lunes, 7 de noviembre de 2016

11-13-2016 - 33 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

13/11/2016
33 Tiempo ordinario – C
Lucas 21,5-19

PARA TIEMPOS DIFÍCILES

Los profundos cambios socioculturales que se están produciendo en nuestros días y la crisis religiosa que sacude las raíces del cristianismo en occidente, nos han de urgir más que nunca a buscar en Jesús la luz y la fuerza que necesitamos para leer y vivir estos tiempos de manera lúcida y responsable.
Llamada al realismo
En ningún momento augura Jesús a sus seguidores un camino fácil de éxito y gloria. Al contrario, les da a entender que su larga historia estará llena de dificultades y luchas. Es contrario al espíritu de Jesús cultivar el triunfalismo o alimentar la nostalgia de grandezas. Este camino que a nosotros nos parece extrañamente duro es el más acorde a una Iglesia fiel a su Señor.
No a la ingenuidad
En momentos de crisis, desconcierto y confusión no es extraño que se escuchen mensajes y revelaciones proponiendo caminos nuevos de salvación. Estas son las consignas de Jesús. En primer lugar, «que nadie os engañe»: no caer en la ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos al evangelio, ni fuera ni dentro de la Iglesia. Por tanto, «no vayáis tras ellos»: No seguir a quienes nos separan de Jesucristo, único fundamento y origen de nuestra fe.
Centrarnos en lo esencial
Cada generación cristiana tiene sus propios problemas, dificultades y búsquedas. No hemos de perder la calma, sino asumir nuestra propia responsabilidad. No se nos pide nada que esté por encima de nuestras fuerzas. Contamos con la ayuda del mismo Jesús: «Yo os daré palabras y sabiduría»… Incluso en un ambiente hostil de rechazo o desafecto, podemos practicar el evangelio y vivir con sensatez cristiana.
La hora del testimonio
Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para los lamentos, la nostalgia o el desaliento. No es la hora de la resignación, la pasividad o la dimisión. La idea de Jesús es otra: en tiempos difíciles «tendréis ocasión de dar testimonio». Es ahora precisamente cuando hemos de reavivar entre nosotros la llamada a ser testigos humildes pero convincentes de Jesús, de su mensaje y de su proyecto.
Paciencia
Esta es la exhortación de Jesús para momentos duros: «Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». El término original puede ser traducido indistintamente como «paciencia» o «perseverancia». Entre los cristianos hablamos poco de la paciencia, pero la necesitamos más que nunca. Es el momento de cultivar un estilo de vida cristiana, paciente y tenaz, que nos ayude a responder a nuevas situaciones y retos sin perder la paz ni la lucidez.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016/11/13
Urteko 33. igandea – C
Lukas 21,5-19

ALDI ZAILETARAKO

Gure egun hauetan gertatzen ari diren kanbio sozio-kulturazko sakonak eta erlijio-krisia astindu gogorra ari dira ematen, mendebaldean, kristautasunaren sustraiei; horrek guztiak inoiz baino gehiago eragin beharko liguke argia eta indarra Jesusengan bilatzera, aldi hauek azti eta erantzukizunez bizi ahal izateko.
Errealismorako deia
Inoiz ez die Jesusek bere jarraitzaileei aditzera eman bide erraza, arrakastatsua eta aintzatsua izango dutenik. Ostera, jakinarazi die beren historia luzea zailtasunez eta borrokaz betea izango dutela. Beraz, Jesusen espirituaren kontra doa triunfalismoa aldarrikatzen ibiltzea edota handikeriari laineza emanez bizitzea. Benetan latza iruditzen zaigun bide hau da bere Jaunari leial izan nahi zaion Elizari egiaz dagokiona.
Xalotasunik ez
Krisialdian, duda-muda eta nahasmendu-aldian ez da harritzekoa mezuak eta agerpenak entzutea salbazio-bide berriak proposatuz. Horien aurrean, hona Jesusen erreguak. Lehenik eta behin: «ez zaitzatela inork engaina», hau da, ez jarri xaloki zeuen ustea ebanjelioa ez beste mezu batean, ez Elizaren barrukoan, ez kanpokoan. Beraz, «ez ibili halakoen ondoren». Ez uste izan Jesu Kristogandik apartarazten gaituztenengan, hura da gure fedearen oinarri eta jatorri bakarra.
Funtsezkoari atxiki
Kristau-belaunaldi bakoitzak izan ohi ditu bere arazoak, zailtasunak eta bilatu beharrak. Ez genuke galdu behar geure patxada, baizik geure erantzukizunari lotu beharko gintzaizkioke. Ez digu inork eskatuko geure indarrez gaindiko den ezer. Eskura dugu Jesusen beraren laguntza: «Neuk emango dizkizuet hitzak eta jakinduria». Ukazioa eta etsaigoa dituen kontrako ingurumenean berean, bete dezakegu ebanjelioa eta bizi gintezke kristau-zentzuz.
Testigantzaren ordua
Aldi zailak ez ditugu bihurtu behar lanturako, oroimenerako edo etsipenerako aldi. Ez dira etsitzeko, geldotzeko edo amore emateko aldi. Beste bat da Jesusen mezua: aldi zailetan «aukera izango duzue testigantza egiteko», Orduan, hain zuzen, behar dugu biziago egin geure artean Jesusen, haren mezuaren eta haren egitasmoaren testigu apal baina konbentzigarri izateko deia.
Pazientzia
Hona Jesusen erregua goiari gogor eusteko: «Zeuen iraupenez salbatuko duzue arima». Jatorrizko hitza bietara eman daiteke: «pazientzia» nahiz «iraupena». Kristauen artean gutxi mintzatu ohi gara pazientziaz, baina inoiz baino handiagoa dugu haren beharra. Kristau-bizieraren estilo hau, pazientziazkoa eta iraupenekoa, lantzeko mementoa dugu gaurkoa, egoera eta erronka berriei erantzuten lagunduko diguna, bakea eta argitasuna galdu gabe.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

13/11/2016
Diumenge 33 durant l’any – C
Lluc 21,5-19

PER A TEMPS DIFÍCILS

Els profunds canvis socioculturals que s’estan produint en els nostres dies i la crisi religiosa que sacseja les arrels del cristianisme a occident, ens han d’urgir més que mai a cercar en Jesús la llum i la força que necessitem per llegir i viure aquests temps de manera lúcida i responsable.
Crida al realisme
En cap moment augura Jesús als seus seguidors un camí fàcil d’èxit i de glòria. Al contrari, els dóna a entendre que la seva llarga història estarà plena de dificultats i lluites. És contrari a l’esperit de Jesús conrear el triomfalisme o alimentar la nostàlgia de grandeses. Aquest camí que a nosaltres ens sembla estranyament dur és el més adient a una Església fidel al seu Senyor.
No a la ingenuïtat
En moments de crisi, desconcert i confusió no és estrany que s’escoltin missatges i revelacions proposant camins nous de salvació. Aquestes són les consignes de Jesús. En primer lloc, «no us deixeu enganyar»: no caure en la ingenuïtat de donar crèdit a missatges aliens a l’evangeli, ni fora ni dins de l’Església. Per tant, «no aneu darrere d’ells»: No seguir als que ens separen de Jesucrist, únic fonament i origen de la nostra fe.
Centrar-se en l’essencial
Cada generació cristiana té els seus propis problemes, dificultats i recerques. No hem de perdre la calma, sinó assumir la nostra pròpia responsabilitat. No se’ns demana res que estigui per sobre de les nostres forces. Comptem amb l’ajuda del mateix Jesús: «Jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa…». Fins i tot en un ambient hostil de rebuig o desafecte, podem practicar l’evangeli i viure amb seny cristià.
L’hora del testimoniatge
Els temps difícils no han de ser temps per a lamentacions, nostàlgia o desànim. No és l’hora de la resignació, la passivitat o la dimissió. La idea de Jesús és una altra: en temps difícils «serà una ocasió de donar testimoni». És ara precisament quan hem de revifar entre nosaltres la crida a ser testimonis humils però convincents de Jesús, del seu missatge i del seu projecte.
Paciència
Aquesta és l’exhortació de Jesús per moments durs: «Amb la vostra perseverança salvareu la vida». El terme original pot ser traduït indistintament com «paciència» o «perseverança». Entre els cristians parlem poc de la paciència, però la necessitem més que mai. És el moment de conrear un estil de vida cristiana, pacient i tenaç, que ens ajudi a respondre a noves situacions i reptes sense perdre la pau ni la lucidesa.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

13/11/2016
33 Tempo ordinario – C
Lucas 21,5-19

PARA TEMPOS DIFÍCILES

Os profundos cambios socioculturais que se están a producir nos nosos días e a crise relixiosa que sacode as raíces do cristianismo en occidente, hannos de urxir máis que nunca a buscarmos en Xesús a luz e a forza que necesitamos para ler e vivir estes tempos de xeito lúcido e responsábel.
Chamada ao realismo
En ningún momento augura Xesús aos seus seguidores un camiño fácil de éxito e gloria. Ao contrario, dálles a entender que a súa longa historia estará chea de dificultades e loitas. É contrario ao espírito de Xesús cultivar o triunfalismo ou alimentar a nostalxia de grandezas. Este camiño que a nós nos parece estrañamente duro é o máis acorde a unha Igrexa fiel ao seu Señor.
Non á inxenuidade
En momentos de crises, desconcerto e confusión non é estraño que se escoiten mensaxes e revelacións propoñendo camiños novos de salvación. Estas son as consignas de Xesús. En primeiro lugar, «que ninguén vos engane»: non caer na inxenuidade de dar crédito a mensaxes alleas ao evanxeo, nin fóra nin dentro da Igrexa. Xa que logo, «non vaiades tras eles»: Non seguir a quen nos separan de Xesús Cristo, único fundamento e orixe da nosa fe.
Centrármonos no esencial
Cada xeración cristiá ten os seus propios problemas, dificultades e procuras. Non habemos perder a calma, senón asumirmos a nosa propia responsabilidade. Non se nos pide nada que estea por cima das nosas forzas. Contamos coa axuda do mesmo Xesús: «Eu dareivos palabras e sabedoría»… Ata nun ambiente hostil de rexeitamento ou desafecto, podemos practicar o evanxeo e vivirmos con sensatez cristiá.
A hora do testemuño
Os tempos difíciles non han ser tempos para os queixumes, a nostalxia ou o desalento. Non é a hora da resignación, a pasividade ou a dimisión. A idea de Xesús é outra: en tempos difíciles «teredes ocasión de dar testemuño». É agora precisamente cando temos de reavivar entre nós a chamada a sermos testemuñas humildes pero convincentes de Xesús, da súa mensaxe e do seu proxecto.
Paciencia
Esta é a exhortación de Xesús para momentos duros: «Coa vosa perseveranza salvaredes as vosas almas». A verba orixinal pode ser traducida indistintamente como «paciencia» ou «perseveranza». Entre os cristiáns falamos pouco da paciencia, pero necesitámola máis que nunca. É o momento de cultivar un estilo de vida cristiá, paciente e tenaz, que nos axude a responder a novas situacións e retos sen perdermos a paz nin a lucidez.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

13/11/2016
33 Tempo ordinario – C
Luca 21,5-19

PER TEMPI DIFFICILI

I profondi cambiamenti socioculturali che si stanno producendo ai nostri giorni e la crisi religiosa che scuote le radici del cristianesimo in occidente, ci devono spingere più che mai a cercare in Gesù la luce e la forza di cui abbiamo bisogno per leggere e vivere questi tempi in maniera lucida e responsabile.
Appello al realismo
In nessun momento Gesù augura ai suoi seguaci un cammino facile di successo e di gloria. Al contrario, fa loro capire che la loro lunga storia sarà piena di difficoltà e lotte. È opposto allo spirito di Gesù coltivare il trionfalismo o alimentare la nostalgia di grandezze. Questo cammino che a noi sembra stranamente duro è il più conforme a una Chiesa fedele al suo Signore.
No all’ingenuità
In momenti di crisi, sconcerto e confusione non è strano che si ascoltino messaggi e rivelazioni che propongono nuove vie di salvezza. Queste sono le consegne di Gesù. In primo luogo, «che nessuno vi inganni»: non cadere nell’ingenuità di dar credito a messaggi estranei all’evangelo, né fuori né dentro la Chiesa. Pertanto, «non andate dietro a loro»: non seguire quelli che ci separano da Gesù Cristo, unico fondamento e origine della nostra fede.
Centrarci sull’essenziale
Ogni generazione cristiana ha i propri problemi, difficoltà e ricerche. Non dobbiamo perdere la calma, ma assumere la nostra responsabilità. Non ci è richiesto nulla che sia al di là delle nostre forze. Contiamo sull’aiuto dello stesso Gesù: «Io vi darò parole e sapienza»…Anche in un ambiente ostile di rifiuto o disistima, possiamo praticare l’evangelo e vivere con assennatezza cristiana.
L’ora della testimonianza
I tempi difficile non devono essere tempi di lamenti, di nostalgia o scoraggiamento. Non è l’ora della rassegnazione, della passività o delle dimissioni. L’idea di Gesù è un’altra: in tempi difficili «avrete occasione di dare testimonianza». Questo è proprio il momento in cui dobbiamo ravvivare tra noi la chiamata a essere testimoni umili ma convincenti di Gesù, del suo messaggio e del suo progetto.
Pazienza
Questa è l’esortazione di Gesù per i momenti duri: «Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime». Il termine originario può essere tradotto indistintamente come «pazienza» o «perseveranza». Tra i cristiani parliamo poco della pazienza, ma ne abbiamo bisogno più che mai. È il momento di coltivare uno stile di vita cristiana, paziente e tenace, che ci aiuti a rispondere alle nuove situazioni e sfide, senza perdere la pace né la lucidità.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

13/11/2016
33 Temps ordinaire – C
Luc 21,5-19

POUR DES TEMPS DIFFICILES

Les profonds changements socioculturels qui surviennent de nos jours et la crise religieuse qui secoue les racines du christianisme en occident, doivent nous pousser plus que jamais à chercher en Jésus la lumière et la force nécessaires pour lire et vivre ces temps d’une façon lucide et responsable.
Appel au réalisme
En aucun moment, Jésus ne promet à ses disciples un chemin facile de succès et de gloire. Bien au contraire, il leur fait comprendre que leur longue histoire sera parsemée de difficultés et de luttes. Cultiver le triomphalisme ou nourrir la nostalgie de grandeurs c’est contraire à l’esprit de Jésus. Ce chemin, qui nous semble étrangement dur, est le plus en accord avec une Eglise fidèle à son Seigneur.
Non à la naïveté
En ces moments de crise, de désorientation et de confusion, il n’est pas étonnant d’entendre des messages et des révélations proposant de nouveaux chemins de salut. Voici les consignes de Jésus. Tout d’abord, «ne se laisser tromper par personne» et ne pas tomber dans la naïveté de croire à des messages étrangers à l’évangile, ni à l’extérieur ni à l’intérieur de l’Eglise. Ainsi donc, «ne les suivez pas». Ne pas suivre ceux qui nous séparent de Jésus Christ, seul fondement et origine de notre foi.
Nous centrer sur l’essentiel
Chaque génération chrétienne a ses problèmes propres, ses difficultés et ses recherches. Il ne faut pas perdre son calme mais assumer sa propre responsabilité. On ne nous demande rien au-delà de nos forces. Nous comptons sur l’aide de Jésus: «Je vous donnerai des paroles de sagesse»… Même dans une ambiance hostile de refus ou de désaffection, nous pouvons pratiquer l’évangile et vivre avec une sagesse chrétienne.
L’heure du témoignage
Les temps difficiles ne doivent pas être des temps pour les lamentations, la nostalgie ou le découragement. L’heure n’est pas à la résignation, à la passivité ou à la démission. L’idée de Jésus est tout autre: lors de temps difficiles, «vous aurez l’occasion de rendre témoignage». C’est justement maintenant que nous devons raviver parmi nous l’appel à devenir des témoins humbles mais convaincants de Jésus, de son message et de son projet.
Patience
C’est-là l’exhortation de Jésus pour des moments durs: «Avec votre persévérance vous sauverez vos âmes». Le terme original peut être traduit indistinctement comme «patience» ou «persévérance». Nous parlons peu entre nous, chrétiens, de patience mais nous en avons besoin plus que jamais. C’est le moment de cultiver un style de vie chrétienne patient et tenace, qui nous aidera à répondre à de nouvelles situations et de nouveaux défis sans perdre ni la paix ni la lucidité.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

13/11/2016
33 Tempo ordinário – C
Lucas 21,5-19

PARA TEMPOS DIFÍCEIS

As profundas mudanças socioculturais que se estão a produzir nos nossos dias e a crise religiosa que sacode as raízes do cristianismo no ocidente, urge-nos mais do que nunca a procurar em Jesus a luz e a força que necessitamos para ler e viver estes tempos de forma lúcida e responsável.
Chamada ao realismo
Em nenhum momento augura Jesus aos Seus seguidores um caminho fácil de êxito e glória. Pelo contrário, dá-lhes a entender que a sua longa história estará cheia de dificuldades e lutas. É contrário ao espírito de Jesus cultivar o triunfalismo ou alimentar a nostalgia de grandezas. Este caminho que a nós nos parece estranhamente duro é o que está mais de acordo com uma Igreja fiel ao Seu Senhor.
Não à ingenuidade
Em momentos de crise, desnorte e confusão não é de estranhar que se escutem mensagens e revelações propondo caminhos novos de salvação. Estas são as consignas de Jesus. Em primeiro lugar, «que ninguém vos engane»: não cair na ingenuidade de dar crédito a mensagens alheias ao evangelho, nem fora nem dentro da Igreja. Portanto, «não sigais atrás deles»: Não seguir a quem nos separa de Jesus Cristo, único fundamento e origem da nossa fé.
Centrarmos no essencial
Cada geração cristã tem os seus próprios problemas, dificuldades e buscas. Não temos de perder a calma, mas assumir a nossa própria responsabilidade. Não se nos pede nada que esteja acima das nossas forças. Contamos com a ajuda do próprio Jesus: «Eu vos darei palavras e sabedoria»… Inclusive num ambiente hostil de rejeição ou desafeto, podemos praticar o evangelho e viver com sensatez cristã.
A hora do testemunho
Os tempos difíceis não hão de ser tempos para lamentos, nostalgia ou desalento. Não é a hora da resignação, passividade ou demissão. A ideia de Jesus é outra: em tempos difíceis «tereis ocasião de dar testemunho». É agora precisamente quando temos de reavivar entre nós a chamada para ser testemunhas humildes mas convincentes de Jesus, da sua mensagem e do seu projeto.
Paciência
Esta é a exortação de Jesus para momentos duros: «Com a vossa perseverança salvareis as vossas almas». O término original pode ser traduzido indistintamente como «paciência» ou «perseverança». Entre os cristãos falamos pouco da paciência, mas necessitamo-la mais do que nunca. É o momento de cultivar um estilo de vida cristã, paciente e tenaz, que nos ajude a responder a novas situações e desafios sem perder a paz nem a lucidez.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

11-13-2016
33 Ordinary – C
Luke 21,5-19

FOR DIFFICULT TIMES

The profound socio-cultural changes that are coming about in our days, and the religious crisis that is shaking Christianity’s roots in the West, must push us more than ever to seek in Jesus the light and energy that we need to read and live out these times clearly and responsibly.
Called to realism
At no point does Jesus foretell an easy path of success and glory for his followers. On the contrary, he leads them to understand that their long history will be full of difficulties and struggles. It’s against Jesus’ spirit to cultivate triumphalism or to foster nostalgia for greatness. The path before us that seems to be extremely hard is the one most in line with a Church that is faithful to her Lord.
No to naivety
In times of crisis, upset and confusion it’s not strange to hear messages and revelations proposing new paths of salvation. The following are Jesus’ watchwords. In the first place, «let no one deceive you»: don’t fall into the naivety of giving credit to messages far from the Gospel, whether within or outside of the Church. Above all, «don’t go after them»: don’t follow those who separate us from Jesus Christ, the only foundation and origin of our faith.
Be centered on what’s most important
Each Christian generation has its own problems, difficulties, quests. We mustn’t lose our calm, but take up our own responsibility. Nothing is asked of us that is beyond our own power. We count on help from Jesus himself: «I will give your words and a wisdom…». Even in a hostile atmosphere of rejection or discouragement, we can put the Gospel into practice and live with Christian good sense.
The hour of witness
Difficult times don’t need to be times of breast-beating, nostalgia or discouragement. It’s not time for acquiescence, passivity or resignation. Jesus imagines something else: in difficult times «you will be called on to give testimony». It’s precisely now that we need to reawaken in ourselves the call to be humble but convincing witnesses of Jesus, of his message, of his project.
Patience
This is Jesus’ exhortation for hard times: «By your perseverance you will save your lives». The original word can be translated either as «patience» or «perseverance». Among us Christians we don’t talk a lot about patience, but we need it more than ever. It’s time to cultivate a way of Christian life that is patient and unflagging, that helps us to respond to new situations and challenges without losing our peace or our clarity.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario