lunes, 14 de julio de 2014

07/20/2014 - 16th Sunday in Ordinary Time (A)

José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

20 de julio de 2014
16 Tiempo ordinario (A)
Mateo 13, 24-43

IMPORTANCIA DE LO PEQUEÑO

Al cristianismo le ha hecho mucho daño a lo largo de los siglos el triunfalismo, la sed de poder y el afán de imponerse a sus adversarios. Todavía hay cristianos que añoran un Iglesia poderosa que llene los templos, conquiste las calles e imponga su religión a la sociedad entera.
Hemos de volver a leer dos pequeñas parábolas en las que Jesús deja claro que la tarea de sus seguidores no es construir una religión poderosa, sino ponerse al servicio del proyecto humanizador del Padre (el reino de Dios), sembrando pequeñas “semillas” de Evangelio e introduciéndose en la sociedad como pequeño “fermento” de vida humana.
La primera parábola habla de un grano de mostaza que se siembra en la huerta. ¿Qué tiene de especial esta semilla? Que es la más pequeña de todas, pero, cuando crece, se convierte en un arbusto mayor que las hortalizas. El proyecto del Padre tiene unos comienzos muy humildes, pero su fuerza transformadora no la podemos ahora ni imaginar.
La actividad de Jesús en Galilea sembrando gestos de bondad y de justicia no es nada grandioso y espectacular: ni en Roma ni en el Templo de Jerusalén son conscientes de lo que está sucediendo. El trabajo que realizamos hoy sus seguidores es insignificante: los centros de poder lo ignoran.
Incluso, los mismos cristianos podemos pensar que es inútil trabajar por un mundo mejor: el ser humano vuelve una y otra vez a cometer los mismos horrores de siempre. No somos capaces de captar el lento crecimiento del reino de Dios.
La segunda parábola habla de una mujer que introduce un poco de levadura en una masa grande de harina. Sin que nadie sepa cómo, la levadura va trabajando silenciosamente la masa hasta fermentarla enteramente.
Así sucede con el proyecto humanizador de Dios. Una vez que es introducido en el mundo, va transformando calladamente la historia humana. Dios no actúa imponiéndose desde fuera. Humaniza el mundo atrayendo las conciencias de sus hijos hacia una vida más digna, justa y fraterna.
Hemos de confiar en Jesús. El reino de Dios siempre es algo humilde y pequeño en sus comienzos, pero Dios está ya trabajando entre nosotros promoviendo la solidaridad, el deseo de verdad y de justicia, el anhelo de un mundo más dichoso. Hemos de colaborar con él siguiendo a Jesús.
Una Iglesia menos poderosa, más desprovista de privilegios, más pobre y más cercana a los pobres, siempre será una Iglesia más libre para sembrar semillas de Evangelio, y más humilde para vivir en medio de la gente como fermento de una vida más digna y fraterna.

José Antonio Pagola

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Siembra pequeña semilla de Evangelio.
Pásalo.

HOMILIA - EU

2014ko uztailaren 20a
Urteko 16. igandea A
Mateo 13,24-43

GAUZA TXIKIEN GARRANTZIA

Kristautasunari kalte handia egin izan dio mendetan barna triunfalismoak, botere-egarriak eta etsaien aurrean oilar izan nahiak. Bada oraindik Eliza baten botere-mina bizi duenik, elizak beteko lituzkeen, kaleak bere egingo lituzkeen, bere erlijioa mundu guztiari ezarriko liokeen Eliza baten mina.
Irakur ditzagun bi parabola labur. Haietan Jesusek argi uzten du, bere jarraitzaileen eginbeharra ez dela erlijio boteretsu bat eraikitzea, baizik eta Aitaren egitasmo gizatartzailearen (Jainkoaren erreinuaren) zerbitzura jartzea dela, Ebanjelioaren «hazi» txiki batzuk ereinez eta gizartean murgilduz giza bizitzaren «legamia» apur bat bezala.
Lehenengo parabola mostaza-ale batez mintzo da; baratzean ereiten da. Zer du berezirik hazi honek? Guztien artean txikiena dela; hazten denean, barazkiak baino zuhaixka handiagoa bihurtzen dela. Aitaren egitasmoak hasiera oso apala du, baina haren indar eraldatzailea ezin dugu orain imajinatu ere.
Jesusen jarduera Galilean, onberatasun- eta zuzentasun-keinuak ereinez, ez da izan batere handiosa, ezta ikusgarria ere: ez Erroman, ez Jerusalemgo Tenpluan ohartzen dira gertatzen ari denaz. Gaur egun Jesusen jarraitzaileok egiten ari garen lana ezdeusa da esateko: botere-guneek ezikusiarena egiten diote.
Are gehiago, kristauek berek pentsa genezake, alferrikako lana dela mundu hobe bat egin nahi izatea: gizakiak behin eta berriz betiko lazkeriak egiten ditu. Ez gara gai sumatzeko, Jainkoaren erreinua haziz doala mantso-mantso.
Bigarren parabola emakume batez mintzo da: irin-ore handi bati legamia-apur bat nahastu dio. Nola inork ez dakiela, legamia bere lana egiten ari da orean, hau erabat hartzitu arte.
Gauza bera gertatzen da Jainkoaren egitasmo gizatartzailearekin. Behin munduan sartu delarik, gisa historia eraldatzen dihardu isil-isilik. Jainkoak ez du jokatzen kanpotik ezer indarrez ezarriz. Mundua gizatartu nahi du, bere seme-alaben kontzientziari tira eginez, biziera duinago, zuzenago eta anai-arreba artekoagorantz.
Konfiantza izan behar dugu Jesusengan. Jainkoaren erreinua gauza apala eta koxkorra da hasieran; alabaina, Jainkoak lanean segitzen du gure artean, eragiten duelarik bai solidaritatea, bai egiaren eta zuzentasunaren nahia, bai mundu zoriontsuago baten irrika. Haren lankide izatea dagokigu, Jesusi jarraiki.
Eliza botere txikiagokoa, pribilegioz gabetuagoa, pobreago eta pobreekiko hurbilagoa: beti izango da Eliza libreagoa, Ebanjelioaren hazia ereiteko; beti izango da apalagoa, jende artean bizitzeko bizitza duinago eta anai-arreba artekoago baten legamia bezala.

José Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea.
Erein ezazu Ebanjelioaren hazi txiki bat.
Bidali hau.

HOMILIA - CA

20 de juliol de 2014
Diumenge XVI durant l'any (A)
Mateu 13, 24-43

LA IMPORTÀNCIA D'ALLÒ PETIT

Al cristianisme li ha fet molt de mal al llarg dels segles el triomfalisme, la set de poder i l'afany d'imposar-se als seus adversaris. Encara hi ha cristians que enyoren una Església poderosa que ompli els temples, conquereixi els carrers i imposi la seva religió a la societat sencera.
Hem de tornar a llegir dues petites paràboles en què Jesús deixa clar que la tasca dels seus seguidors no és construir una religió poderosa, sinó posar-se al servei del projecte humanitzador del Pare (el regne de Déu), sembrant petites "llavors" d'Evangeli i introduint-se en la societat com a petit "ferment" de vida humana.
La primera paràbola parla d'un gra de mostassa que se sembra a l'horta. Què té d'especial aquesta llavor? Que és la més petita de totes, però, quan creix, es converteix en un arbust més gran que les hortalisses. El projecte del Pare té uns començaments molt humils, però la seva força transformadora no la podem ara ni imaginar.
L'activitat de Jesús a Galilea sembrant gestos de bondat i de justícia no és gens grandiós i espectacular: ni a Roma ni en el Temple de Jerusalem són conscients del que està succeint. El treball que realitzem avui els seus seguidors és insignificant: els centres de poder ho ignoren.
Fins i tot, els mateixos cristians podem pensar que és inútil treballar per un món millor: l'ésser humà torna una i altra vegada a cometre els mateixos horrors de sempre. No som capaços de copsar el lent creixement del Regne de Déu.
La segona paràbola parla d'una dona que introdueix una mica de llevat en una massa gran de farina. Sense que ningú sàpiga com, el llevat va treballant silenciosament la massa fins fermentar-la del tot.
Així succeeix amb el projecte humanitzador de Déu. Una vegada que és introduït en el món, va transformant calladament la història humana. Déu no actua imposant-se des de fora. Humanitza el món atraient les consciències dels seus fills cap a una vida més digna, justa i fraterna.
Hem de confiar en Jesús. El regne de Déu sempre és una cosa humil i petita en els seus començaments, però Déu està ja treballant entre nosaltres promovent la solidaritat, el desig de veritat i de justícia, l'anhel d'un món més feliç. Hem de col•laborar amb ell seguint Jesús.
Una Església menys poderosa, més desproveïda de privilegis, més pobre i més propera als pobres, sempre serà una Església més lliure per sembrar llavors d'Evangeli, i més humil per viure enmig de la gent com a ferment d'una vida més digna i més fraterna.

José Antonio Pagola

Xarxa evangelitzadora BONES NOTÍCIES.
Sembra petites llavors d'Evangeli.
Passa-ho!

HOMILIA - GL

DOMINGO, 20-07-2014
16º do T.O. (A)
Mt 13, 24-43

A IMPORTANCIA DO PEQUENO

Ao cristianismo fíxolle moito dano ao longo dos séculos o triunfalismo, a sede de poder e o afán de impoñerse aos seus adversarios. Aínda hai cristiáns con señardade dunha Igrexa poderosa que encha os templos, conquiste as rúas e impoña a súa relixión á sociedade enteira.
Temos de ler aínda outra volta dúas pequenas parábolas nas que Xesús deixa claro que a tarefa dos seus seguidores non é construír unha relixión poderosa, senón pórse ao servizo do proxecto humanizador do Pai (o reino de Deus), sementando pequenas “sementes” de Evanxeo e introducíndose na sociedade como pequeno “fermento” de vida humana.
A primeira parábola fala dunha graíña de mostaza que se sementa na horta. Que ten de especial esta semente? Que é a máis pequena de todas, pero, cando medra, convértese nun arbusto maior do que as hortalizas. O proxecto do Pai ten uns comezos moi humildes, pero a súa forza transformadora non a podemos agora nin imaxinar.
A actividade de Xesús en Galilea sementando xestos de bondade e de xustiza non é nada grandiosa ou espectacular: nin en Roma nin no Templo de Xerusalén son conscientes do que está a suceder. O traballo que realizamos hoxe os seus seguidores é insignificante: os centros de poder ignórano.
Ata, os mesmos cristiáns podemos pensar que é inútil traballarmos por un mundo mellor: o ser humano volve unha e outra vez a cometer os mesmos horrores de sempre. Non somos capaces de captarmos o lento crecemento do reino de Deus.
A segunda parábola fala dunha muller que mete un pouco de lavadura na masa dunha grande artesa de fariña. Sen que ninguén saiba como, a lavadura vai traballando silenciosamente a masa ata fermentala enteiramente.
Así sucede co proxecto humanizador de Deus. Unha vez que é introducido no mundo, vai transformando caladiñamente a historia humana. Deus non actúa impóndose desde fóra. Humaniza o mundo atraendo as conciencias dos seus fillos cara a unha vida máis digna, xusta e fraterna.
Temos de confiar en Xesús. O reino de Deus sempre é algo humilde e pequeno nos seus comezos, pero Deus está xa traballando entre nós promovendo a solidariedade, o desexo de verdade e de xustiza, o anhelo dun mundo máis ditoso. Temos de colaborar con el seguindo a Xesús.
Unha Igrexa menos poderosa, máis desprovista de privilexios, máis pobre e máis próxima aos pobres, sempre será unha Igrexa máis libre para sementar sementes de Evanxeo, e máis humilde para vivir no medio da xente como fermento dunha vida máis digna e fraterna.

José Antonio Pagola
Traduciu: Xaquín Campo Freire

Red evangelizar boa nova.
Pequeno semente sementar Evanxeo.
Pase.

HOMILIA -IT

20 luglio 2014
XVI T. O. (A)
Mt 13, 24-43

IMPORTANZA DEL PICCOLO

Al cristianesimo ha fatto molto danno lungo i secoli il trionfalismo, la sete di potere e l’affanno d’imporsi ai suoi avversari. Ci sono ancora cristiani che hanno nostalgia di una Chiesa potente, che riempia i templi, conquisti le strade e imponga la sua religione all’intera società.
Dobbiamo rileggere due piccole parabole nelle quali Gesù dice chiaramente che il compito dei suoi seguaci non è costruire una religione potente, ma mettersi a servizio del progetto umanizzatore del Padre (il regno di Dio), seminando piccoli “semi” d’Evangelo ed entrando nella società come piccolo “fermento” di vita umana.
La prima parabola parla di un granello di senape che si semina nell’orto. Che ha di speciale questo seme? Che è il più piccolo di tutti, ma, quando cresce, diventa più grande delle altre piante dell’orto. Il progetto del Padre ha degli inizi molto umili, ma la sua forza trasformatrice non la possiamo ora nemmeno immaginare.
L’attività di Gesù in Galilea che semina gesti di bontà e di giustizia non è niente di grandioso e spettacolare: né a Roma né nel Tempio di Gerusalemme sono coscienti di ciò che sta accadendo. Il lavoro che oggi noi suoi seguaci realizziamo è insignificante: i centri di potere lo ignorano.
Anche gli stessi cristiani possono pensare che è inutile lavorare per un mondo migliore; l’essere umano torna prima o poi a commettere gli stessi errori di sempre. Non siamo capaci di cogliere la lenta crescita del regno di Dio.
La seconda parabola parla di una donna che mette un poco di lievito in una grande massa di farina. Senza che nessuno sappia come, il lievito va lavorando silenziosamente la massa fino a fermentarla interamente.
Così accade con il progetto umanizzatore di Dio. Una volta introdotto nel mondo, va trasformando silenziosamente la storia umana. Dio non agisce imponendosi dal di fuori. Umanizza il mondo attraendo le coscienze dei suoi figli verso una vita più degna, giusta e fraterna.
Dobbiamo confidare in Gesù. Il regno di Dio è sempre qualcosa di umile e piccolo nei suoi inizi, ma Dio sta lavorando tra di noi promuovendo la solidarietà, il desiderio di verità e di giustizia, l’anelito verso un mondo più felice. Dobbiamo collaborare con lui seguendo Gesù. Una Chiesa meno potente, più sprovvista di privilegi, più povera e più vicina ai poveri, sarà sempre una Chiesa più libera per seminare semi d’Evangelo, e più umile per vivere in mezzo alla gente come fermento di una vita più degna e fraterna.

José Antonio Pagola

Rete di evangelizzazione BUONE NOTIZIE.
Semina piccoli semi d’Evangelo.
Diffondilo.

HOMILIA - FR

20 juillet 2014
16 Temps Ordinaire (A)
Matthieu  13, 24-43

L’IMPORTANCE  DE PETITES CHOSES

Ce qui a beaucoup nui au christianisme tout au long des siècles, c’est le triomphalisme, la soif de pouvoir et l’ambition de s’imposer à ses adversaires. Il y a encore des chrétiens  qui regrettent une Eglise puissante capable de remplir les temples, de conquérir les rues et d’imposer sa religion à la société tout entière.
Il nous faut relire deux petites paraboles où Jésus dit clairement que la tâche de ses disciples ne consiste pas à construire une religion puissante, mais à se mettre au service du projet humanisant du Père (le règne de Dieu), en semant de petites ‘’semences’’ d’Evangile et en s’introduisant dans la société à la manière d’un petit ‘’ferment’’ de vie humaine.
La première parabole parle d’un grain de moutarde que l’on sème dans le jardin. Qu’a-t-elle de spécial cette semence ? C’est qu’elle  est la plus petite, mais lorsqu’elle pousse, elle devient un arbuste plus grand que les autres plantes. Le projet du Père  commence très humblement mais on ne peut même pas imaginer  à présent sa force transformatrice.
L’activité de Jésus en Galilée  semant des gestes de bonté et de justice n’a rien de grandiose ou de spectaculaire: ni à Rome ni dans le Temple, les autorités ne sont pas conscientes de ce qui se passe. Le travail que nous, ses disciples, nous réalisons aujourd’hui, est insignifiant : les centres de pouvoir l’ignorent.
Même nous, les chrétiens, nous pouvons penser qu’il est inutile de travailler pour un monde meilleur: l’être humain commet encore et encore les mêmes horreurs de toujours. Nous sommes incapables de saisir  la lente croissance du royaume de Dieu.
La deuxième parabole parle d’une femme qui met un peu de levain dans une grande pâte de farine. Sans que personne ne sache comment, le levain travaille progressivement et silencieusement la pâte jusqu’à la faire fermenter entièrement.
Il en va de même pour le projet humanisant de Dieu. Une fois ce projet  introduit dans le monde, il transforme  petit à petit et silencieusement l’histoire humaine. Dieu n’agit pas en s’imposant de l’extérieur. Il humanise le monde en attirant les consciences de ses fils vers une vie plus digne, plus juste et plus fraternelle.
Il nous faut faire confiance à Jésus. Le royaume de Dieu est toujours humble et petit dans ses débuts, mais Dieu est déjà en train de travailler parmi nous en promouvant la solidarité, le désir de vérité et de justice, l’aspiration à un monde plus heureux. Il nous faut collaborer avec lui en suivant Jésus.
Une Eglise moins puissante, plus dépouillée de privilèges, plus pauvre et plus proche des pauvres, sera toujours une  Eglise plus libre pour semer des semences d’Evangile, et plus humble pour vivre au milieu des gens comme le ferment d’une vie plus digne et plus fraternelle.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna, csv

Réseau d’évangélisation BONNES NOUVELLES.
Sème la petite semence de l’Evangile.
Fais passer le message !

HOMILIA - PT

20 de Julho de 2014
16 Tempo ordinário (A)
Mateus 13, 24-43

IMPORTÂNCIA DO PEQUENO

Ao cristianismo causou muito dano, ao longo dos séculos, o triunfalismo, a sede de poder e o afã de impor-se aos seus adversários. Todavia há cristãos que anseiam por uma Igreja poderosa que encha os templos, conquiste as ruas e imponha a sua religião a toda a sociedade.
Temos de voltar a ler duas pequenas parábolas em que Jesus deixa claro que a tarefa dos seus seguidores não é construir uma religião poderosa, mas pôr-se ao serviço do projeto humanizador do Pai (o reino de Deus), semeando pequenas “sementes” de Evangelho e introduzindo-se na sociedade como pequeno “fermento” de vida humana.
A primeira parábola fala de um grão de mostarda que se semeia num terreno. Que tem de especial esta semente? Que é a mais pequena de todas, mas, quando cresce, converte-se num arbusto maior que as restantes. O projeto do Pai tem um início muito humilde, mas a sua força transformadora não a podemos agora nem imaginar.
A atividade de Jesus na Galileia semeando gestos de bondade e de justiça não é nada grandiosa ou espetacular: nem em Roma nem no Templo de Jerusalém são conscientes do que está a suceder. O trabalho que realizamos hoje os seus seguidores é insignificante: os centros de poder ignoram-no.
Inclusive, os mesmos cristãos, podemos pensar que é inútil trabalhar por um mundo melhor: o ser humano volta uma e outra vez a cometer os mesmos horrores de sempre. Não somos capazes de captar o lento crescimento do reino de Deus.
A segunda parábola fala de uma mulher que introduz um pouco de levedura numa massa grande de farinha. Sem que ninguém saiba como, a levedura vai trabalhando silenciosamente a massa até fermentá-la inteiramente.
Assim sucede com o projeto humanizador de Deus. Uma vez que é introduzido no mundo, vai transformando profundamente a historia humana. Deus não atua impondo-se de fora. Humaniza o mundo atraindo as consciências dos seus filhos para uma vida mais digna, justa e fraterna.
Temos de confiar em Jesus. O reino de Deus sempre é algo humilde e pequeno nos seus começos, mas Deus está já trabalhando entre nós promovendo a solidariedade, o desejo de verdade e de justiça, o desejo de um mundo mais ditoso. Temos de colaborar com Ele seguindo Jesus.
Uma Igreja menos poderosa, mais desprovida de privilégios, mais pobre e mais próxima dos pobres, sempre será uma Igreja mais livre para semear sementes de evangelho, e mais humilde para viver no meio das pessoas como fermento de uma vida mais digna e fraterna.

José Antonio Pagola

Rede evangelizadora BUENAS NOTICIAS.
Semeia pequenas sementes de Evangelho.
Passa-o.

HOMILIA - EN

July 20, 2014
16th Sunday in Ordinary Time (A)
Matthew 13:24-43

THE IMPORTANCE OF SMALL THINGS

Throughout the centuries, Christianity has suffered a lot of damage because of triumphalism, the thirst for power, and the eagerness to impose itself on its enemies.  There are still Christians who yearn for a powerful Church that fills churches, conquers the streets and imposes its religion on the whole society.
We need to go back and read two small parables in which Jesus makes clear that his followers’ task isn’t to construct a powerful religion, but rather to put themselves at the service of the Father’s humanizing project (God’s Reign), sowing small “seeds” of the Gospel and mixing themselves into society as a bit of “leaven” of human life.
The first parable speaks of a mustard seed that is sown in a garden.  What’s special about this seed?  That it is the smallest of all the seeds, but when it grows, it becomes a bush bigger than the other vegetables.  The Father’s project has some very humble beginnings, but its transforming force can’t be imagined even now.
Jesus’ activity in Galilee of sowing deeds of goodness and justice isn’t anything grandiose and spectacular: neither in Rome nor in the Jerusalem Temple are they aware of what’s happening.  The work that his followers are doing today is insignificant: the power centers ignore it.
Even we Christians can think that it’s useless to work for a better world: human beings keep on committing the same horrors over and over again, seemingly forever.  We are incapable of catching on to the slow growing of God’s Reign.
The second parable speaks of a woman who mixes a little leaven into a large mass of flour.  Without anyone knowing how, the leaven goes about working silently until the whole mass is fermented.
That’s what happens with God’s humanizing project.  Once it is introduced into the world, it goes about quietly transforming human history.  God doesn’t act by imposing Self from outside.  God humanizes the world by attracting the consciences of God’s children to a more worthy life, one that is more just and fraternal.
We need to trust in Jesus.  God’s Reign is always something humble and small in its beginnings, but God is still working among us, promoting solidarity, the desire for truth and for justice, the yearning for a happier world.  We need to collaborate with God by following Jesus.
A less powerful Church, one that is more lacking in privileges, poorer and closer to the poor, will always be a Church that is freer to sow seeds of the Gospel, more humble in its living in the midst of the people as the leaven of a more worthy and more fraternal life.

José Antonio Pagola

Evangelization Network BUENAS NOTICIAS.
Sow small seeds of the Gospel.
Pass it on.
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario