martes, 26 de julio de 2016

07-31-2016 - 18 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

31-07-2016
18 Tiempo ordinario – C
Lucas 11,13-21

DESENMASCARAR LA INSENSATEZ

El protagonista de la pequeña parábola del «rico insensato» es un terrateniente como aquellos que conoció Jesús en Galilea. Hombres poderosos que explotaban sin piedad a los campesinos, pensando solo en aumentar su bienestar. La gente los temía y envidiaba: sin duda eran los más afortunados. Para Jesús, son los más insensatos.
Sorprendido por una cosecha que desborda sus expectativas, el rico propietario se ve obligado a reflexionar: «¿Qué haré?». Habla consigo mismo. En su horizonte no aparece nadie más. No parece tener esposa, hijos, amigos ni vecinos. No piensa en los campesinos que trabajan sus tierras. Solo le preocupa su bienestar y su riqueza: mi cosecha, mis graneros, mis bienes, mi vida…
El rico no se da cuenta de que vive encerrado en sí mismo, prisionero de una lógica que lo deshumaniza vaciándolo de toda dignidad. Solo vive para acumular, almacenar y aumentar su bienestar material: «Construiré graneros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años; túmbate, come y date buena vida».
De pronto, de manera inesperada, Jesús le hace intervenir al mismo Dios. Su grito interrumpe los sueños e ilusiones del rico: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?». Esta es la sentencia de Dios: la vida de este rico es un fracaso y una insensatez.
Agranda sus graneros, pero no sabe ensanchar el horizonte de su vida. Acrecienta su riqueza, pero empequeñece y empobrece su vida. Acumula bienes, pero no conoce la amistad, el amor generoso, la alegría ni la solidaridad. No sabe dar ni compartir, solo acaparar. ¿Qué hay de humano en esta vida?
La crisis económica que estamos sufriendo es una «crisis de ambición»: los países ricos, los grandes bancos, los poderosos de la tierra… hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades, soñando con acumular bienestar sin límite alguno y olvidando cada vez más a los que se hunden en la pobreza y el hambre. Pero, de pronto nuestra seguridad se ha venido abajo.
Esta crisis no es una más. Es un «signo de los tiempos» que hemos de leer a la luz del evangelio. No es difícil escuchar la voz de Dios en el fondo de nuestras conciencias: «Basta ya de tanta insensatez y tanta insolidaridad cruel». Nunca superaremos nuestras crisis económicas sin luchar por un cambio profundo de nuestro estilo de vida: hemos de vivir de manera más austera; hemos de compartir más nuestro bienestar.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

31-07-2016
Urteko 18. igandea – C
Lukas 11,13-21

ZORAKERIA MOZORROTIKA ATERA

«Aberats zoroaren» parabola labur honen protagonista Jesusek Galilean ezagutu zituen lurjabe handi haien antzekoa da. Jende boteretsua, nekazariak errukirik gabe ustiatzen edo esplotatzen zituena, bere ongizatea handitu beste asmorik ez zuena. Jendeak beldurra zion eta inbidia: dudarik gabe, zoriontsuenak ziren. Jesusentzat, berriz, zoroenak.
Bere usteak gainditu dituen uztaren handitasunaz harriturik, gogoeta egin beharrean gertatu da gure lurjabe aberats hori: «Zer egin nezake?». Bere baitan mintzo da. Haren ingurumarian ez da ageri beste inor. Ematen du ez duela emazterik, ez seme-alabarik, ez adiskide edo auzokorik. Ez dio axola bere lurretan lan egiten duten nekazariez. Bere ongizatea du ardura guztia eta beste aberastasunak: ene uzta, ene aletegiak, ene ondasunak, ene bizitza…
Aberatsa ez da konturatzen hesiturik bizi dela bere baitan, pertsona izaten uzten ez dion logikaren morroi bizi da. Pilatzeko soilik bizi da, metatzeko, bere ondasun materialak handitzeko: «Biltegi handiagoak egingo ditut eta hara jasoko nire ale guztia, nire uzta guztia. Eta orduan esango diot neure buruari: Hadi ezak, baduk pilaturik ondasunik asko urtetako; etzan hadi, emaiok jateari eta ondo bizitzeari».
Baina bat-batean, uste ez duela, Jainkoa tartekatzen du Jesusek. Jainkoaren hitzak eten ditu aberatsaren ametsak eta ilusioak: «Zoroa halakoa, gaur gauean heure bizitza eskatuko diate. Metatu duana, zeinentzat izango duk?» Horixe da Jainkoaren epaia: porrota eta zorakeria da aberats honen bizitza.
Aletegiak handitu ditu, baina ez da gauza izan bere bizitzaren ingurumaria zabaltzeko. Bere aberastasunak ugaldu ditu, baina bere bizia txikiago eta pobreago eginez. Ondasunak metatu ditu, baina ez daki zer den adiskidetasuna, maitasun eskuzabala, alaitasuna, solidaritatea. Ez daki ematen eta partekatzen, soilik biltzea dio axola. Zer da horren bizitzan gizatasunetik?
Jasaten ari garen ekonomi krisia «askoguraren krisia» da: lurralde aberatsek, banketxe handiek, lurreko boteretsuek… geure ahalbideen gainetik bizi nahi izan dugu, ongizatea mugarik gabe nola metatu amestuz, pobretasunean eta gosetean gero eta gehiago murgiltzen ari direnez ahaztuz. Baina, bat-batean, lur jo du gure segurtasunak.
Krisialdi hau ez da beste bat gehiago. «Aldien ezaugarria da», ebanjelioaren argian irakurri beharko genuke. Ez da zail Jainkoaren ahotsa entzutea geure kontzientzian: «Aski da halako zorakeria eta halako solidaritate-ez horretatik». Ez ditugu sekula gaindituko geure ekonomi krisialdiak baldin eta geure biziera sakon kanbiatzen saiatzen ez bagara: era soilagoan bizi beharra dugu, geure ongizatea partekatu beharra dugu.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

31-07-2016
Diumenge 18 durant l’any – C
Lluc 12,13-21

DESEMMASCARAR LA INSENSATESA

El protagonista de la petita paràbola del «ric insensat» és un terratinent com aquells que va conèixer Jesús a Galilea. Homes poderosos que explotaven sense pietat els camperols, pensant només en augmentar el seu benestar. La gent els tenia por i els envejava: sens dubte eren els més afortunats. Per a Jesús, són els més insensats.
Sorprès per una collita que desborda les seves expectatives, el ric propietari es veu obligat a reflexionar: «Què faré?». Parla amb ell mateix. En el seu horitzó no apareix ningú més. No sembla tenir dona, fills, amics ni veïns. No pensa en els pagesos que treballen les seves terres. Només el preocupa el seu benestar i la seva riquesa: la meva collita, els meus graners, els meus béns, la meva vida…
El ric no s’adona que viu tancat en si mateix, presoner d’una lògica que el deshumanitza buidant-lo de tota dignitat. Només viu per acumular, emmagatzemar i augmentar el seu benestar material: «Construiré graners més grans i hi guardaré tot el meu gra i els meus béns. Llavors em diré a mi mateix: Tens molts béns en reserva per a molts anys; reposa, menja, beu i diverteix-te».
Tot d’una, de manera inesperada, Jesús hi fa intervenir el mateix Déu. El seu crit interromp els somnis i il·lusions del ric: «Insensat! Aquesta mateixa nit et reclamaran la vida, i tot això que has acumulat, de qui serà?». Aquesta és la sentència de Déu: la vida d’aquest ric és un fracàs i una insensatesa.
Engrandeix els seus graners, però no sap eixamplar l’horitzó de la seva vida. Incrementa la seva riquesa, però empetiteix i empobreix la seva vida. Acumula béns, però no coneix l’amistat, l’amor generós, l’alegria ni la solidaritat. No sap donar ni compartir, només acaparar. Què hi ha d’humà en aquesta vida?
La crisi econòmica que estem patint és una «crisi d’ambició»: els països rics, els grans bancs, els poderosos de la terra… hem volgut viure per sobre de les nostres possibilitats, somiant amb acumular benestar sense cap límit i oblidant cada vegada més els qui s’enfonsen en la pobresa i la fam. Però, de sobte la nostra seguretat s’ha ensorrat.
Aquesta crisi no és una més. És un «signe dels temps» que hem de llegir a la llum de l’evangeli. No és difícil escoltar la veu de Déu en el fons de les nostres consciències: «Ja n’hi ha prou de tanta insensatesa i tanta insolidaritat cruel». Mai superarem les nostres crisis econòmiques sense lluitar per un canvi profund del nostre estil de vida: hem de viure de manera més austera; hem de compartir més el nostre benestar.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

31-07-2016
18 Tempo ordinario – C
Lucas 11,13-21

DESENMASCARAR A INSENSATEZ

O protagonista da pequena parábola do «rico insensato» é un terratenente como aqueles que coñeceu Xesús na Galilea. Homes poderosos que explotaban sen piedade aos campesiños, pensando só en aumentar o seu benestar. A xente temíaos e envexaba: sen dúbida eran os máis afortunados. Para Xesús, son os máis insensatos.
Sorprendido por unha colleita que desborda as súas expectativas, o rico propietario vese obrigado a reflexionar: «Que farei?». Fala consigo mesmo. No seu horizonte non aparece ninguén máis. Non parece ter esposa, fillos, amigos nin veciños. Non pensa nos campesiños que traballan as súas terras. Só lle preocupa o seu benestar e a súa riqueza: a miña colleita, os meus celeiros, os meus bens, a miña vida…
O rico non se dá conta de que vive encerrado en si mesmo, prisioneiro dunha lóxica que o deshumaniza baleirándoo de toda dignidade. Só vive para acumular, almacenar e aumentar o seu benestar material: «Construirei celeiros máis grandes, e almacenarei alí todo a gra e o resto da miña colleita. E entón direime a min mesmo: Home, tes bens acumulados para moitos anos; tómbate, come e dáte boa vida».
De súpeto, de xeito inesperado, Xesús faille intervir ao mesmo Deus. O seu grito interrompe os soños e ilusións do rico: «Necio, esta noite vanche esixir a vida. O que acumulaches, de quen será?». Esta é a sentenza de Deus: a vida deste rico é un fracaso, é unha insensatez.
Agranda os seus celeiros, pero non sabe ensanchar o horizonte da súa vida. Acrecenta a súa riqueza, pero empequenece e empobrece a súa vida. Acumula bens, pero non coñece a amizade, o amor xeneroso, a alegría nin a solidariedade. Non sabe dar nin compartir, só acaparar. Que hai de humano nesta vida?
A crise económica que estamos a sufrir é unha «crise de ambición»: os países ricos, os grandes bancos, os poderosos da terra… quixemos vivir por encima das nosas posibilidades, soñando con acumular benestar sen límite algún e esquecendo cada vez máis aos que se afunden na pobreza e a fame. Pero, de súpeto a nosa seguridade veu abaixo.
Esta crise non é unha máis. É un «signo dos tempos» que habemos ler á luz do evanxeo. Non é difícil escoitarmos a voz de Deus no fondo das nosas conciencias: «Xa abonda de tanta insensatez e tanta insolidariedade cruel». Nunca superaremos as nosas crises económicas sen loitar por un cambio profundo do noso estilo de vida: temos de vivir de xeito máis austero; habemos compartir máis o noso benestar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

31-07-2016
18 Tempo ordinario – C
Luca 11,13-21

SMASCHERARE L’INSENSATEZZA

Il protagonista della piccola parabola del «ricco insensato» è un latifondista come quelli che Gesù conobbe in Galilea. Uomini potenti che sfruttano senza pietà i contadini, pensando solo ad accrescere il proprio benessere. La gente li temeva e li invidiava: senza dubbio erano i più fortunati. Per Gesù, sono i più insensati.
Sorpreso da un raccolto che supera le sue aspettative, il ricco proprietario si vede obbligato a riflettere: «Che farò?». Parla con se stesso. Nel suo orizzonte non appare nessun altro. Non sembra avere moglie, figli, amici, né vicini. Non pensa ai contadini che lavorano le sue terre. Si preoccupa solo del suo benessere e della sua ricchezza: il mio raccolto, i miei granai, i miei beni, la mia vita…
Il ricco non si rende conto che vive chiuso in se stesso, prigioniero di una logica che lo disumanizza, svuotandolo di ogni dignità. Vive solo per accumulare, ammassare e aumentare il suo benessere materiale. «Costruirò granai più grandi, e ammasserò lì tutto il grano e il resto del mio raccolto. E allora dirò a me stesso: Uomo, possiedi beni accumulati per molti anni; sdraiati, mangia e datti alla bella vita».
Improvvisamente, in maniera inattesa, Gesù fa intervenire lo stesso Dio. Il suo grido interrompe i sogni e le illusioni del ricco: «Stolto, questa notte ti sarà richiesta la vita. Quello che hai accumulato, di chi sarà?». Questa è la sentenza di Dio: la vita di questo ricco è un fallimento e un’insensatezza.
Ingrandisce i suoi granai, ma non sa allargare l’orizzonte della sua vita. Accresce la sua ricchezza, ma impicciolisce e impoverisce la vita. Accumula beni, ma non conosce l’amicizia, l’amore generoso, la gioia, né la solidarietà. Non sa dare, né condividere, solo accaparrare. Che c’è di umano in questa vita?
La crisi economica che stiamo soffrendo è una crisi di «ambizione»: i paesi ricchi, le grandi banche, i potenti della terra… abbiamo voluto vivere al di sopra delle nostre possibilità, sognando di accumulare benessere senza alcun limite e dimenticando sempre più quelli che sprofondano nella povertà e nella fame. Ma improvvisamente la nostra sicurezza è venuta meno.
Questa crisi non è una in più. È un «segno dei tempi» che dobbiamo leggere alla luce dell’evangelo. Non è difficile ascoltare la voce di Dio nel profondo delle nostre coscienze: «Basta ormai tanta insensatezza e tanta crudele non solidarietà». Non supereremo mai le nostre crisi economiche senza lottare per un cambiamento profondo del nostro stile di vita; dobbiamo vivere in maniera più austera; dobbiamo condividere di più il nostro benessere.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

31-07-2016
18 Temps ordinaire – C
Luc 11,13-21

DÉMASQUER LA STUPIDITÉ

Le protagoniste de la petite parabole du «riche insensé» est un propriétaire terrien comme ceux que Jésus a connus en Galilée. Des hommes puissants qui exploitaient sans pitié les paysans, ne songeant qu’à accroître leur bien-être. Les gens les craignaient et les jalousaient: ils étaient, sans doute, les plus fortunés. Pour Jésus, ce sont les plus insensés.
Surpris par une récolte qui dépasse ses attentes, le riche propriétaire se sent obligé de réfléchir: «Que vais-je faire?». Il parle avec lui-même. Personne d’autre à l’horizon. Il semble n’avoir ni épouse, ni fils, ni amis ou voisins. Il ne pense pas aux paysans qui travaillent ses terres. Seuls son bien-être et sa richesse le préoccupent: ma récolte, mes greniers, mes biens, ma vie…
Le riche ne se rend pas compte qu’il vit enfermé sur soi-même, prisonnier d’une logique qui le déshumanise en le vidant de toute dignité. Il ne vit que pour accumuler, emmagasiner, et accroître son bien-être matériel: «Je bâtirai des greniers plus grands, pour y emmagasiner tout le grain et le reste de la récolte. Alors, je me dirai à moi-même: Te voilà avec des biens accumulés pour des années: couche-toi, mange et vis de ta belle vie».
Tout à coup, de façon inattendue, Jésus fait intervenir Dieu lui-même. Son cri interrompt les rêves et les illusions du riche: «Insensé, cette nuit on va te demander ta vie. A qui reviendra ce que tu as accumulé?». Voilà la sentence de Dieu: la vie de ce riche est un échec, une stupidité.
Il agrandit ses greniers mais il ne sait pas élargir l’horizon de sa vie. Il augmente sa richesse mais il rétrécit et appauvrit sa vie. Il accumule des biens mais il ne connaît ni l’amitié, ni l’amour généreux, ni la joie ou la solidarité. Il ne sait ni donner ni partager, seulement accaparer. Qu’y a-t-il d’humain dans cette vie?
La crise économique que nous sommes en train de subir est une «crise d’ambition»: les pays riches, les grandes banques, les puissants de la terre… ont voulu vivre au dessus leurs possibilités, en rêvant d’accumuler du bien-être sans aucune limite et en oubliant de plus en plus, ceux qui s’enfoncent dans la pauvreté et dans la faim. Mais tout à coup notre sécurité s’est effondrée.
Cette crise n’en est pas une de plus. C’est un «signe des temps» qu’il nous faut lire à la lumière de l’évangile. Ce n’est pas difficile d’entendre la voix de Dieu au fond de nos consciences: «Assez de tant de bêtise et de manque cruel de solidarité». Nous ne surmonterons jamais nos crises économiques sans une lutte pour un changement profond dans notre style de vie: il nous faut vivre de façon plus austère; nous devons partager davantage notre bien-être.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

31-07-2016
18 Tempo ordinário – C
Lucas 11,13-21

DESMASCARAR A INSENSATEZ

O protagonista da pequena parábola do «rico insensato» é um proprietário de terras como aqueles que conheceu Jesus na Galileia. Homens poderosos que exploravam sem piedade os camponeses, pensando só em aumentar o seu benestar. As pessoas temiam-nos e invejavam-nos: sem dúvida eram os mais afortunados. Para Jesus, são os mais insensatos.
Surpreendido por uma colheita que ultrapassa as suas expectativas, o rico propietário vê-se obrigado a refletir: «¿Que farei?». Fala consigo mesmo. No seu horizonte não aparece ninguém mais. Não parece ter esposa, filhos, amigos nem vizinhos. Não pensa nos camponeses que trabalham as suas terras. Só o preocupa o seu benestar e a sua riqueza: a minha colheita, os meus celeiros, os meus bens, a minha vida…
O rico não se dá conta de que vive encerrado em si mesmo, prisionero de uma lógica que o desumaniza esvaziando-o de toda a dignidade. Só vive para acumular, armazenar e aumentar o seu benestar material: «Construirei celeiros maiores, e armazenarei alí todo o grão e o resto da minha colheita. E então direi a mim mesmo: Homem, tens bens acumulados para muitos anos; deita-te, come e dá-te boa vida».
De repente, de forma inesperada, Jesus faz intervir ao mesmo Deus. O seu grito interrompe os sonhos e ilusões do rico: «Nescio, esta noite vão exigir-te a vida. O que acumulas-te, de quem será?». Esta é a sentênça de Deus: a vida deste rico é um fracasso e uma insensatez.
Aumenta os seus celeiros, mas não sabe ampliar o horizonte da sua vida. Acrescenta a sua riqueza, mas despreza e empobrece a sua vida. Acumula bens, mas não conhece a amizade, o amor generoso, a alegria nem a solidariedade. Não sabe dar nem partilhar,  só comprar. Que há de humano nesta vida?
A crise económica que estamos a sofrer é uma «crise de ambição»: os países ricos, os grandes bancos, os poderosos da terra… temos querido viver acima das nossas possibilidades, sonhando com acumular benestar sem limite algum e esquecendo cada vez mais os que se afundam na pobreza e na fome. Mas, de repente a nossa segurança veio-se abaixo.
Esta crise não é uma mais. É um «sinal dos tempos» que temos de ler à luz do evangelho. Não é difícil escutar a voz de Deus no fundo das nossas consciências: «Basta já de tanta insensatez e tanta falta de solidariedade cruel». Nunca superaremos as nossas crises económicas sem lutar por uma mudança profunda do nosso estilo de vida: temos de viver de forma mais austera; temos de partilhar mais o nosso benestar.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

07-31-2016
18 Ordinary – C
Luke 12,13-21

UNMASKING FOOLISHNESS

The protagonist of the little parable about the «foolish rich man» is a landowner like those known by Jesus in Galilee. Powerful men who ruthlessly exploited farm-workers, thinking only about increasing their own welfare. The people feared and envied them: doubtlessly they were the fortunate ones. For Jesus, they are the most foolish.
Surprised by a harvest that went far beyond his expectations, the rich landowner finds himself obliged to think: «What am I to do?». He’s talking to himself. In his horizon no one else is around. It seems he doesn’t have a wife, children, friends or neighbors. He’s not thinking about the farm-workers who work his fields. He’s only concerned about his welfare and wealth: my harvest, my barns, my goods, my life…
The rich man doesn’t understand that he lives closed in on himself, prisoner of a logic that dehumanizes him, emptying him of all dignity. He only lives to accumulate, store and increase his material welfare: «I will pull down my barns and build bigger ones, and store all my grain and my goods in them, and I will say to my soul: My soul, you have plenty of good things laid by for many years to come; take things easy, eat, drink, have a good time».
Suddenly, unexpectedly, Jesus has God intervene. God’s cry interrupts the rich man’s dreams and illusions: «Fool! This very night the demand will be made for your soul; and this hoard of yours, whose will it be then?». This is God’s sentence: this rich man’s life is a failure and a foolishness.
He builds his barns bigger, but doesn’t know how to broaden the horizon of his life. He grows his wealth, but diminishes and impoverishes his life. He accumulates goods, but doesn’t know friendship, generous love, joy or solidarity. He doesn’t know how to give or share, only hoard. What of humanity is there in such a life?
The economic crisis we are suffering is a «crisis of ambition»: the rich countries, the huge banks, the powerful of the world… we’ve wanted to live above our possibilities, dreaming about accumulating well-being without any limit, and forgetting more and more those who sink into poverty and hunger. But suddenly our security falls apart.
This crisis isn’t just one crisis more. It is a «sign of the times» that we need to read in the light of the Gospel. It’s not difficult to hear God’s voice in the depths of our consciences: «Enough now of so much foolishness and so much cruel lack of solidarity». We will never overcome our economic crises without fighting for a profound change in our way of life: we need to live more austerely; we need to share more our well-being.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


lunes, 18 de julio de 2016

07-24-2016 - 17 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

24-07-2016
17 Tiempo ordinario – C
Lucas 11,1-13

REAPRENDER LA CONFIANZA

Lucas y Mateo han recogido en sus respectivos evangelios unas palabras de Jesús que, sin duda, quedaron muy grabadas en sus seguidores más cercanos. Es fácil que las haya pronunciado mientras se movía con sus discípulos por las aldeas de Galilea, pidiendo algo de comer, buscando acogida o llamando a la puerta de los vecinos.
Probablemente, no siempre reciben la respuesta deseada, pero Jesús no se desalienta. Su confianza en el Padre es absoluta. Sus seguidores han de aprender a confiar como él: «Os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Jesús sabe lo que está diciendo pues su experiencia es esta: «quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre».
Si algo hemos de reaprender de Jesús en estos tiempos de crisis y desconcierto en su Iglesia es la confianza. No como una actitud ingenua de quienes se tranquilizan esperando tiempos mejores. Menos aún como una postura pasiva e irresponsable, sino como el comportamiento más evangélico y profético de seguir hoy a Jesús, el Cristo. De hecho, aunque sus tres invitaciones apuntan hacia la misma actitud básica de confianza en Dios, su lenguaje sugiere diversos matices.
«Pedir» es la actitud propia del pobre que necesita recibir de otro lo que no puede conseguir con su propio esfuerzo. Así imaginaba Jesús a sus seguidores: como hombres y mujeres pobres, conscientes de su fragilidad e indigencia, sin rastro alguno de orgullo o autosuficiencia. No es una desgracia vivir en una Iglesia pobre, débil y privada de poder. Lo deplorable es pretender seguir hoy a Jesús pidiendo al mundo una protección que solo nos puede venir del Padre.
«Buscar» no es solo pedir. Es, además, moverse, dar pasos para alcanzar algo que se nos oculta porque está encubierto o escondido. Así ve Jesús a sus seguidores: como «buscadores del reino de Dios y su justicia». Es normal vivir hoy en una Iglesia desconcertada ante un futuro incierto. Lo extraño es no movilizarnos para buscar juntos caminos nuevos para sembrar el Evangelio en la cultura moderna.
«Llamar» es gritar a alguien al que no sentimos cerca, pero creemos que nos puede escuchar y atender. Así gritaba Jesús al Padre en la soledad de la cruz. Es explicable que se oscurezca hoy la fe de no pocos cristianos que aprendieron a decirla, celebrarla y vivirla en una cultura premoderna. Lo lamentable es que no nos esforcemos más por aprender a seguir hoy a Jesús gritando a Dios desde las contradicciones, conflictos e interrogantes del mundo actual.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-07-24
Urteko 17. igandea – C
Lukas 11,1-13

KONFIANTZA BERRIKASI

Lukasek eta Mateok, nork bere ebanjelioan, Jesusen hitz batzuk dakartzate, dudarik gabe haren ikaslerik hurbilekoengan sakon ezarriak gelditu zirenak. Segur aski, ikasleekin Galileako herrixketan zebilenean esango zituen, jatekoaren eskean, ostatu bila edo bertakoen artean ate joka zebilenean.
Apika, ez zuten beti nahi bezalako erantzunik jasotzen, baina Jesusek ez zuen etsitzen. Erabatekoa zuen Aitarekiko konfiantza. Ikasleek ere Aitagan konfiantza izaten ikasi behar dute: «Hauxe esaten dizuet: Eskatu, eta emango dizue Jainkoak; bilatu, eta aurkituko duzue; jo atea, eta zabalduko zaizue». Jesusek badaki zer ari den esaten, hauxe baitu bere esperientzia: «eskatzen duenak hartu egiten du, bilatzen duenak aurkitu eta ate joka ari denari ireki egiten zaio».
Konfiantza da Elizak bizi duen krisialdi eta nahasmendu honetan Jesusengandik, zerbait izatekotan, berrikasi beharrekoa. Ez, noski, jarrera xinplea biziz, aldi hobeen geldoturik zain jarriz beren burua lasaitzen dutenak bezala. Askoz gutxiago jarrera pasiboa eta erantzukizunik gabea biziz, baizik Jesusi, Kristori, jarraitzeko portaera ebanjelikoa eta profetikoa hartuz. Izatez, Jesusen hiru gonbitek Jainkoaganako oinarrizko konfiantza bera markatzen badute ere, haren hizkerak ñabardura desberdinak iradokitzen ditu.
«Eskatu»: pobrearen jarrera berezia da, bere ahaleginez lortu ezin duenak beste norbaitengandik hartu behar duenaren jarrera. Honela irudikatzen ditu Jesusek bere jarraitzaileak: gizon-emakume pobre bezala, beren ahuldadearen eta pobretasunaren jakinaren gaineko, harrokeria eta buruaskitasun izpirik gabeko bezala. Ez da inolako ezbeharra Eliza pobre batean bizitzea, ahulean, botererik gabean. Aitzitik, hau da gauza negargarria: Jesusi jarraitu nahi izatea, baina Aitagandik bakarrik etor daitekeena munduari eskatuz.
«Bilatu»: Kontua ez da eskatzea soilik. Gainera, mugitzea da, zerbait lortzeko urratsak egin beharra: ezkutuan edo tapaturik dagoelako ikusten ez dugun hura lortzeko. Honela irudikatzen ditu Jesusek bere jarraitzaileak: «Jainkoaren erreinuaren eta haren zuzentasunaren bilatzaile bezala». Normala da gaur Eliza zurt eginik bizitzea ziurtasunik gabeko etorkizunaren aurrean. Beste hau da harritzekoa: pausorik ez ematea guztiek batean bide berrien bila gaur egungo kulturan Ebanjelioa ereiteko.
«Jo atea»: hurbil dugula sentitu ez, baina entzuten eta kasu egiten ahal digula uste dugunari oihu egitea da. Horrela egiten zion oihu Jesusek Aitari gurutzean. Ulertzekoa da gaur kristau askoren fedea, kultura aurremoderno baten adierazten, ospatzen eta bizitzen ikasi zuten hura, lausoturik gelditzea. Beste hau da gauza tamalgarria: ez garela ahalegintzen Jesusi jarraitzen Jainkoari oihu eginez gaur egungo munduko kontraesanen, gatazken eta galdekizunen artetik.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

24-07-2016
Diumenge 17 durant l’any – C
Lluc 11,1-13

TORNAR A APRENDRE LA CONFIANÇA

Lluc i Mateu han recollit en els seus respectius evangelis unes paraules de Jesús que, sens dubte, van quedar molt gravades en els seus seguidors més propers. És fàcil que les hagués pronunciat mentre es movia amb els seus deixebles pels llogarrets de Galilea, demanant una mica de menjar, cercant acolliment o trucant a la porta dels veïns.
Probablement, no sempre rebien la resposta desitjada, però Jesús no es desanimava. La seva confiança en el Pare és absoluta. Els seus seguidors han d’aprendre a confiar com ell: «I jo us dic: Demaneu, i us donaran; cerqueu, i trobareu; truqueu, i us obriran». Jesús sap el que està dient perquè la seva experiència és aquesta: «el qui demana, rep; el qui cerca, troba; i a qui truca, li obren».
Si alguna cosa hem de tornar a aprendre de Jesús en aquests temps de crisi i de desconcert en la seva Església és la confiança. No com una actitud ingènua dels que es tranquil·litzen esperant temps millors. Menys encara com una postura passiva i irresponsable, sinó com el comportament més evangèlic i profètic de seguir avui Jesús, el Crist. De fet, encara que les seves tres invitacions apunten cap a la mateixa actitud bàsica de confiança en Déu, el seu llenguatge suggereix diversos matisos.
«Demanar» és l’actitud pròpia del pobre que necessita rebre d’un altre el que no pot aconseguir amb el seu propi esforç. Així s’imaginava Jesús als seus seguidors: com a homes i dones pobres, conscients de la seva fragilitat i indigència, sense cap rastre d’orgull o d’autosuficiència. No és una desgràcia viure en una Església pobra, feble i privada de poder. El deplorable és pretendre seguir avui Jesús demanant al món una protecció que només ens pot venir del Pare.
«Cercar» no és només demanar. És, a més, moure, donar passos per aconseguir alguna cosa que se’ns oculta perquè està encoberta o amagada. Així veu Jesús als seus seguidors: com «cercadors del regne de Déu i la seva justícia». És normal viure avui en una Església desconcertada davant un futur incert. El cas estrany és no mobilitzar-se per cercar tots plegats camins nous per sembrar l’Evangeli en la cultura moderna.
«Trucar» és cridar algú a qui no sentim a prop, però creiem que ens pot escoltar i atendre. Així cridava Jesús al Pare en la solitud de la creu. És explicable que s’enfosqueixi avui la fe de no pocs cristians que van aprendre a dir-la, celebrar-la i viure-la en una cultura premoderna. El lamentable és que no ens esforcem més per aprendre a seguir avui Jesús cridant Déu des de les contradiccions, conflictes i interrogants del món actual.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

24-07-2016
17 Tempo ordinario – C
Lucas 11,1-13

REAPRENDER A CONFIANZA

Lucas e Mateu recolleron nos seus respectivos evanxeos unhas palabras de Xesús que, sen dúbida, quedaron moi gravadas nos seus seguidores máis próximos. É fácil que as pronunciase mentres se movía cos seus discípulos polas aldeas de Galilea, pedindo algo para comeren, buscando acollida ou chamando á porta dos veciños.
Probabelmente, non sempre reciben a resposta desexada, pero Xesús non se desalenta. A súa confianza no Pai é absoluta. Os seus seguidores han aprender a confiaren coma el: «A vós, dígovos: pedide e darásevos, buscade e acharedes, chamade e abrirásevos». Xesús sabe ben o que está a dicir, pois a súa experiencia é esta: «quen pide recibe, quen busca acha, e ao que chama ábreselle».
Se algo temos de reaprender de Xesús nestes tempos de crises e desconcerto na súa Igrexa é a confianza. Non como unha actitude inxenua de quen se tranquiliza esperando tempos mellores. Menos aínda coma unha postura pasiva e irresponsábel, senón como o comportamento máis evanxélico e profético de seguirmos hoxe a Xesús, o Cristo. De feito, aínda que os seus tres convites apuntan cara á mesma actitude básica de confianza en Deus, a súa linguaxe suxire diversos matices.
«Pedir» é a actitude propia do pobre que necesita recibir doutro o que non pode conseguir co seu propio esforzo. Así imaxinaba Xesús aos seus seguidores: como homes e mulleres pobres, conscientes da súa fraxilidade e indixencia, sen rastro algún de orgullo ou autosuficiencia. Non é unha desgraza vivir nunha Igrexa pobre, débil e privada de poder. O deplorábel é pretender seguir hoxe a Xesús pedindo ao mundo unha protección que só nos pode vir do Pai.
«Buscar» non é só pedir. É, ademais, moverse, dar pasos para alcanzar algo que se nos oculta porque está encuberto ou escondido. Así ve Xesús aos seus seguidores: como «buscadores do reino de Deus e a súa xustiza». É normal vivir hoxe nunha Igrexa desconcertada ante un futuro incerto. O estraño é non mobilizarnos para buscarmos xuntos camiños novos para sementar o Evanxeo na cultura moderna.
«Chamar» é gritar a alguén ao que non sentimos preto, pero cremos que nos pode escoitar e atender. Así gritaba Xesús ao Pai na soidade da cruz. É explicábel que se escureza hoxe a fe de non poucos cristiáns que aprenderon a dicila, celebrala e vivila nunha cultura premoderna. O lamentábel é que non nos esforcemos máis por aprender a seguir hoxe a Xesús gritando a Deus desde as contradicións, conflitos e interrogantes do mundo actual.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

24-07-2016
17 Tempo ordinario – C
Luca 11,1-13

IMPARARE DI NUOVO LA FIDUCIA

Luca e Matteo hanno raccolto nei loro rispettivi evangeli delle parole di Gesù che, senza dubbio, rimasero molto impresse nei suoi seguaci più vicini. È facile che le abbia pronunciate mentre si muoveva con i suoi discepoli per i villaggi di Galilea, chiedendo qualcosa da mangiare, cercando accoglienza o bussando alla porta dei vicini.
Probabilmente non sempre ricevono la risposta desiderata, ma Gesù non si scoraggia. La sua fiducia nel Padre è assoluta. I suoi seguaci devono imparare ad aver fiducia come lui: «Vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto». Gesù sa quel che sta dicendo poiché la sua esperienza è questa: «chi chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa è aperto».
Se dobbiamo imparare di nuovo qualcosa da Gesù in questi tempi di crisi e sconcerto nella sua Chiesa è la fiducia. Non come l’atteggiamento ingenuo di quelli che si tranquillizzano aspettando tempi migliori. Meno ancora come una posizione passiva e irresponsabile, ma come il comportamento più evangelico e profetico del seguire oggi Gesù, il Cristo. Di fatto, anche se i suoi tre inviti puntano verso lo stesso atteggiamento di base di fiducia in Dio, il suo linguaggio suggerisce diverse sfumature.
«Chiedere» è l’atteggiamento proprio del povero che ha bisogno di ricevere dall’altro quel che non può ottenere con il suo proprio sforzo. Così Gesù immaginava i suoi seguaci: come uomini e donne poveri, coscienti della loro fragilità e indigenza, senza alcun tratto di orgoglio o autosufficienza. Non è una disgrazia vivere in una Chiesa povera, debole e senza potere. Quel che è deplorevole è pretendere di seguire oggi Gesù chiedendo al mondo una protezione che ci può venire solo dal Padre.
«Cercare» non è solo chiedere. È anche muoversi, fare passi per raggiungere qualcosa che non vediamo perché è coperto o nascosto. Così Gesù vede i suoi seguaci: come «cercatori del Regno di Dio e della sua giustizia». È normale vivere oggi in una Chiesa sconcertata di fronte a un futuro incerto. La cosa strana è non muoverci per cercare insieme nuove strade per seminare l’Evangelo nella cultura moderna.
«Bussare» è gridare a qualcuno che non sentiamo vicino, ma crediamo che ci può ascoltare e assistere. Così Gesù gridava al Padre nella solitudine della croce. È spiegabile che si oscuri oggi la fede di non pochi cristiani che impararono a dirla, celebrarla e viverla in una cultura pre-moderna. La cosa deplorevole è che non ci sforziamo di più per imparare a seguire oggi Gesù, gridando a Dio dalle contraddizioni, conflitti e interrogativi del mondo attuale.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

24-07-2016
17 Temps ordinaire – C
Luc 11,1-13

REAPPRENDRE LA CONFIANCE

Luc et Matthieu ont recueilli dans leurs évangiles respectifs quelques paroles de Jésus qui étaient restées sans doute profondément gravées chez ses disciples les plus proches. Il les aurait certainement prononcées lorsqu’il parcourrait avec ses disciples les villages de Galilée, en demandant quelque chose à manger, ou lorsqu’il cherchait un accueil en frappant à la porte des habitants.
Certainement qu’ils ne recevaient pas toujours la réponse attendue. Jésus ne se décourage pas. Sa confiance en son Père est absolue. Ses disciples doivent apprendre aussi à faire confiance comme lui: «Moi, je vous dis : demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et l’on vous ouvrira». Jésus sait ce qu’il dit car voici son expérience: «celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et à celui qui frappe, la porte lui est ouverte».
S’il y a quelque chose à réapprendre de Jésus en ces temps de crise et de désorientation dans son Eglise, c’est la confiance. Non pas comme une attitude naïve de ceux qui restent tranquilles en attendant des temps meilleurs. Encore moins, en restant dans une attitude passive et irresponsable, mais en ayant, à la suite de Jésus le Christ, un comportement plus évangélique et prophétique.
«Demander» est l’attitude propre au pauvre qui a besoin de recevoir d’un autre ce qu’il ne réussit pas à avoir par son propre effort. C’est ainsi que Jésus imaginait ses disciples: des hommes et des femmes pauvres, conscients de leur fragilité et de leur indigence, sans aucune trace d’orgueil ou d’autosuffisance. Ce n’est pas un malheur que de vivre dans une Eglise pauvre, faible et privée de pouvoir. Ce qui est déplorable c’est de prétendre aujourd’hui suivre Jésus en sollicitant du monde une protection qui ne peut nous venir que du Père.
«Chercher» n’est pas seulement demander. C’est en plus, bouger, faire des pas pour atteindre quelque chose qui nous est dissimulé car c’est secret ou caché. Jésus voit ses disciples comme des «chercheurs du royaume de Dieu et de sa justice». C’est normal de vivre aujourd’hui dans une Eglise déconcertée face à un avenir incertain. Ce qui est étrange c’est que nous ne nous mobilisions pas pour chercher ensemble des chemins nouveaux afin de semer l’Evangile dans la culture moderne.
«Appeler» consiste à crier vers quelqu’un qui n’est pas proche, mais dont on est sûr qu’il peut nous écouter et s’occuper de nous. C’est ainsi que Jésus criait vers son Père dans la solitude de la croix. C’est compréhensible qu’aujourd’hui s’obscurcisse la foi de pas mal de chrétiens qui avaient appris à la dire, à la célébrer et à la vivre dans une culture pré moderne. Ce qui est lamentable c’est que nous ne nous efforcions pas davantage pour apprendre à suivre Jésus aujourd’hui, en criant vers Dieu à partir de nos contradictions, (et) à partir des conflits et des interrogations du monde actuel.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

24-07-2016
17 Tempo ordinário – C
Lucas 11,1-13

REAPRENDER A CONFIANÇA

Lucas e Mateus recolheram nos seus respetivos evangelhos umas palavras de Jesus que, sem dúvida, ficaram muito gravadas nos Seus seguidores mais próximos. É fácil que as tenha pronunciado enquanto se deslocava com os Seus discípulos pelas aldeias da Galileia, pedindo algo de comer, procurando acolhimento ou chamando à porta dos vizinhos.
Provavelmente, nem sempre recebem a resposta desejada, mas Jesus não desalenta. A Sua confiança no Pai é absoluta. Os Seus seguidores hão-de aprender a confiar como Ele: «Digo-vos: pedi e será dado, buscai e achareis, chamai e se vos abrirá». Jesus sabe o que está a dizer pois a Sua experiência é esta: «quem pede recebe, quem procura encontra, e ao que chama se lhe abre».
Se algo temos de reaprender de Jesus nestes tempos de crise e desconcerto na Sua Igreja é a confiança. Não como uma atitude ingénua de quem se tranquiliza esperando tempos melhores. Menos ainda como uma postura passiva e irresponsável, mas como o comportamento mais evangélico e profético de seguir hoje a Jesus, o Cristo. De facto, apesar dos Seus três convites apontarem para a mesma atitude básica de confiança em Deus, a Sua linguagem sugere diversos matizes.
«Pedir» é a atitude própria do pobre que necessita de receber de outro o que não pode conseguir com o seu próprio esforço. Assim imaginava Jesus os Seus seguidores: como homens e mulheres pobres, conscientes da sua fragilidade e indigência, sem rasto algum de orgulho ou autosuficiência. Não é uma desgraça viver numa Igreja pobre, débil e privada de poder. O deplorável é pretender seguir hoje a Jesus pedindo ao mundo uma proteção que só nos pode vir do Pai.
«Procurar» não é só pedir. É, além disso, mover-se, dar passos para alcançar algo que se nos oculta porque está encoberto ou escondido. Assim vê Jesus os Seus seguidores: como «procurando o reino de Deus e a Sua justica». É normal viver hoje numa Igreja desconcertada ante un futuro incerto. O estranho é não nos mobilizarmos para procurar juntos, caminhos novos para semear o Evangelho na cultura moderna.
«Chamar» é gritar a alguém que não sentimos perto, mas acreditamos que nos pode escutar e atender. Assim gritava Jesus ao Pai na solidão da cruz. É explicável que se obscureça hoje a fé de não poucos cristãos que aprenderam a dize-la, celebra-la e vive-la numa cultura pré-moderna. O lamentável é que não nos esforçemos mais por aprender a seguir hoje Jesus gritando a Deus desde as contradições, conflitos e interrogações do mundo atual.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

07-24-2016
17 Ordinary – C
Luke 11,1-13

RELEARNING TRUST

Luke and Matthew have gathered in their respective Gospels some of Jesus’ words that without doubt remain deeply engraved in the minds of his closest followers. They easily could have been words that were used while Jesus moved about with his disciples through the Galilean villages, asking for something to eat, seeking friendly faces, or knocking at a neighbor’s door.
They probably didn’t always receive the answer they wanted, but Jesus doesn’t give up. His trust in the Father is absolute. His followers should learn to trust as he does: «So I say to you: Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and the door will be opened to you». Jesus knows what he’s saying since such is his experience: «everyone who asks, receives; everyone who seeks, finds; everyone who knocks will have the door opened».
If there’s something that we need to relearn about Jesus in these times of crisis and confusion in his Church, is trust. Not as a naïve attitude of someone sitting around waiting for better times. Even less so a passive and irresponsible posture, but rather a more evangelical and prophetic behavior of following Jesus the Christ right here and right now. In fact, though his three invitations point toward the same basic attitude of trust in God, his language suggests diverse nuances.
«Ask» is the proper attitude of the poor who need to receive from another what they can’t get by their own effort. Thus did Jesus imagine his followers: as men and women who are poor, conscious of their frailty and extreme poverty, without any indication of pride or self-sufficiency. It’s not a disgrace to live in a Church that is poor, weak and deprived of power. What’s deplorable is to try to follow Jesus today by asking of the world a kind of protection that can come to us only from the Father.
«Seek» isn’t just asking. It’s more: get going, step out to reach something that is hidden from us because it’s covered or concealed. Thus Jesus sees his followers: as «seekers of God’s Reign and God’s justice». It’s normal to live today in a Church that is confused in the face of an uncertain future. What’s strange is that we don’t mobilize ourselves to seek together new paths to sow the Gospel in our modern culture.
«Knock» is to make a loud noise for someone to whom we don’t feel close to, but we believe can listen to and attend to us. Thus Jesus shouts out to his Father in the loneliness of the cross. It’s understandable that today we find blocked the faith of not a few Christians who learned to talk about, celebrate and live faith in a pre-modern culture. What’s sad is that we don’t push ourselves more to learn to follow Jesus today, shouting out to God from the contradictions, conflicts and questions of the world we live in.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com