lunes, 30 de diciembre de 2013

01/05/2014 - 2nd Sunday after Christmas (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

5 de enero de 2014
2 Domingo después de Navidad (A)
Juan 1, 1-18

RECUPERAR LA FRESCURA DEL EVANGELIO

En el prólogo del evangelio de Juan se hacen dos afirmaciones básicas que nos obligan a revisar de manera radical nuestra manera de entender y de vivir la fe cristiana, después de veinte siglos de no pocas desviaciones, reduccionismos y enfoques poco fieles al Evangelio de Jesús.
La primera afirmación es ésta: “La Palabra de Dios se ha hecho carne”. Dios no ha permanecido callado, encerrado para siempre en su misterio. Nos ha hablado. Pero no se nos ha revelado por medio de conceptos y doctrinas sublimes. Su Palabra se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús para que la puedan entender y acoger hasta los más sencillos.
La segunda afirmación dice así: “A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer”. Los teólogos hablamos mucho de Dios, pero ninguno de nosotros lo ha visto. Los dirigentes religiosos y los predicadores hablamos de él con seguridad, pero ninguno de nosotros ha visto su rostro. Solo Jesús, el Hijo único del Padre, nos ha contado cómo es Dios, cómo nos quiere y cómo busca construir un mundo más humano para todos.
Esta dos afirmaciones están en el trasfondo del programa renovador del Papa Francisco. Por eso busca una Iglesia enraizada en el Evangelio de Jesús, sin enredarnos en doctrinas o costumbres  “no directamente ligadas al núcleo del Evangelio”. Si no lo hacemos así, “no será el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas”.
La actitud del Papa es clara. Solo en Jesús se nos ha revelado la misericordia de Dios. Por eso, hemos de volver a la fuerza transformadora del primer anuncio evangélico, sin eclipsar la Buena Noticia de Jesús y “sin obsesionarnos por una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia”.
El Papa piensa en una Iglesia en la que el Evangelio pueda recuperar su fuerza de atracción, sin quedar obscurecida por otras formas de entender y vivir hoy la fe cristiana. Por eso, nos invita a “recuperar la frescura original del Evangelio” como lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y, al mismo tiempo, lo más necesario”, sin encerrar a Jesús “en nuestros esquemas aburridos”.
No nos podemos permitir en estos momentos vivir la fe sin impulsar en nuestras comunidades cristianas la conversión a Jesucristo y a su Evangelio a la que nos llama el Papa. Él mismo nos pide a todos “que apliquemos con generosidad y valentía sus orientaciones sin prohibiciones ni miedos”.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
 Despierta la conversión al Evangelio.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko urtarrilaren 5a
Eguberri ondo 2. igandea A
Joan 1,18

BERRESKURATU EBANJELIOAREN FRESKOTASUNA

Joanen ebanjelioaren hitzaurrean, oinarrizko bi baieztapen datoz; kristau-fedea erro-errotik berrikustera eta bizitzera behartzen gaituzte; hogei mendeetan, Jesusen Ebanjelioari leialtasun koxkorra agertuz, bizi izandako hainbat desbideratze, murrizketa eta ikusmira baztertzeko.
Hau da lehenengo baieztapena: «Jainkoaren Hitza haragi egin da». Jainkoa ez da egon mutu, bere misterioan betiko hesitua. Hitz egin digu. Baina ez zaigu agertu kontzeptu eta doktrina arranditsuen bidez. Haren Hitza Jesusen biziera bihozkoian haragitu da, jenderik xumeenak ere ulertu eta onartzeko eran.  
Hau dio bigarren baieztapenak: «Jainkoa ez du inork inoiz ikusi. Seme bakarrak, Aitaren altzoan den hark, agertu digu». Teologoak asko mintzo gara Jainkoaz, baina gutako inork ez du ikusi. Buruzagi erlijiosoak eta predikariak seguru mintzo gara Jainkoaz, baina gutako inork ez du ikusi haren aurpegia. Jesusek bakarrik, Aitaren Seme bakarrak soilik, adierazi digu nolakoa den Jainkoa, nola maite gaituen eta nola saiatzen den guztientzat gizatasun handiagoko mundu bat eraikitzen.
Bi baieztapen hauek daude Frantzisko aita santuaren egitarau berritzailearen hondo-ondoan. Horregatik nahi du Jesusen Ebanjelioan oinarrituriko Eliza bat, «Ebanjelioaren muinari zuzenean lotuak ez diren» irakaspenetan edo ohituretan korapilatu gabe. Horrela egin ezean, «hots egiten duguna ez da izango Ebanjelioa, baizik eta aukera ideologiko jakin batzuetatik datozen doktrina edo moral baten azpimarratzeak izango dira».
Argia da Aita Santuaren jarrera. Jesusengan bakarrik agertu zaigu Jainkoaren errukia. Horregatik, Ebanjelioaren lehen hots egite hark zuen indar eraldatzailera itzuli beharra dugu, Jesusen Berri Ona lausotu gabe eta «errepikatzearen errepikatzeaz bortxaz ezarri nahi den irakaspen-multzo handi batez obsesionatu gabe».
Eliza hau du gogoan Aita Santuak: Ebanjelioari bere indar erakargarria berreskuratzeko modua emango diona, kristau-fedea ulertu eta bizitzeko beste molde batzuez ilundu eta lausotu gabe. Horregatik, «Ebanjelioaren jatorrizko freskotasuna berreskuratzera gonbidatzen gaitu»: gauzarik ederren, handien, erakargarrien bezala eta, aldi berean, beharrezkoen bezala, Jesus hesitu gabe «geure eskema aspergarrietan».
Ez dugu zilegi, gaur egun, fedea bizitzea, geure kristau-elkarteetan Jesu Kristoganako eta haren Ebanjeliorako konbertsiora eragin gabe, Aita Santuak adierazten digun bezala. Berak eskatzen digu «bere orientabideak eskuzabal eta adorez gauzatzeko, debekuetan eta beldurrean gelditu gabe».

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Esnatu Ebanjeliorako konbertsioa.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

5 de gener de 2014
Diumenge II després de Nadal (A)
Joan 1, 1-18

RECUPERAR LA FRESCOR DE L'EVANGELI

En el pròleg de l'evangeli de Joan es fan dues afirmacions bàsiques que ens obliguen a revisar de manera radical la nostra manera d'entendre i de viure la fe cristiana, després de vint segles de no poques desviacions, reduccionismes i enfocaments poc fidels a l'Evangeli de Jesús.
La primera afirmació és aquesta: "La Paraula s'ha fet carn". Déu no ha estat callat, tancat per sempre en el seu misteri. Ens ha parlat. Però no se'ns ha revelat per mitjà de conceptes i doctrines sublims. La seva Paraula s'ha encarnat en la vida entranyable de Jesús perquè la puguin entendre i acollir fins i tot els més senzills.
La segona afirmació diu així: "A Déu, ningú no l'ha vist mai: el seu Fill únic, que és Déu i està en el si del Pare, és qui l'ha revelat". Els teòlegs parlem molt de Déu, però cap de nosaltres no l'ha vist. Els dirigents religiosos i els predicadors parlem d'ell amb seguretat, però cap de nosaltres no ha vist el seu rostre. Només Jesús, el Fill únic del Pare, ens ha explicat com és Déu, com ens vol i com cerca construir un món més humà per a tothom.
Aquestes dues afirmacions estan en el rerefons del programa renovador del Papa Francesc. Per això cerca una Església arrelada en l'Evangeli de Jesús, sense embolicar-nos en doctrines o costums "no directament lligades al nucli de l'Evangeli". Si no ho fem així, "no serà l'Evangeli el que s'anunciï, sinó alguns accents doctrinals o morals que procedeixen de determinades opcions ideològiques".
L'actitud del Papa és clara. Només en Jesús se'ns ha revelat la misericòrdia de Déu. Per això, hem de tornar a la força transformadora del primer anunci evangèlic, sense eclipsar la Bona Notícia de Jesús i "sense obsessionar-nos per una multitud de doctrines que s'intenta imposar a força d'insistència".
El Papa pensa en una Església en la qual l'Evangeli pugui recuperar la seva força d'atracció, sense quedar enfosquida per altres formes d'entendre i de viure avui la fe cristiana. Per això, ens convida a "recuperar la frescor original de l'Evangeli" com el més bell, el més gran, el més atractiu i, a la vegada, el més necessari", sense tancar Jesús "en els nostres esquemes avorrits".
No ens podem permetre en aquests moments viure la fe sense impulsar en les nostres comunitats cristianes la conversió a Jesucrist i al seu Evangeli a la qual ens crida el Papa. Ell mateix ens demana a tots "que apliquem amb generositat i valentia les seves orientacions sense prohibicions ni pors".

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Desperta la conversió a l'Evangeli.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO:  05-01-2014
2º da Natividade
Xn 1, 1-18

RECUPERAR A FRESCURA DO EVANXEO

No prólogo do evanxeo de Xoán fanse dúas afirmacións básicas que nos obrigan a revisar de xeito radical o noso xeito de entendermos e de vivirmos a fe cristiá, despois de vinte séculos de non poucas desviacións, reducionismos e enfoques pouco fieis ao Evanxeo de Xesús.
A primeira afirmación é esta: “A Palabra de Deus fíxose carne”. Deus non permaneceu calado, fechado para sempre no seu misterio. Falounos. Pero non se nos revelou por medio de conceptos e doutrinas sublimes. A súa Palabra encarnouse na vida entrañábel de Xesús para que a poidan entenderen e acolleren ata os máis sinxelos.
A segunda afirmación di así: “A Deus ninguén o viu xamais. O Fillo único, que está no seo do Pai, é quen o deu a coñecer”. Os teólogos falamos moito de Deus, pero ningún de nós o viu. Os dirixentes relixiosos e os predicadores falamos del con seguridade, pero ningún de nós viu o seu rostro. Só Xesús, o Fillo único do Pai, nos contou como é Deus, como nos quere e como busca construír un mundo máis humano para todos.
Esta dúas afirmacións están no transfundo do programa renovador do Papa Francisco. Por iso busca unha Igrexa enraizada no Evanxeo de Xesús, sen enredármonos en doutrinas ou costumes “non directamente ligadas ao núcleo do Evanxeo”. Si non o facemos así, “non será o Evanxeo o que se anuncie, senón algúns acentos doutrinais ou morais que proceden de determinadas opcións ideolóxicas”.
A actitude do Papa é clara. Só en Xesús se nos revelou a misericordia de Deus. Por iso, temos de volver á forza transformadora do primeiro anuncio evanxélico, sen eclipsar a Boa Noticia de Xesús e “sen obsesionármonos por unha multitude de doutrinas que se intentan impor a forza de insistencia”.
O Papa pensa nunha Igrexa na que o Evanxeo poida recuperar a súa forza de atracción, sen ficar escurecida por outras formas de entender e vivir hoxe a fe cristiá. Por iso, invítanos a “recuperarmos a frescura orixinal do Evanxeo” como o máis belo, o máis grande, o máis atractivo e, ao mesmo tempo, o máis necesario”, sen encerrarmos a Xesús “nos nosos esquemas aburridos”.
Non nos podemos permitir nestes momentos vivirmos a fe sen impulsar nas nosas comunidades cristiás a conversión a Xesús Cristo e o seu Evanxeo ao que nos chama o Papa. El mesmo nos pide a todos “que apliquemos con xenerosidade e valentía as súas orientacións sen prohibicións nin medos”.

José Antonio Pagola

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

5 gennaio 2014
II Domenica dopo Natale (A)
Gv 1, 1-18

RECUPERARE LA FRESCHEZZA DELL’EVANGELO

Nel prologo dell’Evangelo di Giovanni si fanno due affermazioni fondamentali che ci obbligano a rivedere in maniera radicale il nostro modo d’intendere e di vivere la fede cristiana, dopo venti secoli di non poche deviazioni, riduzionismi e impostazioni poco fedeli all’Evangelo di Gesù.
La prima affermazione è questa: La Parola di Dio si fece carne. Dio non è rimasto in silenzio, chiuso per sempre nel suo mistero. Ci ha parlato. Ma non ci si è rivelato per mezzo di concetti e dottrine sublimi. La sua Parola si è incarnata nella vita concreta di Gesù perché la possano intendere e accogliere fino i più semplici.
La seconda affermazione dice così: Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. Come teologi parliamo molto di Dio, ma nessuno di noi lo ha visto. Capi religiosi e predicatori parliamo di lui con sicurezza, ma nessuno di noi ha visto il suo volto. Solo Gesù, il Figlio unico del Padre, ci ha raccontato come è Dio, come ci ama e come cerca di costruire un mondo più umano per tutti.
Queste due affermazioni sono lo sfondo del programma rivelatore del Papa Francesco. Per questo cerca “una Chiesa radicata nell’Evangelo di Gesù, senza complicarci con dottrine o abitudini “non legate direttamente al nucleo dell’Evangelo”. Se non facciamo così, “non sarà l’Evangelo a essere annunciato, ma qualche sottolineatura dottrinale o morale che procede da certe opzioni ideologiche”.
L’atteggiamento del Papa è chiaro. Solo in Gesù ci è stata rivelata la misericordia di Dio. Per questo dobbiamo tornare alla forza trasformatrice del primo annunzio evangelico senza eclissare la Buona Notizia di Gesù e “senza ossessionarci con una moltitudine di dottrine che si cerca d’imporre a forza d’insistenza”.
Il Papa pensa a una Chiesa nella quale l’Evangelo possa recuperare la sua forza di attrazione, senza che sia oscurata da altri modi di intendere e vivere oggi la fede cristiana. Per questo, ci invita a “recuperare la freschezza originale dell’Evangelo” come la cosa più bella, la più grande, la più attraente e, nello stesso tempo, la più necessaria, senza chiudere Gesù “nei nostri noiosi schemi”.
In questi momenti non possiamo permetterci di vivere la fede senza sollecitare nelle nostre comunità cristiane la conversione a Gesù Cristo e al suo Evangelo, alla quale ci chiama il Papa. Egli stesso chiede a tutti noi che “applichiamo con generosità e coraggio i suoi orientamenti senza proibizioni né paure”

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
 Risveglia la conversione all’Evangelo.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

5 janvier 2014
2 Dimanche après Noël(A)
Jean 1, 1-18

RECUPERER LA FRAICHEUR DE L’EVANGILE

Dans le prologue de son évangile, Jean fait deux affirmations  fondamentales qui nous obligent à réviser  de manière radicale notre façon de comprendre et de vivre la foi chrétienne, après vingt siècles de déviations nombreuses, de réductionnismes, et de  visions peu fidèles à l’Evangile de Jésus.
Voici la première affirmation: “La Parole de Dieu s’est faite chair”.  Dieu n’est pas resté muet, enfermé pour toujours dans son mystère. Il nous a parlé. Mais il ne s’est pas révélé à nous dans des concepts ou dans des  doctrines sublimes. Sa Parole s’est incarnée dans la vie intime de Jésus pour que même les plus simples puissent la comprendre et l’accueillir.
La deuxième affirmation est la suivante: « Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils Unique nous l’a fait connaître, lui qui est dans le sein du Père ».  Nous les théologiens, nous parlons beaucoup de Dieu mais aucun d’entre nous ne l’a  vu. Les chefs religieux  et nous  les prédicateurs, nous parlons de lui avec assurance, mais aucun d’entre nous n’a vu son visage.  Seul Jésus, le Fils Unique du Père, nous a dit comment est Dieu, comment il nous aime et comment il cherche à construire un monde plus humain pour  nous tous.
On retrouve ces deux affirmations en toile de fond du programme rénovateur du Pape François.  C’est pourquoi il cherche une Eglise enracinée dans l’Evangile de Jésus, sans nous embrouiller dans des doctrines ou coutumes  «  qui ne sont pas directement liées au noyau de l’Evangile ». Si nous ne le faisons pas ainsi, « ce n’est pas l’Evangile qui sera annoncé mais quelques insistances doctrinales ou morales provenant de certaines options idéologiques ».
L’attitude du Pape est claire. C’est en Jésus seul que  la miséricorde de Dieu nous a été révélée.  C’est pourquoi, il nous faut revenir à la force transformatrice de la première annonce évangélique, sans éclipser la Bonne  Nouvelle de Jésus et « sans nous laisser obséder par une  multitude de doctrines que l’on essaie d’imposer, à force d’insistance ».
Le Pape pensé à une Eglise où l’Evangile aura récupéré sa force d’attraction, sans qu’elle soit obscurcie par d’autres formes de  comprendre et de vivre aujourd’hui la foi chrétienne. C’est pourquoi, il nous invite à « récupérer la fraîcheur originale de l’Evangile » « comme ce qu’il y a de plus beau, de plus grand, de plus attrayant et en même temps, de plus nécessaire », sans enfermer Jésus « dans nos schémas ennuyants ».
On ne peut pas se permettre  en ces temps-ci de vivre la foi sans encourager, dans nos communautés chrétiennes, la conversion à Jésus-Christ et à son Evangile, à laquelle le Pape nous appelle. C’est lui-même qui nous demande  « d’appliquer ses orientations avec générosité et courage sans peurs ni prohibitions ».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
 Eveille la conversion à l’Evangile.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

5 de Janeiro de 2014
2 Domingo depois do Natal (A)
João 1, 1-18

RECUPERAR A FRESCURA DO EVANGELHO

No prólogo do evangelho de João fazem-se duas afirmações básicas que nos obrigam a rever de forma radical a nossa forma de entender e de viver a fé cristã, depois de vinte séculos de não poucos desvios, reducionismos e enfoques pouco fieis ao Evangelho de Jesus.
A primeira afirmação é esta: “A Palavra de Deus fez-se carne”. Deus não permaneceu calado, encerrado para sempre no Seu mistério. Falou-nos. Mas não se nos revelou por meio de conceitos e doutrinas sublimes. A Sua Palavra encarnou-se na vida profunda de Jesus para que a possam entender e acolher até os mais simples.
A segunda afirmação diz assim: “A Deus jamais ninguém viu. O Filho único, que está no seio do Pai, é quem o há dado a conhecer”. Os teólogos, falamos muito de Deus, mas nenhum de nós o viu. Os dirigentes religiosos e os predicadores, falamos Dele com segurança, mas nenhum de nós viu o Seu rosto. Só Jesus, o Filho único do Pai, nos contou como é Deus, como nos quer e como procura construir um mundo mais humano para todos.
Estas duas afirmações estão na base do programa renovador do Papa Francisco. Por isso procura uma Igreja enraizada no Evangelho de Jesus, sem nos enredar em doutrinas ou costumes “não diretamente ligadas ao núcleo do Evangelho”. Se não o fazemos assim, “não será o Evangelho o que se anuncia, mas alguns acentos doutrinais ou morais que procedem de determinadas opções ideológicas”.
A atitude do Papa é clara. Só em Jesus nos foi revelada a misericórdia de Deus. Por isso, temos de voltar à força transformadora do primeiro anúncio evangélico, sem eclipsar a Boa Nova de Jesus e “sem nos obcecarmos por uma multidão de doutrinas que se intenta impor à força de insistência”.
O Papa pensa numa Igreja em que o Evangelho pode recuperar a sua força de atração, sem ficar obscurecida por outras formas de entender e de viver hoje a fé cristã. Por isso, somos convidados a “recuperar a frescura original do Evangelho” como o mais belo, o maior, o mais atrativo e, ao mesmo tempo, o mais necessário”, sem encerrar Jesus “nos nossos esquemas aborrecidos”.
Não nos podemos permitir nestes momentos, viver a fé sem impulsionar nas nossas comunidades cristãs a conversão a Jesus Cristo e ao Seu Evangelho a que nos chama o Papa. Ele mesmo nos pede a todos “que apliquemos com generosidade e valentia as sus orientações sem proibições nem medos”.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
 Desperta a conversão ao Evangelho.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Jan. 5, 2014
2nd Sunday after Christmas (A)
John 1:1-18

RECOVER THE FRESHNESS OF THE GOSPEL

In the Prologue of John’s Gospel there are two basic affirmations that call us to radically revise our way of understanding and of living the Christian faith.  This after twenty centuries of more than a few detours, reductionisms and focuses that have been quite unfaithful to Jesus’ Gospel.
The first affirmation is this: “God’s Word became flesh”.  God hasn’t remained silent, closed in mystery forever.  God has spoken to us.  But God hasn’t revealed Self to us by means of concepts and sublime doctrines.  God’s Word has become incarnate in the intimate life of Jesus in order that we can understand it and welcome it, even those of us who are most simple.
The second affirmation goes this way: “No one has ever seen God; it is the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made God known.”  We theologians speak about God a lot, but not one of us has ever seen God.  Religious leaders and preachers speak about God with surety, but not one of us has seen God’s face.  Only Jesus, the only Son of the Father, has told us how God is, how God loves us, and how God seeks to build a more human world for all.
These two affirmations are behind the renewal program of Pope Francis.  That’s why he seeks a Church rooted in Jesus’ Gospel, without getting ourselves caught up in doctrines or customs “that aren’t directly connected to the core of the Gospel”.  If we don’t do it this way, “it won’t be the Gospel that gets announced, but some doctrinal or moral accents that come out of certain ideological options”.
The Pope’s attitude is clear.  Only in Jesus has God’s mercy been revealed to us.  That’s why we need to return to the transforming force of the first evangelical announcement, without eclipsing the Good News of Jesus and “without getting obsessed with a multitude of doctrines that try to impose themselves with insistent force”.
The Pope thinks about a Church in which the Gospel can recover the power of attracting, without getting clouded by other ways of understanding and living the Christian faith in today’s world.  That’s why he invites us to “recover the original freshness of the Gospel” as the most beautiful, the greatest, the most attractive and at the same time, the most necessary, without enclosing Jesus “within our tiresome plans”.
At this point we can’t allow ourselves to live our faith without pushing conversion to Jesus Christ and to his Gospel in our Christian communities: this conversion is what the Pope is calling us to do.  The Pope himself asks all of us “to apply Jesus’ orientations with generosity and with courage, and to do it without prohibitions and fears.”

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Awaken a conversion to the Gospel.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 23 de diciembre de 2013

12/29/2013 - Holy Family (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

29 de diciembre de 2013
La sagrada familia (A)
Mateo 2,13-15. 19-23

ABIERTAS AL PROYECTO DE DIOS

Los relatos evangélicos no ofrecen duda alguna. Según Jesús, Dios tiene un gran proyecto: construir en el mundo una gran familia humana. Atraído por este proyecto, Jesús se dedica enteramente a que todos sientan a Dios como Padre y todos aprendan a vivir como hermanos. Este es el camino que conduce a la salvación del género humano.
Para algunos, la familia actual se está arruinando porque se ha perdido el ideal tradicional de “familia cristiana”. Para otros, cualquier novedad es un progreso hacia una sociedad nueva. Pero, ¿cómo es una familia abierta al proyecto humanizador de Dios? ¿Qué rasgos podríamos destacar?
Amor entre los esposos. Es lo primero. El hogar está vivo cuando los padres saben quererse, apoyarse mutuamente, compartir penas y alegrías, perdonarse, dialogar y confiar el uno en el otro. La familia se empieza a deshumanizar cuando crece el egoísmo, las discusiones y malentendidos.
Relación entre padres e hijos. No basta el amor entre los esposos. Cuando padres e hijos viven enfrentados y sin apenas comunicación alguna, la vida familiar se hace imposible, la alegría desaparece, todos sufren. La familia necesita un clima de confianza mutua para pensar en el bien de todos.
Atención a los más frágiles. Todos han de encontrar en su hogar acogida, apoyo y comprensión. Pero la familia se hace más humana sobre todo, cuando en ella se cuida con amor y cariño a los más pequeños, cuando se quiere con respeto y paciencia a los mayores, cuando se atiende con solicitud a los enfermos o discapacitados, cuando no se abandona a quien lo está pasando mal.
Apertura a los necesitados. Una familia trabaja por un mundo más humano, cuando no se encierra en sus problemas e intereses, sino que vive abierta a las necesidades de otras familias: hogares rotos que viven situaciones conflictivas y dolorosas, y necesitan apoyo y comprensión; familias sin trabajo ni ingreso alguno, que necesitan ayuda material; familias de inmigrantes que piden acogida y amistad.
Crecimiento de la fe. En la familia se aprende a vivir las cosas más importantes. Por eso, es el mejor lugar para aprender a creer en ese Dios bueno, Padre de todos; para conocer el estilo de vida de Jesús; para descubrir su Buena Noticia; para rezar juntos en torno a la mesa; para tomar parte en la vida de la comunidad de seguidores de Jesús. Estas familias cristianas contribuyen a construir ese mundo más justo, digno y dichoso querido por Dios. Son una bendición para la sociedad.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Anima a las familias a colaborar en el proyecto humanizador de Dios.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko abenduaren 29a
Familia Santua A
Mateo 2,13-15.19-23

JAINKOAREN ASMOARI IREKIRIK

Ebanjelioetako kontakizunek ez dute inolako dudarako biderik uzten. Jesusen arabera, Jainkoak asmo bat du, egitasmo bat: munduan giza familia handi bat eraikitzea. Asmo honek erakarririk, Jesus guztiz emanik bizi da gizon-emakume guztiek Jainkoa Aitatzat har dezaten eta guztiek anai-arreba bezala bizitzen ikas dezaten. Hau da bidea gizadiaren salbaziorako.
Zenbait jendek uste du, gaur egungo familia gainbehera doala, «kristau-familiaren» ideal tradizionala galdu omen delako. Beste batzuentzat, edozein berritasun da aurrerapena, gizarte berri baterantz. Baina, nolakoa da Jainkoaren asmo gizatartzaile horri irekia den familia bat? Zein ezaugarri nabarmenduko genituzke hartan?
Maitasuna senar-emazteen artean. Hori da lehenengoa. Etxea bizirik da, gurasoek elkar maite dutenean, elkar sostengatzen dutenean, elkarrekin partekatzen dituztenean atsekabea eta poza, barkatzen, solas egiten, konfiantza dutenean. Familia gizatasuna galtzen hasten da berekoikeria, sesioak eta ezin ulertuak hazten direnean.
Gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak. Ez da aski senar-emazteen arteko maitasuna. Gurasoak eta seme-alabak elkarren aurka jartzen direnean, kasik inolako komunikaziorik gabe, ezinezko bihurtzen da famili bizitza, alaitasuna galtzen da, guztiek sufritzen dute. Familiak konfiantza-giroaren premia du, guztien ona buruan izateko.
Ahulenak direnekiko arreta. Guztiek aurkitu behar dute etxean harrera, sostengua eta ulermena. Alabaina, are gizatasun handiagoa izaten du familiak txikienei maitasun eta txera eskaintzen zaienean, adin handikoei begirunea eta pazientzia agertzen zaienean, gaixoei eta ezinduei ardura berezia azaltzen zaienean, gaizki pasatzen ari denari hor konpon esaten ez zaionean.
Premian direnentzat irekirik. Familia batek gizatasun handiagoko mundu baten alde lan egiten du, bere problemen eta probetxuen munduan hesiturik ez, baizik eta beste familia batzuen premiei begira bizi denean: familia hautsiak direla, egoera gatazkatsu eta mingarrian bizi eta sostengu eta ulermen premia dutenak; lanik gabe eta inolako sarrerarik gabe bizi diren familia direla, laguntza materialaren premia dutenak; etorkinen familiak direla, harrera eta adiskidetasuna eskatzen dutenak.
Fedean haztea. Familian ikasten da gauzarik garrantzizkoenak bizitzen. Horregatik, gunerik inportanteena da Jainko on horrengan, guztien Aita horrengan sinesteko; Jesusen biziera ezagutzeko; Jesusen Berri ona aurkitzeko; mahaiaren inguruan elkarrekin otoitz egiteko; Jesusen jarraitzaileen elkartean parte hartzen ikasteko. Kristau-familia hauek benetan ari ohi dira parte hartzen Jainkoak nahi duen mundu zuzenago, duinago eta zoriontsuago hori eraikitzeko. Bedeinkazio bat dira gizartearentzat.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Eragin familiei parte har dezaten Jainkoaren egitasmo gizatartzailean.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

29 de desembre de 2013
La sagrada família (A)
Mateu 2,13-15.19-23

OBERTES AL PROJECTE DE DÉU

Els relats evangèlics no ofereixen cap dubte. Segons Jesús, Déu té un gran projecte: construir al món una gran família humana. Atret per aquest projecte, Jesús es dedica enterament a que tots sentin Déu com a Pare i tots aprenguin a viure com germans. Aquest és el camí que condueix a la salvació del gènere humà.
Per a alguns, la família actual s'està arruïnant perquè s'ha perdut l'ideal tradicional de "família cristiana". Per a d'altres, qualsevol novetat és un progrés cap a una societat nova. Però, com és una família oberta al projecte humanitzador de Déu? Quins trets podríem destacar?
Amor entre els esposos. És el primer. La llar és viva quan els pares saben estimar-se, recolzar-se mútuament, compartir penes i alegries, perdonarse, dialogar i confiar l'un en l'altre. La família comença a deshumanitzar-se quan creix l'egoisme, les discussions i els malentesos.
Relació entre pares i fills. No n'hi ha prou amb l'amor entre els esposos. Quan pares i fills viuen enfrontats i gairebé sense cap comunicació, la vida familiar es fa impossible, l'alegria desapareix, tots pateixen. La família necessita un clima de confiança mútua per pensar en el bé de tots.
Atenció als més fràgils. Tots han de trobar a casa seva acollida, suport i comprensió. Però la família es fa més humana sobretot, quan s'hi té cura amb amor i afecte dels més petits, quan s'estima amb respecte i paciència els avis, quan s'atén amb sol•licitud els malalts o discapacitats, quan no s'abandona a qui ho està passant malament.
Obertura als necessitats . Una família treballa per a un món més humà, quan no es tanca en els seus problemes i interessos, sinó que viu oberta a les necessitats d'altres famílies: llars trencades que viuen situacions conflictives i doloroses, i necessiten suport i comprensió; famílies sense feina ni cap ingrés, que necessiten ajuda material, famílies d'immigrants que demanen acolliment i amistat.
Creixement de la fe. A la família s'aprèn a viure les coses més importants. Per això, és el millor lloc per aprendre a creure en aquest Déu bo, Pare de tots; per a conèixer l'estil de vida de Jesús; per a descobrir la seva Bona Notícia; per a pregar junts al voltant de la taula, per a prendre part en la vida de la comunitat de seguidors de Jesús. Aquestes famílies cristianes contribueixen a construir aquest món més just, més digne i més feliç estimat per Déu. Són una benedicció per a la societat.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Anima les famílies a collaborar en el projecte humanitzador de Déu.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

Domingo 29-12-2013.
Sagrada Familia (A).
Mt 2, 13-15; 19-23.

ABERTAS AO PROXECTO DE DEUS

Os relatos evanxélicos non ofrecen dúbida algunha. Segundo Xesús, Deus ten un gran proxecto: construír no mundo unha gran familia humana.
Atraído por este proxecto, Xesús dedícase enteiramente a que todos sintan a Deus como Pai e todos aprendan a vivir como irmáns. Este é o camiño que conduce á salvación do xénero humano.
Para algúns, a familia actual estase arruinando porque se perdeu o ideal tradicional de “familia cristiá”. Para outros, calquera novidade é un progreso cara a unha sociedade nova. Pero, como é unha familia aberta ao proxecto humanizador de Deus? Que trazos poderiamos destacar?
Amor entre os esposos. É o primeiro. O fogar está vivo cando os pais saben quererse, apoiárense mutuamente, compartiren penas e alegrías, perdoarse, dialogar e confiar o un no outro. A familia empeza a deshumanizarse cando crece o egoísmo, as discusións e malentendidos.
Relación entre pais e fillos. Non abonda co amor entre os esposos. Cando pais e fillos viven enfrontados e sen apenas comunicación algunha, a vida familiar faise imposíbel, a alegría desaparece, todos sofren. A familia necesita un clima de confianza mutua para pensar no ben de todos.
Atención aos máis fráxiles. Todos teñen de atopar no seu fogar acollida, apoio e comprensión. Pero a familia faise máis humana sobre todo, cando nela se coida con amor e agarimo aos máis pequenos, cando se quere con respecto e paciencia aos maiores, cando se atende con solicitude aos enfermos ou discapacitados, cando non se abandona a quen o está pasando mal.
Apertura aos necesitados. Unha familia traballa por un mundo máis humano, cando non se fecha nos seus problemas e intereses, senón que vive aberta ás necesidades doutras familias: fogares rotos que viven situacións conflitivas e dolorosas, e necesitan apoio e comprensión; familias sen traballo nin ingreso algún, que necesitan axuda material; familias de inmigrantes que piden acolleita e amizade.
Crecemento da fe. Na familia apréndese a vivir as cousas máis importantes. Por iso, é o mellor lugar para aprendermos a crer nese Deus bo, Pai de todos; para coñecermos o estilo de vida de Xesús; para descubrirmos a súa Boa Noticia; para rezarmos xuntos en torno á mesa; para tomarmos parte na vida da comunidade de seguidores de Xesús.
Estas familias cristiás contribúen a construír ese mundo máis xusto, digno e ditoso querido por Deus. Son unha bendición para a sociedade.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

29 dicembre 2013
La santa famiglia (A)
Mt 2,13-15. 19-23

APERTE AL PROGETTO DI DIO

I racconti evangelici non presentano alcun dubbio. Secondo Gesù, Dio ha un grande progetto: costruire nel mondo una grande famiglia umana. Attratto da questo progetto, Gesù si dedica interamente a che tutti sentano Dio come Padre e tutti imparino a vivere come fratelli. Questa è la strada che conduce alla salvezza del genere umano.
Per alcuni, la famiglia attuale sta andando in rovina perché si è perso l’ideale tradizionale della “famiglia cristiana”. Per altri, qualsiasi novità è un progresso verso una nuova società. Ma come è una famiglia aperta al progetto umanizzante di Dio? Che tratti potremmo individuare?
Amore tra gli sposi. È la prima cosa. Il focolare è vivo quando i genitori sanno volersi bene, appoggiarsi vicendevolmente, condividere pene e gioie, perdonarsi, dialogare e aver fiducia l’uno dell’altro. La famiglia incomincia a disumanizzarsi quando cresce l’egoismo, le discussioni e i malintesi.
Rapporti tra genitori e figli. Non basta l’amore tra gli sposi. Quando genitori     e figli vivono gli uni di fronte agli altri senza quasi alcuna comunicazione, la vita familiare diventa impossibile, la gioia scompare, tutti soffrono. La famiglia ha bisogno di un clima di fiducia reciproca per pensare al bene di tutti.
Attenzione ai più fragili. Tutti devono trovare nel loro focolare accoglienza, appoggio e comprensione. Ma la famiglia diventa più umana soprattutto quando in essa si curano con amore e affetto i più piccoli, quando si vuole bene con rispetto e pazienza agli anziani, quando si ha cura con sollecitudine degli infermi o disabili, quando non si abbandona chi sta vivendo un momento difficile.
Apertura ai bisognosi. Una famiglia lavora per un mondo più umano quando non si chiude nei suoi problemi e interessi, ma vive aperta alle necessità di altre famiglie: focolari spezzati che vivono situazioni dolorose e di conflitto, e hanno bisogno di appoggio e comprensione; famiglie senza lavoro né introito alcuno, che hanno bisogno di aiuto materiale; famiglie di immigrati che chiedono accoglienza e amicizia.
Crescita della fede. Nella famiglia s’impara a vivere le cose più importanti. Per questo, è il luogo migliore per imparare a credere in un Dio buono, Padre di tutti; per conoscere lo stile di vita di Gesù; per scoprire la sua Buona Notizia; per pregare insieme intorno alla mensa; per prendere parte alla vita della comunità di seguaci di Gesù. Queste famiglie cristiane contribuiscono a costruire quel mondo più giusto, degno e felice che è voluto da Dio. Sono una benedizione per la società.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Anima le famiglie a collaborare al progetto umanizzatore di Dio.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

29 décembre 2013
La Sainte Famille (A)
Matthieu  2,13-15. 19-23

OUVERTES AU PROJET DE DIEU

Les récits évangéliques  ne présentent aucun doute. Selon Jésus, Dieu a un grand projet : construire dans le monde une grande famille humaine. Attiré par ce projet, Jésus se consacre entièrement à faire que tous ressentent Dieu comme un Père et que tous apprennent à vivre en frères. C’est là le chemin qui mène au salut du genre humain.
Pour certains, la famille actuelle est en train de s’abîmer parce qu’on a perdu l’idéal traditionnel de « famille chrétienne ». Pour d’autres, n’importe quelle nouveauté  est  un progrès vers  une nouvelle société.  Mais comment doit-être une famille ouverte au projet humanisant de Dieu ? Quelles doivent être ses traits caractéristiques ?
Amour entre époux. Cela d’abord. Le foyer est vivant quand les parents savent s’aimer, s’appuyer mutuellement, partager leurs peines et leurs joies, se pardonner, dialoguer et se faire confiance mutuellement.
Relation parents-enfants. L’amour entre les époux ne suffit pas. Lorsque parents et enfants s’affrontent et communiquent à peine entre eux, la vie familiale devient impossible, la joie disparaît, tout le monde souffre. La famille a besoin d’un climat de confiance mutuelle pour que l’on puisse penser au bien de tous.
Attention aux plus fragiles. Tous doivent se sentir accueillis, soutenus et compris dans leur foyer. Mais la famille devient plus humaine surtout lorsqu’elle prend soin avec amour et affection des plus petits, lorsqu’on aime les aînés d’un amour respectueux et patient, lorsqu’on s’occupe avec attention des malades ou des handicapés, lorsqu’on n’abandonne pas celui qui est en train de traverser des difficultés.
Ouverture à l’égard des nécessiteux. Une famille travaille pour un monde plus humain lorsqu’elle ne s’enferme pas dans ses problèmes et dans ses intérêts mais qu’elle est ouverte aux besoins des autres familles : des foyers brisés vivant des situations conflictuelles et douloureuses et ayant besoin d’appui et de compréhension ; des familles sans travail, sans aucun revenu, qui ont besoin d’aide matérielle ; des familles d’immigrants qui sollicitent accueil et amitié. 
Croissance par rapport à  la foi. C’est au sein de la famille que l’on apprend à vivre les choses importantes. C’est pourquoi elle est le meilleur endroit pour apprendre à croire en ce Dieu bon, Père de tous ; pour connaître le style de vie de Jésus ; pour découvrir sa Bonne Nouvelle ; pour prier ensemble autour de la table ; pour participer à la vie de la communauté des disciples de Jésus. Ces familles chrétiennes contribuent à construire ce monde plus juste, plus digne et plus heureux,  voulu par Dieu. Elles sont une bénédiction pour la société.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Encourage les familles à collaborer dans le projet humanisant de Dieu.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

Fecha

Título

---

José Antonio Pagola

---

HOMILIA - EN

Dec. 29, 2013
Holy Family (A)
Matthew 2:13-15, 19-23

OPEN TO GOD’S PROJECT

The Gospel accounts leave us no room for doubt.  According to Jesus, God has a great project: build up in our world a great human family.  Drawn to this project, Jesus was completely dedicated to help everyone see God as Father, and to help us all to learn to live as brothers and sisters.  This is the path that leads to the salvation of the human race.
For some, their actual family is getting destroyed because they have lost the traditional ideal of a “Christian family”.  For others, any novelty whatsoever is a development toward a new society.  But: how is a family open to God’s humanizing project?  What would that look like?
LOVE BETWEEN SPOUSES.  This is number one.  The home is alive when the parents know how to love each other, mutually support each other, share sufferings and joys, forgive each other, dialogue, and trust in one another.  The family begins to become inhumane when selfishness, arguments and misunderstandings grow.
RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS AND CHILDREN.  It’s not enough for spouses to love each other.  When parents and children are at each other throats and there’s no communication at all, family life becomes impossible, joy disappears, everyone suffers.  The family needs a climate of mutual trust in order to think about the welfare of everyone.
ATTENTION TO THE WEAKEST.  All persons need to find welcome, support and understanding in their home.  But the family becomes more human above all when they take care of the littlest ones with love and tenderness, when they love their elderly with respect and patience, when they look after the sick and the disabled with care, when no one who is going through bad times is abandoned.
OPENNESS TO THE NEEDY.  A family works for a more humane world when it doesn’t close itself in on its own problems and interests, but lives open to the needs of other families: broken homes that live in conflict and sorrow and need support and understanding; families without work or any income that need material help; immigrant families that ask for an open door and friendship.
GROWTH IN FAITH.  In the family one learns about what’s most important.  That’s why it’s the best place to learn to believe in this good God who is Father of all, to get to know Jesus’ way of living, to discover the Good News, to pray together around the dinner table, to join in the life of the community of Jesus’ followers.  Such Christian families contribute to the building of that more just world, a world of dignity and happiness, the world that God wants.  Such families are a blessing for society.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Encourage families to join together in God’s humanizing project.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com