jueves, 10 de enero de 2013

01/13/2013 - Baptism of the Lord ( C )

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

13 de enero de 2013
El Bautismo del Señor (C)
Lucas 3,15-16.21-22

INICIAR LA REACCIÓN

El Bautista no permite que la gente lo confunda con el Mesías. Conoce sus límites y los reconoce. Hay alguien más fuerte y decisivo que él. El único al que el pueblo ha de acoger. La razón es clara. El Bautista les ofrece un bautismo de agua. Solo Jesús, el Mesías, los "bautizará con el Espíritu Santo y con fuego".
A juicio de no pocos observadores, el mayor problema de la Iglesia es hoy "la mediocridad espiritual". La Iglesia no posee el vigor espiritual que necesita para enfrentarse a los retos del momento actual. Cada vez es más patente. Necesitamos ser bautizados por Jesús con su fuego y su Espíritu.
Estos últimos años ha ido creciendo la desconfianza en la fuerza del Espíritu, y el miedo a todo lo que pueda llevarnos a una renovación. Se insiste mucho en la continuidad para conservar el pasado, pero no nos preocupamos de escuchar las llamadas del Espíritu para preparar el futuro. Poco a poco nos estamos quedando ciegos para leer los "signos de los tiempos".
Se da primacía a certezas y creencias para robustecer la fe y lograr una mayor cohesión eclesial frente a la sociedad moderna, pero con frecuencia no se cultiva la adhesión viva a Jesús. ¿Se nos ha olvidado que él es más fuerte que todos nosotros? La doctrina religiosa, expuesta casi siempre con categoría premodernas, no toca los corazones ni convierte nuestras vidas.
Abandonado el aliento renovador del Concilio, se ha ido apagando la alegría en sectores importantes del pueblo cristiano, para dar paso a la resignación. De manera callada pero palpable va creciendo el desafecto y la separación entre la institución eclesial y no pocos creyentes.
Es urgente crear cuanto antes un clima más amable y cordial. Cualquiera no podrá despertar en el pueblo sencillo la ilusión perdida. Necesitamos volver a las raíces de nuestra fe. Ponernos en contacto con el Evangelio. Alimentarnos de las palabras de Jesús que son "espíritu y vida".
Dentro de unos años, nuestras comunidades cristianas serán muy pequeñas. En muchas parroquias no habrá ya presbíteros de forma permanente. Qué importante es cuidar desde ahora un núcleo de creyentes en torno al Evangelio. Ellos mantendrán vivo el Espíritu de Jesús entre nosotros. Todo será más humilde, pero también más evangélico.
A nosotros se nos pide iniciar ya la reacción. Lo mejor que podemos dejar en herencia a las futuras generaciones es un amor nuevo a Jesús y una fe más centrada en su persona y su proyecto. Lo demás es más secundario. Si viven desde el Espíritu de Jesús, encontrarán caminos nuevos.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde el Espíritu de Jesús. Pásalo.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2013ko urtarrilaren 13a
Jesusen Bataioa C
Lukas 3,15-16.21-22

HASI ERREAKZIONATZEN

Joan Bataiatzaileak ez dio jendeari biderik eman bera Mesiasekin nahastu dezan. Badaki zein diren bere mugak eta onartu ditu. Bada bera baino indartsuago eta funtsezkoago bat. Hari bakarrik egin behar dio herriak ongietorria. Bistakoa da arrazoia. Bataiatzaileak ur-bataioa eskaintzen du. Jesusek, Mesiasek, bakarrik «baiatuko du Espiritu Santuaz eta suaz».
Behatzaile ez gutxiren ustez, Elizaren arazorik handiena gaur egun «eskastasun espirituala» da. Elizak ez du adore espiritualik gaur egungo kinkari aurre egiteko. Gero eta argiago da hori. Jesusek bere suaz eta Espirituaz bataia gaitzan behar dugu.
Azken urte hauetan haziz joan da Espirituaren indarrarekiko konfiantza-falta, eta berritzera eraman gaitzakeen ororekiko beldurra. Asko azpimarratzen da jarraikitasuna iragana gorde ahal izateko, baina ez gara arduratzen Espirituaren deia entzuteaz geroa prestatzeko. Pixkana itsu ari gara bihurtzen «aldien seinaleak» irakurtzeari dagokionez.
Lehentasuna ematen zaie ziurtasunei eta sineskizunei fedea indartzeko eta gizarte modernoaren aurrean eliz kohesio handiagoa lortzeko; baina, sarritan, ez da lantzen Jesusekiko atxikimendu bizia. Ez ote dugu ahazten ezen Jesus gu guztiok baino ahaltsuagoa dela? Erlijio-doktrinak, beti kategoria aurre-modernoetan adierazia den hark, ez ditu ukitzen bihotzak, ezta bihotz-berritzen ere gure bizitza.
Kontzilioaren arnasa berritzailea alde batera utzirik, itzaliz joan da poza kristau-herriaren garrantzizko sektoretan, etsipenari tokia uzteko. Era isil baina usaingarrian, haziz doa eliz erakundearen eta kristau ez gutxiren artean atxikimendurik eza eta bereizketa.
Premia gorrikoa da giro maitagarriago eta bihozkoiago bat sortzea. Edozeinek ezin esnatu izango du herri xumeagan galdutako ilusioa. Geure fedearen sustraira itzuli beharra dugu. Ebanjelioarekin harremanetan jarri beharra. «Espiritua eta bizia» diren Jesusen hitzez elikatu beharra.
Urte batzuen buruan, gure kristau-elkarteak oso txikiak izango dira. Parrokia askotan ez da jada apaizik izango, era iraunkorrean. Zein garrantzizkoa den Ebanjelioaren inguruan fededun-nukleo bat oraintxetik zaintzea. Horiek eutsiko diote bizirik gure artean Jesusen Espirituari. Apalagoa izango da guztia, baina ebanjelikoagoa ere bai.
Jadanik erreakzionatzen hastea tokatzen zaigu. Geroko belaunaldiei uzten ahal diegun ondarerik hobena Jesusekiko beste maitasun bat da, erdigunetzat Jesus bera eta haren egitasmoa duen fede bat. Gainerako guztia bigarren mailakoa da. Jesusen Espirituaz bizi badira, aurkituko dituzte bide berriak.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Zabaldu Jesusen Espiritua.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

13 de gener de 2013
Baptisme del Senyor (C)
Lluc 3,15-16.21-22

INICIAR LA REACCIÓ

El Baptista no permet que la gent el confongui amb el Messies. Coneix els seus límits i els reconeix. Hi ha algú més fort i més decisiu que ell. L'únic a qui el poble ha d'acollir. La raó és clara. El Baptista els ofereix un baptisme d'aigua. Només Jesús, el Messies, els "batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc".
Segons el parer de no pocs observadors, el major problema de l'Església és avui "la mediocritat espiritual". L'Església no té el vigor espiritual que necessita per enfrontar-se als reptes del moment actual. Cada vegada és més palesa. Necessitem ser batejats per Jesús amb el seu foc i el seu Esperit.
Aquests últims anys ha anat creixent la desconfiança en la força de l'Esperit, i la por a tot el que pugui portar a una renovació. S'insisteix molt en la continuïtat per conservar el passat, però no ens preocupem d'escoltar les veus de l'Esperit per preparar el futur. A poc a poc ens estem quedant cecs per llegir els "signes dels temps".
Es dóna primacia a certeses i creences per enfortir la fe i aconseguir una major cohesió eclesial davant la societat moderna, però sovint no es conrea l'adhesió viva a Jesús. ¿Se'ns ha oblidat que ell és més fort que tots nosaltres? La doctrina religiosa, exposada gairebé sempre amb categories premodernes, no toca els cors ni converteix les nostres vides.
Abandonat l'alè renovador del Concili, s'ha anat apagant l'alegria en sectors importants del poble cristià, per donar pas a la resignació. De manera callada però palpable va creixent el desafecte i la separació entre la institució eclesial i no pocs creients.
És urgent crear com més aviat millor un clima més amable i més cordial. Qualsevol no podrà despertar en el poble senzill la il•lusió perduda. Necessitem tornar a les arrels de la nostra fe. Posar-nos en contacte amb l'Evangeli. Alimentar-nos de les paraules de Jesús que són "esperit i vida".
D'aquí a uns anys, les nostres comunitats cristianes seran molt petites. En moltes parròquies no hi haurà ja preveres de forma permanent. Que important que és tenir cura des d'ara d’un nucli de creients entorn de l’Evangeli. Ells mantindran viu l'Esperit de Jesús entre nosaltres. Tot serà més humil, però també més evangèlic.
A nosaltres se'ns demana iniciar ja la reacció. El millor que podem deixar en herència a les futures generacions és un amor nou a Jesús i una fe més centrada en la seva persona i el seu projecte. La resta és més secundari. Si viuen des l'Esperit de Jesús, trobaran camins nous.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Difon l'Esperit de Jesús.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

13 de xaneiro de 2013
O Bautismo do Señor (C)
Lucas 3,15-16.21-22

INICIAR A REACCIÓN

O Bautista non permite que a xente  o confunda co Mesías. Coñece os seus límites e recoñéceos. Hai alguén máis forte e decisivo do que el.  E é o único a quen o pobo ten de acoller. A razón é clara. O Bautista ofrécelles un bautismo de auga. Só Xesús, o Mesías, os bautizará co “Espírito Santo e con lume".
A xuízo de non poucos observadores, o meirande problema da Igrexa hoxe é "a mediocridade espiritual". A Igrexa non posúe o vigor espiritual que necesita para enfrontarse aos retos do momento actual. Cada vez é máis patente. Necesitamos ser bautizados por Xesús co seu lume e o seu Espírito.
Estes últimos anos está a medrar a desconfianza na forza do Espírito e o medo a todo o que poida levarnos a unha renovación. Insístese moito na continuidade para conservarmos o pasado, pero non nos preocupamos de escoitarmos as chamadas do Espírito para prepararmos o futuro. Aos poucos estámonos quedando cegos para lermos os "signos dos tempos".
Dáse primacía a certezas e crenzas para robustecer a fe e lograr unha maior cohesión eclesial fronte á sociedade moderna, pero con frecuencia non se cultiva a adhesión viva a Xesús. Esquecéusenos que el é máis forte do que todos nós? A doutrina relixiosa, exposta case sempre con categorías premodernas, non toca os corazóns nin converte as nosas vidas.
Abandonado o alento renovador do Concilio, hase ir apagando a alegría en sectores importantes do pobo cristián, para dar paso á resignación. De xeito calado pero palpábel vai crecendo o desafecto e a separación entre a institución eclesial e non poucos crentes.
É urxente crear canto antes un clima máis amábel e cordial. Calquera non poderá espertar no pobo sinxelo a ilusión perdida. Necesitamos volver ás raíces da nosa fe. Poñérmonos en contacto co Evanxeo. Alimentármonos das palabras de Xesús que son "espírito e vida".
Dentro duns anos, as nosas comunidades cristiás serán moi pequenas. En moitas parroquias non haberá xa presbíteros de forma permanente. Que importante é coidarmos desde agora un núcleo de crentes en torno ao Evanxeo. Eles manterán vivo o Espírito de Xesús entre nós. Todo será máis humilde, pero tamén máis evanxélico.
A nós pídesenos iniciar xa a reacción. O mellor que podemos deixar en herdanza ás futuras xeracións é un amor novo a Xesús e unha fe máis centrada na súa persoa e o seu proxecto. O demais é máis secundario. Se viven desde o Espírito de Xesús, atoparán camiños novos.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Difunde o Espírito de Xesús.
Pásao.

HOMILIA -IT


13 gennaio 2013
Il Battesimo del Signore (C)
Lc 3,15-16.21-22

INIZIARE LA REAZIONE

Il Battista non permette che la gente lo confonda con il Messia. Conosce i suoi limiti e li riconosce. C’è qualcuno più forte e decisivo di lui. L’unico che il popolo deve accogliere. La ragione è chiara. Il Battista offre loro un battesimo d’acqua. Solo Gesù, il Messia, li battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco.
A giudizio di non pochi osservatori, il problema più grande della Chiesa è oggi “la mediocrità spirituale”, La Chiesa non ha il vigore spirituale necessario per confrontarsi con le sfide del momento attuale. È sempre più evidente. Abbiamo bisogno di essere battezzati da Gesù con il suo fuoco e il suo Spirito.
In questi ultimi anni è andata crescendo la sfiducia nella forza dello Spirito, e la paura di tutto quello che potrebbe portarci a un rinnovamento. Si insiste molto sulla continuità, per conservare il passato, ma non ci preoccupiamo di ascoltare gli appelli dello Spirito per preparare il futuro. A poco a poco stiamo diventando ciechi, incapaci di leggere i “segni dei tempi”.
Si dà il primato a certezze e credenze per irrobustire la fede e arrivare a una maggiore coesione ecclesiale di fronte alla società moderna, ma spesso non si coltiva l’adesione viva a Gesù. Abbiamo dimenticato che egli è più forte di tutti noi? La dottrina religiosa, esposta quasi sempre con categorie premoderne, non tocca i cuori né converte le nostre vite.
Abbandonato il soffio rinnovatore del Concilio, si è andata spegnendo la gioia in settori importanti del popolo cristiano, per lasciare il passo alla rassegnazione. Tacitamente ma palpabilmente va crescendo la disaffezione e la separazione tra l’istituzione ecclesiale e non pochi credenti.
 È urgente creare quanto prima un clima più accogliente e cordiale. Non potrà una persona qualsiasi risvegliare nel popolo semplice la speranza perduta. Abbiamo bisogno di tornare alle radici della nostra fede. Porci in contatto con l’Evangelo. Alimentarci delle parole di Gesù che sono “spirito e vita”.
Fra qualche anno, le nostre comunità cristiane saranno molto piccole. In molte parrocchie non ci saranno più presbiteri in modo permanente. Come è importante curare fin d’ora un nucleo di credenti intorno all’Evangelo! Essi manterranno vivo lo Spirito di Gesù tra di noi. Tutto sarà più umile, ma anche più evangelico.
A noi è richiesto di iniziare già la reazione. La cosa migliore che possiamo lasciare in eredità alle future generazioni è un amore nuovo a Gesù e una fede più centrata sulla sua persona e sul suo progetto. Il resto è più secondario. Se vivono secondo lo Spirito di Gesù, troveranno vie nuove.

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Propaga lo Spirito di Gesù.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

13 janvier 2013
Le Baptême du Seigneur (C)
Luc 3,15-16.21-22

COMMENCER A REAGIR

Jean Baptiste ne veut pas que les gens le prennent pour le Messie. Il connaît ses limites et il les reconnaît. Il y a quelqu’un de plus fort et important que lui. C’est lui seul que le peuple doit accueillir. La raison en est claire.  Jean-Baptiste leur offre un baptême dans l’eau. Mais seul Jésus, le Messie, « les baptisera  dans l’Esprit Saint et dans le feu ».
D’après  un grand nombre d’observateurs, le plus grand problème  de l’Eglise aujourd’hui est la “médiocrité spirituelle”.  L’Eglise ne possède pas la vigueur spirituelle dont elle a besoin pour faire face aux défis du moment actuel. Et cela est de plus en plus patent. Nous avons besoin d’être baptisés par Jésus dans son feu et dans son Esprit.
Ces dernières années, la méfiance vis à vis de la force de l’Esprit et la peur de tout ce qui  peut nous conduire à un renouvellement, sont  allées en augmentant. On insiste beaucoup sur la continuité en vue de conserver le passé mais on ne fait pas attention  aux appels de l’Esprit en vue de préparer l’avenir. Petit à petit, nous devenons  des aveugles incapables de « lire les signes des temps ».
On donne la primauté  à des certitudes et à des croyances en vue d’affermir la foi et d’atteindre une plus grande cohésion ecclésiale face à la société moderne, mais  on   cultive rarement l’adhésion vivante à Jésus.  Avons-nous  oublié qu’il est plus fort que nous tous ? Ce n’est pas la  doctrine religieuse, exposée presque toujours dans des termes pré modernes, qui pourra toucher les cœurs et convertir nos vies.
Une fois disparu  l’élan rénovateur du Concile, la joie s’est éteinte  dans de très importants secteurs du peuple chrétien, pour céder la place à la résignation. De façon silencieuse mais palpable on voit croître la désaffection et la séparation entre l’institution ecclésiale et nombre de croyants.
Il est urgent de créer, le plus tôt possible, un climat plus aimable et plus  cordial. N’importe qui ne  pourra éveiller  dans le peuple simple,  l’enthousiasme perdu.  Nous avons besoin de revenir  aux racines de notre foi ; d’entrer en contact avec l’Evangile et de  nous nourrir des paroles de Jésus qui sont « esprit et  vie ».
Dans quelques années, nos communautés chrétiennes vont diminuer en nombre. Dans beaucoup de paroisses il n’y aura pas de prêtres en permanence. D’où l’importance  de  susciter dès maintenant un groupe de croyants autour de l’Evangile. Ce sont eux qui maintiendront vivant parmi nous l’Esprit de Jésus. Tout deviendra plus humble mais aussi plus évangélique.
Il nous est demandé de commencer déjà à réagir. Le meilleur héritage que nous puissions laisser  aux générations futures c’est un amour nouveau pour  Jésus et une foi davantage centrée sur sa personne et sur son projet. Tout le reste est secondaire. Si elles vivent dans  l’Esprit de Jésus, elles trouveront des chemins nouveaux.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
Répands l’Esprit de Jésus!
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

13 de Janeiro de 2013
O Batismo do Senhor (C)
Lucas 3,15-16.21-22

INICIAR A REAÇÃO

O Baptista não permite que as pessoas o confundam com o Messias. Conhece os seus limites e reconhece-os. Há alguém mais forte e decisivo que ele. O único que o povo deve acolher. A razão é clara. O Baptista oferece-lhes um batismo de água. Apenas Jesus, o Messias, os "batizará com o Espírito Santo e com fogo".
Na opinião de não poucos observadores, o maior problema da Igreja é hoje "a mediocridade espiritual". A Igreja não possui o vigor espiritual que necessita para enfrentar-se aos desafios do momento atual. Cada vez é mais patente. Necessitamos de ser batizados por Jesus com o Seu fogo e o Seu Espírito.
Nestes últimos anos tem crescido a desconfiança na força do Espírito, e o medo a tudo o que possa levar-nos a uma renovação. Insiste-se muito na continuidade para conservar o passado, mas não nos preocupamos em executar as chamadas do Espírito para preparar o futuro. Pouco a pouco estamos a ficar cegos para ler os "sinais dos tempos".
Dá-se primazia a certezas e crenças       para robustecer a fé e conseguir uma maior coesão eclesial frente à sociedade moderna, mas com frequência não se cultiva a adesão viva a Jesus. Teremos esquecido que Ele é mais forte que todos nós? A doutrina religiosa, exposta quase sempre com categorias pré-modernas, não toca os corações nem converte as nossas vidas.
Abandonado ao alento renovador do Concilio, foi-se apagando a alegria em setores importantes do povo cristão, para dar passagem à resignação. De forma silenciosa mas palpável vai crescendo o desafeto e a separação entre a instituição eclesial e não poucos crentes.
É urgente criar quanto antes um clima mais amável e cordial. Qualquer um não poderá despertar no povo simples a ilusão perdida. Necessitamos voltar às raízes da nossa fé. Colocar-nos em contato com o Evangelho. Alimentar-nos das palavras de Jesus que são "espírito e vida".
Daqui a uns anos, as nossas comunidades cristãs serão muito pequenas. Em muitas paróquias não haverá já presbíteros de forma permanente. Que importante é cuidar desde já um núcleo de crentes em torno do Evangelho. Eles manterão vivo o Espírito de Jesus entre nós. Tudo será mais humilde, mas também mais evangélico.
A nós pede-se que iniciemos já a reação. O melhor que podemos deixar de herança às futuras gerações é um amor novo a Jesus e uma fé mais centrada na Sua pessoa e no Seu projeto. O resto é mais secundário. Se vivem a partir do Espírito de Jesus, encontrarão caminhos novos.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde o Espírito de Jesus.
Passa-o.

HOMILIA - EN

Baptism of the Lord ( C )
January 13, 2013
Luke 3,15-16.21-22

BAPTISM OF THE LORD

John the Baptist does not want the people to mistake him for the Messiah. He is aware of his limitations and recognizes them. There is someone more powerful and important than him, the only one whom the people must welcome. The reason is clear. John offers them a baptism of water. Only Jesus, the Messiah, “will baptize them with the Holy Spirit and with fire.”
According to many observers, the greatest problem of the Church today is “spiritual mediocrity”. The Church does not have the spiritual strength she needs to face the present challenges. It’s becoming increasingly clear. We need to be baptized with fire and his Spirit.
The lack of trust in the power of the Spirit and the fear of everything that can lead us to a renewal has been growing. There is much emphasis on continuity to preserve the past, but we aren’t concerned about the call of the Spirit to prepare for the future. We are slowly getting blind when it comes to reading “the signs of the time”.
Primacy is given to certainties and beliefs to strengthen the faith and to  gain greater Church unity in relation to modern society, but sadly a stronger attachment to Jesus is not fostered. Have we forgotten that he is much more powerful than all of us? Religious doctrine, nearly always explained in pre-modern terms, does not touch our hearts or change our lives.
Having given up the spirit of renewal of the Second Vatican Council, the enthusiasm of important sectors of Christians has been dying out, to give way to resignation. In a silent but remarkable way the separation between the institution of the Church and a considerable number of believers has been growing.
We need to create without delay a more friendly and loving atmosphere. Not just anyone will  be able to awaken in ordinary people the lost dream. We need to return to the roots of our faith; to put ourselves in contact with the Gospel; to nourish ourselves with the words of Jesus which are “spirit and life”.
Within a few years our Christian communities will become very small. In many communities there will no longer  be resident priests.  How important it is then, from now, to create a core of believers  living a life inspired by the Gospels. They will preserve the Spirit of Jesus among us. Everything will be more modest, but also more in keeping with the Gospel.
It is up to us to begin already the renewal. The best gift we can leave as a legacy to future generations is a new love for Jesus and a faith centered more on his person and on his project. All else is secondary. If they live inspired by the Spirit of Jesus , they will find new ways.

José Antonio Pagola
Translation: Valentine de Souza

Gospel network BUENAS NOTICIAS
Preach the love of God and neighbor
Pass it on
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario