lunes, 13 de agosto de 2012

08/19/2012 - 20 Sunday in Ordinary Time (B)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)

Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------HOMILIA - ES

19 de agosto de 2012
20 Tiempo ordinario (B)
Juan 6, 51-58

ALIMENTARNOS DE JESÚS

Según el relato de Juan, una vez más los judíos, incapaces de ir más allá de lo físico y material, interrumpen a Jesús, escandalizados por el lenguaje agresivo que emplea: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?". Jesús no retira su afirmación sino que da a sus palabras un contenido más profundo.
El núcleo de su exposición nos permite adentrarnos en la experiencia que vivían las primeras comunidades cristianas al celebrar la eucaristía. Según Jesús, los discípulos no solo han de creer en él, sino que han de alimentarse y nutrir su vida de su misma persona. La eucaristía es una experiencia central en sus seguidores de Jesús.
Las palabras que siguen no hacen sino destacar su carácter fundamental e indispensable: "Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida". Si los discípulos no se alimentan de él, podrán hacer y decir muchas cosas, pero no han de olvidar sus palabras: "No tenéis vida en vosotros".
Para tener vida dentro de nosotros necesitamos alimentarnos de Jesús, nutrirnos de su aliento vital, interiorizar sus actitudes y sus criterios de vida. Este es el secreto y la fuerza de la eucaristía. Solo lo conocen aquellos que comulgan con él y se alimentan de su pasión por el Padre y de su amor a sus hijos.
El lenguaje de Jesús es de gran fuerza expresiva. A quien sabe alimentarse de él, le hace esta promesa: "Ese habita en mí y yo en él". Quien se nutre de la eucaristía experimenta que su relación con Jesús no es algo externo. Jesús no es un modelo de vida que imitamos desde fuera. Alimenta nuestra vida desde dentro.
Esta experiencia de "habitar" en Jesús y dejar que Jesús "habite" en nosotros puede transformar de raíz nuestra fe. Ese intercambio mutuo, esta comunión estrecha, difícil de expresar con palabras, constituye la verdadera relación del discípulo con Jesús. Esto es seguirle sostenidos por su fuerza vital.
La vida que Jesús transmite a sus discípulos en la eucaristía es la que él mismo recibe del Padre que es Fuente inagotable de vida plena. Una vida que no se extingue con nuestra muerte biológica. Por eso se atreve Jesús a hacer esta promesa a los suyos: "El que come este pan vivirá para siempre".
Sin duda, el signo más grave de la crisis de la fe cristiana entre nosotros es el abandono tan generalizado de la eucaristía dominical. Para quien ama a Jesús es doloroso observar cómo la eucaristía va perdiendo su poder de atracción. Pero es más doloroso aún ver que desde la Iglesia asistimos a este hecho sin atrevernos a reaccionar. ¿Por qué?

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde la fuerza que encierra la eucaristía.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2012ko abuztuaren 19a
Urteko 20. Igandea B
Joan 6,51-58

JESUS GURE JANARI

Joanen kontakizunaren arabera, juduek beste behin, gauza fisiko eta materialez haratago joan ezinik, eten egin diote Jesusi, honek darabilen hizkuntza oldarkorraz eskandalizaturik: «Nolatan ematen ahal digu honek bere haragia jateko?» Jesusek ez du atzera egin, baizik eta eduki sakonago bat eman die bere hitzei.
Haren adierazpenaren muinak bide ematen digu lehen kristau-elkarteek eukaristia ospatzean bizi ohi zuten esperientzian murgiltzeko. Jesusen arabera, ikasleek, beragan sinetsi ez ezik, janari eta elikagaitzat hartu behar dute bera.
Segidako hitzek hitz horien funtsezko eta ezinbesteko izaera azpimarratzen dute: «Nire haragia benetako janaria da eta nire odola benetako edaria». Ikasleek, Jesus janaritzat hartzen ez badute, gauza asko egin eta esan ahalko dituzte, baina ezin ahaztuko dira haren hitz hauez: «Ez duzue bizirik zeuen baitan».
Geure baitan bizia ukan ahal izateko, Jesus janaritzat hartu beharra dugu, haren bizi-arnasaz elikatu beharra, haren jarrera eta haren bizi-irizpideak barneratu beharra. Hauxe da eukaristiaren sekretua eta indarra. Jende honek bakarrik ezagutzen du hori: harekin bat egiten duenek eta Aitarekiko haren grinaz eta Aitaren seme-alabekiko haren maitasunaz elikatzen denek.
Jesusen hizkuntzak indar adierazkor handia du. Bera janaritzat hartzen dakienari, promes hau egin dio: «Nigan du horrek bizilekua eta nik horrengan». Eukaristiaz elikatzen denak sentitzen du Jesusekiko bere erlazioa ez dela kanpoko zenbait. Jesus ez da imitatzen dugun kanpoko bizi-eredu bat. Barnetik janaritzen du gure bizitza.
Jesus geure «bizileku» izatearen esperientzia honek eta gu Jesusen «bizileku» izaten uztearen esperientzia honek errotik eralda dezake gure fedea. Bien arteko truke horrek, hitzez nekez adierazi den elkartasun estu horrek, eratzen du ikasleak Jesusekin duen erlazioa. Horretan datza Jesusi jarraitzea, haren bizi-indarra sostengu dugula.
Jesusek eukaristian ikasleei eskualdatzen dien bizia, Aitagandik, bizi betearen Iturburu agorrezin den harengandik, berak hartu duen bizia da. Gure hiltze biologikoaz galtzen ez den bizia da. Horregatik ausartu da Jesus bereei promes hau egitera: «Ogi hau jaten duena betiko biziko da».
Dudarik gabe, kristau-fedearen krisiaren seinalerik larriena, gure artean, igandeko eukaristia modu jeneralizatuan alde batera utzi izana da. Jesus maite duenarentzat mingarria da behatzea, nola ari den eukaristia bere erakarmen-indarra galtzen. Baina are mingarriagoa da ikustea, erreakzionatzera ausartu gabe bizi dugula Elizatik gertaera hau. Zer dela eta?

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Eman jakitera eukaristiak duen indarra.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

19 d’agost de 2012
Diumenge XX durant l’any (B)
Joan 6, 51-58

ALIMENTAR-NOS DE JESÚS

Tal com relata Joan, un cop més els jueus, incapaços d'anar més enllà del físic i material, interrompen Jesús, escandalitzats pel llenguatge agressiu que empra: "Com pot donar-nos aquest la seva carn per a menjar?". Jesús no retira la seva afirmació sinó que dóna a les seves paraules un contingut més profund.
El nucli de la seva exposició ens permet endinsar-nos en l'experiència que vivien les primeres comunitats cristianes en celebrar l'eucaristia. Segons Jesús, els deixebles no només han de creure en ell, sinó que han d'alimentar i nodrir la seva vida de la seva mateixa persona. L'eucaristia és una experiència central en els seguidors de Jesús.
Les paraules que vénen a continuació no fan sinó destacar el seu caràcter fonamental i indispensable: "La meva carn és veritable menjar i la meva sang és veritable beguda". Si els deixebles no s'alimenten d'ell, podran fer i dir moltes coses, però no han d'oblidar les seves paraules: "No teniu vida en vosaltres".
Per tenir vida dins nostre necessitem alimentar-nos de Jesús, nodrir-nos del seu alè vital, interioritzar les seves actituds i els seus criteris de vida. Aquest és el secret i la força de l'eucaristia. Només el coneixen aquells que combreguen amb ell i s'alimenten de la seva passió pel Pare i del seu amor als seus fills.
El llenguatge de Jesús és de gran força expressiva. A qui sap alimentar-se d’ell, li fa aquesta promesa: "Està en mi, i jo, en ell". Qui es nodreix de l'eucaristia experimenta que la seva relació amb Jesús no és una cosa externa. Jesús no és un model de vida que imitem des de fora. Alimenta la nostra vida des de dins.
Aquesta experiència "d’estar" en Jesús i deixar que Jesús "estigui" en nosaltres pot transformar d'arrel la nostra fe. Aquest intercanvi mutu, aquesta comunió estreta, difícil d'expressar amb paraules, constitueix la veritable relació del deixeble amb Jesús. Això és seguir-lo sostinguts per la seva força vital.
La vida que Jesús transmet als seus deixebles en l'eucaristia és la que ell mateix rep del Pare que és Font inesgotable de vida plena. Una vida que no s'extingeix amb la nostra mort biològica. Per això s'atreveix Jesús a fer aquesta promesa als seus: "Els qui mengen aquest pa, viuran per sempre".
Sens dubte, el signe més greu de la crisi de la fe cristiana entre nosaltres és l'abandonament tan generalitzat de l'eucaristia dominical. Per a qui estima Jesús és dolorós observar com l'eucaristia va perdent el seu poder d'atracció. Però és més dolorós encara veure que des de l'Església assistim a aquest fet sense atrevir-nos a reaccionar. Per què?

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES
Difon la força que té l'eucaristia. Passa-ho!

HOMILIA - GL

19 de agosto de 2012
20 Tempo ordinario (B) .
Xoán 6, 51-58

ALIMENTÁRMONOS DE XESÚS

Segundo o relato de Xoán, unha vez máis os xudeus, incapaces de ir máis aló do físico e material, interrompen a Xesús, escandalizados pola linguaxe agresiva que emprega: "Como pode este darnos a comer a súa carne?". Xesús non retira a súa afirmación senón que dá ás súas palabras un contido máis profundo.
O núcleo da súa exposición permítenos penetrarmos na experiencia que vivían as primeiras comunidades cristiás ao celebrar a eucaristía. Segundo Xesús, os discípulos non só han crer nel, senón que teñen de alimentárense e nutriren a súa vida da súa mesma persoa. A eucaristía é unha experiencia central nos seguidores de Xesús.
As palabras que seguen non fan senón destacar o seu carácter fundamental e indispensábel: "A miña carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida". Se os discípulos non se alimentan del, poderán facer e dicir moitas cousas, mas non han de esquecer as súas palabras: "Non tedes vida en vós".
Para termos vida dentro de nós necesitamos alimentármonos de Xesús, nutrírmonos do seu alento vital, interiorizarmos as súas actitudes e os seus criterios de vida. Este é o segredo e a forza da eucaristía. Só o coñecen aqueles que comulgan con el e se alimentan da súa paixón polo Pai e do seu amor aos seus fillos.
A linguaxe de Xesús é de gran forza expresiva. A quen sabe alimentarse del, faille esta promesa: "Ese habita en min e eu nel". Quen se nutre da eucaristía experimenta que a súa relación con Xesús non é algo externo. Xesús non é un modelo de vida que imitamos desde fóra. Alimenta a nosa vida desde dentro.
Esta experiencia de "habitarmos" en Xesús e deixar que Xesús "habite" en nós pode transformar de raíz a nosa fe. Ese intercambio mutuo, esta comuñón estreita, difícil de expresarmos con palabras, constitúe a verdadeira relación do discípulo con Xesús. Isto é seguirmos sostidos pola súa forza vital.
A vida que Xesús transmite aos seus discípulos na eucaristía é a que el mesmo recibe do Pai que é Fonte inesgotábel de vida plena. Unha vida que non se extingue coa nosa morte biolóxica. Por iso atrévese Xesús a facer esta promesa aos seus: "Quen come este pan vivirá para sempre".
Sen dúbida, o signo máis grave da crise da fe cristiá entre nós é o abandono tan xeneralizado da eucaristía dominical. Para quen ama a Xesús é doloroso observar como a eucaristía vai perdendo o seu poder de atracción.
Pero é máis doloroso aínda ver que desde a Igrexa asistimos a este feito sen atrevérmonos a reaccionar. Por que?

José Antonio Pagola

Rede evanxelizadora BOAS NOTICIAS
Difunde a forza que encerra a eucaristía.
Pásao.

HOMILIA -IT

19 agosto 2012
XX T. O. (B)
Gv 6, 51-58

ALIMENTARCI DI GESÙ

Secondo il racconto di Giovanni, ancora una volta i giudei, incapaci di andare aldilà del fisico e del materiale, interrompono Gesù, scandalizzati dal linguaggio aggressivo che impiega: Come può costui darci la sua carne da mangiare?. Gesù non ritira la sua affermazione ma dà alle sue parole un contenuto più profondo.
Il nucleo della sua esposizione ci permette di addentrarci nell’esperienza che vivevano le prime comunità cristiane nel celebrare l’Eucaristia. Secondo Gesù, i discepoli non solo devono credere in lui, ma devono alimentarsi e nutrire la vita della sua stessa persona. L’Eucaristia è un’esperienza centrale nei seguaci di Gesù.
Le parole che seguono non fanno che far risaltare il loro carattere fondamentale e indispensabile: La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Se i discepoli non si alimentano di lui, potranno fare e dire molte cose, ma non devono dimenticare le sue parole: Non avete in voi la vita.
Per avere vita dentro di noi dobbiamo alimentarci di Gesù, nutrirci del suo alito vitale, interiorizzare le sue attitudini e i suoi criteri di vita. Questo è il segreto e la forza dell’Eucaristia. La conoscono solo quelli che comunicano con lui e si alimentano della sua passione per il Padre e del suo amore per i suoi figli.
Il linguaggio di Gesù è di grande forza espressiva. A chi sa alimentarsi di lui fa questa promessa: Egli dimora in me ed io in lui. Chi si nutre dell’Eucaristia esperimenta che la sua relazione con Gesù non è qualcosa di esterno. Gesù non è un modello di vita che imitiamo dal di fuori. Alimenta la nostra vita dal di dentro.
Quest’esperienza di “abitare” in Gesù e lasciare che Gesù “abiti” in noi può trasformare alla radice la nostra fede. Questo mutuo scambio, questa stretta comunione, difficile da esprimere in parole, costituisce la vera relazione del discepolo con Gesù. Questo è seguirlo sostenuti dalla sua forza vitale.
La vita che Gesù trasmette ai suoi discepoli nell’Eucaristia è quella che lui stesso riceve dal Padre che è Fonte inesauribile di vita piena. Una vita che non si estingue con la nostra morte biologica. Per questo Gesù osa fare questa promessa ai suoi: Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
Senza dubbio, il segno più grave della crisi della fede cristiana tra noi è l’abbandono così generalizzato dell’Eucaristia domenicale. Per chi ama Gesù è doloroso osservare come l’Eucaristia va perdendo il suo potere di attrazione. Però è ancora più doloroso vedere che nella Chiesa assistiamo a questo fatto senza osare reagire. Perché?

José Antonio Pagola

Rete evangelizzatrice BUONE NOTIZIE
Propaga la forza che racchiude l’Eucaristia.
Diffondilo

HOMILIA - FR

19 août 2012
20 Temps  ordinaire (B)
Jean 6, 51-58

NOUS NOURRIR DE JESUS

D’après le récit de Jean, les juifs, incapables d’aller au-delà du physique et du matériel, interrompent une fois de plus Jésus, scandalisés par le langage agressif qu’il utilise: “Comment peut-il nous donner sa chair à manger?” Jésus ne retire pas son affirmation mais il donne à ses paroles un contenu  plus profond.
Le cœur de son exposé nous permet d’entrer  dans l’expérience  que vivaient les premières communautés chrétiennes en célébrant l’eucharistie. D’après Jésus, les disciples  doivent non seulement croire en lui mais aussi  nourrir leur vie de sa  personne même. L’eucharistie  constitue une expérience centrale chez les disciples de Jésus.
Les mots qui suivent ne font qu’accentuer son caractère  fondamental et indispensable: “Ma chair est la vraie nourriture  et mon sang la vraie boisson”. Si les disciples ne se nourrissent de lui, ils pourront dire et faire beaucoup de choses mais ils ne devront pas oublier ses paroles : « Vous n’aurez pas la vie en vous »
Pour avoir la vie en nous, nous avons besoin de nous nourrir de Jésus, de son élan vital, d’intérioriser ses attitudes et ses critères de vie.  Voilà le secret et la force de l’eucharistie. Il n’est connu que par ceux qui communient à lui et qui se nourrissent de sa passion pour le Père et de son amour à l’égard de ses fils.
Le langage de Jésus a une grande force expressive. A celui qui sait se nourrir de lui, il lui fait cette promesse : « Celui-là demeure en moi et moi en lui ».  Celui qui se nourrit de l’eucharistie, éprouve que sa relation avec Jésus n’est pas quelque chose d’extérieur. Jésus n’est pas un modèle de vie à imiter de l’extérieur. Il nourrit notre vie de l’intérieur.
Cette expérience de “demeurer” en Jésus et de laisser Jésus “demeurer” en nous, peut transformer notre foi, à la racine. Cet échange mutuel,  cette communion étroite, difficile à exprimer avec des paroles, constitue la véritable relation du disciple avec Jésus. C’est cela que de le suivre  soutenus par sa force vitale.
La vie que Jésus transmet à ses disciples dans l’eucharistie est celle que lui-même reçoit du Père, source inépuisable de vie en plénitude. Une vie qui ne s’éteint pas avec notre mort biologique. C’est pourquoi Jésus  ose faire aux siens cette promesse : « Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours »
Le signe le plus grave de la crise de la foi chrétienne parmi nous est, sans doute, l’abandon si généralisé de l’eucharistie dominicale. Pour celui qui aime Jésus c’est douloureux d’observer comment l’eucharistie perd peu à peu son pouvoir d’attraction. Mais il est encore plus douloureux de voir que nous, en Eglise, nous assistons à ce phénomène sans oser réagir. Pourquoi ?

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES
 Répands la force qu’enferme l’eucharistie.
Fais passer ce message.

HOMILIA - PT

19 de Agosto de 2012
20 Tempo ordinário (B)
João 6, 51-58

ALIMENTAR-NOS DE JESUS

Segundo o relato de João, uma vez mais os judeus, incapazes de ir mais longe do que o físico e o material, interrompem Jesus, escandalizados pela linguagem agressiva que utiliza: "Como pode este dar-nos a comer a Sua carne?". Jesus não só não retira a Sua afirmação como dá às Suas palavras um conteúdo mais profundo.
O núcleo da Sua exposição permite-nos aproximar-nos da experiência que viviam as primeiras comunidades cristãs ao celebrar a eucaristia. Segundo Jesus, os discípulos não só hão-de acreditar Nele, como hão-de alimentar-se e nutrir a sua vida da Sua própria pessoa. A eucaristia é uma experiência central nos seguidores de Jesus.
As palavras que se seguem não fazem senão destacar o seu carácter fundamental e indispensável: "A Minha carne é verdadeira comida e o Meu sangue é verdadeira bebida". Se os discípulos não se alimentam Dele, poderão fazer e dizer muitas coisas, mas não hão-se esquecer as Suas palavras: "Não tendes vida em vós".
Para ter vida dentro de nós necessitamos alimentar-nos de Jesus, nutrir-nos do Seu alento vital, interiorizar as Suas atitudes e os Seus critérios de vida. Este é o segredo e a força da eucaristia. Só o conhecem aqueles que comungam com Ele e se alimentam da Sua paixão pelo Pai e do Seu amor aos filhos.
 A linguagem de Jesus é de grande força expressiva. A quem sabe alimentar-se Dele, faz-lhe esta promessa: "Esse habita em Mim e Eu nele". Quem se alimenta da eucaristia experimenta que a sua relação com Jesus não é algo externo. Jesus não é um modelo de vida que imitamos de fora. Alimenta a nossa vida desde dentro.
Esta experiência de "habitar" em Jesus e deixar que Jesus "habite" em nós pode transformar da raiz a nossa fé. Esse intercâmbio mútuo, esta comunhão estreita, difícil de expressar com palavras, constitui a verdadeira relação do discípulo com Jesus. Isto é segui-Lo, sustentado pela Sua força vital.
A vida que Jesus transmite aos Seus discípulos na eucaristia é que Ele mesmo recebe do Padre que é Fonte inesgotável de vida plena. Uma vida que não se extingue com a nossa morte biológica. Por isso se atreve Jesus a fazer esta promessa aos Seus: "O que come este pão viverá para sempre".
Sem dúvida, o sinal mais grave da crise da fé cristã entre nós é o abandono tão generalizado da eucaristia dominical. Para quem ama Jesus é doloroso observar como a eucaristia vai perdendo o seu poder de atração. Mas mais doloroso ainda é ver que desde a Igreja assistimos a este facto sem nos atrevermos a reagir. Porquê?

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde a força que encerra a eucaristia.
Passa-o.

HOMILIA - EN

August 19th, 2012
XX Ordinary Sunday, 2012 (B)
John 6, 51-58

“MY FLESH IS REAL FOOD”

According to John’s gospel, the Jews who had been listening to Jesus for a while were incapable of understanding his talk about his body and blood. They were simply scandalized, “How can this man give us his flesh to eat?” Jesus did not rephrase his statement; but he gave a more profound meaning to his words.
The core of Jesus’ long presentation allows us to understand the experience of those first Christian communities when they celebrated the Eucharist. According to Jesus, his disciples were not only to believe in Him, but they also had to eat his Body and Blood if they wanted have life in Him. The Eucharist became a central experience for any follower of Jesus.
The words that Jesus used became central and fundamental for the early Christians: “My flesh is real food and my blood is real drink.” If his disciples did not feed on Him, they could say or do anything they wanted, but they could never forget His words: “You will not have life in you.”
In order to have life in you, you need to feed on Jesus, to have his vital spirit, to internalize his attitudes and all his life criteria. This is the secret and the real strength of the Eucharist. Only those who are in communion with Him can really know Him and share his passion for his Father and the love for his children.
The language used by Jesus is tremendously expressive. To those who feed on Him, He promises: “He lives in me and I live in him.” Anyone who feeds on the Eucharist will realize that his relationship with Jesus is not merely external. Jesus is not a life style that can be imitated outwardly. Jesus feeds us from within.
This experience of “living in Jesus” and of allowing Jesus to live in us can totally change our faith. This mutual exchange, this complete communion, though difficult to express in words, constitutes the real relationship between a disciple and Jesus. This following of Jesus is sustained by His vital force.
The life that Jesus gives to his disciples through the Eucharist is the same life that He receives from his Father as a source of complete life. Such life is never extinguished, unlike our biological life. Hence the promise that Jesus makes to his disciples: “Anyone who eats this Bread will live forever.”
Without any doubt, the most serious sign of the crisis of our Christian faith today is having given up our Sunday Eucharist. For anyone who loves Jesus, it is really painful to see how the Sunday observance of the Holy Eucharist has lost its power of attraction. And still more painful to see how many of us within the Church, having seen this, are not able to react. WHY?

José Antonio Pagola

Gospel network BUENAS NOTICIAS
Preach the life of the Eucharist
Pass it on.

No hay comentarios:

Publicar un comentario