lunes, 3 de febrero de 2014

02/09/2014 - 5th Sunday in Ordinary Time (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

9 de febrero de 2014
5 Tiempo ordinario (A)
Mateo 5, 13-16

SALIR A LAS PERIFERIAS

Jesús da a conocer con dos imágenes audaces y sorprendentes lo que piensa y espera de sus seguidores. No han de vivir pensando siempre en sus propios intereses, su prestigio o su poder. Aunque son un grupo pequeño en medio del vasto Imperio de Roma, han de ser la “sal” que necesita la tierra y la “luz” que le hace falta al mundo.
“Vosotros sois la sal de la tierra”. Las gentes sencillas de Galilea captan espontáneamente el lenguaje de Jesús. Todo el mundo sabe que la sal sirve, sobre todo, para dar sabor a la comida y para preservar los alimentos de la corrupción. Del mismo modo, los discípulos de Jesús han de contribuir a que las gentes saboreen la vida sin caer en la corrupción.
“Vosotros sois la luz del mundo”. Sin la luz del sol, el mundo se queda a oscuras y no podemos orientarnos ni disfrutar de la vida en medio de las tinieblas. Los discípulos de Jesús pueden aportar la luz que necesitamos para orientarnos, ahondar en el sentido último de la existencia y caminar con esperanza.
Las dos metáforas coinciden en algo muy importante. Si permanece aislada en un recipiente, la sal no sirve para nada. Solo cuando entra en contacto con los alimentos y se disuelve con la comida, puede dar sabor a lo que comemos. Lo mismo sucede con la luz. Si permanece encerrada y oculta, no puede alumbrar a nadie. Solo cuando está en medio de las tinieblas puede iluminar y orientar. Una Iglesia aislada del mundo no puede ser ni sal ni luz.
El Papa Francisco ha visto que la Iglesia vive hoy encerrada en sí misma, paralizada por los miedos, y demasiado alejada de los problemas y sufrimientos como para dar sabor a la vida moderna y para ofrecerle la luz genuina del Evangelio. Su reacción ha sido inmediata: “Hemos de salir hacia las periferias”.
El Papa insiste una y otra vez: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrase a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termina clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos”.
La llamada de Francisco está dirigida a todos los cristianos: “No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”. “El Evangelios nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro”. El Papa quiere introducir en la Iglesia lo que él llama “la cultura del encuentro”. Está convencido de que “lo que necesita hoy la iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones”.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribuye a construir una Iglesia más fiel a Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko otsailaren 9ª
Urteko 5. igandea A
Mateo 5,13-16

IRTEN PERIFERIARA

Bi irudi ausart eta harrigarriz eman du aditzera Jesusek zer iritzi duen bere jarraitzaileez eta zer espero duen haiengandik. Ez dute bizi behar, kaskoan beti beren onura, beren fama edo beren boterea dutela. Nahiz eta talde koxkor bat diren Erromaren Inperio tzarraren erdian, lurrak beharrezko duen «gatz» izan behar dute eta munduari falta zaion «argi».
«Lurraren gatz zarete zuek». Galileako jende xumeak berez atzeman du Jesusen hizkuntza. Mundu guztiak daki gatza, batez ere, janari gustua emateko dela eta janaria usteltzetik gordetzeko. Modu berean, Jesusen ikasleek jendeari bizitza ahogozatzera eragin behar diote, usteltzen utzi gabe.
«Munduaren argi zarete zuek». Eguzkiaren argirik gabe, mundua ilunpean gelditzen da, eta ezin izaten dugu norabidetu eta bizitzaz gozatu, ilunpean. Alabaina, Jesusen ikasleek eskain dezakete behar dugun argia, norabidetzeko, bizitzaren azken zentzuan sakontzeko eta esperantzaz bide egiteko.
Bi metafora horiek bat datoz garrantzizko puntu batean. Gatza, ontzi batean aparte baldin badago, ez da ezertarako on. Elikagaien artean jarri eta janariarekin nahasten denean bakarrik ematen ahal dio gustua jaten dugunari. Gauza bera gertatzen da argiarekin ere. Itxian eta ezkutuan badago, ezin argitzen ahal du inor. Ilunpean direnekin dagoenean bakarrik argitzen eta norabidetzen ahal du. Mundutik aparte legokeen Eliza bat ezin izaten ahal litzateke, ez gatz, ez argi.
Frantzisko aita santuak ikusten du gaur egungo Eliza bere baitan itxirik dagoela, beldurrak sorgorturik, eta urrunegi arazo eta sufrimenduetatik, bizitza modernoari gustua eman ahal izateko eta Ebanjelioaren zinezko argia eskaini ahal izateko. Bat-batekoa izan du bere erreakzioa Aita Santuak: «Periferiara irten beharrean gara».
Behin eta berriz dio: «Nahiago dut kalera irteteagatik elbarria, zauritua eta zikindua den Eliza bat, itxia eta bere segurtasunari atxikitzearen aitzakiaz eta eroso bizi nahi izateagatik gaixo den Eliza bat baino. Ez dut gogoko erdigune izateaz arduratzen den eta, ondorioz, obsesio- eta prozedura-sare batean harrapatua gertatzen den Eliza bat».
Kristau guztiei doakie Frantziskoren deia. «Ezin geldi gintezke lasai geure elizen barnean, itxarote zurrunean». «Bestearen aurpegiarekin topo egitearen arriskua bizitzera gonbidatzen gaitu Ebanjelioak beti». Berak «topo egitearen kultura» deitzen duen hori sarrarazi nahi du Elizan Aita Santuak. Konbentziturik dago «Elizak gaur egun gaitasun hau behar duela: zauriak sendatzeko eta bihotzei berotasuna emateko gaitasuna».

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Hartu parte Jesusi leialagoa zaion Eliza.
bat eraikitzen. Bidali hau.

HOMILIA - CA

9 de febrer de 2014
Diumenge V durant l'any (A)
Mateu 5, 13-16

SORTIR A LES PERIFÈRIES

Jesús dóna a conèixer amb dues imatges audaces i sorprenents el que pensa i espera dels seus seguidors. No han de viure pensant sempre en els seus propis interessos, el seu prestigi o el seu poder. Tot i que són un grup petit enmig del vast Imperi de Roma, han de ser la "sal" que necessita la terra i la "llum" que li fa falta al món.
"Vosaltres sou la sal de la terra". La gent senzilla de Galilea capta espontàniament el llenguatge de Jesús. Tothom sap que la sal serveix, sobretot, per donar sabor al menjar i per preservar els aliments de la corrupció. De la mateixa manera, els deixebles de Jesús han de contribuir que la gent assaboreixi la vida sense caure en la corrupció.
"Vosaltres sou la llum del món". Sense la llum del sol, el món es queda a les fosques i no podem orientar-nos ni gaudir de la vida enmig de les tenebres. Els deixebles de Jesús poden aportar la llum que necessitem per orientar-nos, aprofundir en el sentit últim de l'existència i caminar amb esperança.
Les dues metàfores coincideixen en una cosa molt important. Si roman aïllada en un recipient, la sal no serveix per a res. Només quan entra en contacte amb els aliments i es dissol amb el menjar, pot donar gust al que mengem. El mateix succeeix amb la llum. Si roman tancada i oculta, no pot il•luminar ningú. Només quan està enmig de les tenebres pot il•luminar i orientar. Una Església aïllada del món no pot ser ni sal ni llum.
El Papa Francesc ha vist que l'Església viu avui tancada en si mateixa, paralitzada per les pors, i massa allunyada dels problemes i sofriments com per donar sabor a la vida moderna i per oferir-li la llum genuïna de l'Evangeli. La seva reacció ha estat immediata: "Hem de sortir cap a les perifèries".
El Papa insisteix una i altra vegada: "Prefereixo una Església accidentada, ferida i tacada per sortir al carrer, que una Església malalta pel tancament i la comoditat d'aferrar-se a les pròpies seguretats. No vull una Església preocupada per ser el centre i que acaba clausurada en un embolic d'obsessions i de procediments".
La crida de Francesc s'adreça a tots els cristians: "No podem quedar-nos tranquils en espera passiva en els nostres temples". "L'Evangeli ens convida sempre a córrer el risc de la trobada amb la cara de l'altre". El Papa vol introduir a l'Església el que ell anomena "la cultura de la trobada". Està convençut que "el que necessita avui l'església és capacitat de guarir ferides i donar escalf als cors".

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Contribueix a construir una Església més fidel a Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

Domingo: V.- T.O.(A).
09-02-2014.
Mt 5, 13-16

SAÍR ÁS PERIFERIAS

Xesús dá a coñecer con dúas imaxes audaces e sorprendentes o que pensa e espera dos seus seguidores. Non han viviren pensando sempre nos seus propios intereses, o seu prestixio ou o seu poder. Aínda que son un grupo pequeno no medio do vasto Imperio de Roma, han ser o “sal” que necesita a terra e a “luz” que lle fai falta ao mundo.
“Vós sodes o sal da terra”. As xentes sinxelas de Galilea captan espontaneamente a linguaxe de Xesús. Todo o mundo sabe que o sal serve, sobre todo, para dar sabor á comida e para preservar os alimentos da corrupción. Do mesmo xeito, os discípulos de Xesús teñen de contribuír a que as xentes saboreen a vida sen caer na corrupción.
“Vós sodes a luz do mundo”. Sen a luz do sol, o mundo fica ás escuras e non podemos orientarnos nin gozar da vida no medio das tebras. Os discípulos de Xesús poden aportar a luz que necesitamos para orientarnos, afondar no sentido último da existencia e camiñar con esperanza.
As dúas metáforas coinciden en algo moi importante. Se permanece illado nun recipiente, o sal non serve para nada. Só cando entra en contacto cos alimentos e se disolve coa comida, pode dar sabor ao que comemos. O mesmo sucede coa luz. Si permanece encerrada e oculta, non pode alumar a ninguén. Só cando está no medio das tebras pode iluminar e orientar. Unha Igrexa illada do mundo non pode ser nin sal nin luz.
O Papa Francisco viu que a Igrexa vive hoxe encerrada en si mesma, paralizada polos medos, e demasiado afastada dos problemas e sufrimentos como para dar sabor á vida moderna e para ofrecerlle a luz xenuína do Evanxeo. A súa reacción foi inmediata: “Temos de saír cara ás periferias”.
O Papa insiste unha e outra vez: “Prefiro unha Igrexa accidentada, ferida e manchada por saír á rúa, do que unha Igrexa doente polo encerro e a comodidade de aferrase ás propias seguridades. Non quero unha Igrexa preocupada por ser o centro e que termina clausurada nunha maraña de obsesións e procedementos”.
A chamada de Francisco está dirixida a todos os cristiáns: “Non podemos ficar tranquilos en espera pasiva nos nosos templos”. O Evanxeo invítanos sempre ás presas a corrermos o risco do encontro co rostro do outro”. O Papa quere introducir na Igrexa o que el chama “a cultura do encontro”. Está convencido de que “o que  necesita hoxe a igrexa é capacidade de curar feridas e dar calor aos corazóns”.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

9 febbraio 2014
V T. O. (A)
Mt 5, 13-16

USCIRE VERSO LE PERIFERIE

Gesù fa capire, con due immagini audaci e sorprendenti, quello che pensa e attende dai suoi seguaci. Non devono vivere pensando sempre ai loro propri interessi, al loro prestigio o al loro potere. Pur essendo un piccolo gruppo nel vasto Impero di Roma, devono essere il “sale” di cui ha bisogno la terra e la “luce” di cui manca il mondo.
Voi siete il sale della terra. La gente semplice di Galilea coglie spontaneamente il linguaggio di Gesù. Tutti sanno che il sale serve, soprattutto, a dar sapore al cibo e a preservare gli alimenti dal deteriorarsi. Allo stesso modo, i discepoli di Gesù devono contribuire a che la gente assapori la vita senza corrompersi.
Voi siete la luce del mondo. Senza la luce del sole, il mondo rimane nel buio e non possiamo orientarci né, in mezzo alle tenebre, godere la vita. I discepoli di Gesù possono apportare la luce necessaria per orientarci, approfondire il senso ultimo dell’esistenza e camminare con speranza.
Le due metafore coincidono in qualcosa di molto importante. Il sale, se rimane isolato in un recipiente, non serve a nulla. Solo quando entra in contatto con gli alimenti e si dissolve con il cibo, può dare sapore a quel che mangiamo. Accade lo stesso con la luce. Se rimane chiusa e nascosta, non può illuminare nessuno. Solo quando è in mezzo alle tenebre può illuminare e orientare. Una Chiesa isolata dal mondo non può essere né sale né luce.
Papa Francesco ha visto che la Chiesa vive oggi chiusa in se stessa, paralizzata dalle paure, e troppo lontana dai problemi e dalle sofferenze per poter dare sapore alla vita moderna e per offrire la luce genuina del Vangelo. La sua reazione è stata immediata: “Dobbiamo uscire verso le periferie”.
Il Papa insiste continuamente: “Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca perché esce nelle strade, che una Chiesa ammalata a causa della chiusura e della comodità nell’afferrarsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisca chiusa in una rete di ossessioni e procedure”.
L’appello di Francesco si indirizza a tutti i cristiani: “Non possiamo rimanere tranquilli in un’attesa passiva nei nostri templi”. “Il Vangelo ci invita sempre a rischiare l’incontro con il volto dell’altro”. Il Papa vuole introdurre nella Chiesa quello che chiama “la cultura dell’incontro”. È convinto che “quello di cui ha bisogno la Chiesa è la capacità di guarire ferite e riscaldare cuori”.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Contribuisci a costruire una Chiesa più fedele a Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

9  février  2014
5 Temps ordinaire (A)
Matthieu 5, 13-16

ALLER VERS LES PERIPHERIES

Avec deux images audacieuses et surprenantes, Jésus  montre ce qu’il pense et ce qu’il attend de ses disciples. Ils ne doivent pas vivre  en pensant toujours à leurs propres intérêts, à leur prestige et à leur pouvoir. Même s’ils sont un petit groupe au milieu du vaste Empire romain, ils doivent être le « sel » dont la terre a besoin et la « lumière »  dont le  monde manque.
“Vous êtes le sel de la terre”. Les gens simples de Galilée saisissent spontanément le langage de Jésus.  Tout le monde sait que le sel sert surtout à donner de la saveur à la nourriture et à préserver les aliments de la corruption. De même, les disciples de Jésus doivent-ils contribuer à ce que les gens savourent la vie sans tomber dans la corruption.
“Vous êtes la lumière du monde”. Sans la lumière du soleil, le monde  reste dans l’obscurité, et au milieu des ténèbres, on ne peut pas s’orienter ni jouir de la vie. Les disciples de Jésus peuvent apporter la lumière dont nous avons besoin pour nous orienter, pour approfondir le sens  ultime de l’existence et pour marcher dans l’espérance.
Les deux métaphores coïncident sur quelque chose de très important. Si le sel reste seul dans un récipient, il ne sert à rien. C’est seulement lorsqu’il entre en contact avec les aliments et qu’il se dissout dans la nourriture, qu’il peut donner de la saveur à ce que nous mangeons. Il en est de même pour la lumière. Si elle demeure enfermée et cachée, elle ne peut éclairer personne. C’est seulement au milieu des ténèbres qu’elle peut éclairer et orienter. Une Eglise isolée du monde  ne peut être ni sel ni lumière.
Le Pape François a vu que l’Eglise vit aujourd’hui refermée sur elle-même, paralysée par les peurs et trop éloignée des problèmes et des souffrances pour prétendre pouvoir donner de la saveur à la vie moderne et offrir l’authentique lumière de l’Evangile. Sa réaction a été immédiate : « Il nous faut sortir pour aller  vers les périphéries ».
Le Pape insiste à maintes reprises: “Je préfère une Eglise accidentée, blessée et salie qui sorte dans la rue, plutôt qu’une Eglise malade de l’enfermement et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Eglise préoccupée d’être le centre et qui finit par s’enfermer dans une embrouillamini  d’obsessions et de procédures ».
L’appel de François s’adresse à tous les chrétiens: “Nous ne pouvons pas rester tranquilles à attendre passivement dans nos temples”. « L’Evangile nous invite à risquer toujours la rencontre avec le visage de l’autre ». Le Pape veut introduire dans l’Eglise « la culture de la rencontre ». Il est convaincu que ce dont l’Eglise a aujourd’hui besoin c’est de soigner les blessures et de réchauffer les cœurs ».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Contribue à construire une Eglise plus fidèle à Jésus.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

9 de fevereiro de 2014
5 Tempo ordinário (A)
Mateus 5, 13-16

SAIR PARA AS PERIFERIAS

Jesus dá a conhecer com duas imagens audazes e surpreendentes o que pensa e espera dos Seus seguidores. Não hão de viver pensando sempre nos seus próprios interesses, o seu prestígio ou o seu poder. Apesar de serem um grupo pequeno no meio do vasto Império de Roma, hão de ser o “sal” que necessita a terra e a “luz” que faz falta ao mundo.
“Vós sois o sal da terra”. As pessoas simples da Galileia captam espontaneamente a linguagem de Jesus. Todo o mundo sabe que o sal serve, sobretudo, para dar sabor à comida e para preservar os alimentos da corrupção. Do mesmo modo, os discípulos de Jesus hão de contribuir para que as pessoas saboreiem a vida sem cair na corrupção.
“Vós sois a luz do mundo”. Sem a luz do sol, o mundo fica às escuras e não podemos orientar-nos nem desfrutar da vida no meio das trevas. Os discípulos de Jesus podem aportar a luz que necessitamos para nos orientarmos, aprofundar o sentido último da existência e caminhar com esperança.
As duas metáforas coincidem em algo muito importante. Se se permanece isolado num recipiente, o sal não serve para nada. Só quando entra em contacto com os alimentos e se dissolve com a comida, pode dar sabor ao que comemos. O mesmo sucede com a luz. Se permanece encerrada e oculta, não pode iluminar ninguém. Só quando está no meio das trevas pode iluminar e orientar. Uma Igreja isolada do mundo não pode ser nem sal nem luz.
O Papa Francisco viu que a Igreja vive hoje encerrada em si mesma, paralisada pelos medos, e demasiado afastada dos problemas e sofrimentos como para dar sabor a la vida moderna e para oferecer-lhe a luz genuína do Evangelho. A sua reacção foi imediata: “Temos de sair para as periferias”.
O Papa insiste uma e outra vez: “Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e manchada por sair à rua, que uma Igreja doente por se fechar e pela comodidade de se agarrar às suas próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada por ser o centro e que acaba enclausurada num emaranhado de obsessões e procedimentos”.
A chamada de Francisco está dirigida a todos os cristãos: “Não podemos ficar tranquilos na espera passiva dos nossos templos”. “Os Evangelhos convidam-nos sempre a correr o risco do encontro com o rosto do outro”. O Papa quer introduzir na Igreja o que ele chama “a cultura do encontro”. Está convencido de que “o que necessita hoje a igreja é capacidade de curar feridas e dar calor aos corações”.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribui para construir uma Igreja mais fiel a Jesus.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Feb. 9, 2014
5th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 5:13-16

OUT TO THE FRINGES

Using two bold and surprising images, Jesus lets us know what he thinks of and expects from his followers.  They don’t need to be always thinking about their own interests, their own prestige, their own power.  Even though they are a small group in the midst of the huge Roman Empire, they need to be the ”salt” and the “light” that the world needs.
“You are the salt of the world”.  The simple people of Galilee spontaneously catch on to Jesus’ language.  Everyone knows what salt is good for: above all giving food flavor and conserving it from spoiling.  In the same way, Jesus’ disciples need to contribute to helping people savor life without ending up spoiled.
“You are the light of the world”.  Without the sun’s light, the world stays dark and we can’t find our way or enjoy life in the midst of darkness.  Jesus’ disciples can carry the light that we need to find our way,  to probe the deepest meaning of life, to walk with hope.
Both metaphors have something very important in common.  If it stays isolated in a shaker, salt doesn’t do anything.  Only when it enters into contact with food and dissolves in the food can it give flavor to what we eat.  The same thing happens with light.  If it stays closed up and hidden away, it can’t enlighten anyone.  Only when it is in the middle of the dark can it illuminate and guide.  A Church isolated from the world can be neither salt nor light.
Pops Francis has seen that the Church today lives closed in on herself, paralyzed by fear, and all too distant from problems and sufferings, thus keeping it from giving flavor to modern life and from offering the true light of the Gospel.  The Pope’s response has been immediate: “We need to go out to the fringes”.
The Pope insists over and over: “I prefer a Church that is bruised, hurting, and dirty because it has been out on the streets, rather than a Church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security.  I do not want a Church concerned with being at the center and then ends by being caught up in a web of obsessions and procedures.”
Francis’ call is directed to all Christians: “We can’t calmly stay inside our churches with passive hope”.  “The Gospels always invite us to run the risk of meeting face to face with the other”.  The Pope wants to introduce into the Church what he calls “the culture of encounter”.  He’s convinced that “what the Church needs today is the capacity to heal wounds and to warm hearts.”

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Be a part of building a Church that is more faithful to Jesus.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario