lunes, 2 de diciembre de 2013

12/08/2013 - 2 Advent (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

8 de diciembre de 2013
2 Adviento (A)
Mateo 3, 1-12

RECORRER CAMINOS NUEVOS

Por los años 27 o 28 apareció en el desierto del Jordán un profeta original e independiente que provocó un fuerte impacto en el pueblo judío: las primeras generaciones cristianas lo vieron siempre como el hombre que preparó el camino a Jesús.
Todo su mensaje se puede concentrar en un grito: “Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”. Después de veinte siglos, el Papa Francisco nos está gritando el mismo mensaje a los cristianos: Abrid caminos a Dios, volved a Jesús, acoged el Evangelio.
Su propósito es claro: “Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos”. No será fácil. Hemos vivido estos últimos años paralizados por el miedo. El Papa no se sorprende: “La novedad nos da siempre un poco de miedo porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, programamos y planificamos nuestra vida”. Y nos hace una pregunta a la que hemos de responder: “¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas, que han perdido capacidad de respuesta?“.
Algunos sectores de la Iglesia piden al Papa que acometa cuanto antes diferentes reformas que consideran urgentes. Sin embargo, Francisco ha manifestado su postura de manera clara: “Algunos esperan y me piden reformas en la Iglesia y debe haberlas. Pero antes es necesario un cambio de actitudes”.
Me parece admirable la clarividencia evangélica del Papa Francisco. Lo primero no es firmar decretos reformistas. Antes, es necesario poner a las comunidades cristianas en estado de conversión y recuperar en el interior de la Iglesia las actitudes evangélicas más básicas. Solo en ese clima será posible acometer de manera eficaz y con espíritu evangélico las reformas que necesita urgentemente la Iglesia.
El mismo Francisco nos está indicando todos los días los cambios de actitudes que necesitamos. Señalaré algunos de gran importancia. Poner a Jesús en el centro de la Iglesia: “una Iglesia que no lleva a Jesús es una Iglesia muerta”. No vivir en una Iglesia cerrada y autorreferencial: “una Iglesia que se encierra en el pasado, traiciona su propia identidad”. Actuar siempre movidos por la misericordia de Dios hacia todos sus hijos: no cultivar “un cristianismo restauracionista y legalista que lo quiere todo claro y seguro, y no haya nada”. “Buscar una Iglesia pobre y de los pobres”. Anclar nuestra vida en la esperanza, no “en nuestras reglas, nuestros comportamientos eclesiásticos, nuestros clericalismos”.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribuye a recorrer caminos nuevos en la Iglesia.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko abenduaren 8a
Abendualdiko 2. igandea A
Mateo 3,1-12.

BIDE BERRIAK KORRITU

27 edo 28 urte inguruan, profeta berezi eta bereizi bat agertu zen Jordango basamortuan; zirrara handia eragin zuen judu-herrian: lehen kristau-belaunaldientzat, Jesusi bidea prestatu zion gizona izan zen.
Haren mezu guztia oihu honetan bil daiteke: «Prestatu Jaunaren bidea, zelaitu bidexkak». Hogei menderen ondoren, Frantzisko aita santua oihu bera ari zaigu egiten kristauei: Ireki bideak Jainkoari, itzuli Jesusengana, onartu Ebanjelioa.
Argia da Frantziskoren asmoa: «Bila dezagun bide berriak proposatuko dituen Eliza bat». Ez da gauza erraza. Azken urte hauetan beldurrak zurrundurik bizi izan gara. Aita Santua ez da harritzen: «Berritasunak beldur-apur bat ematen digu beti, zeren segurago sentitzen baikara dena eskupean baldin badugu, geu baldin bagara geure bizitza eraikitzen, programatzen eta planifikatzen dutenak». Eta erantzuna eskatzen digun galdera bat egin digu: «Prest al gaude Jainkoaren berritasunak aurkezten dizkigun bide berriak korritzeko ala egitura zaharkituetan hesiturik bizi nahi dugu, erantzuteko gaitasuna galdua dutenetan?
Elizako sektore batzuek eskaera hau egiten diote Aita Santuari: premiazkotzat jotzen dituzten hainbat erreformari ekiteko ahalik eta lehenen. Halaz guztiz, Frantziskok argiro azaldu du bere jarrera: «Batzuek erreformak espero dituzte Elizan, eta hala eskatzen didate, eta egin beharrekoak dira. Baina, aldez aurretik, jarrera-aldaketa egin behar da».
Mirestekoa iruditzen zait Frantzisko aita santuaren buruargitasun ebanjeliko hori. Ez da lehenengo gauza dekretu erreformatzaileak sinatzea. Lehenik, kristau-elkarteak konbertsio-egoeran ezarri behar dira, eta Elizaren baitan jarrera ebanjelikorik oinarrizkoenak berreskuratu. Giro horretan bakarrik ekin ahalko zaie, era eginkorrean eta espiritu ebanjelikoz, erreformei, Elizak premiaz behar dituenei.
Frantzisko bera ari zaigu adierazten egunero, zein diren beharrezko ditugun jarrera-aldaketak. Aipa ditzadan garrantzi handiko batzuk. Jesus Elizaren erdigunean jartzea: «Jesusengana ez daraman Eliza bat Eliza hila da». Eliza hesitu eta autoerreferentzial batean ez bizitzea: «iraganean hesitzen den Eliza batek saldukeria egiten dio bere nortasunari». Beti Jainkoaren errukiaren eraginpean jardutea haren seme-alaba guztiekiko: ez lantzea «kristautasun berrezargarri eta legezale bat, dena argi eta segur nahi lukeena, baina ezer aurkitu gabe». «Eliza pobre eta pobreena den bat bilatzea». Geure bizitza esperantzan ainguratzea, eta ez «geure arauetan, ez geure portaera eklesiastikoetan, ez geure klerikalismoan».

