lunes, 26 de septiembre de 2016

10-02-2016 - 27 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

02-10-2016
27 Tiempo ordinario – C
Lucas 17,5-10

AUMÉNTANOS LA FE

De manera abrupta, los discípulos le hacen a Jesús una petición vital: «Auméntanos la fe». En otra ocasión le habían pedido: «Enséñanos a orar». A medida que Jesús les descubre el proyecto de Dios y la tarea que les quiere encomendar, los discípulos sienten que no les basta la fe que viven desde niños para responder a su llamada. Necesitan una fe más robusta y vigorosa.
Han pasado más de veinte siglos. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús han vivido años de fidelidad al Evangelio y horas oscuras de deslealtad. Tiempos de fe recia y también de crisis e incertidumbre. ¿No necesitamos pedir de nuevo al Señor que aumente nuestra fe?
Señor, auméntanos la fe
Enséñanos que la fe no consiste en creer algo sino en creer en ti, Hijo encarnado de Dios, para abrirnos a tu Espíritu, dejarnos alcanzar por tu Palabra, aprender a vivir con tu estilo de vida y seguir de cerca tus pasos. Solo tú eres quien «inicia y consuma nuestra fe».
Auméntanos la fe
Danos una fe centrada en lo esencial, purificada de adherencias y añadidos postizos, que nos alejan del núcleo de tu Evangelio. Enséñanos a vivir en estos tiempos una fe, no fundada en apoyos externos, sino en tu presencia viva en nuestros corazones y en nuestras comunidades creyentes.
Auméntanos la fe
Haznos vivir una relación más vital contigo, sabiendo que tú, nuestro Maestro y Señor, eres lo primero, lo mejor, lo más valioso y atractivo que tenemos en la Iglesia. Danos una fe contagiosa que nos oriente hacia una fase nueva de cristianismo, más fiel a tu Espíritu y tu trayectoria.
Auméntanos la fe
Haznos vivir identificados con tu proyecto del reino de Dios, colaborando con realismo y convicción en hacer la vida más humana, como quiere el Padre. Ayúdanos a vivir humildemente nuestra fe con pasión por Dios y compasión por el ser humano.
Auméntanos la fe
Enséñanos a vivir convirtiéndonos a una vida más evangélica, sin resignarnos a un cristianismo rebajado donde la sal se va volviendo sosa y donde la Iglesia va perdiendo extrañamente su cualidad de fermento. Despierta entre nosotros la fe de los testigos y los profetas.
Auméntanos la fe
No nos dejes caer en un cristianismo sin cruz. Enséñanos a descubrir que la fe no consiste en creer en el Dios que nos conviene sino en aquel que fortalece nuestra responsabilidad y desarrolla nuestra capacidad de amar. Enséñanos a seguirte tomando nuestra cruz cada día.
Auméntanos la fe
Que te experimentemos resucitado en medio de nosotros renovando nuestras vidas y alentando nuestras comunidades.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-10-02
Urteko 27. igandea – C
Lukas 17,5-10

HANDITU, JAUNA, GURE FEDEA

Era latzean, bizi ez biziko eskari hau egin diote ikasleek Jesusi: «Handitu, Jauna, gure fedea». Beste batean esan zioten: «Erakutsi guri otoitz egiten». Jainkoaren egitasmoa eta gomendatu nahi dien egitekoa Jesusek erakutsi ahala, ikasleak jabetu dira ez dutela nahikoa txikitatik bizi duten fede hura haren deiari erantzun ahal izateko. Fede adoretsuagoa eta indartsuagoa behar dute.
Hogei mende baino gehiago dira. Historian barna, Jesusen ikasleek Ebanjelioarekiko leialtasun-urteak bizi izan dituzte, baita desleialtasun-urte ilunak ere. Fede jatorreko aldiak eta baita krisialdikoak eta duda-mudazkoak. Ez ote gara gu ere Jaunari eskatu beharrean gure fedea handitu dezan?
Jauna, handitu gure fedea
Erakutsi guri fedea ez datzala zerbait sinestean, baizik zugan, Jainkoaren seme gizon egin horrengan, sinestean, gure barrua zure Espirituari irekitzeko, zure Hitzak atzeman gaitzan uzteko, zure biziera bizitzen ikasteko eta zure urratsei hurbiletik jarraitzeko. Zu bakarrik zara «gure fedearen hasiera eta betetzailea».
Jauna, handitu gure fedea
Emaguzu erdigunetzat funtsezkoa izango duen fedea, zure Ebanjelioaren muinetik urruntzen gaituzten eranskinetatik eta adabaki gehigarrietatik garbitua. Erakuts iezaguzu aldi honetan fedea bizitzen, ez kanpoko euskarrietan sostengatua, baizik zure presentzia bizia geure bihotzean eta geure elkarte fededunetan biziz.
Jauna, handitu gure fedea
Egizu izan ditzagula zurekin bizi-harremanak era sakonagoan, jakinik zu zaitugula, gure Maisu eta Jaun hori, Elizan dugun guztietan lehenengoa, hoberena, baliotsuena eta erakargarriena. Emaguzu fede kutsagarria, kristautasunaren aro berri batera bidera gaitzakeena, zure Espirituari eta zure ibilbideari leialagoa den kristautasunera.
Jauna, handitu gure fedea
Biziaraz gaitzazu Jainkoaren erreinuko zure egitasmoarekin bat eginez, zinez eta konbentzimenduz parte hartuz, bizitza gizatarrago egiteko, Aitak nahi bezala. Lagundu gaitzazu geure fedea apal bizi dezagun, Jainkoarekiko suaz eta gizakiarekiko errukiaz.
Jauna, handitu gure fedea
Erakuts iezaguzu bizitza era ebanjelikoagoan bizitzen, kristautasun urardotua bizitzera mugatu gabe, gatza gezatu gabe eta Elizak modu harrigarrian bere legamia-izaera galdu gabe. Iratzar ezazu gure artean lekukoen eta profeten fedea.
Jauna, handitu gure fedea
Ez gaitzazu erotzen utzi gurutzerik gabeko kristautasun batean. Erakuts iezaguzu aurkitzen fedea ez datzala komeni zaigun Jainkoagan sinesten, baizik gure erantzukizuna sendotzen eta maitatzeko gure ahalmena garatzen duen hartan. Erakuts iezaguzu zuri jarraitzen egunean eguneko gurutzea hartuz.
Jauna, handitu gure fedea
Suma zaitzagula gure artean pizturik, gure bizitza eraberrituz eta gure elkarteak arnastuz.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

02-10-2016
Diumenge 27 durant l’any – C
Lluc 17,5-10

AUGMENTA’NS LA FE

De manera abrupta, els deixebles li fan a Jesús una petició vital: «Augmenta’ns la fe». En una altra ocasió li havien demanat: «Ensenya’ns a pregar». A mesura que Jesús els descobreix el projecte de Déu i la tasca que els vol encomanar, els deixebles senten que no en tenen prou amb la fe que viuen des de nens per respondre a la seva crida. Necessiten una fe més robusta i vigorosa.
Han passat més de vint segles. Al llarg de la història, els seguidors de Jesús han viscut anys de fidelitat a l’Evangeli i hores fosques de deslleialtat. Temps de fe ferma i també de crisi i d’incertesa. ¿No necessitem demanar de nou al Senyor que augmenti la nostra fe?
Senyor, augmenta’ns la fe
Ensenya’ns que la fe no consisteix en creure alguna cosa sinó a creure en tu, Fill encarnat de Déu, per obrir-nos al teu Esperit, deixar-nos agafar per la teva Paraula, aprendre a viure amb el teu estil de vida i seguir de prop els teus passos. Només tu ets qui «inicia i consuma la nostra fe».
Augmenta’ns la fe
Dóna’ns una fe centrada en l’essencial, purificada d’adherències i afegits postissos, que ens allunyen del nucli del teu Evangeli. Ensenya’ns a viure en aquests temps una fe, no fundada en suports externs, sinó en la teva presència viva en els nostres cors i en les nostres comunitats creients.
Augmenta’ns la fe
Fes-nos viure una relació més vital amb tu, sabent que tu, el nostre Mestre i Senyor, ets el primer, el millor, el més valuós i atractiu que tenim a l’Església. Dóna’ns una fe encomanadissa que ens orienti cap a una fase nova de cristianisme, més fidel al teu Esperit i a la teva trajectòria.
Augmenta’ns la fe
Fes-nos viure identificats amb el teu projecte del regne de Déu, col·laborant amb realisme i convicció en fer la vida més humana, com vol el Pare. Ajuda’ns a viure humilment la nostra fe amb passió per Déu i compassió per l’ésser humà.
Augmenta’ns la fe
Ensenya’ns a viure convertint-nos a una vida més evangèlica, sense resignar-nos a un cristianisme rebaixat en el que la sal es va tornant insípida i l’Església va perdent estranyament la seva qualitat de ferment. Desperta entre nosaltres la fe dels testimonis i els profetes.
Augmenta’ns la fe
No ens deixis caure en un cristianisme sense creu. Ensenya’ns a descobrir que la fe no consisteix en creure en el Déu que ens convé sinó en aquell que enforteix la nostra responsabilitat i desenvolupa la nostra capacitat d’estimar. Ensenya’ns a seguir-te prenent la nostra creu cada dia.
Augmenta’ns la fe
Que t’experimentem ressuscitat enmig nostre renovant les nostres vides i encoratjant les nostres comunitats.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

02-10-2016
27 Tempo ordinario – C
Lucas 17,5-10

AUMÉNTANOS A FE

De xeito abrupto, os discípulos fanlle a Xesús unha petición vital: «Auméntanos a fe». Noutra ocasión pedíronlle: «Ensínanos a orar». A medida que Xesús lles descobre o proxecto de Deus e a tarefa que lles quere encomendar, os discípulos senten que non lles basta a fe que viven desde nenos para responderen á súa chamada. Necesitan unha fe máis robusta e vigorosa.
Pasaron máis de vinte séculos. Ao longo da historia, os seguidores de Xesús viviron anos de fidelidade ao Evanxeo e horas escuras de deslealdade. Tempos de fe recia e tamén de crise e incerteza. Non necesitamos pedir de novo ao Señor que aumente a nosa fe?
Señor, auméntanos a fe
Ensínanos que a fe non consiste en crer algo senón en crer en ti, Fillo encarnado de Deus, para abrirnos ao teu Espírito, deixarnos alcanzar pola túa Palabra, aprendermos a vivir co teu estilo de vida e seguir de cerca os teus pasos. Só ti es quen «inicia e consuma a nosa fe».
Auméntanos a fe
Dános unha fe centrada no esencial, purificada de adherencias e engadidos postizos, que nos afastan do núcleo do teu Evanxeo. Ensínanos a vivir nestes tempos unha fe, non fundada en apoios externos, senón na túa presenza viva nos nosos corazóns e nas nosas comunidades crentes.
Auméntanos a fe
Fainos vivir unha relación máis vital contigo, sabendo que ti, o noso Mestre e Señor, es o primeiro, o mellor, o máis valioso e atractivo que temos na Igrexa. Dános unha fe contaxiosa que nos oriente cara a unha fase nova de cristianismo, máis fiel ao teu Espírito e a túa traxectoria.
Auméntanos a fe
Fainos vivir identificados co teu proxecto do reino de Deus, colaborando con realismo e convicción en facer a vida máis humana, como quere o Pai. Axúdanos a vivir humildemente a nosa fe con paixón por Deus e compaixón polo ser humano.
Auméntanos a fe
Ensínanos a vivir converténdonos a unha vida máis evanxélica, sen resignarnos a un cristianismo rebaixado onde o sal se vai volvendo soso e desaborido. E onde a Igrexa vai perdendo estrañamente a súa calidade de fermento. Esperta entre nós a fe das testemuñas e dos profetas.
Auméntanos a fe
Non nos deixes caer nun cristianismo sen cruz. Ensínanos a descubrir que a fe non consiste en crer no Deus que nos convén senón naquel que fortalece a nosa responsabilidade e desenvolve a nosa capacidade de amar. Ensínanos a seguirte tomando a nosa cruz cada día.
Auméntanos a fe
Que te experimentemos resucitado no medio de nós renovando as nosas vidas e alentando as nosas comunidades.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

02-10-2016
27 Tempo ordinario – C
Luca 17,5-10

ACCRESCI LA NOSTRA FEDE

I discepoli ex abrupto fanno a Gesù una richiesta vitale: «Accresci la nostra fede». In altra occasione gli avevano chiesto: «Insegnaci a pregare». Man mano che Gesù scopre loro il progetto di Dio e il compito che vuole loro affidare, i discepoli sentono che non è più sufficiente la fede che vivono fin da bambini per rispondere al suo appello. C’è bisogno di una fede più robusta e vigorosa.
Sono passati più di venti secoli. Lungo la storia, i seguaci di Gesù hanno vissuto anni di fedeltà all’Evangelo e ore oscure di infedeltà. Tempi di fede forte e anche di crisi e incertezza. Non abbiamo bisogno di chiedere di nuovo al Signore che accresca la nostra fede?
Signore, accresci la nostra fede
Insegnaci che la fede non consiste nel credere qualcosa, ma nel credere in te, Figlio incarnato di Dio, per aprirci al tuo Spirito, lasciarci raggiungere dalla tua Parola, imparare a vivere con il tuo stile di vita e seguire da vicino i tuoi passi. Solo tu sei chi «dà inizio e compimento alla nostra fede».
Accresci la nostra fede
Donaci una fede incentrata sull’essenziale, purificata da aderenze e aggiunte posticce, che ci allontanano dal nucleo del tuo Evangelo. Insegnaci a vivere in questi tempi una fede non fondata su appoggi esterni, ma sulla tua presenza viva nei nostri cuori e nelle nostre comunità credenti.
Accresci la nostra fede
Facci vivere una relazione più vitale con te, sapendo che tu, nostro Maestro e Signore, sei la prima cosa, la migliore, la più preziosa e attraente che abbiamo nella Chiesa. Dacci una fede contagiosa che ci orienti verso una fase nuova di cristianesimo, più fedele al tuo Spirito e alla tua traiettoria.
Accresci la nostra fede
Facci vivere identificati con il tuo progetto del regno di Dio, collaborando con realismo e convinzione nel fare più umana la vita, come vuole il Padre. Aiutaci a vivere umilmente la nostra fee con passione per Dio e compassione per l’essere umano.
Accresci la nostra fede
Insegnaci a vivere convertendoci a una vita più evangelica, senza rassegnarci a un cristianesimo scontato dove il sale sta diventando insipido e dove la Chiesa va perdendo stranamente la sua qualità di fermento. Risveglia tra noi la fede dei testimoni e dei profeti.
Accresci la nostra fede
Non lasciarci cadere in un cristianesimo senza croce. Insegnaci a scoprire che la fede non consiste nel credere nel Dio che ci conviene ma in colui che rinvigorisce la nostra responsabilità e sviluppa la nostra capacità di amare. Insegnaci a seguirti prendendo ogni giorno la nostra croce.
Accresci la nostra fede
Che ti sperimentiamo risorto in mezzo a noi, che rinnovi le nostre vite e animi le nostre comunità.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

02-10-2016
27 Temps ordinaire – C
Luc 17,5-10

AUGMENTE EN NOUS LA FOI

D’une façon abrupte, les disciples font une demande vitale à Jésus: «Augmente notre foi». A une autre occasion ils lui avaient demandé: «Apprends-nous à prier». Au fur et à mesure que Jésus leur découvre le projet de Dieu et la mission qu’il veut leur confier, ils sentent que la foi de leur enfance n’est plus suffisante pour répondre à son appel. Ils ont besoin d’une foi plus robuste et vigoureuse.
Plus de vingt siècles se sont écoulés. Tout au long de l’histoire, les disciples de Jésus ont vécu des années de fidélité à l’Evangile et des heures obscures de manque de loyauté. Des temps d’une foi robuste mais aussi des temps de crise et d’incertitude. N’avons-nous pas besoin de demander de nouveau au Seigneur d’augmenter notre foi?
Seigneur, augmente en nous la foi
Apprends-nous que la foi ne consiste pas à croire à quelque chose mais à croire en toi, Fils incarné de Dieu, pour nous ouvrir à ton Esprit, pour nous laisser atteindre par ta Parole, pour apprendre à vivre selon ton style de vie et à suivre de près tes pas. C’est toi seul «la source et la fin de notre foi».
Augmente en nous la foi
Donne-nous une foi centrée sur l’essentiel, purifiée d’adhérences et de ces ajouts artificiels qui nous éloignent du noyau de ton Evangile. Apprends-nous, en ces temps, à vivre une foi, non pas fondée sur des appuis extérieurs mais basée sur ta présence vivante dans nos coeurs et dans nos communautés de croyants.
Augmente en nous la foi
Fais-nous vivre une relation plus vitale avec toi, en sachant que toi, notre Maître et Seigneur, tu es ce que, dans l’Eglise, nous avons de premier, de meilleur, de plus de valeur, de plus attrayant. Donne-nous une foi rayonnante capable de nous orienter vers une nouvelle étape du christianisme plus fidèle à ton Esprit et à ton chemin.
Augmente en nous la foi
Que nous nous identifiions à ton projet du royaume de Dieu, en travaillant avec réalisme et conviction à bâtir une vie plus humaine, telle que voulue par le Père. Aide-nous à vivre humblement notre foi avec passion pour Dieu et compassion pour l’être humain.
Augmente en nous la foi
Apprends-nous à nous convertir à une vie plus évangélique, à ne pas nous résigner à un christianisme au rabais où le sel devient fade et où l’Eglise perd étonnamment sa capacité d’être ferment. Eveille parmi nous la foi des témoins et des prophètes.
Augmente en nous la foi
Ne nous laisse pas tomber dans un christianisme sans croix. Apprends-nous à découvrir que la foi ne consiste pas à croire en un Dieu de nos convenances mais en ce Dieu qui fortifie notre responsabilité et qui développe notre capacité d’aimer. Apprends-nous à te suivre en prenant chaque jour notre croix.
Augmente en nous la foi
Que nous fassions l’expérience de te sentir ressuscité au milieu de nous, en train de renouveler nos vies et d’animer nos communautés.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

02-10-2016
27 Tempo ordinário – C
Lucas 17,5-10

AUMENTA-NOS A FÉ

De forma abrupta, os discípulos fazem a Jesus uma petição vital: «Aumenta-nos a fé». Noutras ocasiões tinham pedido: «Ensina-nos a rezar». À medida que Jesus lhes desvenda o projeto de Deus e o trabalho que lhe quer encomendar, os discípulos sentem que não lhes basta a fé que vivem desde crianças para responder à Sua chamada. Necessitam de uma fé mais robusta e vigorosa.
Passaram mais de vinte séculos. Ao longo da história, os seguidores de Jesus viveram anos de fidelidade ao Evangelho e horas obscuras de deslealdade. Tempos de fé forte e também de crise e incerteza. Não necessitaremos de pedir de novo ao Senhor que aumente a nossa fé?
Senhor, aumenta-nos a fé
Ensina-nos que a fé não consiste em acreditar em algo mas sim em acreditar em ti, Filho encarnado de Deus, para nos abrirmos ao Teu Espírito, deixar-nos alcançar pela tua Palavra, aprender a viver com o Teu estilo de vida e a seguir de perto os Teus passos. Só tu és quem «inicia e consuma a nossa fé».
Aumenta-nos a fé
Dá-nos uma fé centrada no essencial, purificada de adesões e acrescentos postiços, que nos afastam do núcleo do Teu Evangelho. Ensina-nos a viver nestes tempos uma fé, não fundada em apoios externos, mas na Tua presença viva nos nossos corações e nas nossas comunidades crentes.
Aumenta-nos a fé
Faz-nos viver uma relação mais vital contigo, sabendo que Tu, nosso Mestre e Senhor, és o primeiro, o melhor, o mais valioso e atrativo que temos na Igreja. Dá-nos uma fé contagiosa que nos oriente para uma fase nova de cristianismo, mais fiel ao Teu Espírito e à Tua trajetória.
Aumenta-nos a fé
Faz-nos viver identificados com o teu projeto de reino de Deus, colaborando com realismo e convicção em fazer a vida mais humana, como quer o Pai. Ajuda-nos a viver humildemente a nossa fé com paixão por Deus e compaixão pelo ser humano.
Aumenta-nos a fé
Ensina-nos a viver convertendo-nos a uma vida mais evangélica, sem nos resignarmos a um cristianismo rebaixado onde o sal se vai tornando insonso e onde a Igreja vai perdendo estranhamente a sua qualidade de fermento. Desperta entre nós a fé das testemunhas e dos profetas.
Aumenta-nos a fé
Não nos deixes cair num cristianismo sem cruz. Ensina-nos a descobrir que a fé não consiste em acreditar no Deus que nos convém mas naquele que fortalece a nossa responsabilidade e desenvolve a nossa capacidade de amar. Ensina-nos a seguir-te tomando a nossa cruz cada dia.
Aumenta-nos a fé
Que te experimentemos ressuscitado no meio de nós renovando as nossas vidas e alentando as nossas comunidades.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

10-02-2016
27 Ordinary – C
Luke 17,5-10

INCREASE OUR FAITH

Out of nowhere, the disciples put an important request to Jesus: «Increase our faith». On another occasion, they had asked him: «Teach us to pray». As Jesus uncovers God’s project for them and the task he wants to pass on to them, the disciples feel that it’s not enough to hold onto the faith that they have borne from childhood, if they want to respond to his call. They need a more robust and vigorous faith.
It’s now twenty centuries later. Throughout history, Jesus’ followers have maintained faithfulness to the Gospel over the years, as well as through dark hours of unfaithfulness. Times of strong faith and also of crisis and uncertainty. Don’t we need to once again ask the Lord to increase our faith?
Lord, increase our faith
Teach us that faith isn’t about believing something, but about believing in you, incarnate Son of God, in order to open us to your Spirit, to let us grasp your Word, to learn to live with your style of life and to follow closely your footsteps. You alone can «begin and fulfill our faith».
Increase our faith
Give us a faith that is centered on what’s essential, purified of false attachments and additions that lead us far from the nucleus of your Gospel. Teach us to live our faith in our times today, not based on external supports, but based on your living presence in our hearts and in our believing communities.
Increase our faith
Make us live a more vital relationship with you, knowing that you, our Teacher and Lord, are what’s first, what’s best, what’s the most valuable and attractive part of our Church. Give us a contagious faith that directs us toward a new phase of Christianity, one that is more faithful to your Spirit and to your path.
Increase our faith
Make us live identified with your project of God’s Reign, collaborating realistically and convincingly in making life more human, as the Father wants. Help us to live our faith humbly and with passion for God and compassion for human beings.
Increase our faith
Teach us to live converting ourselves to a more evangelical life, without resigning ourselves to a watered-down Christianity where the salt has gone insipid and where the Church is strangely losing her quality of leaven. Awaken among us the faith of witnesses and prophets.
Increase our faith
Don’t let us fall into a Christianity without the cross. Teach us to discover that faith doesn’t consist in believing in the God that we want, but in the One that strengthens our responsibility and develops our capacity to love. Teach us to follow you, taking up our cross each day.
Increase our faith
May we experience you arisen in our midst, renewing our lives and breathing life into our communities.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario