lunes, 5 de septiembre de 2016

09-11-2016 - 24 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

11-09-2016
24 Tiempo ordinario – C
Lucas 15,1-32

UNA PARÁBOLA PARA NUESTROS DÍAS

En ninguna otra parábola ha querido Jesús hacernos penetrar tan profundamente en el misterio de Dios y en el misterio de la condición humana. Ninguna otra es tan actual para nosotros como esta del «Padre bueno».
El hijo menor dice a su padre: «dame la parte que me toca de la herencia». Al reclamarla, está pidiendo de alguna manera la muerte de su padre. Quiere ser libre, romper ataduras. No será feliz hasta que su padre desaparezca. El padre accede a su deseo sin decir palabra: el hijo ha de elegir libremente su camino.
¿No es esta la situación actual? Muchos quieren hoy verse libres de Dios, ser felices sin la presencia de un Padre eterno en su horizonte. Dios ha de desaparecer de la sociedad y de las conciencias. Y, lo mismo que en la parábola, el Padre guarda silencio. Dios no coacciona a nadie.
El hijo se marcha a «un país lejano». Necesita vivir en otro país, lejos de su padre y de su familia. El padre lo ve partir, pero no lo abandona; su corazón de padre lo acompaña; cada mañana lo estará esperando. La sociedad moderna se aleja más y más de Dios, de su autoridad, de su recuerdo… ¿No está Dios acompañándonos mientras lo vamos perdiendo de vista?
Pronto se instala el hijo en una «vida desordenada». El término original no sugiere solo un desorden moral sino una existencia insana, desquiciada, caótica. Al poco tiempo, su aventura empieza a convertirse en drama. Sobreviene un «hambre terrible» y solo sobrevive cuidando cerdos como esclavo de un extraño. Sus palabras revelan su tragedia: «Yo aquí me muero de hambre».
El vacío interior y el hambre de amor pueden ser los primeros signos de nuestra lejanía de Dios. No es fácil el camino de la libertad. ¿Qué nos falta? ¿Qué podría llenar nuestro corazón? Lo tenemos casi todo, ¿por qué sentimos tanta hambre?
El joven «entró dentro de sí mismo» y, ahondando en su propio vacío, recordó el rostro de su padre asociado a la abundancia de pan: en casa de mi padre «tienen pan» y aquí «yo me muero de hambre». En su interior se despierta el deseo de una libertad nueva junto a su padre. Reconoce su error y toma una decisión: «Me pondré en camino y volveré a mi padre».
¿Nos pondremos en camino hacia Dios nuestro Padre? Muchos lo harían si conocieran a ese Dios que, según la parábola de Jesús, «sale corriendo al encuentro de su hijo, se le echa al cuello y se pone a besarlo efusivamente». Esos abrazos y besos hablan de su amor mejor que todos los libros de teología. Junto a él podríamos encontrar una libertad más digna y dichosa.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-09-11
Urteko 24. igandea – C
Lukas 15,1-32

PARABOLA BAT GAUR GAURKOA

Beste inongo parabolatan ez gaitu sarrarazi nahi izan Jesusek Jainkoaren misterioan eta giza izatearen misterioan gaurko honetan bezain sakon. Besterik ez da guretzat «Aita onaren» parabola hau bezain gaurko.
Seme gazteenak diotso aitari: «emadazu dagokidan ondare-zatia». Eskari hori egitean, aitaren heriotza ari da eskatzen hein batean. Libre izan nahi du, loturak eten nahi ditu. Ez du izango zorionik aita galdurik ikusi arte. Aitak amore eman du, hitzik esan gabe: libreki hautatu behar du semeak bere bidea.
Ez ote da hau gaur egungo egoera? Jende askok nahi du Jainkoari buruz libre izan, zoriontsu izan Aitaren presentzia begi-bistan izan gabe. Jainkoa ezkutarazi egin nahi da gizartetik eta jendearen bihotzetik. Eta, parabola horretan bezala, Aita isilik dago. Jainkoak ez du inor behartzen.
Semea «urruneko lurralde batera» doa. Beste lurralde batean bizi nahi du, aitagandik eta familiagandik urrun. Eta alde egiten dakusa aitak, baina ez du utzi nahi semea bertan behera; aitaren bihotza bidelagun izango du semeak; goizero egongo da aita haren zain. Gaur egungo gizartea gero eta urrunago doa Jainkoagandik, haren agintetik, hartaz oroitzetik… Eta ez ote dugu Jainkoa bidelagun, gu hura begi-bistatik galdu nahian gabiltzala?
Handik laster «galdukeriari» lotuko zaio semea. Jatorrizko hitzak galdukeria moralaz gain biziera osasun gabea, zoroa, kaotikoa iradokitzen du. Denbora gutxira, haren abentura drama bilakatzen hasiko da. «Izugarrizko gosea» sortu da eta, gizon arrotz baten esklabo, txerriak zaintze aldera lortu du bizitzea. Bizi duen tragedia adierazten dute haren hitzek: «Ni hemen goseak hiltzen!».
Barne hutsunea eta maitasun-gosea dirateke Jainkoagandik urrun bizitzearen gure lehen zantzuak. Ez da gauza erraza askatasunaren bidea. Zer falta zaigu? Zerk bete lezake gure bihotza? Kasik dena dugu geure esku, nolatan sentitzen dugu halako gosea?
Gaztea «bere baitara itzuli zen» eta, bere hutsuneaz gogoeta eginez, aitaren aurpegiaz gogoratu zen, hura ogi-ugaritasunarekin lotuz: aitaren etxean «badute ogia» eta «ni goseak hiltzen». Barnean beste askatasun baten gogoa erne zaio, aitaren ondokoa. Bere okerra aitortu du eta erabakia hartu: «Bideari ekin eta aitagana itzuliko naiz».
Jainko geure Aitaganako bidea hartuko ote dugu? Askok hartuko luke bidea Jainko hori ezagutuko balu, Jesusen parabola honen arabera «semeari bidera korrika atera zaiona, besarkatu eta zoratzear musuka hasi zaiona» den Jainko hori ezagutuko balu. Besarkatze eta musu emate horiek teologia guztia baino argiago mintzo dira. Jainko horren ondoan askatasun duinagoa eta zoriontsuagoa izango genuke.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

11-09-2016
Diumenge 24 durant l’any – C
Lluc 15,1-32

UNA PARÀBOLA PER ALS NOSTRES DIES

En cap altra paràbola ha volgut Jesús fer-nos penetrar tan profundament en el misteri de Déu i en el misteri de la condició humana. Cap altra és tan actual per a nosaltres com aquesta del «Pare bo».
El fill menor diu al seu pare: «dóna’m la part de l’herència que em toca». En reclamar-la, està demanant d’alguna manera la mort del seu pare. Vol ser lliure, trencar lligams. No serà feliç fins que el seu pare desaparegui. El pare accedeix al seu desig sense dir res: el fill ha d’elegir lliurement el seu camí.
¿No és aquesta la situació actual? Avui molts volen veure’s lliures de Déu, ser feliços sense la presència d’un Pare etern en el seu horitzó. Déu ha de desaparèixer de la societat i de les consciències. I, el mateix que en la paràbola, el Pare guarda silenci. Déu no coacciona ningú.
El fill se’n va a «un país llunyà». Necessita viure en un altre país, lluny del seu pare i de la seva família. El pare el veu partir, però no l’abandona; el seu cor de pare l’acompanya; cada matí l’estarà esperant. La societat moderna s’allunya més i més de Déu, de la seva autoritat, del seu record… ¿No està Déu acompanyant-nos mentre l’anem perdent de vista?
Aviat s’instal·la el fill en una «vida desordenada». El terme original no suggereix només un desordre moral sinó una existència insana, trasbalsada, caòtica. Al poc temps, la seva aventura comença a convertir-se en drama. Sobrevé una «gran fam» i només sobreviu cuidant porcs com esclau d’un estrany. Les seves paraules revelen la seva tragèdia: «Jo m’estic aquí morint de fam».
El buit interior i la fam d’amor poden ser els primers signes de la nostra llunyania de Déu. No és fàcil el camí de la llibertat. Què ens falta? Què podria omplir el nostre cor? Ho tenim gairebé tot, per què sentim tanta gana?
El jove «entrà dintre d’ell» i, aprofundint en el seu propi buit, va recordar la cara del seu pare associat a l’abundància de pa: a casa del meu pare «tenen pa» i aquí «jo m’estic morint de fam». En el seu interior es desperta el desig d’una llibertat nova al costat del seu pare. Reconeix el seu error i pren una decisió: «Aniré a trobar el meu pare».
Ens posarem en camí cap a Déu nostre Pare? Molts ho farien si coneguessin aquest Déu que, segons la paràbola de Jesús, «corregué a tirar-se-li al coll i el besà». Aquestes abraçades i petons parlen del seu amor millor que tots els llibres de teologia. Al seu costat podríem trobar una llibertat més digna i més feliç.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

11-09-2016
24 Tempo ordinario – C
Lucas 15,1-32

UNHA PARÁBOLA PARA OS NOSOS DÍAS

En ningunha outra parábola quixo Xesús facernos penetrar tan profundamente no misterio de Deus e no misterio da condición humana. Ningunha outra é tan actual para nós como esta de o «Pai bo».
O fillo menor dille ao seu pai: «dáme a parte que me toca da herdanza». Ao reclamala, está pedindo dalgún xeito a morte do seu pai. Quere ser libre, romper ataduras. Non será feliz ata que o seu pai desapareza. O pai cede ao seu desexo sen dicir un chío: o fillo ha elixir libremente o seu camiño.
Non é esta a situación actual? Moitos queren hoxe verse libres de Deus, ser felices sen a presenza dun Pai eterno no seu horizonte. Deus debe desaparecer da sociedade e das conciencias. E, igualiño que na parábola, o Pai garda silencio. Deus non coacciona a ninguén.
O fillo márchase a «un país afastado». Necesita vivir noutro país, lonxe do seu pai e da súa familia. O pai mírao partir, pero non o abandona; o seu corazón de pai acompáñao; cada mañá estarao esperando. A sociedade moderna afástase máis e máis de Deus, da súa autoridade, do seu recordo… Non está Deus acompañándonos mentres o imos perdendo de vista?
Pronto se instala o fillo nunha «vida desordenada». O término orixinal non suxire só unha desorde moral senón unha existencia insá, exasperada, caótica. Ao pouco tempo, a súa aventura empeza a converterse en drama. Sobreveu unha «fame terríbel» e só sobrevive coidando porcos como escravo dun estraño. As súas palabras revelan a súa traxedia: «E eu, aquí, morrendo de fame».
O baleiro interior e a fame de amor poden ser os primeiros signos da nosa lonxanía de Deus. Non é fácil o camiño da liberdade. Que nos falta? Que podería encher o noso corazón? Tendo case todo, por que sentimos tanta fame?
O mozo «entrou dentro de si mesmo» e, afondou no seu propio baleiro, recordou o rostro do seu pai asociado á abundancia de pan: na casa do meu pai «teñen pan» e aquí «eu morro de fame». No seu interior esperta o desexo dunha liberdade nova xunto ao seu pai. Recoñece o seu erro e toma unha decisión: «Poñereime a camiño e volverei ao meu pai».
Poñerémonos en camiño cara a Deus o noso Pai? Moitos faríano se coñecesen a ese Deus que, segundo a parábola de Xesús, «sae correndo ao encontro do seu fillo, bótaselle ao pescozo e ponse a bicalo efusivamente». Eses abrazos e bicos falan do seu amor mellor ca todos os libros de teoloxía. Xunto a el poderiamos atopar unha liberdade máis digna e ditosa.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

11-09-2016
24 Tempo ordinario – C
Luca 15,1-32

UNA PARABOLA PER I NOSTRI GIORNI

In nesun’altra parabola Gesù ha voluto farci penetrare tanto profondamente nel mistero di Dio e nel mistero della condizione umana. Nessun’altra è tanto attuale per noi come questa del «Padre buono».
Il figlio minore dice a suo padre: «Dammi la parte dell’eredità che mi spetta ». Nel reclamarla, sta chiedendo in qualche modo la morte di suo padre. Vuole essere libero, rompere legami. Non sarà felice finché il padre non scompaia. Il padre acconsente al suo desiderio senza dire parola: il figlio deve scegliere liberamente la sua strada.
Non è questa la situazione attuale? Molti vogliono oggi vedersi liberi da Dio, essere felici senza la presenza di un Padre eterno nel loro orizzonte. Dio deve scomparire dalla società e dalle coscienze. E, come accade nella parabola, il Padre resta in silenzio. Dio non costringe nessuno.
Il figlio se ne va in «un paese lontano». Ha bisogno di vivere in un altro paese, lontano dal padre e dalla sua famiglia. Il padre lo vede partire, ma non lo abbandona: il suo cuore di padre lo accompagna; ogni mattina starà ad aspettarlo. La società moderna si allontana sempre più da Dio, dalla sua autorità, dal suo ricordo… Dio non  ci starà accompagnando mentre lo andiamo perdendo di vista?
Subito il figlio affonda in una «vita disordinata». Il termine originale non suggerisce solo un disordine morale, ma un’esistenza insana, sgangherata, caotica. In poco tempo, la sua avventura incomincia a convertirsi in dramma. Sopraggiunge una «fame terribile» e sopravvive solo badando ai porci come schiavo di un estraneo. Le sue parole rivelano la sua tragedia: «Io qui muoio di fame».
Il vuoto interiore e la fame di amore possono essere i primi segni della nostra lontananza da Dio. Non è facile il cammino della libertà. Che cosa ci manca? Che cosa potrebbe riempire il nostro cuore? Abbiamo quasi tutto, perché sentiamo tanta fame?
Il giovane «rientrò in se stesso» e, affondando nel suo stesso vuoto, ricordò il volto di suo padre insieme all’abbondanza di pane: in casa di mio padre «hanno pane» e qui «io muoio di fame». Dentro gli si risveglia il desiderio di una libertà nuova accanto al padre. Riconosce il suo errore e prende una decisione: «Mi metterò in cammino e tornerò da mio padre».
Ci metteremo in cammino verso Dio nostro Padre? Molti lo farebbero se conoscessero questo Dio che, secondo la parabola di Gesù, «esce correndo incontro a suo figlio, gli si getta al collo e si mette a baciarlo effusamente». Questi abbracci e baci parlano del suo amore meglio di tutti i libri di teologia. Con lui potremmo trovare una libertà più degna e felice.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

11-09-2016
24 Temps ordinaire – C
Luc 15,1-32

UNE PARABOLE POUR NOTRE TEMPS

Il n’y a pas d’autre parabole où Jésus ait voulu nous faire entrer si profondément dans le mystère de Dieu et dans le mystère de la condition humaine. Aucune autre n’est si actuelle pour nous, que celle du «Père bon».
Le fils cadet dit à son père: «donne-moi la part d’héritage qui me revient». En la réclamant, il demande en quelque sorte la mort de son père. Il veut être libre, rompre les attaches. Il ne sera heureux qu’à la disparition de son père. Le père accède à son souhait sans rien dire: c’est le fils qui doit choisir librement son chemin.
N’est-ce pas la situation actuelle? Beaucoup cherchent aujourd’hui à se libérer de Dieu, à être heureux sans avoir un Père éternel présent à l’horizon. Dieu doit disparaître de la société et des consciences. Et, de même que dans la parabole, le Père garde le silence, de même Dieu ne force personne.
Le fils part vers «un pays lointain». Il a besoin de vivre dans un autre pays, loin de son père et de sa famille. Le père le voit s’en aller mais ne l’abandonne pas: son coeur de père l’accompagne; chaque matin, il l’attendra. La société moderne s’éloigne de plus en plus de Dieu, de son autorité, de son souvenir… Mais Dieu, n’est-il pas en train de nous accompagner alors que nous le perdons de vue?
Le fils s’installe bientôt dans une «vie de désordre». Le terme original suggère non seulement un désordre moral mais aussi une existence malsaine, désaxée, chaotique. Peu de temps après, son aventure commence à devenir un drame. Survient une «terrible famine» et il ne peut survivre qu’en étant l’esclave d’un étranger et en gardant ses porcs. Ses paroles révèlent sa tragédie: «Ici, je meurs de faim».
Le vide intérieur et la faim d’amour peuvent être les premiers signes de notre éloignement de Dieu. Il n’est pas facile le chemin de la liberté. Que nous manque-t-il? Qu’est-ce qui pourrait remplir notre coeur? Nous possédons presque tout, alors pourquoi nous sentons-nous si affamés?
Le jeune homme «entra en lui-même» et, en pénétrant dans son propre vide, il se rappela le visage de son père associé à une abondance de pain: chez mon père «ils ont du pain» et moi ici «je meurs de faim». Le désir d’une nouvelle liberté auprès de son père s’éveille dans son coeur. Il reconnait son erreur et prend une décision: «Je me lèverai et je reviendrai vers mon père».
Nous mettrons-nous en chemin vers Dieu notre Père? Beaucoup le feraient s’ils connaissaient ce Dieu qui, d’après la parabole de Jésus, «sort en courant à la rencontre de son fils, se jette à son cou et se met à le couvrir de baisers avec effusion». Ces accolades et ces baisers disent mieux son amour que tous les livres de théologie. Près de lui, nous pourrions trouver une liberté plus digne et heureuse.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

11-09-2016
24 Tempo ordinário – C
Lucas 15,1-32

UMA PARÁBOLA PARA OS NOSSOS DIAS

Em nenhuma outra parábola quis Jesus fazer-nos penetrar tão profundamente no mistério de Deus e no mistério da condição humana. Nenhuma outra é tão atual para nós como esta do «Pai bom».
O filho mais novo diz ao seu pai: «dá-me a parte que me toca da herança». Ao reclamar, está a pedir de alguma forma a morte do seu pai. Quer ser livre, romper obrigações. Não será feliz até que o seu pai desapareça. O pai acede ao seu desejo sem dizer palavra: o filho tem de eleger livremente o seu caminho.
Não é esta a situação atual? Muitos querem hoje ver-se livres de Deus ser felizes sem a presença de um Pai eterno no seu horizonte. Deus há-de desaparecer da sociedade e das consciências. E, o mesmo que na parábola, o Pai guarda silêncio. Deus não condiciona ninguém.
O filho parte para «um país longínquo». Necessita viver noutro país, longe do seu pai e da sua família. O pai vê-o partir, mas não o abandona; o seu coração de pai acompanha-o; em cada manhã o estará esperando. A sociedade moderna afasta-se mais e mais de Deus, da Sua autoridade, da sua memória… Não estará Deus acompanhando-nos enquanto o vamos perdendo de vista?
Prontamente se instala o filho numa «vida desordenada». O termo original não sugere apenas uma desordem moral mas também uma existência insana, demente, caótica. Ao fim de pouco tempo, a sua aventura começa a converter-se em drama. Vem uma «fome terrível» e só consegue sobreviver tratando de porcos como escravo de um desconhecido. As suas palavras revelam a sua tragédia: «Eu aqui morro de fome».
O vazio interior e a fome de amor podem ser os primeiros sinais do nosso afastamento de Deus. Não é fácil o caminho da liberdade. Que nos falta? O que nos poderia encher o nosso coração? Temos quase tudo, por que sentimos tanta fome?
O jovem «entrou dentro de si mesmo» e, afundado no seu próprio vazio, recordou o rosto do seu pai associado à abundância de pão: em casa do meu pai «têm pão» e aqui «eu morro de fome». No seu interior desperta-se o desejo de uma liberdade nova junto do seu pai. Reconhece o seu erro e toma uma decisão: «Ponho-me a caminho e voltarei ao meu pai».
Iremos pôr-nos a caminho em direção a Deus nosso Pai? Muitos o fariam se conhecessem esse Deus que, segundo a parábola de Jesus, «sai a correr ao encontro do seu filho, atira-se ao seu pescoço e beija-o efusivamente». Esses abraços e beijos falam do seu amor, melhor que todos os livros de teologia. Junto a Ele poderíamos encontrar uma liberdade mais digna e ditosa.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

09-11-2016
24 Ordinary – C
Luke 15,1-32

A PARABLE FOR OUR TIME

In no other parable has Jesus desired to let us penetrate so profoundly the mystery of God and, in that mystery, the human condition. None other is so timely for us as that of the «good Father».
The younger son says to his father: «Give me the share of the estate that will come to me». To demand this, he is for all intents and purposes asking for his father’s death. He wants to be free, to break all bonds. He will not be happy until his father disappears. The father gives in to his desire without saying a word: the son must freely choose his own path.
Isn’t this the situation today? Many today want to see themselves free of God, being happy without the presence of an eternal Father on their horizon. God must disappear from society and from our consciences. And just as in the parable, the Father keeps quiet. God coerces no one.
The son goes off to «a distant country». He needs to live someplace else, far from his father and from his family. The father sees him leave, but doesn’t abandon him; his father’s heart accompanies him; each morning he will be looking out for him. Modern society gets further and further away from God, from God’s authority, from the memory of God… Doesn’t God accompany us while we go on losing him from sight?
Quickly the son sets himself up in a «life of debauchery». The original word in Greek doesn’t just suggest moral disorder, but an existence that is insane, unhinged, chaotic. All too soon his adventure begins to turn bad. A «severe famine» comes about and he only survives by taking care of pigs as the slave of a foreigner. His words reveal his tragedy: «Here am I dying of hunger».
Inner emptiness and hunger for love can be the first signs of how far we are from God. The road to freedom isn’t easy. What are we missing? What could fill our hearts? We have almost everything: why do we feel so hungry?
The youth «came to his senses» and, drowning in his own emptiness, remembered his father’s face, associated with the abundance of bread: in the house of my father «they have bread» and here «I’m dying of hunger». In his inner heart he awakens the desire for a new freedom next to his father. He recognizes his mistake and makes a decision: «I will leave this place and go to my father».
Will we get on the road to God our Father? Many would do that if they would know that God who, according to Jesus’ parable, «ran to his son, clasped him in his arms and kissed him over and over». Those embraces and those kisses speak of God’s love better than every theology book written. Back with God, we can encounter a more worthy and happy freedom.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario