lunes, 25 de marzo de 2013

03/31/2013 - Easter Sunday (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

31 de marzo 2013
Domingo de Resurrección (C)
Juan 20, 1-9

ENCONTRARNOS CON EL RESUCITADO

Según el relato de Juan, María de Magdala es la primera que va al sepulcro, cuando todavía está oscuro, y descubre desconsolada que está vacío. Le falta Jesús. El Maestro que la había comprendido y curado. El Profeta al que había seguido fielmente hasta el final. ¿A quién seguirá ahora? Así se lamenta ante los discípulos: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto".
Estas palabras de María podrían expresar la experiencia que viven hoy no pocos cristianos: ¿Qué hemos hecho de Jesús resucitado? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Dónde lo hemos puesto? El Señor en quien creemos, ¿es un Cristo lleno de vida o un Cristo cuyo recuerdo se va apagando poco a poco en los corazones?
Es un error que busquemos "pruebas" para creer con más firmeza. No basta acudir al magisterio de la Iglesia. Es inútil indagar en las exposiciones de los teólogos. Para encontrarnos con el Resucitado es necesario, ante todo, hacer un recorrido interior. Si no lo encontramos dentro de nosotros, no lo encontraremos en ninguna parte.
Juan describe, un poco más tarde, a María corriendo de una parte a otra para buscar alguna información. Y, cuando ve a Jesús, cegada por el dolor y las lágrimas, no logra reconocerlo. Piensa que es el encargado del huerto. Jesús solo le hace una pregunta: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas?".
Tal vez hemos de preguntarnos también nosotros algo semejante. ¿Por qué nuestra fe es a veces tan triste? ¿Cuál es la causa última de esa falta de alegría entre nosotros? ¿Qué buscamos los cristianos de hoy? ¿Qué añoramos? ¿Andamos buscando a un Jesús al que necesitamos sentir lleno de vida en nuestras comunidades?
Según el relato, Jesús está hablando con María, pero ella no sabe que es Jesús. Es entonces cuando Jesús la llama por su nombre, con la misma ternura que ponía en su voz cuando caminaban por Galilea: "¡María!". Ella se vuelve rápida: "Rabbuní, Maestro".
María se encuentra con el Resucitado cuando se siente llamada personalmente por él. Es así. Jesús se nos muestra lleno de vida, cuando nos sentimos llamados por nuestro propio nombre, y escuchamos la invitación que nos hace a cada uno. Es entonces cuando nuestra fe crece.
No reavivaremos nuestra fe en Cristo resucitado alimentándola solo desde fuera. No nos encontraremos con él, si no buscamos el contacto vivo con su persona. Probablemente, es el amor a Jesús conocido por los evangelios y buscado personalmente en el fondo de nuestro corazón, el que mejor puede conducirnos al encuentro con el Resucitado.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Abre caminos a la fe en el Resucitado.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko martxoaren 31
Piztuera Igandea C
Joan 20,1-9

BERPIZTUAREKIN TOPO EGIN

Joan ebanjelariaren kontakizunak dioenez, Maria Magdalena da hilobira joan den lehenengo pertsona. Artean ilun zela. Eta, atsekabez, hutsik dagoela ikusi du. Jesusen falta sentitu du. Bera ulertu eta sendatu zuen Maisua. Berak azkeneraino leial jarraitu zion Profeta. Nori jarraitu behar dio orain? Kezka hori agertu die ikasleei: «Eraman egin dute Jauna hilobitik eta ez dakigu non ezarri duten».
Mariaren hitz hauek adieraz lezakete hainbat kristauk gaur egun bizi duen esperientzia: Zer egin dugu Jesus berpiztuaz? Nork eraman du? Non ezarri dugu? Sinesten dugun Jaun hori, biziaz betea den Kristo al da ala oroitzapena bihotzean pixkana itzaliz doakigun Kristo?
Oker bat da, irmoago sinetsi ahal izateko «frogen» bila ibiltzea. Ez da aski Elizaren irakaspenetara jotzea. Alferrik da teologoen maisu-lanetan miatzen ibiltzea. Berpiztuarekin topo egin ahal izateko, ororen aurretik, barne-ibilbide bat egin beharra dugu. Geure barnean aurkitu ezean, ez dugu aurkituko inon ere.
Joan ebanjelariak, pixka bat geroxeago, honela deskribatzen du Maria: batetik bestera korrika informazio bila. Eta, Jesus ikusi duenean, oinazeak eta malkoek itsuturik, ezin antzeman izan dio. Uste izan du baratzeko arduraduna dela ikusi duen hura. Jesusek galdera bakarra egin dio: «Andrea, zergatik ari zara negarrez?, noren bila zabiltza?»
Agian, gu geure ere horren antzeko galdera egin beharrean gara. Zergatik da gure fedea, batzuetan, hain leloa? Zer da, gure artean, poz-falta horren hondo-hondoko arrazoia? Zeren bila gabiltza kristauak gaur egun? Zer amesten dugu? Jesusen bila al gabiltza, geure elkarteetan biziaz betea sentitu nahi genukeena?
Gaurko kontakizun honen arabera, hizketan ari da Jesus Mariarekin, baina honek ez daki Jesus dela. Hala, dei egin dio Jesusek bere izenaz, Galilean ibiltzen zirenean bere ahotsean agertu ohi zuen samurtasun bera azalduz: «Maria!» Honek kolpean erantzun dio: «Rabbuni, Maisu».
Mariak berpiztuarekin topo, Jesusek berari dei egiten diola sentitu duenean egin du topo. Horixe da kontua. Orduan agertzen zaigu Jesus biziaz beterik: geure izenaz dei egiten digula sentitu eta egiten digun gonbitari kasu egiten diogunean. Orduan da hazten gure fedea.
Kristoganako geure fedea ez dugu biziberrituko kanpotik bakarrik elikatu nahi badugu. Ez dugu harekin topo egingo, harekin berarekin harreman biziak izaten saiatu gabe. Segur aski, ebanjelioen bidez ezagutu eta nork bere bihotz barnean bilatutako Jesusekiko maitasunak eraman gaitzake, beste ezerk baino hobeto, Berpiztuarekin topo egitera.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Urratu bideak Berpiztuarekiko fedeari.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

31 de març 2013
Diumenge de Pasqua de Resurrecció (C)
Joan 20, 1-9

TROBAR-NOS AMB EL RESSUSCITAT

Segons el relat de Joan, Maria de Magdala és la primera que va al sepulcre, quan encara és fosc, i descobreix desconsolada que està buit. Li falta Jesús. El Mestre que l'havia comprès i guarit. El profeta a qui havia seguit fidelment fins al final. A qui seguirà ara? Així es lamenta davant els deixebles: "S'han endut el meu Senyor i no sé on l'han posat".
Aquestes paraules de Maria podrien expressar l'experiència que viuen avui no pocs cristians: Què hem fet de Jesús ressuscitat? Qui se l'ha endut? On l'hem posat? El Senyor en qui creiem, és un Crist ple de vida o un Crist el record del qual es va apagant a poc a poc en els cors?
És un error que busquem "proves" per creure amb més fermesa. No n'hi ha prou d'anar al magisteri de l'Església. És inútil indagar en les exposicions dels teòlegs. Per trobar-nos amb el Ressuscitat és necessari, abans de res, fer un recorregut interior. Si no el trobem dins nostre, no el trobarem enlloc.
Joan descriu, una mica més tard, a Maria corrent d'una banda a l'altra per buscar alguna informació. I, quan veu Jesús, encegada pel dolor i les llàgrimes, no aconsegueix reconèixer-lo. Pensa que és l'encarregat de l'hort. Jesús només li fa una pregunta: "Dona, per què plores? Qui busques?".
Potser hem de preguntar-nos també nosaltres alguna cosa semblant. Per què la nostra fe és de vegades tan trista? Quina és la causa última d'aquesta falta d'alegria entre nosaltres? Què busquem els cristians d'avui? Què enyorem? ¿Caminem buscant un Jesús al qual necessitem sentir ple de vida en les nostres comunitats?
Segons el relat, Jesús està parlant amb Maria, però ella no sap que és Jesús. És llavors quan Jesús la crida pel seu nom, amb la mateixa tendresa que posava en la seva veu quan caminaven per Galilea: "Maria!". Ella es gira ràpida: "Rabuni, Mestre".
Maria es troba amb el Ressuscitat quan se sent cridada personalment per ell. És així. Jesús se'ns mostra ple de vida, quan ens sentim cridats pel nostre propi nom, i escoltem la invitació que ens fa a cadascú. És llavors quan la nostra fe creix.
No revifarem la nostra fe en Crist ressuscitat alimentant-la només des de fora. No ens trobarem amb ell, si no busquem el contacte viu amb la seva persona. Probablement, és l'amor a Jesús conegut pels evangelis i cercat personalment en el fons del nostre cor, el que millor pot conduir a la trobada amb el Ressuscitat.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Obre camins a la fe en el Ressuscitat.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

31 de marzo 2013
Domingo de Resurrección (C)
Xoán 20, 1-9

ATOPÁRMONOS CO RESUCITADO

Segundo o relato de Xoán, María de Magdala é a primeira que vai ao sepulcro, cando aínda está escuro, e descobre, desconsolada, que está baleiro. Fáltalle Jesús. O Mestre que a comprendeu e curou. O Profeta a quen seguira fielmente ata o final.
A quen seguirá agora? Salaia deste xeito diante dos discípulos: "Levaron do sepulcro ao Señor e non sabemos onde o puxeron".
Estas palabras de María poderían expresar a experiencia que viven hoxe non poucos cristiáns: Que fixemos de Xesús resucitado? Quen nolo levou? Onde o puxemos? O Señor en quen creemos, é un Cristo cheo de vida ou un Cristo cuxo recordo vai esmorecendo aos poucos nos corazóns?
É un erro que busquemos "probas" para crer con máis firmeza. Non basta con acudirmos ao maxisterio da Igrexa. É inútil indagar nas exposicións dos teólogos. Para atopármonos co Resucitado é necesario, ante todo, facermos un percorrido interior. Se non o atopamos dentro de nós, non o atoparemos en ningures.
Xoán, un pouco máis tarde, describe a María correndo dunha parte para outra na procura dalgunha información. E cando ve a Xesús, cegada pola dor e as bágoas, non logra recoñecelo. Pensa del que é o encargado do horto. Xesús só lle fai unha pregunta: "Muller, por que choras? a quen buscas?".
Talvez, tamén nós temos de preguntarnos algo semellante. Por que a nosa fe é ás veces tan triste? Cal é a causa última desa falta de alegría entre nós? Que buscamos os cristiáns de hoxe? De quen temos señardade? Andamos á busca dun Xesús ao que necesitamos sentir cheo de vida nas nosas comunidades?
Segundo o relato, Xesús está mesmo falando con María, pero ela non se decata que é Xesús. Daquela, cando Xesús a chama polo seu nome, coa mesma tenrura que poñía na súa voz cando camiñaban por Galilea: "¡María!".Entón ela vólvese rápida: "Rabbuní, Mestre".
María atópase co Resucitado cando se sente chamada persoalmente por el. É así. Xesús móstrasenos cheo de vida, cando nos sentimos chamados polo noso propio nome, e escoitamos a invitación que nos fai a cada un. É entón cando a nosa fe medra.
Non reavivaremos a nosa fe en Cristo resucitado alimentándoa só desde fóra. Non nos atoparemos con el, se non buscamos o contacto vivo coa súa persoa. Probabelmente, o amor a Xesús coñecido polos evanxeos e buscado persoalmente no fondo do noso corazón, é quen mellor pode conducirnos ao encontro co Resucitado.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora
BOASNOTICIAS
Abre camiños á fe no Resucitado. Pásao.

HOMILIA -IT

31 marzo 2013
Domenica di Pasqua (C)
Gv 20, 1-9

INCONTRARCI CON IL RISORTO

Secondo il racconto di Giovanni, Maria di Magdala è la prima persona che va al sepolcro, quando ancora è buio; scopre sconsolata che è vuoto. Le manca Gesù. Il Maestro che l’aveva compresa e guarita. Il Profeta che aveva seguito fedelmente sino alla fine. Chi seguirà ora? Così si lamenta di fronte ai discepoli: Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!.
Queste parole di Maria potrebbero esprimere l’esperienza che vivono oggi non pochi cristiani. Cosa abbiamo fatto di Gesù risorto? Chi se lo è portato via? Dove lo abbiamo messo? Il Signore in cui crediamo è un Cristo pieno di vita o un Cristo il cui ricordo si va spegnendo a poco a poco nei cuori?
È un errore cercare “prove” per credere più fermamente. Non basta ricorrere al magistero della Chiesa. È inutile indagare nell’esposizioni dei teologi. Per incontrarci con il Risorto è necessario, innanzitutto, fare un percorso interiore. Se non lo incontriamo dentro di noi, non lo incontreremo da nessuna parte.
Giovanni descrive, un poco più avanti, Maria che corre da una parte e dall’altra per cercare qualche informazione. E quando vede Gesù, accecata dal dolore e dalle lacrime, non arriva a riconoscerlo. Pensa che è il giardiniere. Gesù le fa solo una domanda: Donna, perché piangi? Chi cerchi?
Forse dobbiamo chiederci anche noi qualcosa di simile. Perché la nostra fede è a volte tanto triste? Qual è la causa ultima di questa mancanza di gioia tra di noi? ¿Che cosa cerchiamo noi cristiani di oggi? Di che abbiamo nostalgia? Andiamo cercando un Gesù che abbiamo bisogno di sentire pieno di vita nelle nostre comunità?
Secondo il racconto, Gesù sta parlando con Maria, ma ella non sa che è Gesù. È allora che Gesù la chiama per nome, con la stessa tenerezza che aveva nella voce quando camminavano per le strade di Galilea: Maria! Ella si gira rapida: Rabbuni, Maestro!
Maria s’incontra con il Risorto quando si sente chiamata personalmente da lui. È così. Gesù ci si mostra pieno di vita quando ci sentiamo chiamati con il nostro proprio nome e ascoltiamo l’invito che fa a ciascuno di noi. È allora che la nostra fede cresce.
Non ravviviamo la nostra fede in Cristo Risorto alimentandola solo dal di fuori. Non ci incontreremo con lui se non cerchiamo il contatto vivo con la sua persona. Probabilmente è l’amore a Gesù conosciuto dagli evangeli e cercato personalmente nel fondo del nostro cuore, quel che meglio ci può condurre all’incontro con il Risorto.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Apri vie alla fede nel Risorto.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

31  mars 2013
Dimanche de résurrection (C)
Jean 20, 1-9

RECONTRER LE RESSUSCITE

D’après le récit de Jean, Marie de Magdala est la première à se rendre au sépulcre, lorsqu’il fait encore nuit, et elle découvre avec tristesse  qu’il est vide. C’est Jésus qui lui manque. Le Maître qui l’avait comprise et guérie. Le Prophète qu’elle avait suivi fidèlement jusqu’à la fin. Qui suivra-t-elle maintenant? C’est pourquoi elle se lamente devant les disciples: “On a enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons pas où on l’a mis”.
Ces paroles de Marie pourraient exprimer l’expérience qui est vécue aujourd’hui par nombre de chrétiens: Qu’avons-nous fait de Jésus ressuscité? Qui nous l’a enlevé? Où l’avons-nous mis?  Le Seigneur en qui nous croyons, est-il un Christ  plein de vie, ou un Christ dont le souvenir s’éteint petit à petit dans nos cœurs?
C’est une erreur que de chercher des “preuves” pour croire plus fermement. Il ne suffit pas d’avoir recours au magistère de l’Eglise. Il est inutile de rechercher dans les exposés des théologiens. Pour rencontrer le Ressuscité il faut, avant tout, faire un cheminement intérieur. Si nous ne le trouvons pas au-dedans de  nous, nous ne le trouverons nulle part.
Jean nous présente, un peu plus tard, Marie en train de courir d’un côté à l’autre pour chercher un quelconque renseignement. Et lorsqu’elle voit Jésus, aveuglée par la douleur et par les larmes, elle ne réussit pas à le reconnaître. Elle croit que c’est le  jardinier. Jésus ne lui pose qu’une question: «Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu? »
Peut-être devons-nous nous poser des questions semblables. Pourquoi notre foi est-elle parfois si triste? Quelle est la cause ultime de ce manque de joie parmi nous? Nous, chrétiens d’aujourd’hui, que cherchons-nous? Que regrettons-nous? Sommes-nous  en train de chercher ce Jésus plein de vie  dont nos communautés  ont besoin?
D’après le récit, Jésus parle avec Marie, mais elle ignore que c’est lui. C’est alors que Jésus l’appelle par son nom, avec la même tendresse qu’il mettait dans sa voix lorsqu’ils marchaient à travers la Galilée: «Marie! » Elle se retourne vite: «Rabbouni, Maître! »
Marie rencontre le Ressuscité lorsqu’elle se sent appelée personnellement par lui. C’est toujours comme ça. Jésus se montre à nous plein de vie lorsque nous nous sentons appelés par notre propre nom, et lorsque nous entendons  l’invitation qu’il nous lance à chacun. C’est alors que notre foi grandit.
Ce n’est pas en la nourrissant du dehors que nous raviverons notre foi en Jésus Christ ressuscité. Nous le rencontrerons si nous cherchons à établir un contact vivant avec sa personne. C’est probablement l’amour de Jésus, que nous connaissons à travers l’évangile, et que nous cherchons personnellement au fond de notre cœur, c’est cet amour qui peut le mieux nous conduire à la rencontre du Ressuscité.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Ouvre des chemins à la foi au Christ Ressuscité!
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

31 de Março 2013
Domingo de Ressurreição (C)
João 20, 1-9

ENCONTRAR-NOS COM O RESSUSCITADO

Segundo o relato de João, Maria de Magdala é a primeira que vai ao sepulcro, quando todavia está escuro, e descobre desconsolada que está vazio. Falta-lhe Jesus. O Mestre que a tinha compreendido e curado. O Profeta que tinha seguido fielmente até ao final. A quem seguirá agora? Assim se lamenta ante os discípulos: "Levaram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram".
Estas palavras de Maria poderiam expressar a experiência que vivem hoje não poucos cristãos: Que fizemos de Jesus ressuscitado? Quem o levou? Onde o pusemos? O Senhor em quem acreditamos, é um Cristo cheio de vida ou um Cristo cuja recordação se vai apagando pouco a pouco nos corações?
É um erro que procuremos "provas" para acreditar com mais firmeza. Não basta chegar ao magistério da Igreja. É inútil indagar nas exposições dos teólogos. Para nos encontrarmos com o Ressuscitado é necessário, antes de tudo, fazer um percurso interior. Se não o encontramos dentro de nós, não o encontraremos em nenhuma parte.
João descreve, um pouco mais tarde, Maria correndo de um lado para outro para procurar alguma informação. E, quando vê Jesus, cega pela dor e as lágrimas, não chega a reconhece-lo. Pensa que é o encargado da horta. Jesus só lhe faz uma pregunta: "Mulher, porque choras? a quem procuras?".
Talvez tenhamos de nos preguntarmos também a nós algo semelhante. Porque a nossa fé é às vezes tão triste? Qual é a causa última dessa falta de alegria entre nós? Que procuramos os cristãos de hoje? ¿Que desejamos? Andamos a procurar Jesus que necessitamos sentir cheio de vida nas nossas comunidades?
Segundo o relato, Jesus está a falar com Maria, mas ela não sabe que é Jesus. É então quando Jesus chama-a pelo seu nome, com a mesma ternura que colocava na Sua voz quando caminhavam pela Galileia: "Maria!". Ela volta-se rápida: "Rabí, Mestre".
Maria encontra-se com o Ressuscitado quando se sente chamada pessoalmente por Ele. É assim. Jesus mostra-se cheio de vida, quando nos sentimos chamados pelo nosso próprio nome, e escutamos o convite que nos faz a cada um. É então quando a nossa fé cresce.
Não reavivaremos a nossa fé em Cristo ressuscitado alimentando-a apenas de fora. Não nos encontraremos com Ele, se não procuramos o contato vivo com a Sua pessoa. Provavelmente, é o amor a Jesus conhecido pelos evangelhos y procurando pessoalmente no fundo do nosso coração, o que melhor pode conduzir-nos ao encontro com o Ressuscitado.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Abre caminhos à fé no Ressuscitado.
Passa-o.

HOMILIA - EN

March 31, 2013
John 20: 1-9
Easter Sunday (C)

MEETING THE RISEN ONE

According to John’s account, Mary of Magdala is the first to go to the tomb, when it was still dark, and sadly discover that it’s empty. Jesus is missing. The Master who had understood her and cured her. The Prophet she had followed faithfully until the end.  Who would she follow now? So it is that she laments to the disciples: “They’ve taken my Lord from the grave and we don’t know where they have put him”.
These words from Mary could express the experience that many Christians are living today: What have we done with the Risen Jesus? Who has taken him? Where have we put him? The Lord in whom we believe, is it a Christ full of life or a Christ whose memory keeps fading little by little in our hearts?
It’s wrong to seek ‘proofs’ in order to believe more firmly. It’s not enough to turn to the magisterium of the Church. It’s useless to investigate the theologians’ expositions. In order to meet the Risen One we need above all to journey within. If we don’t meet him inside of ourselves, we won’t meet him anywhere.
A little later, John describes Mary running from one place to another looking for information. And when she does see Jesus, she’s so blinded by grief and tears that she ends up not recognizing him. She thinks that he’s the gardener. Jesus just asks her a question: “Woman, why are you weeping?  Who are you looking for?”
Maybe we too need to ask ourselves something similar: Why is our faith all too often so sad? What is the real cause of our lack of joy? What are Christians of today looking for?  What do we yearn for? Are we going around looking for a Jesus that we need in order to feel full of life in our communities?
In this account, Jesus is talking to Mary, but she doesn’t know that it is Jesus. It’s at this point that Jesus calls her by her name, with the same tenderness that he had in his voice when they were walking through Galilee: “Mary!” She turns around quickly: “Rabbuni!  Master!”
Mary meets the Risen One when she personally feels herself called by him. Jesus shows himself full of life to us when we feel ourselves called by our own name, when we listen to the invitation that he makes to each one of us. It’s only then that our faith grows.
We won’t revive our faith in the resurrected Christ by only nourishing ourselves from without. We won’t meet him if we don’t seek a living contact with his person. It will probably be the love of Jesus known through the Gospel and sought personally in the depths of our hearts, that can best lead to the meeting with the Risen One.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS
Blaze paths of faith in the Risen One.
Pass it on.HOMILIA - CN

2013331
约翰福音201-9
复活节周日(C

与复活者相遇

根据若望福音,玛利亚玛达肋纳是第一个前往坟墓的人,当时天还黑着,她绝望地发现坟墓空了。耶稣不在了,那个理解她并治愈了她的人不在了,那个她忠实地跟随到最后的先知不在了。现在还能跟随谁呢?她向门徒们倾诉她的悲伤:有人从坟墓中把主搬走了,我们不知道他们把他放在那里了
玛利亚的话可能表达了今天不少基督徒的经验:我们对复活的基督做了什么?谁把他带走了?我们把他放在了哪里?我们所信仰的主,是那个充满了生命的基督,还是那个正被人心逐渐遗忘的基督?
当我们寻找证据为能信得更加坚定时,我们错了。只是查阅教会的训导是不够的,查看所有的神学观点是徒然无益的。为能与复活者相遇,首先需要的是一个内心的旅程。如果我们没有在我们自己内找到他,我们不能在任何地方找到他。
在后面,若望写道玛利亚跑来跑去为寻找更多的信息。可当她看到耶稣时,却被痛苦与泪水蒙蔽了眼睛,没有认出他来,以为是园丁。耶稣只向她问了一个问题:女人,你哭什么?你找谁?
也许我们也应该问自己这同一个问题。为什么许多时候我们的信仰如此地悲伤?到底是什么使我们缺乏喜乐?我们今天的基督徒在寻找什么?我们在怀念什么?我们有去寻找那个使我们的团体充满生命的耶稣吗?
根据若望的叙述,耶稣正在和玛利亚说话,可她不知道那是耶稣。于是耶稣以当他在加里肋亚呼喊她时的同一种温柔叫她的名字:玛利亚!她立即转过身来:辣步尼,师傅
当玛利亚感到她被耶稣个人召唤时,她与复活者相遇了。正是如此,当我们觉得我们被以自己的名字召唤时,我们听到他对我们每个人的邀请时,耶稣充满生命地展示在我们面前。这时,我们的信德就成长了。
如果我们只是从外在去滋养我们的信德,我们就无法重新活出对复活基督的信仰。如果我们不寻找与他的个人的、生活的接触,我们就不可能与他相遇。很可能,那透过福音而认识的,并在我们心灵深处追寻过的耶稣的爱,就是带领我们与复活者相遇的最好导师。

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远

红传福音的好消息
庆祝主的受难,死亡成为其中的一部分。
通过。

miércoles, 20 de marzo de 2013

03/24/2013 - Palm Sunday (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

24 de marzo 2013
Domingo de Ramos (C)
Lucas 22,14-23,56

ANTE EL CRUCIFICADO

Detenido por las fuerzas de seguridad del Templo, Jesús no tiene ya duda alguna: el Padre no ha escuchado sus deseos de seguir viviendo; sus discípulos huyen buscando su propia seguridad. Está solo. Sus proyectos se desvanecen. Le espera la ejecución.
El silencio de Jesús durante sus últimas horas es sobrecogedor. Sin embargo, los evangelistas han recogido algunas palabras suyas en la cruz. Son muy breves, pero a las primeras generaciones cristianas les ayudaban a recordar con amor y agradecimiento a Jesús crucificado.
Lucas ha recogido las que dice mientras está siendo crucificado. Entre estremecimientos y gritos de dolor, logra pronunciar unas palabras que descubren lo que hay en su corazón: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". Así es Jesús. Ha pedido a los suyos "amar a sus enemigos" y "rogar por sus perseguidores". Ahora es él mismo quien muere perdonando. Convierte su crucifixión en perdón.
Esta petición al Padre por los que lo están crucificando es, ante todo, un gesto sublime de compasión y de confianza en el perdón insondable de Dios. Esta es la gran herencia de Jesús a la Humanidad: No desconfiéis nunca de Dios. Su misericordia no tiene fin.
Marcos recoge un grito dramático del crucificado: "¡Dios mío. Dios mío! ¿por qué me has abandonado?". Estas palabras pronunciadas en medio de la soledad y el abandono más total, son de una sinceridad abrumadora. Jesús siente que su Padre querido lo está abandonando. ¿Por qué? Jesús se queja de su silencio. ¿Dónde está? ¿Por qué se calla?
Este grito de Jesús, identificado con todas las víctimas de la historia, pidiendo a Dios alguna explicación a tanta injusticia, abandono y sufrimiento, queda en labios del crucificado reclamando una respuesta de Dios más allá de la muerte: Dios nuestro, ¿por qué nos abandonas? ¿no vas a responder nunca a los gritos y quejidos de los inocentes?
Lucas recoge una última palabra de Jesús. A pesar de su angustia mortal, Jesús mantiene hasta el final su confianza en el Padre. Sus palabras son ahora casi un susurro: "Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu". Nada ni nadie lo ha podido separar de él. El Padre ha estado animando con su espíritu toda su vida. Terminada su misión, Jesús lo deja todo en sus manos. El Padre romperá su silencio y lo resucitará.
Esta semana santa, vamos a celebrar en nuestras comunidades cristianas la Pasión y la Muerte del Señor. También podremos meditar en silencio ante Jesús crucificado ahondando en las palabras que él mismo pronunció durante su agonía.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Contribuye a celebrar la Pasión y la Muerte del Señor.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko martxoaren 24a
Erramu Igandea C
Lukas 22,14─23,56

GURUTZILTZATUAREN AURREAN

Tenpluko segurtasun-indarrek atxilotu du, eta Jesusek ez du jada inolako dudarik: Aitak ez dio entzun bizitzen jarraitzeko agertu dion gogoa; ikasleak ihesi joan dira, nor bere segurtasun bila. Bakarrik dago. Bere egitasmoak huts egin duela ikusi du. Zain-zain du heriotza.
Zirraragarria da bere azken orduetan Jesusek agertu duen isiltasuna. Halere, ebanjelariek jaso dituzte gurutzean jaulki dituen hitz batzuk. Oso laburrak dira, baina lehen kristau-belaunaldiei asko lagundu zieten Jesus gurutziltzatua gogoratzeko, maitasunez eta esker onez.
Gurutzean josten ari diren bitartean jaulkitakoak dakartza Lukasek. Dardararen eta oinaze-garrasien artean, lortu du Jesusek hitz batzuk esatea, bihotzean duena agertzeko: «Aita, barka iezaiezu, ez dakite-eta zer ari diren». Horrelakoa da Jesus. Bereei eskatu izan du «maita ditzatela etsaiak» eta «egin dezatela otoitz pertsegitzaileentzat». Eta orain, bera doa hiltzera etsaiei barkatuz. Barkazio bihurtu du gurutzeko bere heriotza.
Gurutzean josten dutenentzat Aitari egindako eskari hau, lehenik eta behin errukizko keinu goitarra da, eta konfiantza Jainkoaren atzemanezineko barkazioaz. Hauxe da Jesusek gizadiari utzi dion ondarea: Ez galdu sekula Jainkoarekiko konfiantza. Jainkoaren errukiak ez du azkenik.
Markosek, berriz, gurutzean josi dutenaren oihu dramatiko hau dakarkigu: «Ene Jainko, ene Jainko! Nolatan utzi nauzu eskutik?» Bakartasun eta abandonu handienean jaulkitako hitzak dira; egundoko zinezkotasuna adierazten dute. Jesusek sentitu du bere Aita maiteak utzi egin duela. Zer dela eta? Jesus kexu da Aita mutu gelditu delako. Non da? Zer dela-eta dago mutu?
Jesusen oihu hau, historiako biktima guztien oihuarekin bat dator: hainbat eta hainbat injustizia, abandonu eta sufrimenengatik Jainkoari argibide bat eskatu nahi dio; gurutziltzatuaren ezpainak Jainkoari erantzun bat eskatzen ari zaizkio heriotza baino haratagorako: gure Jainkoa, zer dela-eta uzten gaituzu eskutik?, ez ote diezu sekula erantzungo errugabeen oihuei eta lantuei?
Lukasek Jesusen azken hitza ere jaso du. Bere herio-larria eta guzti, azkeneraino eutsi dio Jesusek Aitaganako konfiantzari: «Aita, zure eskuetan uzten dut neure espiritua». Ez ezerk, ez inork apartarazi ahal izan du Jesus Aitagandik. Aitak arnastu du bere espirituaz Jesus bizitza guztian. Bere egitekoa bukaturik, Aitaren eskuetan utzi du dena Jesusek. Aitak bere isiltasuna hautsi eta piztu egingo du Jesus.
Aste Santu honetan, Jaunaren Nekaldia eta Heriotza ospatuko ditugu kristau-elkarteek. Orobat egin ahal izango dugu gogoeta, isilik, Jesus gurutziltzatuaren aurrean, bere hilzorikoan Jesusek jaulki zituen hitzak sakonduz.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Eragin jendeari Jaunaren Nekaldia eta Heriotza ospatzera.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

24 de març 2013
Diumenge de Rams (C)
Lluc 22,14-23,56

DAVANT EL CRUCIFICAT

Detingut per les forces de seguretat del Temple, Jesús no té cap dubte: el Pare no ha escoltat els seus desitjos de continuar vivint, els seus deixebles fugen buscant la seva pròpia seguretat. Està sol. Els seus projectes s'esvaeixen. L'espera l'execució.
El silenci de Jesús durant les seves últimes hores és colpidor. No obstant això, els evangelistes han recollit algunes paraules seves en la creu. Són molt breus, però a les primeres generacions cristianes els ajudaven a recordar amb amor i agraïment a Jesús crucificat.
Lluc ha recollit les que diu mentre està sent crucificat. Entre sotracs i crits de dolor, aconsegueix pronunciar unes paraules que descobreixen el que hi ha al seu cor: "Pare, perdona'ls que no saben el que fan". Així és Jesús. Ha demanat als seus "estimar als seus enemics" i "pregar pels seus perseguidors". Ara és ell mateix qui mor perdonant. Converteix la seva crucifixió en perdó.
Aquesta petició al Pare pels que l'estan crucificant és, abans que res, un gest sublim de compassió i de confiança en el perdó insondable de Déu. Aquesta és la gran herència de Jesús a la Humanitat: No desconfieu mai de Déu. La seva misericòrdia no té fi.
Marc recull un crit dramàtic del crucificat: "Déu meu. Déu meu, per què m'has abandonat?". Aquestes paraules pronunciades enmig de la solitud i l'abandó més total, són d'una sinceritat aclaparadora. Jesús sent que el seu Pare estimat l'està abandonant. Per què? Jesús es queixa del seu silenci. On és? Per què calla?
Aquest crit de Jesús, identificat amb totes les víctimes de la història, demanant a Déu alguna explicació a tanta injustícia, abandonament i patiment, queda en llavis del crucificat reclamant una resposta de Déu més enllà de la mort: Déu nostre, per què ens abandones? ¿No donaràs mai resposta als crits i als gemecs dels innocents?
Lluc recull una última paraula de Jesús. Malgrat la seva angoixa mortal, Jesús manté fins al final la seva confiança en el Pare. Les seves paraules són ara gairebé un murmuri: "Pare, confio el meu alè a les teves mans". Res ni ningú l'ha pogut separar d'ell. El Pare ha estat animant amb el seu esperit tota la seva vida. Acabada la seva missió, Jesús ho deixa tot a les seves mans. El Pare trencarà el seu silenci i el ressuscitarà.
Aquesta setmana santa, celebrarem en les nostres comunitats cristianes la Passió i la Mort del Senyor. També podrem meditar en silenci davant Jesús crucificat aprofundint en les paraules que ell mateix va pronunciar durant la seva agonia.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Contribueix a celebrar la Passió i la Mort del Senyor.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

24 de marzo 2013
Domingo de Ramos (C)
Lucas 22,14-23,56

DIANTE DO CRUCIFICADO

Detido polas forzas de seguridade do Templo, Xesús non ten xa dubida algunha: o Pai non escoitou os seus desexos de seguir vivindo; os seus discípulos foxen buscando a súa propia seguridade. Está só. Os seus proxectos desvanécense. Espéralle a execución.
O silencio de Xesús nas súas últimas horas é sobrecolledor. Con todo, os evangelistas recolleron algunhas palabras súas na cruz. Son moi breves, pero ás primeiras xeracións cristiás axudábanlles a recordar con amor e agradecemento a Xesús crucificado.
Lucas recolleu as que di mentres está sendo crucificado. Entre estremecimientos e gritos de dor, logra pronunciar unhas palabras que descobren o que hai no seu corazón: "Pai, perdóaos porque non saben o que fan". Así é Xesús. pediu aos seus "amar aos seus inimigos" e "rogar polos seus perseguidores". Agora é el mesmo quen morre perdoando. Converte a súa crucifixión en perdón.
Esta petición ao Pai polos que o están crucificando é, ante todo, un xesto sublime de compaixón e de confianza no perdón insondábel de Deus. Esta é a gran herdanza de Xesús á Humanidade: Non desconfiedes nunca de Deus. A súa misericordia non ten fin.
Marcos recolle un grito dramático do crucificado: "¡Meu Deus. Meus Deus! por que me abandonaches?". Estas palabras pronunciadas no medio da soidade e do abandono máis total, son dunha sinceridade abafadora. Xesús sente que o seu Pai querido estao abandonando. Por que? Xesús quéixase do seu silencio. Onde está? Por que cala?
Este grito de Xesús, identificado con todas as vítimas da historia, pedindo a Deus algunha explicación a tanta inxustiza, abandono e sufrimento, fica nos beizos do crucificado reclamando unha resposta de Deus máis aló da morte: Noso Deus, por que nos abandonas? non vas responder nunca aos gritos e salaios dos inocentes?
Lucas recolle unha última palabra de Xesús. Malia a súa angustia mortal, Xesús mantén ata o final a súa confianza no Pai. As súas palabras son agora case un balbuceo : "Pai, nas túas mans encomendo o meu espírito". Nada nin ninguén o puido separar del. O Pai estivo animando co seu espírito toda a súa vida. Terminada a súa misión, Xesús déixao todo nas súas mans. O Pai romperá o seu silencio e resucitarao.
Esta semana santa, imos celebrar nas nosas comunidades cristiás a Paixón e a Morte do Señor. Tamén poderemos meditar en silencio diante Xesús crucificado e afondar nas palabras que el mesmo pronunciou durante a súa agonía.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Contribúe a celebrar a Paixón e a Morte do Señor.
Pásao.

HOMILIA -IT


24 marzo 2013
Domenica delle Palme (C)
Lc 22,14-23,56

DAVANTI AL CROCIFISSO

Detenuto dalle forze di sicurezza del Tempio, Gesù non ha più dubbi: il Padre non ha ascoltato i suoi desideri di continuare a vivere; i suoi discepoli fuggono cercando la propria sicurezza. È solo. I suoi progetti svaniscono. Lo attende l’esecuzione.
Il silenzio di Gesù durante le sue ultime ore è terribile. Tuttavia gli evangelisti hanno raccolto alcune sue parole sulla croce. Sono molto brevi, ma aiutavano le prime generazione cristiane a ricordare con amore e riconoscenza Gesù crocifisso.
Luca ha raccolto quelle che dice mentre lo crocifiggono. Fra tremiti e grida di dolore, arriva a pronunciare parole che rivelano quello che ha nel cuore: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Gesù è così. Ha chiesto ai suoi di “amare i loro nemici” e “pregare per i loro persecutori”. Ora è lui stesso che muore perdonando. Converte la sua crocifissione in perdono.
Questa richiesta al Padre per quelli che lo stanno crocifiggendo è, innanzitutto, un gesto sublime di compassione e di fiducia nel perdono insondabile di Dio. Questa è la grande eredità di Gesù all’Umanità: non dubitate mai di Dio. La sua misericordia non ha fine.
Marco raccoglie un grido drammatico del crocifisso: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Queste parole pronunciate nella solitudine e nell’abbandono più totale, sono di una sincerità sconvolgente. Gesù sente che il Padre amato lo sta abbandonando. Perché? Gesù si lamenta del suo silenzio. Dove è? Perché tace?
Questo grido di Gesù, identificato con tutte le vittime della storia, che chiede a Dio qualche spiegazione a tanta ingiustizia, abbandono e sofferenza, rimane sulle labbra del crocifisso reclamando una risposta di Dio al di là della morte: Dio nostro, perché ci abbandoni? Non risponderai mai alle grida e ai lamenti degli innocenti?
Luca raccoglie un’ultima parola di Gesù. Nonostante la sua angoscia mortale, Gesù mantiene sino alla fine la sua fiducia nel Padre. Le sue parole sono ora quasi un sussurro: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Niente e nessuno lo ha potuto separare da lui. Il Padre ha animato con il suo spirito tutta la sua vita. Compiuta la sua missione, Gesù rimette tutto nelle sue mani. Il Padre romperà il suo silenzio e lo risusciterà.
Questa Settimana Santa celebreremo nelle nostre comunità cristiane la Passione e la Morte del Signore. Potremo anche meditare in silenzio davanti a Gesù crocifisso, approfondendo le parole che egli stesso pronunciò durante la sua agonia.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Contribuisci a celebrare la Passione e la Morte del Signore.
Diffondilo.

José Antonio Pagola

---

HOMILIA - FR

24  mars 2013
Dimanche des Rameaux (C)
Luc 22,14-23,56

DEVANT LE CRUCIFIE

Arrêté par les forces de sécurité du Temple, Jésus n’a plus de doute: le Père n’a pas écouté ses désirs de continuer à vivre: ses disciples  s’enfuient cherchant leur propre sécurité. Il se retrouve tout seul. Ses projets s’effondrent. Ce n’est que  l’exécution qui l’attend.
Le silence de Jésus durant ses dernières heures est impressionnant. Cependant, les évangélistes ont recueilli quelques unes de ses paroles lorsqu’il était en croix.  Ce sont des paroles très brèves mais qui ont aidé les premières générations chrétiennes à se souvenir de Jésus  avec amour et reconnaissance.
Luc a recueilli celles dites par Jésus lors de sa crucifixion. Ebranlé et criant de douleur, il réussit à prononcer quelques paroles qui montrent ce qui habite son cœur: « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Voilà Jésus. Lui, qui a demandé aux siens « d’aimer leurs ennemis » et de « prier pour ceux qui les persécutent ». Maintenant, c’est lui-même qui meurt en pardonnant. Il transforme sa crucifixion en pardon.
Cette supplication adressée au Père  pour ceux-là même qui sont en train de le crucifier, est avant tout, un geste sublime de compassion et de confiance dans le  pardon insondable de Dieu. C’est-là le grand héritage de Jésus laissé à l’Humanité. Ne vous méfiez jamais de Dieu. Sa miséricorde n’a pas de limite.
Marc recueille un cri dramatique du crucifié: “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?”  Ces paroles, prononcées  dans la solitude et  l’abandon le plus total, révèlent une sincérité accablante. Jésus sent que son Père bien-aimé est en train de l’abandonner. Pourquoi ? Jésus se plaint de son silence.  Où est-il?  Pourquoi reste-t-il silencieux.
Ce cri de Jésus, identifié à toutes les victimes de l’histoire, qui demande à  Dieu une explication à tant d’injustices, d’abandons et de souffrances, reste sur les lèvres du crucifié, réclamant une réponse de Dieu au-delà de la mort: O notre Dieu, pourquoi nous abandonnes-tu ? Ne vas-tu jamais répondre  aux cris et aux plaintes des innocents ?
Luc recueille une ultime parole de Jésus. Malgré son angoisse mortelle, Jésus garde jusqu’au bout la confiance en son Père. Ses paroles deviennent maintenant comme un murmure: « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Rien ni personne n’a réussi à le séparer de lui. Le Père, par son esprit, a animé toute sa vie. Une fois sa mission accomplie, Jésus remet tout entre ses mains. Le Père brisera son silence et le ressuscitera.
Cette semaine sainte, nous allons célébrer dans nos communautés chrétiennes la Passion et la Mort du Seigneur. En silence, devant le crucifié, nous pourrons méditer et approfondir les paroles que lui-même a prononcées lors de son agonie.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Contribue à célébrer la Passion et la Mort du Seigneur.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

24 de Março 2013
Domingo de Ramos (C)
Lucas 22,14-23,56

ANTE O CRUCIFICADO

Detido pelas forças de segurança do Templo, Jesus não tem já dúvida alguma: o Pai não escutou os Seus desejos de seguir vivendo; os Seus discípulos fogem procurando a sua própria segurança. Está só. Os Seus projetos desvanecem-se. Espera-O a execução.
O silêncio de Jesus durante as Suas últimas horas é impressionante. No entanto, os evangelistas recolheram algumas palavras Suas na cruz. São muito breves, mas às primeiras gerações cristãs ajudava-os a recordar com amor e agradecimento a Jesus crucificado.
Lucas recolheu aquelas que diz enquanto está sendo crucificado. Entre estremecimentos e gritos de dor, consegue pronunciar umas palavras que descobrem o que há no Seu coração: "Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem”. Assim é Jesus. Pediu aos Seus "amar os seus inimigos" e "rogar pelos seus perseguidores". Agora é Ele mesmo quem morre perdoando. Converte a Sua crucificação em perdão.
Esta petição ao Pai pelos que o estão a crucificar é, antes tudo, um gesto sublime de compaixão e de confiança no perdão insondável de Deus. Esta é a grande herança de Jesus à Humanidade: Não desconfieis nunca de Deus. A Sua misericórdia não tem fim.
Marcos recolhe um grito dramático do crucificado: "Deus Meu. Deus Meu! por que me abandonas-Te?". Estas palavras pronunciadas no meio da solidão e do abandono mais total, são de uma sinceridade dolorosa. Jesus sente que o Seu Pai querido o está a abandonar. Porquê? Jesus queixa-se do Seu silêncio. Onde está? Porque se cala?
Este grito de Jesus, identificado com todas as vítimas da história, pedindo a Deus alguma explicação a tanta injustiça, abandono e sofrimento, fica nos lábios do crucificado reclamando uma resposta de Deus mais para lá da morte: Deus nosso, porque nos abandonas? Não vais responder nunca aos gritos e queixumes dos inocentes?
Lucas recolhe uma última palavra de Jesus. Apesar da Sua angústia mortal, Jesus mantem até ao fim a Sua confiança no Pai. As Suas palavras são agora quase um sussurro: "Pai, às Tuas mãos encomendo o Meu espírito". Nada nem ninguém pode separar Dele. O Pai animou o Seu espírito toda a Sua vida. Terminada a Sua missão, Jesus deixa tudo nas Suas mãos. O Pai romperá o Seu silêncio e o ressuscitará.
Esta semana santa, vamos celebrar nas nossas comunidades cristãs a Paixão e Morte do Senhor. Também poderemos meditar em silêncio ante Jesus crucificado aprofundando nas palavras que Ele mesmo pronunciou durante a Sua agonia.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Contribui para celebrar a Paixão e Morte do Senhor.
Passa-o.

HOMILIA - EN

March 24, 2013,
Palm Sunday (C)
Luke 22:14 – 23:56

BEFORE THE CRUCIFIED

Detained by the Temple security guard, Jesus has no doubt whatsoever: his Father hasn’t listened to his desire to keep living; his disciples flee, seeking their own safety. He’s alone. His projects are disappearing. He awaits execution.
Jesus’ silence during his last hours is frightening. However the evangelists have gathered some of his words spoken from the cross. They are very brief, but they helped the first generations of Christians to remember the crucified Jesus with love and thankfulness.
Luke has collected ones which Jesus says while being crucified. In the midst of trembling and cries of pain, he manages to pronounce some words that describe what’s in his heart: “Father, forgive them for they know not what they do.” Such is Jesus. He had asked his own to “love their enemies” and “pray for their persecutors”. Now he himself dies forgiving. He changes his crucifixion into forgiveness.
This pleading to the Father for those who are crucifying him is, above all, a sublime gesture of compassion and of confidence in God’s unfathomable forgiveness. This is Jesus’ great legacy to Humanity: Never stop trusting in God. God’s mercy knows no end.
Mark collects the crucified’s dramatic shout: “My God, my God! Why have you abandoned me?”  These words pronounced in the midst of complete loneliness and abandonment come out of an overwhelming sincerity. Jesus feels that his loving Father is abandoning him. Why? Jesus complains of God’s silence. Where is God?  Why is God silent?
This outcry of Jesus, identified with the long list of victims throughout history that call to God for some explanation of such injustice, abandonment, and suffering, remains on the crucified’s lips demanding a response from God that is beyond death: Our God, why are you abandoning us? Aren’t you ever going to answer the cries and groans of the innocent?
Luke collects one last word from Jesus. In spite of his mortal anguish, Jesus holds onto his faith in the Father until the end. His words are now almost a whisper: “Father, into your hands I commend my spirit.” Nothing or no one has been able to separate him from his Father. His Father has been encouraging him with the Spirit his whole life. With his mission now ended, Jesus leaves everything in God’s hands.  The Father will break his silence and will raise him up.
This Holy Week, in our Christian communities, we are going to celebrate the Passion and Death of our Lord. We will also be able to meditate in silence in front of the crucified Jesus, going deeply into the words that he himself pronounced during his agony.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS
Be a part of celebrating the Lord’s Passion and Death.
Pass it on.HOMILIA - CN

2013324日,
棕榈星期天(C
路加福音2214 - 23:56

面对十字架上的耶稣

当耶稣被圣殿的武装力量所逮捕时,他已经非常明白:父没有听从他想要继续生活的愿望;他的门徒们四处逃散以保障安全。他非常地孤独,他的计划失败了,等待他的是死刑的判决。
耶稣在他生命的最后几个小时的沉默是令人惊讶的。然而,圣史们收集了几句他在十字架上的遗言。都很短,但对初期的基督徒以爱和感恩回忆十字架上的耶稣起到很大的帮助。
路加收集了耶稣正被钉时说的几句话。在痛苦的痉挛与呻吟间,耶稣说出了那一直在藏在他心里的话:父啊,宽赦他们吧!因为他们不知道他们做的是什么。这就是耶稣,他曾要求人们爱他的仇人为迫害他们的人祈祷,如今,他宽恕着死去,他把他的被钉转变为了宽恕。
为那些正钉死他的人祈祷首先是一个慈悲与对天主深不可测的宽恕的信任的行为。这就是耶稣留给人类的伟大遗产:永远不要怀疑天主,他的仁慈没有终点。
马尔谷收集了一句悲剧性的呼喊:我的天主,我的天主,你为什么抛弃了我?这句在孤独与被完全抛弃的中发出的呼喊,是令人难以面对的真实。耶稣觉得被他所爱的父抛弃了。为什么?耶稣抱怨他的沉默。他在哪里?为什么不说话?
耶稣的这句呼喊,正是历史上所有无辜的受害者们的呼喊,他们向天主为那许多的不正义、抛弃与痛苦祈求一个解释。十字架上的耶稣强烈要求远超死亡之上的天主一个答复。为什么你抛弃了我们?你将永不回答无辜者的呼喊与抱怨吗?
路加还收集了耶稣的最后一句话。尽管他是如此地焦虑,但他仍至死保持着他对父的信仰。这时已经是一句几不可闻的喃喃自语了:父啊,我把我的灵魂交在你手里。没有任何人任何事可以把他与父分开。父以他的神支持鼓励了耶稣的一生。当耶稣结束了他的使命时,就将一切都托付在父的手里了。父将打破沉默复活他。
在圣周内,我们将在我们的基督徒团体内庆祝耶稣的苦难与死亡。同样,面对被钉在十字架上的耶稣,我们可以深入默想他在极大痛苦中所发出的最后几句话。

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远


红传福音的好消息
庆祝主的受难,死亡成为其中的一部分。
通过。