lunes, 18 de abril de 2016

04-24-2016 - 5 Easter (C)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llegamos al millón de visitas en nuestro blog. Gracias de corazón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado 2 de octubre de 2014, José Antonio Pagola nos visitó  en la Parroquia de San Pedro Apóstol de la Iglesia de Sopela, dándonos  la conferencia: Volver a Jesucristo. Iniciar la reacción.
Pulsando aquí podréis disfrutar de ella.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Antonio Pagola:  EL recibido estafa Satisfacción la  Resolución definitiva de la Congregación Romana Parr la Doctrina de la Fe  sobre mi Libro,  Jesús.Aproximación Histórica .
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Pulsando en la lista de los títulos de las homilías en diferentes idiomas podemos leer más homilías de años anteriores.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------


HOMILIA - ES

24-04-2016
5 Pascua – C
Juan 13,31-33a.34-35

NO PERDER LA IDENTIDAD

Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Dentro de muy poco, ya no lo tendrán con ellos. Jesús les habla con ternura especial: «Hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros». La comunidad es pequeña y frágil. Acaba de nacer. Los discípulos son como niños pequeños. ¿Qué será de ellos si se quedan sin el Maestro?
Jesús les hace un regalo: «Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado». Si se quieren mutuamente con el amor con que Jesús los ha querido, no dejarán de sentirlo vivo en medio de ellos. El amor que han recibido de Jesús seguirá difundiéndose entre los suyos.
Por eso, Jesús añade: «La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros». Lo que permitirá descubrir que una comunidad que se dice cristiana es realmente de Jesús, no será la confesión de una doctrina, ni la observancia de unos ritos, ni el cumplimiento de una disciplina, sino el amor vivido con el espíritu de Jesús. En ese amor está su identidad.
Vivimos en una sociedad donde se ha ido imponiendo la «cultura del intercambio». Las personas se intercambian objetos, servicios y prestaciones. Con frecuencia, se intercambian además sentimientos, cuerpos y hasta amistad. Eric Fromm llegó a decir que «el amor es un fenómeno marginal en la sociedad contemporánea». La gente capaz de amar es una excepción.
Probablemente sea un análisis excesivamente pesimista, pero lo cierto es que, para vivir hoy el amor cristiano, es necesario resistirse a la atmósfera que envuelve a la sociedad actual. No es posible vivir un amor inspirado por Jesús sin distanciarse del estilo de relaciones e intercambios interesados que predomina con frecuencia entre nosotros.
Si la Iglesia «se está diluyendo» en medio de la sociedad contemporánea no es solo por la crisis profunda de las instituciones religiosas. En el caso del cristianismo es, también, porque muchas veces no es fácil ver en nuestras comunidades discípulos y discípulas de Jesús que se distingan por su capacidad de amar como amaba él. Nos falta el distintivo cristiano.
Los cristianos hemos hablado mucho del amor. Sin embargo, no siempre hemos acertado o nos hemos atrevido a darle su verdadero contenido a partir del espíritu y de las actitudes concretas de Jesús. Nos falta aprender que él vivió el amor como un comportamiento activo y creador que lo llevaba a una actitud de servicio y de lucha contra todo lo que deshumaniza y hace sufrir el ser humano.

José Antonio Pagola

HOMILIA - EU

2016-04-24
Pazkoaldiko 5. igandea – C
Joan 13,31-33a.34-35

EZ GALDU NORTASUNA

Ikasleei agur esaten ari da Jesus. Gutxi barru ez dute izango beren artean. Samurtasun bereziz mintzo zaie Jesus: «Seme-alabatxoak, denbora gutxi gelditzen zait zuen artean egoteko». Txikia da elkartea eta hauskorra. Jaioberria da. Haur txiki bezalako dira ikasleak. Zer izango da haietaz Maisurik gabe gelditzen badira?
Erregalu bat egin die Jesusek: «Agindu berri bat damaizuet: maita dezazuela elkar nik maite izan zaituztedan bezala». Jesusek agertu dien maitasunez elkar maite badute, hura beren artean bizirik dutela sentituz bizi dira. Jesusengandik hartu duten maitasuna zabalduz joanen da jarraitzaileen artean.
Horregatik, Jesusek gehitu du: «Zuek elkar maite izatea izanen da nire ikasle zareten seinalea, guztientzat». Kristau izeneko elkarte bat egiaz Jesusena dela agertuko duena, ez da izanen dotrina bat aitortzea, ezta erritu batzuk betetzea ere, ezta araubide bat jarraitzea, baizik Jesusen espirituaren arabera bizi izandako maitasuna. Maitasun hori izanen du bere nortasun-agiria.
«Trukearen kultura» nagusituz joan zaion gizartean bizi gara. Gaurko jendeak gauzak, zerbitzuak, laguntzak trukatzen ditu. Sarritan, gainera, sentimenduak, gorputzak eta adiskidetasuna bera trukatzen dira. Eric Frommek esana da: «maitasuna fenomeno marjinala da egungo gizartean». Salbuespen da maitatzeko gai den jendea.
Segur aski, analisi ezkorregia da hori; baina, nolanahi ere, gaur egun kristau-maitasuna bizi ahal izateko, egungo gizartea inguratzen duen ingurumenari aurre egin beharra dugu. Ezinezkoa da Jesusek arnasturiko maitasuna bizitzea, gure artean sarritan gailurra jo duen harreman eta truke interesatuen moldeari aurpegi eman gabe.
Eliza egungo gizartean «urtuz» badoa, ez da soilik erakunde erlijiosoen krisi sakonagatik. Kristautasunaren kasuan bada beste arrazoi bat ere: gure elkarteetan askotan ezin ikusi ahal izatea Jesusek maite zuen bezala maitatzeko gai diren ikasleak. Kristau-ezaugarria falta zaigu.
Kristauek asko hitz egin izan dugu maitasunaz. Halaz guztiz, ez dugu asmatu beti edo ez gara ausartu hura edukiaz janzten, Jesusen espirituaren eta jarrera zehatzen araberako edukiaz. Ikastea falta zaigu ezen Jesusek maitasuna portaera eraginkor eta sortzaile bezala bizi izan zuela, ezen zerbitzari izatera eta gizakia desgizatartzen duen eta sufriarazten dion guztiaren kontra borroka egitera eragiten zion portaera bezala bizi izan zuela.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

HOMILIA - CA

24-04-2016
Diumenge 5 de Pasqua – C
Joan 13,31-33a.34-35

NO PERDRE LA IDENTITAT

Jesús s’està acomiadant dels seus deixebles. D’aquí a molt poc, ja no el tindran amb ells. Jesús els parla amb una tendresa especial: «Fills meus, encara estic amb vosaltres, si bé per poc temps». La comunitat és petita i fràgil. Acaba de néixer. Els deixebles són com nens petits. Què serà d’ells si es queden sense el Mestre?
Jesús els fa un regal: «Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat». Si s’estimen mútuament amb l’amor amb què Jesús els ha estimat, no deixaran de sentir-lo viu enmig d’ells. L’amor que han rebut de Jesús seguirà difonent-se entre els seus.
Per això, Jesús afegeix: «Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres». El que permetrà descobrir que una comunitat que es diu cristiana és realment de Jesús, no serà la confessió d’una doctrina, ni l’observança d’uns ritus, ni el compliment d’una disciplina, sinó l’amor viscut amb l’esperit de Jesús. En aquest amor hi ha la seva identitat.
Vivim en una societat on s’ha anat imposant la «cultura de l’intercanvi». Les persones s’intercanvien objectes, serveis i prestacions. Sovint, s’intercanvien a més sentiments, cossos i fins i tot amistat. Eric Fromm va arribar a dir que «l’amor és un fenomen marginal en la societat contemporània». La gent capaç d’estimar és una excepció.
Probablement sigui una anàlisi excessivament pessimista, però el cert és que, per viure avui l’amor cristià, cal resistir-se a l’atmosfera que envolta la societat actual. No és possible viure un amor inspirat per Jesús sense distanciar-se de l’estil de relacions i d’intercanvis interessats que predomina amb freqüència entre nosaltres.
Si l’Església «s’està diluint» enmig de la societat contemporània no és només per la crisi profunda de les institucions religioses. En el cas del cristianisme és, també, perquè moltes vegades no és fàcil veure en les nostres comunitats deixebles de Jesús homes i dones que es distingeixin per la seva capacitat d’estimar com estimava ell. Ens falta el distintiu cristià.
Els cristians hem parlat molt de l’amor. No obstant això, no sempre hem encertat o ens hem atrevit a donar-li el seu veritable contingut a partir de l’esperit i de les actituds concretes de Jesús. Ens falta aprendre que ell va viure l’amor com un comportament actiu i creador que el portava a una actitud de servei i de lluita contra tot el que deshumanitza i fa patir l’ésser humà.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

HOMILIA - GL

24-04-2016
5 Pascua – C
Xoán 13,31-33a.34-35

NON PERDER A IDENTIDADE

Xesús estase despedindo dos seus discípulos. Dentro de moi pouco xa non o terán con eles. Xesús fálalles con tenrura especial: «Meus filliños, quédame pouco de estar convosco». A comunidade é pequena e fráxil. Acaba de nacer. Os discípulos son como pícaros pequenos. Que será deles se se quedan sen o Mestre?
Xesús failles un agasallo: «Douvos un mandato novo: que vos amedes uns a outros como eu vos amei». Se se queren mutuamente co amor con que Xesús os quixo, non deixarán de sentilo vivo no medio deles. O amor que recibiron de Xesús seguirá difundíndose entre os seus.
Por iso, Xesús engade: «O sinal polo que coñecerán todos que sodes discípulos meus será que vos amades uns a outros». Iso permitirá descubrir que unha comunidade que se di cristiá é realmente de Xesús, non será a confesión dunha doutrina, nin a observancia duns ritos, nin o cumprimento dunha disciplina, senón o amor vivido co espírito de Xesús. Nese amor está a súa identidade.
Vivimos nunha sociedade onde se vai impondo a «cultura do intercambio». As persoas intercambian obxectos, servizos e prestacións. Con frecuencia, intercambian ademais sentimentos, corpos e ata amizade. Eric Fromm chegou a dicir que «o amor é un fenómeno marxinal na sociedade contemporánea». A xente capaz de amar é unha excepción.
Probabelmente sexa unha análise excesivamente pesimista, pero o certo é que, para vivir hoxe o amor cristián, é necesario resistir á atmosfera que envolve á sociedade actual. Non é posíbel vivir un amor inspirado por Xesús sen distanciarse do estilo de relacións e intercambios interesados que predomina con frecuencia entre nós.
Se a Igrexa «se está diluíndo» no medio da sociedade contemporánea non é só pola crise profunda das institucións relixiosas. No caso do cristianismo é, tamén, porque moitas veces non é fácil ver nas nosas comunidades discípulos e discípulas de Xesús que se distingan pola súa capacidade de amar como amaba el. Fáltanos o distintivo cristián.
Os cristiáns falamos moito do amor. Con todo, non sempre acertamos ou nos atrevemos a darlle o seu verdadeiro contido a partir do espírito e das actitudes concretas de Xesús. Fáltanos aprender que el viviu o amor como un comportamento activo e creador que o levaba a unha actitude de servizo e de loita contra todo o que deshumaniza e fai sufrir o ser humano.

José Antonio Pagola
Tradutor: Xaquin Campo Freire

HOMILIA -IT

24-04-2016
5 Pasqua – C
Giovanni 13,31-33a.34-35

NON PERDERE L’IDENTITÀ

Gesù si sta congedando dai suoi discepoli. Tra pochissimo, non lo avranno più con loro. Gesù parla loro con tenerezza particolare: «Figlioli miei, mi resta poco di stare con voi». La comunità è piccola e fragile. È appena nata. I discepoli sono come bambini piccoli. Che sarà di loro se rimangono senza il Maestro?
Gesù fa loro un regalo: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato». Se si vogliono bene a vicenda con l’amore con il quale Gesù ha voluto loro bene, non cesseranno di sentirlo vivo in mezzo a loro. L’amore che hanno ricevuto da Gesù continuerà a diffondersi tra i suoi.
Per questo Gesù aggiunge: «Il segno per il quale conosceranno tutti che siete miei discepoli sarà che vi amate gli uni gli altri». Quel che permetterà di scoprire che una comunità che si dice cristiana è realmente di Gesù, non sarà la confessione di una dottrina, né l’osservanza di alcuni riti, né il compimento di una disciplina, ma l’amore vissuto con lo spirito di Gesù. In questo amore sta la sua identità.
Viviamo in una società in cui si è andata imponendo la «cultura dello scambio». Le persone si scambiano oggetti, servizi e prestazioni. Con frequenza si scambiano anche sentimenti, corpi e fin l’amicizia. Eric Fromm arrivò a dire che «l’amore è un fenomeno marginale nella società contemporanea». La gente capace di amare è un’eccezione.
Forse è un’analisi eccessivamente pessimista, ma è sicuro che, per vivere oggi l’amore cristiano, è necessario resistere all’atmosfera che avvolge la società attuale. Non è possibile vivere un amore ispirato da Gesù senza distanziarsi dallo stile di relazioni e scambi interessati che predomina spesso tra noi.
Se la Chiesa «si sta diluendo» in mezzo alla società contemporanea non è solo per la crisi profonda delle istituzioni religiose. Nel caso del cristianesimo è anche perché molte volte non è facile vedere nelle nostre comunità discepoli e discepole di Gesù che si distinguano per la loro capacità di amare come amava lui. Ci manca il distintivo cristiano.
Noi cristiani abbiamo parlato molto di amore. Tuttavia, non sempre siamo riusciti o abbiamo osato dargli il suo vero contenuto a partire dallo spirito e dagli atteggiamenti concreti di Gesù. Dobbiamo capire che egli visse l’amore come un comportamento attivo e creatore che lo portava a un atteggiamento di servizio e di lotta contro tutto quello che disumanizza e fa soffrire l’essere umano.

José Antonio Pagola
Traduzzione: Mercedes Cerezo

HOMILIA - FR

24-04-2016
5 Pâques – C
Jean 13,31-33a.34-35

NE PAS PERDRE SON IDENTITÉ

Jésus prend congé de ses disciples. Dans peu de temps, ils ne l’auront plus avec eux. Jésus leur parle avec une tendresse particulière : «Mes petits enfants, il me reste peu de temps à passer avec vous». La communauté est fragile et petite. Elle vient de naître. Les disciples sont comme des bébés. Que deviendront-ils si le Maître leur manque?
Jésus leur fait un cadeau: «Je vous donne un commandement nouveau: «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». S’ils s’aiment mutuellement de l’amour même dont Jésus les a aimés, ils ne cesseront pas de le sentir vivant au milieu d’eux. L’amour qu’ils ont reçu de Jésus continuera de se répandre parmi les siens.
C’est pourquoi, Jésus ajoute: «Le signe par lequel tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples c’est que vous vous aimez les uns les autres». Ce qui permettra de découvrir qu’une communauté soi-disant chrétienne appartient réellement à Jésus, ce ne sera pas la confession d’une doctrine, ni l’observance de quelques rites, ni l’accomplissement d’une discipline mais l’amour vécu selon l’Esprit de Jésus. C’est dans cet amour que se trouve son identité.
Nous vivons dans une société où c’est la «culture de l’échange» qui est en train de s’imposer. Les personnes échangent des objets, des services et des prestations. Souvent, elles échangent aussi des sentiments, leurs corps et même l’amitié. Eric From est arrivé à affirmer que « l’amour est un phénomène marginal dans la société contemporaine ». Les gens capables d’aimer sont une exception.
C’est probablement une analyse trop pessimiste mais ce qui est sûr, c’est que pour vivre aujourd’hui l’amour chrétien, il faut résister à l’ambiance qui enveloppe la société actuelle. Il n’est pas possible de vivre un amour inspiré par Jésus sans prendre ses distances par rapport au genre de relations et d’échanges intéressés qui prévaut fréquemment parmi nous.
Si l’Eglise est «en train de se diluer» au milieu de la société contemporaine, cela n’est pas seulement dû à la crise profonde que traversent les institutions religieuses. Dans le cas du christianisme, cela est souvent dû au fait qu’il n’est pas facile de trouver dans nos communautés des disciples de Jésus, hommes et femmes, se distinguant par leur capacité d’aimer comme il aimait. C’est le signe distinctif chrétien qui nous manque.
Nous chrétiens, nous avons beaucoup parlé sur l’amour. Cependant, ce n’est pas toujours que nous avons osé et réussi à lui donner son véritable contenu à partir de l’esprit et des attitudes concrètes de Jésus. Il nous reste à apprendre que Jésus a vécu l’amour comme un comportement actif et créateur qui le poussait vers une attitude de service et de lutte contre tout ce qui déshumanise et fait souffrir l’être humain.

José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna

HOMILIA - PT

24-04-2016
5 Páscoa – C
João 13,31-33a.34-35

NÃO PERDER A IDENTIDADE

Jesus está a despedir-se dos Seus discípulos. Dentro em breve, já não o terão entre eles. Jesus fala-lhes com ternura especial: «Meus filhos resta-Me pouco tempo entre vós». A comunidade é pequena e frágil. Acaba de nascer. Os discípulos são como crianças pequenas. Que será deles se ficam sem o Mestre?
Jesus faz-lhes uma oferta: «Dou-vos um mandato novo: que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei». Querem-se mutuamente com o amor com que Jesus os quis, não deixarão de senti-Lo vivo no meio deles. O amor que receberam de Jesus continuará a difundir-se entre os Seus.
Por isso, Jesus acrescenta: «O sinal pelo que vos conhecerão todos como Meus discípulos será que os ameis uns aos outros». O que permitirá descobrir que uma comunidade que se diz cristã é realmente de Jesus, não será a confissão de uma doutrina, nem a observância de uns ritos, nem o cumprimento de uma disciplina, mas o amor vivido com o espírito de Jesus. Nesse amor está a Sua identidade.
Vivemos numa sociedade onde se foi impondo a «cultura dos intercâmbios». As pessoas intercambiam objetos, serviços e prestações. Com frequência, intercambiam também sentimentos, corpos e até amizade. Eric Fromm chegou a dizer que «o amor é um fenómeno marginal na sociedade contemporânea». As pessoas capazes de amar são uma exceção.
Provavelmente será uma análise excessivamente pessimista, mas o certo é que, para viver hoje o amor cristão, é necessário resistir-se à atmosfera que envolve a sociedade atual. Não é possível viver um amor inspirado por Jesus sem distanciar-se do estilo de relações e intercâmbios interessados que predomina com frequência entre nós.
Se a Igreja «se está a diluir» no meio da sociedade contemporânea não é só pela crise profunda das instituições religiosas. No caso do cristianismo é, também, porque muitas vezes não é fácil ver nas nossas comunidades discípulos e discípulas de Jesus que se distingam pela sua capacidade de amar como amava Ele. Falta-nos o distintivo cristão.
Os cristãos, temos falado muito do amor. No entanto, não sempre temos acertado ou nos temos atrevido a dar-lhe o seu verdadeiro conteúdo a partir do espírito e das atitudes concretas de Jesus. Falta-nos aprender que Ele viveu o amor como um comportamento ativo e criador que O levava a uma atitude de serviço e de luta contra tudo o que desumaniza e faz sofrer o ser humano.

José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - EN

04-24-2016
5 Easter – C
John 13,31-33a.34-35

DON’T LOSE YOUR IDENTITY

Jesus is saying goodbye to his disciples. Very soon, he won’t be with them. Jesus speaks to them with special tenderness: «Little children, I shall be with you only a little longer». The community is small and fragile. It’s just been born. The disciples are like little children. What will become of them if they are left without the Teacher?
Jesus gives them a gift: «I give you a new commandment: love one another, just as I have loved you». If they love each other mutually with the love Jesus has loved them with, they won’t stop feeling him alive in their midst. The love they have received from Jesus will keep spreading among them.
That’s why Jesus adds: «It is by your love for one another that everyone will recognize you as my disciples». What will allow a community that calls itself Christian to be seen as really being from Jesus, won’t be the confession of a doctrine, or the observance of some rituals, or the following of a discipline, but the love lived out with Jesus’ spirit. In that love is their identity.
We live in a society where there has been imposed the «culture of exchange». Persons exchange objects, services and loans. Frequently they exchange feelings, bodies and even friendship. Eric Fromm ended up saying that «love is a marginal phenomenon in today’s society». A people capable of loving is an exception.
Probably this is an excessively pessimistic analysis, but it’s certain that in order to live out Christian love today, it’s necessary to resist the atmosphere that fills today’s society. It’s not possible to live out a love that is inspired by Jesus without distancing ourselves from the style of relationships and self-interested exchanges that frequently predominate among us.
If the Church «is getting watered-down» in the midst of today’s society, it’s not just because of the profound crisis of religious institutions. In the case of Christianity, it’s also because many times it’s not easy to see our communities as disciples of Jesus who distinguish themselves by their capacity of loving as he loved. We lack the Christian distinction.
We Christians have talked a lot about love. However we haven’t always made it clear or we haven’t dared to give it its true content that starts with the spirit and the concrete attitudes of Jesus. We still haven’t learned that he lived love as an active way of living and as a creator who brought to it an attitude of service and of struggle against everything that dehumanizes and that allows humans to suffer.

José Antonio Pagola
Translator: Fr. Jay VonHandorf
Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com

Para ver videos de las Conferencias de José Antonio Pagola
                        http://iglesiadesopelana3v.blogspot.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario