lunes, 22 de mayo de 2017

05-28-2017 - 7 Páscoa - Ascension of the Lord (A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

28-05-2017
Ascensión del Señor – A
Mateo 28,16-20

ABRIR EL HORIZONTE

Ocupados solo en el logro inmediato de un mayor bienestar y atraídos por pequeñas aspiraciones y esperanzas, corremos el riesgo de empobrecer el horizonte de nuestra existencia perdiendo el anhelo de eternidad. ¿Es un progreso? ¿Es un error?
Hay dos hechos que no es difícil comprobar en este nuevo milenio en el que vivimos desde hace unos años. Por una parte está creciendo en la comunidad humana la expectativa y el deseo de un mundo mejor. No nos contentamos con cualquier cosa: necesitamos progresar hacia un mundo más digno, más humano y dichoso.
Por otra está creciendo al mismo tiempo el desencanto, el escepticismo y la incertidumbre ante el futuro. Hay tanto sufrimiento absurdo en la vida de las personas y de los pueblos, tantos conflictos envenenados, tales abusos contra el planeta, que no es fácil mantener la fe en el ser humano.
Es cierto que el desarrollo de la ciencia y la tecnología están logrando resolver muchos males y sufrimientos. En el futuro se lograrán, sin duda, éxitos todavía más espectaculares. Aún no somos capaces de intuir la capacidad que se encierra en el ser humano para desarrollar un bienestar físico, psíquico y social.
Pero no sería honesto olvidar que este desarrollo prodigioso nos va «salvando» solo de algunos males y solo de manera limitada. Ahora precisamente que disfrutamos cada vez más del progreso humano empezamos a percibir mejor que el ser humano no puede darse a sí mismo todo lo que anhela y busca.
¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del poder extraño del mal? No nos ha de sorprender que muchos comiencen a sentir la necesidad de algo que no es ni técnica ni ciencia, tampoco ideología o doctrina religiosa. El ser humano se resiste a vivir encerrado para siempre en esta condición caduca y mortal. Busca un horizonte, necesita una esperanza más definitiva.
No pocos cristianos viven hoy mirando exclusivamente a la tierra. Al parecer no nos atrevemos a levantar la mirada más allá de lo inmediato de cada día. En esta fiesta cristiana de la Ascensión del Señor quiero recordar unas palabras de aquel gran científico y místico que fue P. Teilhard de Chardin: «Cristianos a solo veinte siglos de la Ascensión. ¿Qué habéis hecho de la esperanza cristiana?».
En medio de interrogantes e incertidumbres, los seguidores de Jesús seguimos caminando por la vida trabajados por una confianza y una convicción. Cuando parece que la vida se cierra o se extingue, Dios permanece. El misterio último de la realidad es un misterio de amor salvador. Dios es una puerta abierta a la vida eterna. Nadie la puede cerrar.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2017-05-28
Jaunaren Igokundea – A
Mateo 28,16-20

IREKI HORIZONTEA

Ongizaterik handiena berehala lortzeari bakarrik emanik eta nahikunde eta esperantza txikiek erakarririk gabiltzala, arriskua dugu, geure biziaren horizontea pobretzeko, betikotasunaren desioa galdurik. Aurrerapena ote da hori? Errore bat ote?
Badira bi gertaera, duela urte batzuez gero bizi dugun milurteko honetan, egiaztatzeko zail ez direnak. Alde batetik, haziz doa gizartean mundu berriago baten nahia eta gogoa. Ez dugu aski edozein gauza: mundu duinago, gizakoiago eta zoriontsuago baterantz jo beharra sentitzen dugu.
Bestetik, haziz doa desilusioa, eszeptizismoa eta ziurtasunik eza etorkizunari dagokionez. Zentzurik gabeko hainbesteko sufrimendua ageri da pertsonen eta herrien bizitzan, hainbat eta hainbat gatazka pozoitsu, hartarainoko abusuak Planetaren aurka, non ez baita gauza erraza gizakiagan uste izanik bizitzea.
Halaz guztiz, zientziaren eta teknologiaren garapena gaitz eta sufrimendu asko ari da askatzen. Etorkizunean, dudarik gabe, are arrakasta distiratsuagoak lortuko dira. Oraino ez gara gai sumatzeko gizakiak duen gaitasuna, ongizate fisiko, psikiko eta soziala garatzeko.
Baina ez litzateke jatorra izango beste hau ahaztea: garapen miresgarri honek gaitz batzuetatik bakarrik eta era mugatuan gaitu «salbatzen». Hain juxtu, gero eta giza aurrerapen handiagoaz gozatzen ari garen honetan ari gara argiago sumatzen ezen gizakiak ezin diola eman bere buruari antsiatzen eta bilatzen duen guztia.
Nork liberatuko gaitu zahartzetik, ezinbestean hil behar izatetik edota gaitzaren ahalmen ulertezinetik? Ez gaitu harritu behar ikusteak, jende asko hasia dela behar bat sentitzen: teknika ez den, zientzia ez den, doktrina ideologikoa ez den beste zerbaiten behar bat, alegia. Gizakiak ez dio amore  eman nahi izaera galkor eta hilkor honetan betiko hesiturik bizitzeari.
Alabaina, kristau gutxi baino gehiago ari da bizitzen lurrari soilik begira. Itxuraz, ez gara ausartzen geure begiak altxatzen eguneroko ondo-ondokoa dugun hura baino harago. Jaunaren Igokundearen kristau-jai honetan, zientifiko eta mistiko handia izan zen Teilhard de Chardin-en hitz hauek aipatu nahi nituzke: «Kristauok, Igokundeak hogei mende soil dituen honetan, zer egin duzue kristau-fedeaz?».
Galderen eta ziurtasunik ezaren artean, Jesusen ikasleok ibili gabiltza biziaren bila, konfiantza batek eta konbentzimendu bat eraginik. Biziak ixtera eta itzaltzera doala ematen duenean ere, Jainkoak hor dirau. Ontasun- eta Maitasun-misterio da errealitatearen azken misterioa. Biziari irekia den Atea da Jainkoa, inork ezin itxia.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

28-05-2017
Ascensió del Senyor – A
Mateu 28,16-20

OBRIR L’HORITZÓ

Ocupats només en l’assoliment immediat d’un major benestar i atrets per petites aspiracions i esperances, correm el risc d’empobrir l’horitzó de la nostra existència perdent l’anhel d’eternitat. És un progrés? És un error?
Hi ha dos fets que no és difícil de comprovar en aquest nou mil·lenni en què vivim des de fa uns anys. D’una banda està creixent en la comunitat humana l’expectativa i el desig d’un món millor. No ens acontentem amb qualsevol cosa: necessitem progressar cap a un món més digne, més humà i més feliç.
Per l’altra està creixent al mateix temps el desencís, l’escepticisme i la incertesa davant el futur. Hi ha tant patiment absurd en la vida de les persones i dels pobles, tants conflictes enverinats, com abusos contra el planeta, que no és fàcil mantenir la fe en l’ésser humà.
És cert que el desenvolupament de la ciència i la tecnologia estan aconseguint resoldre molts mals i sofriments. En el futur s’aconseguiran, sens dubte, èxits encara més espectaculars. Encara no som capaços d’intuir la capacitat que hi ha en l’ésser humà per desenvolupar un benestar físic, psíquic i social.
Però no seria honest oblidar que aquest desenvolupament prodigiós ens va «salvant» només d’alguns mals i només de manera limitada. Ara precisament que gaudim cada vegada més del progrés humà comencem a percebre millor que l’ésser humà no pot donar-se a si mateix tot el que anhela i busca.
Qui ens salvarà de l’envelliment, de la mort inevitable o del poder estrany del mal? No ens ha de sorprendre que molts comencin a sentir la necessitat d’alguna cosa que no és ni tècnica ni ciència, tampoc ideologia o doctrina religiosa. L’ésser humà es resisteix a viure tancat per sempre en aquesta condició caduca i mortal. Cerca un horitzó, necessita una esperança més definitiva.
No pocs cristians viuen avui mirant exclusivament la terra. Pel que sembla no ens atrevim a alçar la mirada més enllà de la immediatesa de cada dia. En aquesta festa cristiana de l’Ascensió del Senyor vull recordar unes paraules d’aquell gran científic i místic que va ser P. Teilhard de Chardin: «Cristians a només vint segles de l’Ascensió. Què n’heu fet de l’esperança cristiana?».
Enmig d’interrogants i d’incerteses, els seguidors de Jesús seguim caminant per la vida treballats per una confiança i una convicció. Quan sembla que la vida es clou o s’extingeix, Déu es manté. El misteri últim de la realitat és un misteri d’amor salvador. Déu és una porta oberta a la vida eterna. Ningú no la pot tancar.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

28-05-2017
Ascensión do Señor – A
Mateu 28,16-20

ABRIR O HORIZONTE

Ocupados só no logro inmediato dun maior benestar e atraídos por pequenas aspiracións e esperanzas, corremos o risco de empobrecermos o horizonte da nosa existencia perdendo o anhelo de eternidade. É un progreso? É un erro?
Hai dous feitos que non é difícil comprobar neste novo milenio no que vivimos desde hai uns anos. Por unha banda está medrando na comunidade humana a expectativa e o desexo dun mundo mellor. Non nos contentamos con calquera cousa: necesitamos progresar cara a un mundo máis digno, máis humano e ditoso.
Por outra está crecendo ao mesmo tempo o desencanto, o escepticismo e a incerteza ante o futuro. Hai tanto sufrimento absurdo na vida das persoas e dos pobos, tantos conflitos envelenados, tales abusos contra o planeta, que non é fácil manter a fe no ser humano.
É certo que o desenvolvemento da ciencia e a tecnoloxía están logrando resolveren moitos males e sufrimentos. No futuro lograranse, sen dúbida, éxitos aínda máis espectaculares. Aínda non somos capaces de intuírmos a capacidade que se encerra no ser humano para desenvolver un benestar físico, psíquico e social.
Pero non sería honesto esquecermos que este desenvolvemento prodixioso vainos «salvando» só dalgúns males e só dun xeito limitado. Agora precisamente que gozamos cada vez máis do progreso humano empezamos a percibir mellor que o ser humano non pode darse a si mesmo todo o que anhela e busca.
Quen nos salvará do avellentamento, da morte inevitábel ou do poder estraño do mal? Non nos sorprende que moitos comecen a sentiren a necesidade de algo que non é nin técnica nin ciencia, tampouco ideoloxía ou doutrina relixiosa. O ser humano resístese a vivir encerrado para sempre nesta condición caduca e mortal. Busca un horizonte, necesita unha esperanza máis definitiva.
Non poucos cristiáns viven hoxe mirando exclusivamente á terra. Ao parecer non nos atrevemos a levantar a mirada máis aló do inmediato de cada día. Nesta festa cristiá da Ascensión do Señor quero recordar unhas palabras daquel gran científico e místico que foi P. Teilhard de Chardin: «Cristiáns a só vinte séculos da Ascensión. Que fixestes da esperanza cristiá?».
No medio de interrogantes e incertezas, os seguidores de Xesús seguimos camiñando pola vida traballados por unha confianza e unha convicción. Cando parece que a vida se pecha ou se extingue, Deus permanece. O misterio último da realidade é un misterio de amor salvador. Deus é unha porta aberta á vida eterna. Ninguén a pode pechar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

28-05-2017
Ascensione del Signore – A
Matteo 28,16-20

APRIRE L’ORIZZONTE

Occupati soltanto nell’ottenere subito un maggiore benessere e attratti dalle piccole aspirazioni e speranze, corriamo il rischio di impoverire l’orizzonte della nostra esistenza, perdendo il desiderio d’eternità. È un progresso? È un errore?
Ci sono due fatti che non è difficile mettere a confronto in questo nuovo millennio nel quale viviamo già da qualche anno. Da una parte sta crescendo nella società umana l’aspettativa e il desiderio di un mondo migliore. Non ci accontentiamo di qualsiasi cosa: abbiamo bisogno di progredire verso un mondo più degno, più umano e felice.
Dall’altra, sta crescendo la delusione, lo scetticismo e l’incertezza di fronte al futuro. C’è tanta sofferenza assurda nella vita delle persone e dei popoli, tanti conflitti avvelenati, tanti abusi contro il pianeta, che non è facile mantenere la fede nell’essere umano.
Tuttavia, lo sviluppo della scienza e della tecnologia sta riuscendo a risolvere molti mali e sofferenze. Nel futuro si otterranno, senza dubbio, successi ancora più spettacolari. Ancora non siamo capaci di intuire la capacità racchiusa nell’essere umano di sviluppare un benessere fisico, psichico e sociale.
Ma non sarebbe onesto dimenticare che questo sviluppo prodigioso ci va «salvando» solo da alcuni mali  e solo in maniera limitata. Proprio adesso che godiamo sempre più del progresso umano, incominciamo a percepire meglio che l’essere umano non può darsi da solo tutto quello a cui anela e che cerca.
Chi ci salverà dall’invecchiamento, dalla morte inevitabile o dallo strano potere del male? Non ci deve sorprendere che molti comincino a sentire la necessità di qualcosa che non è né tecnica, né scienza, neanche ideologia o dottrina religiosa. L’essere umano rifiuta di vivere chiuso per sempre in questa condizione caduca e mortale. Cerca un orizzonte, ha bisogno di una speranza piu definitiva.
Non pochi cristiani vivono oggi guardando esclusivamente alla terra. Sembra che non osiamo sollevare lo sguardo al di là dell’immediato di ogni giorno. In questa festa cristiana dell’Ascensione del Signore voglio ricordare alcune parole di quel grande scienziato e mistico che fu Theilhard de Chardin: «Cristiani, a soli venti secoli dall’Ascensione, che avete fatto della speranza cristiana?».
In mezzo agli interrogativi e alle incertezze, noi seguaci di Gesù continuiamo a camminare per la vita, sostenuti da una fiducia e da una convinzione. Quando sembra che la vita si chiuda o si estingua, Dio rimane. Il mistero ultimo della realtà è un mistero di amore che salva. Dio è una porta aperta alla vita eterna. Nessuno la può chiudere.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

28-05-2017
Ascension du Seigneur – A
Matthieu 28,16-20

OUVRIR L’HORIZON

Occupés seulement à acquérir dans l’immédiat le plus grand bien-être et attirés par de petites aspirations et espérances, nous risquons d’appauvrir l’horizon de notre existence et de perdre le désir d’éternité. Est-ce un progrès ou une erreur?
Il y a deux faits faciles à vérifier dans ce nouveau millenaire où nous vivons depuis quelques années. D’un côté, l’expectative et le désir d’un monde meilleur se sont accrus dans la communauté humaine. Nous ne nous contentons plus de n’importe quoi: nous avons besoin de progresser vers un monde plus digne, plus humain et plus heureux.
D’autre part, le désenchantement, le scepticisme et l’incertitude face à l’avenir, sont en train d’augmenter en même temps. Il y a tant de souffrance absurde dans la vie des personnes et des peuples, tant de conflits envenimés, tant d’abus contre notre planète, qu’il devient difficile de continuer à croire en l’être humain.
Il est vrai que le développement de la science et de la technologie est en train de résoudre beaucoup de maux et de souffrances. Et dans l’avenir on obtiendra sans doute des succès plus spectaculaires encore. Nous ne sommes pas encore capables de deviner la capacité que possède l’être humain à développer un bien-être physique, psychique et social.
Mais ce ne serait pas honnête d’oublier que ce développement prodigieux ne nous «sauve» que de quelques maux et cela d’une manière limitée. C’est justement au moment où nous jouissons de plus en plus du progrès humain que nous commençons à mieux percevoir que l’être humain ne peut pas se procurer lui-même tout ce qu’il cherche et désire.
Qui nous sauvera du vieillissement, de la mort inévitable ou du pouvoir étrange du mal? Il ne faut pas être surpris si beaucoup de personnes commencent à sentir le besoin de quelque chose qui n’est ni la technique, ni la science, ni l’idéologie, ni la doctrine religieuse non plus. L’être humain refuse de vivre pour toujours enfermé dans cette condition caduque et mortelle. Il cherche un horizon, il a besoin d’une espérance plus définitive.
Ils sont assez nombreux les chrétiens qui vivent aujourd’hui en regardant exclusivement vers la terre. Apparemment, nous n’osons pas lever le regard au-delà de l’immédiat de chaque jour. Dans cette fête chrétienne de l’Ascension du Seigneur, j’aimerias rappeler quelques paroles du grand scientifique et mystique, le P. Teilhard de Chardin: «Chrétiens, à vingt siècles seulement de l’Ascension, qu’avez-vous fait de l’espérance chretienne?».
Au milieu des interrogations et des incertitudes, nous, les disciples de Jésus, nous continuons de marcher sur le chemin de la vie habités par une confiance et par une conviction. Quand il semble que la vie se referme ou s’éteint, Dieu demeure. Le mystère ultime de la réalité est un mystère d’amour sauveur. Dieu est une porte ouverte sur la vie éternelle et personne ne peut la fermer.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

28-05-2017
Ascensão do Senhor – A
Mateus 28,16-20

ABRIR O HORIZONTE

Ocupados apenas em conseguir imediatamente um maior bem-estar e atraídos por pequenas aspirações e esperanças, corremos o risco de empobrecer o horizonte da nossa existência perdendo a ansia de eternidade. É um progresso? É um erro?
Há dois factos que não é difícil comprovar neste novo milénio em que vivemos durante estes anos. Por um lado está a crescer na comunidade humana a expectativa e o desejo de um mundo melhor. Não nos contentamos com qualquer coisa: necessitamos de progredir para um mundo mais digno, mais humano e ditoso.
Por outro, está crescendo ao mesmo tempo o desencanto, o cepticismo e a incerteza face ao futuro. Há tanto sofrimento absurdo na vida das pessoas e dos povos, tantos conflitos envenenados, tais abusos contra o planeta, que não é fácil manter a fé no ser humano.
É certo que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia estão a conseguir resolver muitos males e sofrimentos. No futuro irá conseguir-se, sem dúvida, êxitos ainda mais espetaculares. Ainda não somos capazes de intuir a capacidade contida no ser humano para desenvolver um bem-estar físico, psíquico e social.
Mas não seria honesto esquecer que este desenvolvimento prodigioso nos vai «salvando» apenas de alguns males e apenas de forma limitada. Agora precisamente que disfrutamos cada vez mais do progresso humano, começamos a perceber melhor que o ser humano não pode dar-se a si mesmo tudo o que deseja e procura.
Quem nos salvará do envelhecimento, da morte inevitável ou do estranho poder do mal? Não nos há-de surpreender que muitos comecem a sentir a necessidade de algo que não é nem técnica nem ciência, tampouco ideologia ou doutrina religiosa. O ser humano resiste a viver encerrado para sempre nesta condição caduca e mortal. Procura um horizonte, necessita de uma esperança mais definitiva.
Não poucos cristãos vivem hoje olhando exclusivamente para a terra. Ao que parece não nos atrevemos a levantar o olhar mais além do imediato de cada dia. Nesta festa cristã da Ascensão do Senhor quero recordar umas palavras daquele grande cientista e místico que foi P. Teilhard de Chardin: «Cristãos a apenas vinte séculos da Ascensão. Que fizestes da esperança cristã?».
No meio de interrogações e incertezas, os seguidores de Jesus, seguimos caminhando pela vida trabalhados por uma confiança e uma convicção. Quando parece que a vida se fecha ou se extingue, Deus permanece. O mistério último da realidade é um mistério de amor salvador. Deus é uma porta aberta à vida eterna. Ninguém a pode fechar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

05-28-2017
Ascension of the Lord – A
Matthew 28,16-20

OPEN THE HORIZON

If we only occupy ourselves with the immediate goals of greater wellbeing, or if we find ourselves attracted by small dreams and hopes, we run the risk of impoverishing the horizon of our existence, losing our yearning for eternity. Is this progress? Or is it a mistake?
There are two things that are easy to verify about this new millennium we have lived in for the past few years. On one hand, we find growing in human society the hope and dream of a better world. We aren’t content with just any old thing: we need to progress toward a more dignified world, one that is more human and full of happiness.
On the other hand, discouragement, skepticism and uncertainty about the future is growing. There’s so much needless suffering in the life of people and of nations, so many poisonous conflicts, so much abuse of our planet, that it’s not easy to keep faith in humanity.
It’s true that the developments of science and technology are successfully resolving many maladies and sufferings. In the future they will no doubt accomplish even more spectacular results. There’s no way we’re able to imagine humanity’s capability to develop physical, psychological and social wellbeing.
But it wouldn’t be honest to forget that this prodigious development «saves» us only from some maladies within certain limitations. It’s right now as we enjoy human progress more and more, that we begin to better perceive that human beings can’t give themselves all that they desire and seek.
Who can save self from getting old, from the inevitable death, from the strange power of evil? We don’t need to be surprised that many are starting to feel the necessity of something that isn’t just technique or science or ideological doctrine. Human beings resist living enclosed forever in this worn-out and mortal condition. We seek a horizon, we need a more definitive hope.
Not a few Christians live their lives today just looking exclusively at the earth. It seems that we don’t dare lift up our eyes to see beyond the immediacy of each day. In this Christian feast of the Lord’s Ascension I want to remember some words of that great scientist and mystic – Teilhard de Chardin: «Christians, just 20 centuries after the Ascension – what have you done to Christian hope?».
In the midst of questions and uncertainties, Jesus’ followers keep moving on, carrying confidence and conviction. When it seems that life gets closed in or snuffed out, God remains. Reality’s ultimate mystery is a mystery of saving love. God is an open door to eternal life. No one can close it.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario