lunes, 13 de marzo de 2017

03-19-2017 - Third Sunday of Lent - A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

19-03-2017
3 Cuaresma – A
Juan 4,5-42

A GUSTO CON DIOS

La escena es cautivadora. Cansado del camino, Jesús se sienta junto al manantial de Jacob. Pronto llega una mujer a sacar agua. Pertenece a un pueblo semipagano, despreciado por los judíos. Con toda espontaneidad, Jesús inicia el diálogo con ella. No sabe mirar a nadie con desprecio, sino con ternura grande. «Mujer, dame de beber».
La mujer queda sorprendida. ¿Cómo se atreve a entrar en contacto con una samaritana? ¿Cómo se rebaja a hablar con una mujer desconocida? Las palabras de Jesús la sorprenderán todavía más: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda tú misma me pedirías a mí, y yo te daría agua viva».
Son muchas las personas que, a lo largo de estos años, se han ido alejando de Dios sin apenas advertir lo que realmente estaba ocurriendo en su interior. Hoy Dios les resulta un «ser extraño». Todo lo que está relacionado con él les parece vacío y sin sentido: un mundo infantil cada vez más lejano.
Los entiendo. Sé lo que pueden sentir. También yo me he ido alejando poco a poco de aquel «Dios de mi infancia» que despertaba, dentro de mí, miedos, desazón y malestar. Probablemente, sin Jesús nunca me hubiera encontrado con un Dios que hoy es para mí un Misterio de bondad: una presencia amistosa y acogedora en quien puedo confiar siempre.
Nunca me ha atraído la tarea de verificar mi fe con pruebas científicas: creo que es un error tratar el misterio de Dios como si fuera un objeto de laboratorio. Tampoco los dogmas religiosos me han ayudado a encontrarme con Dios. Sencillamente me he dejado conducir por una confianza en Jesús que ha ido creciendo con los años.
No sabría decir exactamente cómo se sostiene hoy mi fe en medio de una crisis religiosa que me sacude también a mí como a todos. Solo diría que Jesús me ha traído a vivir la fe en Dios de manera sencilla desde el fondo de mi ser. Si yo escucho, Dios no se calla. Si yo me abro, él no se encierra. Si yo me confío, él me acoge. Si yo me entrego, él me sostiene. Si yo me hundo, él me levanta.
Creo que la experiencia primera y más importante es encontrarnos a gusto con Dios porque lo percibimos como una «presencia salvadora». Cuando una persona sabe lo que es vivir a gusto con Dios, porque, a pesar de nuestra mediocridad, nuestros errores y egoísmos, él nos acoge tal como somos, y nos impulsa a enfrentarnos a la vida con paz, difícilmente abandonará la fe. Muchas personas están hoy abandonando a Dios antes de haberlo conocido. Si conocieran la experiencia de Dios que Jesús contagia, lo buscarían. Si, acogiendo en su vida a Jesús, conocieran el don de Dios, no lo abandonarían. Se sentirían a gusto con él.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-03-19
Garizumako 3. igandea – A
Joan 4,5-42

JAINKOAREKIN GUSTURA

Hunkigarria da pasadizoa. Bideaz nekaturik, Jakoben putzuaren ondoan eseri da Jesus. Handik laster, emakume bat iritsi da ur bila. Herri erdi paganokoa da, juduek mespretxatzen duten herrikoa. Guztiz espontaneoki, hizketan hasi zaio Jesus. Ez du hartzen inor ere mespretxuz, baizik maitasun handiz. «Emakumea, emadazu edaten».
Harritu egin da emakumea. Nolatan ausartu da samariar batekin hizketan hastera? Nolatan beheratu da emakume ezezagun batekin harremanetan hasiz? Are gehiago harrituko da Jesusen hitz hauekin: «Jainkoak ematen duena ezagutuko eta edatekoa nork eskatzen dizun jakingo bazenu, zeuk eskatuko zenioke berari, eta hark ur bizia emango lizuke».
Jende asko urrundu da, azken urte hauetan, Jainkoagandik, beraren barruan gertatzen ari denaz egiaz ohartu gabe. Gaur, «izaki arrotz» gertatzen zaio Jainkoa. Harekin erlazioa duen guztia, gauza huts iruditzen zaio, eta zentzurik gabeko: haurren mundu, gero eta urrunagoko.
Ulertzen diet. Badakit zer senti dezaketen. Ni neu ere urrunduz joan naiz pixkanaka «neure haurtzaroko Jainko harengandik», neure baitan halako beldurra eta atsekabea sortzen zidan harengandik. Segur aski, Jesus gabe inoiz ez nuen topo egingo niretzat ontasun Misterio den Jainko batekin: presentzia adiskidetsu eta abegikorra den harekin, zeinengan uste osoa izan baitezaket beti.
Inoiz ez dut gustuko izan, neure fedea froga zientifikoekin egiaztatzen ibiltzea: uste dut, errore bat dela Jainkoaren misterioa tratatzea, laborategiko gauza bat izango balitz bezala. Dogma erlijiosoek ere ez didate lagundu Jainkoarekin topo egiten. Soil-soilik, Jesusengan dudan uste onari utzi diot eraman nazan, urteekin haziz joan den uste onari.
Ez nuke asmatuko zehatz adierazten, nola eusten diodan gaur egun neure fedeari, gainerako jendea bezala ni neu ere nahasten nauen krisi erlijioso honetan. Soil-soilik esango nuke, Jesusek eragin didala Jainkoaz dudan neure fedea bizitzera, era xumean, barru-barrutik. Entzuteko prest banago, Jainkoa ez da isiltzen. Bihotza irekin badiot, Jainkoa ez da ezkutatzen. Uste ona agertzen badiot, onartzen nau. Neure burua eskaintzen badiot, sostengatzen nau. Lur jotzen badut, altxatzen nau.
Uste dut, lehen esperientzia eta garrantzizkoena, Jainkoarekin gustura bizitzea dela, «presentzia salbatzaile» bezala sumatzen dudala-eta. Pertsona bat jabetzen denean zer den Jainkoarekin gustura bizitzea, jakinik, gure eskastasun, errore, egoismoak eta guzti, garen bezalako onartzen gaituela, eta bizitzari aurre egitera eragiten digula, nekez utziko du fedea. Jende askok uzten du gaur egun Jainkoa alde batera, Hura ezagutu aurretik. Jesusek kutsatzen duen Jainkoaren esperientzia ezagutuko balute, haren bila ibiliko lirateke.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

