lunes, 20 de junio de 2016

06-26-2016 - 13 Ordinary – C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

26-06-2016
13 Tiempo ordinario – C
Lucas 9,51-62

SIN INSTALARSE NI MIRAR ATRÁS

Seguir a Jesús es el corazón de la vida cristiana. Lo esencial. Nada hay más importante o decisivo. Precisamente por eso, Lucas describe tres pequeñas escenas para que las comunidades que lean su evangelio, tomen conciencia de que, a los ojos de Jesús, nada puede haber más urgente e inaplazable.
Jesús emplea imágenes duras y escandalosas. Se ve que quiere sacudir las conciencias. No busca más seguidores, sino seguidores más comprometidos, que le sigan sin reservas, renunciando a falsas seguridades y asumiendo las rupturas necesarias. Sus palabras plantean en el fondo una sola cuestión: ¿Qué relación queremos establecer con él quienes nos decimos seguidores suyos?
Primera escena
Uno de los que le acompañan se siente tan atraído por Jesús que, antes de que lo llame, él mismo toma la iniciativa: «Te seguiré adonde vayas». Jesús le hace tomar conciencia de lo que está diciendo: «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros nido», pero él «no tiene dónde reclinar su cabeza».
Seguir a Jesús es toda una aventura. Él no ofrece a los suyos seguridad o bienestar. No ayuda a ganar dinero o adquirir poder. Seguir a Jesús es «vivir de camino», sin instalarnos en el bienestar y sin buscar un falso refugio en la religión. Una Iglesia menos poderosa y más vulnerable no es una desgracia. Es lo mejor que nos puede suceder para purificar nuestra fe y confiar más en Jesús.
Segunda escena
Otro está dispuesto a seguirle, pero le pide cumplir primero con la obligación sagrada de «enterrar a su padre». A ningún judío puede extrañar, pues se trata de una de las obligaciones religiosas más importantes. La respuesta de Jesús es desconcertante: «Deja que los muertos entierren a sus muertos: tú vete a anunciar el reino de Dios».
Abrir caminos al reino de Dios trabajando por una vida más humana es siempre la tarea más urgente. Nada ha de retrasar nuestra decisión. Nadie nos ha de retener o frenar. Los «muertos», que no viven al servicio del reino de la vida, ya se dedicarán a otras obligaciones religiosas menos apremiantes que el reino de Dios y su justicia.
Tercera escena
A un tercero que quiere despedir a su familia antes de seguirlo, Jesús le dice: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». No es posible seguir a Jesús mirando hacia atrás. No es posible abrir caminos al reino de Dios quedándonos en el pasado. Trabajar en el proyecto del Padre pide dedicación total, confianza en el futuro de Dios y audacia para caminar tras los pasos de Jesús.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-06-26
Urteko 13. igandea – C
Lukas 9,51-62

EZ TXOKOARI LOTURIK, EZ ATZERA BEGIRA

Jesusi jarraitzea da kristau-bizitzaren bihotza. Funtsa. Ez da gauza garrantzizkoagorik edo erabakitzaileagorik. Lukasek hiru pasadizo txiki dakartza, beraren ebanjelioa irakurriko dutenak jabetu daitezen ezen, Jesusen ustez, ez dela ezer premiazkoagorik eta atzeraezinekorik.
Irudi gogorrak eta eskandalagarriak darabiltza Jesusek. Bistan da ezen jendearen kontzientzia astindu nahi duela. Ez dabil jarraitzaile gehiagoren bila, baizik jarraitzaile konprometituagoen bila: mugarik gabe jarraituko diotenak, sasi-segurtasunei uko eginez, beharrezko diren hausturak baitaratuz. Haren hitzek azken batean galdera bakar hau harrotzen dute: zein harreman ezarri nahi dugu geure burua haren jarraitzailetzat ematen dugunok?
Lehenengo pasadizoa
Bidelagun dituenetako batek halako erakarmena sentitzen du Jesusekiko, non, Jesusek deitu aurretik, bera aurreratzen baita esatera: «Jarraitu dizut noranahi zoazela». Zer esaten ari den konturatu dadin nahi du Jesusek: «Azeriek badituzte zuloak, eta hegaztiek habiak»; gizonaren semeak, berriz, «ez du burua non ezarri».
Abentura hutsa da Jesusi jarraitzea. Jesusek ez die eskaintzen bereei ez segurtasunik, ez ongizaterik. Ez die laguntzen dirua irabazten edo boterea eskuratzen. Jesusi jarraitzea «bidean bizitzea da», ongizateari lotu gabe eta erlijioan sasi-babesik bilatu gabe. Ez da zoritxarra Eliza hain boteretsua ez izatea eta zaurigarriago gertatzea. Gerta dakigukeen gauzarik hoberena da hori, geure fedea garbi egiteko eta Jesusengan konfiantza handiagoa ezartzeko.
Bigarren pasadizoa
Beste lagun bat prest da Jesusi jarraitzeko, baina lehenik eta behin betebehar erlijiosoetako bat, «bere aitari lur ematea», betetzen uzteko eskatu dio. Hori ezin gerta dakioke arrotz inongo juduri, zeren betebehar erlijioso handienetakoa baitute. Txundigarri da Jesusen erantzuna: «Utzi ezazu hildakoek beren hildakoei lur eman diezaieten: zu, zoaz Jainkoaren erregetza hots egitera».
Jainkoaren erregetzari bidea irekitzea da beti zereginik premiazkoena, bizitza gizatarragoa egite aldera. Ezerk ez dezake atzerarazi gure erabakia. Inork ez digu eutsi behar, ez galgatu. «Hildakoek», biziaren erregetzaren zerbitzura bizi ez diren haiek, jardungo dute Jainkoaren erregetza eta haren zuzentasuna bezain premiatsuak ez diren beste betebehar erlijiosoak betetzen.
Hirugarren pasadizoa
Jesusen ondoren hasi aurretik, bere familiari agur egin nahi dion hirugarren bati, hau diotso Jesusek: «Goldeari heldu eta atzera begira jartzen dena ez da gai Jainkoaren erreinurako». Ezin jarrai dakioke Jesusi atzera begira jarririk. Ezin zaio biderik ireki Jainkoaren erregetzari iraganean geldituz. Aitaren egitasmoaren arabera lan egiteak hari guztiz emanik jardutea eskatzen du, konfiantza Jainkoaren geroan jartzea, Jesusen urratsen ondoren ausardiaz bide egitea.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

26-06-2016
Diumenge 13 durant l’any – C
Lluc 9,51-62

SENSE INSTAL·LAR-SE NI MIRAR ENRERE

Seguir Jesús és el cor de la vida cristiana. L’essencial. No hi ha res més important o decisiu. Precisament per això, Lluc descriu tres petites escenes perquè les comunitats que llegeixin el seu evangeli, prenguin consciència que, als ulls de Jesús, res pot haver-hi de més urgent i inajornable.
Jesús empra imatges dures i escandaloses. Es veu que vol sacsejar les consciències. No busca més seguidors, sinó seguidors més compromesos, que el segueixin sense reserves, renunciant a falses seguretats i assumint les ruptures necessàries. Les seves paraules plantegen en el fons una sola qüestió: quina relació volem establir amb ell els qui ens diem seguidors seus?
Primera escena
Un dels que l’acompanyen se sent tan atret per Jesús que, abans que ell el cridi, pren la iniciativa pel seu compte: «Et seguiré arreu on vagis». Jesús li fa prendre consciència del que està dient: «Les guineus tenen caus, i els ocells, nius», però ell «no té on reposar el cap».
Seguir Jesús és tota una aventura. Ell no ofereix als seus seguretat o benestar. No ajuda a guanyar diners o adquirir poder. Seguir Jesús és «viure de camí», sense instal·lar-se en el benestar i sense cercar un fals refugi en la religió. Una Església menys poderosa i més vulnerable no és una desgràcia. És el millor que ens pot passar per purificar la nostra fe i confiar més en Jesús.
Segona escena
Un altre està disposat a seguir-lo, però li demana complir primer amb l’obligació sagrada de «enterrar el seu pare». A cap jueu li pot estranyar, doncs es tracta d’una de les obligacions religioses més importants. La resposta de Jesús és desconcertant: «Deixa que els morts enterrin els seus morts; tu vés i anuncia el Regne de Déu».
Obrir camins al regne de Déu treballant per una vida més humana és sempre la tasca més urgent. Res ha de retardar la nostra decisió. Ningú ens ha de retenir o frenar. Els «morts», que no viuen al servei del regne de la vida, ja es dedicaran a altres obligacions religioses menys urgents que el regne de Déu i la seva justícia.
Tercera escena
A un tercer que vol acomiadar-se de la seva família abans de seguir-lo, Jesús li diu: «Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és bo per al Regne de Déu». No és possible seguir Jesús mirant cap enrere. No es poden obrir camins al regne de Déu quedant-nos en el passat. Treballar en el projecte del Pare demana dedicació total, confiança en el futur de Déu i audàcia per caminar seguint els passos de Jesús.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

26-06-2016
13 Tempo ordinario – C
Lucas 9,51-62

SEN INSTALARSE NIN MIRAR ATRAS

Seguir a Xesús é o corazón da vida cristiá. O esencial. Nada hai máis importante ou decisivo. Precisamente por iso, Lucas describe tres pequenas escenas para que as comunidades que lean o seu evanxeo, tomen conciencia de que, aos ollos de Xesús, nada pode haber máis urxente e inaprazábel.
Xesús emprega imaxes duras e escandalosas. Vese que quere sacudir as conciencias. Non busca máis seguidores, senón seguidores máis comprometidos, que o sigan sen reservas, renunciando a falsas seguridades e asumindo as rupturas necesarias. As súas palabras suscitan no fondo unha soa cuestión: que relación queremos establecer con el quen nos dicimos seguidores seus?
Primeira escena
Un dos que o acompañan séntese tan atraído por Xesús que, antes de que o chame, el mesmo toma a iniciativa: «Seguireite onde vaias». Xesús faille tomar conciencia do que está a dicir: «As raposas teñen tobos, e os paxaros niños», pero el «non ten onde reclinar a súa cabeza».
Seguir a Xesús é toda unha aventura. El non ofrece aos seus seguridades ou benestar. Non axuda a gañar diñeiro ou adquirir poder. Seguir a Xesús é «vivir de camiño», sen instalármonos no benestar e sen buscarmos un falso refuxio na relixión. Unha Igrexa menos poderosa e máis vulnerábel non é unha desgraza. É o mellor que nos pode suceder para purificarmos a nosa fe e confiarmos máis en Xesús.
Segunda escena
Outro está disposto a seguilo, pero pídelle cumprir primeiro coa obrigación sagrada de «enterrar ao seu pai». A ningún xudeu pode estrañar, pois trátase dunha das obrigacións relixiosas máis importantes. A resposta de Xesús é desconcertante: «Deixa que os mortos enterren aos seus mortos: ti vai anunciar o reino de Deus».
Abrir camiños ao reino de Deus traballando por unha vida máis humana é sempre a tarefa máis urxente. Nada ha atrasar a nosa decisión. Ninguén nos ha reter ou frear. Os «mortos», que non viven ao servizo do reino da vida, xa se dedicarán a outras obrigacións relixiosas menos apremiantes que o reino de Deus e a súa xustiza.
Terceira escena
A un terceiro que quere despedir á súa familia antes de seguilo, Xesús dille: «O que bota man ao arado e segue mirando atrás non vale para o reino de Deus». Non é posíbel seguir a Xesús mirando cara atrás. Non é posíbel abrir camiños ao reino de Deus quedándonos no pasado. Traballar no proxecto do Pai pide dedicación total, confianza no futuro de Deus e audacia para camiñar tralos pasos de Xesús.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

26-06-2016
13 Tempo ordinario – C
Luca 9,51-62

SENZA ISTALLARSI NÉ GUARDARE INDIETRO

Seguire Gesù è il cuore della vita cristiana. L’essenziale. Non c’è nulla di più importante e decisivo. Proprio per questo Luca descrive tre piccole scene perché le comunità che leggono il suo evangelo prendano coscienza che, agli occhi di Gesù, nulla può essere più urgente e irrinunciabile.
Gesù usa immagini dure e scandalose. Si vede che vuole scuotere le coscienze. Non cerca più seguaci, ma seguaci più impegnati, che lo seguano senza riserve, rinunciando a false sicurezze e assumendo le rotture necessarie. Le sue parole pongono in fondo una sola domanda: che relazione vogliamo stabilire con lui noi che ci diciamo suoi seguaci?
Prima scena
Uno di quelli che lo accompagnano si sente tanto attratto da Gesù e, prima di essere chiamato, prende lui stesso l’iniziativa: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli fa prendere coscienza di quel che sta dicendo: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi», ma lui «non ha dove posare il capo».
Seguire Gesù è tutta un’avventura. Egli non offre ai suoi sicurezza o benessere. Non aiuta a guadagnare denaro o acquistare potere. Seguire Gesù è «vivere da pellegrini», senza istallarci nel benessere e senza cercare un falso rifugio nella religione. Una Chiesa meno potente e più vulnerabile non è una disgrazia. È il meglio che ci può accadere per purificare la nostra fede e confidare di più in Gesù.
Seconda scena
Un altro è disposto a seguirlo, ma gli chiede di adempiere prima l’obbligo sacro di «seppellire suo padre». Nessun giudeo può stupirsi, poiché si tratta di uno degli obblighi religiosi più importanti. La risposta di Gesù è sconcertante: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: tu va e annuncia il regno di Dio».
Aprire strade al regno di Dio lavorando per una vita più umana è sempre il compito più urgente. Nulla deve ritardare la nostra decisione. Nessuno ci deve trattenere o frenare. I «morti», che non vivono a servizio del regno della vita, si dedicheranno già ad altri obblighi religiosi meno urgenti del regno di Dio e della sua giustizia.
Terza scena
A un terzo che vuole congedarsi dalla sua famiglia prima di seguirlo, Gesù dice: «Chi ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro non è adatto per il regno di Dio». Non è possibile seguire Gesù guardando indietro. Non è possibile aprire strade al regno di Dio rimanendo nel passato. Lavorare nel progetto del Padre richiede dedizione totale, fiducia nel futuro di Dio e audacia per camminare dietro ai passi di Gesù.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

26-06-2016
13 Temps ordinaire – C
Luc 9,51-62

NE PAS S’INSTALLER NI REGARDER EN ARRIÈRE

Suivre Jésus est le coeur de la vie chrétienne. L’essentiel. Rien de plus important ni décisif. C’est justement pour cela que Luc décrit trois petites scènes afin que les communautés qui liront l’évangile prennent conscience de ce que, aux yeux de Jésus, rien n’est plus urgent et non ajournable.
Jésus utilise des images dures et scandaleuses. On sent qu’il veut secouer les consciences. Il ne cherche pas à augmenter le nombre d’adeptes mais des disciples plus engagés, prêts à le suivre sans réserve, à renoncer aux fausses sécurités et à assumer les ruptures nécessaires. Au fond, ses paroles ne posent qu’une seule question: quel genre de relation voulons-nous établir avec lui, nous qui nous disons ses disciples?
Première scène
Quelqu’un de sa suite se sent attiré par Jésus et avant que celui-ci ne l’appelle, il prend lui-même l’initiative: «Je te suivrai partout où tu iras». Jésus lui fait prendre conscience de ce qu’il est en train de dire: «Les renards ont des terriers et les oiseaux des nids», mais lui «n’a pas de pierre où reposer sa tête».
Suivre Jésus est toute une aventure. Ce ne sont pas la sécurité et le bien-être qu’il offre aux siens. Il n’aide pas à gagner de l’argent ni à acquérir du pouvoir. Suivre Jésus c’est «être en marche», sans s’installer dans le bien-être ni chercher dans la religion un faux refuge. Ce n’est pas un malheur qu’une Eglise moins puissante et plus vulnérable. C’est ce qui peut nous arriver de mieux afin de purifier notre foi et de faire davantage confiance à Jésus.
Deuxième scène
Un autre est prêt à le suivre, mais il lui demande de le laisser d’abord accomplir la mission sacrée «d’enterrer son père». Aucun juif ne peut s’en étonner puisqu’il s’agit d’une des obligations religieuses les plus importantes. La réponse de Jésus est déconcertante: «Laisse les morts enterrer leurs morts: toi, va annoncer le règne de Dieu».
Ouvrir des chemins au règne de Dieu en travaillant pour une vie plus humaine, est toujours la tâche la plus importante. Rien ne doit retarder notre décision. Personne ne doit nous retenir ou nous freiner. Les «morts», ceux qui ne vivent pas au service du royaume de la vie, pourront se consacrer aux autres obligations moins contraignantes que le règne de Dieu et sa justice.
Troisième scène
A un troisième qui veut prendre congé de sa famille avant de le suivre, Jésus dit: «Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu». On ne peut pas suivre Jésus en regardant en arrière. Il n’est pas possible d’ouvrir des chemins au règne de Dieu en nous installant dans le passé. Travailler au projet du Père, exige un investissement total, une grande confiance dans l’avenir de Dieu et de l’audace pour marcher sur les pas de Jésus.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

26-06-2016
13 Tempo ordinário – C
Lucas 9,51-62

SEM INSTALAR-SE NEM OLHAR PARA TRÁS

Seguir Jesus é o coração da vida cristã. O essencial. Nada há mais importante ou decisivo. Precisamente por isso, Lucas descreve três pequenas cenas para que as comunidades que leem o Seu evangelho, tomem consciência de que, aos olhos de Jesus, nada pode haver mais urgente e inadiável.
Jesus utiliza imágenes duras e escandalosas. Observa-se que quer sacudir as consciências. Não procura mais seguidores, mas seguidores mais comprometidos, que o sigam sem reservas, renunciando a falsas seguranças e assumindo as rupturas necessárias. As Suas palavras colocam no fundo uma só questão: que relação queremos estabelecer com Ele, aqueles que nos dizemos seguidores seus?
Primeira cena
Um dos que o acompanham sente-se tão atraído por Jesus que, antes que o chame, ele mesmo toma a iniciativa: «Irei seguir-te aonde quer que vás». Jesus faz-lhe tomar consciência do que está a dizer: «As raposas têm covis, e os pássaros ninho», mas ele «não tem onde reclinar a sua cabeça».
Seguir Jesus é toda uma aventura. Ele não oferece aos seus segurança ou bem-estar. Não ajuda a ganhar dinheiro ou a adquirir poder. Seguir Jesus é «viver de caminho», sem nos instalarmos no bem-estar e sem procurar um falso refúgio na religião. Uma Igreja menos poderosa e mais vulnerável não é uma desgraça. É o melhor que nos pode acontecer para purificar a nossa fé e confiar mais em Jesus.
Segunda cena
Outro está disposto a segui-Lo, mas pede-lhe para cumprir primeiro com a obrigação sagrada de «enterrar o seu pai». A nenhum judeu pode estranhar, pois trata-se de uma das obrigações religiosas mais importantes. A resposta de Jesus é desconcertante: «Deixa que os mortos enterrem os seus mortos: tu, vai anunciar o reino de Deus».
Abrir caminhos ao reino de Deus trabalhando por uma vida mais humana é sempre a tarefa mais urgente. Nada debe atrasar a nossa decisão. Ninguém nos deve reter ou travar. Os «mortos», que não vivem ao serviço do reino da vida, já se dedicaram a outras obrigações religiosas menos prementes que o reino de Deus e da sua justiça.
Terceira cena
A um terceiro que quer despedir-se da sua família antes de segui-Lo, Jesus diz-lhe: «O que agarra o arado e continua a olhar para trás não serve para o reino de Deus». Não é possível seguir Jesus olhando para trás. Não é possível abrir caminhos para o reino de Deus ficando no passado. Trabalhar no projeto do Pai requer dedicação total, confiança no futuro de Deus e audácia para caminhar atrás dos passos de Jesus.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

06-26-2016
13 Ordinary – C
Luke 9,51-62

DON’T SETTLE DOWN OR LOOK BACK

To follow Jesus is the heart of Christian life. What’s essential. Nothing more important or decisive. That’s exactly why Luke describes three small scenes for the communities that read his Gospel: they make us aware that in Jesus’ eyes nothing can be more urgent and irreplaceable.
Jesus employs hard and scandalous images. It’s clear that he wants to shake up our conscience. He doesn’t seek more followers, as much as followers who are more committed, who follow him unreservedly, renouncing false security and taking on necessary changes. His words plant deeply just one question: what relationship do we want to establish with him, we who claim to be his followers?
First scene
One of those who accompany him feels so drawn to Jesus that before he’s even called, he takes the initiative himself: «I will follow you wherever you go». Jesus makes him aware of what he’s saying: «Foxes have holes and the birds of the air their nests”, but he “has nowhere to lay his head».
To follow Jesus is a full-fledged adventure. He offers his own neither security nor well-being. He doesn’t help them make money or acquire power. To follow Jesus is «to live on the road», without settling down in well-being and without seeking false refuge in religion. A Church that is less powerful and more vulnerable isn’t a disgrace. It’s the best that can happen to us in order to purify our faith and trust more in Jesus.
Second scene
Another is ready to follow him, but asks first to fulfill the sacred obligation of «burying his father». This couldn’t surprise any Jewish person, since it involves one of the most important religious obligations. Jesus’ response is unsettling: «Leave the dead to bury their dead: your duty is to go and spread the news of God’s Reign».
To open up paths to God’s Reign by working for a more human life is always the most urgent task. Nothing should affect our decision. No one must hold us back or stop us. The «dead», who don’t live at the service of the Reign of life, will already be dedicated to other religious obligations less valuable than God’s Reign and God’s justice.
Third scene
To another person who wants to say goodbye to his family before following him, Jesus says: «Once the hand is laid on the plough, no one who looks back is fit for God’s Reign». It’s not possible to follow Jesus as we look back. It’s not possible to open up paths to God’s Reign staying in the past. To work on the Father’s project asks complete dedication, trust in God’s future, and boldness to walk in Jesus’ footsteps.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario