lunes, 24 de febrero de 2014

03/02/2014 - 8th Sunday in Ordinary Time (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

2 de marzo de 2014
8 Tiempo ordinario (A)
Mateo 6, 24-34

NO A LA IDOLATRÍA DEL DINERO

EL Dinero, convertido en ídolo absoluto, es para Jesús el mayor enemigo de ese mundo más digno, justo y solidario que quiere Dios. Hace ya veinte siglos que el Profeta de Galilea denunció de manera rotunda que el culto al Dinero será siempre el mayor obstáculo que encontrará la Humanidad para progresar hacia una convivencia más humana.
La lógica de Jesús es aplastante: “No podéis servir a Dios y al Dinero”. Dios no puede reinar en el mundo y ser Padre de todos, sin reclamar justicia para los que son excluidos de una vida digna. Por eso, no pueden trabajar por ese mundo más humano querido por Dios los que, dominados por el ansia de acumular riqueza, promueven una economía que excluye a los más débiles y los abandona en el hambre y la miseria.
Es sorprendente lo que está sucediendo con el Papa Francisco. Mientras los medios de comunicación y las redes sociales que circulan por internet nos informan, con toda clase de detalles, de los gestos más pequeños de su personalidad admirable, se oculta de modo vergonzoso su grito más urgente a toda la Humanidad: “No a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata”.
Sin embargo, Francisco no necesita largas argumentaciones ni profundos análisis para exponer su pensamiento. Sabe resumir su indignación en palabras claras y expresivas que podrían abrir el informativo de cualquier telediario, o ser titular de la prensa en cualquier país. Solo algunos ejemplos.
“No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de la calle y que sí lo sea la caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es iniquidad”.
Vivimos “en la dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano”. Como consecuencia, “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz”.
“La cultura del bienestar nos anestesia, y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esa vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un espectáculo que de ninguna manera nos altera”.
Como ha dicho él mismo: “este mensaje no es marxismo sino Evangelio puro”. Un mensaje que tiene que tener eco permanente en nuestras comunidades cristianas. Lo contrario podría ser signo de lo que dice el Papa: “Nos estamos volviendo incapaces de compadecernos de los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás”.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde el Evangelio de Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko martxoaren 2a
Urteko 8. igandea A
Mateo 6,24-34

EZ DIRUAREN IDOLATRIARI

Dirua, erabateko idolo bihurtua den hori da Jesusentzat etsairik handiena, Jainkoak duinago, zuzenago eta solidarioago nahi duen mundu honentzat. Hogei mende dira jada, Galileako Profetak salatu zuela: Gizadiak Diruari eskainitako kultua izango duela beti oztoporik handiena, elkar bizitza gizakoiago baterantz jo ahal izateko.
Guztizkoa da Jesusen logika: «Ezin izan zarete Jainkoaren eta Diruaren zerbitzari». Jainkoa ezin izan da errege munduan, ezin izan da guztien Aita, baldin eta zuzentasuna exijitzen ez bada bizitza duin batetik baztertuak direnentzat. Horregatik, Jainkoak nahi duen mundu gizakoiago horrentzat ezin lan egin dute, aberastasunak metatzeko irrikak harturik, jenderik ahulena baztertu eta goseari eta miseriari emanik uzten duen ekonomia bat sustatzen dutenak.
Txundigarria da Frantzisko aita santuarekin gertatzen ari dena. Komunikabideek eta interneten zirkulatzen duten sare sozialek Frantziskoren keinurik txikienen berri xehetasun-mota oroz ematen digute; baina ezkutatu egiten dute, era lotsagarrian, Gizadi osoari egiten dion deiadarrik premiazkoen hau: «Ez borobil bat ekonomia baztertzaile eta zital bati. Hiltzailea da ekonomia hori».
Alabaina, Frantziskok ez du argudiatze luzeen beharrik, ezta analisi sakonen beharrik ere, bere pentsaera adierazteko. Gai da bere haserrea hitz argi eta adierazkorrez laburtzeko; edozein teleberriren albistegiren lerroburu edota edozein lurraldetako prentsaren titulu nagusi izan litezkeen hitzez, alegia. Adibide batzuk, soilik.
«Ezin onar liteke albiste ez izatea adineko pertsona bat hotzak hiltzea kale gorrian eta, aldiz, albiste izatea burtsak bi puntuz behera egin izana. Bazterketa da hori. Ezin onar liteke janaria botatzea, goseak dagoen jenderik baden bitartean. Zitalkeria da hori».
«Aurpegirik gabeko eta zinezko helburu gizatarrik gabeko ekonomia baten diktadurapean» bizi gara. Ondorioz, «gutxi batzuen irabaziak esponentzialki hazten diren bitartean, gehiengoen irabaziak gero eta beherago doaz gutxiengo zoriontsu horren ongizatearen aldean».
«Ongizatearen kulturak anestesiatu, sorgortu egiten gaitu, eta ez gara lasai gelditzen, baldin eta merkatuak artean erosi ez dugun zerbait eskaintzen badigu; eta, ahalbide faltaz hegoak ebakirik gelditu diren beste bizitza horiek ezertan erasaten ez diguten ikuskari huts gertatzen zaizkigu».
Frantziskok berak esana duenez, «mezu hau ez da marxismoa, baizik Ebanjelio hutsa». Gure kristau-elkarteetan etengabeko oihartzuna izan beharko lukeen mezu bat da. Horren kontrakoa, Frantziskok esaten digun beste honen seinale izan liteke: «Besteen garrasiez errukitzeko ezgai bihurtzen ari gara, ez dugu jada negarrik egiten gainerakoen dramaren aurrean».

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabaldu Jesusen Ebanjelioa.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

2 de març de 2014
Diumenge VIII durant l'any (A)
Mateu 6, 24-34

NO A LA IDOLATRIA DEL DINER

El Diner, convertit en ídol absolut, és per a Jesús el major enemic d'aquest món més digne, més just i més solidari que vol Déu. Ja fa vint segles que el Profeta de Galilea va denunciar de manera rotunda que el culte al Diner serà sempre el major obstacle que trobarà la Humanitat per progressar cap a una convivència més humana.
La lògica de Jesús és aclaparadora: "No podeu servir alhora Déu i el diner". Déu no pot regnar en el món i ser Pare de tots, sense reclamar justícia per als que són exclosos d'una vida digna. Per això, no poden treballar per aquest món més humà volgut per Déu aquells que, dominats per l'ànsia d'acumular riquesa, promouen una economia que exclou els més febles i els abandona a la fam i la misèria.
És sorprenent el que està succeint amb el Papa Francesc. Mentre els mitjans de comunicació i les xarxes socials que circulen per internet ens informen, amb tota mena de detalls, dels gestos més petits de la seva personalitat admirable, s'oculta de manera vergonyosa la seva crida més urgent a tota la Humanitat: "No a una economia de l'exclusió i la iniquitat. Aquesta economia mata".
No obstant això, Francesc no necessita llargues argumentacions ni profundes anàlisis per exposar el seu pensament. Sap resumir la seva indignació en paraules clares i expressives que podrien obrir l'informatiu de qualsevol telenotícies, o ser titular de la premsa en qualsevol país. Només alguns exemples.
"No pot ser que no sigui notícia que mori de fred un ancià que viu al carrer i que sí ho sigui la caiguda de dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar que es llenci menjar quan hi ha gent que passa gana. Això és iniquitat".
Vivim "en la dictadura d'una economia sense rostre i sense un objectiu veritablement humà". Com a conseqüència, "mentre els guanys d'uns pocs creixen exponencialment, els de la majoria es queden cada vegada més lluny del benestar d'aquesta minoria feliç".
"La cultura del benestar ens anestesia, i perdem la calma si el mercat ofereix alguna cosa que encara no hem comprat, mentre totes aquesta vides trencades per falta de possibilitats ens semblen un espectacle que de cap manera ens altera".
Com ha dit ell mateix: "aquest missatge no és marxisme sinó Evangeli pur". Un missatge que ha de tenir ressò permanent a les nostres comunitats cristianes. El contrari podria ser signe del que diu el Papa: "Ens estem tornant incapaços de compadir-nos dels clams dels altres, ja no plorem davant el drama dels altres".

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon l'Evangeli de Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO: 02-03-2014
8º  T. O. (A)
Mt 6, 24-34

NON Á IDOLATRÍA DO DIÑEIRO

O Diñeiro, convertido en ídolo absoluto, é para Xesús o maior inimigo dese mundo máis digno, xusto e solidario que quere Deus. Fai xa vinte séculos que o Profeta de Galilea denunciou de xeito rotundo que o culto ao Diñeiro será sempre o maior obstáculo que atopará a Humanidade para progresar cara a unha convivencia máis humana.
A lóxica de Xesús é aplastante: “Non podedes servir a Deus e ao Diñeiro”. Deus non pode reinar no mundo e ser Pai de todos, sen reclamar xustiza para os que son excluídos dunha vida digna. Por iso, non poden traballaren por ese mundo máis humano querido por Deus os que, dominados polo ansia de acumular riqueza, promoven unha economía que exclúe aos máis débiles e abandónaos na fame e a miseria.
É sorprendente o que está sucedendo co Papa Francisco. Mentres os medios de comunicación e as redes sociais que circulan por internet infórmannos, con toda clase de detalles, dos xestos máis pequenos da súa personalidade admirábel, ocúltase de modo vergonzoso o seu berro máis urxente a toda a Humanidade: “Non a unha economía da exclusión e da iniquidade. Esa economía mata”.
Con todo, Francisco non necesita longas argumentacións nin profundas análises para expor o seu pensamento. Sabe resumir a súa indignación en palabras claras e expresivas que poderían abriren o informativo de calquera telediario, ou ser titular da prensa en calquera país. Só algúns exemplos.
“Non pode ser que non sexa noticia que morra de frío un ancián en situación “de rúa” e que si o sexa a caída de dous puntos na bolsa. Iso é exclusión. Non se pode tolerar que se tire comida cando hai xente que pasa fame. Iso é iniquidade”.
Vivimos “na ditadura dunha economía sen rostro e sen un obxectivo verdadeiramente humano”. Como consecuencia, “mentres as ganancias duns poucos medran exponencialmente, as da maioría fican cada vez máis lonxe do benestar desa minoría feliz”.
“A cultura do benestar anestésianos, e perdemos a calma si o mercado ofrece algo que aínda non compramos, mentres todas esa vidas truncadas por falta de posibilidades parécennos un espectáculo que de ningún xeito nos altera”.
Como dixo el mesmo: “esta mensaxe non é marxismo, senón Evanxeo puro”. Unha mensaxe que ten de ter eco permanente nas nosas comunidades cristiás. O contrario podería ser signo do que di o Papa: “Estámonos volvendo incapaces de compadecérmonos dos clamores dos outros, xa non choramos ante o drama dos demais”.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

2 marzo 2014
VIII T. O. (A)
Mt 6, 24-34

NO ALL’IDOLATRIA DEL DENARO

Il Denaro, convertito in idolo assoluto, è per Gesù il maggior nemico di quel mondo più degno, giusto e solidale che vuole Dio. Venti secoli fa il Profeta di Galilea denunciò in maniera chiara che il culto al Denaro sarà sempre il maggior ostacolo che incontrerà l’Umanità nel suo cammino verso una convivenza più umana.
La logica di Gesù è schiacciante: Non potete servire Dio e la ricchezza. Dio non può regnare nel mondo ed essere Padre di tutti senza reclamare giustizia per quelli che sono esclusi da una vita degna. Per questo, non possono lavorare per questo mondo più umano voluto da Dio quelli che, dominati dall’ansia di accumulare ricchezza, promuovono un’economia che esclude i più deboli e li abbandona nella fame e nella miseria.
È sorprendente quello che sta accadendo con Papa Francesco. Mentre i mezzi di comunicazione e le reti sociali che circolano per internet ci informano con ogni genere di dettagli dei gesti più piccoli della sua mirabile personalità, si occulta in modo vergognoso il suo grido più urgente a tutta l’Umanità: “No a un’economia dell’esclusione e dell’iniquità. Questa economia uccide”.
Tuttavia, Francesco non ha bisogno di lunghe argomentazioni né di profonde analisi  per esporre il suo pensiero. Sa riassumere la sua indignazione in parole chiare ed espressive che potrebbero iniziare l’informazione di qualsiasi telegiornale, o essere titolo nella stampa in qualsiasi paese. Solo qualche esempio.
“Non può essere che non sia notizia che muoia di freddo un anziano senza tetto e che lo sia la caduta di due punti della borsa. Questo è esclusione. Non si può tollerare che si getti cibo quando c’è gente che soffre la fame. Questo è iniquità”.
Viviamo “nella dittatura di un’economia senza volto e senza un obiettivo veramente umano”. Come conseguenza, “mentre i guadagni di alcuni pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza restano sempre più lontani dal benessere di quella minoranza felice”.
“La cultura del benessere ci anestetizza, e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che ancora non abbiamo comprato, mentre tutte quelle vite rotte dalla mancanza di possibilità ci sembrano uno spettacolo che in nessun modo ci altera”.
Come ha detto egli stesso: “Questo messaggio non è marxismo ma Evangelo puro”. Un messaggio che deve aver eco permanente nelle nostre comunità cristiane. Il contrario potrebbe essere segno di quel che dice il Papa: “Stiamo diventando incapaci di avere compassione delle grida degli altri, non piangiamo più davanti al dramma altrui”.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Propaga l’Evangelo di Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

2 mars  2014
8 Temps ordinaire(A)
Matthieu 6, 24-34

NON A L’IDOLATRIE DE L’ARGENT

L’Argent, devenu idole  absolue, est pour Jésus le plus grand ennemi de ce monde plus digne, plus juste et plus solidaire que Dieu veut. Cela fait déjà  vingt siècles que le Prophète de Galilée a dénoncé de manière tranchante que le culte de l’Argent sera toujours le plus grand obstacle que l’Humanité rencontrera pour avancer vers une société plus humaine.
La logique de Jésus est  écrasante : « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’Argent ». Dieu ne peut pas régner dans le monde et être le Père de tous, sans réclamer justice pour ceux qui ont été exclus d’une vie digne. C’est pourquoi, les personnes qui, obsédées par le désir d’accumuler des richesses, favorisent une économie excluant les plus faibles,  les abandonnant à la famine et à la misère, ne peuvent pas  travailler à la venue de ce monde plus humain voulu par Dieu.
Ce qui arrive avec le Pape François est surprenant. Alors que les mas media et les réseaux sociaux qui circulent  à travers l’Internet, nous informent en détail des plus petits gestes de son admirable personnalité, on cache de façon éhontée son cri le plus urgent lancé à l’humanité : « Non à une économie de l’exclusion et de l’iniquité. Cette économie tue ».
Cependant, François n’a pas besoin de longues argumentations ni de profondes analyses pour exposer sa pensée. Il sait résumer son indignation dans des paroles claires et expressives qui pourraient faire la une de n’importe quel  journal télévisé, ou de n’importe quel journal de tout pays. En voici quelques exemples.
“Ce n’est pas possible que voir un vieillard mourir de froid dans la rue ne soit pas une nouvelle et que la chute de deux points à la Bourse en soit une.  Cela s’appelle l’exclusion. C’est intolérable que l’on jette de la nourriture alors qu’il y a des gens qui ont faim. Cela s’appelle l’iniquité”.
Nous vivons “dans la dictature d’une économie sans visage et sans un objectif véritablement humain ». En conséquence : « alors que les gains d’un petit nombre augmentent de façon exponentielle, ceux de la minorité s’éloignent de plus en plus du bien-être de cette minorité heureuse ».
“La culture du bien-être nous anesthésie  et nous fait perdre le calme lorsque  le marché offre quelque chose que nous n’avons pas encore acheté, alors que toutes ces vies tronquées par le manque de possibilités, nous apparaissent comme  un spectacle qui nous laisse complètement indifférents”.
Comme il l’a dit lui-même : « ce message n’est pas marxisme mais Evangile pur ». Un message qui doit trouver un écho permanent dans nos communautés chrétiennes. Le contraire pourrait être signe de ce que le Pape dit : « Nous sommes en train de devenir incapables de compatir aux clameurs des autres, incapables de pleurer  devant le drame des autres. »

José Antonio Pagola
Traducteur: carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands l’Evangile de Jésus.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

2 de Março de 2014
8 Tempo ordinário (A)
Mateus 6, 24-34

NÃO À IDOLATRIA DO DINHEIRO

O Dinheiro, convertido em ídolo absoluto, é para Jesus o maior inimigo desse mundo mais digno, justo e solidário que quer Deus. Faz já vinte séculos que o Profeta da Galileia denunciou de forma rotunda que o culto ao Dinheiro será sempre o maior obstáculo que encontrará a Humanidade para progredir para uma convivência mais humana.
A lógica de Jesus é esmagadora: “Não podeis servir Deus e o Dinheiro”. Deus não pode reinar no mundo e ser Pai de todos, sem reclamar justiça para os que são excluídos de uma vida digna. Por isso, não podem trabalhar por esse mundo mais humano querido por Deus os que, dominados pela ansia de acumular riqueza, promovem uma economia que exclui os mais débeis e os abandona na fome e na miséria.
É surpreendente o que está a suceder com o Papa Francisco. Enquanto os meios de comunicação e as redes sociais que circulam pela internet nos informam, com todo tipo de detalhes, dos gestos mais pequenos da sua personalidade admirável, oculta-se de forma vergonhosa o seu grito mais urgente a toda a Humanidade: “Não a uma economia da exclusão e da iniquidade. Essa economia mata”.
No entanto, Francisco não necessita de longas argumentações nem profundas análises para expor o seu pensamento. Sabe resumir a sua indignação em palavras claras e expressivas que poderiam abrir as notícias de qualquer telejornal, ou ser título da imprensa em qualquer país. Só alguns exemplos.
“Não pode ser que não seja notícia que morre de frio um ancião na rua e que pelo contrário o seja a queda de dois pontos na bolsa. Isso é exclusão. Não se pode tolerar que se atire fora comida quando há gente que passa fome. Isso é iniquidade”.
Vivemos “na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano”. Como consequência, “enquanto os ganhos de uns poucos crescem exponencialmente, os da maioria ficam cada vez mais afastados do bem-estar dessa minoria feliz”.
“A cultura do bem-estar anestesia-nos, e perdemos a calma se o mercado oferece algo que todavia no compramos, enquanto todas essas vidas truncadas pela falta de possibilidades nos parecem um espetáculo que de nenhuma forma nos altera”.
Como disse ele mesmo: “esta mensagem não é marxismo mas Evangelho puro”. Uma mensagem que tem de ter eco permanente nas nossas comunidades cristãs. O contrário poderia ser sinal do que diz o Papa: “Estamos a tornar-nos incapazes de compadecer-nos dos clamores dos outros, já não choramos ante o drama dos outros”.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde o Evangelho de Jesus.
Passa-o.

HOMILIA - EN

March 2, 2014
8th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 6:24-34

NO! TO THE IDOLATRY OF MONEY

Money, changed into an absolute idol, is for Jesus the greatest enemy of the world God desires – one that is more dignified, just and living in solidarity.  It’s now been 20 centuries since the Galilean Prophet roundly denounced that the cult of Money would always be the greatest obstacle Humanity would face in progressing toward living together more humanly.
Jesus’ logic is crushing: “You can’t serve both God and Money”.  God can’t reign in a world and be Father of all, without reclaiming justice for those who are excluded from a life of dignity.  That’s why we can’t work for that more human world that God wants if we are dominated by an anxious accumulation of wealth, or if we promote an economy that excludes the weakest and abandons them to hunger and misery.
It’s surprising what’s happening with Pope Francis.  While the press and the social internet inform us down to the smallest detail about the least gesture of his admirable personality, his most urgent cry to all Humanity gets hidden away in embarrassment: “No! to an economy of exclusion and evil.  Such an economy kills.”
However Francis doesn’t need long arguments or deep analyses to put forth his thinking.  He knows how to summarize his indignation in clear and expressive words that can open the day’s summary of whatever news program, or form the headline of the press in whatever country.  Just a few examples.
“How can it be that it is not a news item when an elderly homeless person dies of exposure, but it is news when the stock market loses two points? This is a case of exclusion.  Can we continue to stand by when food is thrown away while people are starving?  This is a case of inequality.”
We live “in a tyranny that is invisible and often virtual, which relentlessly imposes its own laws”.  As a result, “while the earnings of a minority are growing exponentially, so too is the gap separating the majority from the prosperity enjoyed by those happy few.”
“The culture of prosperity deadens us; we are thrilled if the market offers us something new to purchase.  In the meantime all those lives stunted for lack of opportunity seem a mere spectacle; they fail to move us.”
As he himself has said: “this message isn’t Marxism, but pure Gospel”.  A message that has to resound permanently in our Christian communities.  Anything else would be a sign of what the Pope says: “We end up being incapable of feeling compassion at the outcry of the poor, weeping for other people’s pain.”

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Spread the Gospel of Jesus.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 17 de febrero de 2014

02/23/2014 - 7th Sunday in Ordinary Time (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

23 de febrero de 2014
7 Tiempo ordinario (A)
Mateo 5, 38-48

UNA LLAMADA ESCANDALOSA

La llamada al amor es siempre seductora. Seguramente, muchos acogían con agrado la llamada de Jesús a amar a Dios y al prójimo. Era la mejor síntesis de la Ley. Pero lo que no podían imaginar es que un día les hablara de amar a los enemigos.
Sin embargo, Jesús lo hizo. Sin respaldo alguno de la tradición bíblica, distanciándose de los salmos de venganza que alimentaban la oración de su pueblo, enfrentándose al clima general de odio que se respiraba en su entorno, proclamó con claridad absoluta su llamada: “Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os calumnian”.
Su lenguaje es escandaloso y sorprendente, pero totalmente coherente con su experiencia de Dios. El Padre no es violento: ama incluso a sus enemigos, no busca la destrucción de nadie. Su grandeza no consiste en vengarse sino en amar incondicionalmente a todos. Quien se sienta hijo de ese Dios, no introducirá en el mundo odio ni destrucción de nadie.
El amor al enemigo no es una enseñanza secundaria de Jesús, dirigida a personas llamadas a una perfección heroica. Su llamada quiere introducir en la historia una actitud nueva ante el enemigo porque quiere eliminar en el mundo el odio y la violencia destructora. Quien se parezca a Dios no alimentará el odio contra nadie, buscará el bien de todos incluso de sus enemigos.
Cuando Jesús habla del amor al enemigo, no está pidiendo que alimentemos en nosotros sentimientos de afecto, simpatía o cariño hacia quien nos hace mal. El enemigo sigue siendo alguien del que podemos esperar daño, y difícilmente pueden cambiar los sentimientos de nuestro corazón.
Amar al enemigo significa, antes que nada, no hacerle mal, no buscar ni desear hacerle daño. No hemos de extrañarnos si no sentimos amor alguno hacia él. Es natural que nos sintamos heridos o humillados. Nos hemos de preocupar cuando seguimos alimentando el odio y la sed de venganza.
Pero no se trata solo de no hacerle mal. Podemos dar más pasos hasta estar incluso dispuestos a hacerle el bien si lo encontramos necesitado. No hemos de olvidar que somos más humanos cuando perdonamos que cuando nos vengamos alegrándonos de su desgracia.
El perdón sincero al enemigo no es fácil. En algunas circunstancias a la persona se le puede hacer en aquel momento prácticamente imposible liberarse del rechazo, el odio o la sed de venganza. No hemos de juzgar a nadie desde fuera. Solo Dios nos comprende y perdona de manera incondicional, incluso cuando no somos capaces de perdonar.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Construye un mundo más fraterno y amable.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko otsailaren 23a
Urteko 7. igandea A
Mateo 5,38-48

DEI ESKANDALAGARRI BAT

Maitasunerako deia liluragarria izan ohi da beti. Segur aski, jende askok onartu zuen Jainkoa eta lagun hurkoa maitatzeko Jesusek egindako deia. Legearen sintesirik hobena zen dei hura. Baina imajina ez zutena izan zen, behin batean arerio edo etsaiak maitatzeko eskatuko ziela.
Alabaina, horixe eskatu zien Jesusek. Bibliako tradizioaren inolako sostengurik gabe, bere herriaren otoitza elikatzen zuten mendekuzko salmoetatik urrunduz, bere ingurunean arnasten zen gorrotozko giro orokorrari aurre egunez, ezin argiago hots egin zuen Jesusek dei hau: «Nik, ordea, hau diotsuet: Maitatu zeuen etsaiak, egin on gaitzesten zaituztenei eta otoitz egin izen txarra jartzen dizuetenei».
Eskandalagarria da Jesusen hizkuntza, eta harrigarria; baina bat dator Jainkoaz berak duen esperientziarekin. Aita ez da gogorra: maite ditu bere etsaiak berak ere, ez dabil inor nola galduko. Bere handitasun ez du jartzen mendekuan, baizik guztiak baldintzarik gabe maitatzean. Jainko horren seme edo alaba dela uste duenak, ez du munduan gorrotorik ereingo, ezta ere inor suntsituko.
Etsaia maitatzea ez da Jesusentzat bigarren mailako bat, ez da zuzentasun heroiko batera deituak liratekeen pertsonentzat. Dei horrekin, etsaiarekiko beste jarrera bat txertatu nahi du historian: errotik atera nahi du mundutik gorrotoa eta indarkeria suntsitzailea. Jainkoaren antzeko izan nahi duen batek ez du elikatuko inoren aurkako gorrotorik, baizik eta gizon-emakume guztien ona bilatuko du, etsaiena barne.
Etsaiarekiko maitasunaz mintzo denean, Jesus ez da ari, gaitza egiten digunarentzat gugan txera-, sinpatia- edo maitasun-sentimendua elikatzeko eskatzen. Etsaiak kalte egiten ahal digun etsai izaten jarraituko du, eta nekez aldatuko dira gure bihotzeko sentimenduak.
Etsaia maitatzeak hau esan nahi du lehenik eta behin: halakoari kalterik ez egitea, ez ibiltzea nola kalte egingo, ez desiratzea kalterik. Ez dugu harritu behar halakoarentzat maitasunik sentitzen ez badugu. Berezkoa du batek zauritua edo umiliatua sentitzea. Hau da kezkatzekoa: gorrotoa eta mendeku-egarria elikatzen jarraitzea.
Baina, jakina, kontua ez da gaitzik ez egitea bakarrik. Urrats batzuk aurrera egin genitzake, premian ikusten badugu on egiteko prest egoteraino. Ez dezagun ahaztu, gizakoiago garela barkatzen dugunean, ez eta mendekatzen garenean halakoaren zoritxarraz poztuz.
Ez da gauza erraza etsaiari zinez barkatzea. Zenbait inguruabarretan, gerta dakioke jende bati, izatez, ezinezko gauza izatea bere bihotza ukapenetik, gorrototik edo mendeku-egarritik liberatzea. Ez genuke juzgatu behar inor ere kanpotik. Jainkoak bakarrik ulertzen gaitu, hark bakarrik barkatzen digu baldintzarik gabe, baita barkatzeko gai ez garenean ere.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Eraiki mundu anai-arreba artekoago eta maitagarriago bat.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

23 de febrer de 2014
Diumenge VII durant l'any (A)
Mateu 5, 38-48

UNA CRIDA ESCANDALOSA

La crida a l'amor és sempre seductora. Segurament, moltes persones acollien de bon grat la crida de Jesús a estimar Déu i el proïsme. Era la millor síntesi de la Llei. Però el que no es podien imaginar és que un dia els parlés d'estimar els enemics.
No obstant això, Jesús ho va fer. Sense cap suport de la tradició bíblica, distanciant-se dels salms de venjança que alimentaven l'oració del seu poble, enfrontant-se al clima general d'odi que es respirava en el seu entorn, va proclamar amb claredat absoluta la seva crida: "Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen".
El seu llenguatge és escandalós i sorprenent, però totalment coherent amb la seva experiència de Déu. El Pare no és violent: estima fins i tot els seus enemics, no busca la destrucció de ningú. La seva grandesa no consisteix a venjar-se sinó a estimar incondicionalment a tothom. Qui se senti fill d'aquest Déu, no introduirà al món odi ni destrucció de ningú.
L'amor a l'enemic no és un ensenyament secundari de Jesús, adreçat a persones cridades a una perfecció heroica. La seva crida vol introduir en la història una actitud nova davant l'enemic perquè vol eliminar al món l'odi i la violència destructora. Qui s'assembli a Déu no alimentarà l'odi contra ningú, cercarà el bé de tots fins i tot dels seus enemics.
Quan Jesús parla de l'amor a l'enemic, no està demanant que alimentem en nosaltres sentiments d'afecte, simpatia o estimació cap a qui ens fa mal. L'enemic continua essent algú del que podem esperar mal, i difícilment poden canviar els sentiments del nostre cor.
Estimar l'enemic vol dir, primer de tot, no fer mal, no buscar ni desitjar fer-li mal. No hem d'estranyar-nos si no sentim cap mena d'amor envers ell. És natural que ens sentim ferits o humiliats. Ens hem de preocupar quan continuem alimentant l'odi i la set de venjança.
Però no es tracta només de no fer-li mal. Podem donar més passos fins a estar fins i tot disposats a fer-li el bé si el trobem necessitat. No hem d'oblidar que som més humans quan perdonem que quan ens vengem alegrant-nos de la seva desgràcia.
El perdó sincer a l'enemic no és fàcil. En algunes circumstàncies a la persona se li pot fer en aquell moment pràcticament impossible alliberar-se del rebuig, l'odi o la set de venjança. No hem de jutjar ningú des de fora. Només Déu ens comprèn i perdona de manera incondicional, fins i tot quan no som capaços de perdonar.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Construeix un món més fratern i més amable.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO, 23-02-2014
7º T.O. (A)
Mt 5, 38-48

UNHA CHAMADA ESCANDALOSA

A chamada ao amor é sempre sedutora. Seguramente, moitos no acollen de doado a chamada de Xesús amar a Deus e ao próximo. Era a mellor síntese da Lei. Pero o que non podían imaxinar é que un día lles fose falar de amaren aos inimigos.
Porén, Xesús fíxoo, sen respaldo algún da tradición bíblica, distanciándose dos salmos de vinganza que alimentaban a oración do seu pobo, enfrontándose ao clima xeral de odio que se respiraba na súa contorna, proclamou con claridade absoluta a súa chamada: “Eu, en cambio, dígovos: Amade aos vosos inimigos, facede o ben aos que vos aborrecen e rezade polos que vos calumnian”.
A súa linguaxe é escandalosa e sorprendente, pero totalmente coherente coa súa experiencia de Deus. O Pai non é violento: ama ata aos seus inimigos, non busca a destrución de ninguén. A súa grandeza non consiste en vingarse senón en amar incondicionalmente a todos. Quen se senta fillo dese Deus, non introducirá no mundo odio nin a destrución de mingúen.
O amor ao inimigo non é unha ensinanza secundaria de Xesús, dirixida a persoas chamadas a unha perfección heroica. A súa chamada quere introducir na historia unha actitude nova ante o inimigo porque quere eliminar no mundo o odio e a violencia destrutora. Quen se pareza a Deus non alimentará o odio contra ninguén, buscará o ben de todos ata dos seus inimigos.
Cando Xesús fala do amor ao inimigo, non está pedindo que alimentemos en nós sentimentos de afecto, simpatía ou cariño cara a quen nos fai mal. O inimigo segue sendo alguén de quen podemos esperar dano, e dificilmente poden cambiar os sentimentos do noso corazón.
Amar ao inimigo significa, primeiro de nada, non facerlle mal, non buscar nin desexar facerlle dano. Non temos de estrañarnos se non sentimos amor algún cara a el. É natural que nos sintamos feridos ou humillados. Témonos de preocupar cando seguimos alimentando o odio e a sede de vinganza.
Pero non se trata só de non facerlle mal. Podemos dar máis pasos ata estar dispostos a facerlle o ben se o atopamos necesitado. Non esquezamos que somos máis humanos cando perdoamos do que cando nos vingamos alegrándonos da súa desgraza.
O perdón sincero ao inimigo non é fácil. Nalgunhas circunstancias á persoa pódeselle facer naquel momento practicamente imposíbel liberarse do rexeitamento, o odio ou a sede de vinganza. Non debemos xulgar a ninguén desde fóra. Só Deus nos  comprende e perdoa de xeito incondicional, ata cando non somos capaces de perdoar.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

23 febbraio 2014
VII T. O. (A)
Mt 5, 38-48

UNA CHIAMATA SCANDALOSA

La chiamata all’amore è sempre seduttrice. Certamente, molti accoglievano con piacere la chiamata di Gesù ad amare Dio e il prossimo. Era la sintesi migliore della Legge. Ma quello che non potevano immaginare è che un giorno avrebbe parlato loro di amare i nemici.
Gesù, tuttavia, lo fece. Senza alcun sostegno nella tradizione biblica, distanziandosi dai salmi di vendetta che alimentavano la preghiera del suo popolo, di fronte al clima generale di odio che si respirava intorno a lui, proclamò con chiarezza assoluta la sua chiamata: Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.
Il suo linguaggio è scandaloso e sorprendente, ma totalmente coerente con la sua esperienza di Dio. Il Padre non è violento: ama anche i suoi nemici, non cerca la distruzione di nessuno. La sua grandezza non consiste nel vendicarsi ma nell’amare incondizionatamente tutti. Chi si sente figlio di questo Dio, non introdurrà nel mondo odio né distruzione di alcuno.
L’amore al nemico non è un insegnamento secondario di Gesù, rivolto a persona chiamate a una perfezione eroica. La sua chiamata vuole introdurre nella storia un atteggiamento nuovo di fronte al nemico, perché vuole eliminare dal mondo l’odio e la violenza distruttrice. Chi assomigli a Dio non alimenterà l’odio contro nessuno, cercherà il bene di tutti, anche dei suoi nemici.
Quando Gesù parla dell’amore al nemico, non ci sta chiedendo di alimentare in noi sentimenti di affetto, simpatia o tenerezza verso chi ci fa del male. Il nemico continua ad essere qualcuno da cui possiamo aspettarci danno, e difficilmente i sentimenti del nostro cuore possono cambiare.
Amare il nemico significa, anzitutto, non fargli del male, non cercare né desiderare di fargli danno. Non dobbiamo stupirci se non proviamo amore alcuno verso di lui. È naturale che ci sentiamo feriti e umiliati. Dobbiamo preoccuparci quando continuiamo ad alimentare l’odio e la sete di vendetta.
Ma non si tratta solo di non fargli del male. Possiamo fare passi ulteriori fino ad essere disposti anche a fargli del bene, se lo troviamo in necessità. Non dobbiamo dimenticare che siamo più umani quando perdoniamo che quando ci vendichiamo rallegrandoci della sua disgrazia.
Il perdono sincero al nemico non è facile. In certe circostanze alla persona può essere in quel momento praticamente impossibile liberarsi dal rifiuto, dall’odio o dalla sete di vendetta. Non dobbiamo giudicare nessuno dal di fuori. Dio ci comprende e perdona in maniera incondizionata anche quando non siamo capaci di perdonare.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Costruisci un mondo più fraterno e amabile.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

23  février 2014
7 Temps ordinaire  (A)
Matthieu  5, 38-48

UN APPEL SCANDALEUX

L’appel à l’amour est toujours séduisant. Ils étaient sûrement nombreux ceux qui accueillaient avec plaisir l’appel de Jésus à aimer Dieu et à aimer le prochain. C’était la meilleure synthèse de la Loi. Mais ce qu’ils ne pouvaient pas imaginer  c’est qu’il leur parle un jour d’aimer les ennemis.
Pourtant, Jésus l’a fait. Sans aucun soutien de la tradition biblique, en s’éloignant des psaumes de vengeance qui nourrissaient la prière de son peuple, en affrontant l’ambiance générale de haine que l’on respirait dans son milieu, Jésus proclame  avec une clarté absolue, son appel: “Eh bien, moi je vous dis: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous calomnient ».
Son langage est scandaleux et surprenant mais tout à fait cohérent avec son expérience de  Dieu. Le Père n’est pas violent : il aime même ses ennemis et ne cherche la destruction de personne. Sa grandeur ne consiste pas à se venger mais à aimer tout le monde de façon inconditionnelle. Celui qui se sentira fils d’un tel Dieu, n’introduira  dans ce monde ni la haine ni la destruction de qui que ce soit.
L’amour des ennemis n’est pas un enseignement secondaire de Jésus, adressé à des personnes appelées à une perfection héroïque. Son appel vise à introduire dans l’histoire une nouvelle attitude devant l’ennemi car il veut éliminer du monde la haine et la violence dévastatrice. Celui qui ressemblera à Dieu ne nourrira de la haine contre personne mais il cherchera le bien de tous, même celui de ses ennemis.
Lorsque Jésus parle de l’amour des ennemis, il ne nous demande pas de susciter chez nous des sentiments d’affection, de sympathie ou  d’attachement à l’égard de celui qui nous a fait du mal. L’ennemi continue d’être quelqu’un qui peut toujours nous faire du mal et les sentiments de notre cœur ne pourront  facilement changer.
Aimer son ennemi signifie avant tout, ne pas lui faire du tort, ne  chercher ni souhaiter lui faire du mal.  Il ne faut pas s’étonner si nous n’éprouvons aucune  affection pour lui. C’est naturel de se sentir blessés ou humiliés. Ce qui doit nous inquiéter c’est si nous continuons à entretenir la haine et la soif de vengeance.
Mais il ne s’agit pas seulement de ne pas lui faire du mal. Nous pouvons encore faire d’autres pas et être même prêts  à lui faire du bien s’il est dans le besoin. Il ne faut pas oublier que nous devenons plus humains lorsque nous pardonnons que lorsque nous nous vengeons en nous réjouissant de son malheur.
Pardonner sincèrement à son ennemi n’est pas facile. Il y a des circonstances où se libérer du rejet, de la haine ou de la soif de vengeance, peut devenir pour une  personne pratiquement impossible. Il ne faut juger personne de l’extérieur. Dieu seul nous comprend et pardonne sans conditions, même lorsque nous ne sommes pas capables de pardonner.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos orduna, csv

Réseau d’évaangélisation BONNES NOUVELLES.
Construis un monde plus fraternel et plus aimable!

HOMILIA - PT

23 de Fevereiro de 2014
7 Tempo ordinário (A)
Mateus 5, 38-48

UMA CHAMADA ESCANDALOSA

A chamada ao amor é sempre sedutora. Seguramente, muitos acolhiam com agrado a chamada de Jesus a amar a Deus e ao próximo. Era a melhor síntese da Lei. Mas o que não podiam imaginar é que um dia lhes falasse de amar os inimigos.
No entanto, Jesus fez Sem cobertura alguma da tradição bíblica, distanciando-se dos salmos de vingança que alimentavam a oração do Seu povo, enfrentando-se ao clima geral de ódio que se respirava à Sua volta, proclamou com clareza absoluta a Sua chamada: “Eu, vos digo: Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos incomoda e rezai pelos que vos caluniam”.
A Sua linguagem é escandalosa e surpreendente, mas totalmente coerente com a Sua experiência de Deus. O Pai não é violento: ama inclusive os Seus inimigos, não procura a destruição de ninguém. A Sua grandeza não consiste em vingar-se mas em amar incondicionalmente a todos. Quem se sinta filho desse Deus, não introduzirá no mundo ódio nem destruição de ninguém.
O amor ao inimigo não é um ensinamento secundário de Jesus, dirigido a pessoas chamadas a uma perfeição heroica. A Sua chamada quer introduzir na história uma atitude nova ante o inimigo porque quer eliminar no mundo o ódio e a violência destruidora. Quem se pareça a Deus não alimentará o ódio contra ninguém, procurará o bem de todos inclusive dos seus inimigos.
Quando Jesus fala do amor ao inimigo, não está a pedir que alimentemos nos nossos sentimentos de afeto, simpatia ou carinho para quem nos faz mal. O inimigo continua a ser alguém de quem podemos esperar mal, e dificilmente podem mudar os sentimentos do nosso coração.
Amar o inimigo significa, antes de mais nada, não fazer-lhe mal, não procurar nem desejar fazer-lhe mal. Não temos de estranhar se não sentimos amor algum para com ele. É natural que nos sintamos feridos ou humilhados. Temos de nos preocupar quando continuamos a alimentar o ódio e a sede de vingança.
Mas não se trata só de não fazer-lhe mal. Podemos dar mais passos até estar inclusive dispostos a fazer-lhe o bem se o encontramos necessitado. Não temos de esquecer que somos mais humanos quando perdoamos que quando nos vingamos alegrando-nos da sua desgraça.
O perdão sincero ao inimigo não é fácil. Em algumas circunstâncias, à pessoa pode ser naquele momento praticamente impossível liberar-se da rejeição, do ódio ou da sede de vingança. Não devemos julgar a ninguém desde fora. Só Deus nos compreende e perdoa de forma incondicional, inclusive quando não somos capazes de perdoar.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Constrói um mundo mais fraterno e amável.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Feb. 23, 2014
7th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 5:38-48

AN OUTRAGIOUS CALL

The call to love is always seductive.  Surely, many graciously welcomed Jesus’ call to love God and love our neighbor.  This was the best synthesis of the Law.  But what they couldn’t imagine is that one day he would speak to them about loving their enemies.
However Jesus did just that.  Without any backing from the biblical tradition, distancing himself from the vengeance psalms that fed the people’s prayer, confronting the general climate of hate that breathed all around him, Jesus proclaimed his call with absolute clarity: “But I say this to you: love your enemies, do good to those who hate you, and pray for those who persecute you”.
His language is outrageous and surprising, but completely coherent with his experience of God.  The Father isn’t violent: God loves even enemies, doesn’t seek anyone’s destruction.  God’s greatness doesn’t consist in vengeance but in unconditionally loving everyone.  Whoever would feel themselves child of that God will bring into the world neither hate nor anyone’s destruction.
Love of enemy isn’t a secondary teaching for Jesus, directed to people who are called to a heroic perfection.  His call wants to introduce into history a new attitude in the face of the enemy because he wants to eliminate hate and destructive violence from the world.  Whoever is like God will not nourish hate against anyone, will seek the good of all, including their enemies.
When Jesus speaks of love of enemy, he isn’t asking us to nourish feeling of affection or sympathy or tenderness toward the one who does evil to us.  The enemy continues being someone from whom we can expect harm, and it’s difficult for us to be able to change the feelings of our heart.
To love our enemy means above all to not do him evil, to not seek or desire to do him evil.  We don’t need to get upset if we don’t feel any love at all toward him.  It’s natural that we feel ourselves wounded or humiliated.  But we do need to worry when we keep feeding hate and the thirst for vengeance.
But this isn’t just about not doing him evil.  We can take more steps forward and actually be willing to do him good if we find him in need.  We need to remember that we are more human when we forgive than when we take vengeance, rejoicing in his misfortune.
Sincere forgiveness of enemy isn’t easy.  In some circumstances we could find it practically impossible to free ourselves from rejecting him, from hating or thirsting for vengeance.  No one needs to judge anyone from the outside.  Only God understands us and forgives unconditionally, even when we aren’t capable of forgiving.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Build a more fraternal and loving world.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com