lunes, 28 de octubre de 2013

11/03/2013 - 31 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMILIA - ES

3 de noviembre de  2013
31 Tiempo ordinario (C)
Lucas, 19 1-10

PARA JESÚS NO HAY CASOS PERDIDOS

Jesús alerta con frecuencia sobre el riesgo de quedar atrapados por la atracción irresistible del dinero. El deseo insaciable de bienestar material puede echar a perder la vida de una persona. No hace falta ser muy rico. Quien vive esclavo del dinero termina encerrado en sí mismo. Los demás no cuentan. Según Jesús, “donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
Esta visión del peligro deshumanizador del dinero no es un recurso del Profeta indignado de Galilea. Diferentes estudios analizan el poder del dinero como una fuerza ligada a pulsiones profundas de autoprotección, búsqueda de seguridad y miedo a la caducidad de nuestra existencia.
Sin embargo, para Jesús, la atracción del dinero no es una especie de enfermedad incurable. Es posible liberarse de su esclavitud y empezar una vida más sana. El rico no es “un caso perdido”. Es muy esclarecedor el relato de Lucas sobre el encuentro de Jesús con un hombre rico de Jericó.
Al atravesar la ciudad, Jesús se encuentra con una escena curiosa. Un hombre de pequeña estatura ha subido a una higuera para poder verlo de cerca. No es desconocido. Se trata de un rico, poderoso “jefe de recaudadores”. Para la gente de Jericó, un ser despreciable, un recaudador corrupto y sin escrúpulos como casi todos. Para los sectores religiosos, “un pecador” sin conversión posible, excluido de toda salvación.
Sin embargo, Jesús le hace una propuesta sorprendente: “Zaqueo, baja en seguida porque tengo que alojarme en tu casa”. Jesús quiere ser acogido en su casa de pecador, en el mundo de dinero y de poder de este hombre despreciado por todos. Zaqueo bajó en seguida y lo recibió con alegría. No tiene miedo de dejar entrar en su vida al Defensor de los pobres.
Lucas no explica lo que sucedió en aquella casa. Sólo dice que el contacto con Jesús transforma radicalmente al rico Zaqueo. Su compromiso es firme. En adelante pensará en los pobres: compartirá con ellos sus bienes. Recordará también a las víctimas de las que ha abusado: les devolverá con creces lo robado. Jesús ha introducido en su vida justicia y amor solidario.
El relato concluye con unas palabras admirables de Jesús: “Hoy ha entrado la salvación en esta casa. También este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”. También los ricos se pueden convertir. Con Jesús todo es posible. No lo hemos de olvidar nadie. El ha venido para buscar y salvar lo que nosotros podemos estar echando a perder. Para Jesús no hay casos perdidos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde la fuerza  salvadora de Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko arazoaren 3a
Urteko 31. igandea C
Lukas 19,1-10

JESUSENTZAT ITXAROPENIK GABEKO KASURIK EZ

Jesusek sarritan jartzen gaitu erne arrisku honetaz: diruaren saihets ezineko lilurak harrapaturik gelditzeko arriskuaz, alegia. Pertsona baten bizitza hondatzeraino irits daiteke ongizate materiala ase ezineko moduan opa izateak. Ez da beharrezkoa oso aberats izatea. Jesusen arabera, «zure altxorra non, zure bihotza han».
Gizatasuna hondatzeko diruak duen arriskuaren ikuspegi hau ez da Galileako Profeta haserretuaren baliabide bat. Askotariko azterketek miatu dute diruaren botere galgarri hori, buru-babeserako pultsio edo bulkada sakonen indarrari lotua den aldetik, segurtasunaren bilatzea eta gure bizitzaren hondatzea den aldetik.
Halaz guztiz, Jesusentzat, diruak sortzen duen lilura hori ez da sendaezineko gaixotasun bat. Daitekeena da haren esklabotzatik askatu eta biziera sanoago bat hastea. Aberatsa ez da «esperantzarik gabeko kasu bat». Oso argitzailea da Lukasen kontakizuna, Jesusek Jerikoko gizon aberats batekin egindako topo egiteaz eman diguna.
Hiria zeharkatzean, eszena bitxi baten aurrean gertatu da Jesus. Altuera txikiko gizon bat pikondo batera igo da, Jesus igarotzean hurbiletik ikusteko. Ezezaguna dugu gizona. Aberats bat da, «zerga-biltzaileen buruzagi» boteretsu bat. Jerikoko jendearentzat, pertsona mespretxagarria, zerga-biltzaile ustela eta eskrupulurik gabea, kasik guztiak bezala. Talde erlijiosoentzat, berriz, «bekatari bat» da, ezin konbertitu bat, salbazio orotatik baztertua.
Alabaina, Jesusek proposamen harrigarria egin dio: «Zakeo, jaitsi berehala, zure etxean hartu behar dut ostatu eta». Bekatari batek bere etxean onar dezan nahi du Jesusek, guztiek mespretxatzen duten gizon honek bizi duen diru- eta botere-munduan onar dezan. Berehala jaitsi da Zakeo eta poz-pozik onartu du Jesus. Ez du beldurrik pobreen Defendatzaileari bere bizitzan sartzen uzteko.
Lukasek ez du azaltzen zer gertatu zen etxe hartan. Hau diosku soilik: Jesusekin izandako harremanak errotik aldarazi duela Zakeo aberatsa. Erabaki sendoa hartu du. Aurrerantzean gogoan izango ditu pobreak: haiekin partekatuko ditu bere ondasunak. Gogoan izango ditu abusatuz biktima egin dituenak ere: gainezka itzuliko die ostu diena. Haren bizitzan, zuzentasuna eta maitasun solidarioa ezarri ditu Jesusek.
Jesusen hitz miresgarri hauekin bukatu du Lukasek kontakizuna: «Salbazioa sartu da gaur etxe honetan. Abrahamen semea da hau ere. Galdurik zenaren bila eta halakoa salbatzea etorri baita Gizonaren Semea». Aberatsak ere konberti daitezke. Dena da posible Jesusekin. Ez dezagula ahaztu hori sekula. Bila etorri da Jesus eta salbatzera guk agian galbidean jartzen dugun hura. Jesusentzat ez da esperantzarik gabeko kasurik.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabaldu Jesusen indar salbatzailearen berri.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

3 de novembre de  2013
Diumenge XXXI durant l'any(C)
Lluc, 19 1-10

PER JESÚS NO HI HA CASOS PERDUTS

Jesús alerta amb freqüència sobre el risc de quedar atrapats per l'atracció irresistible del diner. El desig insaciable de benestar material pot fer malbé la vida d'una persona. No cal ser molt ric. Qui viu esclau dels diners acaba tancat en si mateix. Els altres no compten. Segons Jesús, "on teniu el tresor, hi tindreu el vostre cor".
Aquesta visió del perill deshumanitzador dels diners no és un recurs del Profeta indignat de Galilea. Diferents estudis analitzen el poder dels diners com una força lligada a pulsions profundes d'autoprotecció, recerca de seguretat i por a la caducitat de la nostra existència.
No obstant això, per a Jesús, l'atracció dels diners no és una espècie de malaltia incurable. És possible alliberar-se de la seva esclavitud i començar una vida més sana. El ric no és "un cas perdut". És molt aclaridor el relat de Lluc sobre la trobada de Jesús amb un home ric de Jericó.
En travessar la ciutat, Jesús es troba amb una escena curiosa. Un home de petita estatura ha pujat a una figuera per a poder veure'l de prop. No és desconegut. Es tracta d'un ric, poderós "cap de cobradors d'impostos". Per a la gent de Jericó, un ésser menyspreable, un recaptador corrupte i sense escrúpols com gairebé tots. Per als sectors religiosos, "un pecador" sense conversió possible, exclòs de tota salvació.
No obstant això, Jesús li fa una proposta sorprenent: "Zaqueu, baixa de pressa, que avui m'haig d'hostatjar a casa teva". Jesús vol ser acollit a la seva casa de pecador, en el món de diners i de poder d'aquest home menyspreat per tots. Ell baixà de seguida i el va rebre amb alegria. No té por de deixar entrar en la seva vida el Defensor dels pobres.
Lluc no explica el que va succeir en aquella casa. Només diu que el contacte amb Jesús transforma radicalment el ric Zaqueu. El seu compromís és ferm. D'ara endavant pensarà en els pobres: compartirà amb ells els seus béns. Es recordarà també de les víctimes de les que ha abusat: els tornarà amb escreix allò robat. Jesús ha introduït en la seva vida justícia i amor solidari.
El relat conclou amb unes paraules admirables de Jesús : "Avui ha entrat la salvació en aquesta casa; perquè també aquest home és fill d'Abraham. El Fill de l'home ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut". També els rics es poden convertir. Amb Jesús tot és possible. No ho hem d'oblidar ningú. Ell ha vingut a buscar i salvar el que nosaltres podem estar fent malbé. Per a Jesús no hi ha casos perduts.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon la força salvadora de Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

Domingo: 03-11-2013.
31 T.O.(C).
Lc 19,1-10

PARA XESÚS NON HAI CASOS PERDIDOS

Xesús alerta con frecuencia sobre o risco de ficar atrapados pola atracción irresistíbel do diñeiro. O desexo insaciábel de benestar material pode botar a perder a vida dunha persoa. Non fai falta ser moi rico. Quen vive escravo do diñeiro termina encerrado en si mesmo. Os demais non contan. Segundo Xesús, “onde estea o voso tesouro, alí estará o voso corazón”.
Esta visión do perigo deshumanizador do diñeiro non é un recurso do Profeta de Galilea indignado. Diferentes estudos analizan o poder do diñeiro como unha forza ligada a pulsións profundas de autoprotección, procura de seguridade e medo á caducidade da nosa existencia.
Con todo, para Xesús, a atracción do diñeiro non é unha especie de enfermidade incurábel. É posíbel liberarse da súa escravitude e empezar unha vida máis sa. O rico non é “un caso perdido”. É moi esclarecedor o relato de Lucas sobre o encontro de Xesús cun home rico de Xericó.
Ao atravesar a cidade, a Xesús presentáselle unha escena curiosa. Un home de pequena estatura subiu a unha figueira para poder velo de cerca. Non é descoñecido. Trátase dun rico, poderoso “xefe de recadadores”.
Para a xente de Xericó, é un ser desprezábel, un recadador corrupto e sen escrúpulos como case todos. Para os sectores relixiosos, “un pecador” sen conversión posíbel, excluído de toda salvación.
Con todo, Xesús faille unha proposta sorprendente: “Zaqueo, baixa deseguidiña porque teño que aloxarme na túa casa”. Xesús quere ser acollido na súa casa de pecador, no mundo do diñeiro e do poder deste home desprezado por todos. Zaqueo baixou deseguida e recibiuno con alegría. Non ten medo de deixar entrar na súa vida ao Defensor dos pobres.
Lucas non explica o que sucedeu naquela casa. Só di que o contacto con Xesús transforma radicalmente ao rico Zaqueo. O seu compromiso é firme. En diante pensará nos pobres: compartirá con eles os seus bens. Recordará tamén ás vítimas das que abusou: devolveralles con fartura o roubado.
Xesús introduciu na súa vida xustiza e amor solidario. O relato conclúe cunhas palabras admirábeis de Xesús: “Hoxe entrou a salvación nesta casa. Tamén este é fillo de Abraham. Porque o Fillo do Home veu buscar e salvar o que estaba perdido”. Tamén os ricos se poden converter. Con Xesús todo é posíbel. Non o temos de esquecer ninguén. El veu para buscar e salvar o que nós podemos estar botando a perder. Para Xesús non hai casos perdidos.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

3 novembre  2013
XXXI T. O. (C)
Lc, 19 1-10

PER GESÙ NON CI SONO CASI PERDUTI

Gesù mette frequentemente in guardia di fronte al rischio di rimanere imprigionati dall’attrazione irresistibile del denaro. Il desiderio insaziabile del benessere materiale può sciupare la vita di una persona. Non c’è bisogno di essere molto ricchi. Chi vive schiavo del denaro finisce chiuso in se stesso. Gli altri non contano. Secondo Gesù, “dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore”.
Questa visione del pericolo disumanizzante del denaro non è uno stilema del Profeta indignato di Galilea. Diversi studi analizzano il potere del denaro come una forza legata a pulsioni profonde di autoprotezione, ricerca di sicurezza e timore per la caducità della nostra esistenza.
Tuttavia, per Gesù, l’attrazione del denaro non è una specie d’infermità incurabile. È possibile liberarsi dalla sua schiavitù e iniziare una vita più sana. Il ricco non è “un caso perduto”. È molto illuminante il racconto di Luca sull’incontro di Gesù con un uomo ricco di Gerico.
Attraversando la città, Gesù s’incontra con una scena curiosa. Un uomo di piccola statura è salito su un fico per poterlo vedere da vicino. Non è sconosciuto. Si tratta di un potente capo dei pubblicani e ricco. Per la gente di Gerico, un essere detestabile, un esattore corrotto e senza scrupoli come quasi tutti. Per i settori religiosi, un peccatore senza possibile conversione, escluso da ogni salvezza.
Tuttavia, Gesù gli fa una proposta sorprendente: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù vuole essere accolto nella sua casa di peccatore, nel mondo di denaro e di potere di quest’uomo disprezzato da tutti. Zaccheo scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Non ha paura di lasciare entrare nella sua vita il Difensore dei poveri.
Luca non spiega quel che accadde in quella casa. Dice solo che il contatto con Gesù trasforma radicalmente il ricco Zaccheo. Il suo impegno è fermo. D’ora in poi penserà ai poveri: dividerà con loro i suoi beni. Ricorderà anche le vittime dei suoi abusi: restituirà loro con larghezza quanto rubato. Gesù ha introdotto nella sua vita giustizia e amore solidale.
Il racconto si conclude con alcune parole mirabili di Gesù: Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Anche i ricchi si possono convertire. Con Gesù tutto è possibile. Non dobbiamo dimenticare nessuno. Egli è venuto per cercare e salvare quello che noi possiamo star sciupando. Per Gesù non ci sono casi perduti.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Propaga la forza salvatrice di Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

3 novembre  2013
31 Temps ordinaire (C)
Luc, 19 1-10

POUR JESUS, PAS DE CAS PERDUS

Jésus met souvent en garde sur le risque de rester piégés par l’attrait irrésistible de l’argent. Le désir insatiable de bien-être matériel peut gâcher la vie d’une personne. Ce n’est pas nécessaire d’être très riche. Celui qui vit esclave de l’argent finit par se replier sur soi-même. Les autres ne comptent pas. D’après Jésus, « là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ».
Cette vision du danger déshumanisant de l’argent  n’est pas un recours du Prophète indigné de Galilée. Plusieurs études font une analyse du pouvoir de l’argent en tant que force liée à des pulsions profondes d’autoprotection, de recherche de sécurité et de peur face à la caducité de notre existence.
Cependant, pour Jésus, l’attrait de l’argent n’est pas une sorte de maladie incurable.  Il est possible de se libérer de son esclavage et commencer une vie plus saine.  Le riche n’est pas « un cas perdu». A ce propos,  le récit de Luc sur la rencontre de Jésus avec un homme riche de Jéricho, est très éclairant.
En traversant la ville, Jésus  assiste à  une scène curieuse. Un homme de petite taille est monté sur un figuier pour pouvoir le voir de près. Ce n’est pas un inconnu. Il s’agit d’un riche, un puissant « chef des collecteurs d’impôts ». Pour les gens de Jéricho, un être méprisable, un collecteur d’impôts corrompu, sans scrupules comme presque tous. Pour les secteurs religieux, « un pécheur » sans possibilité de conversion, exclu totalement du salut.
Par contre, Jésus lui fait une proposition surprenante: “Zachée, descend vite car il faut que je demeure chez toi”.  Jésus veut être accueilli dans la maison de ce pécheur, dans le milieu d’argent et de pouvoir de cet homme méprisé de tous. Zachée est vite descendu et le reçoit avec joie. Il n’a pas peur de laisser le Défenseur des pauvres entrer dans sa vie.
Luc n’explique pas ce qui est arrivé dans cette maison. Il dit seulement que le contact avec Jésus transforme radicalement le riche Zachée. Son engagement est ferme. Dorénavant, il pensera aux pauvres : il partagera ses biens avec eux. Il se souviendra  aussi des victimes dont il a abusé : il leur rendra au centuple tout ce qu’il leur a volé. Jésus a introduit dans sa vie la justice et l’amour solidaire.
Le récit s’achève par ces paroles admirables de Jésus: “Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison. Celui-là aussi est un fils d’Abraham. Car le Fils de l’Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Les riches aussi peuvent se convertir. Tout est possible avec Jésus. Personne d’entre nous ne doit l’oublier. Il est venu, lui, chercher et sauver ce que nous pouvons être en train d’abîmer. Pour Jésus il n’y a pas de cas perdus.

José Antonio Pagola
Traducteur : Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands la force salvatrice de Jésus.
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

3 de Novembro de  2013
31 Tempo ordinário (C)
Lucas, 19 1-10

PARA JESUS NÃO HÁ CASOS PERDIDOS

Jesus alerta com frequência sobre o risco de ficar preso pela atração irresistível ao dinheiro. O desejo insaciável de bem-estar material pode deitar a perder a vida de uma pessoa. Não faz falta ser muito rico. Quem vive escravo do dinheiro acaba encerrado em si mesmo. Os outros não contam. Segundo Jesus, “onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração.
Esta visão do perigo desumanizador do dinheiro não é um recurso do Profeta indignado de Galileia. Diferentes estudos analisam o poder do dinheiro como uma força ligada a pulsões profundas de autoproteção, busca de segurança e medo da caducidade da nossa existência.
No entanto, para Jesus, a atração do dinheiro não é uma espécie de doença incurável. É possível liberar-se da sua escravidão e começar uma vida mais sã. O rico não é “um caso perdido”. É muito esclarecedor o relato de Lucas sobre o encontro de Jesus com um homem rico de Jericó.
Ao atravessar a cidade, Jesus encontra-se com uma situação curiosa. Um homem de pequena estatura subiu a uma figueira para poder vê-Lo de perto. Não é desconhecido. Trata-se de um rico, poderoso “chefe de cobradores”. Para as pessoas de Jericó, um ser desprezível, um cobrador corrupto e sem escrúpulos como quase todos. Para os setores religiosos, “um pecador” sem conversão possível, excluído de toda a salvação.
No entanto, Jesus faz-lhe uma proposta surpreendente: “Zaqueu, baixa de seguida porque tenho que alojar-me em tua casa”. Jesus quer ser acolhido em sua casa de pecador, no mundo de dinheiro e de poder deste homem desprezado por todos. Zaqueu baixou de seguida e recebeu-O com alegria. Não tem medo de deixar entrar na sua vida o Defensor dos pobres.
Lucas não explica o que sucedeu naquela casa. Só diz que o contacto com Jesus transformou radicalmente o rico Zaqueu. O seu compromisso é firme. Em diante pensará nos pobres: partilhará com eles os seus bens. Recordará também as vítimas de que abusou: devolverá com juros o que roubou. Jesus introduziu na sua vida justiça e amor solidário.
O relato conclui com umas palavras admiráveis de Jesus: “Hoje entrou a salvação nesta casa. Também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido”. Também os ricos se podem converter. Com Jesus tudo é possível. Ninguém o deve esquecer. Ele veio para procurar e salvar o que nós podemos estar a deitar a perder. Para Jesus não há casos perdidos.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde a força salvadora de Jesus.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Nov. 3, 2013
31th Sunday in Ordinary Time (C)
Luke 19:1-10

FOR JESUS THERE ARE NO LOST CAUSES

Jesus frequently warns about the danger of getting trapped by the irresistible attraction of money.  The bottomless desire for material well-being can lead to a person’s loss of life.  It’s not just for the super rich.  Whoever lives as a slave of money ends up closed in on one’s self.  No one else counts.  According to Jesus, “wherever your treasure is, that is where your heart will be too”.
This vision of the dehumanizing danger of money isn’t limited to the indignant prophet from Galilee.  Different studies analyze the power of money as a force connected to deep compulsions of self-protection, the seeking of security, and the fear of our existence getting away from us.
However, for Jesus, the attraction of money isn’t an incurable disease.  It’s possible to free oneself from its slavery and begin a more healthy life.  The rich aren’t “a lost cause”.  It’s helpful to read Luke’s account of Jesus meeting the rich man of Jericho.
After crossing through the city, Jesus comes upon a strange scene.  A man of small stature has climbed a tree in order to see him better.  This in itself isn’t so strange.  But it involves a rich man, a powerful “senior tax collector”.  For the people of Jericho, he’s a despicable person, a corrupt tax collector, unscrupulous like all the rest.  In religious circles, he’s “a sinner” without hope of conversion, shut out of salvation.
However, Jesus presents him with a surprising proposal: “Zacchaeus, come down.  Hurry, because I am to stay at your house today.”  Jesus wants to be welcomed in his house of sin, in the world of money and power where this man who is despised by everyone dwells.  Zacchaeus comes down right away and receives him joyfully.  He isn’t afraid to let the Defender of the poor into his life.
Luke doesn’t explain what happens afterwards in that house.  He just tells us that his contact with Jesus radically transforms the rich Zacchaeus.  His commitment is solid.  From now on he’ll think of the poor: he’ll share his wealth with them.  He’ll also remember the victims he has abused: he’ll fully return what he’s robbed, with interest.  Jesus has brought justice and loving solidarity into his life.
The story concludes with Jesus’ wonderful words: “Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham; for the Son of man has come to seek out and save what was lost.”  Even the rich can be converted.  With Jesus everything is possible.  We don’t need to leave anyone out.  He has come to seek out and to save what we were ready to give up on.  For Jesus there are no lost causes.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Spread the saving power of Jesus.
Pass it on.

HOMILIA - CN

20131103日,
在普通時間31日星期日(C
路加福音19:1-10


没有人是无药可救的

耶稣不断提醒我们不要被金钱那难以抗拒的魅力所诱惑。对物质永不满足的追求可能使人失去生命。没有必要成为一个富翁。金钱的奴隶最后一定是自我封闭,完全无视他人。耶稣认为你们的财富在哪里,你们的心就在那里
这种金钱会使人越来越没有人性的观点并不是加里肋亚的先知独有的看法。许多研究认为人对金钱的渴望与他内在的自我保护的需要联系在一起,表达了他对人类生命的有限性的恐惧,以及对安全感的寻求。
然而,对耶稣来说,金钱的吸引力并不是一个不治之症。从金钱的奴隶中解救出来,并开始一个健康的生命是有可能的。富人并不是无药可救的。关于这一点,路加福音中耶稣与一个耶里哥的富人相遇经过是非常具有启发性的。
当耶稣穿过城市时,看到了一幅非常特别的景象。为了能够看到他,一个身体短小的人爬到了树上。这不是一个无名之辈。他是一个有权势的富人,税吏长。对耶里哥城的人来说,这是一个令人歧视的人,一个腐败的税吏长,完全没有信誉可言。对于宗教人士来说,这是一个没有悔改可能的罪人,他是被排除在救恩之外的。
然而,耶稣对他说的话是令人震惊的:匝凯,你快下来,因为今天我必须住在你家。耶稣愿意住在这个罪人的家里,进入被人歧视的人的家中。匝凯立即爬下树,满心喜悦地接待了他。他并不害怕让一个穷人守护者进入他的家中。
路加没有详细叙述在那个家里发生的事,他只告诉我们耶稣从根本上改变了匝凯。他所做出的承诺是非常坚定的。从今以后,他将为穷人考虑:与他们分享他的财富。同样他将补偿那些曾被他剥削过的人:加倍偿还他们。耶稣在他的生命中注入了正义与团结之爱。
最后,路加以耶稣令人敬佩的话作为结束:今天救恩临到了这一家,因为他也是亚巴郎之子。因为人子来,是为寻找并拯救迷失了的人。富人们同样也可以悔改。与耶稣同在,一切皆有可能。我们不应遗忘任何人。耶稣已经来寻找并拯救那些我们认为已经没救的人。对耶稣来说,没有任何人是无药可救的。

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远
 (Traducción de Eclesalia Informativo)

紅傳福音的好消息。
支持真正跟隨耶穌的生活。
通過。


lunes, 21 de octubre de 2013

10/27/2013 - 30 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMILIA - ES

27 de octubre de 2013
30 Tiempo ordinario (C)
Lucas 18, 9-14

¿QUIÉN SOY YO PARA JUZGAR?

La parábola del fariseo y el publicano suele despertar en no pocos cristianos un rechazo grande hacia el fariseo que se presenta ante Dios arrogante y seguro de sí mismo, y una simpatía espontánea hacia el publicano que reconoce humildemente su pecado. Paradójicamente, el relato puede despertar en nosotros este sentimiento: “Te doy gracias, Dios mío, porque no soy como este fariseo”.
Para escuchar correctamente el mensaje de la parábola, hemos de tener en cuenta que Jesús no la cuenta para criticar a los sectores fariseos, sino para sacudir la conciencia de “algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás”. Entre estos nos encontramos, ciertamente, no pocos católicos de nuestros días.
La oración del fariseo nos revela su actitud interior: “¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como los demás”. ¿Que clase de oración es esta de creerse mejor que los demás? Hasta un fariseo, fiel cumplidor de la Ley, puede vivir en una actitud pervertida. Este hombre se siente justo ante Dios y, precisamente por eso, se convierte en juez que desprecia y condena a los que no son como él.
El publicano, por el contrario, solo acierta a decir: “¡Oh Dios! Ten compasión de este pecador”. Este hombre reconoce humildemente su pecado. No se puede gloriar de su vida. Se encomienda a la compasión de Dios. No se compara con nadie. No juzga a los demás. Vive en verdad ante sí mismo y ante Dios.
La parábola es una penetrante crítica que desenmascara una actitud religiosa engañosa, que nos permite vivir ante Dios seguros de nuestra inocencia, mientras condenamos desde nuestra supuesta superioridad moral a todo el que no piensa o actúa como nosotros.
Circunstancias históricas y corrientes triunfalistas alejadas del evangelio nos han hecho a los católicos especialmente proclives a esa tentación. Por eso, hemos de leer la parábola cada uno en actitud autocrítica: ¿Por qué nos creemos mejores que los agnósticos? ¿Por qué nos sentimos más cerca de Dios que los no practicantes? ¿Qué hay en el fondo de ciertas oraciones por la conversión de los pecadores? ¿Qué es reparar los pecados de los demás sin vivir convirtiéndonos a Dios?
Recientemente, ante la pregunta de un periodista, el Papa Francisco hizo esta afirmación: “¿Quién soy yo para juzgar a un gay?”. Sus palabras han sorprendido a casi todos. Al parecer, nadie se esperaba una respuesta tan sencilla y evangélica de un Papa católico. Sin embargo, esa es la actitud de quien vive en verdad ante Dios.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribuye a nuestra conversión al Evangelio.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko urriaren 27a
Urteko 30. igandea C
Lukas 18,9-14

NOR NAIZ NI INOR JUZGATZEKO?

Fariseuaren eta zerga-biltzailearen parabolak, batetik, uko handia eragin ohi du kristau askorengan fariseuaren kontra, Jainkoaren aurrean harro eta bere buruaz seguru agertu den horren kontra; bestetik, berezko sinpatia-edo sortu ohi du zerga-biltzailearen alde, bere bekatua apal-apal aitortu duen horren alde. Paradoxikoki, kontakizunak sentimendu hau eragin lezake gugan: «Eskerrak, ene Jainko, fariseu hau bezalakoa ez naizelakoa».
Parabolaren mezua zuzen hartu ahal izateko, kontuan izan behar dugu hau: Jesusek ez du kontatu fariseuen taldekoak kritikatzeko, baizik beste hauen kontzientziari astindu bat emateko: «beren burua zintzotzat emanik, beren buruaz seguru sentitu eta gainerakoak mespretxatzen zituztenak». Hauen artean, egia esan, gure egun hauetako hainbat katoliko ikusten dugu.
Fariseuaren otoitzak haren barne jarrera agertzen digu: «Ene Jainko! Eskerrak zuri besteak bezalakoa ez naizelako». Zer otoitz-mota da gainerakoak baino hobeago sentitzen zarela adierazten duen hau? Legearen betetzaile leiala den fariseu bat bera ere bizi daiteke jarrera galdu honetan. Gizon honek zintzo jotzen du bere burua Jainkoaren aurrean eta, hain juxtu, horregatik bihurtu da epaile, bera bezalako ez direnak mespretxatu eta kondenatzeko.
Zerga-biltzaileak, aldiz, hau bakarrik du esaten: «Ene Jainko! Izan erruki bekatari honetaz». Gizon honek apal-apal aitortu du bekatari dela. Ezin goratu du bere burua bere bizitzagatik. Jainkoaren errukiari gomendatzen dio bere burua. Ez da inorekin konparatu. Ez du inor juzgatu. Egiaz bizi da bere eta Jainkoaren begi bistan.
Kritika sarkorra da parabola; argitan jartzen du engainuzko jarrera erlijioso bat, Jainkoaren aurrean geure errugabetasunaz seguru bizitzen uzten digun bat, ustezko geure gailentasun moraletik kondenatzen dugularik guk geuk bezala pentsatzen edo jarduten ez duen beste edonor.
Ebanjeliotik urrun diren gorabehera historiko eta joera triunfalistek tentazio horretarako joera ezarri dute, modu berezian, katolikoengan. Horregatik, jarrera autokritikoaz irakurri behar dugu parabola: Zergatik uste dugu agnostikoak baino hobeak garela? Zergatik sentitzen gara Jainkoagandik hurbilago bizi garela ez-betetzaileak baino? Zer dago bekatarien konbertsiorako egiten diren zenbait otoitzen hondoan? Zer esan nahi du gainerakoen bekatuak ordaintzeak, geu Jainkoagana konbertituz bizi ez bagara?
Duela gutxi, kazetari baten galderari erantzunez, Frantzisko aita santuak esan zuen: «Nor naiz ni gay bat juzgatzeko?» Ia jende guztia harriarazi dute haren hitz horiek. Itxuraz, inork ez zuen espero Aita Santu katoliko batengandik halako erantzun xume eta ebanjeliko bat. Halaz guztiz, horixe da benetan Jainkoaren aurrean bizi den baten jarrera.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Lagundu Ebanjeliora konberti gaitezen.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

27 d'octubre de 2013
Diumenge XXX durant l'any (C)
Lluc 18, 9-14

QUI SÓC JO PER JUTJAR?

La paràbola del fariseu i el publicà sol despertar en no pocs cristians un rebuig gran cap al fariseu que es presenta davant Déu arrogant i segur de si mateix, i una simpatia espontània cap el publicà que reconeix humilment el seu pecat. Paradoxalment, el relat pot despertar en nosaltres aquest sentiment: "Déu meu, et dono gràcies perquè no sóc com aquest cobrador d'impostos".
Per escoltar correctament el missatge de la paràbola, hem de tenir en compte que Jesús no l'explica per criticar els sectors fariseus, sinó per sacsejar la consciència "d'alguns que, tenint-se per justos, se sentien segurs de si mateixos i menyspreaven els altres". Entre aquests ens hi trobem, certament, no pocs catòlics dels nostres dies.
La pregària del fariseu ens revela la seva actitud interior: "Déu meu, et dono gràcies perquè no sóc com els altres homes". Quina classe d'oració és aquesta de creure's millor que els altres? Fins i tot un fariseu, fidel complidor de la Llei, pot viure en una actitud pervertida. Aquest home se sent just davant Déu i, precisament per això, esdevé jutge que menysprea i condemna els que no són com ell.
El publicà, per contra, només gosa dir: "Déu meu, sigues-me propici, que sóc un pecador". Aquest home reconeix humilment el seu pecat. No es pot gloriar de la seva vida. S'encomana a la compassió de Déu. No es compara amb ningú. No jutja els altres. Viu en veritat davant si mateix i davant Déu.
La paràbola és una penetrant crítica que desemmascara una actitud religiosa enganyosa, que ens permet viure davant Déu segurs de la nostra innocència, mentre condemnem des de la nostra suposada superioritat moral tot aquell que no pensa o actua com nosaltres.
Circumstàncies històriques i corrents triomfalistes allunyades de l'evangeli ens han fet als catòlics especialment proclius a aquesta temptació. Per això, hem de llegir la paràbola cadascú en actitud autocrítica: Per què ens creiem millors que els agnòstics? Per què ens sentim més a prop de Déu que els no practicants? Què hi ha al fons de certes oracions per la conversió dels pecadors? Què és reparar els pecats dels altres sense viure convertint-nos a Déu?
Recentment, davant la pregunta d'un periodista, el papa Francesc va fer aquesta afirmació: "Qui sóc jo per jutjar un gai?" Les seves paraules han sorprès gairebé tothom. Pel que sembla, ningú s'esperava una resposta tan senzilla i evangèlica d'un papa catòlic. No obstant això, aquesta és l'actitud de qui viu en veritat davant Déu.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Contribueix a la nostra conversió a l'Evangeli.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

Domingo 27
10-2013. 30 T.O.(C)
Lc 18,9-14

QUEN SON EU PARA XULGAR?

A parábola do fariseo e o publicano adoita espertar en non poucos cristiáns un rexeitamento grande cara ao fariseo que se presenta ante Deus arrogante e seguro de si mesmo, e unha simpatía espontánea cara ao publicano que recoñece humildemente o seu pecado. Paradoxalmente, o relato pode espertar en nós este sentimento: “Douche grazas, meu Deus, porque eu non son coma este fariseo”.
Para escoitar correctamente a mensaxe da parábola, temos de ter en conta que Xesús non a conta para criticar aos sectores fariseos, senón para sacudir a conciencia de “algúns que, téndose por xustos, sentíanse seguros de si mesmos e desprezaban aos demais”. Entre estes atopámonos, certamente, non poucos católicos dos nosos días.
A oración do fariseo revélanos a súa actitude interior: “Oh Deus! Douche grazas porque non son coma os demais”. Que clase de oración é esta de crerse mellor ca os demais? Ata un fariseo, fiel cumpridor da Lei, pode vivir nunha actitude pervertida. Este home séntese xusto ante Deus e, precisamente por iso, convértese en xuíz que despreza e condena aos que non son coma el.
O publicano, pola contra, só acerta a dicir: “Oh Deus! Ten compaixón deste pecador”. Este home recoñece humildemente o seu pecado. Non se pode gloriar da súa vida. Encoméndase á compaixón de Deus. Non se compara con ninguén. Non xulga aos demais. Vive en verdade ante si mesmo e ante Deus.
A parábola é unha penetrante crítica que desenmascara unha actitude relixiosa enganosa, que nos permite vivir ante Deus seguros da nosa inocencia, namentres condenamos desde a nosa suposta superioridade moral a todo aquel que non pensa ou actúa coma nós.
Circunstancias históricas e correntes triunfalistas afastadas do evanxeo fixéronnos aos católicos especialmente proclives a esa tentación. Por iso, temos de ler a parábola, cada un, en actitude autocrítica: Por que nos creemos mellores do que os agnósticos? Por que nos sentimos máis preto de Deus do que os non practicantes? Que hai no fondo de certas oracións pola conversión dos pecadores? Que é reparar os pecados dos demais sen vivirmos converténdonos a Deus?
Recentemente, ante a pregunta dun xornalista, o Papa Francisco fixo esta afirmación: “Quen son eu para xulgar a un gai?”. As súas palabras sorprenderon a case todos. Ao parecer, ninguén esperaba unha resposta tan sinxela e evanxélica dun Papa católico. Con todo, esa é a actitude de quen vive en verdade ante Deus.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

27 ottobre de 2013
XXX T. O. (C)
Lc 18, 9-14

CHI SONO IO PER GIUDICARE?

La parabola del fariseo e del pubblicano risveglia spesso in non pochi cristiani un rifiuto grande nei confronti del fariseo che si presenta davanti a Dio con arroganza e sicuro di sé, e una simpatia spontanea verso il pubblicano che riconosce umilmente il suo peccato. Paradossalmente il racconto può suscitare in noi questo sentimento: “Ti ringrazio, Dio mio, perché non sono come questo fariseo”.
Per ascoltare correttamente il messaggio della parabola, dobbiamo tener conto del fatto che Gesù non la racconta per criticare i settori farisei, ma per scuotere la coscienza di alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Tra questi ci siamo, certamente, non pochi di noi, cattolici dei nostri giorni.
La preghiera del fariseo ci rivela il suo atteggiamento interiore: O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini.       Che razza di preghiera è questa di credersi migliore degli altri? Persino un fariseo, fedele osservante della Legge, può vivere con un atteggiamento pervertito. Quest’uomo si sente giusto davanti a Dio e proprio per questo, diventa giudice che disprezza e condanna quelli che non sono come lui.
Il pubblicano, al contrario, solo riesce a dire: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Quest’uomo riconosce umilmente il suo peccato. Non si può gloriare della sua vita. Si raccomanda alla compassione di Dio. Non si paragona con nessuno. Non giudica gli altri. Vive in verità davanti a se stesso e davanti a Dio.
La parabola è una penetrante critica che smaschera un atteggiamento religioso ingannevole, che non permette di vivere davanti a Dio sicuri della nostra innocenza, mentre condanniamo a partire dalla nostra supposta superiorità morale quanti non pensano o agiscono come noi.
Circostanze storiche e correnti trionfaliste lontane dall’Evangelo, hanno fatto noi cattolici particolarmente proclivi a questa tentazione. Per questo dobbiamo leggere la parabola ciascuno in atteggiamento di autocritica. Perché ci crediamo migliori degli agnostici? Perché ci sentiamo più vicini a Dio dei non praticanti? Cosa c’è nel fondo di certe preghiere per la conversione dei peccatori? Cos’è riparare i peccati degli altri senza vivere convertendoci a Dio?
Recentemente, di fronte alla domanda di un giornalista, Papa Francesco ha fatto quest’affermazione: “Chi sono io per giudicare un gay?” Le sue parole hanno sorpreso quasi tutti. Sembrerebbe che nessuno si aspettasse una risposta tanto semplice ed evangelica da un Papa cattolico. E tuttavia, questo è l’atteggiamento di chi vive in verità davanti a Dio.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE.
Contribuisci alla nostra conversione all’ Evangelo.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

27  octobre 2013
30 Temps ordinaire (C)
Luc 18, 9-14

QUI SUIS-JE POUR JUGER?

La parabole du pharisien et du publicain éveille souvent chez nombre de chrétiens un rejet total du pharisien, qui se présente devant Dieu, arrogant et sûr de lui-même, et une sympathie spontanée envers le publicain, qui reconnait humblement son péché. Paradoxalement, ce récit peut éveiller en nous ce sentiment : « Mon Dieu, je te rends grâce car je ne suis pas comme ce pharisien ».
Pour saisir correctement le message de la parabole, nous devons tenir compte de ce que Jésus ne la raconte pas pour critiquer le groupe  des pharisiens mais pour secouer la conscience de « ceux qui, se prenant pour des justes, se sentent sûrs d’eux-mêmes et méprisent les autres ». Certainement, nous, catholiques de ce temps, nous  nous trouvons en bon nombre parmi ceux-là.
La prière du pharisien nous révèle son attitude intérieure: “O mon Dieu ! Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres » Quel  est ce genre de prière, de se croire meilleur que les autres ? Même un pharisien, observant fidèle  de la Loi, peut vivre dans une attitude de perversion. Cet homme se sent juste devant Dieu et c’est justement pour cela qu’il devient un juge qui méprise et qui condamne ceux qui ne sont pas comme lui.
Le publicain, par contre, ne réussit qu’à dire ceci: “O mon Dieu! Prends pitié du pauvre pécheur que je suis ! » Cet homme reconnaît humblement son péché et ne peut pas se glorifier de sa vie. Il s’en remet à la compassion de Dieu. Il ne se compare à personne. Il ne juge pas les autres. Il vit en vérité  devant lui-même et devant Dieu.
La parabole est une critique incisive qui démasque cette attitude religieuse trompeuse, qui nous  permet de vivre devant Dieu sûrs de notre innocence, alors que nous condamnons, depuis notre soi-disant supériorité morale, tous ceux qui ne pensent pas ou qui n’agissent pas comme nous.
Des circonstances historiques et des courants triomphalistes éloignés de l’évangile, ont fait que nous, les catholiques, nous sommes particulièrement exposés à cette tentation. C’est pourquoi, chacun doit lire cette parabole avec une attitude d’autocritique : pourquoi nous croyons-nous meilleurs que les agnostiques ? Pourquoi nous sentons-nous plus proches de Dieu que les non-pratiquants ? Quel est le fond de certaines prières pour la conversion des pécheurs ? Que veut dire réparer les péchés des autres alors que nous ne vivons pas notre conversion à Dieu?
Récemment, face à la question d’un journaliste, le Pape François a fait cette affirmation: « Qui suis-je pour juger un gay? » Ses paroles ont surpris presque tout le monde. Personne, semble-t-il,  ne s’attendait à une  réponse si simple et si évangélique de la part d’un Pape catholique. Cependant, c’est là l’attitude de quelqu’un qui vit dans la  vérité devant Dieu.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Contribue  à notre conversion à l’Evangile.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

27 de Outubro de 2013
30 Tempo ordinário (C)
Lucas 18, 9-14

QUEM SOU EU PARA JULGAR?

A parábola do fariseu e do publicano habitualmente desperta em não poucos cristãos uma repulsa grande para com o fariseu que se apresenta ante Deus arrogante e seguro de si mesmo, e uma simpatia espontânea para com o publicano que reconhece humildemente o seu pecado. Paradoxalmente, o relato pode despertar em nós este sentimento: “Dou-Te graças, meu Deus, porque não sou como este fariseu”.
Para escutar corretamente a mensagem da parábola, temos de ter em conta que Jesus não a conta para criticar os setores fariseus, mas para sacudir a consciência de “alguns que, tendo-se por justos, se sentiam seguros de si mesmos e desprezavam os outros”. Entre estes nos encontramos, certamente, não poucos católicos dos nossos dias.
A oração do fariseu revela-nos a sua atitude interior: “Oh Deus! Dou-Te graças porque não sou como os outros”. Que tipo de oração é esta de acreditar-se melhor que os outros? Até um fariseu, fiel cumpridor da Lei, pode viver numa atitude pervertida. Este homem sente-se justo ante Deus e, precisamente por isso, se converte em juiz que despreza e condena aos que não são como ele.
O publicano, pelo contrário, só diz: “Oh Deus! Tem compaixão deste pecador”. Este homem reconhece humildemente o seu pecado. Não se pode vangloriar da sua vida. Encomenda-se à compaixão de Deus. Não se compara com ninguém. Não julga os outros. Vive na verdade ante si mesmo e ante Deus.
A parábola é uma penetrante crítica que desmascara uma atitude religiosa enganadora, que nos permite viver ante Deus seguros da nossa inocência, enquanto condenamos desde a nossa suposta superioridade moral a todos os que não pensam ou atuam como nós.
Circunstâncias históricas, e correntes triunfalistas alheias ao evangelho fizeram-nos a nós católicos especialmente propensos a essa tentação. Por isso, temos de ler a parábola, cada um numa atitude autocrítica: Porque nos acreditamos melhores que os agnósticos? Porque nos sentimos mais próximos de Deus que os não praticantes? Que há no fundo de certas orações para a conversão dos pecadores? O que é reparar nos pecados dos outros sem viver convertendo-nos a Deus?
Recentemente, ante a pregunta de um jornalista, o Papa Francisco fez esta afirmação: “Quem sou eu para julgar um gay?”. As suas palavras surpreenderam quase todos. Ao que parece, ninguém esperava uma resposta tão simples e evangélica de um Papa católico. No entanto, essa é a atitude de quem vive em verdade ante Deus.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribui para a nossa conversão ao Evangelho.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Oct. 27, 2013
30th Sunday in Ordinary Time (C)
Luke 18:9-14

WHO AM I TO JUDGE?

The parable of the Pharisee and the Publican usually awakens in many Christians a big rejection of the Pharisee who comes before God as someone arrogant and self-assured, along with a spontaneous sympathy for the Publican who humbly recognizes his sin.  Paradoxically, the story could awaken in us this sentiment: “I give you thanks, my God, that I’m not like this Pharisee.”
In order to listen correctly to the message of the parable, we need to keep in mind that Jesus doesn’t tell it to criticize the Pharisee group, but to shake the conscience of “some people who prided themselves on being upright and despised everyone else.”  Among such we certainly find ourselves and more than a few Catholics in our day.
The Pharisee’s prayer reveals his inner attitude: “I thank you, God, that I am not like everyone else.”  What kind of prayer is this that believes oneself better than everyone else?  Even a Pharisee, a faithful keeper of the Law, can live in a corrupted attitude.  This person feels himself justified before God, and precisely for that reason, he turns himself into a judge who despises and condemns those who aren’t like him.
The Publican, in contrast, only says: “God, be merciful to me, a sinner.”  This man humbly recognizes his sin.  He can’t pride himself on his life.  He gives himself over to God’s compassion.  He doesn’t compare himself with anyone else.  He doesn’t judge everyone else.  He lives in the truth of himself before God.
The parable is a penetrating criticism that unmasks a false religious attitude that lets us live sure of our own innocence before God, while condemning from our supposed moral superiority anyone who doesn’t think or act like us.
Historical circumstances and triumphalistic tendencies that are far from the Gospel have made us Catholics especially prone to that temptation.  That’s why each one of us has to read the parable in a self-critical manner: Why do we believe ourselves to be better than the agnostics?  Why do we feel closer to God than those who don’t practice their faith?  What is at the base of certain prayers for the conversion of sinners?  What does it mean to notice the sins of others without living out our own conversion to God?
Recently, when asked a question by a journalist, Pope Francis made this affirmation: “Who am I to judge someone who is gay?”  His words have surprised just about everyone.  It seems that no one expected so simple and so evangelical a response from a Catholic Pope.  However, that is the attitude of one who lives in truth before God.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Be a part of our conversion to the Gospel.
Pass it on.

HOMILIA - CN

20131027日,
在普通時間30日星期日(C
路加福音18:9-14


我是谁,竟敢判断别人?

当我们读到法利塞人与税吏的比喻时,通常我们会对那自以为义的法利塞人产生反感,而对谦虚地自认已罪的税吏生出好感。可荒谬的是,读完这个故事后,我们通常会有这种感觉:感谢天主,我不像这个法利塞人
想要正确理解这个比喻的信息,我们必须注意到耶稣讲述这个比喻并不是为了批判法利塞人,而是为了批判那些向几个自充为义人,而轻视他人的人。在这些人中,我们看到了不少今天的基督徒。
法利塞人的祈祷向我们彰显了一种内心的态度:喔,天主,我感谢你,因为我不像其他的人。这种充满优越感的祈祷到底可以算是哪一种祈祷呢?连是法利塞人,法律的忠实执行者,都会有这种错误的观念。这个人在天主前自以为义,正因为如此,他变成了一个法官,轻视并审判与他不同的人。
相反,那个罪人做了正确的决定,他只是说:喔,天主,请可怜我这个罪人吧。他谦卑地承认自己的罪。他的生命里没什么值得自夸的,只将一切托付给天主的仁慈。他不审判任何人。他真实地面对天主,面对自己。
这个比喻尖锐地批判了虚伪的宗教态度,因为它使我们在面对天主时,生活在无辜的安全感里,同时它使我们以高人一等的伦理优越感审判所有与我们不同的人。
历史背景和远离福音精神的英雄主义使我们基督徒特别受到这个诱惑。因此,我们每一个人都应该以自我批判的态度来读这个比喻:为什么我们觉得我们优越于不可知论者呢?为什么我们觉得我们比那些不去教堂的教友更靠近天主呢?在为罪人祈祷的背后,隐藏着什么样的心理呢?如果我们自己没有转向天主,又如何能弥补他人的罪恶呢?
最近,在面对记者的提问时,教宗方济各肯定地回答:我是谁,竟敢判断一个同性恋者?他的话令几乎所有的人都惊呆了。似乎没有人等待一个天主教的教宗做出如此简单而具福音精神的答复。然而,这就是那真正生活在天主面前的人的态度。

若瑟×安多尼帕戈拉.
翻译者: 宁远
 (Traducción de Eclesalia Informativo)

紅傳福音的好消息。
支持真正跟隨耶穌的生活。
通過。