lunes, 3 de octubre de 2016

10-09-2016 - 28 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

GL - CURACIÓN
PT - CURA
EN - HEALING

HOMILIA - ES

09-10-2016
28 Tiempo ordinario – C
Lucas 17,11-19

CURACIÓN

El episodio es conocido. Jesús cura a diez leprosos enviándolos a los sacerdotes para que les autoricen a volver sanos a sus familias. El relato podía haber terminado aquí. Al evangelista, sin embargo, le interesa destacar la reacción de uno de ellos.
Una vez curados, los leprosos desaparecen de escena. Nada sabemos de ellos. Parece como si nada se hubiera producido en sus vidas. Sin embargo, uno de ellos «ve que está curado» y comprende que algo grande se le ha regalado: Dios está en el origen de aquella curación. Entusiasmado, vuelve «alabando a Dios a grandes gritos» y «dando gracias a Jesús».
Por lo general, los comentaristas interpretan su reacción en clave de agradecimiento: los nueve son unos desagradecidos; solo el que ha vuelto sabe agradecer. Ciertamente es lo que parece sugerir el relato. Sin embargo, Jesús no habla de agradecimiento. Dice que el samaritano ha vuelto «para dar gloria a Dios». Y dar gloria a Dios es mucho más que decir gracias.
Dentro de la pequeña historia de cada persona, probada por enfermedades, dolencias y aflicciones, la curación es una experiencia privilegiada para dar gloria a Dios como Salvador de nuestro ser. Así dice una célebre fórmula de san Ireneo de Lion: «Lo que a Dios le da gloria es un hombre lleno de vida». Ese cuerpo curado del leproso es un cuerpo que canta la gloria de Dios.
Creemos saberlo todo sobre el funcionamiento de nuestro organismo, pero la curación de una grave enfermedad no deja de sorprendernos. Siempre es un «misterio» experimentar en nosotros cómo se recupera la vida, cómo se reafirman nuestras fuerzas y cómo crece nuestra confianza y nuestra libertad.
Pocas experiencias podremos vivir tan radicales y básicas como la sanación, para experimentar la victoria frente al mal y el triunfo de la vida sobre la amenaza de la muerte. Por eso, al curarnos, se nos ofrece la posibilidad de acoger de forma renovada a Dios que viene a nosotros como fundamento de nuestro ser y fuente de vida nueva.
La medicina moderna permite hoy a muchas personas vivir el proceso de curación con más frecuencia que en tiempos pasados. Hemos de agradecer a quienes nos curan, pero la sanación puede ser, además, ocasión y estímulo para iniciar una nueva relación con Dios. Podemos pasar de la indiferencia a la fe, del rechazo a la acogida, de la duda a la confianza, del temor al amor.
Esta acogida sana de Dios nos puede curar de miedos, vacíos y heridas que nos hacen daño. Nos puede enraizar en la vida de manera más saludable y liberada. Nos puede sanar integralmente.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-10-09
Urteko 28. igandea – C
Lukas 17,11-19

SENDATZEA

Ezaguna da pasadizoa. Jesusek hamar lepradun sendatu ditu eta apaizengana bidali, beren familiara itzultzeko baimena eman diezaieten. Horretan amaitzen ahal zen kontakizuna. Baina, ez; haietako baten erreakzioa nabarmendu nahi izan du ebanjelariak.
Behin sendatuz gero, lepradunak ezkutatu egin dira eszenatik. Ez dakigu ezer haietaz. Ematen du ez dela ezer gertatu haien bizitzan. Halaz guztiz, haietako batek «sendatua ikusi du bere burua» eta konturatu da ezen erregalu handi bat egin diotela. Eta Jainkoa sumatu du sendatze haren jatorrian. Bihotz-handi, itzuli egin da «Jainkoa oihuka goratuz» eta «Jesusi eskerrak emanez».
Eskuarki, komentariogileek esker emate bezala interpretatu izan dute haren erreakzioa: beste bederatziak esker txarreko dira; itzuli dena bakarrik da esker oneko. Egia esan, badirudi horixe iradokitzen duela kontakizunak. Halaz guztiz, Jesus ez da mintzo esker onaz. Dio ezen samariarra «Jainkoa aintzatzera» itzuli dela. Eta Jainkoa aintzatzea eskerrak ematea baino zerbait gehiago da.
Pertsona bakoitzaren historia txikian, gaixotasunaren, oinazearen eta atsekabearen proba bizi izan duenaren historian, esperientzia pribilegiatua da sendatu izana, Jainkoa aintzatzeko gure izatearen Salbatzaile den aldetik. Hau dio Lyongo Ireneo santuaren esapide sonatu batek: «Hona zerk duen aintzatzen Jainkoa: bizia bete-betean duen gizakiak». Sendatua izan den lepradunaren gorputz hori Jainkoaren aintza abesten duen gorputza da.
Dena dakigula uste izaten dugu geure organismoaren funtzionamenduaz; halere, gaixotasun larri batetik norbait sendaturik ikusteak harrigarri izaten jarraitzen du. Beti da «misterio» esperimentatzea nola oneratzen den gure bizitza, nola indarberritzen garen, nola handitzen diren gure konfiantza eta gure askatasuna.
Sendatzea bezain errotiko eta oinarrizko esperientzia gutxi bizi izango ditugu, gaitzaren gaineko eta herio-mehatxuaren gaineko biziaren garaipena esperimentatu ahal izateko. Horregatik, Jainkoari, gure izatearen oinarri bezala eta bizi berriaren jatorri bezala datorkigun Jainkoari modu berrian ongi etorri egiteko ahalbidea eskaintzen zaigu sendatuak garela sumatzean.
Medikuntza modernoak jende askori ahalbidetzen dio gaur egun sendatze-prozesua bizi ahal izateko zoria, iraganean baino sarriago. Esker oneko izan behar genuke sendagile horiekiko, baina sendatu zarela sumatzea, aldi berean, Jainkoarekin harreman berriak izateko aukera eta estimulu ere izan daiteke. Ez-axolatik federa igaro gintezke, ukatzetik ongi etorri egitera, zalantzatik konfiantzara, ikaratik maitasunera.
Jainkoari eginiko ongi etorri honek senda gaitzake kalte egiten diguten ikaratik, hutsunetik, zaurietatik. Errotzen ahal gaitu bizitzan era osasungarriagoan eta askeagoan. Sendatzen ahal gaitu oso-osorik.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

09-10-2016
Diumenge 28 durant l’any – C
Lluc 17,11-19

GUARICIÓ

L’episodi és conegut. Jesús guareix deu leprosos enviant-los als sacerdots perquè els autoritzin a tornar sans a les seves famílies. El relat podia haver acabat aquí. A l’evangelista, però, li interessa destacar la reacció d’un d’ells.
Un cop purificats, els leprosos desapareixen d’escena. No sabem res més d’ells. Sembla com si no hagués passat res a les seves vides. No obstant això, un d’ells «s’adonà que havia estat guarit» i comprèn que alguna cosa gran se li ha regalat: Déu és a l’origen d’aquella curació. Entusiasmat, torna «glorificant Déu amb grans crits» i «donant gràcies a Jesús».
En general, els comentaristes interpreten la seva reacció en clau d’agraïment: els nou són uns desagraïts; només el que ha tornat sap agrair. Certament és el que sembla suggerir el relat. No obstant això, Jesús no parla d’agraïment. Diu que el samarità ha tornat «per donar glòria a Déu». I donar glòria a Déu és molt més que dir gràcies.
Dins de la petita història de cada persona, provada per malalties, dolències i afliccions, la curació és una experiència privilegiada per donar glòria a Déu com a Salvador del nostre ésser. Així diu una cèlebre fórmula de sant Ireneu de Lió: «El que a Déu li dóna glòria és un home ple de vida». Aquest cos guarit del leprós és un cos que canta la glòria de Déu.
Creiem saber-ho tot sobre el funcionament del nostre organisme, però la curació d’una greu malaltia no deixa de sorprendre’ns. Sempre és un «misteri» experimentar en nosaltres com es recupera la vida, com es reafirmen les nostres forces i com creix la nostra confiança i la nostra llibertat.
Poques experiències podrem viure tan radicals i bàsiques com la sanació, per experimentar la victòria contra el mal i el triomf de la vida sobre l’amenaça de la mort. Per això, en guarir-nos, se’ns ofereix la possibilitat d’acollir de manera renovada a Déu que ve a nosaltres com a fonament del nostre ésser i font de vida nova.
La medicina moderna permet avui a moltes persones viure el procés de curació amb més freqüència que en temps passats. Hem d’agrair als que ens curen, però la sanació pot ser, a més, ocasió i estímul per iniciar una nova relació amb Déu. Podem passar de la indiferència a la fe, del rebuig a l’acollida, del dubte a la confiança, de la por a l’amor.
Aquesta acollida sana de Déu ens pot guarir de pors, buits i ferides que ens fan mal. Ens pot arrelar en la vida de manera més saludable i alliberada. Ens pot guarir integralment.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

09-10-2016
28 Tempo ordinario – C
Lucas 17,11-19

CURACIÓN

O episodio é coñecido. Xesús cura dez leprosos enviándoos aos sacerdotes para que os autoricen a volver sans ás súas familias. O relato podía terminar aquí. Ao evanxelista, con todo, interésalle destacar a reacción dun deles.
Unha vez curados, os leprosos desaparecen de escena. Nada sabemos deles. Parece coma se nada se produciu nas súas vidas. Con todo, un deles «ve que está curado» e comprende que algo grande se lle regalou: Deus está na orixe daquela curación. Entusiasmado, volve «encomiando a Deus a grandes gritos» e «dando grazas a Xesús».
Polo xeral, os comentaristas interpretan a súa reacción en clave de agradecimiento: os nove son uns desagradecidos; só o que volveu sabe agradecer. Certamente é o que parece suxerir o relato. Con todo, Xesús non fala de agradecimiento. Di que o samaritano volveu «para dar gloria a Deus». E dar gloria a Deus é moito máis que dicir grazas.
Dentro da pequena historia de cada persoa, probada por enfermidades, doenzas e aflicións, a curación é unha experiencia privilexiada para dar gloria a Deus como Salvador do noso ser. Así di unha soada fórmula de san Ireneo de Lion: «O que a Deus lle dá gloria é un home cheo de vida». Ese corpo curado do leproso é un corpo que canta a gloria de Deus.
Creemos sabelo todo sobre o funcionamento do noso organismo, pero a curación dunha grave enfermidade non deixa de sorprendernos. Sempre é un «misterio» experimentarmos en nós como se recupera a vida, como se reafirman as nosas forzas e como crece a nosa confianza e a nosa liberdade.
Poucas experiencias tan radicais e básicas como a sanación, para experimentar a vitoria fronte ao mal e o triunfo da vida sobre a ameaza da morte. Por iso, ao curarnos, ofrécellenos a posibilidade de acoller de forma renovada a Deus que vén a nós como fundamento do noso ser e fonte de vida nova.
A medicina moderna permite hoxe a moitas persoas viviren o proceso de curación con máis frecuencia que en tempos pasados. Habemos agradecer a quen nos curan, pero a sanación pode ser, ademais, ocasión e estímulo para iniciar unha nova relación con Deus. Podemos pasar da indiferenza á fe, do rexeitamento á acolleita, da dúbida á confianza, do temor ao amor.
Esta acolleita sa de Deus pódenos curar de medos, baleiros e feridas que nos fan dano. Pódenos enraizar na vida de xeito máis saudábel e liberado. Pódenos sandar integralmente.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

09-10-2016
28 Tempo ordinario – C
Luca 17,11-19

GUARIGIONE

L’episodio è noto. Gesù guarisce dieci lebbrosi mandandoli ai sacerdoti perché li autorizzino a tornare sani alle loro famiglie. Il racconto potrebbe essere chiuso qui. All’evangelista, tuttavia, interessa mettere in evidenza la reazione di uno di loro.
Una volta guariti, i lebbrosi scompaiono dalla scena. Non sappiamo nulla di loro. Sembra come se non fosse accaduto nulla nelle loro vite. Ma uno di loro «vede che è guarito» e comprende che qualcosa di grande gli è stato regalato: Dio è all’origine di quella guarigione. Entusiasmato, torna «lodando Dio a gran voce» e «rendendo grazie a Gesù».
In genere, i commentatori interpretano la sua reazione in chiave di ringraziamento: i nove sono degli ingrati; solo chi è tornato sa ringraziare. Certo, è quello che sembra suggerire il racconto. Tuttavia, Gesù non parla di ringraziamento. Dice che il samaritano è tornato «per dar gloria a Dio». E dare gloria a Dio è molto più che dire grazie.
Dentro la piccola storia di ogni persona, provata da infermità, malattie e afflizioni, la guarigione è un’esperienza privilegiata per rendere gloria a Dio come Salvatore del nostro essere. Dice così una celebre formula di sant’Ireneo di Lione: «Quel che dà gloria a Dio è un uomo pieno di vita». Quel corpo guarito del lebbroso è un corpo che canta la gloria di Dio.
Crediamo di sapere tutto sul funzionamento del nostro organismo, ma la guarigione da una grave infermità non cessa di sorprenderci. È sempre un «mistero» sperimentare in noi come si recupera la vita, come si riaffermano le nostre forze e come cresce la nostra fiducia e la nostra libertà.
Poche esperienze potremo vivere così radicali e fondamentali come la guarigione, per sperimentare la vittoria di fronte al male e il trionfo della vita sulla minaccia della morte. Per questo, nella guarigione, ci si offre la possibilità di accogliere in modo rinnovato Dio che viene a noi come fondamento del nostro essere e fonte di vita nuova.
La medicina moderna permette oggi a molte persone di vivere il processo di guarigione più frequentemente che nei tempi passati. Dobbiamo ringraziare quelli che ci guariscono, ma il risanamento può essere, inoltre, occasione e stimolo per iniziare una nuova relazione con  Dio. Possiamo passare dall’indifferenza alla fede, dal rifiuto all’accoglienza, dal dubbio alla fiducia, dal timore all’amore.
Questa accoglienza sana di Dio ci può guarire da paure, vuoti e ferite che ci fanno male. Ci può radicare nella vita in maniera più salutare e liberata. Ci può risanare integralmente.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

09-10-2016
28 Temps ordinaire – C
Luc 17,11-19

GUÉRISON

L’épisode est connu. Jésus guérit dix lépreux en les envoyant vers les prêtres afin qu’ils soient autorisés à rentrer chez eux en bonne santé. Le récit aurait pu se terminer là. L’évangéliste est cependant intéressé à mettre en relief la réaction de l’un d’entre eux.
Une fois guéris, les lépreux disparaissent de la scène. Nous n’en savons plus rien. Comme si rien ne s’était produit dans leurs vies. Cependant, l’un d’entre eux «voyant qu’il est guéri», comprend que quelque chose de grand lui a été accordé: c’est Dieu qui est à l’origine de cette guérison. Plein d’enthousiasme, il revient sur ses pas «en louant Dieu à grands cris» et «en disant merci à Jésus».
Les commentateurs interprètent généralement sa réaction comme un remerciement: les neuf autres ne sont pas reconnaissants ; seul celui qui est revenu sait dire merci. C’est certainement ce que le récit semble suggérer. Cependant, Jésus ne parle pas de remerciement. Il dit que le samaritain est revenu pour «rendre gloire à Dieu». Et nous savons que rendre gloire à Dieu va au-delà du simple remerciement.
A l’intérieur de la petite histoire de chaque personne, éprouvée par des maladies, des douleurs et afflictions, la guérison devient une expérience privilégiée pour rendre gloire à Dieu en tant que Sauveur de notre être. C’est ce qui est exprimé par la célèbre formule de Saint Irénée de Lyon: «La gloire de Dieu c’est l’homme vivant». Ce corps guéri du lépreux est un corps qui chante la gloire de Dieu.
Nous croyons tout connaître sur le fonctionnement de notre organisme mais la guérison d’une grave maladie ne cesse pas de nous surprendre. C’est toujours un «mystère» d’expérimenter en nous comment la vie est retrouvée, comment nos forces se raffermissent et comment notre confiance et notre liberté grandissent.
Pour expérimenter la victoire face au mal et le triomphe de la vie sur la menace de mort, peu d’expériences à vivre sont aussi radicales et fondamentales que la guérison. C’est pourquoi, à travers la guérison, il nous est offert la possibilité d’accueillir d’une façon renouvelée ce Dieu qui vient vers nous comme étant le fondement de notre être et source de vie nouvelle.
La médecine moderne permet aujourd’hui à beaucoup de personnes de vivre le processus de guérison plus fréquemment qu’autrefois. Il faut être reconnaissant à l’égard de ceux qui nous soignent mais la guérison peut devenir en plus une occasion, un stimulant pour entamer une nouvelle relation à Dieu. Nous pouvons passer de l’indifférence à la foi, du refus à l’accueil, du doute à la confiance, de la crainte à l’amour.
Cet accueil sain de Dieu peut nous guérir de nos peurs, de nos vides et de ces blessures qui nous font mal. Il peut nous enraciner dans la vie d’une façon plus salutaire et libérée. Il peut nous guérir intégralement.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

09-10-2016
28 Tempo ordinário – C
Lucas 17,11-19

CURA

O episódio é conhecido. Jesus cura dez leprosos enviando-os aos sacerdotes para que lhes autorize a voltarem sãos para as suas famílias. O relato podia ter terminado aqui. Ao evangelista, no entanto, interessa-lhe destacar a reação de um deles.
Uma vez curados, os leprosos desaparecem de cena. Nada sabemos deles. Parece como se nada se tivesse produzido nas suas vidas. No entanto, um deles «vê que está curado» e compreende que algo grande lhe foi oferecido: Deus está na origem daquela cura. Entusiasmado, volta «louvando a Deus a grandes gritos» e «dando graças a Jesus».
Em geral, os comentaristas interpretam a sua reação sob a forma de agradecimento: os nove são uns desagradecidos; só o que voltou sabe agradecer. Certamente é o que parece sugerir o relato. No entanto, Jesus não fala de agradecimento. Diz que o samaritano voltou «para dar glória a Deus». E dar glória a Deus é muito mais do que dizer obrigado.
Dentro da pequena história de cada pessoa, colocada à prova por doenças, enfermidades e aflições, a cura é uma experiência privilegiada para dar glória a Deus como Salvador do nosso ser. Assim diz uma célebre fórmula de São Irineu de Leão: «O que a Deus lhe dá glória é um homem cheio de vida». Esse corpo curado do leproso é um corpo que canta a glória de Deus.
Acreditamos saber tudo sobre o funcionamento do nosso organismo, mas a cura de uma grave doença não deixa de nos surpreender. Sempre é um «mistério» experimentar em nós como se recupera a vida, como se reafirmam as nossas forças e como cresce a nossa confiança e a nossa liberdade.
Poucas experiências se podem viver tão radicais e básicas como a cura, para experimentar a vitória frente ao mal e ao triunfo da vida sobre a ameaça da morte. Por isso, ao nos curarmos, oferece-se a possibilidade de acolher de forma renovada Deus que vem a nós como fundamento do nosso ser e fonte de vida nova.
A medicina moderna permite hoje a muitas pessoas viver o processo de cura com mais frequência que em tempos passados. Temos de agradecer a quem nos cura, mas a cura pode ser, além disso, ocasião e estímulo para iniciar uma nova relação com Deus. Podemos passar da indiferença à fé, da rejeição ao acolhimento, da dúvida à confiança, do temor ao amor.
Este acolhimento saudável de Deus pode curar-nos de medos, vazios e feridas que nos fazem mal. Pode-nos enraizar à vida de forma mais saudável e liberta. Pode-nos sanar integralmente.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

10-09-2016
28 Ordinary – C
Luke 17,11-19

HEALING

The story is well-known. Jesus cures ten lepers, sending them to the priests who would then authorize the cured lepers to return healed to their families. The tale could have ended here. However the evangelist is interested in pointing out the reaction of one of them.
Once cured, the lepers disappear from the scene. We know nothing of them. It seems as if nothing has changed in their lives. However one of them «finds himself cured» and understands that something great has been given him: God is the source of that healing. All worked up, he returns «praising God at the top of his voice» and «thanking Jesus».
Generally the commentaries interpret his reaction under the category of thanksgiving: the other nine are ungrateful; only the one who returned knows how to be thankful. Certainly this seems to be what the story is about. However Jesus doesn’t speak of gratitude. He says that the Samaritan has returned «to give praise to God». And giving praise to God is much more than saying thanks.
Within each person’s small story of a life tried by sickness, pain and afflictions, we find that healing is a privileged experience for giving glory to God as Savior of our being. Thus expresses a famous formula of St. Irenaeus of Lyon: «What gives God glory is a human being full of life». That healed body of the leper is a body that sings God’s glory.
We believe ourselves to know all about how our organism functions, but the healing of a serious illness never fails to surprise us. It’s always a «mystery» to experience within ourselves the recovery of life, the reaffirmation of our energy, the growing of our trust and our freedom.
Few experiences could be so radical and basic as that of healing for experiencing victory in the face of evil and triumph of life over the threat of death. That’s why, when we get healed, we are offered the possibility of welcoming in a whole new way the God who comes to us as the foundation of our being and the font of new life.
Modern medicine today allows many people to live the process of healing much more frequently than in times past. We need to thank those who cure us, but our healing can be, in addition, the occasion and stimulus to begin a new relationship with God. We can pass from indifference to faith, from rejection to welcoming, from doubt to trust, from fear to love.
This welcomed healing from God can cure us of fears, emptiness, and wounds that damage us. It can root us in life in a much healthier and freeing way. It can make us whole.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario