lunes, 28 de abril de 2014

05/04/2014 - 3nd Sunday of Easter (A)

Inicio (Página inicial del blog de la Iglesia de Sopelana)
Jose Antonio Pagolaren Homiliak (Jose Antonio Pagolaren Homiliaren horria)
Homilias de Jose Antonio Pagola (Página Homilias de Jose Antonio Pagola)
Videos de conferencias de Jose Antonio Pagola (Página Conferencias de Jose Antonio Pagola)
Jose Antonio Pagolaren homiliak hainbat hizkuntzetan
Homilias de José Antonio Pagola en diferantes idiomas
Jose Antonio Pagola homilies in different languages
------------------------------------------------------------------------------------------------


HOMILIA - ES

4 de mayo de 2014
3 Pascua (A)
Lucas 24, 13-35

ACOGER LA FUERZA DEL EVANGELIO

Dos discípulos de Jesús se van alejando de Jerusalén. Caminan tristes y desolados. En su corazón se ha apagado la esperanza que habían puesto en Jesús, cuando lo han visto morir en la cruz. Sin embargo, continúan pensando en él. No lo pueden olvidar. ¿Habrá sido todo una ilusión?
Mientras conversan y discuten de todo lo vivido, Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos. Sin embargo, los discípulos no lo reconocen. Aquel Jesús en el que tanto habían confiado y al que habían amado tal vez con pasión, les parece ahora un caminante extraño.
Jesús se une a su conversación. Los caminantes lo escuchan primero sorprendidos, pero poco a poco algo se va despertando en su corazón. No saben exactamente qué. Más tarde dirán: “¿No estaba ardiendo nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?”
Los caminantes se sienten atraídos por las palabras de Jesús. Llega un momento en que necesitan su compañía. No quieren dejarlo marchar: “Quédate con nosotros”. Durante la cena, se les abrirán los ojos y lo reconocerán. Este es el primer mensaje del relato: Cuando acogemos a Jesús como compañero de camino, sus palabras pueden despertar en nosotros la esperanza perdida.
Durante estos años, muchas personas han perdido su confianza en Jesús. Poco a poco, se les ha convertido en un personaje extraño e irreconocible. Todo lo que saben de él es lo que pueden reconstruir, de manera parcial y fragmentaria, a partir de lo que han escuchado a predicadores y catequistas.
Sin duda, la homilía de los domingos cumple una tarea insustituible, pero resulta claramente insuficiente para que las personas de hoy puedan entrar en contacto directo y vivo con el Evangelio. Tal como se lleva a cabo, ante un pueblo que ha de permanecer mudo, sin exponer sus inquietudes, interrogantes y problemas, es difícil que logre regenerar la fe vacilante de tantas personas que buscan, a veces sin saberlo, encontrarse con Jesús.
¿No ha llegado el momento de instaurar, fuera del contexto de la liturgia dominical, un espacio nuevo y diferente para escuchar juntos el Evangelio de Jesús? ¿Por qué no reunirnos laicos y presbíteros, mujeres y hombres, cristianos convencidos y personas que se interesan por la fe, a escuchar, compartir, dialogar y acoger el Evangelio de Jesús?
Hemos de dar al Evangelio la oportunidad de entrar con toda su fuerza transformadora en contacto directo e inmediato con los problemas, crisis, miedos y esperanzas de la gente de hoy. Pronto será demasiado tarde para recuperar entre nosotros la frescura original del Evangelio.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Difunde la fuerza transformadora del Evangelio.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko maiatzaren 4a
Pazkoaldiko 3. igandea A
Lukas 24,13-35

HARRERA EGIN EBANJELIOAREN INDARRARI

Jesusen ikasleetarik bi Jerusalemdik kanpora doaz. Triste eta lur jota. Bihotzean itzali egin zaie Jesusengan jarria zuten esperantza, gurutzean hiltzen ikusi baitute. Halaz guztiz, hartaz gogoeta egiten jarraitzen dute. Ezin ahaztu hartaz. Amets hutsa izan ote da guztia?
Bizi izan duten guztiaz hizketan eta eztabaidan ari direla, Jesus hurbildu zaie eta bidelagun dute. Alabaina, ikasleek ez diote antzeman. Halako konfiantza eskaini zioten eta hain sutsuki maite zuten Jesus hura, bidaiari arrotz bat dela uste dute.
Jesusek bat egin du haiekin solasean. Hasieran, harriturik entzun diote ikasleek; pixkana, ordea, zerbait ari zaie sortzen bihotzean. Ez dakite zehatz zer den. Geroago esango dute: «Ez ote genuen bihotza sutan, bidean mintzo zitzaigunean?»
Eta Jesusen hitzen erakarmena sentitu dute bidaiariek. Halako batean, haren lagunartea beharrezko sentitu dute. Ez diote utzi nahi alde egiten: «Geldi zaitez gurekin». Afarikoan, begiak irekiko zaizkie eta antzemango diote. Segidako hau da kontakizun honen lehen mezua: Jesus bidelagun onartzen dugunean, haren hitzek iratzar dezakete gugan galdua genuen esperantza.
Urte hauetan, jende askok du galdu Jesusekiko konfiantza. Apurka-apurka, pertsonaia arrotz eta antzeman ezineko bihurtu zaio Jesus. Hartaz dakiten guztia, predikariei eta katekistei entzun izan dieten hartatik, erdizka eta puskaka, berreraiki dezaketen apurra da.
Dudarik gabe, iganderoko homiliak zeregin ordezkaezina betetzen du; baina ez da aski, bistan da, gaur egungo jendea Ebanjelioarekin zuzeneko harreman biziak izatera iristeko. Homilia mutu egon behar izaten duen herriaren aurrean egiten da, bere kezkak, galderak eta problemak adierazko modurik ez duela; horrela, nekez iritsiko du koloka den fedea biziberritzea, batzuetan ezjakinean, Jesusen bila dabilen hainbat eta hainbat jenderengan.
Ez ote da iritsia momentua, Jesusen Ebanjelioa elkarrekin entzuteko, eremu berri eta desberdin bat sortzeko, igandeko liturgiaren testuingurutik aparte? Zergatik ez elkartu laiko eta apaiz, emakume eta gizonezko, kristau konbentzitu eta fedeaz kezka duen jende, Jesusen Ebanjelioa entzutera, partekatzera, hartaz elkarrekin hitz egin eta hari harrera egitera?
Ebanjelioari aukera eman beharrean gara, bere indar eraldatzaile guztiaz zuzeneko eta ondoz ondo harremanak izan ahal ditzan gaur egungo jendearen problema, krisi, beldur eta esperantzekin. Laster beranduegi izango da Ebanjelioaren jatorrizko freskotasuna berreskuratzeko.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Zabaldu Ebanjelioaren indar eraldatzailea.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

4 de maig de 2014
Diumenge III de Pasqua (A)
Lluc 24, 13-35

ACOLLIR LA FORÇA DE L'EVANGELI

Dos deixebles de Jesús van allunyant-se de Jerusalem. Caminen tristos i desolats. En el seu cor s'ha apagat l'esperança que havien posat en Jesús, en veure'l morir a la creu. No obstant això, continuen pensant en ell. No el poden oblidar. Haurà estat tot una il•lusió?
Mentre conversen i discuteixen de tot el viscut, Jesús s'acosta i es posa a caminar amb ells. No obstant això, els deixebles no el reconeixen. Aquell Jesús en el qual tant havien confiat i que havien estimat potser amb passió, els sembla ara un caminant estrany.
Jesús s'uneix a la seva conversa. Els caminants l'escolten primer sorpresos, però a poc a poc alguna cosa es va despertant en el seu cor. No saben exactament què. Més tard diran: "No és veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí?"
Els caminants se senten atrets per les paraules de Jesús. Arriba un moment en que necessiten la seva companyia. No volen deixar-lo marxar: "Queda't amb nosaltres". Durant el sopar, se'ls obriran els ulls i el reconeixeran. Aquest és el primer missatge del relat: Quan acollim Jesús com a company de camí, les seves paraules poden despertar en nosaltres l'esperança perduda.
Durant aquests anys, moltes persones han perdut la confiança en Jesús. A poc a poc, se'ls ha convertit en un personatge estrany i irreconeixible. Tot el que saben d'ell és el que poden reconstruir, de manera parcial i fragmentària, a partir del que han escoltat de predicadors i catequistes.
Sens dubte, l'homilia dels diumenges compleix una tasca insubstituïble, però resulta clarament insuficient perquè les persones d'avui puguin entrar en contacte directe i viu amb l'Evangeli. Tal com es porta a terme, davant d'un poble que ha de romandre mut, sense exposar les seves inquietuds, interrogants i problemes, és difícil que aconsegueixi regenerar la fe vacil•lant de tantes persones que cerquen, de vegades sense saber-ho, trobar-se amb Jesús.
No ha arribat el moment d'instaurar, fora del context de la litúrgia dominical, un espai nou i diferent per escoltar junts l'Evangeli de Jesús? Per què no reunir-nos laics i preveres, dones i homes, cristians convençuts i persones que s'interessen per la fe, per escoltar, compartir, dialogar i acollir l'Evangeli de Jesús?
Hem de donar a l'Evangeli l'oportunitat d'entrar amb tota la seva força transformadora en contacte directe i immediat amb els problemes, crisis, pors i esperances de la gent d'avui. Aviat serà massa tard per recuperar entre nosaltres la frescor original de l'Evangeli.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Difon la força transformadora de l'Evangeli.
Passa-ho!


HOMILIA - GL

DOMINGO: 04-05-2014.
3º da Pascua (A).
Lc 24, 13-35.

ACOLLER A FORZA DO EVANXEO

Dous discípulos de Xesús vanse afastando de Xerusalén. Camiñan tristes e abatidos. No seu corazón apagouse a esperanza que puxeran en Xesús, cando o viron morrer na cruz. Con todo, continúan pensando nel. Non o poden esquecer. Sería todo unha ilusión?
Mentres conversan e discuten de todo o vivido, Xesús achégase e ponse a camiñar con eles. Con todo, os discípulos non o recoñecen. Aquel Xesús no que tanto confiaran e ao que amaran talvez con paixón, parécelles agora un camiñante estraño.
Xesús únese á súa conversación. Os camiñantes escóitano, primeiro sorprendidos, pero aos poucos algo se vai espertando no seu corazón. Non saben exactamente que. Máis tarde dirán: “Non estaba ardendo o noso corazón mentres nos falaba polo camiño”?
Os camiñantes séntense atraídos polas palabras de Xesús. Chega un momento en que necesitan a súa compaña. Non queren deixalo marchar: “Queda connosco”?. Durante a cea, abriránselles os ollos e recoñecerano. Esta é a primeira mensaxe do relato: Cando acollemos a Xesús como compañeiro de camiño, as súas palabras poden espertar en nós a esperanza perdida.
Durante estes anos, moitas persoas perderon a súa confianza en Xesús. Aos poucos, convertéuselles nunha personaxe estraña e irrecoñecíbel. Todo o que saben del é o que poden reconstruír, de xeito parcial e fragmentaria, a partiren do que escoitaron a predicadores e catequistas.
Sen dúbida, a homilía dos domingos cumpre unha tarefa insubstituíbel, pero resulta claramente insuficiente para que as persoas de hoxe poidan entraren en contacto directo e vivo co Evanxeo. Tal como se leva a cabo, ante un pobo que ha de permanecer mudo, sen expoñer as súas inquietudes, interrogantes e problemas, é difícil que logre rexenerar a fe vacilante de tantas persoas que buscan, ás veces sen sabelo, atoparse con Xesús.
Non chegou o momento de instaurarmos, fóra do contexto da liturxia dominical, un espazo novo e diferente para escoitarmos xuntos o Evanxeo de Xesús? Por que non reunirnos laicos e presbíteros, mulleres e homes, cristiáns convencidos e persoas que se interesan pola fe, a escoitarmos, compartirmos, dialogarmos e acollermos o Evanxeo de Xesús?
Temos de darlle ao Evanxeo a oportunidade de entrar con toda a súa forza transformadora en contacto directo e inmediato cos problemas, crises, medos e esperanzas da xente de hoxe. Pronto será demasiado tarde para recuperarmos entre nós a frescura orixinal do Evanxeo.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire.

Rede Evanxelizadora  BOAS NOTICIAS.
Contribúe a defender ás mulleres máis indefensas.
Pásao.

HOMILIA -IT

4 maggio 2014
III Pasqua (A)
Lc 24, 13-35

ACCOGLIERE LA FORZA DELL’EVANGELO

Due discepoli di Gesù si vanno allontanando da Gerusalemme. Camminano tristi e desolati. Nel loro cuore si è spenta la speranza che avevano riposto in Gesù, quando lo hanno visto morire sulla croce. Continuano tuttavia a pensare a lui. Non lo possono dimenticare. Sarà stato tutto un’illusione?
Mentre conversano e discutono di tutto quello che hanno vissuto, Gesù si avvicina e si mette a camminare con loro. Ma i discepoli non lo riconoscono. Quel Gesù nel quale avevano tanto confidato e che avevano amato forse con passione, sembra loro ora un viandante estraneo.
Gesù si unisce alla loro conversazione. I viandanti lo ascoltano prima sorpresi, ma a poco a poco qualcosa si va risvegliando nel loro cuore. Non sanno esattamente che cosa. Più tardi diranno: Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via?
I viandanti si sentono attratti dalle parole di Gesù. Viene il momento in cui hanno bisogno della sua compagnia. Non vogliono lasciarlo andar via: Resta con noi. Durante la cena si apriranno i loro occhi e lo riconosceranno. Questo è il primo messaggio del racconto: Quando accogliamo Gesù come compagno di strada, le sue parole possono risvegliare in noi la speranza perduta.
In questi anni, molte persone hanno perso la loro fiducia in Gesù. A poco a poco è diventato per loro un personaggio estraneo e irriconoscibile. Tutto quello che sanno di lui è quello che possono ricostruire, in maniera parziale e frammentaria, a partire da quello che hanno ascoltato da predicatori e catechisti.
Senza dubbio, l’omelia delle domeniche assolve un compito insostituibile, ma risulta chiaramente insufficiente perché le persone di oggi possano entrare in contatto diretto e vivo con l’Evangelo. Così come si svolge oggi, davanti a un popolo che deve rimanere muto, senza esporre le sue inquietudini, gli interrogativi e i problemi, è difficile che arrivi a rigenerare la fede vacillante di tante persone che cercano, a volte senza saperlo, di incontrarsi con Gesù.
Non è arrivato il momento di instaurare, fuori del contesto della liturgia domenicale, uno spazio nuovo e diverso per ascoltare insieme l’Evangelo di Gesù? Perché non riunirci laici e presbiteri, donne e uomini, cristiani convinti e persone che s’interessano della fede, ad ascoltare, condividere, dialogare e accogliere l’Evangelo di Gesù?
Dobbiamo dare all’Evangelo l’opportunità di entrare con tutta la sua forza trasformatrice in contatto diretto e immediato con i problemi, le crisi, le paure e le speranze della gente di oggi. Presto sarà troppo tardi per recuperare tra noi la freschezza originaria dell’Evangelo.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Propaga la forza trasformatrice dell’Evangelo.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

4 mai  2014
3 Pâques (A)
Luc 24, 13-35

ACCUELLIR LA FORCE DE L’EVANGILE

Deux disciples de Jésus s’éloignent de Jérusalem. Ils marchent l’air triste et désolé. Lorsqu’ils ont vu Jésus mourir sur la croix, l’espérance qu’ils avaient placée en lui s’est éteinte dans leur cœur. Malgré tout, ils continuent de penser à lui. Ils n’arrivent pas à l’oublier. Tout ce qu’on a vécu n’aura été qu’une illusion ?
Tandis qu’ils discutent et échangent sur tout cela, Jésus les rejoint et fait route avec eux. Cependant, les disciples  ne le reconnaissent pas. Ce Jésus, en qui ils avaient mis tant de confiance et qu’ils avaient aimé peut-être passionnément, leur paraît maintenant  un marcheur inconnu.
Jésus entre dans leur conversation. Les marcheurs l’écoutent d’abord surpris, mais petit à petit quelque chose s’éveille dans leur cœur. Ils ne savent pas  quoi exactement. Ils diront plus tard : Notre cœur, n’était-il pas tout brûlant  pendant qu’il nous parlait en chemin ?
Les marcheurs se sentent attirés par les paroles de Jésus. Il arrive un moment où ils sentent le besoin de sa compagnie. Ils ne veulent pas le laisser partir : « Reste avec nous ». Pendant le repas, leurs yeux s’ouvrent  et ils le reconnaissent. C’est là le premier message du récit : Lorsque nous accueillons Jésus comme compagnon de route, ses paroles peuvent éveiller en nous l’espérance perdue.
Lors de ces dernières années, beaucoup de personnes ont perdu leur confiance en Jésus. Peu à peu, il est devenu pour elles un personnage étrange et inconnu. Tout ce qu’ils connaissent de lui ce sont les souvenirs partiels et fragmentaires des prédications et des catéchèses qu’ils ont entendues.
L’homélie des dimanches remplit sans doute un rôle irremplaçable, mais elle est clairement insuffisante pour permettre aux personnes de ce temps d’entrer en contact direct et vivant avec l’Evangile. Tel qu’on la pratique, devant un peuple qui doit rester muet, sans pouvoir exprimer ses inquiétudes, ses interrogations et se problèmes, il est difficile qu’elle réussisse à  régénérer la foi hésitante de tant de personnes qui cherchent, parfois sans le savoir, à rencontrer Jésus.
Le moment n’est-il pas arrivé  d’instaurer, hors du contexte de la liturgie dominicale, un espace nouveau et différent pour entendre  ensemble  l’Evangile de Jésus ? Pourquoi ne nous réunissons-nous pas  laïcs et prêtres, femmes et hommes, chrétiens convaincus et personnes intéressées par la foi, pour entendre, partager, dialoguer et accueillir l’Evangile de Jésus ?
Il nous faut donner à l’Evangile  la possibilité d’entrer, avec toute sa force transformatrice, en contact direct et immédiat avec les problèmes, les crises, les peurs et les espoirs des gens de ce temps. Il sera bientôt trop tard pour retrouver parmi nous la fraîcheur de l’Evangile.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Répands la forcé transformatrice de l’Evangile !
Fais passer ce message !

HOMILIA - PT

4 de maio de 2014
3 Pascoa (A)
Luc 24, 13-35

ACOLHER A FORÇA DO EVANGELHO

Dois discípulos de Jesus vão-se afastando de Jerusalém. Caminham tristes e desolados. Nos seus corações apagou-se a esperança que tinham colocado em Jesus, quando o viram morrer na cruz. No entanto, continuam a pensar Nele. Não o podem esquecer. Teria sido tudo uma ilusão?
Enquanto conversam e discutem de tudo o que viveram, Jesus aproxima-se e caminha com eles. No entanto, os discípulos não O reconhecem. Aquele Jesus em quem tanto tinham confiado e que tinham amado talvez com paixão, parece-lhes agora um caminhante estranho.
Jesus junta-se à sua conversa. Os caminhantes escutam-no primeiro surpreendidos, mas pouco a pouco algo se vai despertando nos seus corações. Não sabem exatamente o quê. Mais tarde dirão: “Não estava a arder o nosso coração enquanto nos falava pelo caminho?”
Os caminhantes sentem-se atraídos pelas palavras de Jesus. Chega um momento em que necessitam da Sua companhia. Não querem deixa-Lo partir: “Fica connosco”. Durante o jantar, abrem-se os olhos e reconhecem-No. Esta é a primeira mensagem do relato: Quando acolhemos Jesus como companheiro de caminho, as Suas palavras podem despertar em nós a esperança perdida.
Durante estes anos, muitas pessoas perderam a confiança em Jesus. Pouco a pouco, foi-se convertendo num personagem estranho e irreconhecível. Tudo o que sabem Dele é o que podem reconstruir, de forma parcial e fragmentada, a partir do que escutaram a predicadores e catequistas.
Sem dúvida, a homilia dos domingos cumpre uma tarefa insubstituível, mas resulta claramente insuficiente para que as pessoas de hoje possam entrar em contacto direto e vivo com o Evangelho. Tal como se leva a cabo, ante um povo que há de permanecer mudo, sem expor as suas inquietudes, interrogações e problemas, é difícil que consiga regenerar a fé vacilante de tantas pessoas que procuram, por vezes sem o saber, encontrar-se com Jesus.
Não terá chegado o momento de instaurar, fora do contexto da liturgia dominical, um espaço novo e diferente para escutarmos juntos o Evangelho de Jesus? Porque não reunir-nos, laicos e presbíteros, mulheres e homens, cristãos convencidos y pessoas que se interessam pela fé, a escutar, partilhar, dialogar e acolher o Evangelho de Jesus?
Temos de dar ao Evangelho a oportunidade de entrar com toda a sua força transformadora em contacto direto e imediato com os problemas, crises, medos e esperanças das pessoas de hoje. Em breve será demasiado tarde para recuperar entre nós a frescura original do Evangelho.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Contribui para reavivar a relação com Jesus.
Passa-o.


HOMILIA - EN

May 4, 2014
3rd Sunday of Easter (A)
Luke 24:13-35

WELCOME THE POWER OF THE GOSPEL

Two of Jesus’ disciples are leaving Jerusalem.  They walk along sadly and brokenhearted.  The hope that they had placed in Jesus has been extinguished in their hearts when they saw him die on the cross.  But they keep thinking about him anyway. They can’t forget him.  Was it all a dream?
While they go along talking and discussing all they’ve been through, Jesus comes by and starts walking with them.  But the disciples don’t recognize him.  The Jesus in whom they had trusted so much and whom they have loved passionately perhaps, now seems to be a stranger.
Jesus joins in on their conversation.  The two walkers listen to him at first with surprise, but little by little something wakes up in their hearts.  They don’t know exactly what.  Later on they will say: “Did not our hearts burn within us as he talked to us on the road?”
The walkers feel themselves drawn by Jesus’ words.  The moment arrives when they need his company.  They don’t want to let him leave: “Stay with us.”  During the meal, they will have their eyes opened and will recognize him.  This is the main message of the story:  when we welcome Jesus as a companion on the journey, his words can awaken in us the hope we lost.
In recent years, many people have lost faith in Jesus.  Little by little he has become someone strange and unknown to them.  All that they know about him is what they can reconstruct in partial and fragmentary ways based on what they have heard from preachers and catechists.
Without a doubt, the Sunday homily fulfills a role that can’t be replaced, but it clearly ends up insufficient to help people today enter into direct and living contact with the Gospel.  In its current usage, in the face of people that keep quiet, not voicing their concerns, questions and problems, it is impossible to regenerate the floundering faith of so many who seek to meet Jesus, sometime without even knowing that’s what they’re doing.
Isn’t it time to develop, outside of the context of the Sunday Liturgy, a new and different space to listen together to Jesus’ Gospel?  Why not get together – laity and priests, women and men, convinced Christians and people interested in the faith – to listen, share, dialogue and welcome Jesus’ Gospel?
We need to give the Gospel the chance to enter into direct, immediate contact with the problems, crises, fears and hopes of people today, with all its transforming power.  It will soon be too late to recover in our midst the original freshness of the Gospel.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Spread the transforming power of the Gospel.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.comNo hay comentarios:

Publicar un comentario