lunes, 19 de octubre de 2015

10/25/2015 - 30th Sunday in Ordinary Time (B)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre, José Antonio Pagola nos visitó en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos la conferencia:
"Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción". 
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .

Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

25-10-2015
30 Tiempo Ordinario – B
Marcos 10,46-52

CURARNOS DE LA CEGUERA

¿Qué podemos hacer cuando la fe se va apagando en nuestro corazón? ¿Es posible reaccionar? ¿Podemos salir de la indiferencia? Marcos narra la curación del ciego Bartimeo para animar a sus lectores a vivir un proceso que pueda cambiar sus vidas.
No es difícil reconocernos en la figura de Bartimeo. Vivimos a veces como «ciegos», sin ojos para mirar la vida como la miraba Jesús. «Sentados», instalados en una religión convencional, sin fuerza para seguir sus pasos. Descaminados, «al borde del camino» que lleva Jesús, sin tenerle como guía de nuestras comunidades cristianas.
¿Qué podemos hacer? A pesar de su ceguera, Bartimeo «se entera» de que, por su vida, está pasando Jesús. No puede dejar escapar la ocasión y comienza a gritar una y otra vez: «ten compasión de mí». Esto es siempre lo primero: abrirse a cualquier llamada o experiencia que nos invita a curar nuestra vida.
El ciego no sabe recitar oraciones hechas por otros. Solo sabe gritar y pedir compasión porque se siente mal. Este grito humilde y sincero, repetido desde el fondo del corazón, puede ser para nosotros el comienzo de una vida nueva. Jesús no pasará de largo.
El ciego sigue en el suelo, lejos de Jesús, pero escucha atentamente lo que le dicen sus enviados: «¡Ánimo! Levántate. Te está llamando». Primero, se deja animar abriendo un pequeño resquicio a la esperanza. Luego, escucha la llamada a levantarse y reaccionar. Por último, ya no se siente solo: Jesús lo está llamando. Esto lo cambia todo.
Bartimeo da tres pasos que van a cambiar su vida. «Arroja el manto» porque le estorba para encontrarse con Jesús. Luego, aunque todavía se mueve entre tinieblas, «da un salto» decidido. De esta manera «se acerca» a Jesús. Es lo que necesitamos muchos de nosotros: liberarnos de ataduras que ahogan nuestra fe; tomar, por fin, una decisión sin dejarla para más tarde; y ponernos ante Jesús con confianza sencilla y nueva.
Cuando Jesús le pregunta qué quiere de él, el ciego no duda. Sabe muy bien lo que necesita: «Maestro, que pueda ver». Es lo más importante. Cuando uno comienza a ver las cosas de manera nueva, su vida se transforma. Cuando una comunidad recibe luz de Jesús, se convierte.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2015-10-25
Urteko 30. igandea – B
Markos 10,46-52

ITSU IZATETIK SENDATU

Zer egin genezake geure bihotzean fedea epeltzen ari dela nabari dugunean? Daitekeena ote erreakzionatzea? Irten ote gintezke axola-ezetik? Bartimeo itsuaren sendatzea dakarkigu Markosek, bere irakurleei bihotz emateko, bere bizitza aldaraz lezakeen ibilbidea egitera jo dezaten.
Ez da neke geure burua ezagutzea Bartimeoren irudi horretan. Inoizka «itsu» bezala bizi ohi gara, begirik gabe, Jesusek ikusten zuen moduan, bizitza ikusteko. «Eseririk», ohiko erlijio batean kokaturik, Jesusen urratsei jarraitzeko kemenik gabe. Desbideraturik, Jesus egiten ari den bidearen «ertzean», hura hartu ezinik geure kristau-elkarteen gidaritzat.
Zer egin genezake? Bere itsu-izaera eta guzti, Bartimeok «jakin du» ezen bere ingurunean dabilela Jesus. Ezin utzi du galtzen bere aukera, eta hoska ekin dio, behin eta berriz: «erruki nitaz». Horixe da beti lehenengo gauza: bihotza irekitzea edozein deiri edo esperientziari, geure bizitza sendatzera gonbidatzen gaituenean.
Itsuak ez daki bestek egindako otoitzak errepikatzen. Dei-hotsa bakarrik atera zaio, erruki-eskea soilik, bere burua gaizki ikusten duelako. Dei-hots apal eta egiati hori, bihotz-barnetik atera den hori, bizitza on baten hasiera gerta dakiguke. Jesus ez da igaroko gure ondotik kasurik egin gabe.
Itsuak lurrean jarraitzen du, Jesusengandik urrun, baina adi-adi entzun du bidalitakoek esan diotena: «Aupa! Jaiki! Deika duzu!» Lehenik, bihotza ireki du, esperantzari zirrikitu txiki bat eskainiz. Ondoren, deia entzun du, jaiki eta erreakziona dezan. Azkenik, ez dago bakarrik: deika sumatu du Jesus. Guztiz aldarazi du horrek itsua.
Orduan, hiru urrats egin ditu Bartimeok, bere bizia aldatuko dutenak. «Gain-jantzia bota du», oztopo du Jesusengana joateko. Gero, artean itsumustuka bada ere, «jausi bat egin du», ausart. Horrela, Jesusengana «hurbildu da». Horra zer behar genukeen gutako askok ere: geure fedea itotzen ari diren lotura askotarik geure burua askatu; behingoz erabakia hartu, gerorako utzi gabe, eta Jesusen aurrean jarri, konfiantza xumez eta berriz.
Jesusek galdetu dionean zer nahi duen, itsuak ez du dudarik. Ederki asko daki zer behar duen: «Irakasle, ikus dezadala». Hori du gauzarik inportanteena. Norbait gauzak era berri batean ikusten hasten denean, eraldatu egiten da halakoaren bizitza. Elkarte bat, Jesusen argia ikusten duenean, bihotz-berritu egiten da.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

25-10-2015
Diumenge 30 durant l’any – B
Marc 10,46-52

GUARIR-SE DE LA CEGUESA

Què podem fer quan la fe va apagant-se en el nostre cor? És possible reaccionar? Podem sortir de la indiferència? Marc narra la guarició del cec Bartimeu per animar els seus lectors a viure un procés que pugui canviar les seves vides.
No és difícil reconèixer-nos en la figura de Bartimeu. Vivim de vegades com «cecs», sense ulls per mirar la vida com la mirava Jesús. «Asseguts», instal·lats en una religió convencional, sense força per seguir els seus passos. Desencaminats, «a la vora del camí» que porta Jesús, sense tenir-lo com a guia de les nostres comunitats cristianes.
Què podem fer? Malgrat la seva ceguesa, Bartimeu «s’assabenta» que, per la seva vida, està passant Jesús. No pot deixar escapar l’ocasió i comença a cridar una i altra vegada: «tingues pietat de mi». Això és sempre el primer: obrir-se a qualsevol crida o experiència que ens convida a guarir la nostra vida.
El cec no sap recitar oracions fetes per altres. Només sap cridar i demanar compassió perquè es troba malament. Aquest crit humil i sincer, repetit des del fons del cor, pot ser per a nosaltres el començament d’una vida nova. Jesús no passarà de llarg.
El cec segueix a terra, lluny de Jesús, però escolta atentament el que li diuen els seus enviats: «Coratge! Aixeca’t que et crida». Primer, es deixa animar obrint una petita escletxa a l’esperança. Després, escolta la crida a aixecar-se i reaccionar. Finalment, ja no se sent sol: Jesús el crida. Això ho canvia tot.
Bartimeu dóna tres passes que canviaran la seva vida. «Llança el mantell» perquè el destorba per trobar-se amb Jesús. Després, tot i que encara es mou entre tenebres, «es posà dret d’una revolada». D’aquesta manera «s’acosta» a Jesús. És el que necessitem molts de nosaltres: alliberar-nos de lligams que ofeguen la nostra fe; prendre, per fi, una decisió sense deixar-la per més tard; i posar-nos davant Jesús amb confiança senzilla i nova.
Quan Jesús li pregunta què vol d’ell, el cec no dubta. Sap molt bé el que necessita: «Mestre, fes que hi vegi». És el més important. Quan hom comença a veure les coses de manera nova, la seva vida es transforma. Quan una comunitat rep llum de Jesús, es converteix.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

25-10-2015
30 Tempo Ordinario – B
Marcos 10,46-52

CURÁRMONOS DA CEGUEIRA

Que podemos facer cando a fe se vai apagando no noso corazón? É posíbel reaccionarmos? Podemos saír da indiferenza? Marcos narra a curación do cego Bartimeu para animar aos seus lectores a viviren un proceso que poida cambiar as súas vidas.
Non é difícil recoñecérmonos na figura de Bartimeu. Vivimos ás veces coma «cegos», sen ollos para mirarmos a vida como a miraba Xesús. «Sentados», instalados nunha relixión convencional, sen forza para seguir os seus pasos. Descamiñados, «aos bordos do camiño» que leva Xesús, sen telo como guía das nosas comunidades cristiás.
Que podemos facer? Malia a súa cegueira, Bartimeu «decátase» de que, pola súa vida, está pasando Xesús. Non pode deixar escapar a ocasión e comeza a gritar unha e outra vez: «ten compaixón de min». Isto é sempre o primeiro: abrirse a calquera chamada ou experiencia que nos invita a curarmos a nosa vida.
O cego non sabe recitar oracións feitas por outros. Só sabe berrar e pedir compaixón porque se sente mal. Este berro humilde e sincero, repetido desde o fondo do corazón, pode ser para nós o comezo dunha vida nova. Xesús non pasará de longo.
O cego segue no chan, lonxe de Xesús, pero escoita atentamente o que lle din os seus enviados: «Ánimo! Érguete! Estate chamando». Primeiro, déixase animar abrindo unha pequena físgoa á esperanza. Logo, escoita a chamada a levantarse e reaccionar. Para rematar, xa non se sente só: Xesús estao chamando. Isto cámbiao todo.
Bartimeu dá tres pasos que van cambiar a súa vida. «Tira co manto» porque lle estorba para atoparse con Xesús. Logo, por máis que aínda se move entre tebras, «dá un salto» decidido. Deste xeito «achégase» a Xesús. É o que necesitamos moitos de nós: liberarnos de ataduras que afogan a nosa fe; tomar, por fin, unha decisión sen deixala para máis tarde; e poñérmonos diante Xesús con confianza sinxela e nova.
Cando Xesús lle pregunta que quere del, o cego non dúbida. Sabe moi ben o que necesita: «Mestre, que poida ver». É o máis importante. Cando un comeza a ver as cousas de xeito novo, a súa vida transfórmase. Cando unha comunidade recibe luz de Xesús, convértese.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

25-10-2015
30 Tempo Ordinario – B
Marco 10,46-52

GUARIRCI DALLA CECITÀ

Che possiamo fare quando la fede si va spegnendo nel nostro cuore? È possibile reagire? Possiamo uscire dall’indifferenza? Marco narra la guarigione del cieco Bartimeo per animare i suoi lettori a vivere un processo che può cambiare la loro vita.
Non è difficile riconoscerci nella figura di Bartimeo. Viviamo a volte come «ciechi», senza occhi per guardare la vita come la guardava Gesù. «Seduti», istallati in una religione convenzionale, senza forza per seguire i suoi passi. Disorientati, «ai margini del cammino» che segue Gesù, senza averlo come guida delle nostre comunità cristiane.
Che possiamo fare? Nonostante la sua cecità, Bartimeo «si rende conto» che per la sua vita sta passando Gesù. Non può lasciarsi scappare l’occasione e comincia a gridare ripetutamente: «Abbi pietà di me!». Questa è sempre la prima cosa: aprirsi a qualsiasi chiamata o esperienza che ci invita a guarire la nostra vita.
Il cieco non sa recitare preghiere fatte da altri. Sa solo gridare e chiedere pietà perché si sente male. Questo grido umile e sincero, ripetuto dal fondo del cuore, può essere per noi l’inizio di una vita nuova. Gesù non passerà al largo.
Il cieco rimane sdraiato a terra, lontano da Gesù, ma ascolta attentamente quello che gli dicono i suoi inviati: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». Per prima cosa, si lascia incoraggiare aprendo un piccolo spiraglio alla speranza. Poi, ascolta la chiamata ad alzarsi e a reagire. Per ultimo, non si sente più solo: Gesù lo sta chiamando. Questo cambia tutto.
Bartimeo fa tre passi che cambieranno la sua vita. «Getta via il mantello» perché gli impedisce di incontrarsi con Gesù. Poi, per quanto ancora si muova nelle tenebre, «balza in piedi» deciso. In questo modo «si avvicina» a Gesù. È ciò di cui abbiamo bisogno molti di noi: liberarci da legami che soffocano la nostra fede; prendere, infine, una decisione senza lasciarla per più tardi; e porci davanti a Gesù con fiducia semplice e nuova.
Quando Gesù gli domanda che cosa vuole da lui, il cieco non dubita. Sa molto bene di che cosa ha bisogno: «Maestro, che io possa vedere». È la cosa più importante. Quando uno comincia a vedere le cose in modo nuovo, la sua vita si trasforma. Quando una comunità riceve luce da Gesù, si converte.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

25-10-2015
30 Temps Ordinaire – B
Marc 10,46-52

GUÉRIR DE NOTRE CÉCITÉ

Que pouvons-nous faire lorsque la foi s’éteint dans notre coeur? Est-il possible de réagir? Pouvons-nous sortir de l’indifférence? Marc  fait le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée pour encourager ses lecteurs à vivre un processus susceptible de changer leurs vies.
Il n’est pas difficile de se reconnaître dans l’image de Bartimée. Nous vivons parfois comme des «aveugles», sans pouvoir regarder la vie avec le  regard de Jésus. «Assis», installés dans une religion conventionnelle, privés de force pour  suivre ses pas. Egarés, «au bord du chemin» qui mène à Jésus, sans qu’il soit le guide de nos communautés chrétiennes.
Que pouvons-nous faire? Malgré sa cécité, Bartimée «apprend» que Jésus passe dans sa vie. Il ne peut pas manquer l’occasion et il commence à crier maintes fois: «aie pitié de moi». C’est toujours la première des choses: s’ouvrir à tout appel ou expérience nous invitant à guérir notre vie.
L’aveugle ne sait pas réciter des prières composées par d’autres. Il ne sait que crier et demander secours car il ne se sent pas bien. Ce cri humble et sincère, répété du fond du cœur, peut devenir pour nous le début d’une vie nouvelle. Jésus n’ira pas son chemin.
L’aveugle est toujours par terre, loin de Jésus, mais il écoute attentivement ce que lui disent ses émissaires: «Courage! Lève-toi. Il t’appelle»; Il se laisse d’abord encourager en ouvrant une petite porte à l’espérance. Ensuite, il écoute l’appel à se lever et à réagir. Finalement, il ne se sent plus seul: Jésus l’appelle. Et cela change tout.
Bartimée fait trois pas qui vont changer sa vie. «Il jette son manteau» parce qu’il l’embarrasse pour rencontrer Jésus. Ensuite, tout en bougeant encore dans des ténèbres, «il bondit» tout décidé. Et c’est ainsi qu’il «se rapproche» de Jésus. C’est ce dont beaucoup d’entre nous  avons besoin: nous libérer des attaches qui étouffent notre foi; prendre enfin une décision sans la laisser pour plus tard; et nous mettre devant Jésus avec une confiance nouvelle et simple.
Lorsque Jésus lui demande ce qu’il attend de lui, l’aveugle n’hésite pas. Il sait très bien ce dont il a besoin: «Maître, que je voie». C’est le plus important. Lorsqu’on commence à voir les choses d’un nouveau regard, notre vie est transformée. Lorsqu’une communauté reçoit la lumière de Jésus, elle se convertit.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

25-10-2015
30 Tempo Ordinário – B
Marcos 10,46-52

CURAR-NOS DA CEGUEIRA

Que podemos fazer quando a fé se vai apagando dos nossos corações? É possível reagir? Poderemos sair da indiferença? Marcos narra a cura do cego Bartimeu para animar os seus leitores a viver um processo que pode mudar as suas vidas.
Não é difícil reconhecer-nos na figura de Bartimeu. Vivemos por vezes como «cegos», sem olhos para ver a vida como a via Jesus. «Sentados», instalados numa religião convencional, sem forças para seguir os Seus passos. Desencaminhados, «à beira do caminho» que leva até Jesus, sem o ter como guia das nossas comunidades cristãs.
Que podemos fazer? Apesar da sua cegueira, Bartimeu «toma conhecimento» que, pela sua vida, está a passar Jesus. Não pode deixar escapar a oportunidade e começa a gritar uma e outra vez: «tem compaixão de mim». Isto é sempre o início: abrir-se a qualquer chamada ou experiencia que nos convida a curar a nossa vida.
O cego não sabe recitar orações feitas por outros. Só sabe gritar e pedir compaixão porque se sente mal. Este grito humilde e sincero, repetido desde o fundo do coração, pode ser para nós o início de uma vida nova. Jesus não passará ao largo.
O cego continua no chão, longe de Jesus, mas escuta atentamente o que lhe dizem os Seus enviados: «Ânimo! Levanta-te. Estão a chamar-te». Primeiro, anima-se abrindo um pequeno resquício à esperança. Logo, escuta a chamada de levantar-se e reage. Por fim, já não se sente só: Jesus chama-o. Isto muda tudo.
Bartimeu dá três passos que vão mudar a sua vida. «Atira o manto» porque o estorva para se encontrar com Jesus. Logo, apesar de todavia se mover entre trevas, «dá um salto» decidido. Desta forma «aproxima-se» de Jesus. É o que necessitamos muitos de nós: liberar-nos de correntes que afogam a nossa fé; tomar, por fim, uma decisão sem deixar para mais tarde; e colocar-nos ante Jesus com confiança simples e nova.
Quando Jesus lhe pergunta que quer Dele, o cego não tem dúvidas. Sabe muito bem o que necessita: «Mestre, que eu possa ver». É o mais importante. Quando se começa a ver as coisas de uma nova forma, a sua vida transforma-se. Quando uma comunidade recebe a luz de Jesus, converte-se.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

10-25-2015
30th Sunday in Ordinary Time – B
Mark 10,46-52

HEAL OUR BLINDNESS

What can we do when faith is extinguished in our heart? Is it possible to react? Can we get out of our indifference? Mark tells about the healing of the blind man Bartimaeus, in order to encourage his readers to live out a process that can change their lives.
It’s not difficult to recognize ourselves in the figure of Bartimaeus. We sometimes live like «blind people», without eyes to see life as Jesus saw it. «Sitting», installed in a conventional religion, without energy to follow Jesus’ footsteps. On the wrong track, «on the side of the road» that Jesus is on, without having him as guide in our Christian communities.
What can we do? In spite of his blindness, Bartimaeus «figured out» that Jesus was passing by his life. He can’t let the opportunity pass him by and starts shouting over and over: «have pity on me». This is always what’s most important: open ourselves up to whatever calling or experience that invites us to heal our life.
The blind man doesn’t know how to say prayers composed by others. He only knows how to shout and beg compassion because he’s feeling bad. This humble and sincere cry, repeated from the bottom of one’s heart, can be for us the beginning of a new life. Jesus won’t pass us by.
The blind man continues on the ground, far from Jesus, but he listens attentively to what the messengers are saying to him: «Courage, get up; he is calling you». First he lets himself get encouraged as he opens the door a small crack to hope. Then he hears the call to get up and do something. Lastly he no longer feels himself alone: Jesus is calling him. This changes everything.
Bartimaeus takes three steps that change his life. «He throws off his cloak» because it gets in the way of meeting Jesus. Then, even though he’s still moving in darkness, «jumps up» decidedly. Then «he goes to Jesus». This is what many of us need: free ourselves of bindings that suffocate our faith; make a decision –finally– without putting it off for later; and put ourselves in front of Jesus with a simple faith that’s new.
When Jesus asks him what he wants of him, the blind man doesn’t hesitate. He knows well what he needs: «Rabbuni, let me see again». That’s what’s most important. When someone starts to see things in a new way, that person’s life is transformed. When a community receives Jesus’ light, it changes.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario