miércoles, 31 de octubre de 2012

11/04/2012 - 31 Sunday in Ordinary Time (B)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


ES - LO IMPORTANTE
EU - INPORTA DUENA
CA - L'IMPORTANT
GL - O IMPORTANTE
IT - QUEL CHE È IMPORTANTE
FR - LE PLUS IMPORTANT
PT - O IMPORTANTE
EN - WHAT REALLY MATTERS

HOMILIA - ES

4 de noviembre de 2012
31 Tiempo ordinario (B)
Marcos 12, 28-34

LO IMPORTANTE

Un escriba se acerca a Jesús. No viene a tenderle una trampa. Tampoco a discutir con él. Su vida está fundamentada en leyes y normas que le indican cómo comportarse en cada momento. Sin embargo, en su corazón se ha despertado una pregunta: "¿Qué mandamiento es el primero de todos?" ¿Qué es lo más importante para acertar en la vida?
Jesús entiende muy bien lo que siente aquel hombre. Cuando en la religión se van acumulando normas y preceptos, costumbres y ritos, es fácil vivir dispersos, sin saber exactamente qué es lo fundamental para orientar la vida de manera sana. Algo de esto ocurría en ciertos sectores del judaísmo.
Jesús no le cita los mandamientos de Moisés. Sencillamente, le recuerda la oración que esa misma mañana han pronunciado los dos al salir el sol, siguiendo la costumbre judía: "Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón".
El escriba está pensando en un Dios que tiene poder de mandar. Jesús le coloca ante un Dios cuya voz hemos de escuchar. Lo importante no es conocer preceptos y cumplirlos. Lo decisivo es detenernos a escuchar a ese Dios que nos habla sin pronunciar palabras humanas.
Cuando escuchamos al verdadero Dios, se despierta en nosotros una atracción hacia el amor. No es propiamente una orden. Es lo que brota en nosotros al abrirnos al Misterio último de la vida: "Amarás". En esta experiencia, no hay intermediarios religiosos, no hay teólogos ni moralistas. No necesitamos que nadie nos lo diga desde fuera. Sabemos que lo importante es amar.
Este amor a Dios no es un sentimiento ni una emoción. Amar al que es la fuente y el origen de la vida es vivir amando la vida, la creación, las cosas y, sobre todo, a las personas. Jesús habla de amar "con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser". Sin mediocridad ni cálculos interesados. De manera generosa y confiada.
Jesús añade, todavía, algo que el escriba no ha preguntado. Este amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Sólo se puede amar a Dios amando al hermano. De lo contrario, el amor a Dios es mentira. ¿Cómo vamos a amar al Padre sin amar a sus hijos e hijas?
No siempre cuidamos los cristianos esta síntesis de Jesús. Con frecuencia, tendemos a confundir el amor a Dios con las prácticas religiosas y el fervor, ignorando el amor práctico y solidario a quienes viven excluidos por la sociedad y olvidados por la religión. Pero, ¿qué hay de verdad en nuestro amor a Dios si vivimos de espaldas a los que sufren?

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde el amor a Dios y al prójimo.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko azaroaren 4a
Urteko 31. Igandea B
Markos 12,28-34

INPORTA DUENA

Lege-maisu bat hurbildu zaio Jesusi. Ez doa segada edo tranpa bat jartzera. Une bakoitzean nola jokatu adierazten dioten lege eta arauetan oinarritua du bere bizitza. Alabaina, galdera bat atera zaio bihotzean: «Zein agindu da lehena?» Zer da inportanteena bizitzan asmatu ahal izateko?
Oso ondo ulertu du Jesusek gizon honek sentitzen duena. Erlijioan arauak eta aginduak, ohiturak eta errituak pilatuz doazenean, gauza erraza izaten da barreiaturik bizitzea, jakin gabe zer den, zehazki, oinarrizko gauza, bizitza era sanoan bideratu ahal izateko. Honelako zerbait gertatu ohi zen judaismoaren sektore batzuetan.
Jesusek ez dizkio aipatu Moisesen aginduak. Soilik, egunsenti horretan, eguzkia irtetean eta juduen ohiturari jarraituz, jaulki duen otoitza gogorarazi dio: «Entzun, Israel; Jainko gure Jauna da Jaun bakarra: bihotz guztiaz maiteko duzu zeure Jainko Jauna».
Aginduak emateko boterea duen Jainkoa du buruan lege-maisuak. Jesusek, ordea, entzun behar diogun Jainkori begira jarri du gure gizona. Inporta duena ez da aginduak ezagutu eta betetzea. Funtsezko gauza, giza hitzik jaulki gabe hitz egiten digun Jainko horri adi egotea da.
Egiazko Jainkoari entzuten diogunean, maitasunarekiko erakarmena esnatzen da gu baitan. Ez da, berez, agindu bat. Geure bihotza biziaren azken Misterioari irekitzen diogunean sortzen den gonbit hau da: «Maita ezazu». Esperientzia honetan, ez da bitarteko erlijiosorik, ez da teologorik, ez moralistarik. Ez dugu izaten kanpotik inork esan beharrik. Geurez jakin ohi dugu maitatzea dela inporta duena.
Jainkoarekiko maitasun hau ez da sentimendu bat, ez da emozio bat. Biziaren iturburu eta jatorri den hura maitatuz bizitzea da, dela bizia, dela kreazioa, direla gauzak eta dela, nagusiki, jendea maitatuz. Maitatzeaz mintzo da Jesus «bihotz guztiaz, arima guztiaz, izate guztiaz». Ez eskas, ez kalkulu interesatuz. Baizik bihotz handiz eta konfiantzaz.
Lege-maisuak aipatu ez duen beste gauza bat ere gehitu dio Jesusek. Jainkoarekiko maitasun hau ezin bereizi da lagun hurkoarekiko maitasunetik. Lagun hurkoa maitatuz bakarrik maita daiteke Jainkoa. Bestela, gezur hutsa izango da Jainkoarekiko maitasuna. Izan ere, nolatan maita genezake Jainkoa haren seme-alabak maitatu gabe?
Kristauek ez diogu eusten beti Jesusen batura hori. Sarritan jotzen dugu nahastera Jainkoarekiko maitasuna eta jarduera erlijioa nahiz otoitz beroa, gizarteak ahazturik eta erlijioak bazter utzirik dituen haiekiko maitasun praktikoa eta solidarioa alde batera utziz. Baina, zer izan daiteke egiazkorik Jainkoarekiko gure maitasunean, sufritzen ari direnei ezikusia egiten badiegu?

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Zabaldu Jainkoarekiko eta lagun
hurkoarekiko maitasuna. Bidali hau.

HOMILIA - CA

4 de novembre de 2012
Diumenge XXXI durant l'any (B)
Marc 12, 28b-34

L'IMPORTANT

Un escriba s'acosta a Jesús. No ve a posar-li un parany. Tampoc a discutir amb ell. La seva vida està fonamentada en lleis i normes que li indiquen com comportar-se en cada moment. No obstant això, en el seu cor s'ha despertat una pregunta: "Quin és el primer de tots els manaments?" ¿Què és el més important per a encertar en la vida?
Jesús entén molt bé el que sent aquell home. Quan en la religió es van acumulant normes i preceptes, costums i ritus, és fàcil viure dispersos, sense saber exactament què és el fonamental per orientar la vida de manera sana. Una mica d'això passava en certs sectors del judaisme.
Jesús no li cita els manaments de Moisès. Senzillament, li recorda l'oració que aquell mateix matí han pronunciat els dos en sortir el sol, seguint el costum jueu: "Escolta, Israel, el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor".
L'escriba està pensant en un Déu que té poder de manar. Jesús el col•loca davant un Déu la veu del qual hem d'escoltar. L'important no és conèixer preceptes i complir-los. El decisiu és aturar-nos a escoltar aquest Déu que ens parla sense pronunciar paraules humanes.
Quan escoltem el veritable Déu, es desperta en nosaltres una atracció cap a l'amor. No és pròpiament una ordre. És el que brolla en nosaltres en obrir-nos al Misteri últim de la vida: "Estima". En aquesta experiència, no hi ha intermediaris religiosos, no hi ha teòlegs ni moralistes. No necessitem que ningú ens ho digui des de fora. Sabem que l'important és estimar.
Aquest amor a Déu no és un sentiment ni una emoció. Estimar el que és la font i l'origen de la vida és viure estimant la vida, la creació, les coses i, sobretot, les persones. Jesús parla d'estimar "amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot l'ésser". Sense mediocritat ni càlculs interessats. De manera generosa i confiada.
Jesús afegeix, encara, una cosa que l'escriba no ha preguntat. Aquest amor a Déu és inseparable de l'amor al proïsme. Només es pot estimar Déu estimant el germà. En cas contrari, l'amor a Déu és mentida. Com estimarem el Pare sense estimar els seus fills i filles?
Els cristians no sempre tenim cura d'aquesta síntesi de Jesús. Sovint, tendim a confondre l'amor a Déu amb les pràctiques religioses i el fervor, ignorant l'amor pràctic i solidari als que viuen exclosos per la societat i oblidats per la religió. Però, què hi ha de veritat en el nostre amor a Déu si vivim d'esquena als que pateixen?

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Difon l'amor a Déu i al proïsme.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

4 de novembro de 2012
31 Tempo ordinario (B)
Marcos 12, 28-34

O IMPORTANTE

Un escriba achégase a Xesús. Non vén tenderlle unha trampa. Tampouco discutir con el. A súa vida está fundamentada en leis e normas que lle indican como comportarse en cada momento. Con todo, no seu corazón espertouse unha pregunta: "Que mandamento é o primeiro de todos?" Que é o máis importante para acertar na vida?
Xesús entende moi ben o que sente aquel home. Cando na relixión se van acumulando normas e preceptos, costumes e ritos, é fácil vivir dispersos, sen saber exactamente o que é o fundamental para orientar a vida de xeito san. Algo disto ocorría en certos sectores do xudaísmo.
Xesús non lle cita os mandamentos de Moisés. Sinxelamente, recórdalle a oración que esa mesma mañá pronunciaron os dous ao saír o sol, seguindo o costume xudeu: "Escoita, Israel, o Señor o noso Deus é o único Señor: amarás ao Señor o teu Deus con todo o teu corazón".
O escriba está pensando nun Deus que ten poder de mandar. Xesús colócao ante un Deus cuxa voz temos de escoitar. O importante non é coñecer preceptos e cumprilos. O decisivo é deternos a escoitar a ese Deus que nos fala sen pronunciar palabras humanas.
Cando escoitamos ao verdadeiro Deus, espértase en nós unha atracción cara ao amor. Non é propiamente unha orde. É o que brota en nós ao abrirnos ao Misterio último da vida: "Amarás". Nesta experiencia, non hai intermediarios relixiosos, non hai teólogos nin moralistas. Non necesitamos que ninguén nolo diga desde fóra. Sabemos que o importante é amar.
Este amor a Deus non é un sentimento nin unha emoción. Amar ao que é a fonte e a orixe da vida é vivir amando a vida, a creación, as cousas e, sobre todo, ás persoas. Xesús fala de amar "con todo o corazón, con toda a alma, con todo o ser". Sen mediocridade nin cálculos interesados. De xeito xeneroso e confiado.
Xesús engade, aínda, algo que o escriba non preguntou. Este amor a Deus é inseparábel do amor ao próximo. Só se pode amar a Deus amando ao irmán. Pola contra, o amor a Deus é mentira. Como imos amar ao Pai sen amar aos seus fillos e fillas?
Non sempre coidamos os cristiáns esta síntese de Xesús. Con frecuencia, tendemos a confundir o amor a Deus coas prácticas relixiosas e o fervor, ignorando o amor práctico e solidario a quen viven excluídos pola sociedade e esquecidos pola relixión. Pero, que hai de verdade no noso amor a Deus se vivimos de costas aos que sofren?

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS.
Difunde o amor a Deus e ao próximo.
Pásao.

HOMILIA -IT

4 novembre  2012
XXXI T. O (B)
Mc 12, 28-34

QUEL CHE È IMPORTANTE

Uno scriba si avvicina a Gesù. Non viene a tendergli un tranello. Nemmeno a discutere con lui. La sua vita è fondata su leggi e norme che gli indicano come comportarsi in ogni momento. Nel suo cuore, però, si è svegliata una domanda: "Qual è il primo di tutti i comandamenti? Quale cosa è la più importante per riuscire nella vita?
Gesù comprende molto bene quel che sente quell’uomo. Quando nella religione si vanno accumulando norme e precetti, abitudini e riti, è facile vivere dispersi, senza sapere esattamente che cosa è fondamentale per orientare la vita in maniera sana. Qualcosa del genere capitava in certi settori del giudaismo.
Gesù non gli cita i comandamenti di Mosè. Gli ricorda semplicemente la preghiera che quella stessa mattina hanno recitato al sorgere del sole, seguendo l’uso giudaico: Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l’unico Signore; amerai, dunque, il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore.
Lo scriba sta pensando a un Dio che ha il potere di comandare. Gesù lo pone davanti a un Dio la cui voce dobbiamo ascoltare. L’importante non è conoscere precetti e compierli. La cosa decisiva è fermarci ad ascoltare questo Dio che ci parla senza pronunziare parole umane.
Quando ascoltiamo il vero Dio, si risveglia in noi un’attrazione verso l’amore. Non è propriamente un ordine. È quel che sgorga in noi nell’aprirci al Mistero ultimo della vita: Amerai. In questa esperienza, non ci sono intermediari religiosi, non ci sono teologi né moralisti. Non abbiamo bisogno che qualcuno ce lo dica dal di fuori. Sappiamo che la cosa importante è amare.
Quest’amore a Dio non è un sentimento né un’emozione. Amare colui che è la fonte e l’origine della vita è vivere amando la vita, la creazione, le cose e, soprattutto, le persone. Gesù parla di amare con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Senza mediocrità né calcoli interessati. Con generosità e fiducia.
Gesù aggiunge ancora qualcosa che lo scriba non ha chiesto. Quest’amore a Dio è inseparabile dall’amore al prossimo. Si può amare Dio solo amando il fratello. Se non è così, l’amore a Dio è menzogna. Come ameremo il Padre senza amare le sue figlie e i suoi figli?
Non sempre noi cristiani teniamo presente questa sintesi di Gesù. Frequentemente tendiamo a confondere l’amore a Dio con le pratiche religiose e il fervore, ignorando l’amore concreto e solidale per coloro che vivono esclusi dalla società e dimenticati dalla religione. Ma che c’è di vero nel nostro amore a Dio se viviamo di spalle a quelli che soffrono?

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Propaga l’amore a Dio e al prossimo.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

4 novembre 2012
31 Temps ordinaire (B)
Marc 12, 28-34

LE PLUS IMPORTANT

Un Scribe s’approche de Jésus. Il ne vient pas lui tendre un piège ni discuter avec lui. Sa vie est fondée sur des lois et sur des normes  qui lui indiquent comment se comporter à chaque instant. Une question  s’est éveillée cependant dans son cœur: Quel est le premier des commandements? Qu’est-ce que le plus important pour réussir sa vie?
Jésus comprend très bien ce que cet homme ressent. Lorsque dans la religion, on accumule des normes et des préceptes, des coutumes et des rites, on   se disperse facilement sans savoir exactement  ce qui est fondamental  pour orienter sa vie d’une manière saine. C’est quelque chose de ce genre qui arrivait dans certains secteurs du judaïsme.
Jésus ne reprend pas les commandements de Moïse. Il lui rappelle simplement la prière que tous les deux ont récitée ce même matin au lever du soleil, en suivant la coutume juive: “Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur; tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur”.
Le Scribe pense à un Dieu qui a le pouvoir de commander. Jésus le place face à un Dieu dont il faut écouter la voix.  Le plus important n’est pas de connaître  des préceptes et de les accomplir. Ce qui est décisif c’est de s’arrêter pour écouter ce Dieu qui nous parle sans prononcer des paroles humaines.
Lorsque nous écoutons le Dieu véritable, un attrait vers l’amour s’éveille  en nous. Ce n’est pas, à proprement parler, un ordre. C’est ce qui jaillit en nous  lorsque nous nous ouvrons au Mystère ultime de la vie: “Tu aimeras”. Dans cette expérience il n’y a pas d’intermédiaires religieux, pas de théologiens ni de moralistes. On n’a besoin de personne du dehors pour venir  nous le dire. Nous savons que le plus important c’est d’aimer.
Cet amour envers Dieu n’est pas un sentiment ni une émotion. Aimer celui qui est la source et l’origine de la vie c’est  vivre en aimant la vie, la création, les choses et, par dessus tout, les personnes. Jésus parle d’aimer “de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être”. Sans médiocrité ni calculs intéressés mais d’un cœur confiant et généreux.
Jésus ajoute quelque chose  dont le scribe n’a pas parlé. Cet amour envers Dieu est inséparable de l’amour du  prochain. On ne peut aimer Dieu qu’en aimant son frère. Autrement, l’amour envers Dieu est un mensonge. Comment pourrions-nous aimer le Père sans aimer ses fils et ses filles?
Nous ne faisons pas toujours attention à cette synthèse de Jésus. Nous avons fréquemment tendance à confondre l’amour de Dieu avec les pratiques religieuses et avec la ferveur, tout en ignorant l’amour pratique et solidaire envers ceux qui sont exclus par la société et oubliés par la religion. Mais, quelle vérité  y-a-t-il dans notre amour envers Dieu si nous tournons le dos à ceux qui souffrent?

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Répands l’amour de Dieu et du prochain.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

4 de Novembro de 2012
31 Tempo ordinário (B)
Marcos 12, 28-34

O IMPORTANTE

Um escriba aproxima-se de Jesus. Não vem colocar-Lhe uma armadilha. Tampouco a discutir com Ele. A sua vida está fundamentada em leis e normas que lhe indicam como comportar-se em cada momento. No entanto, no seu coração surgiu uma pergunta: "Que mandamento é o primeiro de todos?" O que é o mais importante para se fazer na vida?
Jesus entende muito bem o que sente aquele homem. Quando na religião se vai acumulando normas e preceitos, costumes e ritos, é fácil viver disperso, sem saber exatamente o que é o fundamental para orientar a vida de forma sã. Algo disso ocorria em certos setores do judaísmo.
Jesus não lhe cita os mandamentos de Moisés. Simplesmente, lhe recorda a oração que essa mesma manhã pronunciaram os dois ao sair o sol, seguindo o costume judeu: "Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração".
O escriba pensa num Deus que tem o poder de mandar. Jesus coloca-o ante um Deus cuja voz temos de escutar. O importante não é conhecer preceitos e cumpri-los. O decisivo é parar a escutar esse Deus que nos fala sem pronunciar palavras humanas.
Quando escutamos o verdadeiro Deus, desperta em nós uma atração para o amor. Não é propriamente uma ordem. É o que brota em nós ao nos abrirmos ao Mistério último da vida: "Amarás". Nesta experiência, não há intermediários religiosos, não há teólogos nem moralistas. Não necessitamos que ninguém nos diga desde fora. Sabemos que o importante é amar.
Este amor a Deus não é um sentimento nem uma emoção. Amar ao que é a fonte e a origem da vida é viver amando a vida, a criação, as coisas e, sobretudo, as pessoas. Jesus fala de amar "com tudo o coração, com toda a alma, com todo o ser". Sem mediocridade nem cálculos interesseiros. De forma generosa e confiada.
Jesus acrescenta, todavia, algo que o escriba não preguntou. Este amor a Deus é inseparável do amor ao próximo. Só se pode amar a Deus amando o irmão. De contrário, o amor a Deus é mentira. Como vamos amar o Pai sem amar os Seus filhos e filhas?
Nem sempre cuidamos, nós os cristãos, desta síntese de Jesus. Com frequência, tendemos a confundir o amor a Deus com as práticas religiosas e o fervor, ignorando o amor prático e solidário aos quem vivem excluídos pela sociedade e esquecidos pela religião. Mas, que há de verdade no nosso amor a Deus se vivemos de costas aos que sofrem?

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde o amor a Deus e ao próximo.
Passa-o.

HOMILIA - EN

November 4, 2012
XXXI Ordinary Sunday (B)
Mark 12, 28-34

WHAT REALLY MATTERS

A scribe came up to Jesus. He did not intend to test him as others had done so often; not even to start a debate. He was an honest man who had always tried to obey public and religious laws as taught by his elders. Still, deep in his heart, he seemed to have an unanswered question: “Which is the first of all the commandments?” What should we do to really succeed in this life?
Jesus immediately understood what that man really wanted. When it comes to practicing religion, we have so many norms and precepts, customs and rituals, that it is almost natural to be distracted or ignorant about what is really fundamental in order to achieve complete satisfaction in our life. Such was the question that most religious people of Jesus’ time must have had.
Jesus does not respond by citing Moses’ Ten Commandments. He simply reminds him about the prayer that most Jews recited at sunrise: “Listen, Israel: I am the God of Abraham, the God of Israel. You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul and mind, etc.”
The scribe was always thinking about a God who alone has the power to command. Jesus, on the other hand, takes him to a God whose voice we can hear. What really matters are not the precepts and laws that have to be fulfilled. What is really important is listening to God’s words and inspirations.
When we listen to the true God, we immediately feel the attraction to all kinds of love. It is not really a commandment. It is simply a natural inclination that is felt by any living being: “Thou shall love.” In this living experience, there are no theologians or moralists. We don’t need any third party to explain things to us. We just know that what really matters is to share our love and life with others.
The love of God is not a sentiment or an emotion. Showing our love to the One who is the source and origin of our life is done by respecting life itself, creation and everything that is in it, beginning with other people. Jesus speaks of loving “with all your heart, all your soul and all your being.” No mediocrities or vested interests. It must be totally disinterested and generous.
Jesus, in facts, adds something that the scribe did not even ask. This love of God is not different from the love of neighbour. The only way to love God is through the love of neighbours. Any other form of love is not real love. How can we love the Father if we do not love his sons and daughters?
Christians, at times, forget about this real image and nature of Jesus. We often think that loving God consists in attending religious functions and reciting prayers publicly or in private, while forgetting to practice social solidarity and compassion towards those who are excluded by society and religious institutions as well. Can we really speak of love of God while ignoring so many people who have never heard of God or felt the company of a good neighbour?

José Antonio Pagola

Gospel network BUENAS NOTICIAS
Preach the love of God and neighbor
Pass it on

lunes, 22 de octubre de 2012

10/28/2012 - 30 Sunday in Ordinary Time (B)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

28 de octubre de 2012
30 Tiempo ordinario (B)
Marcos 10, 46-52

CON OJOS NUEVOS

La curación del ciego Bartimeo está narrada por Marcos para urgir a las comunidades cristianas a salir de su ceguera y mediocridad. Solo así seguirán a Jesús por el camino del Evangelio. El relato es de una sorprendente actualidad para la Iglesia de nuestros días.
Bartimeo es "un mendigo ciego sentado al borde del camino". En su vida siempre es de noche. Ha oído hablar de Jesús, pero no conoce su rostro. No puede seguirle. Está junto al camino por el que marcha él, pero está fuera. ¿No es esta nuestra situación? ¿Cristianos ciegos, sentados junto al camino, incapaces de seguir a Jesús?
Entre nosotros es de noche. Desconocemos a Jesús. Nos falta luz para seguir su camino. Ignoramos hacia dónde se encamina la Iglesia. No sabemos siquiera qué futuro queremos para ella. Instalados en una religión que no logra convertirnos en seguidores de Jesús, vivimos junto al Evangelio, pero fuera. ¿Qué podemos hacer?
A pesar de su ceguera, Bartimeo capta que Jesús está pasando cerca de él. No duda un instante. Algo le dice que en Jesús está su salvación: "Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí". Este grito repetido con fe va a desencadenar su curación.
Hoy se oyen en la Iglesia quejas y lamentos, críticas, protestas y mutuas descalificaciones. No se escucha la oración humilde y confiada del ciego. Se nos ha olvidado que solo Jesús puede salvar a esta Iglesia. No percibimos su presencia cercana. Solo creemos en nosotros.
El ciego no ve, pero sabe escuchar la voz de Jesús que le llega a través de sus enviados: "Ánimo, levántate, que te llama". Este es el clima que necesitamos crear en la Iglesia. Animarnos mutuamente a reaccionar. No seguir instalados en una religión convencional. Volver a Jesús que nos está llamando. Este es el primer objetivo pastoral.
El ciego reacciona de forma admirable: suelta el manto que le impide levantarse, da un salto en medio de su oscuridad y se acerca a Jesús. De su corazón solo brota una petición: "Maestro, que pueda ver". Si sus ojos se abren, todo cambiará. El relato concluye diciendo que el ciego recobró la vista y "le seguía por el camino".
Esta es la curación que necesitamos hoy los cristianos. El salto cualitativo que puede cambiar a la Iglesia. Si cambia nuestro modo de mirar a Jesús, si leemos su Evangelio con ojos nuevos, si captamos la originalidad de su mensaje y nos apasionamos con su proyecto de un mundo más humano, la fuerza de Jesús nos arrastrará. Nuestras comunidades conocerán la alegría de vivir siguiéndole de cerca.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Contribuye a la curación de nuestra ceguera.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko urriaren 28a
Urteko 30. Igandea B
Markos 10, 46-52

BESTE BEGI BATZUEZ IKUSI

Bartimeo itsuaren sendatzea kontatzean, asmo hau izan du Markosek: kristau-elkarteei beren itsutasunetik eta eskastasunetik irten daitezen eskatzea. Horrela bakarrik jarraitu ahal izango diote Jesusi, honen Ebanjelioaren bidetik. Era harrigarrian gaur-gaurkoa da kontakizuna gure egun hauetako Elizarentzat.
«Bide-ertzean eseria dagoen eskale itsua» da Martimeo. Bere bizitzan gaua bizi du beti. Jesusez hitz egiten entzun du, baina ez du ikusi haren aurpegia. Ezin jarraitu dio. Jesus doan bide ondoan da, baina kanpoan. Ez ote da hori gure egoera? Kristau itsuak, bide ondoan eseriak, Jesusi jarraitu ezinik?
Gure artean gaua da. Ez dugu ezagutzen Jesus. Argi-falta dugu, haren bidean ibiltzeko. Ez dakigu norantz doan Eliza. Ez dakigu ere zer etorkizun nahi dugun Elizarentzat. Gu Jesusen jarraitzaile bihurtzea lortzen ez duen erlijio batean kokaturik, Ebanjelioaren ondoan bizi gara, baina kanpoan. Zer egin genezake?
Bere itsutasuna eta guzti, Jesus bere ingurutik igarotzen ari dela sumatu du Bartimeok. Zerbaitek esaten dio Jesusengan duela bere salbazioa: «Jesus, Daviden Semea, erruki zaitez nitaz». Oihu honek, fedez errepikaturik, sendatu egingo du.
Gaur kexuak eta lantuak entzuten dira Elizan, kritikak, protestak, batak bestea gutxiestea. Ez da entzuten gure itsuaren otoitz apal eta konfiantzazkorik. Ahaztu egin dugu Jesusek bakarrik salba dezakeela Eliza hau. Ez dugu sumatzen Jesus gugandik hurbil dela. Geuregan bakarrik sinesten dugu.
Bartimeo itsuak ez du ikusten, baina gai da Jesusen ahotsa entzuteko, hark bidalitakoen bidez: «Aupa, jaiki zaitez, deika duzu». Horra zein giro sortu beharko genukeen Elizan. Batak bestea animatu erreakzionatzeko. Erlijio konbentzional batean kokaturik ez jarraitzeko. Deika ari zaigun Jesusengana itzultzeko. Hau dugu lehen helburu pastorala.
Era miresgarrian erreakzionatu du itsuak: jaikitzea eragozten dion soingainekoa bota eta, bere iluntasunean jauzi bat eginez, Jesusengana hurbildu da. Eskari bakar bat irten zaio bihotzetik: «Maisu, ikusi ahal dezadala». Begiak irekitzen bazaizkio, dena aldatuko da. Kontakizunak, bukatzeko, dio itsuak bista eskuratu duela eta «bidean jarraitu ziola» Jesusi.
Hau bera da kristauek gaur egun behar dugun sendatzea. Eliza eralda lezakeen jauzi berezia. Jesusi begiratzeko era aldatzen badugu, haren Ebanjelioa beste begi batzuez irakurtzen badugu, haren mezuaren jatortasuna sumatzen badugu eta gizatasun handiagoko mundu bat egiteko haren egitasmoak liluratzen bagaitu, Jesusen indarrak erakarriko gaitu. Gure elkarteek ezagutu dute, hari hurbiletik jarraituz, bizitzearen poza.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Egizu lan guztien itsutasuna sendatzen.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

28 d'octubre de 2012
Diumenge XXX durant l'any (B)
Marc 10, 46-52

AMB ULLS NOUS

La guarició del cec Bartimeu està narrada per Marc per urgir a les comunitats cristianes a sortir de la seva ceguesa i mediocritat. Només així seguiran Jesús pel camí de l'Evangeli. El relat és d'una sorprenent actualitat per a l'Església dels nostres dies.
Bartimeu és "un captaire cec assegut a la vora del camí". En la seva vida sempre és de nit. Ha sentit parlar de Jesús, però no coneix el seu rostre. No el pot seguir. Està al costat del camí pel qual camina ell, però n'està fora. No és aquesta la nostra situació? Cristians cecs, asseguts al costat del camí, incapaços de seguir Jesús?
Entre nosaltres és de nit. Desconeixem Jesús. Ens falta llum per seguir el seu camí. Ignorem cap a on s'encamina l'Església. No sabem si més no quin futur volem per a ella. Instal•lats en una religió que no aconsegueix convertir-nos en seguidors de Jesús, vivim al costat de l'Evangeli, però fora. Què podem fer?
Malgrat la seva ceguesa, Bartimeu capta que Jesús està passant prop seu. No dubta un instant. Alguna cosa li diu que en Jesús hi ha la seva salvació: "Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi". Aquest crit repetit amb fe desencadenarà la seva guarició.
Avui se senten en l'Església queixes i laments, crítiques, protestes i mútues desqualificacions. No s'escolta la pregària humil i confiada del cec. Se'ns ha oblidat que només Jesús pot salvar aquesta Església. No percebem la seva presència propera. Només creiem en nosaltres.
El cec no hi veu, però sap escoltar la veu de Jesús que li arriba a través dels seus enviats: "Coratge! Aixeca't, que et crida". Aquest és el clima que necessitem crear en l'Església. Animar-nos mútuament a reaccionar. No continuar instal•lats en una religió convencional. Tornar a Jesús que ens està cridant. Aquest és el primer objectiu pastoral.
El cec reacciona de manera admirable: deixa anar el mantell que li impedeix aixecar-se, fa un salt enmig de la seva foscor i s'acosta a Jesús. Del seu cor només brolla una petició: "Mestre, fes que hi vegi!". Si els seus ulls s'obren, tot canviarà. El relat conclou dient que el cec hi veié i "el seguia camí enllà".
Aquesta és la guarició que necessitem avui els cristians. El salt qualitatiu que pot canviar l'Església. Si canvia la nostra manera de mirar Jesús, si llegim el seu Evangeli amb ulls nous, si captem l'originalitat del seu missatge i ens apassionem amb el seu projecte d'un món més humà, la força de Jesús ens arrossegarà. Les nostres comunitats coneixeran l'alegria de viure seguint-lo de prop.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Contribueix a la guarició de la nostra ceguesa.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

28 de outubro de 2012
30 Tempo ordinario (B)
Marcos 10, 46-52

CON OLLOS NOVOS

A curación do cego Bartimeo está narrada por Marcos para urxir ás comunidades cristiás saír da súa cegueira e mediocridade. Só así seguirán a Xesús polo camiño do Evanxeo. O relato é dunha sorprendente actualidade para a Igrexa dos nosos días.
Bartimeo é "un esmoleiro cego sentado ao bordo do camiño". Na súa vida sempre é de noite. Oíu falar de Xesús, pero non coñece o seu rostro. Non pode seguilo. Está ao pé do camiño polo que marcha el, pero está fóra. Non é esta a nosa situación? Cristiáns cegos, sentados xunto ao camiño, incapaces de seguir a Xesús?
Entre nós é de noite. Descoñecemos a Xesús. Fáltanos luz para seguir o seu camiño. Ignoramos cara a onde se encamiña a Igrexa. Non sabemos sequera que futuro queremos para ela. Instalados nunha relixión que non logra converternos en seguidores de Xesús, vivimos xunto ao Evanxeo, pero fóra. Que podemos facer?
A pesar da súa cegueira, Bartimeo capta que Xesús está pasando preto del. Non dubida un instante. Algo lle di que en Xesús está a súa salvación: "Xesús, Fillo de David, ten compaixón de min". Este berro repetido con fe vai desencadear a súa curación.
Hoxe óense na Igrexa queixas e queixumes, críticas, protestas e mutuas descualificacións. Non se escoita a oración humilde e confiada do cego. Esqueceunos que só Xesús pode salvar esta Igrexa. Non percibimos a súa presenza próxima. Só cremos en nós.
O cego non ve, pero sabe escoitar a voz de Xesús que lle chega a través dos seus enviados: "Ánimo, érguete, que te chama". Este é o clima que necesitamos crear na Igrexa. Animarnos mutuamente a reaccionar. Non seguir instalados nunha relixión convencional. Volver a Xesús que nos está chamando. Este é o primeiro obxectivo pastoral.
O cego reacciona de forma admirábel: solta o manto que lle impide levantarse, chouta no medio da súa escuridade e achégase a Xesús. Do seu corazón só brota unha petición: "Mestre, que poida ver". Se se abren os seus ollos, todo cambiará. O relato conclúe dicindo que o cego recobrou a vista e seguíao polo camiño".
Esta é a curación que necesitamos hoxe os cristiáns. O salto cualitativo que pode cambiar á Igrexa. Se cambia o noso modo de mirar a Xesús, se lemos o seu Evanxeo con ollos novos, se captamos a orixinalidade da súa mensaxe e nos apaixonamos co seu proxecto dun mundo máis humano, a forza de Xesús arrastraranos. As nosas comunidades coñecerán a alegría de vivir seguíndolle de cerca.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Contribúe á curación da nosa cegueira.
Pásao

HOMILIA -IT

28 ottobre 2012
XXX T. O. (B)
Mc 10, 46-52

CON OCCHI NUOVI

La guarigione del cieco Bartimeo è narrata da Marco per spingere le comunità cristiane a uscire dalla loro cecità e mediocrità. Solo così seguiranno Gesù nel cammino dell’Evangelo. Il racconto è di una sorprendente attualità per la Chiesa dei nostri giorni.
Bartimeo è un mendicante cieco che sedeva lungo la strada. Nella sua vita è sempre notte. Ha sentito parlare di Gesù, ma non conosce il suo volto. Non può seguirlo. È sul bordo della strada sulla quale cammina Gesù, ma fuori di essa. Non è questa la nostra situazione? Cristiani ciechi, sul bordo della strada, incapaci di seguire Gesù?
Fra di noi è notte. Non conosciamo Gesù. Ci manca la luce per seguire il suo cammino. Ignoriamo verso dove s’incammina la Chiesa. Non sappiamo nemmeno che futuro vogliamo per essa. Istallati in una religione che non riesce a convertirci in seguaci di Gesù, viviamo ai bordi dell’Evangelo, ma fuori. Che possiamo fare?
Nonostante la sua cecità, Bartimeo coglie che Gesù sta passando vicino a lui. Non dubita un istante. Qualcosa gli dice che in Gesù sta la sua salvezza: Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me. Questo grido ripetuto con fede provocherà la sua guarigione.
Oggi si sentono nella Chiesa recriminazioni e lamenti, critiche, proteste e squalifiche reciproche. Non si ascolta la preghiera umile e fiduciosa del cieco. Ci siamo dimenticati che solo Gesù può salvare questa Chiesa. Non percepiamo la sua presenza vicina. Crediamo solo in noi stessi.
Il cieco non vede, ma sa ascoltare la voce di Gesù che gli arriva attraverso i suoi inviati: Coraggio, alzati, ti chiama. Questo è il clima che abbiamo bisogno di creare nella Chiesa. Incoraggiarci mutuamente a reagire. Non continuare istallati in una religione convenzionale. Tornare a Gesù che ci sta chiamando. Questo è il primo obiettivo pastorale.
Il cieco reagisce in maniera mirabile: getta via il mantello che gli impedisce di alzarsi, balza in piedi nella sua oscurità e si avvicina a Gesù. Dal suo cuore sgorga solo una domanda: Maestro che io possa vedere. Se i suoi occhi si aprono, tutto cambierà. Il racconto conclude dicendo che il cieco ricuperò la vista e prese a seguirlo per la strada.
Questa è la guarigione di cui noi cristiani abbiamo oggi bisogno. Il salto qualitativo che può cambiare la Chiesa. Se cambia il nostro modo di guardare a Gesù, se leggiamo il suo Evangelo con occhi nuovi, se captiamo l’originalità del suo messaggio e ci appassioniamo al suo progetto di un mondo più umano, la forza di Gesù ci trascinerà. Le nostre comunità conosceranno la gioia di vivere seguendolo da vicino.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Contribuisce alla guarigione della nostra cecità.
Diffondilo

HOMILIA - FR

28  octobre  2012
30 Temps ordinaire (B)
Marc 10, 46-52

AVEC DES YEUX TOUT NEUFS

Marc fait le récit de la  guérison de l’aveugle Bartimée dans le but de presser les communautés chrétiennes à sortir de leur cécité et de leur médiocrité. C’est seulement ainsi qu’elles suivront Jésus  sur le chemin de l’Evangile. Le récit est d’une actualité surprenante pour l’Eglise d’aujourd’hui.
Bartimée  est un  “mendiant aveugle assis au bord de la route”. Dans sa vie il fait toujours nuit. Il a entendu parler de Jésus mais il ne connaît pas  son visage. Il ne peut pas le suivre. Il est près du chemin  emprunté par Jésus mais il reste en dehors. Celle-ci n’est-elle pas notre situation ? Des chrétiens aveugles, assis près du chemin, incapables de suivre Jésus ?
Parmi nous il fait nuit. Nous ne connaissons pas Jésus. Nous manquons de lumière pour suivre sa route. Nous ignorons vers où marche l’Eglise. Nous ne savons même pas quel avenir nous souhaitons pour elle. Installés dans une religion qui ne réussit pas à faire de nous des disciples de Jésus, nous vivons près de l’Evangile, mais en dehors. Que pouvons-nous faire ?
Malgré sa cécité, Barthimée perçoit que Jésus  est en train de passer près de lui. Il n’hésite pas un instant. Quelque chose lui dit  que son salut se trouve en Jésus : « Jésus, Fils de David ait pitié de moi ». C’est ce  cri repris avec foi qui va déclencher sa guérison.
Aujourd’hui, on entend dans l’Eglise  des plaintes et des lamentations, des critiques, des protestations et de mutuelles disqualifications. On n’entend pas la prière humble et confiante de l’aveugle. Nous avons oublié  que Jésus seul  peut sauver cette Eglise. Nous ne percevons pas sa présence proche. Nous ne croyons qu’en nous-mêmes.
L’aveugle ne voit pas mais il sait écouter la voix de Jésus qui le rejoint à travers ses envoyés: “Courage, lève-toi, il t’appelle ». C’est cette ambiance que nous devons créer dans notre Eglise. Nous encourager mutuellement à réagir. Ne pas continuer notre installation dans une religion conventionnelle. Revenir vers Jésus qui nous appelle. Voilà notre premier objectif pastoral.
L’aveugle réagit  de façon admirable: il lâche son manteau qui l’empêche de se lever, bondit au milieu de l’obscurité et s’approche de Jésus. Une seule demande jaillit de son cœur : «Maître, que je voie ». Si ses yeux s’ouvrent, tout changera. Le récit conclut en disant que l’aveugle recouvre la vue et «qu’ il suivait Jésus sur le chemin ».
C’est de cette guérison dont nous, chrétiens, avons  besoin aujourd’hui. C’est le saut qualitatif qui peut changer l’Eglise. Si notre façon de regarder Jésus change, si nous lisons l’Evangile avec des yeux tout neufs, si nous saisissons l’originalité de son message et nous nous  passionnons pour son projet d’un monde plus humain, la force de Jésus nous entraînera. Nos communautés connaîtront la joie de vivre en le suivant de près.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Contribue à la guérison de notre cécité.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

28 de Outubro de 2012
30 Tempo ordinário (B)
Marcos 10, 46-52

COM OLHOS NOVOS

A cura do cego Bartimeu é narrada por Marcos para urgir as comunidades cristãs a sair da sua cegueira e mediocridade. Só assim seguirão Jesus pelo caminho do Evangelho. O relato é de uma surpreendente atualidade para a Igreja dos nossos dias.
Bartimeu é "um mendigo cego sentado à beira do caminho". Na sua vida sempre é de noite. Ouviu falar de Jesus, mas não conhece o Seu rosto. Não pode segui-lo. Está junto ao caminho por onde Ele passa, mas está fora. Não é esta a nossa situação? Cristãos cegos, sentados junto ao caminho, incapazes de seguir Jesus?
Entre nós é de noite. Desconhecemos Jesus. Falta-nos luz para seguir o Seu caminho. Ignoramos para onde se encaminha a Igreja. Não sabemos sequer que futuro queremos para ela. Instalados numa religião que não consegue converter-nos em seguidores de Jesus, vivemos junto ao Evangelho, mas fora. Que podemos fazer?
Apesar da sua cegueira, Bartimeu capta que Jesus está a passar próximo dele. Não hesita um instante. Algo lhe diz que em Jesus está a sua salvação: "Jesus, Filho de David, tem compaixão de mim". Este grito repetido com fé vai desencadear a sua cura.
Hoje ouve-se na Igreja queixas e lamentos, críticas, protestos e mutuas desqualificações. Não se escuta a oração humilde e confiada do cego. Esquecemo-nos que só Jesus pode salvar esta Igreja. Não nos apercebemos da Sua presença próxima. Só acreditamos em nós.
O cego não vê, mas sabe escutar a voz de Jesus que lhe chega através dos Seus enviados: "Animo, levanta-te, que te chama". Este é o clima que necessitamos criar na Igreja. Animar-nos mutuamente a reagir. Não continuar numa religião convencional. Voltar a Jesus que nos está a chamar. Este é o primeiro objetivo pastoral.
O cego reage de forma admirável: solta o manto que lhe impede levantar-se, dá um salto no meio da sua escuridão e aproxima-se de Jesus. Do seu coração só brota uma petição: "Mestre, que possa ver". Se os seus olhos se abrem, tudo mudará. O relato conclui dizendo que o cego recobrou a vista e "o seguia pelo caminho".
Esta é a cura que necessitamos hoje, os cristãos. O salto qualitativo que pode mudar a Igreja. Se muda o nosso modo de ver Jesus, se lemos o Seu Evangelho com olhos novos, se captamos a originalidade da sua mensagem e nos apaixonamos com o Seu projeto de um mundo mais humano, a força de Jesus irá arrastar-nos. As nossas comunidades conhecerão a alegria de viver seguindo-o de perto.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Contribui para a cura da nossa cegueira.
Passa-o

HOMILIA - EN

Octobet 28, 2012
XXX Ordinary Time (B)
Mark 10, 46-52

WITH NEW EYES

The story of the healing of Barthimaeus, the blind man, is given by Mark in order to encourage the Christian communities to come out of their own blindness and mediocrity. Only then will they be able to follow Jesus along the path of the Gospel. This story, of course, is surprisingly fitting our own situation in the Church today.
Barthimaeus is “a blind beggar who was sitting at the side of the road.” For him, life was always night. He had heard about Jesus, but he had never seen him. He could not follow Him either. He waits by the road along which Jesus will pass, standing aside. Aren’t we in the same situation? Aren’t we blind, too, sitting by the side road and unable to follow Him?
For many of us, it is also night. We know little about Jesus and we lack motivation and light to follow his way. We have no knowledge of where the Church is heading. We don’t even know what its future should be. Members of a Church that has not really made us Christ’s followers, we stand close by the Gospel, but really in the outside. What can we really do?
In spite of his blindness, Barthimaeus knows that Jesus is passing by his side. He has no doubt about it. In fact, he knows that it’s Jesus who can cure his blindness: “Jesus, Son of David, have pity on me!” It is this cry and his faith that will cure his blindness.
Today in our Church, we hear lots of complaints and cries, criticisms and protests and accusations. Yet, we never hear the humble prayer and confident cry of the blind man. Actually, we have forgotten that Jesus alone can save this Church. We don’t really feel that He is nearby and can hear us. We are only aware of our own needs and demands.
The blind man cannot see, but he can hear Jesus’ voice from among the people following Him. “Courage, get up, he is calling you.” Such is the atmosphere that we need to create within the Church: mutual encouragement and action. We need to get out of our religious traditions and start following Jesus. Such should be our first pastoral objective.
The blind man’s reaction is admirable: he throws away the cloak that makes his movements difficult, jumps up and goes towards Jesus. “Master, let me see again!” If he is able to see, he knows, everything will be different. The narrative ends saying that the blind man recovered his eyesight and “he followed Jesus along the road.”
Such is the healing that most of us Christians need today. We need a real  jump that would change the Church. If we change our way of seeing Jesus, if we read his Gospel with new eyes, and we pay attention to the newness of his message and become enthused by his project for a better world, Jesus’ strength will do the rest for us. Our Christian communities will again realize the joy of sharing in His life more closely.

José Antonio Pagola

Gospel network BUENAS NOTICIAS
Pray for the healing of our blindness
Pass it on