19-03-2017
Diumenge 3 de Quaresma – A
Joan 4,5-42

A GUST AMB DÉU

L’escena és captivadora. Cansat de caminar, Jesús s’asseu al costat del pou de Jacob. Aviat arriba una dona a treure’n aigua. Pertany a un poble semipagà, menyspreat pels jueus. Amb tota espontaneïtat, Jesús inicia el diàleg amb ella. No sap mirar ningú amb menyspreu, sinó amb tendresa gran. «Dóna’m aigua».
La dona queda sorpresa. Com s’atreveix a entrar en contacte amb una samaritana? Com es rebaixa a parlar amb una dona desconeguda? Les paraules de Jesús la sorprendran encara més: «Si sabessis quin és el do de Déu i qui és el qui et diu: Dóna’m aigua, ets tu qui li n’hauries demanada, i ell t’hauria donat aigua viva».
Són moltes les persones que, al llarg d’aquests anys, s’han anat allunyant de Déu gairebé sense advertir el que realment estava passant al seu interior. Avui Déu els resulta un «ésser estrany». Tot el que està relacionat amb ell els sembla buit i sense sentit: un món infantil cada vegada més llunyà.
Els entenc. Sé el que poden sentir. També jo m’he anat allunyant a poc a poc d’aquell «Déu de la meva infantesa» que despertava dins meu pors, neguit i malestar. Probablement, sense Jesús mai m’hagués trobat amb un Déu que avui és per a mi un Misteri de bondat: una presència amistosa i acollidora en qui puc confiar sempre.
Mai m’ha atret la tasca de verificar la meva fe amb proves científiques: crec que és un error tractar el misteri de Déu com si fos un objecte de laboratori. Tampoc els dogmes religiosos m’han ajudat a trobar-me amb Déu. Senzillament m’he deixat conduir per una confiança en Jesús que ha anat creixent amb els anys.
No sabria dir exactament com se sosté avui la meva fe enmig d’una crisi religiosa que em sacseja també a mi com a tots. Només diria que Jesús m’ha portat a viure la fe en Déu de manera senzilla des del fons del meu ésser. Si jo escolto, Déu no calla. Si jo m’obro, ell no es tanca. Si jo em confio, ell m’acull. Si jo em lliuro, ell em sosté. Si jo m’enfonso, ell m’aixeca.
Crec que l’experiència primera i més important és trobar-nos a gust amb Déu perquè el percebem com una «presència salvadora». Quan una persona sap el que és viure a gust amb Déu, perquè, malgrat la nostra mediocritat, els nostres errors i egoismes, ell ens acull tal com som, i ens impulsa a enfrontar-nos a la vida amb pau, difícilment abandonarà la fe. Moltes persones estan avui abandonant Déu abans d’haver-lo conegut. Si coneguessin l’experiència de Déu que Jesús encomana, el buscarien. Si, acollint en la seva vida Jesús, coneguessin el do de Déu, no l’abandonarien. Se sentirien a gust amb ell.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

19-03-2017
3 Coresma – A
Xoán 4,5-42

A GUSTO CON DEUS

A escena é cativadora. Canso do camiño, Xesús senta cabo dun manancial de Xacobe. Chega de contadiño unha muller catar auga. Pertence a un pobo semipagán, desprezado polos xudeus. Con toda espontaneidade, Xesús inicia o diálogo con ela. Non sabe mirar a ninguén con desprezo, senón con tenrura grande. «Muller, dáme de beber».
A muller queda sorprendida. Como se atreve entrar en contacto cunha samaritana? Como se rebaixa a falar cunha muller descoñecida? As palabras de Xesús sorprendérona aínda máis: «Se coñeceses o don de Deus e quen é o que che pide de beber, sen dúbida ti mesma  me pedirías a min, e eu daríache auga viva».
Son moitas as persoas que, ao longo destes anos, se han ir afastando de Deus sen apenas advertiren o que realmente estaba ocorrendo no seu interior. Hoxe Deus resúltalles un «ser estraño». Todo o que está relacionado con el parécelles baleiro e sen sentido: un mundo infantil cada vez máis afastado.
Eu enténdoos. Sei o que poden sentir. Tamén eu me fun afastando aos poucos daquel «Deus da miña infancia» que espertaba dentro de min medos, desazón e malestar. Probabelmente, sen Xesús nunca me atoparía cun Deus que hoxe é para min un Misterio de bondade: unha presenza amigábel e acolledora en quen podo confiar sempre.
Nunca me atraeu a tarefa de verificar a miña fe con probas científicas: creo que é un erro tratar o misterio de Deus coma se fose un obxecto de laboratorio. Tampouco os dogmas relixiosos me axudaron a atoparme con Deus. Sinxelamente deixeime conducir por unha confianza en Xesús que ha ir crecendo cos anos.
Non sabería dicir exactamente como se sostén hoxe a miña fe no medio dunha crise relixiosa que me sacode tamén a min como a todos. Só diría que Xesús me trouxo para vivir a fe en Deus de xeito sinxelo desde o fondo do meu ser. Se eu escoito, Deus non cala. Se eu me abro, el non se encerra. Se eu me confío, el acólleme. Se eu me entrego, el sostenme. Se eu me afundo, el érgueme.
Creo que a experiencia primeira e máis importante é atoparnos a gusto con Deus porque o percibimos coma unha «presenza salvadora». Cando unha persoa sabe o que é vivir a gusto con Deus dificilmente abandonará a fe, pois aínda, malia nosa mediocridade, os nosos erros e egoísmos, el acóllenos tal como somos e impúlsanos a enfrontármonos á vida con paz. Moitas persoas están hoxe abandonando a Deus antes de telo coñecido. Se coñecesen a experiencia de Deus que Xesús contaxia, buscaríano. Se, acollendo na súa vida a Xesús, coñecesen o don de Deus, non o abandonarían. Sentiríanse a gusto con el.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

19-03-2017
3 Quaresima – A
Giovanni 4,5-42

A PROPRIO AGIO CON DIO

La scena è coinvolgente. Stanco del cammino, Gesù si siede al pozzo di Giacobbe. Subito arriva una donna ad attingere acqua. Appartiene a un popolo quasi pagano, disprezzato dai giudei. Con tutta spontaneità, Gesù inizia il dialogo con lei. Non sa guardare a nessuno con disprezzo, ma con grande tenerezza. «Donna, dammi da bere».
La donna rimane stupita. Come osa entrare a contatto con una samaritana? Come si abbassa a parlare con una donna sconosciuta? Le parole di Gesù la sorprenderanno ancora di più. «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva».
Sono molte le persone che, lungo questi anni, si sono andate allontanando da Dio, quasi senza avvertire quello che realmente stava accadendo dentro di loro. Oggi Dio è diventato per loro un «essere strano». Tutto quanto è in relazione con lui, sembra loro vuoto e senza senso: un mondo infantile, sempre più lontano.
Li capisco. So quel che possono sentire. Anch’io mi sono andato allontanando a poco a poco da quel «Dio della mia infanzia» che risvegliava dentro di me tante paure, inquietudine e malessere. Probabilmente, senza Gesù non mi sarei mai incontrato con un Dio che oggi è per me un Mistero di bontà: una presenza amichevole e accogliente su cui posso confidare sempre.
Mai mi ha attratto il compito di verificare la mia fede con prove scientifiche: credo che sia un errore trattare il mistero di Dio come se fosse un oggetto di laboratorio. Nemmeno i dogmi religiosi mi hanno aiutato a incontrarmi con Dio. Mi sono lasciato semplicemente condurre da una fiducia in Gesù che è andata crescendo con gli anni.
Non saprei dire esattamente come si sostiene oggi la mia fede in mezzo a una crisi religiosa che scuote anche me come tutti. Direi solo che Gesù mi ha portato a vivere la fede in Dio in maniera semplice dal profondo del mio essere. Se io ascolto, Dio non tace. Se io mi apro, egli non si chiude. Se io mi affido, egli mi accoglie. Se io mi abbandono, egli mi sostiene. Se io affondo, egli mi solleva.
Credo che l’esperienza prima e più importante è trovarci a proprio agio con Dio perché lo percepiamo come una «presenza salvatrice». Quando una persona sa quel che è vivere a proprio agio con Dio perché, nonostante la nostra mediocrità, i nostri errori ed egoismi, egli ci accoglie così come siamo e ci anima a far fronte alla vita con pace, difficilmente abbandonerà la fede. Molte persone stanno oggi abbandonando Dio prima di averlo conosciuto. Se conoscessero l’esperienza di Dio che Gesù contagia, lo cercherebbero. Se accogliendo nella propria vita Gesù conoscessero il dono di Dio, non lo abbandonerebbero. Si sentirebbero a proprio agio con lui.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

19-03-2017
3 Carême – A
Jean 4,5-42

ÊTRE À L’AISE AVEC DIEU

C’est une scène saisissante. Fatigué du chemin, Jésus s’assied près du puits de Jacob. Et voici que bientôt arrive une femme pour puiser de l’eau. Elle appartient à un peuple semi-païen, méprisé par les juifs. Tout spontanément Jésus entame le dialogue avec elle. Il ne sait regarder personne avec mépris mais avec une grande tendresse. «Femme donne-moi à boire».
La femme en est étonnée. Comment ose-t-il entrer en contact avec une samaritaine? Comment s’abaisse-t-il à parler avec une femme inconnue? Les paroles de Jésus vont la surprendre encore davantage: «Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive».
Elles sont nombreuses les personnes qui ces dernières années se sont éloignées de Dieu sans presque se rendre compte de ce qui arrivait dans leur coeur. Aujourd’hui, Dieu est devenu pour elles «quelqu’un d’étrange». Tout ce qui se rapporte à lui leur semble vide et dépourvu de sens : un monde enfantin de plus en plus lointain.
Je les comprends. Je sais ce qu’elles peuvent ressentir. Moi aussi, je me suis éloigné petit à petit de ce «Dieu de mon enfance» qui éveillait en moi des peurs, du découragement et du malaise. Probablement, sans Jésus, je n’aurais jamais trouvé ce Dieu qui est pour moi aujourd’hui un Mystère de bonté: une présence amicale et accueillante en qui je peux toujours mettre ma confiance.
Je n’ai jamais été attiré par la tâche de vérifier ma foi par des preuves scientifiques: je pense que c’est une erreur de vouloir traiter le mystère de Dieu comme s’il s’agissait d’un objet de laboratoire. Les dogmes religieux ne m’ont pas aidé non plus à rencontrer Dieu. Je me suis laissé simplement conduire par une confiance en Jésus qui s’est accrue au fil des années.
Je ne saurais pas vous dire exactement comment ma foi se maintient aujourd’hui au milieu d’une crise religieuse qui me secoue moi-aussi comme tout le monde. Je dirais seulement que c’est Jésus qui m’a conduit à vivre ma foi en Dieu d’une manière simple du fond de mon être. Si je me maintiens à l’écoute, Dieu ne se tait pas. Si je m’ouvre, lui, il ne se renferme pas. Si je me confie à lui, il m’accueille. Si je me livre, il me soutient. Si je m’enfonce, il me soulève.
Je crois que l’expérience première et la plus importante c’est de nous trouver à l’aise avec Dieu parce que nous le percevons comme une «présence salvatrice». Lorsqu’une personne sait ce que veut dire vivre à l’aise avec Dieu, parce que malgré notre médiocrité, nos erreurs et nos égoïsmes, il nous accueille tel que nous sommes, et nous pousse à affronter la vie dans la paix, il lui sera difficile d’abandonner sa foi.
Beaucoup de personnes sont aujourd’hui en train d’abandonner Dieu sans l’avoir d’abord connu. Si elles connaissaient l’expérience de Dieu que Jésus transmet, elles le chercheraient. Si, en accueillant Jésus dans leur vie, elles connaissaient le don de Dieu, elles ne l’abandonneraient pas. Elles se sentiraient à l’aise avec lui.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

19-03-2017
3 Quaresma – A
João 4,5-42

CONFORTÁVEL COM DEUS

A cena é cativante. Cansado do caminho, Jesus senta-se junto ao manancial de Jacob. De imediato chega uma mulher para tirar água. Pertence a uma povoação semipagão, desprezado pelos judeus. Com toda a espontaneidade, Jesus inicia o diálogo com ela. Não sabe olhar para ninguém com desprezo, mas sim com grande ternura. «Mulher, dá-me de beber».
A mulher fica surpreendida. Como se atreve a entrar em contacto com uma samaritana? Como se rebaixa a falar com uma mulher desconhecida? As palavras de Jesus surpreendem-na todavia mais: «Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te pede de beber, sem dúvida tu mesma me pedirias a mim, e Eu te daria água viva».
São muitas as pessoas que, ao longo destes anos, se têm afastado de Deus sem dar atenção ao que realmente estava a ocorrer no seu interior. Hoje Deus é-lhes um  «ser estranho». Tudo o que está relacionado com Ele parece-lhes vazio e sem sentido: um mundo infantil cada vez mais longínquo.
Entendo-os. Sei o que podem sentir. Também eu me fui afastando pouco a pouco daquele «Deus da minha infância» que despertava dentro de mim medos, desgosto e mal-estar. Provavelmente, sem Jesus nunca me teria encontrado com u Deus que hoje é para mim um Mistério de bondade: uma presença amigável e acolhedora em quem posso confiar sempre.
Nunca me atraiu a tarefa de verificar a minha fé com provas científicas: creio que é um erro tratar o mistério de Deus como se fosse um objeto de laboratório. Tampouco os dogmas religiosos me ajudaram a encontrar-me com Deus. Com simplicidade deixei-me conduzir por uma confiança em Jesus que foi crescendo com os anos.
Não saberia dizer exatamente como se sustenta a mina fé no meio de uma crise religiosa que me sacode também a mim como a todos. Apenas diria que Jesus me trouxe a viver a fé em Deus de forma simples desde o fundo do meu ser. Se eu escuto, Deus não se cala. Se eu me abro, Ele não se fecha. Se eu me confio, Ele me acolhe. Se eu me entrego, Ele me sustem. Se eu me afundo, Ele me levanta.
Creio que a experiência primeira e mais importante é nos encontrarmos bem com Deus porque o percebemos como uma «presença salvadora». Quando uma pessoa sabe o que é viver bem com Deus, porque, apesar da nossa mediocridade, os nossos erros e egoísmos, Ele nos acolhe tal como somos, e nos impulsiona a enfrentarmos a vida com paz, dificilmente abandonará a fé. Muitas pessoas estão hoje abandonando Deus antes de o ter conhecido. Se conhecessem a experiencia de Deus que Jesus contagia, iriam procura-Lo. Se, acolhendo na sua vida Jesus, conheceriam o dom de Deus, não o abandonariam. Iriam sentir-se bem com Ele.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

03-19-2017
3rd Lent – A
John 4,5-42

ENJOYING GOD

The scene is captivating. Tired on his journey, Jesus sits down next to Jacob’s Well. Soon a woman arrives to draw water. She belongs to a semi-pagan people, despised by the Jews. Right out of the blue, Jesus begins the dialogue. He doesn’t know how to look down on anyone, only how to look at them with deep tenderness. «Woman, give me something to drink».
The woman stops in her tracks. How dare he be in contact with a Samaritan? Why does he lower himself to speak with an unknown woman? Jesus’ words surprise her all the more: «If you only knew what God is offering and who it is that is saying to you, ’Give me something to drink’, you would have been the one to ask, and he would have given you living water».
Many people, especially lately, find themselves far away from God, without even knowing what is really going on inside of them. By now God ends up ‘something strange’ to them. Everything connected to God seems to them to be empty and meaningless: a childish world, fading into the past.
I understand them. I know what they might be feeling. I too find myself further and further away from such a «God of my childhood» that used to awaken in me so many fears, grief, unease. Probably without Jesus I never would have met a God who for me today is a Mystery of goodness: a presence that is friendly and welcoming, in whom I can always trust.
The task of verifying my faith with scientific proofs has never attracted me: I believe it’s wrong to treat the mystery of God as if it were a laboratory project. Neither have religious dogmas helped me to meet God. I simply have let myself be led by a confidence in Jesus that has continued growing over the years.
I wouldn’t know to say exactly how my faith sustains me today in a religious crisis that hits me as much as everyone else. I would only say that Jesus has brought me to live a faith in God in a simple way from the bottom of my being. If I listen, God isn’t silent. If I open myself, God isn’t closed. If I entrust myself, God welcomes me. If I give myself, God sustains me. If I fall down, God raises me up.
I believe that the first and most important experience is to find a way to enjoy God because we perceive God as a «saving presence». When a person knows what it is to enjoy God because, in spite of our mediocrity, faults and selfishness, God welcomes us as we are and leads us to go about living in peace, then it would be difficult to abandon the faith. Many people today are abandoning God without ever having known God. If they would know the experience of God that Jesus spreads, they would be seeking God. If they recognized the gift that God is, welcoming Jesus into their lives, they wouldn’t abandon God. They would find themselves enjoying God.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario