lunes, 22 de abril de 2013

04/28/2013 - 5nd Sunday of Easter (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

28 de abril de 2013
5 Pascua (C)
Juan 13,31-33a.34-35

AMISTAD DENTRO DE LA IGLESIA

Es la víspera de su ejecución. Jesús está celebrando la última cena con los suyos. Acaba de lavar los pies a sus discípulos. Judas ha tomado ya su trágica decisión, y después de tomar el último bocado de manos de Jesús, se ha marchado a hacer su trabajo. Jesús dice en voz alta lo que todos están sintiendo: "Hijos míos, me queda ya poco de estar con vosotros".
Les habla con ternura. Quiere que queden grabados en su corazón sus últimos gestos y palabras: "Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que os conocerán todos que sois mis discípulos será que os amáis unos a otros". Este es el testamento de Jesús.
Jesús habla de un "mandamiento nuevo". ¿Dónde está la novedad? La consigna de amar al prójimo está ya presente en la tradición bíblica. También filósofos diversos hablan de filantropía y de amor a todo ser humano. La novedad está en la forma de amar propia de Jesús: "amaos como yo os he amado". Así se irá difundiendo a través de sus seguidores su estilo de amar.
Lo primero que los discípulos han experimentado es que Jesús los ha amado como a amigos: "No os llamo siervos... a vosotros os he llamado amigos". En la Iglesia nos hemos de querer sencillamente como amigos y amigas. Y entre amigos se cuida la igualdad, la cercanía y el apoyo mutuo. Nadie está por encima de nadie. Ningún amigo es señor de sus amigos.
Por eso, Jesús corta de raíz las ambiciones de sus discípulos cuando los ve discutiendo por ser los primeros. La búsqueda de protagonismos interesados rompe la amistad y la comunión. Jesús les recuerda su estilo: "no he venido a ser servido sino a servir". Entre amigos nadie se ha de imponer. Todos han de estar dispuestos a servir y colaborar.
Esta amistad vivida por los seguidores de Jesús no genera una comunidad cerrada. Al contrario, el clima cordial y amable que se vive entre ellos los dispone a acoger a quienes necesitan acogida y amistad. Jesús les ha enseñado a comer con pecadores y gentes excluidas y despreciadas. Les ha reñido por apartar a los niños. En la comunidad de Jesús no estorban los pequeños sino los grandes.
Un día, el mismo Jesús que señaló a Pedro como "Roca" para construir su Iglesia, llamó a los Doce, puso a un niño en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: "El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí". En la Iglesia querida por Jesús, los más pequeños, frágiles y vulnerables han de estar en el centro de la atención y los cuidados de todos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Construye la amistad en el interior de la Iglesia.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko apirilaren 28a
Pazkoaldiko 5. Igandea C
Joan 13,31-33a.34-35

ADISKIDETASUNA ELIZA BAITAN

Eraila izan bezperan, azken afaria ospatu du Jesusek bereekin. Ikasleen oinak garbitu berriak ditu. Judasek hartua du jada bere erabaki tragikoa, eta, Jesusen eskutik azken mokadua hartu ondoren, han doa bere lana burutzera. Ozenki esan du Jesusek guztiak sentitzen ari direna: «Ene semeok, denbora gutxi dut jada zuekin egoteko».
Samur mintzo zaie. Bere azken keinu eta hitzak bihotzean ezarriak gera dakizkien nahi du: «Agindu berri bat demaizuet: maita dezazuela elkar; nik zuek maitatu bezala, maitatu zuek ere elkar. Nire ikasle zaretela ezagutu dezaten seinalea zuek elkar maitatzea izango da». Hauxe da Jesusen testamentua.
«Agindu berri batez» mintzo da Jesus. Zertan da hor berritasuna? Lagun hurkoa maitatzeko agindua presente dago jada tradizio biblikoan. Hainbat filosofo ere mintzo da filantropiaz eta gizaki guztiekiko maitasunaz. Jesusen maitatzeko era berezian dago berritasuna: «maita ezazue elkar niki maitatu zaituztedan bezala». Horrela joango da hedatzen, haren jarraitzaileen bidez, hark izan duen maitasun-era berezi hura.
Hau izan da ikasleek esperimentatu duten lehenengo gauza: adiskide bezala maitatu dituela: «Ez dizuet deitzen neskame-morroi… adiskide esan dizuet». Elizan, lau-lau, adiskide bezala maitatu behar dugu elkar. Eta adiskideen artean, parekotasuna, hurbiltasuna, elkar sostengatzea zaintzen dira. Inor ez besteen gainetik. Adiskiderik ez bere adiskideen jaun.
Horregatik, Jesusek errotik moztu du bere ikasleen handinahia, lehen postua zeinek izango eztabaidatu dutenean. Norberaren probetxurako protagonismoa bilatzeak eten egiten du adiskidetasuna, eten elkartasuna. Bere era berezia gogorarazi die Jesusek: «ez naiz etorri zerbitza nazaten, baizik zerbitzari izatera». Adiskideen artean inor ez oilar. Guztiek behar dute prest egon zerbitzari eta lankide izateko.
Alabaina, Jesusen jarraitzaileek bizi izandako adiskidetasun honek ez du eratzen elkarte hesitu bat. Alderantziz, beren artean bizi duten giro bihozkoi eta maitasunezkoak berak eragiten die premia dutenei harrera eta adiskidetasuna eskaintzera. Bekatariekin, jende baztertu eta mespretxatuarekin otorduak egiten erakutsi die Jesusek. Aurpegira bota izan die haurrak baztertu nahi izana. Jesusen elkartean ez dira oztopo txikiak, baizik handiak.
Behin batean, Eliza eraikitzeko Pedro «Arroka» izendatu zuen Jesusek berak, Hamabiei dei egin eta haien erdian haur bat ipini zuen; haurra estu besarkatu eta esan zien: «Nire izenean haur hau bezalako bat onartzen duenak, ni neu onartzen nau». Jesusek gogoko duen Elizan, txikiek, ahulek eta zaurigarriek izan behar dute guztien arreta- eta ardura-gune.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Eraiki adiskidetasuna Eliza baitan.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

28 d’abril de 2013
Diumenge V de Pasqua (C)
Joan 13,31-33a.34-35

AMISTAT DINS L'ESGLÉSIA

És la vigília de la seva execució. Jesús està celebrant l'últim sopar amb els seus. Acaba de rentar els peus als seus deixebles. Judes ha pres la seva tràgica decisió, i després de prendre l'últim mos de mans de Jesús, se n'ha anat a fer la seva feina. Jesús diu en veu alta el que tots senten: "Fills meus, encara estic amb vosaltres per poc temps".
Els parla amb tendresa. Vol que quedin gravats en el seu cor els seus últims gestos i paraules: "Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres ". Aquest és el testament de Jesús.
Jesús parla d'un "manament nou". On és la novetat? La consigna d'estimar el proïsme és ja present a la tradició bíblica. També filòsofs diversos parlen de filantropia i d'amor a tot ésser humà. La novetat està en la forma d'estimar pròpia de Jesús: "estimeu-vos tal com jo us he estimat". Així s'anirà difonent a través dels seus seguidors el seu estil d'estimar.
El primer que els deixebles han experimentat és que Jesús els ha estimat com a amics: "No us dic servents... a vosaltres us dic amics". A l'Església ens hem de voler senzillament com amics i amigues. I entre amics es té cura de la igualtat, la proximitat i el suport mutu. Ningú està per sobre de ningú. Cap amic és senyor dels seus amics.
Per això, Jesús talla d'arrel les ambicions dels seus deixebles quan els veu discutint per ser els primers. La recerca de protagonismes interessats trenca l'amistat i la comunió. Jesús els recorda el seu estil: "no he vingut a ser servit sinó a servir". Entre amics ningú s'ha d'imposar. Tots han d'estar disposats a servir i a col•laborar.
Aquesta amistat viscuda pels seguidors de Jesús no genera una comunitat tancada. Al contrari, el clima cordial i amable que es viu entre ells els disposa a acollir els qui necessiten acollida i amistat. Jesús els ha ensenyat a menjar amb pecadors i amb gent exclosa i menyspreada. Els ha renyat per apartar els nens. A la comunitat de Jesús no destorben els petits sinó els grans.
Un dia, el mateix Jesús que va assenyalar Pere com "Roca" per construir la seva Església, va cridar els Dotze, va posar un nen enmig d'ells, el va estrènyer entre els seus braços i els digué: "Qui acull un d'aquests infants en nom meu, m'acull a mi". A l'Església volguda per Jesús, els més petits, fràgils i vulnerables han d'estar en el centre d’atenció de tots.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Construeix l'amistat a l'interior de l'Església.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

28 de abril de 2013.
5 Pascua (C).
Xoán 13,31-33a.34-35

AMIZADE DENTRO DA IGREXA

É a véspera da súa execución. Xesús está celebrando a última cea cos seus. Acaba de lavar os pés aos seus discípulos. Xudas xa tomou a súa tráxica decisión, e logo de tomar o último bocado de mans de Xesús, marchou facer o seu traballo. Xesús di en voz alta o que todos están sentindo: " Meus fillos, xa pouco me fica de estar convosco".
Fálalles con tenrura. Quere que graven no seu corazón os seus últimos xestos e palabras: "Douvos un mandamento novo: que vos amedes uns a outros; como eu vos amei, amádevos tamén entre vós. O sinal polo que todos coñecerán que sondes os meus discípulos será que vos amades uns a outros".
Este é o testamento de Xesús. Xesús fala dun "mandamento novo". Onde está a novidade? A  consigna de amarmos ao próximo está xa presente na tradición bíblica. Tamén diversos filósofos falan de filantropía e de amor a todo ser humano.
A novidade está na forma propia de Xesús de amar: "amádevos como eu vos amei". Así se irá difundindo a través dos seus seguidores o seu estilo de amar. 
O primeiro que os discípulos experimentaron é que Xesús os amou como amigos: "Non vos chamo servos... a vós chameivos amigos".
Na Igrexa temos de querérmonos sinxelamente como amigos e amigas. E entre amigos cóidase a igualdade, a proximidade e o apoio mutuo. Ninguén está por riba de ninguén. Ningún amigo é señor dos seus amigos.
Por iso, Xesús curta de raíz as ambicións dos seus discípulos cando os ve discutiren por ser os primeiros. A procura de protagonismos interesados rompe a amizade e a comuñón. Xesús recórdalles o seu estilo: "non vin ser servido senón a servir". Entre amigos ninguén se ha impor. Todos han estar dispostos a serviren e colaboraren.
Esta amizade vivida polos seguidores de Xesús non xera unha comunidade fechada. Ao contrario, o clima cordial e amábel que se vive entre eles disponos a acolleren a quen necesitan acolleita e amizade. Xesús ensinoulles a comeren con pecadores e xentes excluídas e desprezadas. Rífalles por apartar aos nenos. Na comunidade de Xesús non estorban os pequenos senón os grandes.
Un día, o mesmo Xesús que sinalou a Pedro como "Roca" para construír a súa Igrexa, chamou aos Doce, púxolles a un neno no medio deles, estreitouno entre os seus brazos e díxolles: "O que acolle a un neno como este no meu nome, acólleme a min". Na Igrexa querida por Xesús, os máis pequenos, fráxiles e vulnerábeis teñen de estaren no centro da atención e dos coidados de todos.

José Antonio Pagola

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS.
Constrúe a amizade no interior da Igrexa.
Pásao.

HOMILIA -IT

28 aprile 2013
V Pascua (C)
Gv 13,31-33a.34-35

AMICIZIA NELLA CHIESA

È la vigilia della sua esecuzione.  Gesù sta celebrando l’ultima cena con i suoi. Ha appena lavato i piedi ai discepoli. Giuda ha già preso la sua tragica decisione, e dopo aver ricevuto l’ultimo boccone dalle mani di Gesù, se n’è andato a fare il suo lavoro. Gesù dice a voce alta quel che tutti stanno sentendo: Figlioli, ancora per poco sono con voi.
Parla loro con tenerezza. Vuole che restino incisi nel loro cuore i suoi ultimi gesti e le sue ultime parole: Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri. Questo è il testamento di Gesù.
Gesù parla di un comandamento nuovo. Dove sta la novità? La consegna di amare il prossimo è già presente nella tradizione biblica. Anche diversi filosofi parlano di filantropia e di amore ad ogni essere umano. La novità sta nel modo di amare proprio di Gesù: Amatevi come io ho amato voi. Così si andrà diffondendo attraverso i suoi seguaci il suo stile di amare.
La prima cosa che i discepoli hanno esperimentato è che Gesù li ha amati come amici: Non vi chiamo servi… vi ho chiamato amici. Nella Chiesa dobbiamo volerci bene semplicemente come amici e amiche. E tra amici si cura l’uguaglianza, la vicinanza e l’appoggio reciproco. Nessuno è al di sopra di nessuno. Nessun amico è padrone dei suoi amici.
Per questo Gesù taglia alla radice le ambizioni dei suoi discepoli quando li vede discutere per essere i primi. La ricerca di protagonismi interessati rompe l’amicizia e la comunione. Gesù ricorda loro il suo stile: Non sono venuto a essere servito ma a servire. Tra amici nessuno si deve imporre. Tutti devono essere disposti a servire e collaborare.
Quest’amicizia vissuta dai seguaci di Gesù non genera una comunità chiusa. Al contrario, il clima cordiale e amabile che si vive tra di loro li dispone ad accogliere chi necessita di accoglienza e amicizia. Gesù ha insegnato loro a mangiare con peccatori e gente esclusa e disprezzata. Li ha rimproverati per aver allontanato i bambini. Nella comunità di Gesù non disturbano i piccoli, ma i grandi.
Un giorno, lo stesso Gesù che indicò Pietro come “Roccia” per costruire la sua Chiesa, chiamò i Dodici, mise un bambino in mezzo a loro, lo strinse tra le braccia e disse loro: Chi accoglie un bambino come questo, nel mio nome, accoglie me. Nella Chiesa voluta da Gesù, i più piccoli, fragili e vulnerabili devono stare al centro dell’attenzione e delle cure di tutti.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Costruisci l’amicizia all’interno della Chiesa.
Diffondilo.

HOMILIA - FR


28 avril  2013
5 Pâques (C)
Jean 13,31-33a.34-35

AMITIE AU SEIN DE L’EGLISE

C’est la veille de son exécution. Jésus prend  le dernier repas avec ses disciples. Il vient de laver les pieds à ses disciples. Judas a déjà pris sa tragique décision, et après avoir reçu des mains de Jésus sa dernière bouchée, il est parti faire son travail. Jésus dit à haute voix ce qu’ils ressentent tous : « Mes enfants, il me reste très peu de temps pour être avec vous »
Il leur parle avec tendresse. Il souhaite que ses derniers gestes et ses derniers mots restent gravés dans leur cœur : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le signe  par lequel  on reconnaîtra que vous êtes mes disciples  ce sera l’amour que vous aurez les uns pour les autres » ; C’est là le testament de Jésus.
Jésus parle d’un “commandement nouveau”. Où se trouve la nouveauté ?  Car le précepte d’aimer le prochain était déjà présent dans la tradition biblique et divers philosophes parlent aussi de philanthropie  et d’amour envers l’être humain. La nouveauté se trouve dans la forme d’aimer propre à Jésus : « aimez-vous comme je vous ai aimés ». C’est ainsi que sa façon d’aimer se répandra parmi ses disciples.
Ce que les disciples ont expérimenté en premier, c’est que Jésus les a aimés en tant qu’amis : « Je ne vous appelle plus  serviteurs…je vous appelle mes amis ». Dans l’Eglise, nous devons nous aimer simplement en tant qu’amis et amies. Et entre amis, on fait attention à l’égalité, à la proximité et à l’appui mutuel. Personne n’est au-dessus de l’autre. Aucun ami n’est le seigneur de ses amis.
C’est pourquoi, Jésus coupe à la racine les ambitions de ses disciples lorsqu’il les surprend en train de se disputer les premières places. La recherche des « protagonismes » intéressés brise l’amitié et la communion. Jésus leur rappelle son style d’aimer : « je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir ». Entre amis, personne ne doit s’imposer. Tout le monde doit être prêt à servir et à collaborer.
Cette amitié vécue par les disciples de Jésus ne génère pas une communauté fermée. Bien au contraire, l’ambiance cordiale et aimable qui existe entre eux les prédispose à accueillir ceux qui ont besoin  d’accueil et d’amitié. Jésus leur a appris à manger avec  des pécheurs et avec des personnes exclues et méprisées. Il les a  grondés lorsqu’ils ont voulu écarter les enfants. Dans la communauté de Jésus, ce ne sont pas les petits qui gênent mais les grands.
Un jour, le même Jésus  qui avait signalé Pierre en tant que “Rocher” sur lequel bâtir son Eglise, appela les Douze, plaça un enfant au milieu d’eux, le serra entre ses bras et leur dit : « Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il accueille ». Dans l’Eglise que Jésus a voulue, les plus petits, les plus fragiles et vulnérables doivent être le centre de l’attention et des soins de tous.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Construit l’amitié à l’intérieur de l’Eglise
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

28 de abril de 2013
5 Páscoa (C)
João 13,31-33a.34-35

AMIZADE DENTRO DA IGREJA

É a véspera da Sua execução. Jesus celebra a última ceia com os Seus. Acaba de lavar os pés aos Seus discípulos. Judas tomou já a sua trágica decisão, e depois de tomar o último pedaço das mãos de Jesus, partiu para fazer o seu trabalho. Jesus diz  em voz alta o que todos sentem: "Meus filhos, resta-Me pouco tempo para estar convosco".
Fala-lhes com ternura. Quer que fiquem gravados nos seus corações os Seus últimos gestos e palavras: "Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros; como Eu vos amei, amai-vos também entre vós. O sinal pelo qual vos conhecerão todos que sois Meus discípulos será que os ameis uns aos outros". Este é o testamento de Jesus.
Jesus fala de um "mandamento novo". Onde está a novidade? O sinal de amar o próximo está já presente na tradição bíblica. Também filósofos diversos falam de filantropia e de amor a todos os seres humanos. A novidade está na forma de amar própria de Jesus: "amai-vos como Eu vos amei". Assim se irá difundindo através dos Seus seguidores o Seu estilo de amar.
O primeiro que os discípulos experimentaram é que Jesus os amou como amigos: "Não vos chamo servos... a vós chamei-vos amigos". Na Igreja temos de nos querer simplesmente como amigos e amigas. E entre amigos cuida da igualdade, da proximidade e do apoio mútuo. Ninguém está acima de ninguém. Nenhum amigo é o Senhor.
Por isso, Jesus corta pela raiz as ambições dos Seus discípulos quando os vê discutir para serem os primeiros. A procura de protagonismos interesseiros rompe a amizade e a comunhão. Jesus recorda-lhes o Seu estilo: "não vim para ser servido mas para servir". Entre amigos ninguém deve impor-se. Todos têm de estar dispostos a servir y colaborar.
Esta amizade vivida pelos seguidores de Jesus não gera uma comunidade fechada. Pelo contrário, o clima cordial e amável que se vive entre eles predispõem a acolher a quem necessita acolhimento e amizade. Jesus ensinou-os a comer com pecadores e gente excluída e desprezada. Critica-os por afastarem as crianças. Na comunidade de Jesus não estorvam os pequenos mas os grandes.
Um dia, o mesmo Jesus que indicou Pedro como "Pedra" para construir a Sua Igreja, chamou os Doze, colocou uma criança no meio deles, abraçou-o nos Seus braços e disse-lhes: "O que acolhe uma criança como esta em Meu nome, acolhe-me a Mim". Na Igreja querida por Jesus, os mais pequenos, frágeis e vulneráveis hão de estar no centro da atenção e dos cuidados de todos.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Constrói a amizade no interior da Igreja.
Passa-o.

HOMILIA - EN

April 28, 2013
John 13: 31-33a, 34-35
5th Sunday of Easter ©

FRIENDSHIP WITHIN THE CHURCH

It’s the evening of his execution.  Jesus is celebrating the last supper with his own.  He has just finished washing his disciples’ feet.  Judas has already made his tragic decision, and after eating the last piece of bread from Jesus’ hands, he has left to do his business.  Jesus says aloud what all are feeling: “My children, I shall be with you only a little longer.”
He speaks with tenderness.  He wants his last actions and words to be engraved on their hearts: “I give you a new commandment: love one another; you must love one another just as I have loved you.  It is by your love for one another, that everyone will recognize you as my disciples.”  This is Jesus’ testament.
Jesus speaks of a ‘new commandment’.  What’s so new about it?  The saying about loving one’s neighbor is already present in the biblical tradition.  Also many philosophers speak of philanthropy and of love for other human beings.  Its novelty is in the form of love that is Jesus’ own: “Love one another as I have loved you.”  That’s how his style of loving will be spread through his followers.
The first thing that the disciples have experienced is that Jesus has loved them as friends: “I don’t call you servants…I have called you friends.”  In the Church we must care for each other simply as friends.  And among friends you are careful about equality, closeness and mutual support.  No one is above anyone else.  No friend is lord of his friends.
That’s why Jesus cuts off ambition among his disciples at the root when he sees them discussing who is number one.  The seeking of self-appointed advantages breaks friendship and communion.  Jesus reminds them of his style: “I haven’t come to be served but to serve”.  Among friends no one has to impose self.  All have to be ready to serve and collaborate.
This friendship that Jesus’ followers live out doesn’t lead to a closed community.  Rather, the warm and friendly atmosphere that they have among themselves leads them to welcome everyone who needs welcoming and friendship.  Jesus has taught them to eat with sinners and with people who are excluded and rejected.  He has scolded them for keeping the children away.  In Jesus’ community the little ones aren’t blocked, but the great ones are.
On the same day that Jesus marked Peter as ‘Rock’ for the construction of the Church, he called the Twelve, put a small child in their midst, embraced her and said: “If you welcome a small child like this in my name, you welcome me”.  In the Church that Jesus wanted, the littlest, the most fragile and vulnerable must be the focus of everyone’s attention and care.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS
Build friendship within the Church
Pass it on.HOMILIA - CN

2013428
约翰福音1331-33A34-35
5日星期日复活节©

教会内的友谊

正是他受难前夕,耶稣在与他的门徒们一起庆祝最后的晚餐:他已经给门徒们洗过脚了,犹达斯已经下定了决心,在吃了耶稣递给他的饼之后,出去做他的事了。耶稣大声说出了所有人的感受:孩子们,我同你们在一起的时候不多了
他以非常亲热的语气对他们说话。他希望他最后的举止和语言铭记在他们心上:我给你们一条新命令:你们该彼此相爱;如同我爱了你们,你们也该照样彼此相爱。如果你们之间彼此相亲相爱,世人因此就可认出你们是我的门徒。这是耶稣的遗嘱。
耶稣说是一条新命令,到底新在哪里?爱近人的诫命早已在圣经传统中存在了。同样,不少的哲学家谈论博爱与对全人类的爱。新颖之处就在处以耶稣独有的方式去爱:你们该彼此相爱,如同我爱了你们。这样,他爱的方式将透过他的追随者们传扬开来。
门徒们首先体验到的是耶稣像朋友一样爱他们:我不称你们为仆人……而称你们为朋友。在教会内,我们应该像朋友一样单纯地彼此相爱。在朋友之间,会重视平等,亲近和互相帮助。没有人凌驾于另一个人之上,没有一个朋友是他的朋友们的主人。
这样,耶稣彻底地斩断了他的门徒们的欲望,就是他们为了成为最大的那位而相互争执的欲望。成为主角的渴望破坏友谊与共融。耶稣提醒他们他的风格:我不是来受人服侍,而是来服侍人。在朋友间,没有人可以强迫别人,相反,所有的人都准备着服务与合作。
耶稣的追随者们所生活出来的这份友谊并不衍生出一个封闭的团体。相反,亲切友好的气氛使他们随时准备接纳那些需要保护与友谊的人。耶稣已经教给他们与罪人、被排挤的人及被轻视的人一起吃饭。耶稣曾责斥他们,因为他们不让孩子亲近他。在团体中,耶稣拒绝的并不是弱小谦卑的人,而是那些大人物们。
一天,耶稣亲自指定伯多禄为磐石来建设教会,他叫来十二位门徒,把一个孩子放在他们中间,并把他拥在怀里,说谁以我的名接纳一个像这样的孩子,就是接纳我。在耶稣所爱的教会里,那些最卑微的,软弱的,脆弱的人,应该成为所有人关注并照顾的对象。

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远
(Traducción de Eclesalia Informativo)

红传福音的好消息
庆祝主的受难,死亡成为其中的一部分。
通过。

lunes, 15 de abril de 2013

04/21/2013 - 4nd Sunday of Easter (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

21 de abril de 2013
4 Pascua (C)
Juan 10, 27-30

ESCUCHAR Y SEGUIR A JESÚS

Era invierno. Jesús andaba paseando por el pórtico de Salomón, una de las galerías al aire libre, que rodeaban la gran explanada del Templo. Este pórtico, en concreto, era un lugar muy frecuentado por la gente pues, al parecer, estaba protegido contra el viento por una muralla.
Pronto, un grupo de judíos hacen corro alrededor de Jesús. El diálogo es tenso. Los judíos lo acosan con sus preguntas. Jesús les critica porque no aceptan su mensaje ni su actuación. En concreto, les dice: "Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas". ¿Qué significa esta metáfora?
Jesús es muy claro: "Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco; ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna". Jesús no fuerza a nadie. Él solamente llama. La decisión de seguirle depende de cada uno de nosotros. Solo si le escuchamos y le seguimos, establecemos con Jesús esa relación que lleva a la vida eterna.
Nada hay tan decisivo para ser cristiano como tomar la decisión de vivir como seguidores de Jesús. El gran riesgo de los cristianos ha sido siempre pretender serlo, sin seguir a Jesús. De hecho, muchos de los que se han ido alejando de nuestras comunidades son personas a las que nadie ha ayudado a tomar la decisión de vivir siguiendo sus pasos.
Sin embargo, ésa es la primera decisión de un cristiano. La decisión que lo cambia todo, porque es comenzar a vivir de manera nueva la adhesión a Cristo y la pertenencia a la Iglesia: encontrar, por fin, el camino, la verdad, el sentido y la razón de la religión cristiana.
Y lo primero para tomar esa decisión es escuchar su llamada. Nadie se pone en camino tras los pasos de Jesús siguiendo su propia intuición o sus deseos de vivir un ideal. Comenzamos a seguirle cuando nos sentimos atraídos y llamados por Cristo. Por eso, la fe no consiste primordialmente en creer algo sobre Jesús sino en creerle a él.
Cuando falta el seguimiento a Jesús, cuidado y reafirmado una y otra vez en el propio corazón y en la comunidad creyente, nuestra fe corre el riesgo de quedar reducida a una aceptación de creencias, una práctica de obligaciones religiosas y una obediencia a la disciplina de la Iglesia.
Es fácil entonces instalarnos en la práctica religiosa, sin dejarnos cuestionar por las llamadas que Jesús nos hace desde el evangelio que escuchamos cada domingo. Jesús está dentro de esa religión, pero no nos arrastra tras sus pasos. Sin darnos cuenta, nos acostumbramos a vivir de manera rutinaria y repetitiva. Nos falta la creatividad, la renovación y la alegría de quienes viven esforzándose por seguir a Jesús.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Llama a seguir a Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko apirilaren 21a
Pazkoaldiko 4. Igandea C
Joan 10,27-30

JESUSI ENTZUN ETA JARRAITU

Negua zen. Jesus paseatzen zebilen Salomonen arkupean, Tenpluko zabalgune handia inguratzen zuten aire zabaleko galerietako batean. Arkupe hau, zehazki, sarritan erabiltzen zuen jendeak; izan ere, itxuraz, murru batek babesten zuen haizearen kontra.
Laster batean, judu-talde bat bildu da Jesusen inguruan. Tirabiratsua da elkarrizketa. Galde eta galde jazarri diote juduek Jesusi. Honek bere mezua eta jarduera ez onartu izana aurpegiratzen die. Zehazki, diotse: «Zuek ez duzue sinesten, ez baitzarete nire ardietarik». Zer esan nahi du, ordea, metafora honek?
Oso argi mintzo da Jesus: «Nire ardiek entzuten dute nire ahotsa, eta ezagutzen ditut nik; haiek jarraitzen didate, eta betiko bizia ematen diet nik». Jesusek ez du inor behartzen. Soilik, dei egiten du. Hari jarraitu ala ez, gutako bakoitzaren esku dago. Soilik, entzuten eta jarraitzen badiogu izango dugu modua Jesusekin betiko bizira eramaten duten harremanak izateko.
Kristau batentzat ez da ezer funtsezkoagorik, Jesusen jarraitzaile bezala bizitzea baino. Kristauen arrisku handia da beti Jesusen jarraitzaile direla esatea, zinez izan gabe. Izatez, gure elkarteetatik urrunduz joan den jende asko, Jesusen urratsei jarraituz bizitzeko erabakia hartzen inork lagundu izan ez diona da.
Alabaina, horixe da kristau baten lehen erabakia. Dena aldarazten duen erabakia da; izan ere, Kristori atxikitzea eta Elizako kide izatea modu berri batean bizitzen hastea dakar erabaki horrek: noizbait ere, kristau-erlijioaren bidea, egia, zentzua eta zergatia aurkitzea.
Eta erabaki hori hartzeko lehen gauza Jesusen deia entzutea da. Ezin ekin dio inork ere Jesusen urratsei jarraitzeari bere intuizio propioaz edo haren ideala bizitzeko bere gogo hutsaz. Hari jarraitzen, orduan hasten gara: Kristok erakartzen eta dei egiten digula sentitzen dugunean. Horregatik, fedea ez da lehenik eta behin Jesusez zerbait sinestea, baizik hari berari sinestea, harengan beragan sinestea.
Jesusi benetan jarraitzea falta denean, norberaren bihotzean eta fededunen elkartean zaintzen eta behin eta berriz baiesten ez denean, fedeak arrisku hau izaten du: mugaturik gelditzekoa sinesgai batzuk onartzera, betebehar erlijioso batzuk praktikatze hutsera eta Elizaren diziplinari obedientzia eskaintze hutsera.
Halakoetan, gauza erraza izaten da erlijioa betetzearekin konformatzea, igande bakoitzean entzuten dugun ebanjeliotik Jesusek egiten digun deiak koloka jar gaitzan utzi gabe. Erlijio horren baitan dago Jesus, bai, baina ez gaitu arrastatzen bere urratsen ondoren. Konturatu gabe, ohikeriaz eta era errepikagarrian bizitzen ohitzen gara. Sormena, berrikuntza eta poza falta ohi zaizkigu, Jesusi nola jarraituko ahalegintzen direnek izan ohi dituztenak.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Dei egin Jesusi jarraitzera.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

21 d’abril de 2013
Diumenge IV de Pasqua (C)
Joan 10, 27-30

ESCOLTAR I SEGUIR JESÚS

Era hivern. Jesús caminava passejant pel pòrtic de Salomó, una de les galeries a l'aire lliure, que envoltaven la gran esplanada del Temple. Aquest pòrtic, en concret, era un lloc molt freqüentat per la gent perquè, segons sembla, estava protegit contra el vent per una muralla.
Aviat, un grup de jueus fan rotllana al voltant de Jesús. El diàleg és tens. Els jueus l'assetgen amb les seves preguntes. Jesús els critica perquè no accepten el seu missatge ni la seva actuació. En concret, els diu: "Vosaltres no creieu, perquè no sou de les meves ovelles". Què significa aquesta metàfora?
Jesús és molt clar: "Les meves ovelles escolten la meva veu. Jo les conec, i elles em segueixen. Jo els dono vida eterna". Jesús no força ningú. Ell només diu. La decisió de seguir-lo depèn de cada un de nosaltres. Només si l'escoltem i el seguim, establim amb Jesús aquesta relació que porta a la vida eterna.
No hi ha res tan decisiu per ser cristià com prendre la decisió de viure com a seguidors de Jesús. El gran risc dels cristians ha estat sempre pretendre ser-ho, sense seguir Jesús. De fet, molts dels que s'han anat allunyant de les nostres comunitats són persones a les quals ningú ha ajudat a prendre la decisió de viure seguint els seus passos.
No obstant això, aquesta és la primera decisió d'un cristià. La decisió que ho canvia tot, perquè és començar a viure de manera nova l'adhesió a Crist i la pertinença a l'Església: trobar, per fi, el camí, la veritat, el sentit i la raó de la religió cristiana.
I el primer per prendre aquesta decisió és escoltar la seva crida. Ningú es posa en camí seguint els passos de Jesús seguint la seva pròpia intuïció o els seus desitjos de viure un ideal. Comencem a seguir quan ens sentim atrets i cridats per Crist. Per això, la fe no consisteix primordialment a creure alguna cosa sobre Jesús sinó creure’l a ell.
Quan falta el seguiment a Jesús, mantingut i reafirmat una i altra vegada en el propi cor i en la comunitat creient, la nostra fe corre el risc de quedar reduïda a una acceptació de creences, una pràctica d'obligacions religioses i una obediència a la disciplina de l'Església.
És fàcil llavors instal•lar-nos en la pràctica religiosa, sense deixar-nos qüestionar per les crides que Jesús ens fa des de l'evangeli que escoltem cada diumenge. Jesús està dins d'aquesta religió, però no ens arrossega darrera dels seus passos. Sense adonar-nos-en, ens acostumem a viure de manera rutinària i repetitiva. Ens falta la creativitat, la renovació i l'alegria dels qui viuen esforçant-se per seguir Jesús.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Crida a seguir Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

21 de abril de 2013.
4 Pascua (C).
Xoán 10, 27-30.

ESCOITARMOS E SEGUIRMOS A XESÚS

Era inverno. Xesús andaba paseando polo pórtico de Salomón, unha das galerías ao aire libre, que rodeaban a grande explanada do Templo. Este pórtico, en concreto, era un lugar moi frecuentado pola xente pois, ao parecer, estaba protexido contra o vento por unha muralla.
Ben axiña, un grupo de xudeus fan corro ao redor de Xesús. O diálogo é tenso. Os xudeus acósano coas súas preguntas. Xesús critícalles que non aceptan a súa mensaxe nin a súa actuación. En concreto, dilles: "Vós non creedes porque non sondes das miñas ovellas". Que significa esta metáfora?
Xesús é moi claro: "As miñas ovellas escoitan a miña voz, e eu coñézoas; elas séguenme, e eu doulles a vida eterna". Xesús non forza a ninguén. El soamente chama. A decisión de seguilo depende de cada un de nós. Só se o escoitamos e o seguimos, establecemos con Xesús esa relación que leva á vida eterna.
Nada hai tan decisivo para sermos cristiáns como tomarmos a decisión de vivirmos como seguidores de Xesús. O gran risco dos cristiáns foi sempre pretenderen selo, sen seguiren a Xesús. De feito, moitos dos que se van afastando das nosas comunidades son persoas ás que ninguén axudou a tomaren a decisión de viviren seguindo os seus pasos.
Con todo, esa é a primeira decisión dun cristián. A decisión que o cambia todo, porque é comezar a vivir de xeito novo a adhesión a Cristo e a pertenza á Igrexa: atopar, por fin, o camiño, a verdade, o sentido e a razón da relixión cristiá.
E o primeiriño para tomar esa decisión é escoitar a súa chamada. Ninguén se pon en camiño tralos pasos de Xesús seguindo a súa propia intuición ou os seus desexos de vivir un ideal. Comezamos a seguilo cando nos sentimos atraídos e chamados por Cristo. Por iso, a fe non consiste primordialmente en crermos algo sobre Xesús senón en crérmolo a el.
Cando falta o seguimento a Xesús, coidado e reafirmado unha e outra vez no propio corazón e na comunidade crente, a nosa fe corre o risco de ficar reducida a unha aceptación de crenzas, unha práctica de obrigas relixiosas e unha obediencia á disciplina da Igrexa.
É fácil entón instalármonos na práctica relixiosa, sen deixármonos cuestionar polas chamadas que Xesús nos fai desde o evanxeo que escoitamos cada domingo.
Xesús está dentro desa relixión, pero non nos arrastra tralos seus pasos. Sen dármonos conta, afacémonos a vivirmos de xeito rutineiro e repetitivo. Fáltanos a creatividade, a renovación e a alegría de quen viven esforzándose por seguiren a Xesús.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS.
Chama a seguir a Xesús.
Pásao.

HOMILIA -IT

21 aprile 2013
IV Pasqua (C)
Gv 10, 27-30

ASCOLTARE E SEGUIRE GESÙ

Era inverno. Gesù passeggiava nel portico di Salomone, una delle gallerie all’aria aperta che circondavano la grande spianata del Tempio. Questo portico, infatti, era un luogo molto frequentato dalla gente poiché un muro, sembra, lo proteggeva dal vento.
Ecco che un gruppo di giudei fa cerchio attorno a Gesù. Il dialogo è teso. I giudei lo accusano con le loro domande. Gesù li critica perché non accettano il suo messaggio né il suo agire. In concreto, dice loro: “Voi non credete perché non siete mie pecore”. Che significa questa metafora?
Gesù è molto chiaro: Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna. Gesù non forza nessuno. Soltanto chiama. La decisione di seguirlo dipende da ciascuno di noi. Solo se lo ascoltiamo e lo seguiamo, stabiliamo con Gesù quella relazione che porta alla vita eterna.
Nulla è tanto decisivo per essere cristiani come prendere la decisione di vivere come seguaci di Gesù. Il grande rischio dei cristiani è stato sempre pretendere di esserlo senza seguire Gesù. Di fatto, molti di quelli che si sono andati allontanando dalle nostre comunità sono persone che nessuno ha aiutato a prendere la decisione di vivere seguendo i suoi passi.
Tuttavia, questa è la prima decisione di un cristiano. La decisione che lo cambia totalmente, perché è cominciare a vivere in maniera nuova l’adesione a Cristo e l’appartenenza alla Chiesa: trovare, finalmente, la via, la verità, il senso e la ragione della religione cristiana.
E la prima cosa per prendere questa decisione è ascoltare la sua chiamata. Nessuno si mette in cammino dietro ai passi di Gesù seguendo la sua propria intuizione e il suo desiderio di vivere un ideale. Cominciamo a seguirlo quando ci sentiamo attratti e chiamati da Cristo. Per questo, la fede non consiste in primo luogo nel credere qualcosa su Gesù, ma nel credere in lui.
Quando manca la sequela a Gesù, custodita e riaffermata ripetutamente nel proprio cuore e nella comunità credente, la nostra fede corre il rischio di rimanere ridotta a un’accettazione di credenze, a una pratica di obblighi religiosi e a un’obbedienza alla disciplina della Chiesa.
È facile allora installarci nella pratica religiosa, senza lasciarci mettere in questione dalla chiamata che Gesù ci fa nell’evangelo che ascoltiamo ogni domenica. Gesù è dentro questa religione ma non ci trascina dietro ai suoi passi. Senza rendercene conto, ci abituiamo a vivere in maniera routinaria e ripetitiva. Ci manca la creatività, il rinnovamento e la gioia di quelli che vivono sforzandosi di seguire Gesù.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Invita a seguire Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

21  avril 2013
4 Pâques (C)
Jean 10, 27-30

ECOUTER ET SUIVRE JESUS

C’était l’hiver. Jésus marchait sous la colonnade de Salomon, l’une des galeries à l’air libre qui entouraient la grande esplanade du Temple. C’était un endroit très fréquenté par les gens, car il était, semble-t-il, protégé du vent par une muraille.
Soudain, un groupe de juifs  entourent Jésus et ils entament un dialogue assez tendu. Les juifs harcèlent Jésus avec leurs questions. Jésus leur reproche de refuser son message et de son action. Concrètement, il leur dit : « Vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis ». Quelle est la signification de cette image ?
Jésus est très clair: “Mes brebis écoutent ma voix et je les connais; elles me suivent et je leur donne la vie éternelle”. Jésus ne force personne. Il appelle seulement. La décision de le suivre dépend de chacun de nous. Ce n’est qu’en l’écoutant et en le suivant que nous établissons avec lui une relation qui nous conduit à la vie éternelle.
Pour être chrétien, rien de plus radical que de prendre la décision de vivre en disciples de Jésus. Le grand risque des chrétiens a été toujours celui de prétendre l’être alors qu’on ne suit pas Jésus. En fait, beaucoup de ceux qui se sont éloignés de nos communautés,  sont des gens que personne n’a aidé à prendre la décision de suivre les pas de Jésus.
Alors que c’est (cela) la première décision qu’un chrétien doit prendre. La décision qui change tout, car elle signifie commencer à vivre d’une manière nouvelle  notre adhésion au Christ et notre appartenance à l’Eglise : trouver,  enfin, le chemin, la vérité, le sens et la raison d’être de la religion chrétienne.
Et la première condition pour prendre cette décision, c’est d’écouter son appel. Personne ne peut marcher à la suite de Jésus, en suivant sa propre intuition ou ses désirs  de vivre un idéal. Nous commençons à le suivre lorsque nous nous sentons attirés et appelés par le Christ. C’est pourquoi, la foi ne consiste pas d’abord  à croire quelque chose sur Jésus mais à le croire, lui.
Lorsque suivre Jésus n’est pas quelque chose d’entretenu et de réaffirmé constamment dans son propre cœur et au cœur de la communauté des croyants, notre foi risque de se voir réduite à une acceptation de croyances, à une mise en  pratique d’obligations religieuses et à une obéissance à la discipline de l’Eglise.
Il est alors facile de nous installer dans la pratique religieuse, sans nous laisser questionner  par les appels que Jésus nous lance dans l’évangile que nous écoutons chaque dimanche. Jésus est à l’intérieur de cette religion mais il ne nous entraîne pas à sa suite. Sans nous en rendre compte, nous nous habituons à vivre d’une manière routinière et répétitive. Il nous manque la créativité, le renouvellement  et la joie de ceux qui s’efforcent de suivre Jésus.

José Antonio Pagola
Traducteur:Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Appelle les gensà suivre Jésus!
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

21 de Abril de 2013
4 Páscoa (C)
João 10, 27-30

ESCUTAR E SEGUIR A JESUS

Era invierno. Jesus andava a passear pelo pórtico de Salomão, uma das galerias ao ar livre, que rodeavam a grande explanada do Templo. Este pórtico, em concreto, era um lugar muito frequentado pelas pessoas pois, ao que parece, estava protegido contra o vento por uma muralha.
De repente, um grupo de judeus junta-se à volta de Jesus. O diálogo é tenso. Os judeus perseguem-no com preguntas. Jesus critica-os porque não aceitam a Sua mensagem nem a Sua atuação. Em concreto, diz-lhes: "Vós não acreditais porque não são das minhas ovelhas". Que significa esta metáfora?
Jesus é muito claro: "As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu conheço-as; elas seguem-me, e Eu dou-lhes a vida eterna". Jesus não força ninguém. Ele apenas chama. A decisão de segui-lo depende de cada um de nós. Só se o escutarmos e o seguirmos, estabeleceremos com Jesus essa relação que leva à vida eterna.
Nada há tão decisivo para ser cristão como tomar a decisão de viver como seguidores de Jesus. O grande risco dos cristãos foi sempre pretender sê-lo, sem seguir a Jesus. De facto, muitos dos que se foram afastando das nossas comunidades são pessoas a quem ninguém ajudou a tomar a decisão de viver seguindo os Seus passos.
No entanto, essa é a primeira decisão de um cristão. A decisão que muda tudo, porque é começar a viver de forma nova a adesão a Cristo e à pertença da Igreja: encontrar, por fim, o caminho, a verdade, e o sentido e a razão da religião cristã.
E o primeiro para tomar essa decisão é escutar a Sua chamada. Ninguém se coloca a caminho atrás dos passos de Jesus seguindo a sua própria intuição ou os seus desejos de viver um ideal. Começamos a segui-lo quando nos sentimos atraídos e chamados por Cristo. Por isso, a fé não consiste primordialmente em acreditar em algo sobre Jesus mas em acreditar Nele.
Quando falta o seguir a Jesus, cuidado e reafirmado uma e outra vez no próprio coração e na comunidade crente, a nossa fé corre o risco de ficar reduzida a uma aceitação de crenças, uma prática de obrigações religiosas e uma obediência à disciplina da Igreja.
É fácil então instalar-nos na prática religiosa, sem nos deixarmos de questionar pelas chamadas que Jesus nos faz a partir do evangelho que escutamos cada domingo. Jesus está dentro dessa religião, mas que nos arrasta atrás dos Seus passos. Sem nos darmos conta, habituamo-nos a viver de forma rotineira e repetitiva. Falta-nos a criatividade, a renovação e a alegria de quem vive esforçando-se por seguir Jesus.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Chama para seguir Jesus.
Passa-o.

HOMILIA - EN

April 21, 2013
4th Sunday of Easter ( C )
John 10, 27-30

HEAR AND FOLLOW JESUS

It was winter. Jesus was walking along, passing through Solomon’s Portico, one of the open air galleries that surrounded the esplanade of the Temple. This portico, actually, was a favorite place for the people, since it apparently was protected from the wind by a wall.
Suddenly a group of Jews surround Jesus. The dialogue is tense. They bombard him with their questions. Jesus criticizes them because they won’t accept his message or his deeds. Concretely, he tells them: “You don’t believe me because you are no sheep of mine.” What does this metaphor mean?
Jesus is very clear: “The sheep that belong to me listen to my voice; I know them and they follow me. I give them eternal life.” Jesus doesn’t force anyone. He only calls. The decision to follow him depends on each one of us. Only if we listen to him and follow him, do we build up a relationship with Jesus that leads to eternal life.
There is nothing so decisive for being Christian than to make the decision to live as Jesus’ followers. The great risk for Christians has always been to pretend to be one, without following Jesus. As it turns out, many of those who have drifted away from our communities are persons that no one has helped to make the decision to follow his footsteps.
However that is the first decision for a Christian. The decision that changes everything, because the attachment to Christ and the belonging to the Church is the beginning of living in a new way: to finally find the path, the truth, the meaning of and the reason for the Christian religion.
And the first thing needed to make this decision is to listen to his call. We don’t put ourselves on the path of Jesus footsteps by following our own intuition or our own desires to live out an ideal. We begin to follow him when we feel ourselves attracted to and called by Christ. For that reason, faith doesn’t consist principally in believing something about Jesus, but in believing in Jesus himself.
When this following of Jesus is lacking, and isn’t cared for or reaffirmed over and over again in our heart and in the believing community, our faith runs the risk of being reduced to an acceptance of creeds, a practice of religious obligations and an obedience to Church discipline.
It’s easy then to stick with religious practice, without allowing ourselves to be challenged by the calls that Jesus makes to us in the Gospel that we listen to each Sunday. Jesus is within that religion, but we aren’t drawn to his footsteps. Without realizing it, we get used to living in a way that‘s routine and repetitive. We’re lacking creativity, the renewal and the joy of those who live committed to following Jesus.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS
Call to follow Jesus.
Pass it on

HOMILIA - CN

2013421
第四个星期日复活节(C
约翰10,27-30

聆听并跟随耶稣

正是冬天,耶稣在撒罗满游廊下散步,这是一个环绕着圣殿的露天走廊。事实上,很多人认为这条走廊避风,因为前面有一堵墙。
很快地,一群犹大人转住了耶稣。气氛很紧张。犹大人以问题质问耶稣。耶稣指责他们既没有接受他的信息也没有接受他的工作。他说:你们不相信,因为你们不是属于我的羊。这是什么意思?
耶稣表达得很清楚:我的羊听我的声音,我也认识他们,他们也跟随我;我赐于他们永生。耶稣不强迫任何人。他只召唤,邀请。跟随他的决定取决于我们每一个人。只有当我们听从他,并跟随他时,我们才能与他建立起那带给我们永生的关系。
对于基督徒来说,再没有比决定追随耶稣更具决定性意义了。自古以来,基督徒的风险始终在于想要成为一个不跟随耶稣的基督徒。事实上,许多人之所以离开我们的团体,是因为从来没有人帮助他们做出跟随耶稣的决定。
然而,这是基督徒的第一个决定。这个决定改变一切,因为开始以一种全新的方式生活出与耶稣的联系及对教会的归属:终于找到了道路、真理与成为基督徒的意义与理由。
要做出这个决定,首先要聆听他的呼唤。没有人因着个人的意愿而开始追随耶稣。当我们觉得被基督所吸引并召唤时,我们开始追随他。因此,信德首先并不在于相信一些关于耶稣的道理,而是相信他。
当我们没有在自己心中与信友团体中,跟随耶稣时,这就证明了我们的信德有危险了,很可能被缩减为接受一些信理,一些宗教义务,及对教会训导的服从。
很容易地,我们就延续着一些宗教传统,而不再聆听每个主日福音中耶稣对我们的召唤。耶稣在这个宗教之内,但是他无法拖着我们跟随他的脚步。无意中,我们习惯了以一种重复的、惯性的方式生活。我们需要创造性,更新与努力跟随基督生活的喜乐。.

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远
(Traducción de Eclesalia Informativo)

红传福音的好消息
庆祝主的受难,死亡成为其中的一部分。
通过。