martes, 19 de diciembre de 2017

12-25-2017 - Christmas – B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA – ES

25-12-2017
Natividad del Señor – B
Lucas 2,1-14

EN UN PESEBRE

Según el relato de Lucas, es el mensaje del ángel a los pastores el que nos ofrece las claves para leer desde la fe el misterio que se encierra en un niño nacido en extrañas circunstancias en las afueras de Belén.

Es de noche. Una claridad desconocida ilumina las tinieblas que cubren Belén. La luz no desciende sobre el lugar donde se encuentra el niño, sino que envuelve a los pastores que escuchan el mensaje. El niño queda oculto en la oscuridad, en un lugar desconocido. Es necesario hacer un esfuerzo para descubrirlo.

Estas son las primeras palabras que hemos de escuchar: «No temáis. Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo». Es algo muy grande lo que ha sucedido. Todos tenemos motivo para alegrarnos. Ese niño no es de María y José. Nos ha nacido a todos. No es solo de unos privilegiados. Es para toda la gente.

Los cristianos no hemos de acaparar estas fiestas. Jesús es de quienes lo siguen con fe y de quienes lo han olvidado, de quienes confían en Dios y de los que dudan de todo. Nadie está solo frente a sus miedos. Nadie está solo en su soledad. Hay Alguien que piensa en nosotros.

Así lo proclama el mensajero: «Os ha nacido hoy un Salvador: el Mesías, el Señor». No es el hijo del emperador Augusto, dominador del mundo, celebrado como salvador y portador de la paz gracias al poder de sus legiones. El nacimiento de un poderoso no es buena noticia en un mundo donde los débiles son víctima de toda clase de abusos.

Este niño nace en un pueblo sometido al Imperio. No tiene ciudadanía romana. Nadie espera en Roma su nacimiento. Pero es el Salvador que necesitamos. No estará al servicio de ningún César. No trabajará para ningún imperio. Es el Hijo de Dios que se hace hombre. Solo buscará el reino de de su Padre y su justicia. Vivirá para hacer la vida más humana. En él encontrará este mundo injusto la salvación de Dios.

¿Dónde está este niño? ¿Cómo lo podemos reconocer? Así dice el mensajero: «Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». El niño ha nacido como un excluido. Sus padres no le han podido encontrar un lugar acogedor. Su madre le ha dado a luz sin ayuda de nadie. Ella misma se ha valido como ha podido para envolverlo en pañales y acostarlo en un pesebre.

En este pesebre comienza Dios su aventura entre los hombres. No le encontraremos entre los poderosos, sino en los débiles. No está en lo grande y espectacular, sino en lo pobre y pequeño. Vayamos a Belén; volvamos a las raíces de nuestra fe. Busquemos a Dios donde se ha encarnado.

José Antonio Pagola

HOMILIA – EU

2017-12-25
Jaunaren Jaiotza (Eguberri) – B
Lukas 2,1-14

GANBELA BATEAN

Lukasen kontaeraren arabera, Aingeruak artzainei ekarritako mezuak eskaintzen digu giltza gaurko misterio hau fedetik irakurri ahal izateko; alegia, Betleemetik kanpo inguruabar arraroetan jaio den haurraren misterioa irakurtzeko.

Gaua da. Argi ezezagun batek egiten du dirdira, Betleem estaltzen duen ilunean. Argia ez da jaitsi haurra dagoen lekura, baizik eta haren mezua entzuten ari diren artzainak bildu ditu. Haurra ezkutuan dago ilunpean, leku ezezagun batean. Ahalegin bat egin beharra da hura aurkitzeko.

Hona entzun behar ditugun lehenengo hitzak: «Ez beldur izan. Berri ona dakarkizuet: poz handia herri guztiarentzat». Egundoko gauza da gertatu dena. Guztiok dugu alaitzeko arrazoia. Haur hori ez da Mariarena eta Joserena. Guztiontzat jaio da. Ez da jende pribilegiatu batena. Jende guztiarentzat da.

Kristauek ez genituzke hartu behar jai hauek geureak bailiran. Fedez jarraitu diotenena da Jesus eta hartaz ahaztu direnena, Jainkoagan konfiantza dutenena eta dena koloka jarri dutenena. Inor ez dago bakarrik bere beldurren aurrean. Inor ez dago bakarrik bere bakardadean. Bada gu guztiok gogoan gaituen norbait.

Horixe aldarrikatu du mezulariak: «Salbatzailea jaio zaigu gaur; Mesias, Jauna». Ez da Augusto enperadorearen semea, mundua dominatzen duen horrena, ez da jendeak salbatzailetzat eta bere soldadu-legioen bidez bakearen ekarletzat hartu duen horrena. Boteretsu baten jaiotza ez da berri on, jende ahula abusu-mota guztien biktima den munduan.

Inperioak mendean duen herri batean jaio da haur hau. Ez da erromatar hiritarra. Inor ez dago Erroman haur hau jaio zain. Baina behar dugun salbatzailea da. Ez da jarriko inongo Zesarren zerbitzura. Ez du lan egingo inongo inperiorentzat. Gizon egin den Jainkoaren Semea da. Soilik, Jainkoaren erregetza bilatuko du eta haren zuzentasuna. Bizitza gizatarrago egiteko biziko da. Honengan aurkituko du gure mundu zuzengabe honek Jainkoaren salbazioa.

Non dago, ordea, haur hau? Nola antzeman ahal diogu? Hona zer dioen mezulariak: «Hona seinalea: haur bat aurkituko duzue, oihaletan bildua, ganbela batean etzana». Zokoratu bat bezala jaio da haur hau. Gurasoek ezin aurkitu izan diote leku erosorik. Inoren laguntzarik gabe munduratu du amak. Bera bakarrik baliatu da ama, ahal bezala, haurra oihaletan bildu eta ganbelan etzateko.

Ganbela honetan hasi du Jainkoak bere abentura, gizakion artean. Ez dugu aurkituko boteretsuen artean, baizik ahulen artean. Ez dago gauza handi-mandi eta ikusgarrietan, baizik eta gauza pobre eta xumeetan. Goazen Betleemera; itzul gaitezen geure fedearen sustraietara. Bila dezagun Jainkoa haragi egin den leku hartan.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA – CA

25-12-2017
Nadal – B
Lluc 2,1-14

EN UNA MENJADORA

Segons el relat de Lluc, és el missatge de l’àngel als pastors el que ens ofereix les claus per llegir des de la fe el misteri contingut en un nen nascut en estranyes circumstàncies als afores de Betlem.

És de nit. Una claredat desconeguda il·lumina les tenebres que cobreixen Betlem. La llum no baixa sobre el lloc on es troba el nen, sinó que envolta els pastors que senten el missatge. El nen queda ocult en la foscor, en un lloc desconegut. Cal fer un esforç per descobrir-lo.

Aquestes són les primeres paraules que hem d’escoltar: «No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria». És una cosa molt gran el que ha succeït. Tots tenim motiu per alegrar-nos-en. Aquest nen no és de Maria i de Josep. Ens ha nascut a tots. No és només d’uns privilegiats. És per a tothom.

Els cristians no hem d’acaparar aquestes festes. Jesús és dels que el segueixen amb fe i dels que l’han oblidat, dels que confien en Déu i dels que dubten de tot. Ningú està sol davant les seves pors. Ningú està sol en la seva solitud. Hi ha Algú que pensa en nosaltres.

Així ho proclama el missatger: «Avui us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor». No és el fill de l’emperador August, dominador del món, celebrat com a salvador i portador de la pau gràcies al poder de les seves legions. El naixement d’un poderós no és bona notícia en un món on els febles són víctimes de tota mena d’abusos.

Aquest nen neix en un poble sotmès a l’Imperi. No té ciutadania romana. Ningú espera a Roma el seu naixement. Però és el Salvador que necessitem. No estarà al servei de cap César. No treballarà per a cap imperi. És el Fill de Déu que es fa home. Només buscarà el regne del seu Pare i la seva justícia. Viurà per fer la vida més humana. En ell hi trobarà aquest món injust la salvació de Déu.

On és aquest nen? Com el podem reconèixer? Això diu el missatger: «Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora». El nen ha nascut com un exclòs. Els seus pares no li han pogut trobar un lloc acollidor. La seva mare l’ha infantat sense ajuda de ningú. Ella mateixa s’ha valgut com ha pogut per embolicar-lo en bolquers i ajeure’l en una menjadora.

En aquesta menjadora comença Déu la seva aventura entre els homes. No el trobarem entre els poderosos, sinó en els febles. No és en les grandeses i l’espectacularitat, sinó en el pobre i petit. Anem a Betlem; tornem a les arrels de la nostra fe. Cerquem Déu allà on s’ha encarnat.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA – GL

25-12-2017
Natividade do Señor – B
Lucas 2,1-14

NUN PRESEBE

Segundo o relato de Lucas, a mensaxe do anxo aos pastores é quen nos ofrece as claves para ler desde a fe o misterio que se encerra nun neno nado en estrañas circunstancias nas contornas de Belén.

É noite. Unha claridade descoñecida ilumina as tebras que cobren Belén. A luz non descende sobre o lugar onde se atopa o neno, senón que envolve aos pastores que escoitan a mensaxe. O neno fica oculto na escuridade, nun lugar descoñecido. É necesario facermos un esforzo para descubrilo.

Estas son as primeiras palabras que temos de escoitar: «Non temades. Anúnciovos unha grande alegría, que será para todo o pobo». É algo moi grande o que sucedeu. Todos temos motivo para alegrármonos. Ese neno non é de María e Xosé. Naceunos a todos. Non é só duns privilexiados. É para toda a xente.

Os cristiáns non temos de acapararmos estas festas. Xesús é dos que o seguen con fe e dos que o esqueceron, de quen confían en Deus e dos que dubidan de todo. Ninguén está só fronte aos seus medos. Ninguén está só na súa soidade. Hai Alguén que pensa en nós.

Así o proclama o mensaxeiro: «Naceuvos hoxe un Salvador: o Mesías, o Señor». Non é o fillo do emperador Augusto, dominador do mundo, celebrado como salvador e portador da paz grazas ao poder das súas lexións. O nacemento dun poderoso non é unha boa noticia nun mundo onde os débiles son vítima de toda clase de abusos.

Este neno nace nun pobo sometido ao Imperio. Non ten cidadanía romana. Ninguén espera en Roma o seu nacemento. Pero é o Salvador que necesitamos. Non estará ao servizo de ningún César. Non traballará para ningún imperio. É o Fillo de Deus que se fai home. Só buscará o reino do seu Pai e a súa xustiza. Vivirá para facer a vida máis humana. Nel atopará este mundo inxusto a salvación de Deus.

Onde está este neno? Como o podemos recoñecer? Así di o mensaxeiro: «Isto serviravos de sinal: atoparedes un neno envolto en capizos e deitado nunha manxadoira». O neno naceu coma un excluído. Os seus pais non lle puideron atopar un lugar acolledor. A súa nai deu a luz sen axuda de ninguén. Ela mesma valeuse como puido para envolvelo en capizos e deitalo nunha manxadoira.

Neste presebe comeza Deus a súa aventura entre os homes. Non o atoparemos entre os poderosos, senón nos débiles. Non está no grandioso e espectacular, senón no pobre e o pequeno. Vaiamos a Belén; volvamos ás raíces da nosa fe. Busquemos a Deus onde se encarnou.


José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA –IT

25-12-2017
Natale del Signore – B
Luca 2,1-14

IN UNA MANGIATOIA

Secondo il racconto di Luca è il messaggio dell’Angelo ai pastori quello che ci offre la chiave per leggere, a partire dalla fede, il mistero racchiuso in un bimbo nato in strane circostanze nella periferia di Betlemme.

È notte. Un chiarore sconosciuto illumina le tenebre che coprono Betlemme. La luce non discende sul luogo dove si trova il bambino, ma avvolge i pastori che ascoltano il messaggio. Il bambino resta nascosto nell’oscurità, in un luogo sconosciuto. È necessario fare uno sforzo per scoprirlo.

Queste sono le prime parole che dobbiamo ascoltare: «Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo». È qualcosa di molto grande quello che è accaduto. Tutti abbiamo motivo per rallegrarci. Questo bambino non è di Maria e di Giuseppe. È nato a tutti. Non è solo di alcuni privilegiati. È per tutti.

Noi cristiani non dobbiamo accaparrarci queste feste. Gesù è di coloro che lo seguono con fede e di quelli che lo hanno dimenticato, di quelli che confidano in Dio e di quelli che dubitano di tutto. Nessuno è solo di fronte alle sue paure. Nessuno è solo nella sua solitudine. C’è Qualcuno che pensa a noi.

Così proclama il messaggero: «Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore». Non è il figlio dell’imperatore Augusto, dominatore del mondo, celebrato come salvatore e portatore della pace grazie al potere delle sue legioni. La nascita di un potente non è buona notizia in un mondo dove i deboli sono vittime di ogni sorta di abusi.

Questo bambino nasce in un popolo sottomesso all’Impero. Non ha la cittadinanza romana. A Roma nessuno aspetta la sua nascita. Ma è il Salvatore di cui abbiamo bisogno. Non sarà a servizio di nessun Cesare. Non lavorerà per nessun impero. È il Figlio di Dio che si fa uomo. Cercherà soltanto il Regno di suo Padre e la sua giustizia. Vivrà per rendere la vita più umana. In lui questo mondo ingiusto troverà la salvezza di Dio.

Dov’è questo bambino? Come lo si può riconoscere? Così dice il messaggero: «Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».

Il bambino è nato come un escluso. I suoi genitori non gli hanno potuto trovare un luogo accogliente. Sua madre lo ha dato alla luce senza l’aiuto di nessuno. Lei stessa si è data da fare, come ha potuto, per avvolgerlo in fasce e adagiarlo in una mangiatoia.

In questa mangiatoia Dio inizia la sua avventura fra gli uomini. Non lo troveremo tra i potenti, ma tra i deboli. Non è nelle cose grandi e spettacolari, ma nelle povere e piccole. Andiamo a Betlemme; torniamo alle radici della nostra fede. Cerchiamo Dio dove si è incarnato.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA – FR

25-12-2017
Nativité du Seigneur – B
Luc 2,1-14

DANS UNE MANGEOIRE

Selon le récit de Luc, c’est le message de l’ange aux bergers qui nous offre les clés pour lire dans la foi le mystère caché dans un enfant né dans des circonstances étranges aux alentours de Bethléem.

Il fait nuit. Une clarté inconnue éclaire les ténèbres qui couvrent Bethléem. La lumière ne descend pas sur le lieu où se trouve l’enfant, mais elle couvre les bergers qui entendent le message. L’enfant reste caché dans l’obscurité, dans un lieu inconnu. Il faut faire un effort pour le découvrir.

Voici les premières paroles que nous devons entendre: «Ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple». Quelque chose d’extraordinaire est arrivé. C’est un motif de réjouissance pour tous. Cet enfant n’est pas à Marie et à Joseph. Il est né pour nous tous. Il n’appartient pas seulement à quelques privilégiés. Il est pour tous.

Nous, chrétiens, nous ne devons pas accaparer ces fêtes. Jésus est à ceux qui le suivent avec foi et à ceux qui l’ont oublié; à ceux qui ont confiance en Dieu et à ceux qui doutent de tout. Personne n’est seul face à ses peurs. Personne ne reste seul dans sa solitude. Il y a quelqu’un qui pense à nous.

C’est ce que proclame le messager: «Aujourd’hui un Sauveur vous est né: le Messie, le Seigneur». Ce n’est pas le fils de l’empereur Auguste, dominateur du monde, célébré comme un sauveur et porteur de la paix grâce au pouvoir de ses légions. La naissance d’un être puissant n’est pas une bonne nouvelle dans un monde où les faibles sont les victimes de toute sorte d’abus.

Cet enfant naît dans un peuple soumis à l’Empire. Il n’a pas la citoyenneté romaine. Personne à Rome n’attend sa naissance. Mais c’est lui le Sauveur dont nous avons besoin. Il ne sera au service d’aucun César. Il ne travaillera pour aucun empire. C’est le Fils de Dieu fait homme. Il ne cherchera que le royaume de son Père et sa justice. Il vivra pour rendre la vie plus humaine. C’est en lui que ce monde injuste trouvera le salut de Dieu.

Où se trouve-t-il, cet enfant? Comment le reconnaître? Voici ce que dit le messager: «Voilà le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire». L’enfant est né comme un exclu. Ses parents n’ont pu lui trouver un lieu accueillant. Sa mère l’a mis au monde sans l’aide de personne. Elle-même a dû s’arranger comme elle a pu pour l’envelopper de langes et le coucher dans une mangeoire.

C’est dans cette étable que Dieu commence son aventure parmi les hommes. On ne le trouvera pas parmi les puissants mais parmi les faibles. Il n’est pas dans ce qui est grand et spectaculaire mais dans ce qui est pauvre et petit. Allons à Bethléem; revenons aux racines de notre foi. Cherchons Dieu là où il s’est incarné.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna


HOMILIA – PT

25-12-2017
Natividade do Senhor – B
Lucas 2,1-14

NUM CASEBRE

Segundo o relato de Lucas, é a mensagem do anjo aos pastores que nos oferece a chave para ler a partir da fé o mistério que rodeia um menino nascido em estranhas circunstâncias nos arredores de Belém.

É de noite. Uma claridade desconhecida ilumina as trevas que cobrem Belém. A luz não desce sobre o lugar onde se encontra o menino, mas envolve os pastores que escutam a mensagem. O menino fica oculto na obscuridade, num lugar desconhecido. É necessário fazer um esforço para o descobrir.

Estas são as primeiras palavras que temos de escutar: «Não temais. Anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo». É algo muito grande o que sucedeu. Todos temos motivo para nos alegrarmos. Esse menino não é de Maria e José. Nasceu para todos nós. Não é só de uns privilegiados. É para toda a gente.

Os cristãos, não temos de monopolizar estas festas. Jesus é de quem o segue com fé e de quem o esqueceu, de quem confia em Deus e dos que duvidam de tudo. Ninguém está só frente aos seus medos. Ninguém está só na sua solidão. Há Alguém que pensa em nós.

Assim o proclama o mensageiro: «Nasceu hoje o Salvador: o Messias, o Senhor». Não é o filho do imperador Augusto, dominador do mundo, celebrado como salvador e portador da paz graças ao poder das suas legiões. O nascimento de um poderoso não é uma boa nova num mundo onde os débeis são vítimas de toda a classe de abusos.

Este menino nasce num povoado submetido ao Império. Não tem cidadania romana. Ninguém espera em Roma o Seu nascimento. Mas é o Salvador que necessitamos. Não estará ao serviço de nenhum César. Não trabalhará para nenhum império. É o Filho de Deus que se faz homem. Só procurará o reino do Seu Pai e a Sua justiça. Viverá para tornar a vida mais humana. Nele, encontrará este mundo injusto a salvação de Deus.

Onde está este menino? Como o podemos reconhecer? Assim diz o mensageiro: «Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em panos e deitado num casebre». O menino nasceu como um excluído. Os Seus pais não Lhe puderam encontrar um lugar acolhedor. A Sua mãe deu à luz sem a ajuda de ninguém. Ela mesma fez o que pode para envolve-lo em panos e deita-lo num casebre.

Neste casebre começa Deus a Sua aventura entre os homens. Não o encontraremos entre os poderosos, mas entre os débeis. No está no grande e espectacular, mas no pobre e pequeno. Vamos a Belém; voltemos às raízes da nossa fé. Procuremos Deus onde encarnou.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA – EN

12-25-2017
Christmas – B
Luke 2,1-14

IN A MANGER

According to Luke’s account, it’s the angel’s message to the shepherds that gives us the key to read, in the light of faith, the mystery that is enfolded in a child born in strange circumstances outside of Bethlehem.

It’s night. An unknown brightness illuminates the darkness that covers Bethlehem. The light doesn’t come down over the place where the child is to be found, but instead surrounds the shepherds who hear the message. The child remains hidden in obscurity, in an unknown place. It’s necessary to make some effort to discover him.

These are the first words we need to hear: «Do not be afraid. Look, I bring you news of great joy, a joy to be shared by the whole people». It’s something really big that’s happening. All of us have reason to rejoice. That child doesn’t belong to Mary and Joseph. He’s been born for all of us. He doesn’t belong to just a few privileged people. He’s for all people.

We Christians mustn’t hoard these celebrations. Jesus belongs to those who follow him with faith and those who have forgotten him, those who trust in God and those who doubt everything. No one is alone with their fears. No one is alone in their loneliness. There’s Someone who’s thinking of us.

That’s what the messenger proclaims: «Today a Savior has been born to you; he is Christ the Lord». He’s not the son of the emperor Augustus, ruler of the world, celebrated as savior and bringer of peace, thanks to the power of his armies. The birth of someone powerful isn’t good news in a world where the weak are victims of every kind of abuse.

This child is born in a people subjected to the Empire. He has no Roman citizenship. No one in Rome awaits his birth. But he is the Savior we need. He won’t be in service to any Caesar. He won’t work for any empire. He’s the Son of God who’s become human. He will only seek the reign of his Father and God’s justice. He will live in order to make life more human. In him the unjust world will find God’s salvation.

Where is this child? How can we recognize him? Thus says the messenger: «And here is a sign for you: you will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger». The child has been born as an outcast. His parents weren’t able to find a welcoming place. His mother gave birth to him without anyone’s help. She herself did as best she could to wrap him in swaddling clothes and lay him in a manger.

In this manger begins God’s adventure among us. We won’t find God among the powerful, but in the weak. God isn’t in the grand and spectacular, but in the poor and the little one. Let’s go to Bethlehem; let’s return to the roots of our faith. Let’s seek God where God has become incarnate.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario