lunes, 28 de noviembre de 2016

12-04-2016 - 2nd Advent – A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

04-12-2016
2 Adviento – A
Mateo 3,1-12

RECORRER CAMINOS NUEVOS

Por los años 27 o 28 apareció en el desierto en torno al Jordán un profeta original e independiente que provocó un fuerte impacto en el pueblo judío: las primeras generaciones cristianas lo vieron siempre como el hombre que preparó el camino a Jesús.
Todo su mensaje se puede concentrar en un grito: «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Después de veinte siglos, el papa Francisco nos está gritando el mismo mensaje a los cristianos: abrid caminos a Dios, volved a Jesús, acoged el Evangelio.
Su propósito es claro: «Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos». No será fácil. Hemos vivido estos últimos años paralizados por el miedo. El papa no se sorprende: «La novedad nos da siempre un poco de miedo porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, programamos y planificamos nuestra vida». Y nos hace una pregunta a la que hemos de responder: «¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas que han perdido capacidad de respuesta?».
Algunos sectores de la Iglesia piden al papa que acometa cuanto antes diferentes reformas que consideran urgentes. Sin embargo, Francisco ha manifestado su postura de manera clara: «Algunos esperan y me piden reformas en la Iglesia, y debe haberlas. Pero antes es necesario un cambio de actitudes».
Me parece admirable la clarividencia evangélica del papa. Lo primero no es firmar decretos reformistas. Antes es necesario poner a las comunidades cristianas en estado de conversión y recuperar en el interior de la Iglesia las actitudes evangélicas más básicas. Solo en ese clima será posible acometer de manera eficaz y con espíritu evangélico las reformas que necesita urgentemente la Iglesia.
El mismo Francisco nos está indicando todos los días los cambios de actitudes que necesitamos. Señalaré algunos de gran importancia.
Poner a Jesús en el centro de la Iglesia: «Una Iglesia que no lleva a Jesús es una Iglesia muerta».
No vivir en una Iglesia cerrada y autorreferencial: «Una Iglesia que se encierra en el pasado traiciona su propia identidad».
Actuar siempre movidos por la misericordia de Dios hacia todos sus hijos: no cultivar «un cristianismo restauracionista y legalista que lo quiere todo claro y seguro, y no halla nada».
Buscar una Iglesia pobre y de los pobres. Anclar nuestra vida en la esperanza, no «en nuestras reglas, nuestros comportamientos eclesiásticos, nuestros clericalismos».

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-12-04
Abendualdiko 2. igandea – A
Mateo 3,1-12

BIDE BERRIETAN IBILI

K.o. 27 edo 28an profeta berezi eta independente bat agertu zen basamortuan, Jordan inguruan. Zirrara bortitza eragin zuen judu-herrian: lehen kristau-belaunaldiek Jesusi bidea urratu zion gizontzat eman zuten hura beti.
Haren mezu guztia oihu batean bil daiteke: «Prestatu bidea Jaunari, zelaitu hari bidexkak». Hogei menderen ondoren, Frantzisko aita santua mezu bera ari zaigu hots egiten kristauei: urratu bideak Jainkoari, itzuli Jesusengana, onartu Ebanjelioa.
Frantziskoren asmoa garbi dago: «Bila dezagun bide berriak aurkituko dituen Eliza». Ez da izango gauza erraza. Azken urte hauetan beldurrak zurrundurik bizi izan gara. Aita santua ez da harritzen: «Berritasunak beldur-pixka bat ematen digu beti, seguruago sentitzen gara dena kontrolpean badugu, geu baldin bagara geure bizitza eraikitzen, programatzen eta planifikatzen dutenak». Eta galdera dagigu, erantzuteko: «Prest al gaude Jainkoaren berritasunak aurkezten dizkigun bide berrietan ibiltzeko ala beren erantzun-gaitasuna galdua duten egituretan hesitu nahi dugu?»
Elizako zenbait sektorek eskatzen dio aita santuari premiazko jotzen dituzten erreforma desberdinei ekiteko ahalik lasterren. Alabaina, argiro agertu du Frantziskok bere jarrera: «Batzuek Elizan erreformak espero dituzte eta egiteko eskatzen didate, eta egin beharreko dira. Baina aldez aurretik jarrerak behar dira aldatu».
Miresgarria deritzot aita santuaren buruargitasun ebanjeliko horri. Lehenengo gauza ez da dekretu erreformatzaileak sinatzea. Lehenik, kristau-elkarteak konbertsio-jarreran ipini behar dira, eta Elizan jarrera ebanjeliko oinarrizkoenak itsatsi. Giro horretan bakarrik ekin ahalko zaie, eginkorki eta ebanjelio-senaz, Elizak premiazko dituen erreformei.
Frantzisko bera ari zaigu adierazten egunero zein ditugun beharrezko jarrera-aldaketak. Joan-etorri handiko batzuk nabarmenduko ditut.
Elizaren erdigunean Jesus ipintzea: «Jesusengana ez daraman Eliza bat Eliza hila izango litzateke».
Ez bizitzea Eliza itxi eta autoerreferentzial batean: «Iraganean hesitzen den Eliza batek saldukeria egiten dio bere nortasunari».
Jainkoak bere seme-alabentzat duen errukiak eraginik jardutea beti: ez lantzea «kristautasun lehengoragarri eta legalista bat, dena argi eta seguru nahi lukeena, ezer aurkitzen ez duela».
Eliza pobre eta pobreenaren bila ibiltzea. Geure bizitza esperantzan ainguratzea, eta ez «geure arauetan, geure portaera eklesiastikoetan, geure klerikalismoan».

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

04-12-2016
Diumenge 2 d’Advent – A
Mateu 3,1-12

RECÓRRER CAMINS NOUS

Cap als anys 27 o 28 va aparèixer en el desert al voltant del Jordà un profeta original i independent que va provocar un fort impacte en el poble jueu: les primeres generacions cristianes el van veure sempre com l’home que va preparar el camí de Jesús.
Tot el seu missatge es pot concentrar en un clam: «Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves rutes». Després de vint segles, el papa Francesc ens està exhortant amb el mateix missatge als cristians: obriu camins a Déu, torneu a Jesús, acolliu l’Evangeli.
El seu propòsit és clar: «Procureu ser una Església que cerca camins nous». No serà fàcil. Hem viscut aquests darrers anys paralitzats per la por. El papa no es sorprèn: «La novetat fa sempre una mica de por perquè ens sentim més segurs si ho tenim tot sota control, si som nosaltres els qui construïm, programem i planifiquem la nostra vida». I ens fa una pregunta a la qual hem de respondre: «¿Estem decidits a recórrer els camins nous que la novetat de Déu ens presenta o ens atrinxerem en estructures caduques que han perdut capacitat de resposta?».
Alguns sectors de l’Església demanen al papa que emprengui com més aviat millor  reformes que consideren urgents. No obstant això, Francesc ha manifestat la seva postura de manera clara: «Alguns esperen i em demanen reformes en l’Església, i n’hi ha d’haver. Però abans cal un canvi d’actituds».
Em sembla admirable la clarividència evangèlica del papa. El primer no és signar decrets reformistes. Abans cal posar les comunitats cristianes en estat de conversió i recuperar a l’interior de l’Església les actituds evangèliques més bàsiques. Només en aquest clima serà possible escometre de manera eficaç i amb esperit evangèlic les reformes que necessita urgentment l’Església.
El mateix Francesc ens està indicant cada dia els canvis d’actituds que necessitem. N’assenyalaré alguns de gran importància.
Posar Jesús en el centre de l’Església: «Una Església que no porta a Jesús és una Església morta».
No viure en una Església tancada i autoreferencial: «Una Església que es tanca en el passat traeix la seva pròpia identitat».
Actuar sempre moguts per la misericòrdia de Déu envers tots els seus fills: no conrear «un cristianisme restauracionista i legalista que ho vol tot clar i segur, i no troba res».
Cercar una Església pobra i dels pobres. Ancorar la nostra vida en l’esperança, no «en les nostres regles, els nostres comportaments eclesiàstics, els nostres clericalismes».

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

04-12-2016
2 Advento – A
Mateu 3,1-12

PERCORRER CAMIÑOS NOVOS

Polos anos 27 ou 28 apareceu no deserto nas contornas do Xordán un profeta orixinal e independente que provocou un forte impacto no pobo xudeu: as primeiras xeracións cristiás vírono sempre como o home que preparou o camiño a Xesús.
Toda a súa mensaxe pode concentrarse nun grito: «Preparade o camiño do Señor, achaiade os seus carreiros». Pasados vinte séculos, o papa Francisco estanos gritando a mesma mensaxe aos cristiáns: abride camiños a Deus, volvede a Xesús, acollede o Evanxeo.
O seu propósito é claro: «Busquemos ser unha Igrexa que atopa camiños novos». Non será fácil. Vivimos estes últimos anos paralizados polo medo. O papa non se sorprende: «A novidade dános sempre un pouco de medo porque nos sentimos máis seguros se temos todo baixo control, se somos nós os que construímos, programamos e planificamos a nosa vida». E fainos unha pregunta á que temos de responder: «Estamos decididos a percorrer os camiños novos que a novidade de Deus nos presenta ou atrincheirármonos en estruturas caducas que perderon capacidade de resposta?».
Algúns sectores da Igrexa pídenlle ao papa que acometa canto antes diferentes reformas que consideran urxentes. Con todo, Francisco manifestou a súa postura de xeito claro: «Algúns esperan e pídenme reformas na Igrexa, e debe habelas. Pero antes é necesario un cambio de actitudes».
Paréceme admirábel a clarividencia evanxélica do papa. O primeiro non é asinar decretos reformistas. Antes é necesario poñer ás comunidades cristiás en estado de conversión e recuperarmos no interior da Igrexa as actitudes evanxélicas máis básicas. Só nese clima será posíbel acometer de xeito eficaz e con espírito evanxélico as reformas que necesita a Igrexa ben ás présas.
O mesmo Francisco estanos indicando todos os días os cambios de actitudes que necesitamos. Sinalarei algúns de grande importancia.
Poñermos a Xesús no centro da Igrexa: «Unha Igrexa que non leva a Xesús é unha Igrexa morta».
Non vivirmos nunha Igrexa pechada e autorreferencial: «Unha Igrexa que se encerra no pasado traizoa a súa propia identidade».
Actuarmos sempre movidos pola misericordia de Deus cara a todos os seus fillos: non cultivarmos «un cristianismo restauracionista e legalista que o quere todo claro e seguro, e non acha nada».
Buscar unha Igrexa pobre e dos pobres. Ancorar a nosa vida na esperanza, non «nas nosas regras, os nosos comportamentos eclesiásticos.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

04-12-2016
2 Avvento – A
Matteo 3,1-12

PERCORRERE CAMMINI NUOVI

Negli anni 27 o 28 comparve nel deserto del Giordano un profeta originale e indipendente che ebbe un forte impatto sul popolo giudeo: le prime generazioni cristiani lo videro sempre come l’uomo che preparò la via a Gesù.
Tutto il suo messaggio si può concentrare in un grido: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Dopo venti secoli, papa Francesco sta lanciando a noi cristiani lo stesso messaggio: aprite strade a Dio, tornate a Gesù, accogliete l’Evangelo.
Il suo proposito è chiaro: «Cerchiamo di essere una Chiesa che trovi nuovi cammini». Non sarà facile. Abbiamo vissuto questi ultimi anni paralizzati dalla paura. Il Papa non se ne sorprende: «La novità ci fa sempre un po’ paura perché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto sotto controllo, se siamo noi a costruire, programmare e pianificare la nostra vita«. E ci fa una domanda alla quale dobbiamo rispondere: «Siamo decisi a percorrere cammini nuovi che la novità di Dio ci presenta o ci trinceriamo in strutture caduche, che hanno perso capacità di risposta?».
Alcuni settori della Chiesa chiedono al Papa che avvii quanto prima diverse riforme che considerano urgenti. Tuttavia, Francesco ha manifestato la sua posizione in maniera chiara: «Alcuni attendono e mi chiedono riforme nella Chiesa e deve averle. Ma prima è necessario un cambiamento di atteggiamenti».
Mi sembra mirabile la chiaroveggenza evangelica del Papa. La prima cosa non è firmare decreti di riforma. Prima, è necessario mettere le comunità cristiane in stato di conversione e ricuperare all’interno della Chiesa gli atteggiamenti evangelici più fondamentali. Solo in questo clima sarà possibile avviare in maniera efficace e con spirito evangelico le riforme di cui ha urgente bisogno la Chiesa.
Lo stesso Francesco ci sta indicando tutti giorni i cambiamenti di atteggiamento di cui abbiamo bisogno. Ne indicherò alcuni di grande importanza.
Porre Gesù al centro della Chiesa: «Una Chiesa che non porti a Gesù è una Chiesa morta».
Non vivere in una Chiesa chiusa e autoreferenziale: «Una Chiesa che si chiuda nel passato tradisce la sua propria identità».
Agire mossi sempre dalla misericordia di Dio verso tutti i suoi figli: non coltivare «un cristianesimo restaurazionista e legalista che vuole tutto chiaro e sicuro e non trova niente».
Cercare una Chiesa povera e dei poveri. Ancorare la nostra vita nella speranza, non «nelle nostre regole, nei nostri comportamenti ecclesiastici, nei nostri clericalismi».

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

04-12-2016
2 Avent – A
Matthieu 3,1-12

PARCOURIR DES CHEMINS NOUVEAUX

Dans les années 27 ou 28 est apparu dans le désert du Jourdain un prophète original et indépendant qui a eu un fort impact sur le peuple juif: les premières générations chrétiennes l’ont toujours perçu comme l’homme qui a préparé le chemin à Jésus.
On peut concentrer tout son message en un seul cri: «Préparez le chemin du Seigneur; aplanissez ses sentiers». Vingt siècles après, le pape François est en train de lancer aux chrétiens le même message: ouvrez des chemins pour Dieu, revenez à Jésus, accueillez l’Evangile.
Son propos est clair: «Cherchons à être une Eglise en quête de chemins nouveaux». Ce ne sera pas facile. Nous avons vécu ces dernières années comme paralysés par la peur. Le pape n’en est pas surpris: «La nouveauté nous fait toujours un peu peur car nous nous sentons plus sûrs si nous avons tout sous contrôle, si c’est nous qui construisons, nous qui programmons et planifions notre vie». Et il nous pose une question à laquelle nous devons répondre: «Sommes-nous décidés à parcourir les chemins nouveaux que nous présente la nouveauté de Dieu ou préférons-nous nous retrancher dans des structures caduques qui ont perdu leur capacité de réponse?».
Quelques secteurs de l’Eglise demandent au pape d’entreprendre le plus tôt possible les diverses réformes qu’ils considèrent urgentes. Pourtant, François a manifesté bien clairement sa position: «Certains attendent et me demandent des réformes dans l’Eglise, et ont doit les faire. Mais il faut auparavant un changement d’attitudes».
La clairvoyance du pape me semble admirable. Il ne s’agit pas d’abord de signer des décrets réformistes. Il faut au préalable mettre les communautés chrétiennes en état de conversion et retrouver à l’intérieur de l’Eglise les attitudes évangéliques les plus fondamentales. C’est seulement dans ce cadre que les réformes urgentes dont l’Eglise a besoin pourront être amorcées de manière efficace et dans un esprit évangélique.
François, lui-même, ne cesse de nous indiquer quotidiennement les changements d’attitudes dont nous avons besoin. J’en relèverai quelques-uns de grande importance.
Mettre Jésus au centre de l’Eglise: «Une Eglise qui ne mène pas à Jésus est une Eglise morte».
Ne pas vivre dans une Eglise renfermée et autoréférentielle: «Une Eglise qui s’enferme dans le passé trahit sa propre identité».
Agir toujours poussés par la miséricorde de Dieu envers tous ses enfants: «Ne pas cultiver un christianisme restaurateur et légaliste qui veut que tout soit clair et sûr, et qui ne trouve rien».
Chercher une Eglise pauvre et des pauvres. Enraciner notre vie dans l’espérance, et non pas «dans nos règles, dans nos comportements ecclésiastiques, dans nos cléricalismes».

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

04-12-2016
2 Advento – A
Mateus 3,1-12

PERCORRER CAMINHOS NOVOS

Pelos anos 27 ou 28 apareceu no deserto próximo do Jordão um profeta original e independente que provocou um forte impacto no povo judeu: as primeiras gerações cristãs viram-no sempre como o homem que preparou o caminho a Jesus.
Toda a sua mensagem se pode concentrar num grito: «Preparai o caminho do Senhor, aplanai os Seus caminhos». Depois de vinte séculos, o Papa Francisco grita-nos a mesma mensagem aos cristãos: abri caminhos a Deus, voltai a Jesus, acolhei o Evangelho.
O seu propósito é claro: «Procuremos ser uma Igreja que encontra caminhos novos». Não será fácil. Temos vivido estes últimos anos paralisados pelo medo. O Papa não se surpreende: «A novidade dá-nos sempre um pouco de medo porque nos sentimos mais seguros se temos tudo debaixo de controlo, se somos nós os que construímos, programamos e planificamos a nossa vida». E faz-nos uma pregunta a que temos de responder: «Estamos decididos a percorrer os caminhos novos que a novidade de Deus nos apresenta ou nos entrincheiramos em estruturas caducas que perderam a capacidade de resposta?».
Alguns sectores da Igreja pedem ao papa que implemente quanto antes diferentes reformas que consideram urgentes. No entanto, Francisco manifestou a sua postura de forma clara: «Alguns esperam e pedem-me reformas na Igreja, e deve ocorrer. Mas antes é necessário uma alteração de atitudes».
Parece-me admirável a clarividência evangélica do papa. O prioritário não é assinar decretos reformistas. Antes é necessário colocar as comunidades cristãs em estado de conversão e recuperar no interior da Igreja as atitudes evangélicas mais básicas. Só nesse clima será possível concretizar de forma eficaz e com espírito evangélico as reformas que necessita urgentemente a Igreja.
O próprio Francisco indica-nos todos os dias as mudanças de atitude que necessitamos. Assinalarei algumas de grande importância.
Colocar Jesus no centro da Igreja: «Uma Igreja que não leva a Jesus é uma Igreja morta».
Não viver numa Igreja fechada e autorreferencial: «Uma Igreja que se encerra no passado atraiçoa a sua própria identidade».
Atuar sempre movido pela misericórdia de Deus para com todos os seus filhos: não cultivar «um cristianismo restauracionista e legalista que quer tudo claro e seguro, e não encontra nada».
Procurar uma Igreja pobre e dos pobres. Ancorar a nossa vida na esperança, não «nas nossas regras, nos nossos comportamentos eclesiásticos, nos nossos clericalismos».

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

12-04-2016
2nd Advent – A
Matthew 3,1-12

WALKING NEW PATHS

Around the year 27 or 28, there appeared in the desert of the Jordan a prophet both original and independent, who made a big impact on the Jewish people: the first generations of Christians always saw him as the one who prepared the way for Jesus.
His whole message can be summed up in a cry: «Prepare a way for the Lord, make his paths straight». Twenty centuries later, Pope Francis is crying out the same message to us Christians: Open up paths to God, come back to Jesus, welcome the Gospel.
His intention is clear: «Let us seek to be a Church that finds new paths». It’ won’t be easy. We have lived these last years paralyzed by fear. The Pope isn’t surprised: «Change always causes some fear, because we feel safer if we have everything under control, if we’re the ones who build, program and plan our life». And he asks us a question that we need to answer: «Are we committed to walk the new paths that God’s newness sets before us, or will we dig ourselves deeper into out-of-date structures that have lost their capacity to respond?».
Some within the Church are asking the Pope to make different reforms that they consider urgent. However, Francis has clearly shown his position: «Some are hoping for and are asking of me reforms in the Church, and so it should be. But first it’s necessary to have a change of attitude».
Pope Francis’ Gospel lucidity seems admirable to me. What’s first isn’t signing reform decrees. First we need to put our Christian communities in a mode of conversion and recover the most basic evangelical attitudes within the Church. Only in such an atmosphere will it be possible to undertake the reforms that the Church urgently needs in an efficient manner, and one that’s done in the spirit of the Gospel.
This same Francis is showing us every day the changes of attitude that we need. I’ll point out a few of great importance.
Put Jesus in the center of the Church: «a Church that isn’t carrying Jesus is a Church that is dead».
Don’t live in a closed and self-important Church: «A Church that closes itself in the past betrays its own identity».
Always act moved by God’s mercy for all God’s children: don’t cultivate «a restoration and legalistic Christianity that wants everything to be clear and safe, and goes nowhere».
Seek a Church that is poor and that is of the poor. Anchor our life in hope, not «in our rules, our ecclesial protocol, our clericalism».

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario