domingo, 22 de septiembre de 2013

09/22/2013 - 25 sunday of Ordinary time (C)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

22 de septiembre de 2013
25 Tiempo ordinario  (C)
Lucas 16, 1-13

NO SOLO CRISIS ECONÓMICA

“No podéis servir a Dios y al Dinero”. Estas palabras de Jesús no pueden ser olvidadas en estos momentos por quienes nos sentimos sus seguidores, pues encierran la advertencia más grave que ha dejado Jesús a la Humanidad. El Dinero, convertido en ídolo absoluto, es el gran enemigo para construir ese mundo más justo y fraterno, querido por Dios.
Desgraciadamente, la Riqueza se ha convertido en nuestro mundo globalizado en un ídolo de inmenso poder que, para subsistir, exige cada vez más víctimas y deshumaniza y empobrece cada vez más la historia humana. En estos momentos nos encontramos atrapados por una crisis generada en gran parte por el ansia de acumular.
Prácticamente, todo se organiza, se mueve y dinamiza desde esa lógica: buscar más productividad, más consumo, más bienestar, más energía, más poder sobre los demás... Esta lógica es imperialista. Si no la detenemos, puede poner en peligro al ser humano y al mismo Planeta.
Tal vez, lo primero es tomar conciencia de lo que está pasando. Esta no es solo una crisis económica. Es una crisis social y humana. En estos momentos tenemos ya datos suficientes en nuestro entorno y en el horizonte del mundo para percibir el drama humano en el que vivimos inmersos.
Cada vez es más patente ver que un sistema que conduce a una minoría de ricos a acumular cada vez más poder, abandonando en el hambre y la miseria a millones de seres humanos, es una insensatez insoportable. Inútil mirar a otra parte.
Ya ni las sociedades más progresistas son capaces de asegurar un trabajo digno a millones de ciudadanos. ¿Qué progreso es este que, lanzándonos a todos hacia el bienestar, deja a tantas familias sin recursos para vivir con dignidad?
La crisis está arruinando el sistema democrático. Presionados por las exigencias del Dinero, los gobernantes no pueden atender a las verdaderas necesidades de sus pueblos. ¿Qué es la política si ya no está al servicio del bien común?
La disminución de los gastos sociales en los diversos campos y la privatización interesada e indigna de servicios públicos como la sanidad seguirán golpeando a los más indefensos generando cada vez más exclusión, desigualdad vergonzosa y fractura social.
Los seguidores de Jesús no podemos vivir encerrados en una religión aislada de este drama humano. Las comunidades cristianas pueden ser en estos momentos un espacio de concienciación, discernimiento y compromiso. Nos hemos de ayudar a vivir con lucidez y responsabilidad. La crisis nos puede hacer más humanos y más cristianos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribuye a vivir la crisis siguiendo a  Jesús.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko irailaren 22a
Urteko 25. igandea C
Lukas 16,1-13

EZ DA SOILIK KRISI EKONOMIKOA

«Ezin izan zarete Jainkoaren eta Diruaren zerbitzari». Jesusen hitz hauek ezin ahaztu ditugu momentu hauetan haren jarraitzaile sentitzen garenok; izan ere, Jesusek Gizadiari egin dion oharpenik larriena da. Dirua, idolo absolutu bihurtua, da etsai handia Jainkoak nahi duen mundu zuzenago eta anai-arreba artekoago bat eraiki ahal izateko.
Tamalez, Aberastasuna, gure mundu globalizatu honetan, egundoko boterea duen idolo bilakatu da; irauteko, gero eta biktima gehiago eskatzen ditu, gero eta pobreago bihurtzen du giza historia. Momentu hauetan krisialdi batek harrapaturik gaude; hein handian, metatzeko antsiak eragindako krisialdiak, alegia.
Esateko, dena da antolatzen, mugitzen eta dinamizatzen logika honen arabera: produktibitate, kontsumo, ongizate, energia, gainerakoen gainean botere… handiagoa. Inperialista da logika hau. Gelditzen ez badugu, arriskuan jar litzake gizakia eta Planetan bera.
Agian, lehenengo gauza jabetzea da zer gertatzen ari den. Ez da soilik krisi ekonomikoa. Gizarte eta giza krisia da. Momentu honetan aski datu ditugu geure inguruan eta munduaren horizontean, zein giza dramatan murgildurik bizi garen sumatzeko.
Gero eta garbiago da ezen sistema hau, milioika pertsona goseak eta miserian utziz, aberatsen gutxiengo bat gero eta gehiago metatzera daraman hau, jasanezineko zorakeria dela. Alferrik da beste aldera begira jartzea.
Jadanik, gizarte aurrerakoienak berak ere ez dira gai milioika hiritarri lan duin bat eskaintzeko. Zer-nolako aurrerapena da hau, guztiok ongizatera bultzatzen gaituelarik, hainbat eta hainbat familia duintasunez bizitzeko baliabiderik gabe uzten duen hau?
Krisialdi hau lur joarazten ari da sistema demokratikoa. Diruaren eskakizunek hertsaturik, gobernu-agintariek ezin jaramon egin diete beren herritarren egiazko premiei. Zer da, beraz, politika, jada guztien onaren zerbitzura ez badago?
Eremu desberdinetako gastu sozialen gutxitzeak eta zerbitzu publikoen, adibidez osasungintzaren, pribatizazio interesatu eta duingabeak babesgabeenei erasotzen jarraituko dute; horrek, jakina, gero eta zokoratze, ez-parekotasun lotsagabe eta haustura sozial handiagoak eragingo ditu.
Jesusen jarraitzaileok ezin bizi gara erlijioan hesiturik, giza drama honetatik aparte. Kristau-elkarteak, une honetan, ingurumen egoki izan daitezke kontzientziazioa, bereizketa eta konpromisoa eragiteko. Elkar lagundu beharra dugu azti eta erantzukizunez bizitzen. Krisialdiak gizakoiago eta kristauago bihur gaitzake.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Eragin krisialdi hau Jesusi jarraituz bizitzera.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

22 de setembre de 2013
Diumenge XXV durant l'any (C)
Lluc 16, 1-13

NO NOMÉS CRISI ECONÒMICA

"No podeu servir alhora Déu i el diner." Aquestes paraules de Jesús no poden ser oblidades en aquests moments pels qui ens sentim seguidors seus, ja que contenen l'advertència més greu que ha deixat Jesús a la humanitat. El diner, convertit en ídol absolut, és el gran enemic per construir aquest món més just i més fratern, volgut per Déu.
Malauradament, la riquesa s'ha convertit en el nostre món globalitzat en un ídol d'immens poder que, per subsistir, exigeix cada vegada més víctimes i deshumanitza i empobreix cada vegada més la història humana. En aquests moments ens trobem atrapats per una crisi generada en gran part per l'afany d'acumular.
Pràcticament, tot s'organitza, es mou i dinamitza des d'aquesta lògica: cercar més productivitat, més consum, més benestar, més energia, més poder sobre els altres... Aquesta lògica és imperialista. Si no l'aturem, pot posar en perill l'ésser humà i el mateix Planeta.
Potser, el primer és prendre consciència del que està passant. Aquesta no és només una crisi econòmica. És una crisi social i humana. En aquests moments tenim ja dades suficients en el nostre entorn i en l'horitzó del món per percebre el drama humà en què vivim immersos.
Cada vegada és més palès de veure que un sistema que condueix a una minoria de rics a acumular cada vegada més poder, abandonant a la fam i la misèria a milions d'éssers humans, és una insensatesa insuportable. Inútil mirar cap a una altra banda.
Ni les societats més progressistes són capaces d'assegurar un treball digne a milions de ciutadans. Quin progrés és aquest que, llançant-nos a tots cap al benestar, deixa tantes famílies sense recursos per viure amb dignitat?
La crisi està arruïnant el sistema democràtic. Pressionats per les exigències del diner, els governants no poden atendre les veritables necessitats dels seus pobles. Què és la política si ja no està al servei del bé comú?
La disminució de les despeses socials en els diversos camps i la privatització interessada i indigna de serveis públics com la sanitat continuaran colpejant els més indefensos generant cada vegada més exclusió, desigualtat vergonyosa i fractura social.
Els seguidors de Jesús no podem viure tancats en una religió aïllada d'aquest drama humà. Les comunitats cristianes poden ser en aquests moments un espai de conscienciació, discerniment i compromís. Ens hem d'ajudar a viure amb lucidesa i responsabilitat. La crisi ens pot fer més humans i més cristians.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Contribueix a viure la crisi seguint Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

22-09-2013.
Dom. 25, T.O. (C).
Lucas 16, 1-13.

NON SÓ CRISE ECONÓMICA

“Non podedes servir a Deus e ao Diñeiro”. Estas palabras de Xesús non poden ser esquecidas nestes momentos por quen nos sentimos os seus seguidores, pois conteñen a advertencia máis grave que deixou Xesús á Humanidade. O Diñeiro, convertido en ídolo absoluto, é o gran inimigo para construírmos ese mundo máis xusto e fraterno, querido por Deus.
Desgraciadamente, a Riqueza converteuse no noso mundo globalizado nun ídolo de inmenso poder que, para subsistir, esixe cada vez máis vítimas e deshumaniza e empobrece cada vez máis a historia humana. Nestes momentos atopámonos atrapados por unha crise xerada en gran parte pola ansia de acumular.
Practicamente, todo se organiza, move e dinamiza desde esa lóxica: buscarmos máis produtividade, máis consumo, máis benestar, máis enerxía, máis poder sobre os demais... Esta lóxica é imperialista. Se non a detemos, pode poñer en perigo ao ser humano e ao mesmo Planeta.
Certamente, o primeiro é tomar conciencia do que está pasando. Esta non é só unha crise económica. É unha crise social e humana. Nestes momentos temos xa datos suficientes na nosa contorna e no horizonte do mundo para percibirmos o drama humano no que vivimos inmersos.
Cada vez é máis patente vermos un sistema que conduce a unha minoría de ricos a acumular cada vez máis poder, abandonando na fame e na miseria a millóns de seres humanos, é unha insensatez insoportábel. Inútil mirarmos  para outra parte.
Xa nin as sociedades máis progresistas son capaces de aseguraren un traballo digno a millóns de cidadáns. Que progreso é este que, lanzándonos a todos cara ao benestar, deixa a tantas familias sen recursos para vivir con dignidade?
A crise está arruinando o sistema democrático. Coaccionados polas esixencias do Diñeiro, os gobernantes xa non poden atenderen ás verdadeiras necesidades dos seus pobos. Que é a política se xa non está ao servizo do ben común?
A diminución dos gastos sociais nos diversos campos e a privatización interesada e indigna de servizos públicos que, como a sanidade, seguirán golpeando aos máis indefensos, xerando cada vez máis exclusión, desigualdade vergoñenta e fractura social.
Os seguidores de Xesús non podemos vivirmos encerrados nunha relixión illada deste drama humano. As comunidades cristiás poden seren nestes momentos un espazo de concienciación, discernimento e compromiso. Temos de axudarnos a vivirmos con lucidez e responsabilidade. A crise pódenos facer máis humanos e máis cristiáns.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

22 settembre 2013
XXV T. O.  (C)
Lc 16, 1-13

NON SOLO CRISI ECONOMICA

Non potete servire Dio e la Ricchezza. Queste parole di Gesù non possono essere dimenticate in questi momenti da noi che ci sentiamo suoi seguaci, poiché racchiudono l’avvertimento più grave che Gesù abbia lasciato all’Umanità. Il Denaro, convertito in idolo assoluto, è il grande nemico se si vuole costruire quel mondo più giusto e fraterno voluto da Dio.
Disgraziatamente, la Ricchezza è diventata nel nostro mondo globalizzato un idolo d’immenso potere che, per sussistere, esige sempre più vittime e disumanizza e impoverisce sempre più la storia umana. In questo momento ci troviamo intrappolati da una crisi generata in gran parte dall’ansia di accumulare.
Praticamente tutto si organizza, si muove e dinamizza secondo questa logica: cercare più produttività, più consumo, più benessere, più energia, più potere sugli altri… Questa logica è imperialista. Se non la fermiamo, può mettere in pericolo l’essere umano e lo stesso Pianeta.
Forse, la prima cosa è prendere coscienza di quel che sta avvenendo. Questa non è solo una crisi economica. È una crisi sociale e umana. In questi momenti abbiamo già dati sufficienti nel nostro ambiente e nell’orizzonte del mondo per percepire il dramma umano nel quale viviamo immersi.
È sempre più evidente che un sistema che conduce una minoranza di ricchi ad accumulare sempre più potere, abbandonando nella fame e nella miseria milioni di esseri umani, è una insensatezza insopportabile. Inutile distogliere lo sguardo.
Ormai neanche le società più progressiste sono capaci di assicurare un lavoro degno a milioni di cittadini. Che progresso è questo che, spingendoci tutti verso il benessere, lascia tante famiglie senza mezzi per vivere con dignità?
La crisi sta mandando in rovina il sistema democratico. Pressati dalle esigenze del Denaro, i governanti non possono provvedere alle vere necessità dei loro popoli. Che cosa è la politica se non è più al servizio del bene comune?
La diminuzione delle spese sociali nei diversi campi e la privatizzazione interessata e indegna di servizi pubblici come la sanità, continueranno a colpire i più indifesi, generando sempre più esclusione, vergognosa disuguaglianza e rottura sociale.
Noi seguaci di Gesù non possiamo vivere chiusi in una religione isolata da questo dramma umano. Le comunità cristiane     possono essere in questi momenti uno spazio di coscientizzazione, discernimento e impegno. Dobbiamo aiutarci a vivere con lucidità e responsabilità. La crisi può farci più umani e più cristiani.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Contribuisci a vivere la crisi seguendo Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

22 septembre 2013
25 Temps ordinaire  (C)
Luc 16, 1-13

PAS SEULEMENT CRISE ECONOMIQUE

« Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent”.  Les disciples de Jésus que nous sommes, ne peuvent pas oublier en ces temps  ces paroles de Jésus, car elles contiennent l’avertissement le plus grave que Jésus ait laissé à l’Humanité. L’Argent, devenu une idole absolue, est le grand ennemi qui empêche de construire ce monde plus juste et plus fraternel voulu par Dieu.
Malheureusement, la Richesse est devenue dans notre monde globalisé une idole d’un immense pouvoir qui a besoin, pour subsister, d’un nombre de plus en plus élevé de victimes et qui déshumanise et appauvrit de plus en plus l’histoire humaine. Nous nous trouvons en ce temps piégés par une crise  générée en grande partie par l’envie d’accumuler.
En fait, tout est organisé, programmé et dynamisé à partir de cette logique: chercher à produire davantage, à consommer davantage, avec plus d’énergie et plus de pouvoir sur les autres…C’est une logique impérialiste. Si nous ne faisons rien pour l’arrêter, elle peut mettre en danger l’être humain et même la Planète Terre.
Peut-être, faut-il d’abord prendre conscience de ce qui arrive. Il ne s’agit pas seulement d’une crise économique. C’est une crise sociale et humaine. Nous avons actuellement suffisamment de données dans notre environnement et dans l’horizon du monde pour percevoir le drame humain où nous sommes plongés.
Il est chaque jour  plus évident qu’un système  qui pousse une minorité de riches à prendre de plus en plus de pouvoir, abandonnant des millions d’êtres humains à la famine et à la misère, devient quelque chose d’insensé et d’insupportable. Inutile de regarder ailleurs.
Même les sociétés les plus avancées sont incapables d’assurer un travail digne à des millions de citoyens. Quel est ce progrès qui, nous lançant tous  vers le bien-être, laisse tant de familles sans ressources pour vivre dignement ?
La crise est en train de ruiner le système démocratique. Coincés par les exigences de l’Argent, les gouvernants ne peuvent pas s’occuper de vrais besoins de leurs peuples. Que devient-elle, la politique, si elle n’est plus au service du bien commun?
La diminution des dépenses sociales dans les divers domaines et la privatisation intéressée et indigne des services publics tels que la santé continueront de frapper les plus vulnérables, en générant de plus en plus d’exclusion, d’inégalité honteuse et de fracture sociale.
Nous, disciples de Jésus, nous ne pouvons pas continuer à vivre enfermés dans une religion isolée de ce drame humain. Les communautés chrétiennes peuvent devenir en ce temps, un espace de prise de conscience, de discernement et d’engagement. Nous devons nous entraider à vivre dans la lucidité et dans la responsabilité. La crise peut nous rendre plus humains et plus chrétiens.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Contribue à vivre la crise en suivant Jésus.
Fais passer ce message!

HOMILIA - PT

22 de setembro de 2013
25 Tempo ordinário  (C)
Lucas 16, 1-13

NÃO SÓ CRISE ECONÓMICA

“Não podeis servir a Deus e ao Dinheiro”. Estas palavras de Jesus não podem ser esquecidas nestes momentos por quem se sente Seu seguidor, pois encerram a advertência mais grave que deixou Jesus à Humanidade. O Dinheiro, convertido em ídolo absoluto, é o grande inimigo para construir esse mundo mais justo e fraterno, querido por Deus.
Desgraçadamente, a Riqueza converteu-se no nosso mundo globalizado num ídolo de imenso poder que, para subsistir, exige cada vez mais vítimas e desumaniza e empobrece cada vez mais a história humana. Nestes momentos encontramo-nos presos por uma crise gerada em grande parte pela ansia de acumular.
Praticamente, tudo se organiza, se move e dinamiza a partir dessa lógica: procurar mais produtividade, mais consumo, mais bem-estar, mais energia, mais poder sobre os outros... Esta lógica é imperialista. Se não a detemos, pode colocar em perigo o ser humano e mesmo o Planeta.
Talvez, o primeiro seja tomar consciência do que se está a passar. Esta não é só uma crise económica. É uma crise social e humana. Nestes momentos temos já dados suficientes à nossa volta e no horizonte do mundo para perceber o drama humano em que vivemos imersos.
Cada vez é mais patente ver que um sistema que conduz a uma minoria de ricos a acumular cada vez mais poder, abandonando na fome e na miséria a milhões de seres humanos, é uma insensatez insuportável. Inútil olhar para o outro lado.
Já nem as sociedades mais progressistas são capazes de assegurar um trabalho digno a milhões de cidadãos. Que progresso é este que, lançando-nos a todos para o bem-estar, deixa a tantas famílias sem recursos para viver com dignidade?
A crise está a arruinar o sistema democrático. Pressionados pelas exigências do Dinheiro, os governantes não podem atender às verdadeiras necessidades do Seu povo. O que é a política se já não está ao serviço do bem comum?
A diminuição dos gastos sociais nos diversos campos e a privatização interessada e indigna de serviços públicos como a saúde continuarão a fazer sofrer os mais indefesos gerando cada vez mais exclusão, desigualdade e vergonha e fratura social.
Os seguidores de Jesus, não podemos viver encerrados numa religião isolada deste drama humano. As comunidades cristãs podem ser nestes momentos um espaço de consciencialização, discernimento e compromisso. Temos de ajudar a viver com lucidez e responsabilidade. A crise pode-nos fazer mais humanos e mais cristãos.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribui para viver a crise seguindo Jesus.
Passa-o.


HOMILIA - EN

Sept. 22, 2013
25th Sunday of Ordinary Time (C)
Luke 16:1-13

NOT JUST AN ECONOMIC CRISIS

“You cannot be the slave both of God and of money.” These words mustn’t be forgotten as we find ourselves following Jesus right now, since they contain the most serious warning that Jesus left humanity. Money, when converted into an absolute idol, is the great enemy of building that more just and fraternal world that God wants.
Unfortunately, wealth has become an idol of immense power in our globalized world – a power that in order to keep going demands more and more victims every day. It is a power that dehumanizes and impoverishes human history more each day. Right now we find ourselves trapped in a crisis that is brought about for the most part by an obsession with accumulating things.
In effect, everything is organized, moved, and energized from this rubric: go for more productivity, more consumption, more well-being, more energy, more power over people… This rubric is imperialistic. If we don’t stop it, it can put at risk all human beings and the planet itself.
Maybe the first step is to be conscious of what is happening. This isn’t just an economic crisis. It’s a social and human crisis. At this point we already have enough data gathered from near and far to see the extent of the human drama we are immersed in.
Every day it is more evident that a system that leads a minority of the rich to accumulate more and more power, abandoning millions of human beings to hunger and misery, is an unacceptable stupidity. It’s needless to look any further.
At this point even the most progressive societies aren’t capable of providing a dignified job for millions of their citizens. What kind of progress is it that pushes us toward well-being, while leaving so many families without resources to live in dignity?
This crisis is destroying the democratic process. Pushed by the demands of big money, governments can’t serve the true needs of their people. What is politics if it no longer serves the common good?
The reduction of social spending across the board and the self-interested privatization that can’t be bothered with public services like sanitation, will keep knocking down the most vulnerable, generating more and more marginalization, shameless inequality and social rupture.
As Jesus’ followers we can’t live locked in a religion that is isolated from this human drama. At this time Christian communities can be a place of consciousness-raising, discernment, and commitment. We need to help each other live clearly and responsibly. This crisis can make us more human and more Christian.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
 Be a part of living this crisis as a follower of Jesus.
Pass it on.


No hay comentarios:

Publicar un comentario