lunes, 15 de mayo de 2017

05-21-2017 - 6 Páscoa (A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

21-05-2017
6 Pascua – A
Juan 14,15-21

EL ESPÍRITU DE LA VERDAD

Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y abatidos. Pronto no le tendrán a él. ¿Quién podrá llenar su vacío? Hasta ahora ha sido él quien ha cuidado de ellos, los ha defendido de los escribas y fariseos, ha sostenido su fe débil y vacilante, les ha ido descubriendo la verdad de Dios y los ha iniciado en su proyecto humanizador.
Jesús les habla apasionadamente del Espíritu. No los quiere dejar huérfanos. Él mismo pedirá al Padre que no los abandone, que les dé «otro Defensor» para que «esté siempre con ellos». Jesús lo llama «el Espíritu de la verdad». ¿Qué se esconde en estas palabras de Jesús?
Este «Espíritu de la verdad» no ha de ser confundido con una doctrina. Esta verdad no hay que buscarla en los libros de los teólogos ni en los documentos de la jerarquía. Es algo mucho más profundo. Jesús dice que «vive con nosotros y está en nosotros». Es aliento, fuerza, luz, amor… que nos llega del misterio último de Dios. Lo hemos de acoger con corazón sencillo y confiado.
Este «Espíritu de la verdad» no nos convierte en «propietarios» de la verdad. No viene para que impongamos a otros nuestra fe ni para que controlemos su ortodoxia. Viene para no dejarnos huérfanos de Jesús, y nos invita a abrirnos a su verdad escuchando, acogiendo y viviendo su Evangelio.
Este «Espíritu de la verdad» no nos hace tampoco «guardianes» de la verdad, sino testigos. Nuestro quehacer no es disputar, combatir ni derrotar adversarios, sino vivir la verdad del Evangelio y «amar a Jesús guardando sus preceptos».
Este «Espíritu de la verdad» está en el interior de cada uno de nosotros defendiéndonos de todo lo que nos pueda apartar de Jesús. Nos invita a abrirnos con sencillez al misterio de un Dios Amigo de la vida. Quien busca a este Dios con honradez y verdad no está lejos de él. Jesús dijo en cierta ocasión: «Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Es cierto.
Este «Espíritu de la verdad» nos invita a vivir en la verdad de Jesús en medio de una sociedad donde con frecuencia a la mentira se la llama estrategia; a la explotación, negocio; a la irresponsabilidad, tolerancia; a la injusticia, orden establecido; a la arbitrariedad, libertad; a la falta de respeto, sinceridad…
¿Qué sentido puede tener la Iglesia de Jesús si dejamos que se pierda en nuestras comunidades el «Espíritu de la verdad»?
¿Quién podrá salvarla del autoengaño, las desviaciones y la mediocridad generalizada?
¿Quién anunciará la Buena Noticia de Jesús en una sociedad tan necesitada de aliento y esperanza?

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-05-21
Pazkoaldiko 6. igandea – A
Joan 14,15-21

EGIAREN ESPIRITUA

Ikasleei agur esaten ari da Jesus. Triste eta lur jota ikusten ditu. Laster ez dute izango berekin. Nork bete haren hutsunea? Orain arte Jesus da arduratu beraiez, Jesusek ditu defenditu lege-maisu eta fariseuengandik, Jesus izan dute sostengu beren fede makal eta duda-mudazkoarentzat, Jesus aritu zaie Jainkoaren egia agerian jartzen, eta Jesusek dizkie agertu bere egitasmo gizatarraren hastapenak.
Gogotsu mintzo zaie Jesus Espirituaz. Ez ditu umezurtz utzi nahi. Berak eskatuko dio Aitari eskutik utzi ez ditzan, «beste defendatzaile bat» eman diezaien «beti haiekin egon dadin». «Egiaren Espiritua» deitu dio Jesusek. Zer dago Jesusen hitz hauen pean?
«Egiaren Espiritu hau» ez da nahastu behar doktrina batekin. Egia hau ez da bilatu behar teologoen liburuetan, ezta hierarkiaren dokumentuetan ere. Zerbait askoz sakonagoa da. Jesusek dio «gurekin bizi dela eta gugan dagoela». Arnasa da, indarra, argia, maitasuna… Jainkoaren azken misteriotik datorkiguna. Bihotz xume eta ustetsuaz behar diogu harrera egin.
«Egiaren Espiritu honek» ez gaitu bihurtzen egiaren «jabe». Ez datorkigu guk geure fedea beste batzuei ezartzeko, ezta ere guk inoren ortodoxia kontrolatzeko. Gu Jesusez umezurtz ez uzteko dator, eta gu egiari irekitzera gonbidatzera, Jesusen ebanjelioa entzunez, onartuz eta biziz.
«Egiaren Espiritu honek» ez gaitu egiten egiaren «gordetzaile», baizik testigu. Gure egitekoa ez da arerioekin eztabaidan jardutea, ezta borrokan aritzea edo inor menpean hartzea, baizik eta Ebanjelioaren egia bizitzea eta «Jesus maitatzea, haren aginduak betez».
«Egiaren Espiritu hau» gutako bakoitzarengan dago, Jesusengandik aparta gaitzakeen edozer gauzatatik babestuz. Geure bihotza xume-xume irekitzera gonbidatzen gaitu Jainkoaren misterioari, biziaren Adiskide horri. Jainko honen bila ondradu eta egiaz dabilena, ez dabil Jainkoagandik urrun. Jesusek berak esan zuen behin batean: « Egiarena den orok entzuten du nire ahotsa». Halaxe da.
«Egiaren Espiritu honek Jesusen egian bizitzera gonbidatzen gaitu geure gizartean, non askotan estrategia esaten baitzaio gezurrari; negozio esplotazioari; tolerantzia erantzukizunik ezari; eraikitako ordenu zuzengabekeriari; askatasun arbitrariotasunari; egiazaletasun errespeturik ezari…
Zer zentzu izan lezake Jesusen Elizak baldin eta geure elkarteetan «egiaren Espiritua» galtzen utziko bagenu?
Zeinek salbatu ahal izango luke autoengainutik, desbideratzetik eta eskastasun orokortutik?
Zeinek hots egin ahalko luke Jesusen Berri Ona, hartarainoko arnasa-beharra eta esperantza-egarria duen gizartean?

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

21-05-2017
Diumenge 6 de Pasqua – A
Joan 14,15-21

L’ESPERIT DE LA VERITAT

Jesús s’està acomiadant dels seus deixebles. Els veu tristos i abatuts. Aviat no el tindran. Qui podrà omplir el seu buit? Fins ara ha estat ell qui se n’ha ocupat, els ha defensat dels escribes i fariseus, ha sostingut la seva fe feble i vacil·lant, els ha anat descobrint la veritat de Déu i els ha iniciat en el seu projecte humanitzador.
Jesús els parla apassionadament de l’Esperit. No els vol deixar orfes. Ell mateix demanarà al Pare que no els abandoni, que els doni «un altre Defensor» perquè «estigui sempre amb ells». Jesús l’anomena «l’Esperit de la veritat». Què s’amaga en aquestes paraules de Jesús?
Aquest «Esperit de la veritat» no ha de ser confós amb una doctrina. Aquesta veritat no cal buscar-la en els llibres dels teòlegs ni en els documents de la jerarquia. És una cosa molt més profunda. Jesús diu que «viu amb nosaltres i està en nosaltres». És alè, força, llum, amor… que ens arriba del misteri últim de Déu. Hem d’acollir-lo amb cor senzill i confiat.
Aquest «Esperit de la veritat» no ens converteix en «propietaris» de la veritat. No ve perquè imposem a d’altres la nostra fe ni perquè controlem la seva ortodòxia. Ve per no deixar-nos orfes de Jesús, i ens convida a obrir-nos a la seva veritat escoltant, acollint i vivint el seu Evangeli.
Aquest «Esperit de la veritat» no ens fa tampoc «guardians» de la veritat, sinó testimonis. El nostre quefer no és disputar, combatre ni derrotar adversaris, sinó viure la veritat de l’Evangeli i «estimar Jesús guardant els seus manaments».
Aquest «Esperit de la veritat» és a l’interior de cada un de nosaltres defensant-nos de tot el que ens pugui apartar de Jesús. Ens convida a obrir-nos amb senzillesa al misteri d’un Déu Amic de la vida. Qui busca aquest Déu amb honradesa i veritat no està lluny d’ell. Jesús va dir una vegada: «Tot aquell qui és de la veritat escolta la meva veu». És cert.
Aquest «Esperit de la veritat» ens convida a viure en la veritat de Jesús enmig d’una societat on sovint la mentida és anomenada estratègia; l’explotació, negoci; la irresponsabilitat, tolerància; la injustícia, ordre establert; l’arbitrarietat, llibertat; la manca de respecte, sinceritat…
Quin sentit pot tenir l’Església de Jesús si deixem que es perdi en les nostres comunitats «l’Esperit de la veritat»?
Qui podrà salvar-la de l’autoengany, de les desviacions i de la mediocritat generalitzada?
Qui anunciarà la Bona Notícia de Jesús en una societat tan necessitada d’encoratjament i d’esperança?

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

21-05-2017
6 Pascua – A
Xoán 14,15-21

O ESPÍRITO DA VERDADE

Xesús estase despedindo dos seus discípulos. Veos tristes e abatidos. Pronto non o terán a el. Quen poderá encher o seu baleiro? Ata agora foi el quen coidou deles, defendeunos de escribas e fariseos, sostivo a súa fe débil e vacilante, foilles descubrindo a verdade de Deus e iniciounos no seu proxecto humanizador.
Xesús fálalles apaixonadamente do Espírito. Non os quere deixar orfos. El mesmo pedirá ao Pai que non os abandone, que lles dea «outro Defensor» para que «estea sempre con eles». Xesús chámao «Espírito da verdade».
Que se esconde nestas palabras de Xesús? Este «Espírito da verdade» non ha ser confundido cunha doutrina. Esta verdade non hai que buscala nos libros dos teólogos nin nos documentos da xerarquía. É algo moito máis profundo. Xesús di que «vive connosco e está en nós». É alento, forza, luz, amor… que nos chega do misterio último de Deus. Habémolo acoller con corazón sinxelo e confiado.
Este «Espírito da verdade» non nos converte en «propietarios» da verdade. Non vén para que impoñamos a outros a nosa fe nin para que controlemos a súa ortodoxia. Vén para non deixarnos orfos de Xesús, e invítanos a abrírmonos á súa verdade escoitando, acollendo e vivindo o seu Evanxeo.
Este «Espírito da verdade» non nos fai tampouco «gardiáns» da verdade, senón testemuñas. O noso quefacer non é disputarmos, combater nin derrotarmos adversarios, senón vivirmos a verdade do Evanxeo e «amarmos a Xesús gardando os seus preceptos».
Este «Espírito da verdade» está no interior de cada un de nós defendéndonos de todo o que nos poida apartar de Xesús. Invítanos a abrírmonos con sinxeleza ao misterio dun Deus Amigo da vida. Quen busca a este Deus con honradez e verdade non está lonxe del. Xesús dixo en certa ocasión: «Todo aquel que é da verdade escoita a miña voz». É certo.
Este «Espírito da verdade» invítanos a vivirmos na verdade de Xesús no medio dunha sociedade onde con frecuencia á mentira chámaselle estratexia; á explotación, negocio; á irresponsabilidade, tolerancia; á inxustiza, orde establecida; á arbitrariedade, liberdade; á falta de respecto, sinceridade…
Que sentido pode ter a Igrexa de Xesús se deixamos que se perda nas nosas comunidades o «Espírito da verdade»?
Quen poderá salvala do autoengano, das desviacións e da mediocridade xeneralizada?
Quen anunciará a Boa Noticia de Xesús nunha sociedade tan necesitada de alento e esperanza?

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

21-05-2017
6 Pasqua – A
Giovanni 14,15-21

LO SPIRITO DELLA VERITÀ

Gesù si sta congedando dai suoi discepoli. Li vede tristi e abbattuti. Presto non lo avranno più con loro. Chi potrà riempire il vuoto che lascia? Fino ad ora è stato lui a curarsi di loro, li ha difesi dagli scribi e dai farisei, ha sostenuto la loro fede debole e vacillante, ha scoperto loro a poco a poco la verità di Dio e li ha iniziati al suo progetto umanizzatore.
Gesù parla loro appassionatamente dello Spirito. Non li vuole lasciare orfani. Lui stesso chiederà al Padre che non li abbandoni, che dia loro «un altro difensore che rimanga sempre con loro». Gesù lo chiama lo «Spirito della verità». Che cosa si nasconde in queste parole di Gesù?
Questo «Spirito della verità» non bisogna confonderlo con una dottrina. Questa verità non bisogna cercarla nei libri dei teologi, né nei documenti della gerarchia. È qualcosa di molto più profondo. Gesù dice che «rimane presso di noi e sarà in noi». È alito, forza, luce, amore… che ci arriva dal mistero ultimo di Dio. Dobbiamo accoglierlo con cuore semplice e fiducioso.
Questo «Spirito della verità» non ci converte in «proprietari» della verità. Non viene perché imponiamo ad altri la nostra fede, né perché controlliamo la loro ortodossia. Viene per non lasciarci orfani di Gesù, e ci invita ad aprirci alla sua verità, ascoltando, accogliendo e vivendo il suo Evangelo.
Questo «Spirito della verità» non ci fa nemmeno «guardiani» della verità, ma testimoni. Il nostro impegno non è disputare, combattere né sconfiggere avversari, ma vivere la verità dell’Evangelo e «amare Gesù osservando i suoi comandamenti».
Questo «Spirito della verità» è all’interno di ciascuno di noi e ci difende da tutto quello che ci può allontanare da Gesù. Ci invita ad aprirci con semplicità al mistero di un Dio Amico della vita. Chi cerca questo Dio con onestà e verità non è lontano da lui. Gesù disse una volta: «Chi è dalla verità ascolta la mia voce». Certo.
Questo «Spirito della verità» ci invita a vivere nella verità di Gesù in una società dove spesso la menzogna la si chiama strategia; lo sfruttamento, affare; l’irresponsabilità, tolleranza; l’ingiustizia, ordine stabilito; l’arbitrarietà, libertà; la mancanza di rispetto, sincerità…
Che senso può avere la Chiesa di Gesù se lasciamo che si perda nelle nostre comunità lo «Spirito della verità»?
Chi potrà salvarla dall’autoinganno, dalle deviazioni e dalla mediocrità generalizzata?
Chi annunzierà la Buona Notizia di Gesù in una società tanto bisognosa di coraggio e di speranza?

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

21-05-2017
6 Pâques – A
Jean 14,15-21

L’ESPRIT DE VÉRITÉ

Jesús est en train de prendre congé de ses disciples. Il les voit tristes et abattus. Bientôt ils ne l’auront pas avec eux. Qui pourra remplir ce vide? Jusqu’à maintenant c’était lui qui prenait soin d’eux, qui les défendait face aux scribes et aux pharisiens, qui soutenait leur foi faible et hésitante, qui leur découvrait progressivement la vérité de Dieu en les initiant à son projet humanisant.
Jésus leur parle passionnément de l’Esprit. Il ne veut pas les laisser orphelins. Lui-même demande au Père de ne pas les abandonner, de leur donner «un autre Défenseur» qui «soit toujours avec eux». Jésus l’appelle «Esprit de vérité» Que contiennent ces paroles de Jésus?
Cet «Esprit de vérité» n’est pas à confondre avec une doctrine. Cette vérité n’est pas à chercher dans les livres des théologiens ni dans les documents de la hiérarchie. C’est quelque chose de plus profond. Jésus dit «qu’il vit avec nous et qu’il est en nous». Il est élan, force, lumière, amour…qui nous arrive du mystère ultime de Dieu. Nous devons l’acueillir avec un coeur simple et confiant.
Cet «Esprit de vérité» ne nous rend pas «propriétaires» de la vérité. Il ne vient pas pour que nous imposions notre foi à d’autres ni pour que nous en contrôlions leur orthodoxie. Il vient pour que nous ne devenions pas orphelins de Jésus, et pour nous inviter à nous ouvrir à sa vérité en écoutant, en accueillant et en vivant son Evangile.
Cet «Esprit de vérité» ne fait pas non plus de nous les «gardiens» de la vérité mais ses témoins. Notre tàche n’est pas de nous disputer, de combattre ou de vaincre nos adversaires, mais de vivre la vérité de l’Evangile et «d’aimer Jésus en gardant ses commandements».
Cet «Esprit de vérité» se trouve au coeur de chacun de nous en train de nous défendre de tout ce qui peut nous détourner du chemin de Jésus. Il nous invite à nous ouvrir avec simplicité au mystère d’un Dieu Ami de la vie. Celui qui cherche ce Dieu avec honnêteté et vérité n’est pas loin de lui. Jésus l’a dit à un certain moment et c’est vrai: «Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent ma voix».
Cet «Esprit de vérité» nous invite à vivre dans la vérité de Jésus au milieu d’une société où l’on appelle souvent le mensonge, stratégie; l’exploitation, affaire; l’irresponsabilité, tolérance; l’injustice, ordre établi; l’arbitraire, liberté; le manque de respect, sincérité…
Quel sens peut avoir l’Eglise de Jésus si nous perdons dans nos communautés l’«Esprit de vérité»?
Qui pourra la sauver de l’aveuglement, des déviations et de la médiocrité généralisée?
Qui annoncera la Bonne Nouvelle de Jésus dans une société qui a tant besoin de courage et d’espérance?

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

21-05-2017
6 Páscoa – A
João 14,15-21

O ESPÍRITO DA VERDADE

Jesus está a despedir-se dos Seus discípulos. Vê que estão tristes e abatidos. Brevemente já não o terão. Quem poderá encher o seu vazio? Até agora foi Ele que os cuidou, defendeu-os dos escribas e fariseus, sustentou a sua fé débil e vacilante, foi-lhes mostrando a verdade de Deus e os iniciou no seu projeto humanizador.
Jesus fala-lhes apaixonadamente do Espírito. Não os quer deixar órfãos. Ele mesmo pedirá ao Pai que não os abandone, que lhes dê «outro Defensor» para que «esteja sempre com eles». Jesus chama-lhe «o Espírito da verdade». Que se esconde nestas palavras de Jesus?
Este «Espírito da verdade» não há-de ser confundido com uma doutrina. Esta verdade não tem de se procurar nos livros dos teólogos nem nos documentos da hierarquia. É algo muito mais profundo. Jesus diz que «vive connosco e está em nós». É alento, força, luz, amor… que nos chega do mistério último de Deus. Temos de o acolher com coração simples e confiado.
Este «Espírito da verdade» não nos converte em «proprietários» da verdade. Não vem para que imponhamos a outros a nossa fé nem para que controlemos a sua ortodoxia. Vem para não nos deixar órfãos de Jesus, e nos convida a nos abrirmos à Sua verdade escutando, acolhendo e vivendo o Seu Evangelho.
Este «Espírito da verdade» não nos faz tampouco «guardiães» da verdade, mas testemunhas. O nosso que fazer não é disputar, combater nem derrotar adversários, mas viver a verdade do Evangelho e «amar Jesus guardando os Seus preceitos».
Este «Espírito da verdade» está no interior de cada um de nós defendendo-nos de tudo o que nos poda afastar de Jesus. Convida a abrir-nos com simplicidade ao mistério de um Deus Amigo da vida. Quem procura este Deus com honradez e verdade não está longe Dele. Jesus disse em certa ocasião: «Todo aquele que é da verdade escuta a Minha voz». É certo.
Este «Espírito da verdade» convida-nos a viver na verdade de Jesus no meio de uma sociedade onde com frequência à mentira se lhe chama estratégia; à exploração, negócio; à irresponsabilidade, tolerância; à injustiça, ordem estabelecido; à arbitrariedade, liberdade; à falta de respeito, sinceridade…
Que sentido pode ter a Igreja de Jesus se deixamos que se perca nas nossas comunidades o «Espírito da verdade»?
Quem a poderá salvar do autoengano, dos desvios e da mediocridade generalizada?
Quem anunciará a Boa Nova de Jesus numa sociedade tão necessitada de alento e esperança?

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

05-21-2017
6th Easter – A
John 14,15-21

THE SPIRIT OF TRUTH

Jesus is saying goodbye to his disciples. He sees them sad and upset. Soon they won’t have him with them. Who can fill that void? Until now he has been the one who took care of them, defended them from the Scribes and Pharisees, sustained their weak and faltering faith, described for them the truth of God, and initiated them into God’s humanizing project.
Jesus speaks to them passionately about the Spirit. He doesn’t want to leave them orphans. He himself will ask the Father not to abandon them, to give them «another Advocate» that will «always be with them». Jesus calls this advocate «the Spirit of truth». What is hidden behind these words of Jesus?
This «Spirit of truth» mustn’t be confused with a doctrine. This truth won’t be sought in theologians’ books or in the hierarchy’s documents. It’s something much more profound. Jesus says that this Spirit «lives in us and is within us». This Spirit is encouragement, power, light, love… that reaches us from God’s ultimate mystery. We must welcome this Spirit with a simple and trusting heart.
This «Spirit of truth» doesn’t change us into «owners» of the truth. It doesn’t come so that we impose our faith on others, or control their orthodoxy. It comes so that we aren’t left as orphans of Jesus, and invites us to be open to Jesus’ truth: listening, welcoming and living his Gospel.
Nor does this «Spirit of truth» make us «keepers» of the truth, but witnesses. Our task isn’t to argue with, oppose or overthrow adversaries, but to live the truth of the Gospel and «love Jesus, keeping his commands».
This «Spirit of truth» is within each one of us, defending us from all that can separate us from Jesus. It invites us to open ourselves with simplicity to the mystery of a God who is the Friend of life. Whoever seeks this God with honesty and truth isn’t far off from God. Jesus said on one occasion: «Everyone who is of the truth, listens to my voice». That’s true.
This «Spirit of truth» invites us to live in the truth of Jesus in the midst of a society where all too often lies are called strategy, exploitation is called business, irresponsibility is called tolerance, injustice is called status quo, arbitrariness is called freedom, lack of respect is called sincerity….
What meaning does Jesus’ Church have if we allow ourselves in our communities to lose this «Spirit of truth»?
Who can save it from self-deception, dead ends, generalized mediocrity?
Who will announce the Good News of Jesus in a society that is so in need of encouragement and hope?

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 8 de mayo de 2017

05-14-2017 - 5 Páscoa (A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

EU - BIDEA
CA - EL CAMÍ
IT - LA VIA
EN - THE WAY

HOMILIA - ES

14-05-2017
5 Pascua – A
Juan 14,1-12

EL CAMINO

Al final de la última cena, los discípulos comienzan a intuir que Jesús ya no estará mucho tiempo con ellos. La salida precipitada de Judas, el anuncio de que Pedro le negará muy pronto, las palabras de Jesús hablando de su próxima partida, han dejado a todos desconcertados y abatidos. ¿Qué va a ser de ellos?
Jesús capta su tristeza y su turbación. Su corazón se conmueve. Olvidándose de sí mismo y de lo que le espera, Jesús trata de animarlos: «No os inquietéis. Confiad en Dios y confiad también en mí». Más tarde, en el curso de la conversación, Jesús les hace esta confesión: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí». No lo hemos de olvidar nunca.
«Yo soy el camino»
El problema de muchos no es que vivan extraviados o descaminados. Sencillamente viven sin camino, perdidos en una especie de laberinto: andando y desandando los mil caminos que, desde fuera, les van indicando las consignas y modas del momento.
¿Y qué puede hacer un hombre o una mujer cuando se encuentra sin camino? ¿A quién se puede dirigir? ¿Adónde puede acudir? El que camina tras los pasos de Jesús podrá seguir encontrándose con problemas y dificultades, pero está en el camino acertado que conduce al Padre. Esta es la promesa de Jesús.
«Yo soy la verdad»
Estas palabras encierran una invitación escandalosa a los oídos modernos. Y, sin embargo, también hoy hemos de escuchar a Jesús. No todo se reduce a la razón. El desarrollo de la ciencia no contiene toda la verdad. El misterio último de la realidad no se deja atrapar por los análisis más sofisticados. El ser humano ha de vivir ante el misterio último de su existencia.
Jesús se presenta como camino que conduce y acerca a ese Misterio último. Dios no se impone. No fuerza a nadie con pruebas ni evidencias. El Misterio último es silencio y atracción respetuosa. Jesús es el camino que nos puede conducir a confiar en su bondad.
«Yo soy la vida»
Jesús puede ir transformando nuestra vida. No como el maestro lejano que ha dejado un legado de sabiduría admirable a la humanidad, sino como alguien vivo que, desde lo más profundo de nuestro ser, infunde en nosotros un germen de vida nueva.
Esta acción de Jesús en nosotros se produce casi siempre de forma discreta y callada. El mismo creyente solo intuye una presencia imperceptible. A veces, sin embargo, nos invade la certeza, la alegría incontenible, la confianza total: Dios existe, nos ama, todo es posible, incluso la vida eterna. Nunca entenderemos la fe cristiana si no acogemos a Jesús como el camino, la verdad y la vida.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-05-14
Pazkoaldiko 5. igandea – A
Joan 14,1-12

BIDEA

Azken Afaria bukatzean, ikasleak sumatzen hasi dira, Jesus ez dutela jada berekin luzerako izango. Judas presaka irtetea, Pedrok laster ukatuko duela iragartzea, Jesusen hitzak laster joango dela esanez: horrek guztiek utzi ditu koloka eta larri. Zer izango da beraiez?
Jabetu da Jesus haien tristuraz eta nahasmenduaz. Bihotza hunkitu dio horrek. Bere buruaz eta datorkionaz ahazturik, ikasleei bihotz ematen ahalegindu da: «Ez dadila larritu zuen bihotza; sinetsi Jainkoagan eta sinetsi nigan ere». Geroago, hizketan ari direla, aitorpen hau egin die Jesusek: «Ni naiz bidea, egia eta bizia. Ezin joan da inor Aitagana, nire bidez ez bada». Ez dute ahaztu behar hori sekula.
«Ni naiz bidea»
Oso gutxi ez direnen arazoa, ez da bidea galdurik edo bide okerretik ibiltzea. Besterik gabe, biderik gabe bizi izatea dute arazoa, labirinto antzeko batean galdurik: aurrera eta atzera ibiliz mila bidetan, unean uneko esloganek eta modek kanpotik esaten dietenei jarraiki.
Eta, zer egin lezake gizon edo emakume batek biderik gabe dagoenean? Norengana jo lezake? Nora joan liteke? Jesusengana hurbiltzen bada, aurkituko duena, ez da izango erlijio bat, baizik bide bat. Batzuetan, fedez egingo du aurrera; beste batzuetan zailtasunekin egingo du topo; are gehiago, atzera ere egin lezake, baina bide zuzenean dabil, Aitagana daraman bidean. Horixe da Jesusen promesa.
«Ni naiz egia»
Hitz hauek gonbit eskandalagarri dira belarri modernoentzat. Den guztia ez da mugatzen arrazoiaren mailara. Teoria zientifikoak ez du berekin egia osoa. Errealitatearen azken misterioa ezin atzeman daiteke analisi sofistikatuenen bidez. Errealitatearen azken misterioa begi aurrean duela bizi behar du gizakiak.
Azken Misterio horretara gidatzen eta hurbiltzen gaituen bide bezala aurkeztu zaigu Jesus. Jainkoak ez du inor derrigortzen. Inor ez du behartzen proben eta ebidentzien bidez. Azken Misterio hori isiltasun da eta errespetuzko erakarpen. Jesus da bere Ontasunera ireki gaitzakeen bidea.
«Ni naiz bizia»
Gure bizitza eraldatuz joan daiteke Jesus. Ez urruneko maisu bat bezala, gizadiari jakinduria miresgarriko altxor bat utzia dion maisu bat bezala, baizik eta bizi den norbait bezala, geure izatearen hondo-hondoan, bizi berri baten hazia ereiten digun norbait bezala.
Jesusen egintza hori, gure baitan, era lau eta isilean gauzatzen da ia beti. Fededunak berak ere sumatu bakarrik egiten du atzeman ezineko presentzia bat. Batzuetan, alabaina, ziurtasunak betetzen gaitu, gorde ezineko pozak, erabateko konfiantzak: bada Jainkoa, maite gaitu, dena da posible, baita betiko bizia ere. Ezin ulertuko dugu kristau-fedea, Jesus onartzen ez badugu bide, egia eta bizi bezala.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

14-05-2017
Diumenge 5 de Pasqua – A
Joan 14,1-12

EL CAMÍ

Al final de l’últim sopar, els deixebles comencen a intuir que Jesús ja no estarà molt de temps amb ells. La sortida precipitada de Judes, l’anunci que Pere el negarà molt aviat, les paraules de Jesús parlant de la seva propera partida, els ha deixat a tots desconcertats i abatuts. Què en sarà d’ells?
Jesús capta la seva tristesa i la seva torbació. El seu cor es commou. Oblidant-se de si mateix i del que l’espera, Jesús mira d’animar-los: «Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi». Més tard, en el curs de la conversa, Jesús els fa aquesta confessió: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi». No hem d’oblidar-ho mai.
«Jo sóc el camí»
El problema de molts no és que visquin extraviats o desencaminats. Senzillament viuen sense camí, perduts en una mena de laberint: caminant i desfent els mil camins que, des de fora, els van indicant les consignes i les modes del moment.
¿I què pot fer un home o una dona quan es troba sense camí? A qui es pot adreçar? On pot acudir? El que camina seguint els passos de Jesús podrà continuar trobant-se amb problemes i dificultats, però està en el camí encertat que condueix al Pare. Aquesta és la promesa de Jesús.
«Jo sóc la veritat»
Aquestes paraules contenen una invitació escandalosa a les oïdes modernes. I, no obstant, també avui hem d’escoltar Jesús. No tot es redueix a la raó. El desenvolupament de la ciència no conté tota la veritat. El misteri últim de la realitat no es deixa atrapar per les anàlisis més sofisticades. L’ésser humà ha de viure davant el misteri últim de la seva existència.
Jesús es presenta com a camí que condueix i s’acosta a aquest Misteri últim. Déu no s’imposa. No força ningú amb proves ni evidències. El Misteri últim és silenci i atracció respectuosa. Jesús és el camí que ens pot conduir a confiar en la seva bondat.
«Jo sóc la vida»
Jesús pot anar transformant la nostra vida. No com el mestre llunyà que ha deixat un llegat de saviesa admirable a la humanitat, sinó com algú viu que, des del més profund del nostre ésser, infon en nosaltres un germen de vida nova.
Aquesta acció de Jesús en nosaltres es produeix gairebé sempre de forma discreta i callada. El mateix creient només n’intueix una presència imperceptible. A vegades, però, ens envaeix la certesa, l’alegria incontenible, la confiança total: Déu existeix, ens estima, tot és possible, fins i tot la vida eterna. Mai entendrem la fe cristiana si no acollim Jesús com el camí, la veritat i la vida.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

14-05-2017
5 Pascua – A
Xoán 14,1-12

O CAMIÑO

No final da última cea, os discípulos comezan a intuíren que Xesús xa non estará moito tempo cabo deles. A saída precipitada de Xudas, o anuncio de que Pedro o negará moi axiña, as palabras de Xesús falando da súa próxima partida, deixaron a todos desconcertados e abatidos. Que vai ser deles?
Xesús capta a súa tristeza e a súa turbación. O seu corazón conmóvese. Esquecéndose de si mesmo e do que lle espera, Xesús trata de animalos: «Non vos inquietedes. Confiade en Deus e confiade tamén en min». Máis tarde, no curso da conversación, Xesús failles esta confesión: «Eu son o camiño, a verdade e a vida. Ninguén pode chegar ata o Pai senón por min». Non o temos de esquecer nunca.
«Eu son o camiño»
O problema de moitos non é que vivan extraviados ou descamiñados. Sinxelamente viven sen camiño, perdidos nunha especie de labirinto: andando e desandando os mil camiños que, desde fóra, lles van indicando consignas e modas do momento.
E que pode facer un home ou unha muller cando se atopan sen camiño? A quen poden dirixirse? Onde poden acudir? O que camiña tralos pasos de Xesús poderá seguir atopando problemas e dificultades, pero está no camiño acertado que conduce ao Pai. Esta é a promesa de Xesús.
«Eu son a verdade»
Estas palabras encerran unha invitación escandalosa aos oídos modernos. E, con todo, tamén hoxe habemos escoitar a Xesús. Non todo se reduce á razón. O desenvolvemento da ciencia non contén toda a verdade. O misterio último da realidade non se deixa capturar polas análises máis sofisticadas. O ser humano ten de vivir ante o misterio último da súa existencia.
Xesús preséntase como o camiño que conduce e achega a ese Misterio último. Deus non se impón. Non forza a ninguén con probas nin evidencias. O Misterio último é silencio e atracción respectuosa. Xesús é o camiño que nos pode conducir a confiármonos na súa bondade.
«Eu son a vida»
Xesús pode ir transformando a nosa vida. Non como un mestre xa afastado que deixou un legado de sabedoría admirábel á humanidade, senón como alguén vivo que, desde o máis profundo do noso ser, infunde en nós un xerme de vida nova.
Esta acción de Xesús en nós prodúcese case sempre de forma discreta e calada. O mesmo crente só intúe unha presenza imperceptíbel. Ás veces, con todo, invádenos a certeza, a alegría desbordante, a confianza total: Deus existe; ámanos; todo é posíbel, incluso a vida eterna. Nunca entenderemos a fe cristiá se non acollemos a Xesús como o camiño, a verdade e a vida.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

14-05-2017
5 Pasqua – A
Giovanni 14,1-12

LA VIA

Al termine dell’ultima cena, i discepoli cominciano a intuire che Gesù non starà più molto tempo con loro. L’andarsene frettoloso di Giuda, l’annuncio che Pietro lo rinnegherà presto, le parole di Gesù sulla sua prossima partenza, hanno lasciato tutti sconcertati e abbattuti. Che sarà di loro?
Gesù coglie la loro tristezza e il loro turbamento. Il suo cuore si commuove. Dimenticando se stesso e quello che lo aspetta, Gesù cerca di animarli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me». Più tardi, nel corso della conversazione, Gesù fa loro questa confessione: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Non dobbiamo dimenticarlo mai.
«Io sono la via»
Il problema di molti non è che vivano smarriti e sviati. Semplicemente, vivono senza via, persi in una specie di labirinto: andando avanti e indietro sulle mille strade che, dal di fuori, indicano loro le consegne e le mode del momento.
E che può fare un uomo o una donna quando si trova senza via? A chi si può rivolgere? Dove può andare? Chi segue i passi di Gesù, continuerà a trovarsi con problemi e difficoltà, ma è sulla via sicura che conduce al Padre. Questa è la promessa di Gesù.
«Io sono la verità»
Queste parole racchiudono un invito scandaloso agli orecchi moderni. E tuttavia, anche oggi dobbiamo ascoltare Gesù. Non tutto si riduce alla ragione. Lo sviluppo della scienza non contiene tutta la verità. Il mistero ultimo della realtà non si lascia imprigionare dalle analisi più sofisticate. L’essere umano deve vivere davanti al mistero ultimo della sua esistenza.
Gesù si presenta come via che conduce e avvicina a questo Mistero ultimo. Dio non s’impone. Non forza nessuno con prove né con evidenze. Il Mistero ultimo è silenzio e attrazione rispettosa. Gesù è la via che ci può condurre a confidare nella sua bontà.
«Io sono la vita»
Gesù può trasformare la nostra vita. Non come il maestro lontano che ha lasciato un legato di sapienza mirabile all’umanità, ma come una persona viva che, dal profondo del nostro essere, ci infonde un germe di vita nuova.
Quest’azione di Gesù in noi si produce quasi sempre in forma discreta e silenziosa. Solo lo stesso credente intuisce una presenza impercettibile. A volte, tuttavia, ci invade la certezza, la gioia incontenibile, la fiducia totale: Dio esiste, ci ama, tutto è possibile, anche la vita eterna. Non intenderemo mai la fede cristiana se non accogliamo Gesù come la via, la verità e la vita.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

14-05-2017
5 Pâques – A
Jean 14,1-12

LE CHEMIN

A la fin de la dernière Cène, les disciples commencent à sentir que Jésus ne restera pas longtemps encore avec eux. La sortie brusque de Judas, l’annonce du très proche reniement de Pierre, les paroles de Jésus évoquant son prochain départ, les laissent tous perplexes et abattus. Qu’en sera-t-il d’eux?
Jésus saisit leur tristesse et leur inquiétude. Son coeur frémit. Et s’oubliant soi-même et oubliant tout ce qui l’attend, il essaie de les encourager: «Ne vous inquiétez pas. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi». Plus tard, au fil de la converstaion, Jésus leur fait cette confession: «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi». C’est quelque chose à ne jamais oublier.
«Je suis le chemin»
Le problème de beaucoup de personnes n’est pas de s’être égaré ou d’avoir perdu le chemin. C’est simplement qu’elles n’ont même pas de chemin, déboussolées dans une sorte de labyrinthe: elles parcourent et rebroussent les mille chemins qui, du dehors, leur sont indiqués par les consignes et par les modes du moment.
Et un homme ou une femme sans chemin, que peuvent-ils faire? Vers qui peuvent-ils aller? Où peuvent-ils accourir? Celui qui chemine sur les pas de Jésus, même s’il continue d’affronter des problèmes et des difficultés, se trouve sur le bon chemin, celui qui mène vers le Père. C’est là la promesse de Jésus.
«Je suis la vérité»
Pour des oreilles modernes, ces paroles constituent une invitation scandaleuse. Et, pourtant, il nous faut aussi écouter Jésus aujourd’hui. On ne peut pas tout réduire à la raison. Le développement de la science ne contient pas toute la vérité. Les analyses les plus sophistiquées ne peuvent pas saisir le mystère ultime de la réalité. L’être humain doit vivre face au mystère ultime de son existence.
Jésus se présente à nous comme le chemin qui conduit et qui nous approche de ce Mystère ultime. Dieu ne s’impose pas. Il ne force personne à base de preuves ou d’évidences. Le Mystère ultime est silence et attrait respectueux. Jésus est le chemin qui peut nous conduire à faire confiance en sa bonté.
«Je suis la vie»
Jésus peut progressivement transformer notre vie. Non pas comme un maître lointain qui aurait laissé à l’humanité un héritage de sagesse admirable, mais comme quelqu’un de vivant, qui au plus profond de notre être sème un germe de vie nouvelle.
Cette action de Jésus en nous se réalise presque toujours d’une manière silencieuse et discrète. Le croyant lui-même ne devine qu’une présence imperceptible. Cependant, nous sommes envahis parfois par la certitude, par une joie débordante, par une confiance totale: Dieu existe, il nous aime, tout est possible, même la vie éternelle. Nous ne comprendrons jamais la foi chrétienne si nous n’accueillons pas Jésus en tant que chemin, vérité et vie.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

14-05-2017
5 Páscoa – A
João 14,1-12

O CAMINHO

No final da última ceia, os discípulos começaram a intuir que Jesus já não estará muito tempo com eles. A saída precipitada de Judas, o anúncio de que Pedro o negará muito brevemente, as palavras de Jesus falando da Sua próxima partida, deixaram todos desconcertados e abatidos. Que vai ser deles?
Jesus capta a sua tristeza e a sua perturbação. O Seu coração comove-se. Esquecendo-se de Si mesmo e do que o espera, Jesus trata de animá-los: «Não vos inquieteis. Confiai em Deus e confiai também em mim». Mais tarde, durante a conversa, Jesus faz-lhes esta confissão: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até ao Pai senão por Mim». Não o temos de o esquecer nunca.
«Eu sou o caminho»
O problema de muitos não é, que vivam extraviados ou desencaminhados. Simplesmente vivem sem caminho, perdidos numa espécie de labirinto: andando e desandando os mil caminhos que, de fora, lhes vão indicando os slogans e modas do momento.
E que pode fazer um homem ou uma mulher quando se encontra sem caminho? A quem se pode dirigir? Onde pode ir? Quem caminha seguindo os passos de Jesus ainda poderá encontrar problemas e dificuldades, mas é no caminho certo que leva ao Pai. Esta é a promessa de Jesus.
«Eu sou a verdade»
Estas palavras contêm um convite escandaloso aos ouvidos modernos. E, no entanto, hoje também temos de ouvir Jesus. Nem tudo é reduzido à razão. O desenvolvimento da ciência não contém toda a verdade. O mistério último da realidade não se deixa apanhar pelas análises mais sofisticadas. O ser humano tem de viver perante o mistério último da existência.
Jesus apresenta-se como o caminho que conduz e aproxima a esse Mistério último. Deus não se impõe. Não força ninguém com provas nem evidências. O Mistério último é silêncio e atração respeitosa. Jesus é o caminho que nos pode conduzir a confiar na sua bondade.
«Eu sou a vida»
Jesus pode ir transformando a nossa vida. Não como o mestre longínquo que deixou um legado de sabedoria admirável à humanidade, mas como alguém vivo que, desde o mais profundo do nosso ser, infunde em nós um gérmen de vida nova.
Esta ação de Jesus em nós produz-se quase sempre de forma discreta e silenciosa. O mesmo crente apenas intui uma presença imperecível. Por vezes, no entanto, invade-nos a certeza, a alegria incontida, a confiança total: Deus existe, ama-nos, tudo é possível, inclusive a vida eterna. Nunca entenderemos a fé cristã se não acolhemos Jesus como o caminho, a verdade e a vida.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

05-14-2017
5th Easter – A
John 14,1-12

THE WAY

By the end of the Last Supper, the disciples begin to figure out that Jesus won’t be with them much longer. The sudden departure of Judas, the announcement that Peter will deny him soon, Jesus’ words talking about his coming fate – have left them all upset and shaken. What will become of them?
Jesus feels their sadness and their confusion. His heart is touched. Forgetting himself and what awaits him, Jesus tries to encourage them: «Don’t let your hearts be troubled; you trust in God, trust also in me». Later, as the conversation continues, Jesus makes this confession: «I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me». They should never forget it.
«I am the way»
The problem that many have isn’t so much that they go about lost or on the wrong path. They simply don’t have a path, they’re lost in a kind of labyrinth, walking back and forth the thousands of paths that, seen from outside, are indicated by the buzz words and fads of the moment.
And what can a man or woman do when they find themselves without a path? From whom can they ask directions? Where can they go? If they follow in Jesus’ footsteps, they can go forward facing problems and difficulties, but they are on a sure path that leads them to the Father. This is Jesus’ promise.
«I am the truth»
These words contain a scandalous invitation for modern ears. And yet even today we need to listen to Jesus. Not everything can be reduced to reason. Scientific theory doesn’t encompass all truth. The final mystery of reality doesn’t allow itself to be trapped by analysis, no matter how sophisticated. Human beings must live in the face of the ultimate mystery of reality.
Jesus presents himself as the path that leads us close to that ultimate Mystery. God doesn’t impose Self. God doesn’t force anyone by proofs or evidence. The ultimate Mystery is silence and respectful attraction. Jesus is the way that can open us up to God’s Goodness.
«I am the life»
Jesus can transform our lives. Not as the far off teacher who has left humanity with a legacy of admirable wisdom, but as a living being who from his own depths sows a seed of new life in us.
This action of Jesus in us almost always gets produced in a discrete and quiet way. The believer him/her self only feels an imperceptible presence. Sometimes, however, certainty overtakes us, an overflowing joy, a complete confidence: God exists, God loves us, everything is possible, even eternal life. We will never understand Christian faith if we don’t welcome Jesus as the way, the truth and the life.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com