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Eragin Elizan bide berriak korritzera.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

8 de desembre de 2013
Diumenge II d'Advent (A)
Mateu 3, 1-12

RECÓRRER CAMINS NOUS

Cap als anys 27 o 28 va aparèixer al desert del Jordà un profeta original i independent que va provocar un fort impacte al poble jueu: les primeres generacions cristianes el van veure sempre com l'home que va preparar el camí a Jesús.
Tot el seu missatge es pot concentrar en un crit: "Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves rutes". Després de vint segles, el Papa Francesc ens està proclamant el mateix missatge als cristians: Obriu camins a Déu, torneu a Jesús, acolliu l'Evangeli.
El seu propòsit és clar: "Cerquem de ser una Església que troba camins nous". No serà fàcil. Hem viscut aquests darrers anys paralitzats per la por. El Papa no se sorprèn: "La novetat ens fa sempre una mica de por perquè ens sentim més segurs si ho tenim tot sota control, si som nosaltres els que construïm, programem i planifiquem la nostra vida". I ens fa una pregunta a la qual hem de respondre: "Estem decidits a recórrer els camins nous que la novetat de Déu ens presenta o ens atrinxerem en estructures caduques, que han perdut capacitat de resposta?"
Alguns sectors de l'Església demanen al Papa que emprengui com més aviat millor algunes reformes que consideren urgents. No obstant això, Francesc ha manifestat la seva postura de manera clara: "Alguns esperen i em demanen reformes en l'Església i cal que hi siguin. Però abans cal un canvi d'actituds".
Em sembla admirable la clarividència evangèlica del Papa Francesc. El primer no és signar decrets reformistes. Abans, cal posar les comunitats cristianes en estat de conversió i recuperar a l'interior de l'Església les actituds evangèliques més bàsiques. Només en aquest clima serà possible escometre de manera eficaç i amb esperit evangèlic les reformes que necessita urgentment l'Església.
El mateix Francesc ens està indicant cada dia els canvis d'actituds que necessitem. N'assenyalaré alguns de gran importància. Posar Jesús en el centre de l'Església: "una Església que no porta Jesús és una Església morta". No viure en una Església tancada i autoreferencial: "una Església que es tanca en el passat, traeix la seva pròpia identitat". Actuar sempre moguts per la misericòrdia de Déu envers tots els seus fills: no conrear "un cristianisme restauracionista i legalista que ho vol tot clar i segur, i no troba res". "Cercar una Església pobra i dels pobres". Ancorar la nostra vida en l'esperança, no "en les nostres regles, els nostres comportaments eclesiàstics, els nostres clericalismes".

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Contribueix a recórrer camins nous a l'Església.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

Domingo. 8 decembro 2013.
2º advento (A).
Mt 3, 1-12.

PERCORRER CAMIÑOS NOVOS

Polos anos 27 ou 28 apareceu no deserto do Xordán un profeta orixinal e independente que provocou un forte impacto no pobo xudeu: as primeiras xeracións cristiás vírono sempre como o home que preparou o camiño a Xesús. Toda a súa mensaxe pódese concentrar nun grito: “Preparade o camiño do Señor, achaiade as súas sendas”. Logo de vinte séculos, o Papa Francisco estanos gritando a mesma mensaxe aos cristiáns: Abride camiños a Deus, volvede a Xesús, acollede o Evanxeo.
O seu propósito é claro: “Busquemos ser unha Igrexa que atopa camiños novos”. Non será doado. Temos vivido estes últimos anos paralizados polo medo. O Papa non se sorprende: “A novidade dános sempre un pouco de medo porque nos sentimos máis seguros se temos todo baixo control, se somos nós os que construímos, programamos e planificamos a nosa vida”. E fainos unha pregunta á que temos de responder: “Estamos decididos a percorrermos os camiños novos que a novidade de Deus nos presenta ou atrincheirámonos en estruturas caducas, que perderon capacidade de resposta?”
Algúns sectores da Igrexa pídenlle ao Papa que acometa canto antes diferentes reformas que consideran urxentes. Con todo, Francisco manifestou a súa postura de xeito claro: “Algúns esperan e pídenme reformas na Igrexa e debe habelas. Pero antes é necesario un cambio de actitudes”.
Paréceme admirábel a clarividencia evanxélica do Papa Francisco. O primeiro non é asinar decretos reformistas. Antes, é necesario poñer ás comunidades cristiás en estado de conversión e recuperarmos no interior da Igrexa as actitudes evanxélicas máis básicas. Só nese clima será posíbel acometer de xeito eficaz e con espírito evanxélico as reformas que necesita urxentemente a Igrexa.
O mesmo Francisco nos esta indicando todos os días os cambios de actitudes que necesitamos. Sinalarei algúns de gran importancia. Poñer a Xesús no centro da Igrexa: “unha Igrexa que non leva a Xesús é unha Igrexa morta”. Non vivir nunha Igrexa pechada e autorreferencial: “unha Igrexa que se pecha no pasado, traizoa a súa propia identidade”. Actuar sempre movidos pola misericordia de Deus cara a todos os seus fillos: non cultivar “un cristianismo restauracionista e legalista que o quere todo claro e seguro, e  logo non acha nada”. “Buscar unha Igrexa pobre e dos pobres”. Ancorarmos a nosa vida na esperanza, non nas nosas regras, nos nosos comportamentos eclesiásticos, nos nosos clericalismos”.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.


HOMILIA -IT

8 dicembre 2013
II Avvento (A)
Mt 3, 1-12

PERCORRERE CAMMINI NUOVI

Negli anni 27 o 28 comparve nel deserto del Giordano un profeta originale e indipendente che ebbe un forte impatto sul popolo giudeo: le prime generazioni cristiani lo videro sempre come l’uomo che preparò la via a Gesù.
Tutto il suo messaggio si può concentrare in un grido: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Dopo venti secoli, Papa Francesco sta lanciando a noi cristiani lo stresso messaggio: aprite strade a Dio, tornate a Gesù, accogliete l’Evangelo.
Il suo proposito è chiaro: “Cerchiamo di essere una Chiesa che trovi nuovi cammini”. Non sarà facile. Abbiamo vissuto questi ultimi anni paralizzati dalla paura. Uil Papa non se ne sorprende: “La novità ci fa sempre un po’ paura perché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto sotto controllo, se siamo noi a costruire, programmare e pianificare la nostra vita”. E ci fa una domanda alla quale dobbiamo rispondere: “Siamo decisi a percorrere cammini nuovi  che la novità di Dio ci presenta o ci trinceriamo in strutture caduche, che hanno perso capacità di risposta?
Alcuni settori della Chiesa chiedono al Papa che avvii quanto prima diverse riforme che considerano urgenti. Tuttavia, Francesco ha manifestato la sua posizione in maniera chiara: “Alcuni attendono e mi chiedono riforme nella Chiesa e deve averle. Ma prima è necessario un cambiamento di atteggiamenti”.
Mi sembra mirabile la chiaroveggenza evangelica di Papa Francesco. La prima cosa non è firmare decreti di riforma. Prima, è necessario mettere le comunità cristiane in stato di conversione e ricuperare all’interno della Chiesa gli atteggiamenti evangelici più fondamentali. Solo in questo clima sarà possibile avviare in maniera efficace e con spirito evangelico le riforme di cui ha urgente bisogno la Chiesa.
Lo stesso Francesco ci sta indicando tutti giorni i cambiamenti di atteggiamento di cui abbiamo bisogno. Indicherò alcuni di grande importanza. Porre Gesù al centro della Chiesa: “Una Chiesa che non porti a Gesù è una Chiesa morta”. Non vivere in una Chiesa chiusa e autoreferenziale: “Una Chiesa che si chiuda nel passato tradisce la sua propria identità”. Agire mossi sempre dalla misericordia di Dio verso tutti i suoi figli: non coltivare “un cristianesimo di restaurazione e legalista che vuole tutto chiaro e sicuro e non trova niente”. “Cercare una Chiesa povera e dei poveri”. Ancorare la nostra vita nella speranza, non “nelle nostre regole, nei nostri comportamenti ecclesiastici, nei nostri clericalismi”.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Contribuisci a percorrere cammini nuovi nella Chiesa.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

8 décembre  2013
2 Avent (A)
Matthieu  3, 1-12

PARCOURIR DE NOUVEAUX CHEMINS

Vers les années 27 ou 28, apparut dans le désert du Jourdain un prophète original et indépendant qui eut un grand impact sur le peuple juif: les premières générations chrétiennes l’ont toujours vu comme l’homme qui a frayé un chemin à  Jésus.
Tout son message peut être concentré dans ce cri : « Préparez le chemin du Seigneur ; aplanissez ses routes » Après vingt siècles, le Pape François est en train de nous crier, à nous chrétiens, le même message : Ouvrez des chemins à Dieu, revenez vers Jésus, accueillez l’Evangile.
Son objectif est clair: “Essayons d’être une Eglise à la recherche de nouveaux chemins ». Ce ne sera pas facile. Nous avons vécu ces dernières années paralysés par la peur. Le Pape n’en est pas surpris : « La nouveauté nous fait toujours un peu peur car nous nous sentons plus sûrs si nous contrôlons tout, si c’est nous qui construisons, qui programmons et planifions notre vie ». Et il nous pose une question à laquelle nous devons répondre : « Sommes-nous prêts à parcourir les nouveaux chemins que la nouveauté de Dieu nous présente ou allons-nous nous barricader dans des structures caduques, qui ont perdu leur capacité de réponse ?
Quelques secteurs de l’Eglise demandent au Pape d’entreprendre le plus tôt possible les différentes réformes qu’ils considèrent urgentes. François a cependant manifesté clairement sa position : « Certains attendent et me réclament des réformes dans l’Eglise et on devra les faire. Mais il faut d’abord un changement d’attitudes.
La clairvoyance évangélique du pape François me paraît admirable. La première chose à faire n’est pas de signer des décrets de réformes. Il faut d’abord mettre les communautés chrétiennes en état de conversion et retrouver  au sein de l’Eglise les attitudes évangéliques les plus fondamentales. C’est seulement dans ce climat que l’on pourra entreprendre de manière efficace et dans un esprit évangélique les réformes dont l’Eglise a un besoin urgent.
François, lui-même, est en train de nous indiquer chaque jour les changements d’attitudes dont nous avons besoin. J’en signalerai quelques uns de ceux qui me semblent les plus importants. Mettre Jésus au centre de l’Eglise : « une Eglise qui ne mène pas à Jésus, est une Eglise morte ». Ne pas vivre dans une Eglise enfermée et autoréférentielle : « Une Eglise qui s’enferme dans son passé,  trahit sa propre identité ». Toujours agir mus par la miséricorde de Dieu envers tous ses enfants : ne pas cultiver  un christianisme « restaurateur »  et légaliste qui veut que tout soit clair et sûr et qui ne trouve rien » « Chercher une Eglise pauvre et pour les pauvres ». Enraciner notre vie dans l’espérance et non pas « dans nos règles, dans nos comportements  et nos cléricalismes ».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Contribue à parcourir de nouveaux chemins dans l’Eglise.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

8 de diciembre de 2013
2 Adviento (A)
Mateo 3, 1-12

PERCORRER CAMINHOS NOVOS

Pelos anos 27 ou 28 apareceu no deserto do Jordão um profeta original e independente que provocou um forte impacto no povo judeu: as primeiras gerações cristãs viram-no sempre como o homem que preparou o caminho a Jesus.
Toda a sua mensagem se pode concentrar num grito: “Preparai o caminho do Senhor, alargai os Seus caminhos”. Depois de vinte séculos, o Papa Francisco grita-nos a mesma mensagem aos cristãos: Abram caminhos a Deus, voltai a Jesus, acolhei o Evangelho.
O seu propósito é claro: “Procuremos ser uma Igreja que encontra caminhos novos”. Não será fácil. Temos vivido estes últimos anos paralisados pelo medo. O Papa não se surpreende: “A novidade dá-nos sempre um pouco de medo porque nos sentimos mais seguros se temos tudo debaixo de controlo, se somos nós os que construímos, programamos e planificamos a nossa vida”. E nos faz uma pregunta à que temos de responder: “Estamos decididos a recorrer a caminhos novos que a novidade de Deus nos apresenta ou nos atrincheiramos em estruturas caducas, que perderam a capacidade de resposta?“.
Alguns setores da Igreja pedem ao Papa que avance quanto antes diferentes reformas que consideram urgentes. No entanto, Francisco manifestou a sua postura de forma clara: “Alguns esperam e pedem-me reformas na Igreja e deve havê-las. Mas antes é necessário uma mudança de atitudes”.
Parece-me admirável a clarividência evangélica do Papa Francisco. O primeiro não é firmar decretos reformistas. Antes, é necessário colocar as comunidades cristãs em estado de conversão e recuperar no interior da Igreja as atitudes evangélicas mais básicas. Só nesse clima será possível acometer de forma eficaz e com espírito evangélico as reformas que necessita urgentemente a Igreja.
O mesmo Francisco indica-nos todos os dias as mudanças de atitudes que necessitamos. Indicarei alguns de grande importância. Colocar Jesus no centro da Igreja: “uma Igreja que não leva a Jesus é uma Igreja morta”. Não viver numa Igreja fechada e autorreferencial: “uma Igreja que se encerra no passado, atraiçoa a sua própria identidade”. Atuar sempre, movidos pela misericórdia de Deus, para com todos os Seus filhos: não cultivar “um cristianismo restauracionista e legalista que quer tudo claro e seguro, e não encontra nada”. “Procurar uma Igreja pobre e dos pobres”. Ancorar a nossa vida na esperança, não “nas nossas regras, nos nossos comportamentos eclesiásticos, e nos nossos clericalismos”.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribuye a recorrer caminos nuevos en la Iglesia.
Pásalo.

HOMILIA - EN

Dec. 8, 2013
2nd Sunday of Advent (A)
Matthew 3:1-12

WALKING NEW PATHS

Around the year 27 or 28, there appeared in the desert of the Jordan a prophet both original and independent, who made a big impact on the Jewish people: the first generations of Christians always saw him as the one who prepared the way for Jesus.
His whole message can be summed up in a cry: “Prepare a way for the Lord, make his paths straight”. Twenty centuries later, Pope Francis is crying out the same message to us Christians: Open up paths to God, come back to Jesus, welcome the Gospel.
His intention is clear: “Let us seek to be a Church that finds new paths”.  It’ won’t be easy.  We have lived these last years paralyzed by fear.  The Pope isn’t surprised: “Change always causes some fear, because we feel safer if we have everything under control, if we’re the ones who build, program and plan our life.”  And he asks us a question that we need to answer: “Are we committed to walk the new paths that God’s newness sets before us, or will we dig deeper into out-of-date structures that have lost their capacity to respond?
Some within the Church are asking the Pope to make different reforms that they consider urgent, and to do it as soon as possible.  However, Francis has clearly shown his position: “Some are hoping for and are asking of me reforms in the Church, and so it should be.  But first it’s necessary to have a change of attitude.”
Pope Francis’ Gospel lucidity seems admirable to me.  What’s first isn’t signing reform decrees.  Long before that, we need to put our Christian communities in a mode of conversion and recover the most basic evangelical attitudes within the Church.  Only in such an atmosphere will it be possible to undertake the reforms that the Church urgently needs in an efficient manner, and one that’s done in the spirit of the Gospel.
This same Francis is showing us every day the changes of attitude that we need.  I’ll point out a few of great importance.  Put Jesus in the center of the Church: “a Church that isn’t carrying Jesus is a Church that is dead”.  Don’t live in a closed and self-important Church: “A Church that closes itself in the past betrays its own identity”.  Always act moved by God’s mercy for all God’s children: don’t cultivate “a restoration and legalistic Christianity that wants everything to be clear and safe, and goes nowhere”.  “Seek a Church that is poor and that is of the poor.”  Anchor our life in hope, not “in our rules, our ecclesial protocol, our clericalism”.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Be a part of walking new paths in the Church.
Pass it on.


No hay comentarios:

Publicar un comentario