lunes, 25 de febrero de 2013

03/03/2013 - 3 Lent Sunday ( C )

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


CN -在还来得及的时候

HOMILIA - ES

3 de marzo de 2013
3 Cuaresma (C)
Lucas 13, 1-9

ANTES QUE SEA TARDE

Había pasado ya bastante tiempo desde que Jesús se había presentado en su pueblo de Nazaret como Profeta, enviado por el Espíritu de Dios para anunciar a los pobres la Buena Noticia. Sigue repitiendo incansable su mensaje: Dios está ya cerca, abriéndose camino para hacer un mundo más humano para todos.
Pero es realista. Jesús sabe bien que Dios no puede cambiar el mundo sin que nosotros cambiemos. Por eso se esfuerza en despertar en la gente la conversión: "Convertíos y creed en esta Buena Noticia". Ese empeño de Dios en hacer un mundo más humano será posible si respondemos acogiendo su proyecto.
Va pasando el tiempo y Jesús ve que la gente no reacciona a su llamada como sería su deseo. Son muchos los que vienen a escucharlo, pero no acaban de abrirse al "Reino de Dios". Jesús va a insistir. Es urgente cambiar antes que sea tarde.
En cierta ocasión cuenta una pequeña parábola. Un propietario de un terreno tiene plantada una higuera en medio de su viña. Año tras año, viene a buscar fruto en ella y no lo encuentra. Su decisión parece la más sensata: la higuera no da fruto y está ocupando inútilmente un terreno, lo más razonable es cortarla.
Pero el encargado de la viña reacciona de manera inesperada. ¿Por qué no dejarla todavía? Él conoce aquella higuera, la ha visto crecer, la ha cuidado, no la quiere ver morir. Él mismo le dedicará más tiempo y más cuidados, a ver si da fruto.
El relato se interrumpe bruscamente. La parábola queda abierta. El dueño de la viña y su encargado desaparecen de escena. Es la higuera la que decidirá su suerte final. Mientras tanto, recibirá más cuidados que nunca de ese viñador que nos hace pensar en Jesús, "el que ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido".
Lo que necesitamos hoy en la Iglesia no es solo introducir pequeñas reformas, promover el "aggiornamento" o cuidar la adaptación a nuestros tiempos. Necesitamos una conversión a nivel más profundo, un "corazón nuevo", una respuesta responsable y decidida a la llamada de Jesús a entrar en la dinámica del Reino de Dios.
Hemos de reaccionar antes que sea tarde. Jesús está vivo en medio de nosotros. Como el encargado de la viña, él cuida de nuestras comunidades cristianas, cada vez más frágiles y vulnerables. Él nos alimenta con su Evangelio, nos sostiene con su Espíritu.
Hemos de mirar el futuro con esperanza, al mismo tiempo que vamos creando ese clima nuevo de conversión y renovación que necesitamos tanto y que los decretos del Concilio Vaticano no han podido hasta hora consolidar en la Iglesia.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
 Impulsa la conversión en la Iglesia.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko martxoaren 3a
Garizumako 3. Igandea C
Lukas 13,1-9

BERANDUEGI IZAN AURRETIK

Aski denbora joana zen Jesus Nazaret bere herrian agertu zenetik profeta bezala, pobreei Berri Ona hots egiteko Jainkoaren Espirituak bidalitakoa bezala. Aspertu gabe jarraitzen du bere mezua errepikatzen: Jainkoa hurbil da jada, bidea urratuz, mundua gizon-emakume guztientzat gizatasun handiagoko bihurtu nahiz.
Baina errealista da. Jesusek badaki Jainkoak ezin duela mundua aldatu guk nahi izan gabe. Horregatik ari da jendeagan bihotz-berritu nahia esnatzen: «Bihotz-berri zaitezte eta sinetsi Berri On hau». Mundua gizatasun handiagoko bihurtzeko, Jainkoak ari duen ahalegin hori posible izango da, haren egitasmoa onartuz erantzuten badugu.
Denbora aurrera doa, eta Jesus ikusten ari da jendeak ez diola erantzuten bere deiari berak nahi izango lukeen bezala. Asko datoz berari entzutera, baina ez diote irekitzen bihotza «Jainkoaren Erreinuari». Dei eta dei jarraituko du Jesusek. Premia gorrikoa da aldatzea, beranduegi izan aurretik.
Halako batean, parabola labur bat kontatu die. Lur-jabe batek pikondo bat du bere mahastiaren erdian. Urtea joan urtea etorri, fruitu bila joaten da jabea, baina ez du aurkitzen. Arrazoizkoena ematen du haren erabakiak: pikondoak ez dakar fruiturik eta alferrik ari da lurra betetzen; hura botatzea da arrazoizkoena.
Baina mahastiko arduradunak espero ez zen moduan erreakzionatu du. Zergatik ez utzi oraino? Ezagutzen du berak pikondoa, hazten ikusi du, zaindu ere zaindu du, ez du ikusi nahi orain hiltzen. Berak eskainiko dio denbora eta ardura gehixeago, ea fruiturik ematen duen.
Bat-batean eten da kontakizuna. Parabolak irekirik jarraitzen du. Mahasti-jabea eta arduraduna ezkutatu egin dira eszenatik. Pikondoak erabakiko du bere azkena. Bitartean, inoiz baino arreta handiagoa eskainiko dio mahastiko arduradunak, gogora Jesus bera dakarkigun horrek: «galdua zegoenaren bila etorri baita eta salbatzera».
Gaur egun Elizan behar duguna, ez da erreforma koxkor batzuk txertatzea, «aggiornamentua» eragitea edota gure aldi honetara egokitzea. Behar duguna, bihotz-berritzea da maila sakonago batean, «bihotz berria», ihardeste erantzulea eta deliberatua Jainkoaren Erreinuaren dinamikan sartzeko Jesusek egiten digun deiari.
Beranduegi izan aurretik behar dugu erreakzionatu. Jesus bizirik da gure artean. Mahastiko arduraduna bezala, gero eta hauskorrago eta zaurigarriago diren gure kristau-elkarteez axolatzen da. Bere Ebanjelioaz janaritzen gaitu, bere Espirituaz sostengatzen.
Esperantzaz begiratu behar diogu geroari, aldi berean, hartaraino behar ditugun eta Vatikano II.a kontzilioaren dekretuek Elizan ezin sendotu izan dituzten bihotz-berritzearen eta berrikuntzaren giro berria sortzen goazelarik.

Jose Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Eragizu Elizan bihotz-berritzea.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

3 de març de 2013
Diumenge III de Quaresma (C)
Lluc 13, 1-9

ABANS QUE SIGUI TARD

Havia passat ja força temps des que Jesús s'havia presentat al seu poble de Natzaret com Profeta, enviat per l'Esperit de Déu per anunciar als pobres la Bona Notícia. Segueix repetint incansable el missatge: Déu és a prop, obrint-se camí per fer un món més humà per a tothom.
Però és realista. Jesús sap bé que Déu no pot canviar el món sense que nosaltres canviem. Per això s'esforça a despertar la gent a la conversió: "Convertiu-vos i creieu en aquesta Bona Notícia". Aquest afany de Déu en fer un món més humà serà possible si responem acollint el seu projecte.
Va passant el temps i Jesús veu que la gent no reacciona a la seva crida com seria el seu desig. Són molts els que vénen a escoltar, però no acaben d'obrir-se al "Regne de Déu". Jesús hi insistirà. És urgent canviar abans que sigui tard.
Una vegada explica una petita paràbola. Un propietari d'un terreny té plantada una figuera enmig de la seva vinya. Any rere any, va a buscar-hi fruit i no en troba. La seva decisió sembla la més assenyada: la figuera no dóna fruit i està ocupant inútilment un terreny, el més raonable és tallar-la.
Però l'encarregat de la vinya reacciona de manera inesperada. Per què no deixar-la encara? Ell coneix aquella figuera, l'ha vist créixer, n'ha tingut cura, no la vol veure morir. Ell mateix li dedicarà més temps i i en tindrà més cura, a veure si fa fruit.
El relat s'interromp bruscament. La paràbola queda oberta. L'amo de la vinya i el seu encarregat desapareixen d'escena. És la figuera la que decidirà la seva sort final. Mentrestant, rebrà més atencions que mai d'aquest vinyater que ens fa pensar en Jesús, "el que ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut".
El que necessitem avui a l'Església no és només introduir petites reformes, promoure el "aggiornamento" o tenir cura de l'adaptació als nostres temps. Necessitem una conversió a nivell més profund, un "cor nou", una resposta responsable i decidida a la crida de Jesús a entrar en la dinàmica del Regne de Déu.
Hem de reaccionar abans que sigui tard. Jesús és viu enmig nostre. Com l'encarregat de la vinya, ell té cura de les nostres comunitats cristianes, cada vegada més fràgils i vulnerables. Ell ens alimenta amb el seu Evangeli, ens sosté amb el seu Esperit.
Hem de mirar el futur amb esperança, al mateix temps que anem creant aquest clima nou de conversió i de renovació que necessitem tant i que els decrets del Concili Vaticà no han pogut fins ara consolidar en l'Església.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Impulsa la conversió en l'Església.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

3 de marzo de 2013
3º Coresma (C)
Lucas 13, 1-9

DENANTES QUE SEXA TARDE

Xa pasara bastante tempo desde que Xesús se presentou no seu pobo de Nazaret como Profeta, enviado polo Espírito de Deus para anunciar aos pobres a Boa Noticia.
Segue repetindo incansábel a súa mensaxe: Deus está xa preto, abríndose camiño para facer un mundo máis humano para todos.
Pero é realista. Xesús sabe ben que Deus non pode cambiar o mundo sen que nós cambiemos. Por iso se esforza en espertar na xente a conversión: "Convertédevos e crede nesta Boa Noticia". Ese empeño de Deus en facer un mundo máis humano será posíbel se respondermos acollendo o seu proxecto.
Vai pasando o tempo e Xesús ve que a xente non reacciona á súa chamada como sería o seu desexo. Son moitos os que veñen escoitalo, pero non acaban de abrírense ao "Reino de Deus". Xesús vai insistir. É urxente cambiar antes que sexa tarde.
En certa ocasión conta unha pequena parábola. Un propietario dun terreo ten plantada unha figueira no medio da súa viña. Ano tras ano, vén buscar froito nela e non o atopa. A súa decisión parece a máis sensata: a figueira non dá froito e está ocupando inutilmente un terreo. O máis razoábel é cortala.
Porén o encargado da viña reacciona de xeito inesperado. Por que non deixala aínda? El coñece aquela figueira, viuna crecer, coidouna e non a quere ver morrer. El mesmo dedicaralle máis tempo e máis coidados, a ver si dá froito.
O relato interrómpese bruscamente. A parábola fica aberta. O dono da viña e o seu encargado desaparecen de escena. Ten de ser a figueira a que decida a súa sorte final.
Mentres tanto, recibirá máis coidados do que nunca dese viñador que nos fai pensar en Xesús, "o que veu buscar e salvar o que estaba perdido".
O que necesitamos hoxe na Igrexa non é só introducirmos pequenas reformas, promovermos o "aggiornamento" ou coidarmos a adaptación aos nosos tempos.
Necesitamos unha conversión no nível máis profundo, un "corazón novo", unha resposta responsábel e decidida á chamada de Xesús a entrarmos na dinámica do Reino de Deus.
Temos de reaccionarmos antes que sexa tarde. Xesús está vivo no medio de nós. Como o encargado da viña, el coida das nosas comunidades cristiás, cada vez máis fráxiles e vulnerábeis. El aliméntanos co seu Evanxeo, sostennos co seu Espírito.
Temos de mirarmos o futuro con esperanza, ao mesmo tempo que imos creando ese clima novo de conversión e renovación que necesitamos tanto e que os decretos do Concilio Vaticano II non puideron ata hora teren consolidado na Igrexa.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Impulsa a conversión na Igrexa.
Pásao.

HOMILIA -IT

3 marzo 2013
III Quaresima (C)
Lc 13, 1-9

PRIMA CHE SIA TARDI

Era passato già abbastanza tempo da quando Gesù si era presentato nel suo villaggio di Nazareth come Profeta, inviato dallo Spirito di Dio per annunciare ai poveri la Buona Notizia. Continua a ripetere, instancabile, il suo messaggio: Dio è vicino, e si apre il cammino per fare un mondo più umano per tutti.
Ma è realista. Gesù sa bene che Dio non può cambiare il mondo senza che cambiamo noi. Per questo si sforza di risvegliare nella gente la conversione: “Convertitevi e credete in questa Buona Notizia”. Questo impegno di Dio nel fare un mondo più umano sarà possibile se rispondiamo accogliendo il suo progetto.
Va passando il tempo e Gesù vede che la gente non reagisce alla sua chiamata come egli vorrebbe. Sono molti quelli che vengono ad ascoltarlo, ma non arrivano ad aprirsi al “Regno di Dio”. Gesù insisterà. È urgente cambiare prima che sia tardi.
Una volta racconta una piccola parabola. Il proprietario di un terreno ha piantato un fico in mezzo alla sua vigna. Anno dopo anno viene a cercarvi frutto e non lo trova. La sua decisione sembra la più sensata: il fico non dà frutto e sta occupando inutilmente il terreno. La cosa più logica sarebbe tagliarlo.
Ma il vignaiolo reagisce in maniera inattesa. Perché non lasciarlo ancora? Egli conosce quel fico, l’ha visto crescere, si è preso cura di lui, non vuole vederlo morire. Lui stesso gli dedicherà più tempo e più attenzione per vedere se dà frutto.
Il racconto s’interrompe bruscamente. La parabola resta aperta. Il padrone della vigna e il suo vignaiolo scompaiono dalla scena. È il fico che deciderà la sua sorte finale. Nel frattempo riceverà più cure che mai da quel vignaiolo che ci fa pensare a Gesù, “colui che è venuto a cercare e salvare quel che era perduto”.
Quello di cui oggi nella Chiesa abbiamo bisogno non è soltanto introdurre piccole riforme, promuovere l’aggiornamento o adattarsi ai nostri tempi. Abbiamo bisogno di una conversione a livello più profondo, un cuore nuovo, una risposta responsabile e decisa alla chiamata di Gesù a entrare nella dinamica del Regno di Dio.
Dobbiamo reagire prima che sia tardi. Gesù è vivo in mezzo a noi. Come il vignaiolo, egli si prende cura delle nostre comunità cristiane, sempre più fragili e vulnerabili. Egli ci alimenta con il suo Evangelo, ci sostiene con il suo Spirito.
Dobbiamo guardare al futuro con speranza, mentre andiamo creando questo clima nuovo di conversione e rinnovamento di cui abbiamo tanto bisogno e che i decreti del Concilio Vaticano II non hanno potuto fino ad ora consolidare nella Chiesa.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Stimola la conversione nella Chiesa.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

3 mars  2013
3 Carême (C)
Luc 13, 1-9

AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD

Un long moment s’était écoulé depuis que Jésus était revenu dans son village de Nazareth en tant que Prophète envoyé par l’Esprit de Dieu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle. Sans se lasser, il continue de relancer son message : Dieu est déjà proche, en train de se frayer un chemin afin de construire un monde plus humain pour tous.
Mais il est réaliste. Jésus sait très bien que Dieu ne changera pas le monde si nous n’acceptons pas de changer. C’est pourquoi il s’efforce d’appeler les gens à la conversion : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». Cet engagement de Dieu à rendre notre monde plus humain ne sera possible que si nous y répondons en accueillant son projet.
Le temps passe et Jésus constate que les gens ne réagissent pas à son appel comme  il le  souhaiterait. Ils sont nombreux à venir  l’écouter mais ils ne sont pas prêts à s’ouvrir au « Royaume de Dieu ». Jésus insiste. Il est urgent de changer avant qu’il ne soit trop tard.
A un moment donné, il raconte une petite parabole. Un propriétaire terrien avait planté un figuier au milieu de sa vigne. Chaque année, il vient y chercher du fruit mais il n’en trouve pas. Sa décision semble la plus sensée : le figuier ne donnant aucun  fruit et  occupant inutilement une place, le plus raisonnable c’est de le couper.
Mais le responsable de la vigne réagit d’une façon inattendue. Pourquoi ne pas le laisser encore un temps ? Il connait ce figuier, il l’a vu grandir, il en a pris soin et il ne veut pas le voir mourir. Il lui consacrera plus de temps et plus de soins, espérant qu’il donnera du fruit.
Le récit est brusquement interrompu. La parabole reste ouverte. Le maître de la vigne et son responsable disparaissent de la scène. C’est le figuier lui-même qui décidera de son sort final.  En attendant, il recevra plus de soins que jamais de la part de ce vigneron  qui nous fait penser à Jésus, « lui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu ».
Ce dont nous avons besoin aujourd’hui dans notre Eglise, ce n’est pas seulement d’introduire de petites réformes, de promouvoir  “l’aggiornamento” ou les adaptations à notre temps.  Nous avons besoin d’une conversion à un niveau plus profond, nous avons besoin d’ « un cœur nouveau », d’une réponse responsable et décidée à Jésus qui nous appelle à entrer dans la dynamique du Royaume de Dieu.
Il nous faut réagir avant qu’il ne soit trop tard. Jésus est vivant au milieu de nous. Comme le responsable de la vigne, il prend soin de nos communautés chrétiennes, de plus en plus fragiles et vulnérables. Il nous nourrit de son Evangile et nous soutient par son Esprit.
Il nous faut regarder l’avenir avec espérance, tout en créant ce nouveau climat de conversion et de renouvellement dont nous avons tant besoin et que les décrets du Concile Vatican II n’ont pas réussi  à consolider jusqu’à maintenant  dans l’Eglise.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Promeut la conversion dans l’Eglise!
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

3 de Março de 2013
3 Quaresma (C)
Lucas 13, 1-9

ANTES QUE SEJA TARDE

Tinha passado já bastante tempo desde que Jesus se havia apresentado na Sua terra de Nazaré como Profeta, enviado pelo Espírito de Deus para anunciar aos pobres a Boa Nova. Continua a repetir incansável a Sua mensagem: Deus está já próximo, abrindo-se caminho para fazer um mundo mais humano para todos.
Mas é realista. Jesus sabe bem que Deus não pode mudar o mundo sem que nós mudemos. Por isso se esforça em despertar nas pessoas a conversão: "Convertei-vos e acreditai nesta Boa Nova". Esse empenho de Deus em fazer um mundo mais humano será possível se respondemos acolhendo o Seu projeto.
Vai passando o tempo e Jesus vê que as pessoas não reagem à chamada como seria o Seu desejo. São muitos os que Vêm escutá-Lo, mas não chegam a abrir-se ao "Reino de Deus". Jesus vai insistir. É urgente mudar antes que seja tarde.
Em certa ocasião conta uma pequena parábola. Um proprietário de um terreno tem plantado uma figueira no meio da sua vinha. Ano após ano, vem à procura de fruto nela e não o encontra. A sua decisão parece a mais sensata: a figueira não dá fruto e está a ocupar inutilmente um terreno, o mais razoável é corta-la.
Mas o encarregado da vinha reage de forma inesperada. Porque não deixa-la todavia? Ele conhece aquela figueira, viu-a crescer, cuidou-a, não a quer ver morrer. Ele mesmo lhe dedicará mais tempo e mais cuidados, a ver se dá fruto.
O relato interrompe-se bruscamente. A parábola fica aberta. O dono da vinha e o seu encarregado desaparecem de cena. É a figueira é quem decidirá a sua sorte final. Entretanto, receberá mais cuidados que nunca desse vinhador que nos faz pensar em Jesus, "O que veio procurar e salvar o que estava perdido".
O que necessitamos hoje na Igreja não é só introduzir pequenas reformas, promover o "aggiornamento" ou cuidar a adaptação aos nossos tempos. Necessitamos de uma conversão a nível mais profundo, um "coração novo", uma resposta responsável e decidida à chamada de Jesus a entrar na dinâmica do Reino de Deus.
Temos de reagir antes que seja tarde. Jesus está vivo no meio de nós. Como o encarregado da vinha, Ele cuida das nossas comunidades cristãs, cada vez mais frágeis e vulneráveis. Ele alimenta-nos com o Seu Evangelho, sustenta-nos com o Seu Espírito.
Temos de olhar o futuro com esperança, ao mesmo tempo que vamos criando esse clima novo de conversão e renovação que necessitamos tanto e que os decretos do Concilio Vaticano não puderam até agora consolidar na Igreja.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
 Impulsiona a conversão na Igreja.
Passa-o.

HOMILIA - EN

March 3, 2013
Pushing for 3rd Sunday of Lent
Luke 13:1-9

BEFORE IT’S TOO LATE

It’s been some time since Jesus had presented himself as a prophet at his hometown of Nazareth: the one sent by God’s Spirit to announce Good News to the poor. He tirelessly keeps repeating his message: God is near, opening up the path to make our world more human for everyone.
But he’s realistic. Jesus well knows that God can’t change the world without us changing ourselves. That’s why he goes out of his way to awaken in people their need for conversion: “Change your hearts and believe in the Good News”. This effort on God’s part to make our world more human will only be possible if we respond by welcoming God’s project.
Time has passed and Jesus sees that the people don’t respond to his call as he would want. There are many who come to listen to him, but don’t end up opening themselves to “God’s Reign”. Jesus keeps insisting. It’s urgent to change before it’s too late.
On one occasion he told a short parable. A property owner has a fig tree planted in the middle of his vineyard. Year after year he comes looking for fruit on it and doesn’t find any. His decision seems to be very sensible: the fig tree doesn’t bear fruit and is needlessly taking up space, so the only thing to do is cut it down.
But his manager responds in an unexpected way. Why not leave it be for awhile? He’s familiar with that fig tree, has seen in grow, has taken care of it, and doesn’t want to see it die. He himself will put in more time on it and take care of it, to see if it bears fruit.
This story ends abruptly. The parable doesn’t have an ending. The owner of the vineyard and his manager disappear from the scene. It’s up to the fig tree to decide its fate. Meanwhile, it will be receiving more attention than ever before from this vineyard worker who reminds us of Jesus, “the one who has come to seek out and save what had been lost”.
What we need today in the Church isn’t just to introduce little reforms, promote ‘aggiornamento’ or take care to adapt to our times. We need a conversion at a much more profound level, a ‘new heart’, a responsible and committed answer to Jesus’ call to enter into the dynamic of God’s Reign.
We need to act before it’s too late. Jesus is alive and well in our midst. Just like the manager of the vineyard, Jesus takes care of our Christian communities, everyday more fragile and vulnerable. He feeds us with his Gospel, he sustains us with his Spirit.
We need to look at the future with hope, and at the same time create a new atmosphere of conversion and renewal so desperately needed, an atmosphere that the decrees of Vatican II up till now wasn’t able to bring about in the Church.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS
Conversion in the Church
Pass it onHOMILIA - CN

201333
3封斋期(C
路加福音第131-9

来得及的

自从耶稣在他的家乡纳匝肋以受天主的圣神派遣来向穷人宣讲好消息的先知身份出现之后,已经过了很久了。他永不疲倦地重复着他的信息:天主已经临近了,他不断地打开着道路,为所有的人建设一个更加人性化的世界。
但是耶稣非常地实际,他很清楚地知道如果我们不改变,天主不能改变世界。因此他竭尽全力地呼吁人家悔改:你们悔改信从福音吧。如果我们答复他的呼唤,投入这份爱的工程,天主的就有可能实现。
时间已经过了很久了,耶稣看到人们像他希望的那样回应他的召唤。许多人来聆听他,但没有真正向天主的国开放。耶稣坚持他的观点。必须在来不及之前赶快悔改。
某一次他讲了一个小小的比喻。一个园主在他的葡萄园中种了一棵无花果树。几年后,他来找果子,但没有找到。他做了一个相当明智的决定:既然无花果树不结果,只是在白白地浪费土地,最合理的做法就是砍掉它。
然而,园丁的反应出人意料。何不再等等呢?他认识这棵树,他曾看着它长大,曾照顾过它,他不忍心看着它就这样死去。他愿意在它身上花更多的时间,给予它更多的照料,再看它是否结果。
这个故事就此嘎然而止。比喻有一个开放式的结局。葡萄园的主人与园丁就此消失,无花果树将决定它最后的命运。与此同时,它将从这位园丁接受从未有过的细心照顾。这让我们想到耶稣,他来寻找并拯救那已迷失的
今天的教会需要的不只是一些小小的改革,或将传统的教理用现代的语言来表达,我们需要一个更深层次的转变,一颗崭新的心,面对耶稣的召唤做出一个负责任的、决定性的答复。
我们必须尽快做出反应,否则就太晚了。耶稣活在我们中间,就像那个园丁,他照顾着我们越来越虚弱而脆弱的基督徒团体。他以他的福音滋养我们,以他的神支撑着我们。
我们应以希望的眼光面向未来,同时不断地创造着悔改和更新的新氛围,我们是如此地需要悔改,梵二文献不断地要求我们如此去做。

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远

红传福音的好消息
传播福音的力量。
过。Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com

lunes, 18 de febrero de 2013

02/24/2013 - 2 Lent Sunday ( C )

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


CN - 聆听耶稣

HOMILIA - ES

24 de febrero de 2013
2 Cuaresma  (C)
Lucas 9,28-36

ESCUCHAR A JESÚS

Los cristianos de todos los tiempos se han sentido atraídos por la escena llamada tradicionalmente "La transfiguración del Señor". Sin embargo, a los que pertenecemos a la cultura moderna no se nos hace fácil penetrar en el significado de un relato redactado con imágenes y recursos literarios, propios de una "teofanía" o revelación de Dios.
Sin embargo, el evangelista Lucas ha introducido detalles que nos permiten descubrir con más realismo el mensaje de un episodio que a muchos les resulta hoy extraño e inverosímil. Desde el comienzo nos indica que Jesús sube con sus discípulos más cercanos a lo alto de una montaña sencillamente "para orar", no para contemplar una transfiguración.
Todo sucede durante la oración de Jesús: "mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió". Jesús, recogido profundamente, acoge la presencia de su Padre, y su rostro cambia. Los discípulos perciben algo de su identidad más profunda y escondida. Algo que no pueden captar en la vida ordinaria de cada día.
En la vida de los seguidores de Jesús no faltan momentos de claridad y certeza, de alegría y de luz. Ignoramos lo que sucedió en lo alto de aquella montaña, pero sabemos que en la oración y el silencio es posible vislumbrar, desde la fe, algo de la identidad oculta de Jesús. Esta oración es fuente de un conocimiento que no es posible obtener de los libros.
Lucas dice que los discípulos apenas se enteran de nada, pues "se caían de sueño" y solo "al espabilarse", captaron algo. Pedro solo sabe que allí se está muy bien y que esa experiencia no debería terminar nunca. Lucas dice que "no sabía lo que decía".
Por eso, la escena culmina con una voz y un mandato solemne. Los discípulos se ven envueltos en una nube. Se asustan pues todo aquello los sobrepasa. Sin embargo, de aquella nube sale una voz: "Este es mi Hijo, el escogido. Escuchadle". La escucha ha de ser la primera actitud de los discípulos.
Los cristianos de hoy necesitamos urgentemente "interiorizar" nuestra religión si queremos reavivar nuestra fe. No basta oír el Evangelio de manera distraída, rutinaria y gastada, sin deseo alguno de escuchar. No basta tampoco una escucha inteligente preocupada solo de entender.
Necesitamos escuchar a Jesús vivo en lo más íntimo de nuestro ser. Todos, predicadores y pueblo fiel, teólogos y lectores, necesitamos escuchar su Buena Noticia de Dios, no desde fuera sino desde dentro. Dejar que sus palabras desciendan de nuestras cabezas hasta el corazón. Nuestra fe sería más fuerte, más gozosa, más contagiosa.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Contribuye a escuchar a Jesús desde el fondo del corazón.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko otsailaren 24a
Garizumako 2. Igandea C
Lukas 9,28-36

JESUSI ENTZUN

Aldi guztietako kristauek sentitu izan dute tradizioz «Jaunaren Antzaldatzea» deitu izan den eszenaren lilura. Alabaina, kultura modernoko garenoi ez zaigu gauza erraza gertatzen kontakizun horren esanahia atzematea; alegia, «teofania»ri edo Jainkoaren errebelazioari dagozkion irudiez eta baliabide literarioez idatzia dagoen horri.
Halaz guztiz, Lukas ebanjelariak xehetasun batzuk itsatsi ditu; jende askorentzat arrotz eta itxurarik gabeko gertatzen den pasadizo horren mezua errealismo handiagoz aurkitzen laguntzen diguten xehetasunak dira. Hasieratik adierazi digu Lukasek, Jesus, hurbilenak dituen ikasleekin, mendi baten puntara igo dela, soilik «otoitz egitera», eta ez antzaldaketa bat ikustera.
Jesus otoitzean ari dela gertatu da dena: «otoitzean ari zela,haren aurpegiaren itxura aldatu zen». Jesusek, sakon bere baitan bildurik, onartu du Aitaren presentzia, eta aurpegia aldatu zaio. Haren nortasun sakonena eta ezkutukoena den hartan zerbait atzeman dute ikasleek. Haren eguneroko bizitzan ezin atzeman izan duten zerbait.
Jesusen jarraitzaileen bizitzan ez dira falta distira- eta ziurtasun-momentuak ere, poz- eta argi-uneak ere. Ez dakigu zer gertatu zen mendi haren puntan, baina badakigu otoitzean eta isiltasunean posible dela zerbait sumatzea, fedetik, Jesusen nortasun ezkutuko horretan. Otoitz hori liburuetan lortu ez daitekeen ezagupenaren iturria da,
Lukasek dio ikasleak doi-doi jabetu zirela ezertaz, zeren «logale baitziren», eta soilik «esnatzean» atzeman baitzuten zer edo zer. Pedrok dakien guztia, egoera hartan oso ondo sentitzen dela da eta ez lukeela nahi esperientzia hura bukatzea. Lukasek dio «ez zekiela zer esaten ari zen».
Horregatik, ahots batekin eta agindu nagusi batekin bukatzen da eszena. Ikasleak hodei batek harrapatu ditu. Izutu egin dira, zeren gertaera hark gainez egin baitie. Baina hodei hartatik ahots hau irten da: «Hau ene Semea da, nik hautatua. Entzuiozue». Entzutea izan behar du ikasleak bere lehen jarrera.
Gaur egungo kristauek premia gorrikoa dugu geure erlijioa «barneratzea», baldin eta geure fedea biziberritu nahi badugu. Ez da aski Ebanjelioa entzutea modu zabarrean, ohikeriazkoan eta higatuan, aditzeko batere gogorik gabe. Ez da aski soilik ulertzeaz kezkatua den arrazoizko entzute hutsa ere.
Jesus biziari entzun behar diogu, geure izatearen barruenean bizi den horri. Guztiok, predikari eta herri fededunak, teologo eta irakurleek: guztiok dugu Jainkoaren Berri Ona entzun beharra, ez azaletik, baizik geure barnetik. Haren hitzak geure burutik bihotzera jaisten utzi beharra dugu. Gure fedea indartsuagoa izango litzateke, gozagarriagoa, kutsagarriagoa.

