lunes, 9 de marzo de 2015

03/15/2015 -4st Sunday of Lent – B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre, José Antonio Pagola nos visitó en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos la conferencia:
"Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción". 
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

15-03-2015
4 Cuaresma – B
Juan 3,14-21

DIOS AMA EL MUNDO

No es una frase más. Palabras que se podrían eliminar del Evangelio, sin que nada importante cambiara. Es la afirmación que recoge el núcleo esencial de la fe cristiana. «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único». Este amor de Dios es el origen y el fundamento de nuestra esperanza.

«Dios ama el mundo». Lo ama tal como es. Inacabado e incierto. Lleno de conflictos y contradicciones. Capaz de lo mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su camino solo, perdido y desamparado. Dios lo envuelve con su amor por los cuatro costados. Esto tiene consecuencias de la máxima importancia.
1.Jesús es, antes que nada, el «regalo» que Dios ha hecho al mundo, no solo a los cristianos. Los investigadores pueden discutir sin fin sobre muchos aspectos de su figura histórica. Los teólogos pueden seguir desarrollando sus teorías más ingeniosas. Solo quien se acerca a Jesucristo como el gran regalo de Dios, puede ir descubriendo en todos sus gestos, con emoción y gozo, la cercanía de Dios a todo ser humano.
2.La razón de ser de la Iglesia, lo único que justifica su presencia en el mundo es recordar el amor de Dios. Lo ha subrayado muchas veces el Concilio Vaticano II: La Iglesia «es enviada por Cristo a manifestar y comunicar el amor de Dios a todos los hombres». Nada hay más importante. Lo primero es comunicar ese amor de Dios a todo ser humano.
3.Según el evangelista, Dios hace al mundo ese gran regalo que es Jesús, «no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él». Es muy peligroso hacer de la denuncia y la condena del mundo moderno todo un programa pastoral. Solo con el corazón lleno de amor a todos, nos podemos llamar unos a otros a la conversión. Si las personas se sienten condenadas por Dios, no les estamos transmitiendo el mensaje de Jesús sino otra cosa: tal vez, nuestro resentimiento y enojo.
4.En estos momentos en que todo parece confuso, incierto y desalentador, nada nos impide a cada uno introducir un poco de amor en el mundo. Es lo que hizo Jesús. No hay que esperar a nada. ¿Por qué no va a haber en estos momentos hombres y mujeres buenos, que introduzcan entre nosotros amor, amistad, compasión, justicia, sensibilidad y ayuda a los que sufren? Estos construyen la Iglesia de Jesús, la Iglesia del amor.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2015-03-15
Garizumako 4. Igandea – B
Joan 3,14-21

JAINKOAK MUNDUA MAITE DU

Ez da hori edozein esaldi. Ez dira Ebanjeliotik ezaba daitezkeen hitzak, garrantzizko zerbait aldatu gabe. Kristau-fedearen funtsezko muina biltzen duen baieztapena da. «Hartaraino maite izan zuen Jainkoak mundua, non bere Seme bakarra eman baitzuen». Jainkoaren maitasun horixe da gure esperantzaren jatorria eta oinarria.

«Jainkoak mundua maite du». Den bezalakoa maite du. Bukatu gabea eta ziurtasunik gabea. Gatazkaz eta kontraesanez betea. Hoberenerako eta okerrenerako gai dena. Mundu hau ez doa bera bakarrik bere bidean, ez dabil galdurik eta babesik gabe. Jainkoak bere maitasunaz inguratua du, lau aldeetarik. Inportantzia handiko ondorioak ditu horrek.
1.Jesus, beste ezer baino lehen, Jainkoak munduari, eta ez kristauei bakarrik, egin dion «erregalua» da. Ikertzaileak hor jardun daitezke ezbaian, munduaren azkeneraino, Jesusen irudi historikoaren mila alderdiren inguruan. Teologoek hor jarrai dezakete teoriarik zorrotzenak bilbatzen. Jainkoaren erregalu handitzat hartuz, Jesu Kristori hurbiltzen zaionak bakarrik aurkitu ahal izango du haren keinu guztietan, zirraraz eta pozik, Jainkoak gizakiarekiko bizi duen hurbiltasuna.
2.Hau da Elizaren izateko arrazoi bakarra, Eliza munduan izatea zuritzen duen arrazoi bakarra: Jainkoaren maitasuna gogoraraztea. Behin eta berriz errepikatu du hori Vatikano II.a kontzilioak: «gizon-emakume guztiei Jainkoaren maitasuna agertzera eta komunikatzera bidali du Kristok» Eliza. Ez da joan-etorri handiagoko gauzarik. Jainkoaren maitasun hori gizakiei adieraztea da lehenengo egitekoa.
3.Ebanjelariaren arabera, Jesus emanik Jainkoak munduari egin dion erregalu handi hori, «ez da mundua juzgatzeko, baizik haren bidez mundua salba dadin». Oso arriskutsua da mundu modernoaren salaketa eta gaitzespena egitarau pastoral bihurtzea. Guztiekiko maitasunez bihotza beterik bakarrik gonbida dezakegu elkar bihotz-berritzera. Jendeari ikusarazi nahi badiogu Jainkoak gaitzetsia dela, ez gara ari Jesusen mezua eskualdatzen, beste zerbait baizik; agian, geure erresumina eta amorrua.
4.Dena nahasia, ziurtasunik gabea eta gogo-galtzailea dela ematen duen honetan, ezerk ez digu eragozten munduan maitasun-apur bat ereitea. Horixe egin zuen Jesusek berak. Ez da zertan egon beste ezeren zain. Zergatik ez dute izan behar gaur egun gizon eta emakume onak, gure artean sufritzen ari direnekiko maitasuna, adiskidetasuna, errukia, zuzentasuna, sentiberatasuna, laguntasuna… ereingo dutenak? Horiek dira ari eraikitzen Jesusen Eliza, maitasunaren Eliza.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

15-03-2015
Diumenge 4 de Quaresma – B
Joan 3,14-21

DÉU ESTIMA EL MÓN

No és una frase més. Paraules que es podrien eliminar de l’Evangeli, sense que res important canviés. És l’afirmació que recull el nucli essencial de la fe cristiana. «Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic». Aquest amor de Déu és l’origen i el fonament de la nostra esperança.

«Déu estima el món». L’estima tal com és. Inacabat i incert. Ple de conflictes i contradiccions. Capaç del millor i del pitjor. Aquest món no recorre el seu camí sol, perdut i desemparat. Déu l’envolta amb el seu amor pels quatre costats. Això té conseqüències de la màxima importància.
1.Jesús és, primer de tot, el «regal» que Déu ha fet al món, no només als cristians. Els investigadors poden discutir sense fi sobre molts aspectes de la seva figura històrica. Els teòlegs poden seguir desenvolupant les seves teories més enginyoses. Només qui s’acosta a Jesucrist com el gran regal de Déu, pot anar descobrint en tots els seus gestos, amb emoció i goig, la proximitat de Déu a tot ésser humà.
2.La raó de ser de l’Església, l’únic que justifica la seva presència al món és recordar l’amor de Déu. Ho ha subratllat moltes vegades el Concili Vaticà II: L’Església «és enviada per Crist a manifestar i comunicar l’amor de Déu a tots els homes». No hi ha res més important. El primer és comunicar aquest amor de Déu a tot ésser humà.
3.Segons l’evangelista, Déu fa al món aquest gran regal que és Jesús, «no perquè el món fos condemnat, sinó per salvar-lo». És molt perillós fer de la denúncia i la condemna del món modern tot un programa pastoral. Només amb el cor ple d’amor a tots, ens podem cridar els uns als altres a la conversió. Si les persones se senten condemnades per Déu, no els estem transmetent el missatge de Jesús sinó una altra cosa: potser, el nostre ressentiment i enuig.
4.En aquests moments en què tot sembla confús, incert i descoratjador, res no ens impedeix a cadascú d’introduir una mica d’amor en el món. És el que va fer Jesús. No cal esperar res. Per què no hi haurà en aquests moments homes i dones bons, que introdueixin entre nosaltres amor, amistat, compassió, justícia, sensibilitat i ajuda a aquells que pateixen? Aquests construeixen l’Església de Jesús, l’Església de l’amor.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

15-03-2015
4 da Coresma – B
Xoán 3,14-21

DEUS AMA O MUNDO

Non é unha frase máis: Palabras que se poderían eliminar do evanxeo, sen que nada importante cambiase. É a afirmación que recolle o núcleo esencial da fe cristiá. «Tanto amou Deus ao mundo que entregou ao seu Fillo único». Este amor de Deus é a orixe e o fundamento da nosa esperanza.

«Deus ama o mundo». Ámao tal como é. Inacabado e incerto. Cheo de conflitos e contradicións. Capaz do mellor e do peor. Este mundo non percorre o seu camiño só, perdido e desamparado. Deus envólveo co seu amor polos catro costados. Isto ten consecuencias da máxima importancia.
1.Xesús é, antes nada, o «agasallo» que Deus fixo ao mundo, non só aos cristiáns. Os investigadores poden discutiren sen fin sobre moitos aspectos da súa figura histórica. Os teólogos poden seguiren desenvolvendo as súas teorías máis enxeñosas. Só quen se achega a Xesús Cristo como o gran agasallo de Deus, pode ir descubrindo en todos os seus xestos, con emoción e gozo, a proximidade de Deus a todo ser humano.
2.A razón de ser da Igrexa, o único que xustifica a súa presenza no mundo, é recordar o amor de Deus. Subliñouno moitas veces o Concilio Vaticano II: A Igrexa «é enviada por Cristo a manifestar e comunicar o amor de Deus a todos os homes». Nada hai máis importante. O primeiro é comunicar ese amor de Deus a todo ser humano.
3.Segundo o evanxelista, Deus faille ao mundo ese grande agasallo que é Xesús, «non para xulgar ao mundo, senón para que o mundo se salve por el». É moi perigoso facer da denuncia e a condena do mundo moderno todo un programa pastoral. Só co corazón cheo de amor a todos, podemos chamarnos uns a outros á conversión. Si as persoas se senten condenadas por Deus, non lles estamos transmitindo a mensaxe de Xesús senón outra cousa: tal vez, o noso resentimento e anoxo.
4.Nestes intres en que todo parece confuso, incerto e desalentador, nada nos impide a cada un introducirmos un pouco de amor no mundo. É o que fixo Xesús. Non hai que esperar nada. Por que non vai haber nestes momentos homes e mulleres bos, que introduzan entre nós amor, amizade, compaixón, xustiza, sensibilidade e axuda aos que sofren? Estes constrúen a Igrexa de Xesús, a Igrexa do amor.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

15-03-2015
4 Quaresima – B
Giovanni 3,14-21

DIO AMA IL MONDO

Non è una frase in più. Parole che si potrebbero eliminare dal Vangelo senza che cambi nulla di importante. È l’affermazione che contiene il nucleo essenziale della fede cristiana. «Dio ha tanto amato il monda da dare il suo Figlio unigenito». Questo amore di Dio è l’origine e il fondamento della nostra speranza.

«Dio ama il mondo». Lo ama così come è. Incompiuto e incerto. Pieno di conflitti e contraddizioni. Capace del meglio e del peggio. Questo mondo non percorre il suo cammino da solo, smarrito e abbandonato. Dio lo avvolge totalmente con il suo amore. E questo ha conseguenze della massima importanza.
1.Gesù è, prima di tutto, il «regalo» che Dio ha fatto al mondo, non solo ai cristiani. I ricercatori possono discutere all’infinito su molti aspetti della sua figura storica. I teologi possono continuare a sviluppare le loro teorie più ingegnose. Ma solo chi si accosta a Gesù Cristo come al grande regalo di Dio, può scoprire in tutti i suoi gesti, con emozione e gioia, la vicinanza di Dio a ogni essere umano.
2.La ragion d’essere della Chiesa, l’unico fatto che giustifica la sua presenza nel mondo è il ricordare l’amore di Dio. Lo ha sottolineato molte volte il Vaticano II: la Chiesa «è inviata da Cristo a manifestare e comunicare l’amore di Dio per tutti gli uomini». Nulla è più importante di questo. La prima cosa è comunicare questo amore di Dio a ogni essere umano.
3.Secondo l’evangelista, Dio fa al mondo questo grande regalo che è Gesù, «non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per messo di lui». È molto pericoloso fare della denuncia e della condanna del mondo moderno tutto un programma pastorale. Solo con il cuore pieno di amore per tutti, ci possiamo richiamare gli uni gli altri alla conversione. Se le persone si sentono condannate da Dio, non stiamo trasmettendo loro il messaggio di Gesù, ma qualcos’altro: forse il nostro risentimento e il nostro sdegno.
4.In questi tempi in cui tutto pare confuso, incerto e sconcertante, niente ci impedisce di introdurre un po’ di amore nel mondo. È quello che fece Gesù. Non c’è da attendere nulla. Perché non ci devono essere in questi momenti donne e uomini buoni, che introducano tra di noi amore, amicizia, compassione, giustizia, sensibilità e aiuto a quelli che soffrono? Questi costruiscono la Chiesa di Gesù, la Chiesa dell’amore.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

15-03-2015
4 Carême – B
Jean 3,14-21

DIEU AIME LE MONDE

Ce n’est pas une phrase de plus. Des Paroles que l’on pourrait éliminer de l’Evangile sans que rien d’important ne change. C’est l’affirmation qui renferme le cœur de la foi chrétienne. «Dieu a tellement aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils unique». Cet amour de Dieu est l’origine et le fondement de notre espérance.

«Dieu aime le monde». Il l’aime tel qu’il est. Inachevé et incertain. Plein de conflits et de contradictions. Capable du meilleur et du pire. Ce monde ne fait pas son chemin seul, perdu et désemparé. Dieu l’enveloppe entièrement de son amour. Et cela a de conséquences très importantes.
1.Jésus est avant tout le «cadeau» que Dieu a fait au monde, non seulement aux chrétiens. Les chercheurs peuvent discuter sans arrêt sur beaucoup d’aspects de sa réalité historique. Les théologiens peuvent continuer à développer leurs théories les plus subtiles. Celui-là seul qui s’approche de Jésus-Christ le considérant comme le grand cadeau de Dieu, pourra découvrir à travers ses gestes, avec joie et émotion, comment Dieu est proche de tout être humain.
2.La raison d’être de l’Eglise, le seul motif qui justifie sa présence dans le monde c’est de rappeler aux hommes l’amour de Dieu. Le Concile Vatican II l’a souligné à maintes reprises: L’Eglise «a été envoyée par le Christ pour manifester et communiquer l’amour de Dieu à tous les hommes». Rien de plus important. Communiquer cet amour de Dieu à tout être humain est sa première mission.
3.D’après l’évangéliste, Dieu a fait au monde ce grand cadeau qu’est Jésus, «non pas pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui». Ce serait extrêmement dangereux de faire de la dénonciation et de la condamnation du monde moderne, tout un programme pastoral. C’est seulement avec un cœur plein d’amour pour tous, que nous pouvons nous appeler mutuellement à la conversion. Si les personnes se sentent condamnées par Dieu, ce n’est pas le message de Jésus que nous sommes en train de leur transmettre mais toute une autre chose: peut être notre ressentiment et notre colère.
4.En ces temps où tout semble confus, incertain, décourageant, rien n’empêche chacun de nous de mettre un peu plus d’amour dans notre monde. C’est ce que Jésus a fait. Il n’y a pas à attendre. Pourquoi n’y aurait-il pas en ces temps des hommes et des femmes bons, capables de semer parmi nous l’amour, l’amitié, la compassion, la justice, la sensibilité et l’aide à l’égard de ceux qui souffrent? Ce sont eux qui construisent l’Eglise de Jésus, l’Eglise de l’amour.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

15-03-2015
4 Quaresma – B
João 3,14-21

DEUS AMA O MUNDO

Não é uma frase mais. Palavras que se poderiam eliminar do Evangelho, sem que nada importante se alterasse. É a afirmação que recolhe o núcleo essencial da fé cristã. «Tanto amou Deus ao mundo que entregou o Seu único Filho». Este amor de Deus é a origem e o fundamento da nossa esperança.

«Deus ama o mundo». Ama-o tal como é. Inacabado e incerto. Cheio de conflitos e contradições. Capaz do melhor e do pior. Este mundo não percorre o seu caminho só, perdido e desamparado. Deus envolve-o com o Seu amor por toda a parte. Este facto tem consequências da máxima importância.
1.Jesus é, antes de nada, o «presente» que Deus fez ao mundo, não só aos cristãos. Os investigadores podem discutir sem fim sobre muitos aspectos da Sua figura histórica. Os teólogos podem continuar a desenvolver as suas teorias mais engenhosas. Só quem se aproxima de Jesus Cristo como o grande presente de Deus, pode ir descobrindo em todos os Seus gestos, com emoção e satisfação, a proximidade de Deus a todos os seres humanos.
2.A razão de ser da Igreja, o único que justifica a sua presença no mundo é recordar o amor de Deus. Foi sublinhado muitas vezes pelo Vaticano II: A Igreja «é enviada por Cristo a manifestar e comunicar o amor de Deus a todos os homens». Nada há mais importante. O primeiro é comunicar esse amor de Deus a todo o ser humano.
3.Segundo o evangelista, Deus faz ao mundo esse grande presente que é Jesus, «não para julgar o mundo, mas para que o mundo se salve por ele». É muito perigoso fazer da denúncia e da condenação do mundo moderno todo um programa pastoral. Só com o coração cheio de amor a todos, nos podemos chamar uns aos outros à conversão. Se as pessoas se sentem condenadas por Deus, não lhes estamos a transmitir a mensagem de Jesus mas outra coisa: tal vez, o nosso ressentimento e desagrado.
4.Nestes momentos em que tudo parece confuso, incerto e desalentador, nada nos impede a cada um de introduzir um pouco de amor no mundo. É o que fez Jesus. Não há que esperar a ninguém. Por que não haverá nestes momentos homens e mulheres bons, que introduzam entre nós amor, amizade, compaixão, justiça, sensibilidade e ajuda aos que sofrem? Estes constroem a Igreja de Jesus, a Igreja do amor.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

03-15-2015
4th Sunday of Lent – B
John 3,14-21

GOD LOVES THE WORLD

This isn’t just one phrase more. Words that could be cut out of the Gospel without changing anything important. It’s the affirmation that gathers the essential nucleus of the Christian faith. «This is how God loved the world: he gave his only Son». This love of God is the origin and the foundation of our hope.

«God loves the world». God loves it just as it is. Unfinished and uncertain. Full of conflicts and contradictions. Capable of the best and the worst. This world doesn’t run its course alone, lost and uncared-for. God envelopes it with love through and through. This has consequences of the utmost importance.
1.Jesus is above all the «gift» that God has given to the world, not just to Christians. Researchers can endlessly debate many aspects of his historic figure. Theologians can keep on developing their more ingenious theories. Only the one who comes close to Jesus as God’s great gift can deeply and joyfully go about discovering God’s closeness to every human being in all Jesus’ gestures.
2.The Church’s reason for being, the only thing that justifies her presence in the world, is to remember God’s love. This underlies so much of the Second Vatican Council: the Church «is sent by Christ to manifest and communicate God’s love to all human beings». Nothing is more important. What is principle is to communicate that love of God to all humanity.
3.According to the Gospel writer, God gives this great gift that is Jesus to the world, «not to judge the world, but so that through him the world might be saved». It’s very dangerous to make a whole pastoral program out of denouncing and condemning the modern world. Only with a heart full of love for all can we call one another to conversion. If people feel themselves condemned by God, we are not transmitting to them Jesus’ message, but something else: maybe our own resentment and anger.
4.In these moments when everything seems confused, uncertain and discouraging, nothing stops any one of us from introducing a little bit of love in the world. That’s what Jesus did. We don’t need to wait on anyone. Why not be good men and women in these moments, introducing in our midst love, friendship, compassion, justice, sensitivity, help for those who suffer? These kinds of things build up Jesus’ Church, the Church of love.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario