domingo, 30 de marzo de 2014

04/06/2014 - 5st Sunday of Lent (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

6 de abril  de 2014
5 Cuaresma (A)
Juan  11, 1- 45

UN PROFETA QUE LLORA

Jesús nunca oculta su cariño hacia tres hermanos que viven en Betania. Seguramente son los que lo acogen en su casa siempre que sube a Jerusalén. Un día Jesús recibe un recado: nuestro hermano Lázaro, “tu amigo”, está enfermo. Al poco tiempo, Jesús se encamina hacia la pequeña aldea.
Cuando se presenta, Lázaro ha muerto ya. Al verlo llegar, María, la hermana más joven, se echa a llorar. Nadie la puede consolar. Al ver llorar a su amiga y también a los judíos que la acompañan, Jesús no puede contenerse. También él “se echa a llorar” junto a ellos. La gente comenta: “¡Cómo lo quería!“.
Jesús no llora solo por la muerte de un amigo muy querido. Se le rompe el alma al sentir la impotencia de todos ante la muerte. Todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser un deseo insaciable de vivir. ¿Por qué hemos de morir? ¿Por qué la vida no es más dichosa, más larga, más segura, más vida?
El hombre de hoy, como el de todas las épocas, lleva clavada en su corazón la pregunta más inquietante y más difícil de responder: ¿Qué va a ser de todos y cada uno de nosotros? Es inútil tratar de engañarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Rebelarnos? ¿Deprimirnos?
Sin duda, la reacción más generalizada es olvidarnos y “seguir tirando”. Pero, ¿no está el ser humano llamado a vivir su vida y a vivirse a sí mismo con lucidez y responsabilidad? ¿Solo a nuestro final hemos de acercarnos de forma inconsciente e irresponsable, sin tomar postura alguna?
Ante el misterio último de nuestro destino no es posible apelar a dogmas científicos ni religiosos. No nos pueden guiar más allá de esta vida. Más honrada parece la postura del escultor Eduardo Chillida al que, en cierta ocasión, le escuché decir: “De la muerte, la razón me dice que es definitiva. De la razón, la razón me dice que es limitada”.
Los cristianos no sabemos de la otra vida más que los demás. También nosotros nos hemos de acercar con humildad al hecho oscuro de nuestra muerte. Pero lo hacemos con una confianza radical en la Bondad del Misterio de Dios que vislumbramos en Jesús. Ese Jesús al que, sin haberlo visto, amamos y, sin verlo aún, le damos nuestra confianza.
Esta confianza no puede ser entendida desde fuera. Sólo puede ser vivida por quien ha respondido, con fe sencilla, a las palabras de Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto?”. Recientemente, Hans Küng, el teólogo católico más crítico del siglo veinte, cercano ya a su final, ha dicho que para él morirse es “descansar en el misterio de la misericordia de Dios”.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde la esperanza cristiana en la resurrección.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko apirilaren 6a
Garizumako 5. igandea A
Joan 11,1-45

NEGAR EGITEN DAKIEN PROFETA BAT

Jesusek ez du sekula ezkutatu Betanian bizi diren hiru anai-arrebekiko bere txera. Segur aski, Jerusalemera igotzen den bakoitzean beren etxean hartzen dutenak dira. Behin batean abisu eman zioten Jesusi: Lazaro gure anaia, «zure adiskidea», gaixo da. Handik pixka batera, herrixka hartarako bidea hartu du Jesusek.
Iritsi denean, Lazaro hila da. Jesus ikusi duenean, Mariak, arreba gazteenak, negarrari eman dio. Ezin kontsolatu du inork. Maria bere adiskidea eta hark lagun dituen juduak negarrez ikustean, Jesusek ezin eutsi dio. Haiek bezala, berak ere «negarrari eman dio». Jendeak komentatu du: «Nola maite zuen!»
Jesus ez da negarrez ari, oso maitea duen adiskide bat hil delako bakarrik. Herioaren aurrean gizon-emakume guztiek duten ezina sentitzeak urratzen dio bihotza. Guztiok dugu geure izatearen barruenean aseezineko bizi nahia. Zer dela-eta behar dugu hil? Zer dela-eta ez da gure bizia zoriontsuagoa, luzeagoa, seguragoa, biziagoa?
Gaur egungo jendeak, beste edozein garaitakoak bezala, iltzaturik du bihotzean galdera hau: kezkagarriena eta erantzuteko zailena den hau. Zer izango da guztion eta gutako bakoitzaren azkena? Alferrik da geure burua engainatu nahi izatea. Zer egin dezakegu? Asaldatu? Lur jota gelditu?
Dudarik gabe, arazoaz ahaztea izan ohi da erreakziorik orokorrena eta existitze hutsean jarraitu nahi izatea. Alabaina, gizakia ez al da bere bizia biziro bizitzeko egina, bere bizia azti eta erantzukizunez bizitzeko egina? Era oharkabean eta erantzukizunik gabe iritsi behar ote dugu geure azkenera, inolako jarrerarik hartu gabe?
Geure zoriaren azken misterioaren aurrean ezin dugu jo dogma zientifiko edo erlijiosoetara. Halakoek ezin gida gaitzakete oraingo bizitza hau baino harago. Jatorragoa ematen du Eduardo Chillida ekultorearen jarrerak, zeini, behin batean, entzun bainion: «Heriotzaz, arrazoiak esaten dit behin betikoa dela. Arrazoiaz, arrazoiak esaten dit mugatua dela».
Beste biziaz, kristauok ez dakigu gainerako jendeak baino gehiago. Guk ere, apal-apal hurbildu beharra dugu geure heriotzaren gertaera ilun horretara. Baina erro-errotiko konfiantzaz egiten dugu hori, Jesusengan sumatzen dugun Jainkoaren Misterioaren Ontasunari begira. Ikusi ez badugu ere, maite dugun Jesus horretaz ari naiz; oraino ikusi ez badugu ere, geure konfiantza eskaintzen diogun Jesus horretaz.
Konfiantza hori ezin ulertu da kanpotik. Halakoak bakarrik bizi dezake: fede xumeaz, Jesusen hitz hauei erantzun bat eman dien hark: «Neu naiz piztuera eta bizia. Sinesten al duzu hori?» Duela gutxi, Hans Küng-ek, hogeigarren mendeko teologorik kritikoena den horrek, jada bere azkenetik hurbil, esan du, berarentzat hiltzea «Jainkoaren misterioaren errukian atseden hartzea dela».

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabaldu kristauok piztueran dugun esperantzaren berri.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

6 d'abril  de 2014
Diumenge V de Quaresma (A)
Joan  11, 1- 45

UN PROFETA QUE PLORA

Jesús mai no oculta el seu afecte cap a tres germans que viuen a Betània. Segurament són els que l'acullen a casa sempre que puja a Jerusalem. Un dia Jesús rep un encàrrec: el nostre germà Llàtzer, "el teu amic", està malalt. Al cap de poca estona, Jesús s'encamina vers el petit llogaret.
Quan es presenta, Llàtzer ja és mort. En veure'l arribar, Maria, la germana més jove, es posa a plorar. Ningú la pot consolar. En veure plorar la seva amiga i també els jueus que l'acompanyen, Jesús no pot contenir-se. També Jesús "començà a plorar" amb ells. La gent comenta: "Mireu com l'estimava".
Jesús no plora només per la mort d'un amic molt estimat. Se li trenca l'ànima en sentir la impotència de tots davant la mort. Tots portem en el més pregon del nostre ésser un desig insaciable de viure. Per què hem de morir? Per què la vida no és més feliç, més llarga, més segura, més vida?
L'home d'avui, com el de totes les èpoques, porta clavada en el seu cor la pregunta més inquietant i més difícil de respondre: Què serà de tots i cadascun de nosaltres? És inútil intentar enganyar-nos. Què podem fer? ¿Revelar-nos? ¿Deprimir-nos?
Sens dubte, la reacció més generalitzada és oblidar i "seguir tirant". Però, l'ésser humà, no està cridat a viure la seva vida i a viure's a si mateix amb lucidesa i responsabilitat? ¿Només a la nostra fi hem d'apropar-nos-hi de manera inconscient i irresponsable, sense prendre cap postura?
Davant el misteri últim de la nostra destinació no és possible apel•lar a dogmes científics ni religiosos. No ens poden guiar més enllà d'aquesta vida. Més honrada sembla la postura de l'escultor Eduardo Chillida a qui, una vegada, li vaig sentir dir: "De la mort, la raó em diu que és definitiva. De la raó, la raó em diu que és limitada".
Els cristians, de l'altra vida no en sabem pas més que els altres. També nosaltres ens hem d'acostar amb humilitat al fet fosc de la nostra mort. Però ho fem amb una confiança radical en la Bondat del Misteri de Déu que albirem en Jesús. Aquest Jesús a qui, sense haver-lo vist, l'estimem i, sense veure'l encara, li donem la nostra confiança.
Aquesta confiança no pot ser entesa des de fora. Només pot ser viscuda per qui ha respost, amb fe senzilla, les paraules de Jesús: "Jo sóc la resurrecció i la vida. Ho creus, això?" Recentment, Hans Küng, el teòleg catòlic més crític del segle vint, proper ja al seu final, ha dit que per a ell morir és "descansar en el misteri de la misericòrdia de Déu".

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon l'esperança cristiana en la resurrecció.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO: 06-04-2014
5º da Coresma. (A)
Xoán 11,1-45

UN PROFETA QUE CHORA

Xesús nunca oculta o seu agarimo cara a tres irmáns que viven en Betania. Seguramente son os que o acollen na súa casa sempre que sobe a Xerusalén. Un día Xesús recibe un recado: o noso irmán Lázaro, “o teu amigo”, está doente. Ao pouco tempo, Xesús encamíñase cara á pequena aldea.
Cando se presenta, Lázaro xa morrera. Ao velo chegar, María, a irmá máis nova, bota a chorar. Ninguén a pode consolar. Ao ver chorar á súa amiga e tamén aos xudeus que a acompañan, Xesús non pode conterse. Tamén el “bota a chorar” xunto deles. A xente comenta: “Como lle quería!”.
Xesús non chora só pola morte dun amigo moi querido. Rómpeselle a alma ao sentir a impotencia de todos ante a morte. Todos levamos no máis íntimo do noso ser un desexo insaciábel de vivir. Por que teremos de morrer? Por que a vida non é máis ditosa, máis longa, máis segura, máis vida?
O home de hoxe, como o de todas as épocas, leva cravada no seu corazón a pregunta máis inquietante e máis difícil de responderen: Que vai ser de todos e cada un de nós? É inútil tratar de enganármonos. Que podemos facer? Rebelarnos? Deprimirnos?
Sen dúbida, a reacción máis xeneralizada é esquecer e “seguir tirando”. Pero, non está o ser humano chamado a vivir a súa vida e a vivir para si mesmo con lucidez e responsabilidade? Só agardamos ao noso final para achegármonos de forma inconsciente e irresponsábel, sen tomar postura algunha?
Ante o misterio último do noso destino non é posíbel apelarmos a dogmas científicos nin relixiosos. Non nos poden guiar máis aló desta vida. Máis honrada parece a postura do escultor Eduardo Chillida a quen, en certa ocasión, lle escoitei dicir: “Da morte, a razón dime que é definitiva. Da razón, a razón dime que é limitada”.
Os cristiáns non sabemos da outra vida máis do que os demais. Tamén nós temos de achegármonos con humildade ao feito escuro da nosa morte. Pero facémolo cunha confianza radical na Bondade do Misterio de Deus que albiscamos en Xesús. Ese Xesús ao que, sen telo visto, amamos e, sen velo aínda, dámoslle a nosa confianza.
Esta confianza non pode ser entendida desde fóra. Só pode ser vivida por quen respondeu, con fe sinxela, ás palabras de Xesús: “Eu son a resurrección e a vida. Cres ti isto?”. Recentemente, Hans Küng, o teólogo católico máis crítico do século vinte, próximo xa ao seu final, dixo que para el morrer é “descansar no misterio da misericordia de Deus”.

José Antonio Pagola
Traduciu:Xaquín Campo Freire

---

HOMILIA -IT

6 aprile 2014
V Quaresima (A)
Gv 11, 1- 45

UN PROFETA CHE PIANGE

Gesù non nasconde mai il suo affetto per i tre fratelli che vivono in Betania. Certo, sono quelli che lo accolgono nella loro casa ogni volta che sale a Gerusalemme. Un giorno Gesù riceve una notizia: Nostro fratello Lazzaro, “tuo amico”, è malato. Passa poco tempo che Gesù si incammina verso il piccolo villaggio.
Quando si presenta, Lazzaro è già morto. Nel vederlo arrivare, Maria, la sorella più giovane, si mette a piangere. Nessuno la può consolare. Vedendo piangere la sua amica e anche i giudei che l’accompagnano, Gesù non può trattenersi. Anche lui scoppiò in pianto insieme a loro. La gente commenta: Come lo amava!
Gesù non piange solo per la morte di un amico molto amato. Gli si spezza il cuore nel sentire l’impotenza di tutti di fronte alla morte. Tutti portiamo nel più intimo del nostro essere il desiderio insaziabile di vivere. Perché dobbiamo morire? Perché la vita non è più felice, più lunga, più sicura, più vita?
L’uomo di oggi, come quello di tutti i tempi, porta incisa nel cuore la domanda più inquietante e alla quale è più difficile rispondere: Che sarà di tutti e di ciascuno di noi? È inutile cercare d’ingannarci. Che possiamo fare? Ribellarci? Deprimerci?
Senza dubbio, la reazione più generale è dimenticare e “andare avanti”. Ma, l’essere umano non è chiamato a vivere la sua vita e a viversi con lucidità e responsabilità? Alla nostra fine dobbiamo avvicinarci solo in modo incosciente e irresponsabile, senza prendere alcuna posizione?
Davanti al mistero ultimo del nostro destino non è possibile appellarsi a dogmi scientifici o religiosi. Non ci possono guidare al di là di questa vita. Più onesta sembra la posizione dello scultore Eduardo Chillida che, in una certa occasione, ho ascoltato dire: “Della morte, la ragione mi dice che è definitiva. Della ragione, la ragione mi dice che è limitata”.
Noi cristiani non sappiamo dell’altra vita più degli altri. Anche noi dobbiamo avvicinarci con umiltà al fatto oscuro della nostra morte. Ma lo facciamo con una fiducia assoluta nella Bontà del Misterio di Dio, che intravediamo in Gesù. Quel Gesù che, senza averlo visto, amiamo e a cui, senza ancora vederlo, diamo la nostra fiducia.
Questa fiducia non può essere compresa dal di fuori. Può essere vissuta solo da chi ha risposto, con fede semplice, alle parole di Gesù: Io sono la risurrezione e la vita… Credi tu questo? Recentemente, Hans Küng, il teologo cattolico più critico del secolo XX, vicino ormai alla sua fine, ha detto che per lui morire è “riposare nel mistero della misericordia di Dio”.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Propaga la speranza cristiana nella resurrezione.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

6 avril 2014
5 Carême (A)
Jean  11, 1- 45

UN PROPHETE QUI PLEURE

Jésus ne cache jamais son affection à l’égard de trois frères qui habitent à Béthanie. Ce sont sûrement eux qui l’accueillent chez eux chaque fois  qu’il monte à Jérusalem. Un jour, Jésus reçoit ce message : notre frère Lazare, « ton ami », est malade. Sans plus tarder, Jésus se met en route vers ce petit village.
Quand il arrive, Lazare est déjà mort. En le voyant arriver, Marie, la plus jeune sœur, se met à pleurer. Personne n’arrive à la consoler. En voyant son amie pleurer ainsi que les juifs qui l’accompagnaient, Jésus ne peut pas se contenir. Lui aussi fond en larmes à leur côté. Et les  gens de commenter: «Voyez comment il l’aimait!»
Jésus ne pleure pas seulement  par amour pour son ami bien-aimé. Il est ébranlé dans son âme en constatant l’impuissance de tous face à la mort. Nous portons tous au plus profond de notre être un désir inassouvi de vivre. Pourquoi doit-on mourir ? Pourquoi la vie n’est-elle pas plus heureuse, plus longue, plus sûre, plus vie ?
L’homme de ce temps, comme celui de toujours, porte clouée dans son cœur la question la plus inquiétante et la plus difficile de répondre: Qu’en sera-t-il de nous tous et de chacun d’entre nous? Inutile de se leurrer. Que pouvons-nous faire? Nous révolter? Nous déprimer?
Sans doute, la réaction la plus généralisée est d’oublier et de vivoter. Mais, l’être humain  n‘est-il pas appelé à vivre sa vie, à se vivre lui-même d’une façon lucide et responsable ? Est-ce seulement d’une manière inconsciente et irresponsable que l’on doit aborder la fin de sa vie, sans prendre aucune position ?
Devant le mystère ultime de notre destinée, il n’est pas possible de faire appel à des dogmes scientifiques ou religieux, qui ne peuvent pas nous guider au-delà de cette vie.  Plus honnête est la position de l’écrivain  Edouard Chillida à qui j’ai entendu dire un jour : « A propos de la mort, la raison me dit qu’elle est définitive. A propos de la raison, la raison de me dit qu’elle est limitée ».
Nous chrétiens, nous n’avons pas plus de connaissances que les autres à propos de l’autre vie. Nous aussi, nous devons nous approcher  avec humilité du fait obscur de notre mort. Mais nous le faisons avec une confiance radicale en la Bonté du Mystère de Dieu que nous percevons en Jésus. Ce Jésus que nous aimons sans l’avoir vu, et à qui nous faisons confiance, même sans le voir.
Cette confiance ne peut être comprise du dehors. Elle ne peut être vécue  que par celui qui a répondu, avec une foi simple, aux paroles de Jésus : « Je suis la Résurrection et la vie.  Crois-tu cela ? »  Récemment, Hans Kung, le théologien catholique  le plus critique du XX siècle, déjà près de la fin, a affirmé que, pour lui, mourir c’est « se reposer dans le mystère de la miséricorde de Dieu ».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands l’espérance chrétienne en la résurrection.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

6 de Abril  de 2014
5 Quaresma (A)
João  11, 1- 45

UM PROFETA QUE CHORA

Jesus nunca oculta o Seu carinho com três irmãos que vivem em Betânia. Seguramente são os que O acolhem em sua casa sempre que sobe a Jerusalém. Um dia Jesus recebe um recado: o nosso irmão Lázaro, “o Teu amigo”, está doente. Passado pouco tempo, Jesus encaminha-se para a pequena aldeia.
Quando se apresenta, Lázaro já morreu. Ao vê-Lo chegar, Maria, a irmã mais nova, começa a chorar. Ninguém a pode consolar. Ao ver chorar a Sua amiga e também aos judeus que a acompanham, Jesus não pode conter-se. Também Ele “se põe a chorar” junto deles. As pessoas comentam: “Como lhe queria!“.
Jesus não chora só pela morte de um amigo muito querido. Parte-se a alma ao sentir a impotência de todos ante a morte. Todos levamos no mais íntimo do nosso ser um desejo insaciável de viver. Porque temos de morrer? Porque é que a vida não é mais ditosa, mais longa, mais segura, mais vida?
O homem de hoje, como o de todas as épocas, leva cravada no seu coração a pregunta mais inquietante e mais difícil de responder: Que vai ser de todos e cada um de nós? É inútil tratar de nos enganarmos. Que podemos fazer? Rebelar-nos? Deprimir-nos?
Sem dívida, a reação mais generalizada é esquecer-nos e continuar “a seguir vivendo”. Mas, não está o ser humano chamado a viver a sua vida e a viver-se a si mesmo com lucidez e responsabilidade? Só no nosso fim temos de nos aproximarmos de forma inconsciente e irresponsável, sem tomar qualquer postura?
Ante o mistério último do nosso destino não é possível apelar a dogmas científicos nem religiosos. Não nos podem guiar mais além desta vida. Mais honrada parece a postura do escultor Eduardo Chillida a quem, em certa ocasião, escutei dizer: “Da morte, a razão diz-me que é definitiva. Da razão, a razão diz-me que é limitada”.
Os cristãos, não sabemos da outra vida mais que os outros. Também nós nos temos de aproximar com humildade ao acontecimento obscuro da nossa morte. Mas fazemo-lo com uma confiança radical na Bondade do Mistério de Deus que vislumbramos em Jesus. Esse Jesus a quem, sem o termos visto, amamos e, sem o ver ainda, lhe damos a nossa confiança.
Esta confiança não pode ser entendida de fora. Só pode ser vivida por quem respondeu, com fé simples, às palavras de Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Acreditas tu, nisto?”. Recentemente, Hans Küng, o teólogo católico mais crítico do século vinte, próximo do seu fim, disse que para ele morrer é “descansar no mistério da misericórdia de Deus”.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde a esperança cristã na ressurreição.
Passa-o.

HOMILIA - EN

April 6, 2014
5th Sunday of Lent (A)
John 11:1-45

A PROPHET WHO CRIES

Jesus never hides his tenderness towards the two sisters and their brother who live in Bethany.  Surely they are the ones who welcome him in their home whenever he goes up to Jerusalem.  One day Jesus receives the message: Our brother Lazarus, “your friend”, is sick.  Shortly afterwards, Jesus heads out for their small village.
When he gets there, Lazarus has already died.  When Mary, the younger sister, sees him there, she breaks down crying.  No one can consul her.  When Jesus sees his friend crying, along with the Jews who are with her, he can’t contain himself.  He too “breaks down and cries” right along with them.  The people remark: “See how much he loved him!”
Jesus doesn’t just cry for the death of a very beloved friend.  His soul is broken when he feels the powerlessness of all in the face of death.  All of us carry in our deepest heart an insatiable will to live.  Why do we have to die?  Why isn’t life happier, longer, more secure, more alive?
People today, like those of every age, carry hearts pierced with the most unsettling question, the one that’s hardest to answer: What’s going to happen to each and every one of us?  It’s useless to fool ourselves.  What can we do? Fight it? Give up?
Without any doubt, the most usual reaction is to just forget it and “go on living”.  But isn’t the human person called to live life and live it lucidly and responsibly?  When the end finally comes, do we end up approaching it only naively, irresponsibly, without any place to stand?
In the face of the final mystery of our destiny it’s not possible to appeal to either scientific or religious dogmas.  They can’t lead us beyond this life.  The more honest approach seems to be that of the sculpture Eduardo Chillida who was heard to say on one occasion: “As far as death, reason tells me that it is final.  As far as reason, reason tells me that it is limited.”
We Christians don’t know more about the next life than anyone else.  We too need to approach humbly the dark fact of our death.  But we do it trusting radically in the Goodness of the Mystery of God that is unveiled in Jesus.  This Jesus is the one whom, without having seen, we love, and without seeing even now, we trust. This trust can’t be understood from outside.  It can only be lived by one who has responded with simple faith to what Jesus says: “I am the resurrection and the life.  Do you believe this?”  Recently Hans Kung, one of the key theologians of the 20th century, coming toward the end of his life, said that for him, dying is “resting in the mystery of God’s mercy”.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Spread the Christian hope in the resurrection.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 24 de marzo de 2014

03/30/2014 - 4st Sunday of Lent (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

30 de marzo de 2014
4 Cuaresma (A)
Juan 9,1- 41

PARA EXCLUÍDOS

Es ciego de nacimiento. Ni él ni sus padres tienen culpa alguna, pero su destino quedará marcado para siempre. La gente lo mira como un pecador castigado por Dios. Los discípulos de Jesús le preguntan si el pecado es del ciego o de sus padres.
Jesús lo mira de manera diferente. Desde que lo ha visto, solo piensa en rescatarlo de aquella vida desgraciada de mendigo, despreciado por todos como pecador. Él se siente llamado por Dios a defender, acoger y curar precisamente a los que viven excluidos y humillados.
Después de una curación trabajosa en la que también él ha tenido que colaborar con Jesús, el ciego descubre por vez primera la luz. El encuentro con Jesús ha cambiado su vida. Por fin podrá disfrutar de una vida digna, sin temor a avergonzarse ante nadie.
Se equivoca. Los dirigentes religiosos se sienten obligados a controlar la pureza de la religión. Ellos saben quién no es pecador y quién está en pecado. Ellos decidirán si puede ser aceptado en la comunidad religiosa.
El mendigo curado confiesa abiertamente que ha sido Jesús quien se le ha acercado y lo ha curado, pero los fariseos lo rechazan irritados: “Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador”. El hombre insiste en defender a Jesús: es un profeta, viene de Dios. Los fariseos no lo pueden aguantar: “Empecatado naciste de pies a cabeza y, ¿tú nos vas a dar lecciones a nosotros?”.
El evangelista dice que, “cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, fue a encontrarse con él”. El diálogo es breve. Cuando Jesús le pregunta si cree en el Mesías, el expulsado dice: “Y, ¿quién es, Señor, para que crea en él?”. Jesús le responde conmovido: No está lejos de ti. “Lo estás viendo; el que te está hablando, ese es”. El mendigo le dice: “Creo, Señor”.
Así es Jesús. Él viene siempre al encuentro de aquellos que no son acogidos oficialmente por la religión. No abandona a quienes lo buscan y lo aman aunque sean excluidos de las comunidades e instituciones religiosas. Los que no tienen sitio en nuestras iglesias tienen un lugar privilegiado en su corazón.
¿Quién llevará hoy este mensaje de Jesús hasta esos colectivos que, en cualquier momento, escuchan condenas públicas injustas de dirigentes religiosos ciegos; que se acercan a las celebraciones cristianas con temor a ser reconocidos; que no pueden comulgar con paz en nuestras eucaristías; que se ven obligados a vivir su fe en Jesús en el silencio de su corazón, casi de manera secreta y clandestina? Amigos y amigas desconocidos, no lo olvidéis: cuando los cristianos os rechazamos, Jesús os está acogiendo.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Jesús es también para los excluidos.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko martxoaren 30a
Garizumako 4. igandea A
Joan 9,1-41

BAZTERTUENTZAT

Jaiotzez da itsua. Ez berak, ez gurasoek dute inolako errurik, baina bere zoria markatua du betiko. Jainkoak zigortu duen bekataritzat hartu du jendeak. Ikasleek galdetu diote Jesusi ea zeinena den bekatua: itsuarena berarena ala haren gurasoena.
Beste era batean begiratu dio Jesusek. Ikusi duen momentutik, hura bere zoritxarreko eskale-bizitzatik ateratzea erabaki du, jende guztiak gutxiesten badu ere, bekataritzat hartuz. Jainkoaren deia sentitzen du Jesusek: hain juxtu ere, baztertua eta umiliatua den jendea defenditzeko, onartzeko eta sendatzeko deia.
Itsuak, berak ere Jesusekin lan egin eta sendatze neketsu baten ondoren, lehen aldiz ikusi du argia. Jesusekin topo egin egin izanak kanbiatu egin du haren bizitza. Noizbait ere, gozatu ahal izango du bizitza duin batez, inoren aurrean lotsatu gabe.
Oker pentsatu du, ordea. Gidari erlijiosoek beharturik sentitu dira erlijioaren garbitasuna kontrolatzera. Haiek, berek dakite zein den bekatari eta zein bekaturik gabe. Haiek, berek erabakiko dute itsu izana elkarte erlijiosoan onartzekoa den ala ez.
Alabaina, sendatua izan den eskaleak argiro aitortzen du Jesus izan dela hurbildu zaiona eta sendatu duena; baina fariseuek uko egiten diote haserre bizian: «Guk badakigu gizon hori bekataria dela». Eskaleak Jesus defenditzeari eutsi nahi dio: profeta bat da, Jainkoagandik dator. Fariseuek ezin jasan dute: «Bekatupean jaio zinen burutik oinetara, eta gure irakasle izan nahi al duzu?»
Ebanjelariak dio: «kanpora bota zutela entzun zuenean, haren bila joan zen Jesus». Labur mintzatu dira biak. Jesusek galdetu dionean ea Mesiasengan sinesten duen, kanpora bota dutenak diotso: «Eta, nor da, Jauna, harengan sinets dezadan?» Hunkiturik erantzun dio Jesusek: Ez da zugandik urrun. «Bera ikusten ari zara; mintzo zaizuna, horixe da». Eta eskaleak: «Sinesten dut, Jauna».
Horrelakoa da Jesus. Beti bidera irteten zaie erlijioak ofizialki onartzen ez dituenei. Jesusek ez ditu zapuzten bere bila dabiltzanak eta maite dutenak, elkarte eta erakunde erlijiosoek zokoratzen badituzte ere. Gure elizetan lekurik ez dutenek leku berezi-berezia dute Jesusen bihotzean.
Zeinek eramango die, gaur egun, Jesusen mezu hori talde horiei, edozein momentutan gidari erlijioso itsuengandik kondena publiko zuzengabeak entzuten dituzten horiei?, gure eukaristietan bakean ezin jaunartu duten horiei?, Jesusekiko beren fedea beren bihotzeko isiltasunean, kasik era ezkutu eta klandestinoan, bizi beharrean gertatzen diren horiei? Adiskide ezezagunok, ez ahaztu: kristauok uko egiten dizuegunean, bere harrera eskaintzen ari zaizue Jesus.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Berena dute Jesus zokoratuek ere.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

30 de març de 2014
Diumenge IV de Quaresma (A)
Joan 9,1- 41

PER EXCLOSOS

És cec de naixement. Ni ell ni els seus pares en tenen cap culpa, però el seu destí quedarà marcat per sempre. La gent el mira com un pecador castigat per Déu. Els deixebles de Jesús li pregunten si el pecat és del cec o dels seus pares.
Jesús el mira de manera diferent. Des que l'ha vist, només pensa en rescatar-lo d'aquella vida desgraciada de captaire, menyspreat per tots com pecador. Ell se sent cridat per Déu a defensar, acollir i guarir precisament els que viuen exclosos i humiliats.
Després d'una guarició treballosa en què també ell ha hagut de col•laborar amb Jesús, el cec descobreix per primera vegada la llum. La trobada amb Jesús ha canviat la seva vida. Per fi podrà gaudir d'una vida digna, sense por d'avergonyir-se davant de ningú.
S'equivoca. Els dirigents religiosos se senten obligats a controlar la puresa de la religió. Ells saben qui no és pecador i qui està en pecat. Ells decidiran si pot ser acceptat en la comunitat religiosa.
El captaire guarit confessa obertament que ha estat Jesús qui se li ha acostat i l'ha guarit, però els fariseus el rebutgen irritats: "Aquest home és un pecador". L'home insisteix a defensar Jesús: és un profeta, ve de Déu. Els fariseus no ho poden aguantar: "Tot tu vas néixer en pecat, i ens vols donar lliçons?"
L'evangelista diu que, "Quan Jesús va sentir que l'havien fet fora, va anar a trobar-lo". El diàleg és breu. Quan Jesús li pregunta si creu en el Messies, l'expulsat diu: "I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?" Jesús li respon commogut: No és lluny de tu. "Ja l'has vist: és el qui et parla". El captaire li diu: "Hi crec, Senyor".
Així és Jesús. Ell ve sempre a l'encontre d'aquells que no són acollits oficialment per la religió. No abandona els qui el cerquen i l'estimen encara que siguin exclosos de les comunitats i institucions religioses. Els que no tenen lloc en les nostres esglésies tenen un lloc privilegiat en el seu cor.
Qui portarà avui aquest missatge de Jesús fins aquests col•lectius que, en qualsevol moment, senten condemnes públiques injustes de dirigents religiosos cecs; que s'acosten a les celebracions cristianes amb por de ser reconeguts; que no poden combregar amb pau en les nostres eucaristies; que es veuen obligats a viure la seva fe en Jesús en el silenci del seu cor, gairebé de manera secreta i clandestina? Amics i amigues desconeguts, no ho oblideu: quan els cristians us rebutgem, Jesús us està acollint.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Jesús és també per als exclosos.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO. 30-03-2014
4º Coresma (A)
Xoán 9,1-41

PARA EXCLUÍDOS

É cego de nacemento. Nin el nin os seus pais teñen culpa algunha, pero o seu destino ficará marcado para sempre. A xente mírao como un pecador castigado por Deus. Os discípulos de Xesús pregúntanlle se o pecado é do cego ou dos seus pais.
Xesús mírao de xeito diferente. Desde que o viu, só pensa en rescatalo daquela vida desgraciada de esmoleiro, desprezado por todos como pecador. El séntese chamado por Deus a defender, acoller e curar precisamente aos que viven excluídos e humillados.
Logo dunha curación traballosa, na que tamén el ha ter que colaborar con Xesús, o cego descobre por vez primeira a luz. O encontro con Xesús cambiou a súa vida. Por fin poderá gozar dunha vida digna, sen temor de avergoñarse diante ninguén.
Equivócase. Os dirixentes relixiosos séntense obrigados a controlaren a pureza da relixión. Eles saben quen non é pecador e quen está en pecado. Eles decidirán se pode ser aceptado na comunidade relixiosa.
O esmoleiro curado confesa abertamente que foi Xesús quen se lle achegou e o curou, pero os fariseos rexéitano irritados: “Nós sabemos que ese home é un pecador”. O home insiste en defender a Xesús: é un profeta, vén de Deus. Os fariseos non o poden aguantar: “Empecadado naciches de xeito total e, ti, vasnos dar leccións a nós”?.
O evanxelista di que, “cando Xesús oíu que o expulsaron, foi cabo del, para atoparse con el”. O diálogo é breve. Cando Xesús lle pregunta se cre no Mesías, o expulsado di: “E, quen é, Señor, para que crea nel”?. Xesús respóndelle conmovido: Non está lonxe de ti. “Estalo a ver; o que che está falando, ese é”. O esmoleiro dille: “Creo, Señor”.
Así é Xesús. El vén sempre ao encontro daqueles que non son acollidos oficialmente pola relixión. Non abandona a quen o buscan e o aman aínda que sexan excluídos das comunidades e institucións relixiosas. Os que non teñen sitio nas nosas igrexas teñen un lugar privilexiado no seu corazón.
Quen levará hoxe esta mensaxe de Xesús ata eses colectivos que, en calquera momento, escoitan condenas públicas inxustas de dirixentes relixiosos cegos; que se achegan ás celebracións cristiás con temor de seren recoñecidos; que non poden comulgar con paz nas nosas eucaristías; que se ven obrigados a viviren a súa fe en Xesús no silencio do seu corazón, case de xeito secreto e clandestino?
Amigos e amigas descoñecidos, non o esquezades: cando os cristiáns vos rexeitamos, Xesús estavos acollendo.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

30 marzo 2014
IV Quaresima (A)
Gv 9,1- 41

PER GLI ESCLUSI

È cieco dalla nascita. Né lui né i suoi genitori hanno colpa alcuna, ma il suo destino sarà segnato per sempre. La gente lo guarda come un peccatore castigato da Dio. I discepoli di Gesù gli domandano se il peccato è del cieco o dei suoi genitori.
Gesù lo guarda in maniera diversa. Da quando lo ha visto, pensa solo di riscattarlo da quella vita disgraziata di mendicante, disprezzato da tutti come peccatore. Egli si sente chiamato da Dio a difendere, accogliere e guarire proprio quelli che vivono esclusi e umiliati.
Dopo una guarigione laboriosa nella quale anche lui ha dovuto collaborare con Gesù, il cieco scopre per la prima volta la luce. L’incontro con Gesù ha cambiato la sua vita. Alla fine potrà godere di una vita degna, senza timore di vergognarsi davanti a nessuno.
Si sbaglia. I dirigenti religiosi si sentono obbligati a controllare la purezza della religione. Essi sanno chi non è un peccatore e chi è nel peccato. Essi decideranno se può essere accettato nella comunità religiosa.
Il mendicante guarito confessa apertamente che è stato Gesù che si è avvicinato a lui e lo ha guarito, ma i farisei lo rifiutano irritati: Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore. L’uomo insiste nel difendere Gesù: è un profeta, viene da Dio. I farisei non lo possono sopportare: Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?
L’evangelista dice che, quando Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; andò verso di lui. Il dialogo è breve. Quando Gesù gli chiede se crede nel Messia, l’uomo escluso dice: E chi è, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli risponde commosso: non è lontano da te. Lo hai visto: è colui che parla con te. Il mendicante gli dice: Credo, Signore.
Così è Gesù. Egli viene sempre incontro a quelli che non sono accolti ufficialmente dalla religione. Non abbandona quelli che lo cercano e lo amano, sebbene siano esclusi dalle comunità e istituzioni religiose. Quelli che non hanno posto nelle nostre chiese, hanno un posto privilegiato nel suo cuore.
Chi porterà oggi questo messaggio di Gesù fino a quei collettivi che, in ogni momento, ascoltano condanne pubbliche ingiuste dai dirigenti religiosi ciechi, che si avvicinano alle celebrazioni cristiane con la paura di essere riconosciuti, che non possono fare la comunione con pace nelle nostre celebrazioni eucaristiche; che si vedono obbligati a vivere la loro fede in Gesù nel silenzio del loro cuore, quasi in maniera segreta e clandestina? Amiche e amici sconosciuti, non dimenticatelo: quando i cristiani vi rifiutano, Gesù vi sta accogliendo.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Gesù è anche per gli esclusi.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

30  mars 2014
4 Carême (A)
Jean 9,1- 41

POUR  DES EXCLUS

C’est un  aveugle de naissance. Ce n’est ni de sa faute ni de celle de ses parents. Mais son avenir  est marqué pour toujours.  Les gens le regardent comme un pécheur puni par Dieu. Les disciples  demandent à Jésus si le péché vient de l’aveugle ou de ses parents.
Jésus le regarde d’une façon différente. Dès qu’il le voit, il ne pense qu’à le libérer  de cette malheureuse vie de mendiant, méprisé de tous comme un pécheur. Il se sent appelé par Dieu à défendre, accueillir et guérir précisément ceux qui sont exclus ou humiliés.
Après une guérison laborieuse où lui-même a dû collaborer avec Jésus, l’aveugle découvre la lumière pour la première fois. La rencontre avec Jésus a changé sa vie. Il pourra enfin mener une vie digne, sans crainte ni honte de personne.
Mais il se trompe. Les chefs religieux se sentent obligés à contrôler la pureté de la religion. Ils savent qui est ou qui n’est pas pécheur. Ce sont eux qui vont décider s’il peut être accepté dans la communauté religieuse.
Le mendiant guéri avoue ouvertement que c’est Jésus qui s’est approché de lui et  qui l’a guéri. Mais les pharisiens, irrités, le rejettent : « Nous savons que cet homme est un pécheur ». L’homme insiste et défend Jésus: c’est un prophète qui vient de Dieu.  Les pharisiens ne peuvent plus le supporter : « Tu n’es que péché depuis ta naissance, et tu veux nous faire la leçon ? »
L’évangéliste dit  que “lorsque Jésus apprit qu’on l’avait expulsé, il alla le rencontrer”. Leur dialogue est bref. Quand Jésus lui demande s’il croit au Messie, l’expulsé dit : « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en Lui » ? Jésus, tout ému, lui répond : Il n’est pas loin de toi. « Tu le vois, c’est lui qui te parle ». Et le mendiant de dire : « Je crois, Seigneur ».
Il est comme ça, Jésus. Il vient toujours à la rencontre de ceux qui ne sont pas officiellement accueillis par la religion. Il n’abandonne pas ceux qui le cherchent et qui l’aiment même s’ils sont exclus des communautés et des institutions religieuses. Ceux qui dans nos églises n’ont pas de place, ont une place privilégiée dans son cœur.
Qui portera aujourd’hui ce  message de Jésus jusqu’à ces collectifs qui à tout moment entendent les injustes condamnations de dirigeants religieux aveugles ; qui rejoignent les célébrations chrétiennes avec la crainte d’être reconnus ; ceux qui dans nos eucharisties ne peuvent pas communier en paix ; ceux qui se sentent obligés à vivre  leur foi en Jésus dans le silence de  leur cœur, d’une manière presque sécrète et clandestine ? Amis et amies inconnus, ne l’oubliez pas : lorsque nous, chrétiens, nous vous rejetons, Jésus est en train de vous accueillir.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Jésus appartient aussi aux exclus.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

30 de Março de 2014
4 Quaresma (A)
João 9,1- 41

PARA EXCLUÍDOS

É cego de nacimento. Nem ele nem os seus pais têm culpa alguma, mas o seu destino ficará marcado para sempre. As pessoas olham-no como um pecador castigado por Deus. Os discípulos de Jesus perguntam-lhe se o pecado é do cego ou dos seus pais.
Jesus olha-o forma diferente. Desde que o viu, só pensa em resgatá-lo daquela vida desgraçada de mendigo, desprezado por todos como pecador. Ele sente-se chamado por Deus a defender, acolher e curar precisamente aos que vivem excluídos e humilhados.
Depois de uma cura trabalhosa em que ele também tem que colaborar com Jesus, o cego descobre pela primeira vez a luz. O encontro com Jesus mudou a sua vida. Por fim poderá disfrutar de uma vida digna, sem temor de se envergonhar ante ninguém.
Engana-se. Os dirigentes religiosos sentem-se obrigados a controlar a pureza da religião. Eles sabem quem não é pecador e quem está em pecado. Eles decidirão se pode ser aceite na comunidade religiosa.
O mendigo curado confessa abertamente que foi Jesus quem se aproximou e o curou, mas os fariseus rejeitam-no irritados: “Nós sabemos que esse homem é um pecador”. O homem insiste em defender Jesus: é um profeta, vem de Deus. Os fariseus não o podem aguentar: “Amaldiçoado nasceste dos pés à cabeça e, tu vais dar-nos lições?”.
O evangelista diz que, “quando Jesus ouviu que o haviam expulso, foi encontrar-se com ele”. O diálogo é breve. Quando Jesus lhe pregunta se crê Nele Messias, o expulso diz: “E, quem é, Senhor, para que creia Nele?”. Jesus responde-lhe comovido: Não está longe de ti. “Estás a vê-Lo; o que te está a falar, esse é ele”. O mendigo diz-lhe: “Creio, Senhor”.
Assim é Jesus. Ele vem sempre ao encontro daqueles que não são acolhidos oficialmente pela religião. Não abandona a quem o procura e ama-os mesmo que sejam excluídos das comunidades e instituições religiosas. Os que não têm sitio nas nossas igrejas têm um lugar privilegiado no Seu coração.
Quem levará hoje esta mensagem de Jesus até esses coletivos que, em qualquer momento, escutam condenações públicas injustas de dirigentes religiosos cegos; que se aproximam das celebrações cristãs com temor a ser reconhecidos; que não podem comungar com paz nas nossas eucaristías; que se vêm obrigados a viver a sua fé em Jesus no silêncio do seu coração, quase de forma secreta e clandestina? Amigos e amigas desconhecidas, não o esqueceis: quando os cristãos os rejeitam, Jesus acolhe-os.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Jesus é também para os excluídos.
Passa-o.


HOMILIA - EN

March 30, 2014
4th Sunday of Lent (A)
John 9:1-41

FOR THE EXCLUDED

The man is blind from birth.  Neither he nor his parents have any guilt, but his destiny will be marked forever.  People look at him as a sinner punished by God.  Jesus’ disciples ask him if the sin is from the blind man or from his parents.
Jesus sees it in a different light.  From what he has seen, he only thinks about rescuing him from that disgraceful life of begging, despised by all as a sinner.  Jesus feels himself called by God to defend, welcome, and cure precisely those who live excluded and humiliated.
After a laborious cure in which the blind man also has to collaborate with Jesus, he discovers light for the first time.  The encounter with Jesus has changed his life.  Finally he can enjoy a life of dignity, without fear of being an embarrassment for anyone.
He’s wrong.  The religious leaders feel themselves obligated to control the purity of their religion.  They know who isn’t a sinner and who is.  They will decide if he can be received into the religious community.
The cured beggar openly confesses that Jesus was the one who came to him and cured him, but the Pharisees irritably reject that: “We know that that man is a sinner.”  The man insists in defending Jesus: he is a prophet, sent by God.  The Pharisees can’t put up with that: “Are you trying to teach us, and you a sinner through and through ever since you were born?”
The Gospel writer says that “when Jesus heard they had ejected him, he went in search of him”.  The exchange is brief.  When Jesus asks him if he believes in the Messiah, the expulsed man says: “Sir, tell me who he is so that I may believe in him.”  Jesus answers him from the depths of his heart: He’s not far from you.  “You have seen him; he is speaking to you.”  The beggar tells him: “Lord, I believe.”
That’s how Jesus is.  He always comes to meet those who aren’t officially welcome in a religion.  He doesn’t abandon those who seek and love him though they are excluded from the religious communities and institutions.  Those who don’t fit in our churches, have a privileged place in Jesus’ heart.
Who will bring Jesus’ message today to those groups who at any time hear the unjust public condemnation of blind religious leaders; who come to Christian celebrations with fear of being recognized; who can’t receive communion at peace in our Masses; who see themselves obligated to live their faith in Jesus in the silence of their hearts, almost secretly and clandestinely?  My unknown brothers and sisters, don’t ever forget: when Christians reject you, Jesus welcomes you.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Jesus is also for the excluded.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com