José Antonio Pagola

BERRI ONAKA Sare Ebanjelizatzailea
Eragin jendeari Jesusi bere bihotz barnetik
entzutera. Bidali hau.

HOMILIA - CA

24 de febrer de 2013
Diumenge II de Quaresma  (C)
Lluc 9,28b-36

ESCOLTAR JESÚS

Els cristians de tots els temps s'han sentit atrets per l'escena anomenada tradicionalment "La transfiguració del Senyor". No obstant això, els que pertanyem a la cultura moderna no se'ns fa fàcil penetrar en el significat d'un relat redactat amb imatges i recursos literaris, propis d'una "teofania" o revelació de Déu.
No obstant això, l'evangelista Lluc ha introduït detalls que ens permeten descobrir amb més realisme el missatge d'un episodi que a molts els resulta avui estrany i inversemblant. Des del començament ens indica que Jesús puja amb els seus deixebles més propers a la part alta d'una muntanya senzillament "a pregar", no per contemplar una transfiguració.
Tot succeeix durant la pregària de Jesús: "Mentre pregava, l'aspecte del seu rostre va canviar". Jesús, recollit profundament, acull la presència del seu Pare, i el seu rostre canvia. Els deixebles perceben alguna cosa de la seva identitat més profunda i amagada. Una cosa que no poden copsar en la vida ordinària de cada dia.
En la vida dels seguidors de Jesús no falten moments de claredat i certesa, de joia i de llum. Ignorem el que va passar a la part alta d'aquella muntanya, però sabem que en l'oració i el silenci és possible albirar, des de la fe, una mica de la identitat oculta de Jesús. Aquesta pregària és font d'un coneixement que no és possible obtenir dels llibres.
Lluc diu que els deixebles tot just s'assabenten de res, ja que "la son els vencia" i només "quan es van desvetllar", van captar alguna cosa. Pere només sap que allà s'hi està molt bé i que aquesta experiència no s’hauria d'acabar mai. Lluc diu que "no sabia què deia".
Per això, l'escena culmina amb una veu i un mandat solemne. Els deixebles es veuen embolicats en un núvol. S'espanten, doncs tot allò els sobrepassa. No obstant això, d'aquell núvol en surt una veu: "Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo". L'escolta ha de ser la primera actitud dels deixebles.
Els cristians d'avui necessitem urgentment "interioritzar" la nostra religió si volem revifar la nostra fe. No n'hi ha prou de sentir l'Evangeli de manera distreta, rutinària i gastada, sense cap desig d'escoltar. No n'hi ha prou tampoc d’una escolta intel•ligent preocupada només d'entendre.
Necessitem escoltar Jesús viu en el més íntim del nostre ésser. Tots, predicadors i poble fidel, teòlegs i lectors, necessitem escoltar la seva Bona Notícia de Déu, no des de fora sinó des de dins. Deixar que les seves paraules baixin dels nostres caps fins al cor. La nostra fe seria més forta, més joiosa, més encomanadissa.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Contribueix a escoltar Jesús des del fons del cor.
Passaho!

HOMILIA - GL

24 de febreiro de 2013
2 Coáresma (C)
Lucas 9,28-36

ESCOITAR A XESÚS

Os cristiáns de todos os tempos sentíronse atraídos pola escena chamada tradicionalmente "A transfiguración do Señor".
Porén, aos que pertencemos á cultura moderna non se nos fai doado penetrarmos no significado dun relato redactado con imaxes e recursos literarios, propios dunha "teofanía" ou revelación de Deus.
Aínda así, o evanxelista Lucas introduciu detalles que nos permiten descubrirmos con máis realismo a mensaxe dun episodio que a moitos lles resulta hoxe estraño e inverosímil.
Desde o comezo indícanos que Xesús sobe cos seus discípulos máis próximos ao alto dunha montaña simplemente "para orar", non para contemplar unha transfiguración.
Todo sucede durante a oración de Xesús: "mentres oraba, o aspecto do seu rostro cambiou". Xesús, recollido profundamente, acolle a presenza do seu Pai, e o seu rostro cambia. Os discípulos perciben algo da súa identidade máis profunda e escondida. Algo que non poden captaren na vida ordinaria de cada día.
Na vida dos seguidores de Xesús non faltan momentos de claridade e certeza, de alegría e de luz. Ignoramos o que sucedeu no alto daquela montaña, pero sabemos que na oración e no silencio é posíbel albiscarmos, desde a fe, algo da identidade oculta de Xesús.
Esta oración é fonte dun coñecemento que non é posíbel obter dos libros.
Lucas di que os discípulos apenas se decatan de nada, pois “caían de sono" e só "ao espelírense", captaron algo. Pedro só sabe que alí se está moi ben e que esa experiencia non debería terminar nunca. Lucas di que "non sabía o que dicía".
Por iso, a escena culmina cunha voz e un mandato solemne. Os discípulos vense envolvidos nunha nube. Asústanse, pois todo aquilo excédeos.
Con todo, daquela nube sae unha voz: "Este é o meu Fillo, o escollido. Escoitádeo".
Escoitar ha ser a primeira actitude dos discípulos. Os cristiáns de hoxe necesitamos urxentemente "interiorizar" a nosa relixión si queremos reavivar a nosa fe. Non chega con oírmos o Evanxeo dun xeito distraído, rutineiro e gastado, sen desexo algún de escoitármolo. Non abonda tampouco cunha escoita intelixente preocupada só de entendérmolo.
Necesitamos escoitarmos a Xesús vivo no máis íntimo do noso ser. Todos, predicadores e pobo fiel, teólogos e lectores, necesitamos escoitarmos a súa Boa Noticia de Deus, non desde fóra senón desde dentro.
Deixarmos que as súas palabras descendan das nosas cabezas ata o corazón. A nosa fe sería máis forte, máis gozosa, máis contaxiosa.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Contribúe a escoitar a Xesús desde o fondo do corazón.
Pásao.


HOMILIA -IT

24 febbraio 2013
II Quaresima (C)
Lc 9,28-36

ASCOLTARE GESÙ

I cristiani di tutti tempi sono stati attratti dalla scena chiamata tradizionalmente “La trasfigurazione del Signore”. Tuttavia a noi che apparteniamo alla cultura moderna non risulta facile penetrare nel significato del racconto redatto con immagini e figure letterarie proprie di una “teofania” o rivelazione di Dio.
L’evangelista Luca, però, ha introdotto dettagli che ci permettono di scoprire con maggior realismo il messaggio di un episodio che oggi, a molti, risulta strano e inverosimile. Dall’inizio ci indica che Gesù sale con i suoi discepoli più vicini sulla cima di una montagna, semplicemente per pregare, non per contemplare una trasfigurazione.
Tutto accade durante la preghiera di Gesù: mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. Gesù, profondamente raccolto, accoglie la presenza del Padre, e il suo volto cambia. I discepoli percepiscono qualcosa della sua identità più profonda e nascosta, qualcosa che non possono cogliere nella vita di ogni giorno.
Nella vita dei seguaci di Gesù non mancano momenti di chiarezza e di certezza, di gioia e di luce. Ignoriamo quel che accade sulla cima di quella montagna, ma sappiamo che nella preghiera e nel silenzio è possibile intravedere, a partire dalla fede, qualcosa dell’identità nascosta di Gesù. Questa preghiera è fonte di una conoscenza che non è possibile ricavare dai libri.
Luca dice che i discepoli quasi non si rendono conto di nulla, perché erano oppressi dal sonno e solo quando si svegliarono, colsero qualcosa. Solo Pietro sa che lì si sta molto bene e che questa esperienza non dovrebbe finire mai. Luca dice che non sapeva quello che diceva.
Per questo, la scena culmina in una voce e un mandato solenne. I discepoli si vedono avvolti da una luce. Si spaventano poiché quel che accade li supera. Tuttavia da quella nube esce una voce: Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!  L’ascolto deve essere la prima attitudine dei discepoli.
Noi cristiani di oggi, abbiamo bisogno urgentemente di “interiorizzare” la nostra religione se vogliamo ravvivare la nostra fede. Non basta udire l’Evangelo in maniera distratta, routinaria e stanca, senza alcun desiderio di ascolto. Non basta nemmeno un ascolto intelligente preoccupato solo di capire.
Abbiamo bisogno di ascoltare Gesù vivo nel più intimo del nostro essere. Tutti, predicatori e popolo fedele, teologi e lettori, abbiamo bisogno di ascoltare la Buona Notizia di Dio, non dal di fuori ma dal di dentro. Lasciare che le sue parole discendano dalle nostre teste fino al cuore. La nostra fede sarebbe più forte, più gioiosa, più contagiosa.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Contribuisci ad ascoltare Gesù dal profondo del cuore.
Diffondilo

HOMILIA - FR

24 février 2013
2 Carême  (C)
Luc 9,28-36

ECOUTER JESUS

Les chrétiens de tous les temps se sont sentis attirés par la scène, traditionnellement appelée “La Transfiguration du Seigneur”. Cependant, il nous est difficile, à nous qui appartenons à la culture moderne, de comprendre la signification d’un récit rédigé à base d’images et de moyens littéraires, propres  d’une « théophanie » ou révélation de Dieu.
L’évangéliste  Luc a cependant introduit des détails  qui nous permettent de découvrir avec plus de réalisme le message d’un épisode qui pour beaucoup reste étrange et invraisemblable. Dès le début, il nous  fait remarquer que Jésus monte avec ses disciples les plus proches au sommet d’une montagne simplement « pour prier » et non pas pour contempler une transfiguration.
Tout arrive lors de la prière de Jésus: “pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea”. Jésus, profondément recueilli, accueille la présence de son Père et son visage change.  Les disciples perçoivent quelque chose de  son identité la plus profonde et cachée. Quelque chose qu’ils n’arrivent pas à saisir dans l’ordinaire de la vie quotidienne.
 Ils  ne manquent pas dans la vie des disciples de Jésus, les moments de clarté et de certitude, de joie et de lumière. Nous ignorons ce qui est arrivé  au sommet de cette montagne, mais nous savons que  dans la prière et dans le silence, il est possible de  percevoir, dans la foi, quelque chose de l’identité cachée de Jésus. Cette prière  est source d’une connaissance que l’on ne peut pas trouver dans les livres.
Luc dit que les disciples se sont  à peine rendu compte de quelque chose, car « ils tombaient de sommeil ». C’est seulement « en se réveillant » qu’ils ont pu saisir quelque chose. Pierre sait seulement qu’il est bon d’être là et que cette expérience ne devrait jamais finir.  Luc dit « qu’il ne savait pas ce qu’il disait ».
C’est pourquoi, la scène s’achève par une  parole et un ordre solennel. Les disciples se sentent enveloppés d’un nuage. Ils sont effrayés car tout cela les dépasse. Cependant, une voix sort de ce nuage : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le ». L’écoute devra être  la première attitude des disciples.
Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous avons un besoin urgent « d’intérioriser » notre religion si nous voulons raviver notre foi. Il ne suffit pas d’entendre l’évangile de façon distraite, routinière et usée, sans aucun désir d’écouter. Il ne suffit pas non plus d’une écoute savante, préoccupée seulement de comprendre.
Nous avons besoin d’écouter Jésus vivant au plus intime de notre être. Nous tous, prédicateurs et fidèles, théologiens et lecteurs, nous avons besoin  d’écouter sa Bonne Nouvelle sur Dieu, non du dehors mais du dedans. Laisser ses paroles descendre de nos têtes jusqu’à notre cœur. Notre foi deviendrait plus forte, plus joyeuse, plus communicative.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation  BONNES NOUVELLES
Contribue à écouter Jésus du plus profond du cœur.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

24 de Fevereiro de 2013
2 Quaresma (C)
Lucas 9,28-36

ESCUTAR JESUS

Os cristãos de todos os tempos sentiram-se atraídos pelo episódio chamado tradicionalmente "A transfiguração do Senhor". No entanto, os que pertencemos à cultura moderna não se torna fácil penetrar no significado de um relato com imagens e recursos literários, próprios de uma "teofania" ou revelação de Deus.
No entanto, o evangelista Lucas introduziu detalhes que nos permitem descobrir com mais realismo a mensagem de um episódio que a muitos lhes resulta hoje estranho e inverosímil. Desde o começo nos indica que Jesus sobe com os Seus discípulos mais próximos ao alto de uma montanha simplesmente “para orar", não para contemplar uma transfiguração.
Tudo sucede durante a oração de Jesus: "enquanto orava, o aspeto do Seu rosto mudou". Jesus, recolhido profundamente, acolhe a presença do Seu Pai, e o Seu rosto muda. Os discípulos percebem algo da Sua identidade mais profunda e escondida. Algo que não podem captar na vida ordinária de cada dia.
Na vida dos seguidores de Jesus não faltam momentos de claridade e certeza, de alegria e de luz. Ignoramos o que sucedeu no alto daquela montanha, mas sabemos que na oração e no silêncio é possível vislumbrar, a partir da fé, algo da identidade oculta de Jesus. Esta oração é fonte de um conhecimento que não é possível obter nos livros.
Lucas diz que os discípulos pouco se inteiram do que se passa, pois "se caiam de sono" e só "ao acordarem", captaram algo. Pedro só sabe que ali se está muito bem e que essa experiência não deveria terminar nunca. Lucas diz que "não sabia o que dizia".
Por isso, a cena culmina com uma voz e um mandato solene. Os discípulos vêem-se envoltos numa nuvem. Assustam-se pois tudo aquilo os ultrapassa. No entanto, daquela nuvem sai uma voz: "Este é o Meu Filho, o escolhido. Escutai-o". O escutar há-de ser a primeira atitude dos discípulos.
Os cristãos de hoje, necessitamos urgentemente de "interiorizar" a nossa religião se queremos reavivar a nossa fé. Não basta ouvir o Evangelho de forma distraída, rotineira e gasta, sem desejo algum de escutar. Não basta tampouco uma escuta inteligente preocupada só em entender.
Necessitamos escutar Jesus vivo no mais íntimo do nosso ser. Todos, predicadores e povo fiel, teólogos e leitores, necessitamos escutar a Sua Boa Nova de Deus, não desde fora mas desde dentro. Deixar que as Suas palavras descendam das nossas cabeças até ao coração. A nossa fé seria mais forte, mais satisfatória, mais contagiosa.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Contribui para se escutar Jesus do fundo do coração.
Passa-o.


HOMILIA - EN

February 24, 2013
2 Lent (C)
Luke 9,28-36

LISTENING TO JESUS

Christians of all times have been attracted by the scene traditionally called "The Transfiguration of the Lord." However, those who belong to modern culture is not easy for us to penetrate the meaning of a story written with images and literary devices, typical of a "theophany" or revelation of God.
However, Luke has introduced details that allow us to discover more realistically the message of an episode that many find it strange and implausible today. Since the beginning tells us that Jesus goes with his disciples closest to the top of a mountain simply "to pray", not to contemplate a transfiguration.
Everything happens during the prayer of Jesus, "I prayed, the appearance of his face changed." Jesus picked deeply, welcomes the presence of his Father, and his face changed. The disciples perceive some of its deepest identity and hidden. Something you can not capture in ordinary, everyday life.
In the life of the followers of Jesus are not lacking moments of clarity and certainty, joy and light. We ignore what happened at the top of that mountain, but we know that in prayer and silence is possible to see, from the faith, something of the hidden identity of Jesus. This prayer is a source of knowledge that can not be obtained from books.
Luke says that the disciples find out anything just because "sleep fell" and only "to smarten up" caught something. Peter only knows that there is fine and that experience should not go on forever. Lucas says he "did not know what he said."
So, the scene ends with a voice and a solemn. The disciples are caught in a cloud. They panic because surpasses everything. However, that cloud comes a voice: "This is my Son, the Chosen. Hear". The listener has to be the first attitude of the disciples.
Today's Christians urgently need "internalize" our religion if we rekindle our faith. It is not enough to hear the Gospel so distracted and worn routine, without any desire to listen. Not smart enough not worried just listening to understand.
We need to hear Jesus alive in the depths of our being. Everyone, and faithful preachers, theologians and readers need to hear the Good News of God, not from without but from within. Let your words fall on our heads to the heart. Our faith would be stronger, more joyful, more contagious

José Antonio Pagola
Traductor GOOGLE

Red evangelizing GOOD NEWS
Help Christians to not deviate from Jesus.
Pass.

HOMILIA - CN

2013224
2封斋期(C
路加福音第928-36


聆听耶

从古至今,耶稣显圣容的场景令无数的基督徒们心神向往。然而,理解这段叙述的真实含义为我们这些现代的读者并不是一件容易的事,因为它含有许多天主的显现或天主的启示所特有的图像及文学因素。
不过,圣史路加插入了许多细节以帮助我们更好地理解这个看似令人难以置信的事件所含有的信息。从一开始,他就告诉我们耶稣跟他最亲近的门徒们一起上山去祈祷,而不是为了瞻仰一次显圣容。
一切都发生在耶稣祈祷的时候:当他祈祷时,他的面容改变。当耶稣被父的临在所攫取时,他的面容改变了。此时,门徒们能感觉到一些他最内在而隐藏的真实身份,那是在日常生活中所无法感受到的。
在门徒们的生活中并不缺少清晰确定的时刻,充满喜乐与光明的时刻,这就是其中一个。我们无法清楚了解到在这座高山上所发生的事,但我们知道,在祈祷与静默中,藉着信德,我们可以隐约看到一些耶稣隐藏的本质。祈祷是那些无法通过书本得到的知识的泉源。
路加说门徒们几乎什么也没有明白,因为他们昏昏欲睡,只有当他们清醒过来时,才领会了一点。伯多禄只知道那里很好,他希望那种经验永远也不要结束。路加说他不知道自己在说什么。
因此,这个场景以一个声音和一个诫命为顶峰。门徒们为云彩所包围,他们吓坏了,因为他们完全不明白怎么回事。然而,云中有声音说:这是我的儿子,我所拣选的,你们要听从他。聆听应成为门徒的第一个态度。
今天,我们基督徒迫切地需要内在化我们的宗教,如果我们渴望重活我们的信德。只是心不在焉地听听福音,机械式地老调重强,是不够的。只是用理智去听,去理解,也是不够的。
我们应在我们的最深处聆听耶稣。所有的人,宣讲者,信众,神学家及读者,我们都需要聆听天主的好消息,但不是从外在听,而是从内在听。让他的话从我们的头下降到我们的心。如此,我们的信德将会更坚强,更喜乐,也更具感染力

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远

红传福音的好消息
传播福音的力量。
过。