generare vuoto e non senso nelle persone, ed egoismo, mancanza di solidarietà e irresponsabilità nella convivenza?
Perché rabbrividiamo di fronte al fatto che va aumentando in maniera tragica il numero di persone che si suicidano ogni giorno? Perché continuiamo chiusi nel nostro falso benessere, levando barriere sempre più inumane perché gli affamati non entrino nei nostri paesi, non arrivino fino alle nostre residenze, né bussino alla nostra porta?
L’appello di Gesù ci può aiutare a prendere più coscienza del fatto che non solo di benessere vive l’uomo. Anche gli uomini e le donne di oggi hanno bisogno di coltivare lo spirito, conoscere l’amore e l’amicizia, sviluppare la solidarietà con quelli che soffrono, ascoltare la propria coscienza con responsabilità, aprirsi al Mistero ultimo della vita con speranza.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

05-03-2017
1 Carême – A
Matthieu 4,1-11

NOTRE GRANDE TENTATION

La scène des «tentations de Jésus» est un récit que nous ne devons pas interpréter à la légère. Les tentations qui nous sont présentées ne sont pas à proprement parler d’ordre moral. Le récit veut nous avertir que nous pouvons ruiner notre vie si nous nous détournons du chemin suivi par Jésus.
La première tentation est d’une importance décisive car elle peut pervertir et corrompre notre vie à la racine. Apparemment ce qui est offert à Jésus est quelque chose d’innocent et de bon: mettre Dieu au service de sa faim. «Si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain».
Cependant, Jésus réagit de façon rapide et surprenante: «L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu». Il ne fait pas de son propre pain un absolu. Il ne met pas Dieu au service de son propre intérêt, en oubliant le projet du Père. Il cherche toujours le royaume de Dieu et sa justice. A tout instant, il écoute sa Parole.
Ce n’est pas en assurant simplement notre pain matériel que nos besoins pourront être satisfaits. L’être humain a beaucoup plus de besoin et désire beaucoup plus. Même pour libérer les affamés de leur faim et de leur misère, il nous faut écouter Dieu, notre Père, et éveiller dans notre conscience la faim de (la) justice, la compassion et la solidarité.
Notre grande tentation aujourd’hui c’est de vouloir tout convertir en pain. Réduire de plus en plus l’horizon de notre vie à la simple satisfaction de nos désirs; vivre dans l’obsession d’un bien-être toujours plus grand et faire de la consommation indiscriminée et illimitée l’idéal presque unique de nos vies.
Nous nous trompons si nous pensons que c’est-là le chemin à suivre pour atteindre le progrès et la libération. Ne voyons-nous pas qu’une société qui entraîne les personnes vers la consommation illimitée et vers l’autosatisfaction ne fait que générer du vide et du non-sens chez elles, et de l’égoïsme, de l’indifférence et de l’irresponsabilité au niveau social?
A quoi bon s’émouvoir de l’augmentation du nombre de personnes qui d’une manière tragique se suicident chaque jour? Pourquoi continuons-nous enfermés dans notre faux bien-être, en dressant des barrières de plus en plus inhumaines pour que les affamés n’entrent pas dans nos pays, n’atteignent pas nos résidences ni frappent à notre porte?
L’appel de Jésus peut nous aider à prendre davantage conscience que l’homme ne vit pas seulement de bien-être. Nous, les hommes et les femmes d’aujourd’hui, nous avons aussi besoin de cultiver l’esprit, de connaître l’amour et l’amitié, de développer la solidarité envers ceux qui souffrent, de nous mettre à l’écoute de notre conscience de façon responsable, de nous ouvrir dans l’espérance au Mystère ultime de la vie.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

05-03-2017
1 Quaresma – A
Mateus 4,1-11

A NOSSA GRANDE TENTAÇÃO

O episódio das «tentações de Jesus» é um relato que não devemos interpretar com ligeireza. As tentações que se nos descrevem não são propriamente de natureza moral. O relato adverte-nos de que podemos arruinar a nossa vida sem nos desviarmos do caminho que segue Jesus.
A primeira tentação é de importância decisiva, pois pode perverter e corromper a nossa vida desde a raiz. Aparentemente, a Jesus se lhe oferece algo inocente e bom: colocar Deus ao serviço da sua fome. «Se és Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães».
No entanto, Jesus reage de forma rápida e surpreendente: «Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus». Não fará do seu próprio pão, um absoluto. Não colocará Deus ao serviço do seu próprio interesse, esquecendo o projeto do Pai. Sempre procurará primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. Em todo o momento escutará a Sua Palavra.
As nossas necessidades não ficam satisfeitas só com ter assegurado o nosso pão material. O ser humano necessita e deseja muito mais. Inclusive, para resgatar da fome e da miséria a quem não tem pão, temos de escutar a Deus, nosso Pai, e despertar na nossa consciência a fome de justiça, a compaixão e a solidariedade.
A nossa grande tentação é hoje converter tudo em pão. Reduzir cada vez mais o horizonte da nossa vida à satisfação dos nossos desejos; viver obcecados por um bem-estar sempre maior ou fazer do consumismo indiscriminado e sem limites o ideal quase único das nossas vidas.
Enganamo-nos se pensamos que esse é o caminho que se tem de seguir para o progresso e a libertação. Não estamos vendo que uma sociedade que arrasta as pessoas para o consumismo sem limites e para a autossatisfação não faz senão gerar vazio e falta de sentido nas pessoas e egoísmo, ausência de solidariedade e irresponsabilidade na convivência?
Porque trememos que vá aumentando de forma trágica o número de pessoas que se suicidam cada dia? Porque continuamos fechados no nosso falso bem-estar, levantando barreiras cada vez mais inumanas para que os famintos não entrem nos nossos países, não cheguem até às nossas residências nem chamem à nossa porta?
A chamada de Jesus pode-nos ajudar a tomar mais consciência de que não só de bem-estar vive o ser humano. Também os homens e mulheres de hoje necessitamos cultivar o espírito, conhecer o amor e a amizade, desenvolver a solidariedade com os que sofrem, escutar a nossa consciência com responsabilidade, abrir-nos ao Mistério último da vida com esperança.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

03-05-2017
1st Lent – A
Matthew 4,1-11

OUR GREAT TEMPTATION

The scene of «Jesus’ temptations» is a story that we don’t need to interpret lightly. The temptations that are described aren’t exactly of the moral order. The story is warning us of how we could ruin our lives if we leave the path that Jesus follows.
The first temptation is of decisive importance, since it can pervert and corrupt our life at its root. Apparently Jesus is being offered something innocent and good: put God at the service of his hunger. «If you are the Son of God, tell these stones to turn into loaves».
However Jesus reacts quickly and surprisingly: «Human beings live not on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God». Don’t make your own bread an absolute. Don’t put God at the service of your own interest, forgetting the Father’s project. Always seek first God’s reign and God’s justice. At every moment listen to God’s Word.
Our needs won’t get satisfied only by securing our bread. Human beings need and yearn for much more. In order to even rescue from hunger and misery those who don’t have bread, we need to listen to God our Father, and awaken in our conscience the hunger for justice, compassion, solidarity.
Our great temptation today is to change everything into bread: we reduce more and more the horizon of our lives to the mere satisfaction of our desires, we run around obsessed with a well-being that keeps growing larger, or make a consumerism that is indiscriminate and without limits into our one and only goal.
We deceive ourselves if we think that this is the path to follow toward progress and liberation. Aren’t we seeing that a society that drags people to a consumerism without limits and to self-satisfaction, does nothing more than generate emptiness and meaninglessness in people, along with selfishness, alienation and irresponsibility in our living together?
Why does it startle us that the number of people who commit suicide grows tragically greater every day? Why do we keep ourselves closed up in our false wellbeing, raising even more inhumane barriers so that the hungry don’t get into our countries, can’t reach our neighborhoods or knock on our door?
Jesus’ call can help us to be more aware that human beings don’t live by bread alone. Human beings also need to cultivate the spirit, know love and friendship, develop solidarity with those who suffer, listen to our conscience responsibly, open ourselves to the final Mystery of a life with hope.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario